پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

word 1 MB 30656 280
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۳۶,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش:مدیریت نیروی انسانی

  چکیده

   

  هوش عاطفی به مفهوم توانایی کنترل احساسات و هیجانات خود و دیگران ، پذیرش دیدگاههای سایر افراد و کنترل روابط اجتماعی است و دربرگیرنده مجموعه گسترده ای از مهارتها و استعدادهایی است که در سرنوشت و سبک زندگی افراد موثر است.هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران       می باشد.این تحقیق از نظر روش ، از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است .

  جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش ، کلیه کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران شامل 447 نفر زن و مرد می باشند و حجم نمونه مطابق فرمول کوکران 112 نفر محاسبه گردید .

  روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می باشد ، هوش عاطفی کارکنان از طریق پرسشنامه سیبریا شرینگ و عملکرد از طریق پرسشنامه عملکرد بر اساس مدل (ACHIEVE) هرسی و گلداسمیت سنجیده شد.پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده به ترتیب برابر با 0.788 و 0.825 محاسبه گردید.

  یافته های نهایی پژوهش در نرم افزار spss ، حاکی از عدم وجود ارتباط معنی دار ، بین هوش عاطفی و ابعاد آن ( خودآگاهی ، خود تنظیمی ، خودانگیزی ، آگاهی اجتماعی و مهارتهای اجتماعی) با عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل مورد مطالعه است.در نهایت پیشنهادهایی ارائه شده است که می تواند مورد توجه مدیران ، پژوهشگران و سازمانها قرار گیرد. 

  کلید واژه ها : هوش عاطفی ، عملکرد ، کارکنان ، بیمه سلامت.

   

  هوش عاطفی(هیجانی) نوع دیگری از هوش است .این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خود و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است.توانایی اداره مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانه هاست.هوش عاطفی و هوش منطقی رو در روی هم نیستند ،    خیلی ها مقدار زیادی از هر دو را دارند و خیلی ها برعکس ، دانشمندان به دنبال این هستند که درک کنند این دو پدیده چگونه یکدیگر را تکمیل می کنند ، اما به هر حال اکنون روانشناسان عموماً سهم هوش منطقی را  20 درصد و سهم هوش عاطفی را 80 درصد در کامیابی انسانها موثر می دانند.بسیاری از محققان معتقدند که اگر فرد از لحاظ عاطفی توانمند باشد ، بهتر      می تواند با چالشهای زندگی مواجه شود.عقل و هوش منطقی به قدرت استدلال می کنند، اما توانایی پیش بینی پیامدهای تصمیم گیری،تنها از هوش عاطفی بر می آید ، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که از طریق هوش منطقی می توان رابطه را آغاز کرد ، اما دوام آوردن آن به هوش عاطفی بستگی دارد.

  عملکرد عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهدۀ نیروی انسانی گذاشته شده است. هنگامی که کارکنان به روشنی نقش خود را شناخته و قبول دارند تلاش آنها به عملکرد بالا منجر می شود.از اثرات منفی عملکرد پایین کارکنان در سازمان می توان به ایجاد بی نظمی در سازمان ، افزایش غیبت و جابجایی که در نهایت منجر به افزایش هزینه های سازمان و کاهش بهره وری می گردد اشاره کرد.اغلب دانشمندان هوش هیجانی عقیده دارند که بمنظور تعادل در رفتار، برخورداری از عملکرد بهتر در جامعه یا در یک سازمان یا حتی در درون خانواده و زندگی زناشویی باید انسانها دارای بهره هوشی و بهره هیجانی بوده و استفاده مناسبی از هر دو اینها ببرند.با عنایت به مطالب پیشگفت و نقش و اهمیت فراوان هوش عاطفی در زندگی روزمره و کاری افراد ، پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران انتخاب و تحقیق شد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1- مقدمه

  منابع انسانی از ارزشمندترین سرمایه های هر سازمانی به شمار می روند؛ زیرا سایر عوامل مانند تکنولوژی،سرمایه و امثال آن، به نیروی انسانی وابسته است. علی رغم پیشرفتهای فنی جدید، هنوز هیچ عاملی نتوانسته جایگزین نیروی انسانی شود و انسان همچنان به عنوان یک عامل کلیدی در سازمان مطرح می باشد و مدیریت با توجه به این نکته باید بکوشد تا این سرمایه را به درستی بشناسد و توان و استعدادهای او را پرورش دهد و به نحو موثری آنها را در پیشبرد هدفهای سازمان بسیج کند.(الوانی،94:1383)

     فلسفۀ وجودی هر سازمان انجام ماموریت و تحقق اهداف آن است. اهداف سازمان، تنها مشخص می سازد که چه مجموعه کارهایی باید انجام پذیرد، و در این راستا آنچه که در انجام کارها اهمیت می یابد، تاثیر عوامل داخلی و خارجی سازمان است. از میان عوامل داخلی، عامل نیروی انسانی همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مطرح است. قابلیت ها، مهارت ها، توانایی ها، دانش و ... همگی شاخص هایی هستند که بر عملکرد نیروی انسانی موثر می باشند و به تبع آن بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند. بنابراین هرچه کیفیت نیروی انسانی بهتر باشد و نقش ها و تعاملات سازمانی به طور منطقی در راستای استفادۀ بهینه از نیروی انسانی شکل گرفته باشد، می توان عملکرد بهتری از نیروی انسانی انتظار داشت. (نیکومرام،1:1385)هوش عاطفی شناخت و کنترل هیجانهای خود،همدلی کردن با دیگران و حفظ روابط رضایت بخش است.به عبارت دیگر ، شخصی که هوش عاطفی بالایی دارد،سه مولفه شناختی،فیزیولوژیکی و رفتاری هیجانها را بطور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می کند  (چان و دیگران،2001 :61) هوش عاطفی تبیین می کند چرا افرادی با ضریب هوشی متوسط موفق تر از کسانی هستند که نمرات بسیار بالاتری در ضریب هوشی دارند.مقیاسهای سنتی هوش ، مجموعه بسیار مهمی از توانایی هایی که افراد را در زندگی واقعی کارآمد می سازد را نادیده می گیرند ، نظیر خودآگاهی ، کنترل تکانه ، پایداری ، اشتیاق، خود برانگیختگی و همدلی بنابراین هوش عاطفی را باید در همه افراد پرورش داد و مسئولین آموزش می توانند از آن برای آموزش به افراد مختلف استفاده کنند.از این گذشته هر روز ابعاد تازه ای از کاربردهای هوش عاطفی در مدیریت،مدیریت منابع انسانی و سازمانها روشن می شود(بابایی و مومنی ، 1384 :20).

  هوش عاطفی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و در بده بستانهای روانی عاطفی و در شرایط خاص چه عملی نامناسب است . هوش عاطفی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانها و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد.یعنی فرد در شرایط مختلف بتواند امید را همیشه در خود زنده نگه دارد ، با دیگران همدلی نماید ، احساسات دیگران را بشنود ، برای بدست آوردن پاداش بزرگ تر ، پاداشهای کوچک را نادیده انگارد ، نگذارد نگرانی ، قدرت تفکر و استدلال او را مختل نماید ، در برابر مشکلات پایداری نماید و در همه حال انگیزه خود را حفظ نماید . عملکرد پایین افراد مشکلی است که تقریباً به همه افراد بدون توجه به مقام و جایگاه آنها آسیب می رساند.

  مفهوم هوش عاطفی در حال حاضر مربوط به فلسفه ای در سازمانهاست که می خواهد عملکرد افراد را بهبود بخشد(جانسون و ایندویک ، 1999 :54).اهمیت این بحث بر کارکنان و مسئولان سازمانها و موسسات پوشیده نیست که موفقیتهای حرفه ای تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل  تشکیل دهنده هوش عاطفی است.بعضی از دلایل مربوط به اهمیت هوش عاطفی در محیط کار بسیار واضح است .در این مورد می توان به بازاریابهایی اشاره کرد که به آسانی اعتماد مشتریان را جلب کرده و سلیقه آنها را به آسانی کشف می کنند همچنین می توان به کارکنانی اشاره کرد که از لحاظ فنی توانمند بوده اما در کنار آمدن با دیگران و کنترل شرایط تنش زا ناتوان هستند.با توجه به اهمیت امر در سالهای اخیر بمنظور افزایش قابلیتهای عاطفی و اجتماعی در موسسات و سازمانها، برنامه های آموزشی ترتیب داده شده است . در این برنامه ها پرورش قابلیتهایی مثل خود آگاهی ، همدلی ، پشتکار ، انطباق پذیری ، کارآمدی و روابط اجتماعی موثر مورد توجه متخصصان قرار گرفته است(کاووسی ، 1381 : 66)

  به امید آنکه تحقیقی مفید و در خور توجه باشد و مدیران را به اهمیت این مساله متوجه سازد.

