پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی

word 7 MB 30621 101
1393 کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ‹‹ M.S.c ››

  گرایش : شیمی نساجی و علوم الیاف

  چکیده :

  یکی از فرآیندهای مهم در تکمیل کالای نساجی بهبود زیر دست در منسوجات است . تکمیل نرم کننده لطافت مطلوبی را برای پارچه فراهم کرده و خواص آن را بهبود می بخشد و اهداف اصلی نرم کننده ایجاد کاهش الکتریسیته ساکن ، نرمی بیشتر ، مقاومت در برابر سایش و همواری می باشد . نوع طبقه بندی نرم کننده ها براساس ساختار یونی آن ها است که از انواع آن می توان نرم کننده آنیونی ، کاتیونی ، غیر یونی و سیلیکونی را نام برد . از نظر اندازه مولکولی نرم کننده سیلیکونی به ذرات  ماکرو ، میکرو و نانو تقسیم         می شوند . که در این پژوهش هدف مقایسه بین نرم کننده سیلیکونی و نانو سیلیکونی بر روی پارچه پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا و کرونا نشده است . بدین منظور پارچه های پنبه ای با غلظت های 1٪ ، 2٪ ، 3٪ و 4٪  از نرم کننده های سیلیکونی و نانو سیلیکونی پوشش داده شده اند. مقاومت خمشی ، ضریب اصطکاک ، جذب آب و بازگشت از چروک اندازه گیری شد . مقاومت خمشی ، ضریب اصطکاک و جذب آب با افزایش غلظت نرم کننده کاهش یافته و بازگشت از چروک نمونه ها با افزایش غلظت نرم کننده افزایش یافته است . در مورد ویژگی های اسپکتروفتومتری انعکاسی ، در نمونه هایی که اصلاح سطح شده و پوشش دهی شده با نرم کننده نانو سیلیکونی هستند افزایش سفیدی و کاهش زردی مشاهده می شود . با استفاده از میکروسکوپ SEM ذرات نانو و اصلاح سطح پارچه توسط کرونا قابل مشاهده است . نمونه های پوشش دهی شده با نرم کننده های نانو سیلیکونی و کرونا شده خواص بهتر و نتیجه مناسب تری را در مقایسه با نرم کننده سیلیکونی و بدون کرونا نشان می دهد .

  کلمات کلیدی : نرم کننده ، کرونا ، پنبه ، نانو سیلیکونی ، طول خمش ، جذب آب

   

   

  1-1پنبه :

  1-1-1ساختار لیف پنبه:

  پنبه خالص ترین سلولز یافته شده در طبیعت می باشد. مولکولهای سلولز پنبه از پلیمرهای خطی که حاوی حداقل 5000 واحد ایندروگلوکز می باشند تشکیل می گردد. معمولاً این مولکولها در حالت جامد به شکل صفحات مسطح می باشند و در حضور آب این صفحات به طور منظم به هم چسبیده می شوند ولی در بعضی مواقع آنها از این حالت مسطح تبعیت نمی کنند و چین خوردگی های زنجیر بعضی الیاف سلولزی مشاهده می گردد. مولکولهای سلولز پنبه به صورت کاملاً گسترده و به موازات محور فیبریلها قرار دارند. مطالعات به وسیله جذب نور مادون قرمز نشان می دهد که اغلب گروههای هیدروکسیل موجود در زنجیر سلولز با یکدیگر پیوند هیدروژنی برقرار می سازند، ولی هنوز چگونگی حالت تشکیل این پیوندهای هیدوژنی به طور دقیق معلوم نشده است]1[ .

