پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش)

word 2 MB 30991 116
1392 کارشناسی ارشد مهندسی معماری
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته ارتباط تصویری

  چکیده

  در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات آن به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی و با حضور در محل مورد نظر مشاهده و گردآوری شده است، که در صدد شناخت، گسترش و تطبیق و تحلیل نقوش دو بنای مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان می باشد.

  در معماری نقش مایه های گوناگونی براساس مضامین مختلفی برای تزیین به کار رفته از جمله می توان به نقوش اشاره نمود که بیشترین و مهمترین عامل تزیین در بنا محسوب می شود و از نظر بصری دارای ارزش های بصری غنی و بدیع می باشند.

  یکی از مهمترین ویژگی معماری ایران عصر صفوی تزیینات بسیار قوی است این تزیینات ریشه در فرهنگ، اعتقادات و اندیشه های ملی مردم این سرزمین دارد. از مهمترین آثار معماری مکتب اصفهان مسجد شیخ لطف الله می باشد که از نظر فرم و رنگ و نقش دارای عالی ترین پیام ها می باشد و تا به امروز در مورد ریشه نقوش این بنای مهم تحقیق صورت نگرفته است. باتوجه به بررسی که صورت گرفته شد ریشه بسیاری از نقوش این اثر تاریخی در مسجد کبود تبریز رویت شد در پژوهش پیش رو ضمن بررسی نقوش مسجد شیخ لطف الله سعی در ریشه یابی و بررسی و تاثیر و مقایسه نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله و یا به عبارت صحیح در مکتب اصفهان مد نظر است و از طرفی با توجه به اهمیت آرم در معرفی یک سازمان یا موسسه یا هرچیز دیگر لزوم توجه به نقوش ایرانی در طراحی آرم بسیار مهم است و با این هدف جمع آوری این پژوهش صورت گرفته است.

  عناصر تزیینی شاخص از کیفیت بصری مختلف دو بنا حکایت می کند ولی نزدیکی و شباهت تاثیر دو بنا را بیان می نماید و در عین شباهت دارای تفاوت هایی نیز می باشند. نقوش موجود در مسجد کبود ساده و در عین حال انتزاعی تر از نقوش مسجد شیخ  لطف الله می باشند ولی پایه و اساس نقوش مسجد شیخ لطف الله همان نقوش ساده و انتزاعی مسجد کبود است که از تداوم تزیینات و سنت دیرینه که بر پایه ی اعتقادات دینی و ملی می باشد ریشه گرفته و تفاوت های موجود را می توان فاصله زمانی و جغرافیایی این دو بنا دانست.

  کلید واژه: مقایسه تطبیقی، نقوش مسجد کبود تبریز، نقوش مسجد شیخ الله اصفهان، نشان.

  فصل اول

  کلیات و پیشینه تحقیق

   

  1-1 تعریف مساله

  تداوم در نقوش معماری ایرانی یک روند چند هزار ساله داشت که در هر دوره بر طبق مذهب و دین و نوع مصالح ساختمان دچار تحولاتی می شد. ولی در کل نمادهای کهن باستان و باستانی ایرانی تکرار می شد.

  با ظهور مکتب تیموری و گسترش کاشی کاری در معماری این روند در دوره صفوی به نقطه اوج خود رسید. ولی دوره صفوی هم مثل سایر دوران ایران در زمینه هنر و معماری در ادامه دوران قبل از خود بود. که در این بین معماری دوره قره قویونلو (مکتب آذری) در زمینه تزیینات بیشترین تاثیر را در معماری صفوی گذاشت. در این بین شباهت های بسیاری در کاشی کاری های مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله می توان شاهد بود.

  مسجد شیخ لطف الله به عنوان گنجینه ای از تزیینات معماری در زمینه های مختلف تزیینی خط، نقوش گیاهی و هندسی و همچنین قاب بندی که در نقوش صورت می گرفت تحت تاثیر مسجد کبود بوده است. با توجه به ریشه آذربایجانی خاندان صفوی می توان گفت همانطور که قدرت گیری خاندان صفوی از آذربایجان شروع و در اصفهان به اوج رسید. در زمینه معماری نیز مکتب آذری (مسجد کبود) را در اصفهان در قالب شیخ لطف الله به اوج رساندند.

  1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

  با توجه به تداوم نقوش در تزیینات معماری لزوم توجه به تزیینات معماری در دوره قره قویونلو به عنوان یک پل ارتباطی بین معماری تیموری و معماری صفوی مهم به نظر می رسد که همیشه نادیده گرفته می شود. عناصر و نقش مایه های تزیینی بدیع و غنی مسجدکبود و مسجد شیخ لطف الله عاملی گردیده که هریک از این بناها در زمان خویش به شاهکار هنری دوره تاریخی خود مبدل شوند. به همین جهت توجه و مطالعه ی بصری نقوش این دو مکان که براساس هندسه و تناسبات طراحی شده این امکان را می دهد. با بررسی و بهره گرفتن از نقوش آثاری را خلق نمود که دارای ویژگی های سنتی و مذهبی باشد. با پدید آوردن چنین آثاری می توان بیشترین ارتباط را با مردم برقرار کرد که در برگیرنده صنایع هنری و دوران اسلامی ایران باشد.

  1-3 سوالات تحقیق

  سوالاتی که این پژوهش در پی پاسخگویی آنها می باشد با یک نگاه کلی عبارتند از:

  - تاثیر سنت های ایرانی در شکل گیری و همانندی نقوش مسجد کبود و شیخ لطف الله چیست؟

  - آیا نقوش مسجد شیخ لطف الله تحت تاثیر مسجد کبود بوده است؟

  - با وجود شباهت بسیار علت تفاوت های زیاد این دو بنا ناشی از چیست؟ 

  3

   

   1-4 فرضیات تحقیق

  _ معماری و نقوش دوره صفویه تحت تاتیر دوره قره قویونلوها بوده و با توجه به این که دوره صفویه در برخی موارد نیز تحت تاثیر دوره ترکان بوده که از جمله شیعه شدن را می توان ذکر کرد.