  1-2- بیان مساله

  اگر قرن 18 و 19 را قرن اختراعات و اکتشافات علمی بشر بدانیم ، قرن 20 را بدون تردید باید قرن کاربردی کردن این تحولات در صحنه کار و صنعت دانست که نتیجه آن فن آوری و پیشرفت صنعتی امروز جهان را تشکیل می دهد اما سرعت تحولات در قرن 20 آنچنان شتابدار بوده است که هر دهه آن را باید معادل قرنی به حساب آورد.بررسی تحولات دهه های گوناگون قرن 20 نشان می دهد که تاکیدات صنعتی در آن از سوی سخت افزاری به سوی نرم افزاری، از کمیت به کیفیت  از توجه و تمرکز به ماشین و ابزار به انسان و از سودآوری شخصی و سازمانی محض به سوی منافع اجتماعی جهانی و زیست محیطی پیش می رود.(کاشانی ، 1382: 1)

  توجه به توسعه منابع انسانی از با اهمیت ترین پدیده های نیمه دوم بویژه دو دهه آخر قرن 20 بوده است و از آنجاکه منابع انسانی یک سازمان،ارزشمندترین منبع آن محسوب می شوند و از طرفی کارکنان بیشترین وقت از زندگی خود را در محیطهای کاری و در تعامل با دیگران سپری می کنند بمنظور برقراری تعاملات موثر با دیگران و لذت بردن از کار در میان آنها ، نیاز به مهارتهای ارتباطی،انسانی و اجتماعی می باشد که علاوه بر این موارد اخیراً دستاوردهای تازه ای نیز توجه اکثر صاحبنظران مدیریت را به خود جلب کرده است که از آن بعنوان (هوش عاطفی) یا هوش هیجانی (EI) یاد شده است.مفهوم هوش عاطفی ژرفای تازه ای به هوش انسان بخشیده است و آن را به توانایی ارزیابی هوش عمومی فرد از خود گسترش داده است.(بار-آن ،1999).هوش عاطفی با شناخت فرد از خودش،ارتباط با دیگران و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآورد خواسته های اجتماعی لازم است،مرتبط می باشد.بار-آن معتقد است هوش عاطفی توانمندی تاکتیکی (عملکرد فردی) است در حالی که هوش شناختی (IQ) [1] قابلیت استراتژیک (قابلیت دراز مدت) است.هوش عاطفی پیش بینی موفقیت را ممکن می سازد،زیرا نشان می دهد که چگونه فردی دانشی را در موفقیت بلادرنگ بکار می گیرد  (بار-آن ، 1999) عاطفه یا هیجان در راهنمایی کردن رفتار و همچنین لذت بردن از زندگی و موفق بودن در زندگی مهم است.نمره های بهره هوشی (IQ) حاصل از آزمونهای بهره هوشی نتایج مهم را خوب پیش بینی نمی کند.تعدادی از مطالعات نشان داده اند که هوش عاطفی اساسی است برای کفایتهایی که بیشترین اهمیت را برای سلامتی،خوشحالی و موفقیت در زندگی دارند(چرنیس[2] ، 2002) اصطلاح هوش بهر (IQ) سابقه حدود یکصد سال تحقیق بر روی صدها هزار نفر را به همراه دارد،اما هوش عاطفی مفهوم جدیدی است ، اصطلاح هوش عاطفی در سال 1990 بوسیله پیتر سالووی [3]استاد دانشگاه ییل و همکارانش عنوان گردید و بحثهای بسیاری را برانگیخت.توجه به هیجانها و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی درک احوال خود و دیگران ،خویشتنداری و تسلط بر خواسته های آنی ، همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجانها در تفکر و شناخت موضوع هوش عاطفی می باشد.سازه هوش هیجانی بیش از یک دهه است که توسط نظریه پردازان جدید هوش معرفی شده است و به اهمیت تاثیر آن در موفقیت افراد ، هر روز تاکید بیشتری می کند.

  چیزی که بیش از همه مشغله فکری روانشناسان شده ، یافتن یک پاسخ عملی برای این سوال است که چرا تعدادی از افراد به رغم داشتن هوش شناختی بالا در کارهای خود شکست         می خورند و بر عکس تعدادی از افراد با هوش بهر پایین در تلاشهای خود موفقند؟ اهمیت این موضوع در این است که چنانچه افراد بدانند برای موفقیت بیشتر در محیطهای کار ، تحصیل یا زندگی صرفاً استفاده از هوش شناختی کافی نیست و هوش عاطفی هم در دستیابی به موفقیت بیشتر نقش دارد ، قادر خواهند بود به موفقیتهای بیشتری نایل شوند.

  در تحقیق یوسفی یمین(1381) آمده است:((سازگاری کلی و هوش عاطفی می تواند اضطراب را پیش بینی کند.هوش بهر (IQ) در بهترین حالت خود تنها عامل 20 درصد از موفقیتهای زندگی است 80 درصد از موفقیتها به عوامل دیگری وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موارد در گرو مهارتهایی است که هوش عاطفی را تشکیل می دهند)).

  (سیاروچی و دیگران [4]، 1383)

  هوش عاطفی با توانایی درک خود و دیگران (خود شناسی و دیگر شناسی) ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط خویش پیوند دارد ، گلمن در کتاب خود تحت عنوان هوش هیجانی این طور بیان کرده است که هوش هیجانی بیشتر از هوش تحلیل گر ، پیش بینی کننده موفقیتها در مدرسه ، در کار و در منزل می باشد (گلمن[5]،1995 :54)

  هوش هیجانی از ابعاد مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از :

  1)خود آگاهی :آگاهی نسبت به هیجانها

  2)خود تنظیمی:اداره یا مدیریت هیجانهای خود

  3)خود انگیزی:هدایت احساسات در جهت هدف خاص

  4)آگاهی اجتماعی:درک هیجانها و احساسات و عواطف افراد دیگر

  5)مهارتهای اجتماعی:هدایت یا آموزش افراد دیگر برای اینکه بتوانند هیجانهای خود را اداره کنند(گلمن ، 1998، B :317  و 318) از طرفی برای عملکرد هم تعاریف متعددی وجود دارد از جمله عملکرد عبارت است از ماحصل فعالیتهای یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین(آرمسترانگ[6]،1999 :57)

  سعادت (1376: 261) ((عملکرد را نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری تلاش می داند)) وی اعتقاد دارد اگر چه تلاش منجر به عملکرد می شود ولی این دو تفاوت زیادی دارند اختلاف بین تلاش یعنی آنچه که کارمند می کوشد تا حاصل شود و عملکرد یعنی آنچه واقعاً حاصل شده است و بستگی به ترکیب دو متغیر ، خصوصیات و تواناییهای کارمند و همچنین تصوری که کارمند از نقش خود دارد ، می باشد .عملکرد شغلی بسیار پیچیده است و تصمیم گیری در مورد عملکرد خوب یا بد قضاوتی ارزشی تلقی می شود.در این قضاوتها ارزشهای جامعه ارزشهای شخصی و ارزشهای سازمانی به  گونه ای دخالت داده می شود(جردن[7] ، 1376 ) هنگامی که کارکنان به روشنی نقش خود را شناخته و قبول دارند تلاش آنها به عملکرد بالا منجر می شود (کرتیز،1380: 26) از اثرات منفی عملکرد پایین کارکنان در سازمان می توان به ایجاد       بی نظمی در سازمان ، افزایش غیبت و جابجایی که در نهایت منجر به افزایش هزینه های سازمان و کاهش بهره وری می گردد اشاره کرد.

  تحقیقات مشابهی انجام شده که نشان می دهد اگر سازمان افرادی با هوش هیجانی بالا داشته باشد می توانند به راحتی در مواقع حساس و بحرانی بر مسایل و مشکلات فایق آمده و باعث ایجاد نوآوری های درخشانی گردند و می توانند از عواطف خود برای حل مشکلات                  بهره گیرند(حمیدرضا سیفی،1380 : 1)

  در اداره کل بیمه سلامت استان تهران اینگونه به نظر رسید که در اکثر مواقع کارکنان از ارتباطات موثر با یکدیگر برخوردار نیستند،در شناخت احساسات و عواطف خود و دیگران ضعیف عمل می کنند و در هنگام یاس و ناامیدی ، در شرایط بحرانی و در انطباق سریع و ایجاد خلاقیت در سازمان از توانایی لازم برخوردار نیستند.حل مساله بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران است، برای بررسی این مساله تحقیق پیش رو در پی پاسخ به این سوالات است:

   

  سوال اصلی:

  آیا هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان موثر است؟

  سوالات فرعی:

  1-آیا کارکنانی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند از عملکرد بالایی نیز برخوردارند؟

  2-چه بخشی از ابعاد هوش هیجانی تاثیر بیشتری بر عملکرد کارکنان دارد؟

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

  دنیای امروز دنیای رقابتهای پیچیده اقتصادی است و در این میان سازمانهایی موفقند که کارکنان شایسته تری داشته باشند.پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که راز موفقیت افراد را باید در میزان هوش هیجانی آنها جستجو کرد.هوش هیجانی همانند چتری است که مجموعه ای از مهارتها و خصایص فردی را در زیر خود جمع کرده است ، معمولاً این ویژگیها را مهارتهای لطیف[8] یا مهارتهای درون فردی و بین فردی نامگذاری می کنند.

