پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

word 3 MB 31095 150
1392 کارشناسی ارشد شهرسازی
قیمت قبل:۶۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری 

  چکیده

  همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیت ها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. نظارت و ارزیابی عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف آن است از این رو نظارت و ارزیابی عملکرد، سنجش میزان موفقیت و آسیب شناسی هر یک از اجزا و کل مدیریت سازمان در تحقق اهداف برنامه ای است. در شهرداری تهران بطور نسبی برنامه اجرایی و ساز و کارهای علمی ارزیابی که بتواند ملاک طبقه بندی مدیریت ها، توزیع منابع، اعمال تنبیه و پاداش، بهبود و به هنگام سازی روش ها و ساختارها باشد وجود ندارد. از طرفی حوزه شهرسازی یکی از حوزه های استراتژیک شهرداری می باشد و این قبیل حوزه ها اهمیت قابل توجهی در تحقق اهداف شهرداری دارند. لذا در این تحقیق به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دو منطقه ی 7 و 10 با استفاده از کارت امتیازی کانجی پرداخته شده است. هدف تعیین وضعیت عملکرد معاونت در چهار بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان و ارزش ذینفعان بود.روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارشناسان معاونت شهرسازی و شهروندان منطقه 7و 10 می باشند. تعداد نمونه شهروندان 200 نفر و تعداد نمونه کارشناسان 90 نفر مشخص گردید. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از آزمون t دو نمونه مستقل و آزمون فریدمن استفاده گردید. پس از تحلیل داده ها مشخص گردید عملکرد معاونت از دید شهروندان در دو بعد تعالی فرآیند و ارزش ذینفعان نامطلوب و در دو بعد یادگیری سازمانی و رضایت ذینفعان مطلوب است، ولی از نظر کارشناسان، عملکرد معاونت در هر چهار بعد مطلوب می باشد. در هر دو منطقه کارشناسان وضعیت سه بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیندها و رضایت ذینفعان را بهتر از شهروندان دانسته اند، ولی در مورد بعد ارزش ذینفعان نظرات دو گروه تفاوت معناداری با هم ندارند.

   

  کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی کانجی، یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان، ارزش ذینفعان، تهران، شهرداری، شهرسازی

   

  فصل اول

  طرح و کلیات تحقیق

  مقدمه

  محققان علم مدیریت معتقدند، هر چه که اندازه گیری نشود قابل مدیریت کردن نیست. در جهان امروز با توجه به سرعت و حجم اطلاعات و چالش های پیش روی سازمان ها، ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامه ریزی بر اساس نقاط قوت و ضعف بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

  همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیتها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کارا به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی‌کنند، بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژی های سازمان استفاده می کنند. به عبارت دیگر، به جای ارزیابی عملکرد صرف به مدیریت عملکرد می پردازند.

  با گذشت زمان برخی سازمان ها محدودیت سیستم حسابداری را در سنجش عملکرد سازمان درک کردند و دست به توسعه ی سیستم هایی زدند که دارایی های نامشهود سازمان را که سیستم حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری آن نبودند را اندازه می گرفت. بسیاری از  سازمان ها از این سیستم ها در کنار حسابداری  برای سنجش عملکرد استفاده می نمودند اما ترکیب این دو سیستم نیز نمی تواند به طور کامل تمامی ابعاد سازمان را اندازه گیری نماید.

  لذا سازمان ها به سیستمی نیاز خواهند داشت تا علاوه بر اندازه گیری تمامی ابعاد سازمان، میزان موفقیت سازمان در دستیابی به رسالت و چشم انداز خود اندازه گیری نمایند.

  کارت امتیازی کانجی[1] ابزاری نوین جهت تکمیل شاخص های اندازه گیری عملکرد سازمان است. کارت امتیازی میان اهداف استراتژیک و معیارها ارتباط برقرار کرده و شامل مجموعه ای از ابعاد ارزیابی عملکرد، شامل بعد ارزش ذینفع، رضایت ذینفع، تعالی فرآیندها و یادگیری سازمانی است که از استراتژی سازمان ناشی شده اند.

  در این فصل به تشریح و بیان مساله تحقیق و اهمیت آن پرداخته می شود و در ادامه به بیان اهداف تحقیق و پرسش های آن پرداخته و در انتها تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق و مراحل فرآیند تحقیق آورده شده است.