  ضخامت سطح وقتی می تواند تشکیل گردد که بین گروههای هیدروکسیل اتمهای اکسیژن در زنجیرهای مجاور پیوند هیدروژنی بیشتری برقرار گردد. پیوند بین صفحات مولکولها احتمالاً به وسیله نیروهای واندروالس حاصل می شود. باید اضافه نمود که از پیوند مولکولهای آلفا گلوکز زنجیر خطی مستقیم که قابلیت تشکیل لیف سلولزی را داشته باشند بدست نمی آید بلکه مواد سلولزی دیگری مانند نشاسته حاصل می شود. دیوار اولیه از پوسته ای به ضخامت 1/0 تحت زاویه مشخصی نسبت به محور لیف تشکیل شده است.دیواره ثانویه از لایه های متعددی تشکیل شده که این دیواره متراکم تر از دیواره اولیه بوده و دسته های فیبریلی آن در طول لیف ، جهت آرایش، زاویه فیبریلهای خود را نسبت به محور لیف عوض می کنند و این تغییر در آن محل موجب تاب دار شدن لیف پنبه می گردد.

  ضخامت فیبریلهای موجود در سلولز در حدود nm20 می باشد و از تجمع این فیبریلها یک دسته فیبربل به ضخامت nm200 حاصل می شود که می توان آنها را به وسیله میکروسکوپ نوری مشاهده کرد. این دسته فیبریلها با نیروی بسیار ضخیمی به یکدیگر متصل شده اند که به راحتی از هم گسسته می شوند. در مطالعه با اشعه X نشان داده شده است که 58 تا 60% از گروههای هیدروکسیل پنبه دارای پیوندهای هیدروژنی منظم و 40% دیگر غیر منظم می باشد]1[.

  1-1-2خصوصیات پنبه:

   از خصوصیات مهم این الیاف ، استحکام زیاد در پارچه، داشتن قدرت و قابلیت انعطاف در مقابل هرگونه عملیات ریسندگی و بافندگی و تمایل به جذب رنگهای متفاوت است]2[.

  1-1-3 مواد تشکیل دهنده الیاف سلولزی (پنبه):

     صرف نظر از سلولز که تقریباً 88-94% از وزن الیاف پنبه را تشکیل می دهد مواد دیگری نظیر پکتین، واکس، پروتئین  در این لیف وجود دارد. مولکولهای آب قادر هستند که در شبکه سلولزی پنبه نفوذ کنند و در فواصل فیبریلها قرار می گیرند. با ایجاد پیوندهای هیدروژنی با گروههای موجود در سلولزی نیز مقداری آب جذب می شود. مولکولهای آب جذب شده در هر حال در فواصل فیبرها ایجاد فشار می کنند و سبب کاهش سختی ساختمان سلولزی لیف می شود]2[. در واقع آب جذب شده در پنبه عمل ساده نرم کننده را انجام می دهد، که فیبریل های مولکولهای سلولز تحرک بیشتر می یابند، در نتیجه در اثر اعمال نیروی خارجی تغییر شکل و تغییر مکان زنجیرهای سلولز بیشتر می شود. کیفیت جذب آب در پارچه پنبه ای که منجر به تورم الیاف و نخ می شود باعث جمع شدگی پارچه می شود]2[.

  1-1-4 جذب رطوبت:

  میزان رطوبت بازیافتی پنبه در رطوبت نسبی 65% ، معادل 7% است و قابلیت نگهداری آب توسط این لیف 50% می باشد. دانسیته الیاف پنبه  35/1 است]3[.

   

  1-1-5 خواص شیمیایی :

  حلالهای پنبه در محیط آبی هیدروکسید کوپرآمونیوم، کوپراتیلن دی آمین، اتیلن دی آمین کادمیم می باشد . الیاف پنبه در آمیدها و مواد اکسید کننده قوی تجزیه شده و از بین می روند در حالیکه حلالهای آلی تاثیر خاصی بر این الیاف ندارند]3[.

  1-1-6 خواص فیزیکی :

   سطح مقطع لیف پنبه حالت لوبیایی شکل دارد و مغز لیف به صورت خط دیده می شود. طول متوسط الیاف طبیعی پنبه حدود 14-36 میلیمتر و قطر آن 15-20 میکرون می باشد. استحکام لیف حدود 3-6 گرم بر دنیر و ازدیاد طول آن تا حد پارگی 5-7 درصد است. مولکولهای سلولز به دلیل داشتن سه گروه هیدروکسیل   می توانند با مولکولهای آب، پیوند هیدروژنی برقرار کنند. لیف پنبه به دلیل اینکه از نظر تئوری هر واحد سلولز می تواند سه مولکول آب را جذب کند، جاذب مناسب آب است]1[.