  این مهارتها به گونه ای هستند که با حوزه های سنتی مهارت و تخصصی از قبیل دانش مشخص،هوش عمومی و مهارتهای فنی و حرفه ای ارتباط چندانی ندارند و از آنها جدا         می شوند.اغلب دانشمندان هوش هیجانی عقیده دارند که بمنظور تعادل در رفتار، برخورداری از عملکرد بهتر در جامعه یا در یک سازمان یا حتی در درون خانواده و زندگی زناشویی باید انسانها دارای بهره هوشی و بهره هیجانی بوده و استفاده مناسبی از هر دو اینها ببرند.

  بهره هیجانی شامل آگاهی داشتن نسبت به عواطف و چگونگی ارتباط و تعامل این عواطف با بهره هوشی است.یعنی فردی که می خواهد در زندگی خود موفق بوده و جز بهترین افراد باشد باید از عواطف و احساسات خود و دیگران آگاه بوده و از عواطف استفاده منطقی ببرد         (کی یرستد[9]، 1999)

  تجربه سازمانهای موفق نشان می دهد که پیشرفت حرفه ای سازمانی با مفاهیم هوش هیجانی آغاز شده است .گلمن در سال 1998 طی بررسی دویست شرکت و سازمان در سراسر جهان به این نتیجه رسید که یک سوم تفاوت افراد بعلت تواناییهای شناختی و مهارتهای فنی است و دو سوم بقیه بعلت تفاوت شایستگیهای هیجانی است (پون تنگ فات[10] ، 2002).هوش هیجانی ایجاب می کند که به احساسات خود و دیگران توجه کرده ، آنها را ارزیابی کنیم و بطور مناسب به آنها پاسخ دهیم.

  به بیان اجمالی ، هوش هیجانی ، توانایی در احساس، درک و کاربرد عملی قدرت و ذکاوت عواطف بعنوان منبع انرژی ، اطلاعات ، رابطه و تاثیر گذاشتن بر دیگران می باشد(مایر و سالووی ، 2000)پس داشتن کارکنانی که دارای هوش هیجانی بالایی هستند می تواند به سازمان در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری کمک کند.هوش عاطفی و هوش منطقی رو در روی هم نیستند ، خیلی ها مقدار زیادی از هر دو را دارند و خیلی ها برعکس ، دانشمندان به دنبال این هستند که درک کنند این دو پدیده چگونه یکدیگر را تکمیل می کنند، اما به هر حال اکنون روانشناسان عموماً سهم هوش منطقی را بیست درصد و سهم هوش عاطفی را هشتاد درصد در کامیابی انسانها موثر می دانند (جلالی ، 1380 : 12)بسیاری از محققان معتقدند که اگر فرد از لحاظ عاطفی توانمند باشد ، بهتر می تواند با چالشهای زندگی مواجه شود(سیاروچی و دیگران ، 2002 :152)

  عقل و هوش منطقی به قدرت استدلال می کنند، اما توانایی پیش بینی پیامدهای تصمیم گیری،تنها از هوش عاطفی بر می آید ، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که از طریق هوش منطقی       می توان رابطه را آغاز کرد ، اما دوام آوردن آن به هوش عاطفی بستگی دارد.برای مثال ، از طریق هوش منطقی می توان به استخدام در آمد ، اما تنها از طریق هوش عاطفی می توان در شرکت دوام آورد ، رشد کرد و به کسب درآمد ، مقام و موقعیت اجتماعی بالا رسید.هوش عاطفی استفاده هوشمندانه از عواطف است و در زمینه حرفه ای به این معناست که احساسات و ارزشهای خود را نادیده نگیریم و تاثیرشان را بر رفتارمان بشناسیم.ضریب هوشی ما حتی با روند بلوغ مان نسبتاً ثابت می ماند ولی هوش عاطفی می تواند قوی تر شود ، حتی بزرگسالان هم می توانند هوش عاطفی را در خود پرورش دهند بعنوان یک بزرگسال ، شکوفا کردن توانایی های شناختی مشکل است ، اما در هر سن و مرحله ای از زندگی می توان هوش عاطفی را پرورش داد(جلالی ، 1380 : 59).اهمیت این بحث بر کارکنان و مسئولان سازمانها و موسسات پوشیده نیست که موفقیتهای حرفه ای تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل تشکیل دهنده هوش عاطفی است.بعضی از دلایل مربوط به اهمیت هوش عاطفی در محیط کار بسیار واضح است .در این مورد می توان به بازاریابهایی اشاره کرد که به آسانی اعتماد مشتریان را جلب کرده و سلیقه آنها را به آسانی کشف می کنند همچنین می توان به کارکنانی اشاره کرد که از لحاظ فنی توانمند بوده اما در کنار آمدن با دیگران و کنترل شرایط تنش زا ناتوان هستند.با توجه به اهمیت امر در سالهای اخیر بمنظور افزایش قابلیتهای عاطفی و اجتماعی در موسسات و سازمانها، برنامه های آموزشی ترتیب داده شده است . در این برنامه ها پرورش قابلیتهایی مثل خود آگاهی ، همدلی ، پشتکار ، انطباق پذیری ، کارآمدی و روابط اجتماعی موثر مورد توجه متخصصان قرار گرفته است(کاووسی ، 1381 : 66)برای انجام هر کاری ، داشتن مهارتهای مختلف ، یک ضرورت مهم محسوب می شود که جوهره و زیربنای پیشرفت در آن شغل به شمار می آیند.این مهارتها منبع مهمی از تفاوتهای فردی در شغل هستند.یکی از این تفاوتها که رفتار در شغل و سازمانها را تحت تاثیر قرار می دهد هوش هیجانی کارکنان است که داشتن ذهن عملی و بهره گیری از مهارتهای بین فردی موثر را امکان پذیر می سازد و برای اساتید و مدیرانی که در حیطه سازمان فعالیت می کنند،از اهمیت خاصی برخوردار است.زیرا می توان آن را بر خلاف بهره هوشی ، جهت حل مسایل اجتماعی و افزایش توانایی کنترل احساسات فردی آموزش داد(دوبرینی ، 1388)با توجه به اینکه هوش هیجانی پایین ، درگیری در رفتارهای خودمخرب و هوش هیجانی بالا نتایج مثبت ، از قبیل رفتارهای    جامعه پسند ، ایفای نقش های والدینی ، کیفیت و روابط مطلوب تر با همکاران را در پی دارد (ایوبی راد،1388؛  به نقل از رایس ، 1999) ، سنجش هوش هیجانی در سازمان،احتمالاً منجر به انتخاب افرادی می گردد که دارای رفتار شهروندی مناسب و واجد برخی از صلاحیتها و شایستگیها باشند(ایوبی راد،1388)این شایستگیها شامل نوعی از رفتارهای فرانقش [11] است که در پیشبرد اهداف سازمانی بسیار موثر و حائز اهمیت اند.در سازمانهای امروزی ، حداکثر کردن عملکرد منابع انسانی درون سازمان و ارتباط صحیح آنها با محیط اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و در اولویت رسالتهای بسیاری از سازمانها ، قابل رویت می باشد.بنابراین ارگانهای مختلف بویژه سازمانها در کشورهای جهان سوم ، که نیازمند جهشی عمده در کارآمدی هستند ، بایستی زمینه را طوری فراهم کنند که مدیران و کارکنانشان با طیب خاطر ، تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیتهای خود را در جهت اعتلای اهداف سازمان بکار گیرند.یکی از بسترهای بسیار با اهمیت که می تواند در ارتقای رفتار فرانقشی کارکنان موثر واقع شود برخورداری کارکنان از هوش هیجانی است.با توجه به تجربه کاری و مشاهده مستقیم رفتار کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران این طور به نظر می رسید که رفتار آنها با یکدیگر به گونه ای است که چندان خرسند نیستند . آنها در شرایط دشوار و بحرانی، در سازگاری با تغییر ، در درک احساسات دیگران و در مدیریت موثر در روابط خود با دیگران ضعیف عمل می کنند در صورتی که اکثر آنها افرادی تحصیل کرده هستند و از بهره هوشی بالایی برخوردارند که همه اینها بر عملکرد آنها تاثیر می گذارد لذا موضوعی با عنوان بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران انتخاب و تحقیق نمودم.