  _ نقوش مسجد شیخ لطف الله از نقوش مسجد کبود الهام گرفته و تاثیر خطوط و فرم ها را در این مسجد می توان دید. به ویژه اوج شباهت را در نقوش پایه صحن مسجد کبود و نقوش طاق نمای گنبد خانه مسجد شیخ لطف الله که با زمینه نخودی رنگ است می توان دید. نقوش طاق نمای گنبد خانه برگرفته از نقوش پایه صحن مسجد کبود است. ولی این دو بنا دارای تفاوت هایی نیز می باشند.

  _ تفاوت های موجود در این دو بنا را می توان با این فرض بیان نمود یکی بعد زمانی نزدیک به150 سال که بین ساخت این دو مسجد می باشد. نیز توجه به این که دو بنا در دو ناحیه مختلف آب و هوایی ساخته شده اند. همچنین مکتب های هنری موجود در این شهرها بی تاثیر نبوده، نکته قابل توجه این  است که هنر اصفهان ریشه در مکتب سلجوقی دارد و هنر تبریز به هنر ایلخانیان برمی گردد.

  1-5 اهداف تحقیق

  هدف اصلی که این پژوهش دنبال می کند عبارتند از:

  _ بررسی و تطبیق نقوش دو بنای  تاریخی مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان.

  _شناخت قابلیت های گرافیکی نقوش و رسیدن به آرم هایی فرهنگی که از ریشه و فرهنگ ملی و دینی خود جامعه باشد.

  _جمع آوری نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان واجرا برداری و آنالیز آنها.

  هدف فرعی که این پژوهش نیز عبارتند از:

  _ بررسی دو دوره تاریخی از نظر مکان و جغرافیا و پیشینه ی فرهنگی.

  _شناخت اسلیمی و ختایی و آرایه های تریینی.

  در مجموع هدف کلی بررسی بصری و جمع آوری نقش مایه های مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان می باشد. این تطبیق و تحلیل نقش مایه ها جهت بهره گیری از قابلیت های بصری نقوش در خلق آثار هنری می باشد.

  1-6 روش انجام تحقیق و روش گردآوری اطلاعات و ابزار آن

   با توجه به قدمت، اهمیت و تاریخی بودن مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان این پژوهش از نوع تاریخی توصیفی بوده و اطلاعات حاصل را از طریق کتابخانه ای و میدانی و با حضور در محل مورد نظر و مشاهده و تجربه شخصی جمع آوری گردیده است. اطلاعات تصویری و نقوش و نقش مایه های جامعه آماری با استفاده از تکنیک عکاسی با حضور در محل تهیه شده اند. تمامی تصاویر به غیر از آنهایی که منابعشان ذکر شده توسط نگارنده تهیه شده اند. در مرحله ی بعد عکس ها و نقوش نیز با استفاده از برنامه های گرافیکی آنالیز شده است.

  4

   

  1-7 پیشینه تحقیق

  در هیچ رساله یا کتابی به طور مستقل یا غیر مستقیم این دو بنا که در دو دوره تاریخی متفاوت ساخته شده به این صورت مورد مقایسه قرار نگرفته است.

  منابع بسیاری به معرفی این بناها و دوره ی تاریخی پرداخته اند اما این دو بنا را مقایسه نکرده اند. چندی از منابع مورد استفاده عبارتند:

  ترابی طباطبایی، جمال، نقش ها و نگاره های مسجد کبود تبریز، نشریه موزه آذربایجان شرقی، شماره4، مهر1348.

  کیانی، محمدیوسف، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، تهران،1377.

  اپهام پوپ، آرتور و آکرمن، فیلیس و شرودر، اریک، اقتباس و نگارش پرویز ناتل خانلری، شاهکارهای هنر ایران، چاپ سوم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1383.

  سلطانزاده،حسین، تبریز خشتی استوار در معماری ایرانی، چاپ اول، چاپ صهبا، تبریز، 1376.

  نجم آبادی، محمدحسین، مسجد شیخ لطف الله و ویژگیهای آن، چاپ دوم، نشر فرزان روز، تهران، 1381.

  پیرنیا، محمد کریم، تدوین غلامحسین معماریان، سبک شناسی معماری، چاپ چهارم، انتشارات سروش دانش و معمار، تهران، 1384.

  و . . .

  1-8 چگونگی انجام پروژه عملی

  در این پژوهش عکس هایی که از نقوش گرفته شده به وسیله نرم افزارهای گرافیکی به صورت خطی آنالیز شده و در راستای طراحی نشانه استفاده شده است. روند پروژه عملی را به صورت مختصر می توان این گونه بیان نمود: بعد از عکاسی از نقوش هر دو بنا به اجرا برداری و آنالیز نقوش پرداخته شده است. با تغییراتی که بر روی نقوش آنالیز شده صورت داده آنها را به آرم هایی تبدیل نموده که در جامعه امروزی مورد نیاز و کاربردی باشد. در کنار هر آرم عکس نقش و آنالیز خطی آورده شده که این روند را به صورت تصویری نشان می دهد.

  فصل دوم

  معماری و تزیینات

   