  1-2 مقدمه ای بر روشهای اصلاح سطح :
  همواره اصلاح سطح منسوجات مد نظر بوده است و از اصلاح  سطح برای تغییر ترکیبات و یا تغییر ساختار خواص الیاف استفاده می شود. هدف از اصلاح میتواند موارد زیر باشد:

  بدست آوردن خواص جدید

  تاثیر گذاری روی بعضی خواص مطلوب

  از بین بردن خواص منفی ، مانند کاهش نپ و افزایش ظرفیت جذب رنگ ، مواد شیمیایی و آب  .

  مشکل اساسی این است که یک اصلاح ایده آل که همه ی خواص منفی را از بین برده و خواص مثبت را جایگزین کند ، وجود ندارد. به همین دلیل است که روش های اصلاح سطحی مختلفی وجود دارد. با وجود تعدد روش های اصلاح سطح هنوز طبقه بندی خاصی برای آنها مشخص نگردیده است.بعضی محققین آنها را به دو گروه تقسیم کرده اند یک دسته آنهایی که ترکیب شیمیایی الیاف را تغییر می دهند (اصلاح شیمیایی) و دیگر آنهایی که ساختار الیاف را تغییر می دهند و به (اصلاح فیزیکی) معروف هستند [8] .

   

  1-2-1 پلاسما:

  1-2-1-1 تاریخچه پلاسما:

  در سال 1923 میلادی لانگ میور (Long Muir) و تنگس (Tonx) دو فیزیکدان آمریکایی اعلام        نمودند که پلاسمای گازی است که اکثر اتمها یا مولکولهای آن یونیزه شده باشد.اصولاً پلاسما یک حالت ماده از درجه حرارت 1000 به بالا می باشد و این همان حالتی از ماده است که اکثر اجرام سماوی مانند خورشید از آن تشکیل شده اند. پلاسما فراوان ترین حالت ماده در جهان است و اصولاً اجرام سماوی را که منبع حرارت هستند، توده های متراکم پلاسمایی نامیده اند. طبقه فوقانی جو نیز از پلاسما تشکیل شده، به همین خاطر آن را یونوسفر می نامند] 9[.

   در تعاریف علمی، پلاسما گاز یونیزه شده ای است که قسمت های زیادی از اتمهای آن یک یا چند الکترون خود را از دست داده باشند و به یونهای مثبت تبدیل شوند. محیط پلاسما شامل الکترونهای آزاد، رادیکال ها، یونها ، تشعشعات ماوراء بنفش ، مادون قرمز و تعداد زیادی اجزای برانگیخته مختلف می باشد ]10[.

  پلاسما حالت خاصی از ماده است چرا که خواص یکنواخت و منحصر به فردی دارد. یونیزه شدن یا واژه (Ionized) اشاره به وجود یک یا چند الکترون آزاد دارد که با اتم و مولکول ها پیوند برقرارنمی کنند.و همین سبب می شود که پلاسما را از لحاظ الکتریکی هادی بدانیم. پلاسما با حرارت دادن و یا یونیزه کردن گاز توسط جدا کردن الکترون ها از اتمهای خنثی ایجاد می شود. در گاز معمولی هر اتم شامل تعداد مساوی از شارژ مثبت و منفی میباشد . بارهای مثبت در هسته توسط الکترونهایی با بار منفی احاطه شده و هر اتم از لحاظ الکتریکی خنثی است . یک گاز وقتی پلاسما می شود که با اعمال یک حرارت افزوده و یا دیگر انرژی ها ، تعدادی از اتم های آن ، بعضی یا تمام الکترون های خود را رها کنند. برای جداسازی الکترون از اتمهای خنثی و تشکیل پلاسما انرژی لازم است که این انرژی می تواند از منابع مختلف مانند حرارتی ، الکتریکی ، نوری (فرابنفش ، نور مرئی یا لیزر) باشد. پلاسما توسط میدانهای مغناطیسی و الکتریکی شتاب داده و کنترل می شود [11] .