   

  [1]-Intelligence Quotient

  [2]-Cherniss

  [3]-Salovey

  [4]-Ciarrocchi et al

  [5]-Goleman

  [6]-Armstrong

  [7]-Jordan

  [8]-Soft Skills

  [9]-kierstead

  [10]-Poon Teng Fatt,J

  [11] -Extra-Role Behavior

  Abstract

  Emotional intelligence is the ability to control oneself , others emotions , wide range of skills , talents that is effective in the fate and life style of individuals.

  The aim of this survey is probing the effect of emotional intelligence on employees  performance of  personnel of  Iran health insurance organization Tehran province.

  The approach in this research is descriptive- survey.The research statistical society is peoples (male & female) whitch are include the total personnel of Iran health insurance organization Tehran province  that peoples were randomly selected as a sample.The attitude survey of the emotional intelligence is carried out through the cyberia shering index and hersey & goldsmith scale(achieve model) was used for measurement of the employees performance.The reliability of questionare in cronbach manner for two variable were & .To brief the results,it should be stated that there is not any relationship between emotional intelligence and the dimensions (Self Awareness,Self Regulation,Self Motivation,Social Awareness & Social Skills)with the employees performance. The final section of this study includes,suggestions that might be of important for managers and researchers.

  Keywords:

  Emotional Intelligence, Performance,Employees,Health Insurance.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان

  صفحه

  چکیده ..............................................................................................

  1

  مقدمه ...............................................................................................

  2

  فصل اول:کلیات پژوهش

  1-1-مقدمه........................................................................................

  4

  1-2-بیان مساله...................................................................................

  6

  1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش...............................................................

  10

  1-4-اهداف پژوهش.................................................................................

  14

  1-5-متغیرهای پژوهش............................................................................

  14

  1-6-فرضیه های پژوهش..........................................................................

  15

  1-7-روش پژوهش...............................................................................

  15

  1-8-روش نمونه گیری..........................................................................

  16

  1-9-روش گردآوری اطلاعات.................................................................

  16

  1-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................

  16

  1-11-جامعه آماری..............................................................................

  16

  1-12-قلمرو پژوهش.............................................................................

  18

  1-12-1-قلمرو موضوعی........................................................................

  18

  1-12-2-قلمرو مکانی.............................................................................

  18

  1-12-3-قلمرو زمانی............................................................................

  18

  1-13-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی...................................................

  18

  1-13-1-هوش........................................................................................

  18

  1-13-2-عاطفه....................................................................................

  18

  1-13-3-هوش عاطفی............................................................................

  19

  1-13-4-خودآگاهی..................................................................................

  19

  1-13-5-خودتنظیمی(خودمدیریتی) ............................................................

  19

  1-13-6-خودانگیزی.............................................................................

  19

  1-13-7-آگاهی اجتماعی(همدلی) .............................................................

  19

  1-13-8-مهارتهای اجتماعی....................................................................

  19

  1-13-9-عملکرد..................................................................................

  20

  1-13-10-توانایی.....................................................................................

  20

  1-13-11-وضوح(درک) .......................................................................

  20

  1-13-12-کمک(حمایت سازمانی) ...........................................................

  20

  1-13-13-انگیزه(تمایل) ........................................................................

  21

  1-13-14-ارزیابی(آموزش و بازخورد عملکرد) ...........................................

  21

  1-13-15-اعتبار(اعمال معتبر و حقوق پرسنل) ...........................................

  21

  1-13-16-محیط(تناسب محیطی) ............................................................

  21

  فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  2-1-مقدمه.........................................................................................

  23

  هوش عاطفی

  2-1-1-مقدمه......................................................................................

  25

  2-1-2-تعاریف هوش............................................................................

  26

  2-1-3-هوش......................................................................................

  26

  2-1-4-تعریف هوش..................................................................................

  26

  2-1-5-انواع هوش...............................................................................

  27

  2-1-6-عاطفه....................................................................................

  33

  2-1-7-هیجان....................................................................................

  34

  2-1-8-مولفه های هیجان.......................................................................

  35

  2-1-9-ویژگی های هیجان......................................................................

  35

  2-1-10-طبقه بندی هیجانها.....................................................................

  36

  2-1-11-فواید هیجان..............................................................................

  36

  2-1-12-زیان های هیجان...........................................................................

  37

  2-1-13-سرچشمه هیجانها......................................................................

  38

  2-1-14-چگونگی شکل گیری هیجانها.......................................................

  38

  2-1-15-علت اهمیت هیجانها در محیط کار.................................................

  38

  2-1-16-مفهوم هوش هیجانی....................................................................

  39

  2-1-17-مفهوم شناسی هوش هیجانی.........................................................

  40

  2-1-18-هوش هیجانی و هوش شناختی......................................................

  42

  2-1-19-تعریف هوش هیجانی.................................................................

  45

  2-1-20-سیر تکوین و تاریخچه هوش هیجانی................................................

  46

  2-1-21-دیدگاه های صاحبنظران در مفهوم هوش هیجانی.................................

  51

  2-1-21-1-دیدگاه گاردنر در هوش شناختی و غیر شناختی...............................

  51

  2-1-21-2-دیدگاه کوپر در هوش هیجانی....................................................

  53

  2-1-21-3-دیدگاه مایر و سالووی در هوش هیجانی.........................................

  54

  2-1-21-4-دیدگاه گلمن در هوش هیجانی......................................................

  58

  2-1-21-5-دیدگاه بار-آن در هوش هیجانی..................................................

  69

  2-1-22-چارچوب چهار وجهی استنتاجی هوش هیجانی...................................

  71

  2-1-23-هوش هیجانی و هوش شناختی در محیط سازمان.................................

  74

  2-1-24-هوش هیجانی و ارتقا کیفیت سازمان..............................................

  76

  2-1-25-هوش هیجانی در محیط کار.............................................................

  76

  2-1-26-چه کسانی به هوش هیجانی نیاز دارند؟............................................

  77

  2-1-27-ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان....................................

  87

  2-1-28-گروه کار و هوش هیجانی...........................................................

  88

  2-1-29-ارتقا هوش هیجانی در گروه کار........................................................

  89

  2-1-30-تنظیم هیجانهای کارکنان در گروه کار.............................................

  92

  2-1-31-هوش هیجانی و مزیت رقابتی.......................................................

  93

  2-1-32-نقش هوش هیجانی در گزینش و بالندگی شغلی نیروی انسانی.................

  97

  2-1-33-مدل سازی تاثیر هوش هیجانی بر موفقیت کار...................................

  100

  2-1-34-هوش هیجانی کارکنان و رضایت مشتریان........................................

  102

  2-1-35-هوش هیجانی کارکنان و اثربخشی سازمان.......................................

  104

  2-1-36-هوش هیجانی ، ارتقا یادگیری و تحول سازمانی.................................

  108

  2-1-37-اکتساب و بهبود هوش هیجانی......................................................

  111

  2-1-37-1-دیدگاه مایر و سالووی...............................................................

  111

  2-1-37-2-دیدگاه گلمن-امرلینگ..............................................................

  112

  2-1-38-چطور می توان هوش هیجانی را بهبود بخشید؟......................................

  113

  2-1-39-مفاهیم مشخص در آموزش هوش هیجانی...........................................

  114

  2-1-40-فرآیند آموزش هوش هیجانی.........................................................

  115

  2-1-41-ملاحظاتی در برنامه های آموزش هوش هیجانی.................................

  116

  2-1-42-نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و تقویت هوش هیجانی.........

  117

  2-1-43-مراحل آموزش هوش هیجانی.......................................................

  118

  عملکرد کارکنان

  2-2-1-مقدمه...........................................................................................

  122

  2-2-2-تعاریف عملکرد............................................................................

  124

  2-2-3-عوامل موثر در بهبود عملکرد........................................................

  125

  2-2-4-عوامل یا متغیرهای موثر بر عملکرد...................................................

  126

  2-2-5-عوامل موثر بر عملکرد فردی..........................................................

  128

  2-2-5-1-توانایی.................................................................................

  128

  2-2-5-2-شخصیت...............................................................................

  130

  2-2-5-2-1-عوامل تعیین کننده شخصیت.......................................................

  130

  2-2-5-3-یادگیری................................................................................

  131

  2-2-5-4-ادراک.....................................................................................

  131

  2-2-5-5-انگیزش................................................................................

  132

  2-2-5-6-استرس(فشار روانی) ...............................................................

  133

  2-2-6-مدیریت عملکرد............................................................................

  135

  2-2-7-مفهوم و مولفه های مدیریت عملکرد....................................................

  136

  2-2-7-1-مدیریت عملکرد به عنوان یک سیستم تجاری...................................

  138

  2-2-7-2-مدیریت عملکرد به عنوان یک فرهنگ و سبک رهبری......................

  138

  2-2-7-3-مدیریت عملکرد به عنوان بخشی از پیمان روان شناختی......................