  2-1 معماری ایران در دوره اسلامی

  مورخان اسلامی چون بیهقی، ابن خلدون و خواجه رشیدالدین، مطالب بسیاری درباره معماری و معماران نوشته اند. برخی از آنها در رابطه با اطلاع معماران از علوم ریاضی و هندسه خبر می دهند و اینکه معماران در احداث بناها از هر چیز به طراحی و نقشه کشی مبادرت می ورزیدند. فارابی فیلسوف بزرگ ایران در رابطه با معماری می گوید، معماری مبتنی بر «علم الحیل» است و حیل، مهارت، هنر و فنی است که با کار استادانه و هنرمندانه در اشکال هندسی نشان داده می شود. او همواره هندسه را مبنای کار معماران می دانسته و عنوان مهندس را که خطاب به بسیار ماهر و استاد می گفتند برگرفته از مفهوم هندسه دان و ناشی از علم او به هندسه می داند.[1] بناهای دینی و آیینی ایران باستان در طول تاریخ چند هزار ساله خود هم از جهت شکل، حجم، بدنه، نما و ابعاد اصلی و هم از لحاظ نقش و نگاره ها و ریزه کاری های تزیینی همواره تجسم آگاهانه اعتقادها، رمزها و نمادهایی بوده است که آدمیان در تلاش همیشگی خود برای تخسیر طبیعت می آفریده اند. در این خط اتصال نمادین میان زمین و آسمان از همه نشانه ها استفاده می شده است. تمامی هنرمندان  به مفهوم راستین در خدمت جامعه بوده اند و پندار «هنر برای هنر» مفهومی نداشته است.[2] معماری ایران با توجه به نیازهای مردمان خود براساس شرایط جغرافیایی و اقلیمی ساکنان هر منطقه در گوشه ای از ایران دارای ساختاری متناسب با طبیعت و خلق و خوی مردم آن مکان است. طراحی و ساخت کلی آن نیز در طول تاریخ روندی آهسته و پیوسته را طی کرده و در هر دوره دارای مشخصه ها، ویژگی های مخصوص به خود بوده و دارای وجوه مشترکی از کل سرزمین ایران است. این روند تاریخی اوج های درخشانی را در هر یک از سبک های مشخص شده در دوره های مختلف تاریخی به یادگار گذاشته است. استاد محمد کریم پیرنیا سبک های معماری ایران را بر اساس شش شیوه قابل بررسی می دانند که در طول تاریخ کهن ایران به طرزی شگفت به دنبال هم به طور پیوسته پدیدار گشته اند. می توان این شش شیوه را بر پایه ی خواستگاهشان این چنین نامیده: پارسی و پارتی که در پیش از اسلام به وجود آمدند و سبک های خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی که پس از اسلام به پیوسته روند تکامل خود طی کردند.[3] شیوه پارسی، نخستین شیوه ی معماری ایران است که روزگار هخامنشیان تا حمله اسکندر به ایران، یعنی از سده ی ششم پیش از میلاد تا سده ی چهارم پیش از میلاد را در بر می گیرد و نام آن برگرفته از قوم پارس است. شیوه پارتی نیز، پس از حمله اسکندر به ایران پدیدار شده و در دوره اشکانی، ساسانی، صدر اسلام و در برخی جاها حتی بعد از اسلام تا سده ی سوم و چهارم ه. ق دنبال شده است. نام این شیوه نیز از قوم پارت که یکی از شاخه های نژاد آریایی– ایرانی است گرفته شده است.[3] شیوه خراسانی اولین شیوه معماری است که بعد از اسلام به وجود آمد. این شیوه از سده ی نخست تا سده ی چهارم ه. ق ادامه یافت. سرزمین خراسان که زادگاه نخستین نمونه های هنر و معماری اسلامی بوده شاهد بیشترین دگرگونی های فرهنگی مربوط به این دوره است، دلیل نامگذاری این سبک با عنوان خراسانی نیز همین مسئله می باشد.[3] شیوه رازی چهارمین شیوه معماری ایران است که همه ویژگی های خوب شیوه های پیشین را به بهترین گونه دارا می باشد. در این شیوه نغزکاری شیوه پارسی، شکوه شیوه پارتی و ریزه کاری شیوه خراسانی با هم پدیدار می شود. آغاز کار این شیوه هر چند از شمال ایران بوده، اما در شهر ری پا گرفته و بهترین ساختمان ها در آن شهر ساخته شده اند. متاسفانه در پی غارت شهر به دست محمود غزنوی این یادگارها از میان رفته اند. این شیوه از زمان آل زیار شروع و در زمان های آل بویه، سلجوقی، اتابکان و خوارزمشاهیان ادامه پیدا می کند. توضیح این نکته لازم است که در اواخر سبک خراسانی بناهای داریم که بیشتر به شیوه رازی شباهت دارد از جمله این شاهکارها بنای مقبره امیراسماعیل سامانی، مزار ارسلان جاذب و مناره ایّاز است که با وجود اشتراک زمانی که شیوه خراسانی دارند از بناهای اولیه شیوه رازی می باشند.[3] سرزمین خراسان که عمدتاً تحت نفوذ فرهنگ آسیای مرکزی بوده، در اوایل قرن سیزدهم میلادی در نتیجه غارت و تجاوز مغول خسارات عمده ای را متحمل گردید. اما در اوایل قرن چهاردهم میلادی زندگی اجتماعی در آسیای میانه کم و بیش احیا شد و این امر امکان پیشرفت مجدد فرهنگ و هنر را مهیا کرد.[4]

  Abstract

  This study is a descriptive- analytical study the data collection which is based on the library and field work method, was obtained and observed at the location. This research intends to identify, develop, conform, and analyze  the designs of the two buildings; Tabriz Blue Mosque and Sheikh Lotfollah Mosque,in Isfahan.

  A variety of motifs have been used in the architecture based on different themes for decoration.Among these, are those designs that can be considered as the most frequent and most important decorating face in a building. They are also of rich and innovative visual significance.

  One of the most important characteristics of Iran architecture in Safavidera is the strong decorations. These decorations are rooted in the culture, beliefs and national thoughts of the are rootedin people in this country. Sheykh Lotfollah masque is one of the most important architecture work in Isfahan School in which the form, color and motive has the highest messages. So far, no research has been conducted on the root of the motives in this important building. According to the researches done, the root of the many motives in this historical work was found in Tabriz Blue masque. In the present research, besides examining the motives in Sheykh Lotfollah masque to find the roots of the motives, the effects of these two masques on each other are also examined and they are compared, too. Moreover, because of the importance of Logo in introducing an organization or institution and so on, it is necessary to notice Iranian motives in Logo designing. This research has been done for this purpose.

  The distinct decorative elements indicate the different visual quality of the two buildings. They also show their proximity and similarity, at the same time, their differences in similarities. The designs in Tabriz Blue Mosque are simple, yet more abstract than Sheikh Lotfollah. The basis of the designs in Sheikh Lotfollah, however, is the same simple and abstract designs as in  Blue Mosque, originating from the old decorations and traditions based on religious and national beliefs. The cause of the existing differences between the two mosques can be related to the time dimension and geographical distance.

   

   Key words: Comparative Analuysis, Motives of Tabriz Blue masque, Motives of Sheykh Lotfollah masque Esfahan,Sign.