   

   

  1-2-2 مکانیزم عملیات پلاسما

   در یک راکتور پلاسما واکنشهای شیمیایی به دو دسته واکنش همگن و غیر همگن، تقسیم می گردد.         واکنش های غیر همگن بین ذرات پلاسما و سطح جامد که در حال غوطه وری یا تماس با پلاسما هستند انجام می شود ولی واکنش های همگن بین ذرات در فاز گازی اتفاق می افتد که به عنوان نتیجه ای از برخورد غیر الاستیک بین الکترون ها و ذرات سنگین و یا بین ترکیبات ذرات سنگین اتفاق می افتد. میدان مغناطیسی خارجی، انرژی الکترون ها را تأمین می کند و الکترون ها نیز آن را به گاز منتقل می کنند تا پلاسما را تحریک و نگهداری نماید [9] .

  عوامل فعال در محفظه پلاسما روی زمینه واکنش می دهند و بسته به پارامترهای مورد استفاده، ممکن است باعث تمییز کردن، تغییر سطح یا پوشش دادن سطح شوند [12] .اصلاح سطح پلیمرها می تواند از چهار طریق مکانیزم خوردگی (ablation) ، ایجاد اتصالات عرضی (cross linking) ، فعال سازی (activation) و پوشش (deposition) صورت گیرد [12] .

  Abstract :

  The main purpose of this research is comparing the micro and nano-silicone softeners on the properties of non-modified and surface-modified cotton fabrics by corona discharge. For this purpose, non-modified and modified cotton fabrics have been coated by silicone and nano-silicone softeners at concentrations of 1%, 2%, 3% and 4%. The bending resistance, friction coefficient, water absorption and wrinkle recovery angle tests were measured. In connection with reflectance spectro-photometric characteristics, upraise of whiteness and reduction of yellowness was observed in surface modified samples covered by micro and nano-silicone softener. Nano particles and fabric surface modification by corona discharge were observed by means of SEM microscope. Bending resistance, friction coefficient, and water absorption were reduced upon increasing the concentration of softener, and wrinkle recovery angles of samples were increased upon upraising the softener concentration. The samples covered by nano-silicone and corona treated showed better properties and more appropriate result in comparison with silicone emollients without corona.    

   keywords: softener, corona discharge,  cotton, nano silicone, bending length, wetting time

 • فهرست:

  فصل اول

  چکیده..............................................................................................................................................................1

  1-1 پنبه .........................................................................................................................................................2

  1-1-1 ساختار لیف پنبه ................................................................................................................................2

  1-1-2 خصوصیات پنبه .................................................................................................................................3

  1-1-3 مواد تشکیل دهنده الیاف سلولزی (پنبه) ............................................................................................3

  1-1-4 جذب رطوبت ....................................................................................................................................3

  1-1-5 خواص شیمیایی .................................................................................................................................4

  1-1-6 خواص فیزیکی ..................................................................................................................................4

  1-2 مقدمه ای بر روش های اصلاح سطح ....................................................................................................4

  1-2-1 پلاسما.................................................................................................................................................5

  1-2-1-1 تاریخچه پلاسما..............................................................................................................................5

  1-2-2 مکانیزم عملیات پلاسما.......................................................................................................................6

  1-2-2-1 مکانیزم خوردگی............................................................................................................................6

  1-2-2-2 ایجاد اتصالات عرضی....................................................................................................................6

  1-2-2-3 فعال سازی ....................................................................................................................................7

  1-2-2-4 پوشش ...........................................................................................................................................7

  1-2-3 کاربرد پلاسما در تکمیل منسوجات ...................................................................................................8

  1-2-4 کرونا ..................................................................................................................................................8

  1-2-4-1 تخلیه الکتریکی کرونا ...................................................................................................................8

  1-2-5 مزایای استفاده از کرونا ......................................................................................................................9

  1-2-6 عملیات سطحی ...............................................................................................................................10

  1-3 مقدمه ای بر نرم کننده های شیمیایی.....................................................................................................11

  1-3-1 تکمیل نرم کننده شیمیایی ................................................................................................................12