  139

  2-2-7-4-مدیریت عملکرد به عنوان بازخورد شخصی و فرآیند یادگیری...............

  139

  2-2-8-فرآیند مدیریت عملکرد.................................................................

  139

  2-2-9-اساس مدیریت مبتنی بر عملکرد......................................................

  141

  2-2-10-تفاوت بین مدیریت مبتنی بر عملکرد و سنجش عملکرد...........................

  142

  2-2-11-فواید مدیریت مبتنی بر عملکرد....................................................

  142

  2-2-12-تئوری تقویت عملکرد.....................................................................

  144

  2-2-13-رویکرد تغییر رفتار سازمانی......................................................

  144

  2-2-14-ملاک اثربخشی تغییر رفتار سازمانی.............................................

  146

  2-2-15-استراتژی های مدیریت عملکرد...................................................

  148

  2-2-16-الگوهایی در مورد عملکرد منابع انسانی.........................................

  149

  2-2-16-1-الگوی هرسی و گلداسمیت......................................................

  149

  2-2-16-2-الگوی موری اینسورث و نیویل اسمیت......................................

  149

  2-2-16-3-الگوی مدل امتیازات متوازن...................................................

  149

  2-2-16-4-الگوی لینچ و گراس.............................................................

  149

  2-2-17-سابقه مدل ACHIEVE...........................................................

  150

  2-2-18-استفاده از مدل ACHIEVE......................................................

  151

  رابطه هوش عاطفی و عملکرد

  2-3-1-مقدمه...................................................................................

  156

  2-3-2-ارتباط ابعاد هوش عاطفی با عملکرد..............................................

  156

  2-3-3-چارچوب نظری پژوهش............................................................

  159

  2-3-4-مدل تحلیلی پژوهش.................................................................

  160

  پژوهش های انجام شده در ایران و جهان

  2-4-1-مقدمه..................................................................................

  162

  2-4-2-پژوهش های انجام شده در جهان..................................................

  162

  2-4-3-پژوهش های انجام شده در ایران..................................................

  167

  فصل سوم:روش شناسی پژوهش

  3-1-مقدمه....................................................................................

  175

  3-2-روش پژوهش..........................................................................

  175

  3-3-جامعه آماری...........................................................................

  176

  3-4-نمونه آماری...............................................................................

  178

  3-5-روش نمونه گیری و حجم نمونه.......................................................

  178

  3-6-روشها و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها........................................

  179

  3-7-مشخصات پرسشنامه ها................................................................

  179

  3-7-1-سنجش شاخص هوش عاطفی.......................................................

  180

  3-7-2-سنجش شاخص عملکرد.............................................................

  181

  3-8-پایایی و روایی پرسشنامه..............................................................

  182

  3-8-1-پایایی یا قابلیت اعتماد...............................................................

  182

  3-8-2-روایی یا اعتبار.......................................................................

  183

  3-9-روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها...............................................

  183

  3-9-1-روشهای توصیفی.....................................................................

  184

  3-9-2-روشهای استنباطی....................................................................

  184

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

  4-1-مقدمه......................................................................................

  186

  4-2-بخش اول : آمار توصیفی..............................................................

  187

  4-2-1-متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان........................................

  187

  4-2-2-وضعیت متغیر مستقل...............................................................

  190

  4-2-3-وضعیت متغیر وابسته...............................................................

  191

  4-3-بخش دوم : آمار استنباطی..............................................................

  191

  4-3-1-آزمون داده ها.........................................................................

  192

  4-3-2-بررسی رابطه عوامل مطرح شده..................................................

  193

  4-4-تحلیل آماری فرضیه های پژوهش....................................................

  194

  4-4-1-فرضیه اصلی..........................................................................

  194

  4-4-2-فرضیه فرعی اول..........................................................................

  194

  4-4-3-فرضیه فرعی دوم........................................................................

  195

  4-4-4-فرضیه فرعی سوم.......................................................................

  196

  4-4-5-فرضیه فرعی چهارم....................................................................

  196

  4-4-6-فرضیه فرعی پنجم......................................................................

  197

  4-5-یافته های جانبی.............................................................................

  198

  4-5-1-آزمون فرضیه تفاوت هوش عاطفی زنان و مردان.................................

  199

  4-5-2-آزمون فرضیه تفاوت هوش عاطفی مجردین و متاهلین...........................

  200

  4-5-3-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد زنان و مردان........................................

  201

  4-5-4-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی.....................

  202

  4-5-5-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی................

  203

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1-مقدمه........................................................................................

  205

  5-2-نتایج پژوهش...............................................................................

  208

  5-3-ارائه راهکارها و پیشنهادهایی بر اساس نتایج بدست آمده پژوهش.................

  210

  5-3-1-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودآگاهی(فرضیه فرعی اول)..............

  211

  5-3-2-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودتنظیمی(فرضیه فرعی دوم) ............

  213

  5-3-3-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودانگیزی(فرضیه فرعی سوم) ...........

  214

  5-3-4-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه آگاهی اجتماعی(فرضیه فرعی چهارم)....

  215

  5-3-5-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه مهارتهای اجتماعی(فرضیه فرعی پنجم)..

  216

  5-4-چالشهای سازمان و نقش هوش هیجانی در رفع این چالشها.........................

  218

  5-5-پیشنهادهایی به پژوهشگران بعدی......................................................

  225

  5-6-محدودیتهای پژوهش......................................................................

  226

  پیوست ها،منابع و نام ها

  پیوست الف : پرسشنامه.....................................................................

  228

  پیوست ب : نتایج حاصل از نرم افزار تحلیل آماری....................................

  233

  فهرست جدول ها

  جدول 1-1:تعداد کارمندان واحدها به تفکیک زن و مرد...............................

  17

  جدول 2-1:هوش هیجانی در زندگی روزمره............................................

  50

  جدول 2-2:چارچوب منسجم شناخت مولفه های هوش هیجانی گلمن.................

  74

  جدول 2-3:مدیران عالی چه فعالیتهایی انجام می دهند؟.................................

  85

  جدول 2-4:مدیران میانی و سرپرستان چه فعالیتهایی انجام می دهند؟................

  86

  جدول 2-5: کارکنان و کارمندان دفتری چه فعالیتهایی انجام می دهند؟...............

  87

  جدول 2-6:شایستگیهای هوش هیجانی به نقل از تیشلر و همکاران...................

  101

  جدول 3-1:توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت و نوع استخدام.....................

  177

  جدول 3-2:تناظر گویه های پرسشنامه هوش عاطفی....................................

  180

  جدول 3-3:تناظر گویه های پرسشنامه عملکرد..........................................

  181

  جدول 4-1:فراوانی و درصد جنسیت پاسخ دهندگان.....................................

  187

  جدول 4-2:فراوانی و درصد سن پاسخ دهندگان..........................................

  188

  جدول 4-3:فراوانی و درصد سطح تحصیلات پاسخ دهندگان...........................

  188

  جدول 4-4:فراوانی و درصد سابقه خدمتی پاسخ دهندگان...............................

  189

  جدول 4-5:فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخ دهندگان.............................

  189

  جدول 4-6:فراوانی و درصد وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان.......................

  190

  4-7:معیارهای تمرکز و پراکندگی متغیرهای هوش عاطفی...........................

  190

  4-8:معیارهای تمرکز و پراکندگی متغیرهای عملکرد..................................

  191

  4-9:آزمون نرمال / غیر نرمال بودن داده ها.............................................

  192

  4-10:آزمون معنی دار بودن رابطه هوش عاطفی و مولفه هایش با عملکرد....

  193

  4-11:نمایش ضریب تعیین(R2) ........................................................

  198

  4-12:جدول آمار توصیفی هوش عاطفی زنان و مردان..............................

  199

  4-13:جدول آنالیز واریانس هوش عاطفی زنان و مردان.............................

  199

  4-14:جدول آمار توصیفی هوش عاطفی متاهلین و مجردین.........................

  200

  4-15:جدول آنالیز واریانس هوش عاطفی متاهلین و مجردین........................

  200

  4-16:جدول آمار توصیفی عملکرد زنان و مردان.....................................

  201

  4-17:جدول آنالیز واریانس عملکرد زنان و مردان....................................

  201

  4-18:جدول آمار توصیفی عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی...................

  202

  4-19:جدول آنالیز واریانس عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی..................

  202

  4-20:جدول آمار توصیفی عملکرد کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی.............

  203

  4-21:جدول آنالیز واریانس عملکر کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی.............

  203

  5-1:نتایج آزمون فرضیه های پژوهش....................................................

  209

  فهرست نمودارها

  نمودار 2-1:ابعاد هوش از دیدگاه گاردنر.................................................

  52

  نمودار 2-2:مدل چهارگانه هوش هیجانی از دید کوپر..................................