 • فهرست:

  چکیده

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات و پیشینه تحقیق

  1-1 تعریف مساله.......... ...................................................................................................................................................................2

  1-2ضرورت و اهمیت تحقیق......... ................................................................................................................................................2

  1-3سوالات تحقیق............................................................................................................................................................................2

  1-4 فرضیات تحقیق.........................................................................................................................................................................3

  1-5 اهداف تحقیق.............................................................................................................................................................................3

  1-6 روش انجام تحقیق و روش گردآوری اطلاعات و ابزار آن.................................................................................................3

  1-7 پیشینه تحقیق............ ..............................................................................................................................................................4

  1-8 چگونگی انجام پروژه عملی......................................................................................................................................................4

  فصل دوم: معماری و تزیینات

  2-1 معماری ایران در دوره اسلامی...............................................................................................................................................6

  2-2 تزیینات معماری ایران در دوره اسلامی...............................................................................................................................8

  2-3 نقش مایه های تزیینات معماری..........................................................................................................................................12

  2-3-1 نقش مایه انسانی........................................................................................................................................................ 12

  2-3-2 نقش مایه حیوانی.........................................................................................................................................................13

  2-3-3 نقش مایه های گیاهی.................................................................................................................................................13

  2-3-4 نقش مایه های هندسی............................................................................................................................................ 14

  ک

  2-3-5  نقش مایه  خطی (خط نگاره)............................................ ....................................................................................15

  2-4 تکنیک های تزیینات معماری..............................................................................................................................................19

  2-4-1 آجر و سنگ.................................................................................................................................................................20

  2-4-2 گچ.................................................................................................................................................................................21

  2-4-3 کاشی و سرامیک....................................................................................................................................................... 24

  2-4-4 نقاشی دیواری..............................................................................................................................................................24

  فصل سوم: معرفی بنای مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله

  3-1 تاریخچه تبریز.........................................................................................................................................................................26

  3-2 شیوه معماری آذری...............................................................................................................................................................27

  3-2-1 بناهای سبک آذری...................................................................................................................................................28

  3-3 مختصری از دولت قره قویونلو.............................................................................................................................................29

  3-4 نقش دولت قره قویونلو در تاریخ هنر ایران.......................................................................................................................31

  3-5 معماری در دوره قره قویونلو.................................................................................................................................................32

  3-6 مسجد کبود.............................................................................................................................................................................33

  3-7 بررسی نقوش مسجد کبود تبریز........................................................................................................................................36

  3-8 تاریخچه اصفهان....................................................................................................................................................................68 

  3-9 شیوه معماری اصفهانی.........................................................................................................................................................68 

  3-9-1 بناهای سبک اصفهانی.............................................................................................................................................68

  3- 10 مختصری از دولت صفوی..............................................................................................................................................70

  3-11 نقش دولت صفوی در تاریخ هنر....................................................................................................................................72

  3-12معماری در دوره صفوی....................................................................................................................................................73

  3-13 مسجد شیخ لطف الله.........................................................................................................................................................74

  ط

  3-14 بررسی نقوش مسجد شیخ لطف الله اصفهان................................... ............................................................................77

    فصل چهارم: مقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله

  4-1 مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و شیخ لطف الله اصفهان.......................................................................106

  4-2 مقایسه تطبیقی طراحی و مصالح...................................................................................................................................108

  4-2-1 کاشی کاری..............................................................................................................................................................108

  4-2-2 خط و خوشنویسی.................................................................................................................................................109

  4-2-3 آجر............................................................................................................................................................................110

  4-2-4 سنگ.........................................................................................................................................................................111

  4-2-5 معماری و پلان.......................................................................................................................................................112

  4-3 شباهت ها و تقاوت های نقوش.......................................................................................................................................113

  4-3-1 اسلیمی دهن اژدری...............................................................................................................................................113

  4-3-2 اسلیمی ماری...........................................................................................................................................................113

  4-3-3 اسلیمی برگی...........................................................................................................................................................113

  4-3-4 اسلیمی خرطومی....................................................................................................................................................114

  4-3-5 چنگ یا پیچک.......................................................................................................................................................115

  4-3-6 یایه اسلیمی و سراسلیمی.....................................................................................................................................116

  4-3-7 برگ...........................................................................................................................................................................116

  4-3-8  برگ مو....................................................................................................................................................................121

  4-3-9 غنچه.........................................................................................................................................................................121

  4-3-10 گل های گرد.........................................................................................................................................................126

  4-3-11 گلبرگ.....................................................................................................................................................................126

  4-3-12 گل های شاه عباسی.............................................................................................................................................130

  4-3-13 گل های خاص مسجد کبود................................

  ش

  .............................................................................................134

  4-3-14 ترنج...........................................................................................................................................................................134

  4-3-15 قاب............................................................................................................................................................................135

  4-3-16 حاشیه......................................................................................................................................................................135

  4-3-17 گره چینی............................................................................................................................................................. 136

  نتیجه گیری و پیشنهادات........................................................................................................................................................166

  فصل پنجم: نشانه چیست؟

  5-1 نشانه..................................................................................................................................................................................... 162

  5-2 نماد و نشانه در طول تاریخ...............................................................................................................................................169

  5-3 نشانه (لوگو) .........................................................................................................................................................................170

  5-4 ویژگی‌های بصری نشانه.....................................................................................................................................................170

  5- 5 نشان.....................................................................................................................................................................................171

  5-5-1تطور نشانه از شمایل به سوی نماد......................................................................................................................171

  5-6 نماد ها و احساسات............................................................................................................................................................171

  5 – 7 استفاده از رنگ؛ در طراحی نشانه...............................................................................................................................171

  5-8  انواع نشانه...........................................................................................................................................................................172

  5-8-1 نشانه ی نمایه ای indexi que ......................................................................................................................172

  5-8-2 نشانه شمایلی iconique ..................................................................................................................................172

  5 -8-3 نشانه نمادین symbolique ..........................................................................................................................172

  5-8-4 نشانه‌ تصریحی و تلویحی........................................................................................................................................172  

  5-9 اهمیت انتخاب قالب و نوع آن در طراحی آرم ..............................................................................................................173

  5-9-1 انواع آرم.....................................................................................................................................................................173

  5-9-2 آرم نوشتاری logo type  ..................................................................................................................................173

  5-9-3 آرم شمایلی logo iconique یا    ico type .............................................................................................174

  5-9-4 آرم تلفیقی logo mixte ...................................................................................................................................175

  5-10 نشانه‌های ترسیمی ..........................................................................................................................................................175

   

   

   

   

  5-11 نمادها و ارتباطات بین‌الملل ...........................................................................................................................................175

  5-11-1نشانه های تجاری..................................................................................................................................................176

  فهرست منابع مطالعاتی.............................................................................................................................................................177

  پروژه عملی....................................................................................................................................................................................184