  1-3-2 مکانیزم نرم کنندگی .........................................................................................................................13

  1-3-3 نرم کننده های کاتیونی ....................................................................................................................17

  1-3-4 نرم کننده آمفوتریک .........................................................................................................................18

  1-3-5 نرم کننده غیر یونی ..........................................................................................................................19

  1-3-6 نرم کننده آنیونیک ............................................................................................................................20

  1-3-7 نرم کننده راکتیو ...............................................................................................................................21

  1-3-8 تکمیل های نرم کننده سیلیکونی ......................................................................................................22

  1-3-8-1 سیلیکون ها در صنایع نساجی .....................................................................................................22

  1-3-8-2 سیلیکون ها در تولید الیاف .........................................................................................................22

  1-3-8-3 ترکیبات سیلیکونی ......................................................................................................................23

  1-3-8-4 سیلیکون ها به عنوان مواد کمکی فرآیند .....................................................................................24

  1-3-8-5 سیلیکون ها در پوشش الیاف ......................................................................................................25

  1-3-8-6 اثر نرم کننده های ماکرو ، میکرو و نانو بر روی الیاف ................................................................25

  1-3-8-7 پلی دی متیل سیلوکسان ..............................................................................................................26

  1-3-8-8 پلی دی متیل سیلوکسان های راکتیوی ........................................................................................26

  1-3-8-9 سیلوکسان های کاربردی آمین ....................................................................................................27

  1-3-9 نرم کننده های الیاف و پرزدهی .......................................................................................................28

  1-3-10 انواع زیست محیطی نرم کننده های شیمیایی ................................................................................29

  1-3-10-1 سیلیکون ها در محیط ...............................................................................................................30

  1-3-11 روش های ارزیابی و آزمایش ........................................................................................................30

  1-3-11-1 تست های مربوط به نرمی معمول ............................................................................................32

   

  فصل دوم

  2-1 مواد مصرفی و تجهیزات ......................................................................................................................35

  2-1-1 مواد مصرفی ....................................................................................................................................35

  2-1-2 تجهیزات مصرفی..............................................................................................................................35

  2-2 روش کار .............................................................................................................................................40

  2-2-1 روش استفاده از کرونا و دستگاه کرونا ............................................................................................40

  2-2-1-1 تخلیه کرونا .................................................................................................................................40

  2-2-2 آغشته سازی با نرم کننده .................................................................................................................41

  2-2-3 خشک کردن نمونه ها ......................................................................................................................41

  2-2-4 شستشوی مکرر خانگی ...................................................................................................................41

  2-3 آزمون نمونه ها .....................................................................................................................................42

  2-3-1 آزمایش جذب آب ..........................................................................................................................42

  2-3-2 آزمایش مقاومت نمونه ها در برابر خمش .......................................................................................42

  2-3-3 آزمایش میزان بازگشت از چروک نمونه ها .....................................................................................42

  2-3-4 آزمایش ضریب اصطکاک ................................................................................................................43

  2-3-5 اندازه گیری میزان سفیدی نمونه ها..................................................................................................43

  2-3-6 میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ..........................................................................................44

  2-3-7 آزمایش طیف سنجی مادون قرمز FTIR/ATR ...............................................................................45

  فصل سوم

  3-1 نتایج و بحث ........................................................................................................................................46

  3-1-1 ارزیابی میزان جذب آب ..................................................................................................................46

  3-1-2 ارزیابی مقاومت نمونه ها در برابر خمش ........................................................................................48

  3-1-3 ارزیابی میزان زاویه بازگشت از چروک نمونه ها ............................................................................55

  3-1-4 ارزیابی ضریب اصطکاک .................................................................................................................59

  3-1-5 اندازه گیری میزان سفیدی نمونه ها .................................................................................................61

  3-1-6 بررسی ویژگی های میکروسکوپی ...................................................................................................63

  3-1-7 ارزیابی طیف سنجی مادون قرمز FTIR/ATR ............................................................................... 71

  نتیجه گیری ..................................................................................................................................................75

  پیشنهاد .........................................................................................................................................................76