  53

  نمودار 2-3:حیطه های سواد هیجانی به زعم سالووی...................................

  55

  نمودار 2-4:ابعاد هوش هیجانی در مدل مایر و سالووی................................

  58

  نمودار 2-5:مولفه های هوش هیجانی از دیدگاه گلمن...................................

  61

  نمودار 2-6:مدل مفهوم شایستگیهای گلمن................................................

  69

  نمودار 2-7:مولفه های هوش هیجانی به زعم بار-آن....................................

  71

  نمودار 2-8:ابعاد هوش هیجانی در محیط کار............................................

  77

  نمودار 2-9:ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان............................

  88

  نمودار 2-10:فرآیند ارتباط هوش هیجانی با بالندگی شغلی................................

  99

  نمودار 2-11:مدل رابطه هوش هیجانی و اثربخشی سازمان..............................

  108

  نمودار 2-12:الگوی چهارمرحله ای تقویت سواد هیجانی شرایور...........................

  115

  نمودار2-13:مراحل آموزش هوش هیجانی ازدید چرنیس،گلمن،امرلینگ،کووان و آدلر

  120

  نمودار 2-14:عوامل موثر بر ادراک........................................................

  132

  نمودار 2-15:ابعاد چهارگانه مدیریت عملکرد..............................................

  138

  نمودار 2-16:مدل تحلیلی پژوهش............................................................

  160

  نمودار 4-1:پراکندگی دو متغیر هوش عاطفی و عملکرد.................................

  197

  نمودار 5-1:مراحل آموزش هوش هیجانی از دید چرنیس،گلمن،امرلینگ،کووان و آدلر

  224

  منابع و مآخذ

  فهرست منابع فارسی...........................................................................

  243

  فهرست منابع غیر فارسی.....................................................................

  249

  فهرست نام ها

  مرجع نامه........................................................................................

  257

  منبع:

  فهرست منابع فارسی:

  1)آذر،ع.، مومنی ، م.،1377،آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد دوم،چاپ اول ، انتشارات سمت ، تهران.

  2) آرمسترانگ، م.، 1380، ترجمه خدایار ابیلی و حسن موفقی، راهبردهای مدیریت منابع انسانی،انتشارات فرا، ص 127،تهران.

  3)احمدپور،م.،1381، رهبری اصیل محرک پنهان عملکرد،گزیده مدیریت،شماره 16،ص 22،تهران.

  4)اکبرزاده،ن.،1383، هوش هیجانی از دیدگاه سالووی و دیگران ،چاپ دوم،انتشارات فارابی،تهران.

  5)آقایار ، س ، شریفی درآمدی ،پ .،1385، هوش هیجانی و کاربرد هوش در قلمرو هیجان،انتشارات سپاهان،اصفهان.

  6)آقایار ،س ، شریفی درآمدی،پ.،1386 ،هوش هیجانی سازمانی،چاپ اول ،انتشارات گیتی،تهران.

  7)الماسی، ح.، 1374، ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد، مجله تدبیر، شماره 56، ص 28.

  8)الوانی، م.، 1383، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی، چاپ بیست و دوم، ص94.

  9)امیدوار، ا.،1381، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با میزان عملکرد مدیران مدارس بندر عباس، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  10)اینسورث، م.،اسمیت،ن.، 1375،ترجمه غلامرضا خاکی ، مدیریت کارآمدی،موسسه کار و تامین اجتماعی،ص 35 .

  11)ایوبی راد،م.،1388،ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با هوش عاطفی در کارکنان شهرداری منطقه 4 تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات.

  12)بابایی،م.، مومنی،ن.،1384،تاثیر هوش هیجانی بر اثر بخشی مدیران،ماهنامه تدبیر،شماره 166،صص 44-43،تهران.

  13)بشارت،م.،1384، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی،مطالعات روان شناختی،دوره 1 ،شماره 2 و 3 ، صص 38-25، تهران.

  14)تیرگری ، ع.،1383، هوش هیجانی و سلامتی روان ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال 4، شماره 12 ، .صص 29-15،تهران.

  15)جلالی ، ا .،1382، هوش هیجانی ، ویژه نامه ارزیابی تحصیلی ، فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 69 و 70 ، صص 45-32،تهران.

  16)حاجی حسینی نژاد ، غ.،بالغی زاده ، س.،1381، نظریه هوشهای چندگانه گاردنر و کاربرد آن در آموزش ، چاپ اول ، انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم ، تهران.

  17)حافظ نیا، م.، 1377، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، ص 8.،تهران.

  18)حبیب پور ، ا.،1383،هوش هیجانی و اثربخشی سازمانی ، مدیریت و توسعه ، شماره 21 ،صص 52-49، تهران.

  19)خاکزادیان ، ز.،1387، بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد کارکنان اداره کل درمان غیر مستقیم تامین اجتماعی استان تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران.

  20)خاکی، غ.، 1376، نقش تعهد سازمانی در بهره وری، نشریه نامه پژوهش، سال دوم، شماره 5، صص 202-195 .

  21)خائف الهی ، ا.،دوستار ، م.،1382، ابعاد هوش هیجانی ، مدیریت و توسعه ، شماره 18.

  22)خسرو جاوید ، م.،1381، بررسی اعتبار روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شات در نوجوانان ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران.

  23)دسلر، گ.، 1379 ترجمه سوسن جدی و محمد زنجانی ،شیوه های تقویت تعهد کارکنان در سازمان،تدبیر 101 .

  24)دلاور، ع.، 1364، روشهای آماری در مردم شناسی و علوم تربیتی،انتشارات پیام نور، 372، تهران.

  25)دوبرینی ،ا.،1388،ترجمه مرداد کردی و میترا آفتاب آذری،مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد روانشناسانه با تاکید بر (کاربرد روانشناسی در اثر بخشی سازمان)،انتشارات صفار،تهران.

  26)دولت آبادی فراهانی، ر.، 1378، بررسی تعهد سازمانی در سازمانهای دولتی و رابطه آن با عملکرد شاغلین، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی.

  27)دهشیری، غ.، 1382، هنجاریابی پرسشنامه هوش بهر هیجانی بار-آن در بین دانشجویان دانشگاههای تهران و بررسی ساختار عاملی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.

  28)رابینسون ، ن ؛ رابینسون ، ه .، 1377،ترجمه فرهاد ماهر ، کودکان عقب مانده ذهنی ، انتشارات آستان قدس رضوی ، مشهد.

  29)رابینز، ا.، 1374،ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، مدیریت رفتار سازمانی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 400 و267-266 و183 و 163،تهران.

  30)ابینز، ا.، 1376،ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی ،مبانی رفتار سازمانی،دفتر پژوهشهای فرهنگی،ص 92، تهران.

  31)رابینز، ا.، 1377،مترجمان: علی پارسائیان و محمد اعرابی ،رفتار سازمانی، جلد اول، ، چاپ اول،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، 402 و 304،تهران.

  32)رستمی نیا، ط.، 1379، بررسی عوامل موجد فشارهای عصبی و نقش آن بر عملکرد کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 51-49.

  33)رشید پور، م.، 1379، بررسی رابطه تعهد سازمانی با تمایل به ماندن در شغل و عملکرد شغلی کارکنان حرفه ای در سازمان حسابرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  34)رضائیان، ع.، 1372، مدیریت رفتار سازمانی، چاپ اول،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ص78،تهران.

  35)زندی ، ا.،1379، بررسی توزیع نمره های هوش هیجانی دانش جویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران.

  36)سبحانی نژاد ، م. ، یوزباشی ، ع.،1387، هوش هیجانی و مدیریت در سازمان ، چاپ اول ، انتشارات یسطرون ، تهران.

  37)سرایداریان، ح.، 1375، بررسی تاثیر فشارهای روانی بر نحوه عملکرد مدیران در بخش صنعت نساجی استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،ص 98 .

  38)سکاران،ا.،1381،ترجمه : محمد صائبی و محمود شیرازی ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،تهران.

  39)سلطانی، ا.، 1378، مدیریت عملکرد زمینه ساز پرورش منابع انسانی، مجله تدبیر، شماره 92، ص 20.

  40)سیاروچی،ژ.،فورگاس،ژ.،مایر،ج.، 1384،ترجمه نوری،1.،هوش عاطفی در زندگی روزمره،انتشارات نوشته،اصفهان.

  41)سیرت دوست حلیم، ز.، 1384، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با میزان عملکرد کارکنان ستاد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

  42)شیخ اسمعیلی،س.،1390،ارتباط بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بانکهای خصوصی و دولتی شهر سنندج،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سنندج.

  43)صفیر مردانلو ، ل.،1384،بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد مدیران (مطالعه موردی بر روی 100 شرکت برتر ایران)،کنفرانس بین المللی مدیریت ، تهران.