  چکیده لاتین.................................................................................................................................................................................190

  فهرست تصاویر

  5-277 آرم نوشتاری. (منبع: برگرفته از سایت/www.persianGFX.com)..............................................................174

  5-278 آرم شمایلی. (منبع: برگرفته از سایت/www.persianGFX.com)...............................................................174

  5-279 آرم شمایلی-نمادین. (منبع: برگرفته از سایت/www.persianGFX.com)................................................174

  4-1 پلان مسجد شیخ لطف الله اصفهان(منبع:سایت میراث فرهنگی www.Isfahan cht.ir )..............................111

  4-2 پلان مسجد کبود تبریز(منبع:سایت میراث فرهنگی www.Isfahancht.ir)......................................................111

  شکل3-1تا شکل4-263.......................................................................................................................................................... 136-36

  تصویر3-29تا تصویر4-304.................................................................................................................................................. 136-36

  طرحهای6- 1 تا 6– 16......................................................................................................................................................189-186 

   

  منبع:

  [1] کیانی، محمدیوسف، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، تهران،1377.

  [2] پرهام، سیروس، دستباف های عشایری و روستایی فارس، ج 1، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1371.

  [3] پیرنیا، محمد کریم، تدوین غلامحسین معماریان، سبک شناسی معماری، چاپ چهارم، انتشارات سروش دانش و معمار، تهران، 1384.

  [4] خپکوا، گالینا و خکیموف، اکبر، مترجم ناهید کریم زندی، هنر در آسیای میانه، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1372.

  [5] مرزبان، پرویز، خلاصه تاریخ هنر، چاپ اول، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1365.

  [6] ویلبر،دونالدن، مترجم عبدالله فریار، معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان، چاپ دوم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1365.

  [7] علوی نژاد، سید محسن، بررسی مفهوم دیوارنگاری در منابع هنر اسلامی، فصلنامه تحلیلی پژوهشی نگره، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، شماره 7، ص22­-34 ، تابستان 1387.

  [8] رهنورد، زهرا، حکمت هنر اسلامی، چاپ اول، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران،1378.

  [9] رجایی باغسرخی، سید امیر، بررسی قابلیت های گرافیکی نقوش تزیینات معماری محراب بقعه پیربکران در طراحی نشانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر رشته ارتباط تصویری، دانشگاه شاهد، تهران، 1388.

  [10] کونل، ارنست، مترجم هوشنگ طاهری، هنر اسلامی، چاپ دوم، نشرتوس، تهران، 1355.

  [11] مکی نژاد، مهدی، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی، چاپ اول، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران،1387.

  [12] قرآن کریم، سوره کهف، آیه 7. همچنین ر.ک رهنورد، زهرا، حکمت هنر اسلامی، چاپ اول، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران،1378.

  [13] اپهام پوپ، آرتور و آکرمن، فیلیس و شرودر، اریک، اقتباس و نگارش پرویز ناتل خانلری، شاهکارهای هنر ایران، چاپ سوم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1383.

  [14] پاپا دوپولو، الکساندر، مساجد نخستین در اسلام، مترجم سیدضیاء الدین دهشیری، فصلنامه هنر، شماره 33، ص510 -520 تابستان و پاییز 1376.

  [15] بورکهارت،تیتوس،مترجم جلال ستاری،هنر مقدس، چاپ اول، انتشارات سروش، تهران،1369 .

  [16] عموزاد مهدیرجی، محمدرضا و رجایی باغسرخی، سید امیر، تاثیر پذیری هنر کتیبه نگاری عصر تیموریان از دوره های قبل و نقش آن بر دوره های بعدی در اصفهان، پژوهشکده هنرهای سنتی

  اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصفهان،  شماره 5، ص42 - 50، 1389.

   [17] الامدی، حامد و دیگران، ثلث نویسی، چاپ اول، انتشارات یساولی، تهران، 1377.

   [18] گرومن،آدولف،مترجم مهناز شایسته فر،منشا و توسعه ابتدایی کوفی گلدار،چاپ اول، انتشارات موسسه مطالعات هنر اسلامی، تهران، 1383.

   

   [19] عجمی،حمید، تالار دانستنی ها هنر قسمت خوشنویسی،خط،مرجع دانلود ایران تالار دانستنی ها،بازبینی شده در6 تیر1387برابر 18/7/2008 در سایت: www.allfile.ir                                                   [      [20] فضائلی، حبیب الله، اطلس خط، چاپ دوم، انتشارات مشعل، اصفهان، 1362.

   [21] اتینگهاوزن، ریجارد و یار شاطر، احسان، مترجم هرمز عبداللهی و رویین پاکباز، اوج های درخشان هنر ایران، چاپ اول، انتشارات نقش جهان،تهران، 1349.

   [22] قوچانی، عبدالله، خط کوفی مقعلی در مساجد باستان اصفهان، چاپ اول، نشر بنیاد اندیشه اسلامی، تهران، 1346.

   [23] پورصفر،شهرزاد،مطالعه تزیینات بنای خواجه اتابک،چاپ اول،نشر مرکز کرمان شناسی،کرمان، 1386.

   [24] حاتم، غلامعلی،معماری اسلامی ایران در دوره ی سلجوقیان، چاپ اول،موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران،  1378.

   [25] زمررشیدی، حسین، معماری ایران، چاپ سوم، انتشارات آزاده، تهران، 1384.

   [26] پاکباز، رویین، دایره المعارف هنر، چاپ سوم، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1381.

   [28] معین، محمد، فرهنگ معین، چاپ اول،انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات کتاب آراد، تهران،1387.

  [27] پاکباز،رویین،نقاشی ایرانی از دیر باز تا کنون،چاپ دوم،انتشارات زرین و سیمین،تهران، 1380.

  [29] بی نام، زیرنظر:غلامعلی حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام، (تبریز) ،ج ۶، چاپ اول، نشربنیاد دائره المعارف اسلامی، تهران، ۱۳۸۰.

  [30] بی نام، ایران، نشریه اسامی عناصر و واحدهای تقسیماتی ( به همراه مراکز )، وزارت کشور، معاونت سیاسی و اجتماعی، دفتر تقسیمات کشوری، تهران، ص 3 - 20، 1380.

  [31] جمعی از نویسندگان، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج1، چاپ اول، نشر دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1367.