  منابع .............................................................................................................................................................77

  چکیده انگلیسی.............................................................................................................................................80

   

  منبع:

  -اصفهانی هادی،1377، تکمیل کالای نساجی(جلد اول)،انتشارات جهاد دانشگاهی

  2-حاجی شریفی محسن،ساسان نژاد جواد، 1380، خصوصیات الیاف نساجی،مرکز نشر دانشگاهی

  3-میرجلیلی محمد، احمدزاده محمدرضا، 1386، خصوصیات الیاف نساجی،دانشگاه آزاد اسلامی یزد

  4-پروین زاده مازیار، 1388، مقایسه تکمیل الیاف پلی استر با امولسیون سیلیکونی با ابعاد نانو و میکرو، نشریه پژوهش های شیمی کاربردی، شماره نهم

  5-گودرزی غلامرضا، داداشیان فاطمه، 1384، آزمون های فیزیکی پارچه، انتشارات جهاد دانشگاهی

  6-نوربخش شیرین، 1385، پایان نامه دکتری تخصصی، بررسی اثر کرونای سازگار با محیط زیست بر کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگزای ایندیگو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  7- موثق برهمن ، 1380، نگرشی بر طیف سنجی، انتشارات علمی و فنی

  8-J.Militky,J.Vanicek, J.Krystufek,V.Hartych, Modified Polyester Fibers ,Elsevier ,1991

  9- Shishoo, R. , Plasma Technology for Textile, Woodhead publishing, Boston,2007, Pages 65-156.

  10-Dong Li, W., Ding, E.Y., , Preparation and Characterization of Poly (ethylene terephthalate) Fabrics Treated by Blends of Cellulose Nanocrystals and polyethylene Glycol,Applied polymer Science,105,2007, 373-378.

  11-Plasma Processing and processing science, plasma science committee, National academy Press,1995

   

  12- Morent, R., De Geyter, N., Verschuren, J., De Clerck, K., Kiekens, P., Leys, C. , Non-thermal plasma treatment of  textiles, surface& Coating Technology,202 ,2008, 3427-3449.

  13- Rodden, S. , Plasma Aided Finishing of Textile Materials, North Carolina state university,2005, 81-89.

  14- Yoon, N., Lim,Y., Tahara, M., Takagishi, T., Mechanical and Dyeing properties of Wool and Cotton Fabrics Treated with Low Temperature Plasma and Enzymes,Textile Research journal, 67(5) ,1996, 329-336.

  15- Sadova, S.F. , The Use of Low-Temperature Plasma in Wool Finishing, High Energy Chemistry,40 ,2006, 57-69

  16- Kan, C.W; Yuen,C.W.M. , Surface characterization of low temperature plasma-treated wool fiber,journal of Materials processing Technology,178 ,2006, 52-60.

  17-Setol, F., Muraokal, Y., Sakamoto, N., Ishida, A., Akashi, M.,Surface modification of synthetic Fiber nonwoven fabrics with poly(acylic acid) chains prepared by corona discharge induced grafting , Die AngeWandte Makromolekulare chemie, 266 ,1999, 56-62

  18-Morent, R., Geyter, N.D., Gengembre,L., Leys, C., Surface treatment of a polypropylene film with a nitrogen DBD at medium pressure, Eur.phys.J.Apply.phys,43 ,2008, 289-294.

  19- Borcia, G., Anderson, C.A., Brown, N.M.D.,Surface treatment of natural and synthetic textiles using a dielectric barrier discharge, Surface&Coating Technology,201 ,2006, 3074-3081.