  44)طاهری ، ف.،1380، پروراندن هوش هیجانی در گروهها ، نشریه فراز ، شماره 22 ، صص 23-18، تهران.

  45)عابدی ، ح.،مرادی ، م.،1384، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین، دانش مدیریت ، شماره 7 ، تهران.

  46)کاشانی ، م.،1382، نقش دل در مدیریت ، چاپ اول ، انتشارات مدیریت صنعتی .

  47)کاووسی ، ف.،1384، بررسی آموزش هوش هیجانی در محیط کار ، انتشارات بانک اطلاعات نشریات کشور ، تهران.

  48)کردناییج، ا.،1384، مدیریت تحول استراتژیک ، چاپ اول ، موسسه مهربان نشر ، تهران.

  49)کونتز، ه.، اودانل،س.، ویهریخ، ه.، 1370،مترجمان: محمد علی طوسی، علی اکبر فرهنگی، سید امین الله علوی، اکبر مهدویان، اصول مدیریت،ص 226  .

  50)گلمن ، د.، 1378 ،ترجمه اسکان ، مریم ،،هوش هیجانی در محیط کار ،فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 87 ، صص 24-20،تهران.

  51)گلمن ، د.، 1379،ترجمه حمیدرضا ، بلوچ ،هوش عاطفی ، چاپ 2 ، انتشارات جیحون ، تهران.

  52)گلمن ، د.، 1383،ترجمه شریفیان ثانی ، مریم ،ویژگیهای یک رهبر ، گزیده مدیریت ، شماره 36 ، صص 76-62 ، تهران.

  53)گلمن ، د.، 1380،ترجمه نسرین پارسا ، هوش هیجانی ، چاپ دوم ، نشر رشد ، تهران.

  54)لوتانز، ف.، 1372،مترجم: غلامعلی سرمد، رفتار سازمانی، چاپ اول،موسسه بانکداری ایران- بانک مرکزی، 16، تهران.

  55)منصوری ، ب.،1380، هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای تهران ، علامه طباطبایی ، تهران.

  56)مورهد، ج. ، گریفین، ر.، 1377،ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده ،رفتار سازمانی، انتشارات مروارید، ص82،تهران.

  57)مورهد، ج. ، گریفین، ر.، 1387،ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده ،رفتار سازمانی،انتشارات مروارید،ص 115،تهران.

  58)میچل، ت.، 1376،ترجمه حسین شکرکن ، مردم در سازمانها، زمینه رفتار سازمانی، انتشارات رشد، 36 و 22، تهران.

  59)نظری نژاد ، م.،1372، آموزش مهارتهای اجتماعی ، انتشارات آستان قدس رضوی ، مشهد.

  60)نوری امام زاده ای ، ا .،1381، رابطه بین هوش هیجانی و کارآیی در مدیریت، انتشارات آموزه ، شماره 14 ، صص 20-14.

  61)نوری ، ز.،1386، بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در مدارس متوسطه دخترانه دولتی شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران ، تهران.

  62)نیکو مرام، ه.،جاسبی، ج.،1385، تبیین و ارائه الگویی جامع و یکپارچه برای نظام حسابداری منابع انسانی، مجله اقتصاد و مدیریت، ص 1.

  63)وثوقی کیا ، ا.،1383، هوش هیجانی ، انتشارات دانشگاه الزهرا ، تهران.

  64)وفایی ، ع.،1381، بررسی اعتبار پرسشنامه هوش هیجانی بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران.

  65)هاشم زاده اخباری ، ف.،1381، مقایسه هوش هیجانی افراد تحصیل کرده و عادی ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته،  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران.

  66)یوسفی یمین ، ا.،1381،مطالعه هوش هیجانی و سازگاری بر حسب میزان اضطراب ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران.

  فهرست منابع غیر فارسی

  1)Afzular,R.& Minors ,P.(2003) " Effect of Emotional Intelligence on concern for Quality and Problem Solving"  ;Managerial Auditing Journal ;vol 18 ,No.2,PP.150-155.

  2)Allen, N.J. and Meyer, J.P. (1990)" The Measurement and Antecedents of Affective, Countinuance and Normative Commitment to the Organization", Journal of Occupational Psychology, Vol. 63, pp. 1-18 .

  3)Andrew, D. (1988) " Management and performance ", USA Scott Foresan Seviesin Management organization, tenth Edition, p.966 . 

  4)Armstrong ,M,(1999) " Personal Management Practice",4Eddition,Kogan pub.

  5)Armstrong, M.(1991) " Personal Management practice ", 4th-edition Kogan, pp. 57,60 .

  6)Arnold, H.J. and Feldman, D.C. (1988) " Organizational Behavior " Newyork, Mcgraw-Hill Book Company, 204 .

  7) Ashkanasy, N. M., Härtel, C. E. J. & Daus, C. S. (2002) "  Diversity and emotion: The new frontiers in organizational behavior research", Journal of Management, vol.28;pp. 307-338

  8) Ashkanasy, N., M., & Tse, B. (2000) "  TransformationalLeadership as Management of Emotion: AConceptual Review Quorum Books",Westport.

  9)Barent,J.M.(2005) " Principles levels of emotional intelligence as on influence on school culture; (Doctoral dissertation) ". Retrieved from Proquest. (No. AAT  3162848).

  10)Barlow,J.& Maul ,D.(2000) " Emotional Value:Creating Strong Bonds With Your Customers"  ,Barrett-Koehler,Sanfrancisco,ca.

  11)Bar-on ,R.(2000) " Emotional Quationt Inventory(eq-i) ",handbook of emotional intelligence ,sanfrancisco.

  12)Bar-On,R.(1999) " The Emotional Quationt In Ventory (eq-i),Ameasure Of Emotional Intelligence",(Toronto,Canada:multi-health system).

  13)Bar-On,R.(2005) " The Bar-on Model Of Social Intelligence" ,www.eiconsorium.org

  14)Barsade,S.(2000) " The Ripple Effect:Emotional Contagion In Groups",Working Paper,New Haven.

  15)Bliss , S.(2001) " The Affect Of Emotional Intelligence On A Modern Organizational Leaders Ability To Make Effective Decisions",Bellevue University ,EQI Home Page.

  16)Boyatzis,R;Burruss,J.(1995) " The Heart Of Human Resource On Emotional Intelligence In Organizations".No.3,PP.135-148.

  17)Boyatzis,R.& Van Ostem,E.(2002) " Developing Emotionality Intelligent",www. eiconsorium.org.

  18)Caruso,D.& Wolf ,C.(2001) " Emotional Intelligence In The Workplace:Eemotional Intelligence In Every Day Life":Psychology Press,Philadelphia,Pa,PP.150-168.

  19)Cascio,W.F. (1989) "Human Resources: Productivity,Quality of work life, Profits", Second Edition, Mcgraw- Hill International Editions. P. 205,304 .

  20)Cascio,W.F. (1995) " Human Resource Management ", Forth Edition, Mcgraw-Hill International Editions.p.275 .

  21)Chan,Y.C.& Ciarrochi,J.& Bajgar,J.(2001) " Measuring Emotional Intelligence In Adolescents ,Personality And Iindividual Difference",Vol.31.PP.44-51.

  22)Cherniss,C.(2000) " Emotional Intelligence:What Is And Why It Matters;Annual Meeting Of The Society For Industrial And Organizationial Psychology",New Orleans.

  23)Cherniss,C.(2001) " Emotional Intelligence And Organizational Effectiveness", www.eiconsortium.org.

  24)Cherniss,C.(2002) " The Business Case For Emotional Intelligence"  ,Rutgers University.

  25)Cherniss,C.(2004) " Guidelines For Securing Organizational Support For Emotional Intelligence Efforts", www.eiconsortium.org.

  26)Ciarrochi,J.,Dean,F.,Anderson,S.,(2002), " Emotional Intelligence Moderats The Relashionship Between Stress and Mental Health",Personality and Individual Differences,32,197-209.

  27)Ciarrochi,J.& Forgas,J;Mayer ,J.(2001) " Emotional Intelligence In Every Days Life",Philadelphia.

  28)Cooper,R.& Sawaf ,A.(1997) " Executive EQ:Emotional Intelligence In Leadership And Organization"  ,Grosset Putnam,New York.

  29)Forgas,J.P(1999)"Mood And Judgment:The Affect In Fusion Model(AIM)Psychological",Bulletin,PP.39-66.

  30)Gardner,H.(1983) " Frames Of  Mind:The Theory Of Multiple Intelligents",Basic Books,New York.

  31)Gardner ,H.(1993) " Frames Of Mind: The Theory Of Multiple Intelligents",10 Tenthed,Basic Books,New York.

  32)Gardner.H.(1999) " Are There Additional Intelligence?The Case For Naturalist ,Spiritual And Existential Intelligence In j.Kane (ED),Education ,Information And Transformation",PP.40-131.