  [32] جمعی از نویسندگان،زیرنظر احسان یارشاطر، دانشنامه ایران و اسلام، ج1، چاپ اول، نشربنیاد دایره المعارف اسلامی، تهران، 1375.

  [33] ذکاء، یحیی، به کوشش محمدیوسف کیانی، تبریز در شهرهای ایران ،ج 3،نشرجهاد دانشگاهی، تهران، 1368.

  [34] صالحی، نصرالله و جوادیان، مسعود و حداد عادل، غلامعلی، تاریخ معاصر ایران،چاپ چهارم، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران تهران ، ۱۳۸۶.

  [35] دیماند،موریس اسون،مترجم عبدالله فریار،راهنمای صنایع اسلامی، چاپ اول، شرکت انتشارات علمی فرهنگی،تهران، 1365.

  [36] سیه چهره قادیکلائی،ابوالفضل،معماری درمساجد ایران،چاپ اول،نشرروحین مهر،ساری،1390.

  [37] حسن زاده، اسماعیل، حکومت ترکمان قراقویونلو وآق قویونلو در ایران، چاپ اول، سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، 1379.

  [38] بی نام، مترجم یعقوب آژند، تاریخ کمبریج تاریخ ایران دوره تیموریان، چاپ سوم ،نشر جامی، تهران، ۱۳۸۷.

  [39] بیانی اسلامی ندوشن، شیرین، تاریخ آل جلایر ،چاپ اول، نشر دانشگاه تهران، تهران، 1345.

  [40] مینورسکی،ولادیمیر،مترجم و تحشیه عبدالعلی کارنگ،تاریخ تبریز، چاپ اول،نشرآیدین،تهران، 1389.

  [41] اولئاریوس،آدام، مترجم حسین کردبچه، سفرنامه آدام اولئاریوس: اصفهان خونین شاه صفی،ج 1،چاپ اول، نشر کتاب برای همه، تهران، 1369.

  [42] عبدالرزاق سمرقندی، عبدالرزاق بن اسحاق، به اهتمام عبدالحسین نوایی، مطلع السعدین و مجمع بحرین، ج 2، جزء 1، چاپ طهوری، تهران، 1373.

  [43] میرخواند، محمدخاوند شاه، تاریخ روضه الصفا ،ج 6،چاپ اول، نشر خیام ، تهران، 1338.

  [44] مشکور، محمدجواد، تاریخ روابط فرهنگی ایران از آغاز تا قاجاریه:تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری، چاپ اول، نشر معاونت روابط فرهنگی وزارت فرهنگ وهنر، تهران، 1352.

  [45] منجم باشی،احمد بن لطف الله،صحائف الاخبار،ج3،ترجمه ترکی،نسخه خطی، استانبول،1285.

  [46] هینتس، والتر، مترجم کیکاوس جهانداری، تشکیل دولت ملی در ایران : حکومت آق قوینلو و ظهور دولت صفوی، چاپ اول، نشر خوارزمی، تهران، 1361.

  [47] روملو، حسن، مترجم عبدالحسین نوایی، احسن التواریخ ، ج 11،چاپ اول، ناشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1349.

  [48] انصاری،مجتبی و ابراهیمی نژاد،احد، هندسه و تناسبات در معماری دوره ترکمانان قویونلو-مسجدکبود(فیروزه جهان اسلام،کتاب ماه علوم و فنون، شماره 129،ص35-45،دوره دوم شهریور 1389 .

  [49] نخجوانی، حسین،به کوشش یوسف خادم هاشمی نسب، چهل مقاله ،چاپ اول، نشرکتابفروشی تهران، تهران، 1343.

  [50] حافظ بن کربلایی (ابن کربلائی)، حافظ حسین بن کربلایی، روضات الجنان و جنات الجنان، ج1، ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1344.

  [51] برشور میراث فرهنگی آذربایجان شرقی.

  [52] بی نام، ویرایش ادبی محمد مهدی عقابی، دایره المعارف بناهای تاریخی در دوره اسلامی (مساجد) ، چاپ اول، حوزه هنری، تهران ، 1378.

  [53] سلطانزاده،حسین، تبریز خشتی استوار در معماری ایرانی، چاپ اول، چاپ صهبا، تبریز، 1376.

  [54] عالم پور رجبی، مسعود،میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی، چاپ اول، نشر احساس، تبریز شهرستان مرند،1383.

  [55] هنرفر، لطف الله، تصویری از اصفهان پیش از اسلام، اصفهان، ضمیمه ی نشریه گسترش، ص8 -12، بهار 1373.

   [56] زنده‌دل، حسن و دستیاران، استان اصفهان، مجموعه ی راهنمای جامع ایرانگردی، چاپ اول، نشرموسسه تحقیقات و انتشارات ایرانگردان، تهران،1377.

   [57] محسنی،محمدرضا، پان ترکیسم، ایران و آذربایجان،چاپ اول، انتشارات سمرقند،تهران،1389.

   [58] محسنی،حسین و نفری،بهرام، اطلاعات عمومی هنر، چاپ اول، نشر عفاف، تهران، 1379.

   [59] زکی، محمدحسن، مترجم محمد ابراهیم اقلیدی، هنر ایران در روزگار اسلامی، چاپ اول، نشرصدای معاصر، تهران، 1377.

   [60] روملو ،حسن، مترجم عبدالحسین نوایی، احسن التواریخ ، ج 12،چاپ اول، ناشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1349.

   [61] حسینی خاتون آبادی، عبدالحسین، تصحیح محمدباقر بهبودی، وقایع السنین و الاعوام  یا گزارشهای سالیانه از ابتدای خلقت تا سال 1195 هجری، چاپ اول، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1352.

   [62] رحیملو، یوسف،بررسی تشبثات مذهبی عثمانیان در برابر صفویان،نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز، شماره 1،ص30- 42، بهار 1375 .

   [63] منشی، اسکندر، تاریخ عالم آرای عباسی،ج1،چاپ اول، نشر دنیای کتاب،تهران، 1377.

   [64] نوائی، عبدالحسین ، ایران و جهان ،چاپ اول، موسسه نشرهما، تهران، 1364.

   [65] میراحمدی،مریم، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی،چاپ اول،نشرامیرکبیر،تهران، 1371.