  20-W.Thorsen, ,A corona Discharge Method of Producing Shrink Resistant Wool and Mohai, Textile Research Journal, 2006, 38-650

  21-P.J hauser and W.D.Schindler, , chemical finishing of textiles, wood head publishing limited, Cambridge, England, 2004,pages 29-42

  22-Nostadt, Konrad, Zyschka, Robert, Softeners in the textile finishing industry, Spciality chemicals, 1997,Pages 53-58

  23-Daukantiene, virginija, , Modification of Textil Materials Surface Properties Using Chemical Softener, Materials Science,2011, Vol1, 52-55

  24-Derek Hey Wood , Textile finishing, SDC, England,2003, Pages 251-303

  25- Needles, H. L. Textile Fibers, Dyes, Finishes and Processes: a Concise Guide

  26- Joseph, M. L.; Hudson, P. B.; Clapp, A. C.; Kness, D.,Joseph’s Introductory Textile Science, 6th edition; Harcourt Brace College Publishers: Orlando, Florida, 1992, 322-335

  27-Blackwood, W. R., Achieving Functional Excellence with Silicone   Coatings,Techtextile China ,Symposium in Shanghai, (September2004).

  28-Çelik, Nihat, DEĞİRMENCİ, Züleyha, KAYNAK, H. Kübra , Effect of  Nano Silicon Softener on Aabrasion and Pilling Resistance and Color Fastness of Knitted Fabrics,tekstil ve Konfelsiyon,2010,1,41-47

  29-Chiweshe, Annacleta, Cox Crews, Patricia , Influence of Household Fabric Softeners Laundry Enzymes on Pilling and Breaking Strength,2000,Page 41-47


موضوع پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, نمونه پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, جستجوی پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, فایل Word پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, دانلود پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, فایل PDF پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, پروژه درباره پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه : فرش(رنگرزي) مهرماه 1393 چکيده:   امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است که محصولات تول

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي نساجي سال 1387 مقدمه انسان از ابتداي خلقت تا کنون، تنوع پوشش خود را از برگ درخت تا منسوجات هوشمند امروزي، اختيار نموده است. در گذر زمان با فهم و

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه فرش (مواد اوليه و رنگرزي) شهريور 1393 چکيده: توسعه روز افزون کاربرد کامپيوتر‌ها در تمامي عرصه هاي دانش بشري و از جمله صنعت رنگرزي و

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان گروه فرش( مواد اوليه و رنگرزي ) مهر 1393 چکيده:   فرش دستباف در طول مدت زمان استفاده از آن ممکن است تحت تأثير عوامل و شرايط مح

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي نساجي -1) مقدمه همگام با رشد فزاينده استفاده از فرآيندهاي بيوتکنولوژي در صنعت، استفاده از آنزيم‌ها در صنايع نساجي نيز گسترش چشمگيري داشته است. به عن

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی (M.Sc.) چکیده پژمردگی در اثر گونه­های مختلف Verticilium ایجاد شده و از مهم­ترین بیماری­ های پنبه در اغلب مناطق جهان می باشد. در بین گونه­های عامل بیماری، V. dahliae گونه غالب در اغلب نقاط جهان است. قارچ عامل بیماری خاکزی بوده و موجب خسارت کمی و کیفی محصول می­گردد. از این­رو کنترل بیماری اهمیت زیادی دارد. در ارتباط ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان گروه : فرش آبان 1393 چکيده : برخي از قالي هاي معاصر (اغلب تجاري) عيوبي در رنگ دارند که بنابر درخواست مشتري، توسط مرمت­گر مورد بررس

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc رشته مهندسي صنايع چوب و کاغذ مهر 1393 چکيده :  در اين پژوهش، خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيتهاي حاصل از نانوفيبر سلولز وپليمر پلي&sh

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته شيمي نساجي و علوم الياف سال 1387 چکيده : روش­هاي سينتيکي- اسپکترفوتومتري از جمله روش­هاي تجزيه دستگاهي به منظور بررسي تغييرات ميزان گونه­هاي موجو

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc» گرایش: ساخت و تولید چکیده در کار صورت گرفته در این پایان­نامه به چگونگی بهبود خواص پلاستیک‌ها به کمک عملیات حرارتی پرداخته شده است. ابتدا مختصری در مورد پلیمر‌ها، پلاستیک‌ها و زیر شاخه‌های آنها و عملیات حرارتی روی آنها صحبت شده و بعد از آن به بیان اثر عملیات حرارتی آنیلینگ بر روی ورقهایی از جنس پلی اتیلن سنگین میپردازیم که به روش ...

ثبت سفارش