  33)Gammie,Ann.(2001). " what does performance management mean? "  ER,Consultant's .p4.

  34)Goleman,D.(1995) " Emotional Intelligence", Bantam ,New York.

  35)Goleman,D.(1995) " Emotional Intelligence:Why It Can Matter More Than IQ",Bantam Books,New York.

  36)Goleman,D.(1998a) " Working With Emotional Intelligence", Bantam Books,New York.

  37)Goleman,D.(1998) " Working With Emotional Intelligence"  ,Bloomsbury Publishing,London.

  38)Goleman,D.(2001) " Emotional Intelligence At Work:How To Select For Measure And Improve Emotional Intelligence In Individual Group And Organization".Harward Business Review,Boston.

  39)Goleman,D.& Boyatzis ,R;Mc Kee,A.(2001) " Primal Leadership : The Hidden Drivers Of Great Performance",Harward Bussiness Review,PP.43-53.

  40)Hein,S.(2004) " Inceasing Emotional Intelligenct", www.eiconsortium.org.

  41)Hersey, P. & Blanchard, K. (1992)," Management of Organizational Behavior", Prentice-Hall, International Editions, p. 509 .

  42)Hersey, P. & Blanchard, K. (1988)," Management of Organizational Behavior", Prentice-Hall, International Editions, p. 512 .

  43)Johnson,R.P.& Indvik,J.(1999) " Organization Benefits Of Having Emotional Intelligence Managers Employees;journal Of Workplace Leadering",Vol.11,No.3,P84.

  44)Jordan,P et all(1993) " Workgroup Emotional Intelligence Scale Development And Relationship To Team Process Effectiveness And Goal Focus";Human Resource Management Review,www.hr management review.com

  45)Jordan,P.J.& Troth and A.C.(2002) " Emotional Intelligence And Conflict Resolution:Implications For Human Resource Development",Special Edition Prespectives Of Emotion And Organizational Change,PP.62-79.

  46)Jordan,P.J.(2004) " Dealing With Organization Change",Journal Of Organizational Behavior,Griffin University,Australia.

  47)Jordan,R. & Ashkanasy ,N . & Hartel,C.& Hooper,G.(1999) "  Workgroup Emotional Intelligence Scale Development And Relationship To Team Process Effectiveness And Goal Focus",Manuscript Submitted For Publication,New York.

  48)Johnson,L.,Indvik.,J.,Aug 1999, " Emotional Intelligence Executive Excellence",Nov9,p84-88.

  49)Kierstead,J.(1999) " Human Resource Management Trends And Issues:Emotional Intelligence In The Workplace",Research Directorate,www. emeraldfulltext.com

  50)Kierstead,J.(1999) " Emotional Intelligence In The Workplace",www. emeraldfulltext.com

  51)Langley,A.(1996) " Emotional Intelligence Ce-a New Evaluation For Management Development International",Vol.5,No.3,PP.177-183.

  52)Le Doux,J.(2003) " Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are"  ,Penguin Books,New York.

  53)Lemmink ,J.& Mattson,J.(2002) " Employee Behavior,Feeling Of Warmth And Customer Perception In Service Encounters";International Journal Of Retail & Distribution Management,Vol.30,PP.18-33.

  54)Manna,D & Smith ,A .(2004) " Exploring The Need For Emotional Intelligence And Awareness Among Scale Representatives";Marketing International & Planning,Vol.22,No.1,PP.66-83.

  55)Martin ,J ,Knopoff,K. & Beckman,C.(1998) " An Alternative To Durative Bureaucratic Impersonality And Emotional Labor:Blended Emotionality At The Body Shop",Administrative Science Couarterly,PP.429-469.

  56)Martinez-Pons,M.(1997-1998) " The Relation Of Emotional Intelligence With Selected Areas Of Personal Functioning ; Imagination ,Cognition And Personality"  ,Vol.17,No.1,P.313.

  57)Mayer,J,D.& Salovey,P.(1997) " What Is Emotional Intelligence Emotional Development And Emotion Intelligence"  , PP.3-31. www.eiconsortium.org.

  58)Mayer,J.D.& Salovey,P.(1993) " The Intelligence Of Emotional Intelligence",PP.433-442.

  59)Mayer,J.& Caruso,D.& Salovey ,P.(2000) " Selecting A Measure Of Emotional Intelligence":The Handbook Of Emotional Intelligence ,Jossey Bass,San Francisco.

  60)Mayer,J.& Salovey,P.(1990) " Emotional Intelligence;Imagination ,Cognition And Personality"  ,Journal Of Workplace,PP.185-211.

  61)Mayer,J.D.& Salovey ,P. & Caruso ,D.R.(2000) " Competing Models Of Emotional Intelligence"  ,Cambridge , New York,PP.369-420.

  62)Mc Garvey , R.(1997) " Final Score:Get More From Employees By Upping Your EQ"  ; Entrepreneur,Vol.25,No.7,PP.78-81.

  63)Miller,M.(1999) " Emotional Intelligence Helps Succeed",Credit Union Magazine,www.findarticles.com/p/articles

  64)Morhead & Griffin (1989) "  Organizational Behavior",Houghton Mifflin Company.

  65)Murray,B.(1998) " Does Emotional Intelligence Happen In Workplace? "  ,American Psychology Association ,www.google.com

  66)Poon Teng Fatt,J.(2002) " Emotional Intelligence For Human Resource Managers",Management Research News,Vol.1,No.11,PP.55-74.

  67)Robbins,S.(1999) " Traning Interpersonal Skills"  ,5Edition,London.

  68)Salicru,S.(2005) " Emotional Intelligence And The Business Advantage"  ;Presented At Cpa Congress,London.

  69)Solan,Ann M.(2008) " The Relationship Between Emotional Intelligence ,Visionary Leadership and Organizational Citizenship Behavior In Continuing Higher Education"  ,Disseration Presented For Degree Of Doctor Of Philosophy,University Of Regent.

  70)Spenser,L;Spenser,S.(1993) " Competency At Work",John Wiley ,New York.

  71) " Statistical Notes Cronbachs Alpha Douglas C Altman Bmj",2Edition ,Washington,PP.314-572.

  72)Schilling,D.(1996) " 50 Activities For Teaching Emotional Intelligence Innerchoice",2Edition,Washington.

  73)Trance and Mitchell, (1982) " People in organizations", second edition

  74)Tischeler,L.;Biberman,J. & Makeage ,R.(2002) " Linking Emotional Intelligence Spirituality And Workplace Performance", Journal Of Managerial Psychology,School Of Management,University Of Scranton,Philadelphia,Usa.

  75)Vesinger,H.(2000) " Emotional Intelligence At Work",www.sciencedirect.com

  76)Vesinger,H.(1998) " Emotional Intelligence At Work,The Untapped Edge For Success"  , Jossey-Bass,San Francisco.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: مدیریت بیمه چکیده مهم‌ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان، منابع انسانی است و بی‌شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان نیز به منابع انسانی آن بستگی دارد. عوامل متعددی کارآیی افراد را در سازمان تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطابق با مبانی نظری، از جمله عواملی که می‌توانند رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند هوش هیجانی و اعتماد ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت «M.A.» گرايش: مالي زمستان 1391   چکيده     هدف پژوهش حاضر، تبيين رابطه­ي بين شايستگي­هاي رهبري

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM.A  رشته مديريت دولتي گرايش تحول چکيده هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در کارکنان  اداره کل بيمه سلام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده : هدف اصلی این پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور از بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس در سال 1393 ، تعداد 117نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی( M.A.) " گرایش بیمه" چکیده: این تحقیق با هدف، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شرکت های بیمه استان گیلان(بیمه ایران – دانا-آسیا) انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از حیث اجرا میدانی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شرکت های بیمه استان گیلان، تعداد 277 نفر بودندکه ...

چکیده : این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سلامت روان انجام شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 306 نفر از پرسنل شرکت نفت زاگرس جنوبی را شامل می شود ، جهت بررسی این روابط پرسشنامه هایی استانداردی مورد استفاده قرار گرفت که روایی آنها مورد تایید بوده است و پایایی آنها توسط محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 120 نفر تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 94 نفر به روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت دولتی با گرایش نیروی انسانی چکیده عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه ها در قاموس تمدن بشری محسوب می شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای، از ضروری ترین امور به شمار می آید. در حقیقت عدالت از مفاهیمی است که عقل جمعی همه ی افراد بشر آن را مستحسن و نیکو می شمرد. امروزه بخش مهمی از زندگی انسان ها در ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشددر رشته مديريت اجرائي گرايش مديريت استراتژيک خرداد 1391 چکيده هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه رهبري تحول­آفرين با رفتار شهروندي سازماني کارکنان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهر پاسارگاد به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از ببن کارکنان 132 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارت ...

ثبت سفارش