   [66] امبرسز، نیکلاس و ملویل، چارلز، مترجم ابوالحسن رده، تاریخ زمین لرزه های ایران، چاپ اول، نشرآگاه، تهران، 1370.

   [67] منشی، اسکندر، تاریخ عالم آرای عباسی،ج2،چاپ اول، نشر دنیای کتاب،تهران، 1377.

   [68] فائقی، ابراهیم، آذربایجان در مسیر تاریخ ایران ،ج2،چاپ اول، نشر یاران، تبریز، 1375.

   [69] نوایی، عبدالحسین، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه، چاپ دوم، سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،تهران، 1381.

   [70] تاجبخش، احمد، تاریخ صفویه ،ج2، چاپ اول، انتشارات نوید شیراز، شیراز،  1378.

   [71] سیوری ،راجر، مترجم کامبیز عزیزی، ایران عصر صفوی ،چاپ اول، نشر مرکز،تهران،1374.

   [72] الرّفاعی،انوار،مترجم عبدالرحیم قنوات، تاریخ هنر در سرزمین‌های اسلامی،چاپ اول، نشرجهاد دانشگاهی مشهد، مشهد،1377.

   [73] مختاری اصفهانی، رضا و اسماعیلی، علیرضا، هنر اصفهان از نگاه سیاحان(از صفویه تا پایان قاجاریه)، چاپ اول، فرهنگستان هنر، تهران، 1385.

   [74] شایسته‌فر، مهناز، هنر شیعی:عناصر شیعی در نگار گری و کتیبه نگاری تیموریان، صفویان، چاپ اول، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، تهران، 1384.

   [75] هنرفر، لطف الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان،چاپ اول، نشر زیبا، تهران، 1350.

   [76] ویلسن،کریستی،مترجم عبدالله فریار،تاریخ صنایع ایران،چاپ اول،نشرفرهنگسرا،تهران، 1366.

   [77] دیولافوا، مادام ژان، مترجم و نگارش علی‌محمد فره وشی(مترجم همایون سابق)، ایران، کلده، شوش، چاپ ششم، نشر خیام، تهران، 1376.

   [78] فلاندن، اوژن، مترجم حسین نور صادقی، سفرنامه اوژن فلاندن به ایران در سالهای1840-1841، چاپ اول، نشر اشراقی، تهران، 1356.

   [79] جمعی از نویسندگان، به اهتمام دکتر محمد خزایی، مجموعه مقالات اولین همایش هنر اسلامی، چاپ اول، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، تهران، 1381.

   [80]  بی نام، به کوشش دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی، تاریخچه هنر معماری در ایران، چاپ اول، نشر ندا، تهران، 1352.

  [81] جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات دومین همایش بین اللملی معماری مسجد افق آینده، ج2، چاپ اول، دانشگاه هنر، تهران، 1380.

  [82] جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات همایش معماری مسجد گذشته، حال ، آینده، ج 1، چاپ اول، چاپ آذروش، نشر دانشگاه هنر،تهران، 1378.

  [83] جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات معماری مساجد، ،چاپ اول، به کوشش دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، نشر دانش، تهران،  1386.

  [84] گروبه، ارنست و دیگران، مترجم یعقوب آژند، معماری جهان اسلام(تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)،چاپ دوم، نشرمولوی، تهران،1380.

  [85] موسوی بجنوردی،کاظم و جمعی از نویسندگان، ایران؛تاریخ، فرهنگ، هنر، چاپ اول، نشرمرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1384.

  [86] گدار، آندره، مترجم ابوالحسن سروقد مقدم، آثار ایران،چاپ اول،نشر بنیادپژوهش‌های اسلامی، مشهد، 1371.

  [87] نجم آبادی، محمدحسین، مسجد شیخ لطف الله و ویژگیهای آن، چاپ دوم، نشر فرزان روز، تهران،1381.

  [88] شهبازی شیران، حبیب، مصادیق مهمّ ابنیّه مذهبی و برجستگی‌های معماری و تزیینی تمدّن اسلامی ایران در دوره صفویان، مقطع دکتری، دانشکده معماری، دانشگاه محقّق اردبیلی، اردبیل، ۱۳۸۹.

  [89] رئیس زاده، مهناز و مفید، حسین، بیهوده سخن ،چاپ اول، انتشارات مولی ، تهران،1383.

  [90]کریمی، ویکتوریا،هنر درمانی رنگ، فرم و فضا، مجله رهپویه هنر، شماره 2 ،ص 4 -12 ، 1386.

  [91] موظف رستمی، محمدعلی، آئین مسجد، ج 3 ،چاپ اول، انتشارات گویه ،تهران،1381.

  [92] رضایی،علی،جایگاه مساجد در فرهنگ اسلامی،چاپ اول، موسسه فرهنگی ثقلین،تهران،1382.

  [93] جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات هنر و معماری مساجد، ج1،چاپ اول، به کوشش: دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، نشر رسانش،تهران،  1384.

  [94] جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات هنر و معماری مساجد، ج2،چاپ اول، به کوشش: دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد،نشر رسانش، تهران،  1384.

  [95] سایت میراث فرهنگی،قسمت پلان ونقشه ها،باز بینی شده در20آذر1391 از:

  www.Isfahancht.ir  

  [96] آریان‌پور، منوچهر و دیگران، فرهنگ انگلیسی به فارسی، ج2،چاپ ششم، نشر جهان‌رایانه، تهران،1385.

  [97] بورکهارت، تیتوس،مترجم و تدوین امیر نصری،مبانی هنر اسلامی،چاپ اول، انتشارات حقیقت، تهران، 1386.

  [98] بورکهارت، تیتوس، مترجم جلال ستاری، رمزاندیشی و هنر قدسی‌، چاپ اول، نشر مرکز، تهران،1376 .

  [99] محسنیان راد، مهدی، ارتباط‌شناسی، چاپ هفتم، نشر سروش، تهران، 1385.

  [100] دینه‌سن،آنه ماری، مترجم مظفر قهرمان، درآمدی بر نشانه‌ شناسی،چاپ اول، نشر پرسش، تهران،1380.

  [101] آلستون، ویلیام، مترجمین احمد ایرانمنش و احمدرضا جلیلی، فلسفه زبان، چاپ اول، دفتر نشر و پژوهش سهرودی، تهران، 1381.

  [102] هوهنه گر، آلفرد هوهنه گر، مترجم علی صلح جو، نمادها و نشانه ها،چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تهران،1376.

  [103] آسابرگر، آرتور، مترجم پرویز اجلالی، روش‌های تحلیل رسانه‌ها، چاپ سوم، وزارت فرهنگ ارشاد دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، تهران،1387.

  [104] یوهانسن، یورگن دنیس و لارسن، سونداریک، مترجم علی میرعمادی، نشانه‌شناسی چیست؟، چاپ دوم، نشر ورجاوند، تهران، 1388.

  [105] کوثری، مسعود، نشانه‌شناسی رسانه‌های جمعی، فصلنامه رسانه، سال نوزدهم، شماره 1، شماره پیاپی 73،  ص35-42، بهار 1387.

  [106] سمیعی اصفهانی، مهری، طراحی نشانه با استفاده از نقوش باستانی ایران (تل باکون، تپه سیلک، تپه گیان، تپه شوش)، پایان نامه کارشناسی،دانشکده هنر رشته ارتباط تصویری،موسسه آموزش عالی بزرگمهراصفهان،1390.

   [107] بی نام، لوگوهای جدید،  به کوشش امیر اعلاعدیلی و گردآورنده انتشارات پیچ‌وان، چاپ اول، نشر همام، اصفهان،1384.

  [108] افشارمهاجر،کامران، گرافیک مطبوعاتی،چاپ دهم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران،1389.

  [109] ممیز، مرتضی، حرف‌های تجربه، چاپ اول، نشر دید، تهران،1382.

  [110] حسینی، سیدرضا، شناخت هنر گرافیک، چاپ سوم، نشر مارلیک، تهران، 1388.

  [111] نصری، عبدالله، راز متن، هرمونتیک، قرائت‌پذیری متن و منطق فهم دین، چاپ اول، نشر آفتاب علم، تهران،  1381.

  [112] عابدی، علی، کارگاه گرافیک،چاپ اول، نشر اختران، تهران، 1384.

  [113] ایمانی،حسین،معرفی نامه و تاریخچه ی آرم و لوگو،ماهنامه الکتریکی جی پی ایکس، شماره 37،بازبینی شده در 4آبان 1391، از سایت:                                                          www.persianGFX.com  

  [114] کووایاما، یاسابورو، مترجم مقصود نامدار، علایم تجاری و نمادها، ج4،چاپ اول، نشرفرهنگان، تهران، ۱۳۷۱.

  [115] کووایاما،اسابورو، مترجم مقصود نامدار، علایم تجاری و نمادها، ج1،چاپ اول، نشرفرهنگان، تهران، ۱۳۷۱.

  [116] صیفوری، بیژن، نشانه‌ها،چاپ دوم، انتشارات یساولی، تهران، 1381،از مقدمه مرتضی ممیز. 


موضوع پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), نمونه پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), جستجوی پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), فایل Word پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), دانلود پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), فایل PDF پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), مقاله در مورد پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), پروژه در مورد پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), پروژه درباره پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش), رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش)

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد صنایع دستی گرایش طراحی و نقاشی سنتی چکیده دوران تیموری از مهم ترین ادوار هنری ایران در حوزه کتاب‌آرایی و هنرهای مرتبط با آن از جمله تذهیب است که با ویژگی‌های مختص به خود در قالب مکاتب هرات و شیراز و سمرقند جلوه می‌نماید. شناخت تذهیب‌های این دوره در نسخ قرآنی نشان‌دهنده نوعی از تجرید است که متناسب با کلام‌الله و از سوی دیگر در تناسب با نوع ...

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته صنایع دستی گرایش طرح و تولید محصولات چوبی چکیده صندلی یکی از وسایل کاربردی می باشد که انسان در طول روز با توجه به نوع کاربردش دائماً با آن سر و کار دارد و همواره مورد توجه صنعتگران و طراحان بوده است. لذا نقوش و نمادهایی که ریشه در گنجینه ی ارزشمند هنرهای سنتی ما دارند، قابلیت بهره مندی در تزئینات صندلی و مبل، در دوره ی معاصر را دارا می باشند، به ...

چکيده تحقيق   در اين تحقيق در ابتداي امر سعي بر آن شده تا معني و مفهوم محراب در فرهنگهاي لغت و همچنين جايگاه آن در ادبيات عرفاني ارائه شود . در مرحله بعد تقسيم بندي هاي مختلف و نظرياتي که

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : پژوهش هنر چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در این تحقیق سعی شده به موضوع حکمت در هنر اسلامی پرداخته شود و از دیدگاه‌های متفکران هنر اسلامی، تعابیر حکمت مورد بررسی قرار گیرد. سپس به اصل و منشاء معماری اسلامی پرداخته شده و در ادامه مساجد اسلامی و عناصر آن مورد مطالعه قرار گرفته است، ...

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: تصویر سازی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): کاشیکاری هنریست که در معماری ایران خصوصا معماری مذهبی، از اعتبار و اهمیت بالا و والا برخوردار است. در این میان کاشیکاری هفت رنگ تصویری که از اواخر دوران صفویه بر بناهای ایرانی نصب شده ،باعث پیدایش جنبش و نهضت هنری جدیدی میشود که با نقاشی ...

پايان‌نامه جهت دريافت درجه‌ي کارشناسي ارشد گروه صنايع‌ دستي بهمن92 مقدمه معماري سنتي از دير باز از فرهنگ و اقليم متأثر بوده و اين در حالي است که در مناطق مختلف ايران آب و ه

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي تابستان 93 چکيده بافت هاي تاريخي با توجه به اينکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش:  معماري زمستان 1393 پيشگفتار: بافت تاريخي شهر بوشهر يکي از با ارزش ترين بافت هاي تاريخي کشور بوده که در نوع خود بي نظي

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری چکیده امروزه از بارزترین مشکلات شهر­سازی معاصر، بحران معنا اعم از اجتماعی و کالبدی در مکان است. پس از دوران پیروزی انقلاب اسلامی، انتظار بروز تغییرات در حوزه­های مختلف فرهنگی، به تدریج وارد عرصه­های کالبدی گردید و تمنای بازیابی هویت بومی ایرانی-اسلامی را بوجود آورد. اما خود شهر اسلامی، بیان جامع و منسجمی ندارد ...

ثبت سفارش