  1-1-بیان مسئله

  با توسعه شهرنشینی و رشد شهرگرایی در سده اخیر، روز به روز مسائل شهری ابعاد جدیدتری یافته اند. امروزه مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. مدیریت شهر تهران با جمعیت بالغ بر 8 میلیون نفر به عنوان پایتخت و بزرگترین کلان شهر ایران و هم چنین بیست و نهمین کلان شهر دنیا، مقوله ای نیست که به راحتی بتوان از آن عبور کرد. از آنجاییکه  همانند سایر کشورها شهرداری متولی اصلی مدیریت شهر تهران می باشد، توجه به نحوه مدیریت و چگونگی عملکرد شهرداری تهران بسیار حائز اهمیت است و مدیریت شایسته بدون برنامه ریزی، اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری در جهت ایجاد فضایی مناسب برای بهبود بخشیدن به عملکرد محقق نخواهد شد.(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 9:1388) یکی از حوزه های مهم عملکرد شهرداری هر کلانشهری حوزه شهرسازی می باشد چرا که این حوزه به شدت نیازمند صرف منابع گوناگون اعم از منابع مالی، زمانی، اطلاعاتی، تجهیزاتی و نیروی انسانی می باشد و در رسیدن به چشم انداز و اهداف عملیاتی طرح های توسعه شهری هم چون طرح جامع می تواند بسیار موثر واقع گردد. در مورد شهر تهران هم که بزرگترین کلانشهر کشور است و هم پایتخت ایران اهمیت پرداختن به چگونگی عملکرد حوزه شهرسازی اهمیتی دو چندان دارد .

  نظارت و ارزیابی عملکرد یکی از مهم ترین فعالیت ها در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی و عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف اجرایی مربوطه و هم چنین میزان تحقق اهداف کمی و کیفی آن پروژه صورت می پذیرد. ارزیابی عملکرد نیز سنجش موفقیت مدیریت و سازمان در تطبیق با ضوابط و مقررات و اهداف مقرر در برنامه توسعه می باشد. در شهرداری تهران به طور نسبی برنامه اجرایی ، توسعه هماهنگ و فراگیر و ساز و کارهای علمی ارزیابی، ارزیابی ای که بتواند ملاک طبقه بندی مدیریت ها، توزیع منابع، اعمال تنبیه و پاداش، بهبود و به هنگام سازی روش ها و ساختارها باشد وجود ندارد.(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،9:1388) و لذا به علت فقدان روش ها و دستوالعمل های تامین کننده کارایی و اثربخشی سازمان شهرداری، منابع در معرض مخاطره و خسارت جدی قرار دارند. از آنجا که حوزه شهرسازی یکی از حوزه های استراتژیک شهرداری می باشد و حوزه ها یا به عبارتی موضوعات استراتژیک اهمیت قابل توجهی در شناخت و تحقق اهداف شهرداری دارند و راهنمای تخصیص منابع و برنامه های بخش ها در طی برنامه ریزی می باشند، لذا در این تحقیق به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران پرداخته می شود.

  راهبری و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، طرح های شهرسازی و معماری، عمران شهری و هم چنین راهبری و نظارت بر تهیه و اجرای طرح های تفصیلی، طرح های بهسازی و نوسازی(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران،161:1392) و سایر طرح های مربوطه از جمله وظایف خطیر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است که اجرای این طرح ها سهم زیادی در تحقق چشم انداز توسعه شهر تهران دارد. از جمله آرمان های سند چشم انداز، پیش بردن تهران به سویی است که در افق 1404 شهری سرسبز و زیبا،شاداب و سرزنده، دارای ساختار و زیرساخت های مناسب و سرانجام شهری با اصالت و هویت اسلامی-ایرانی در منطقه شکل گرفته باشد.چنین هدفی در گرو ارتقای کیفیت شهرسازی و معماری شهر با ساماندهی نماها، سیما و منظر شهر همراه با اصول ایمنی و زیبایی و انسجام بخشی به کالبد محله ها و بافت های شهری و توسعه کالبدی شهر متناسب با اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است. در این راستا از یک سو شهرداری تهران متعهد به آراستن شهر از جنبه زیبایی شناختی و کارکردهای زندگی شهری است و از سوی دیگر ابزار لازم برای تحقق این امر در تدوین الگوها و ضوابط شهری، نظارت بر استقرار کاربری ها و التزام شهروندان به قانون مداری است، (معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران،160:1392) و این موضوعات در گستره وظایف معاونت شهرسازی شهرداری قرار می گیرند.

  پیش تر بیان شد که همه سازمان ها از جمله معاونت شهرسازی شهرداری برای توسعه، رشد و پایداری به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهد.  لازم است توجه شود که در سیستم های عمومی کشور در بخش هایی که مربوط به تخصیص ورودی به سیستم ها می باشد، نظارت و کنترل هایی را اعمال و دستگاه های نظارتی و کنترلی برای این مهم طراحی شده اند اما بعد از تخصیص امکانات هیچ گونه نظارتی در فرآیند تبدیل ورودی(منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی) به خروجی(اهداف طراحی شده برای تبدیل ورودی ها به خروجی مورد نظر) وجود ندارد.(فقیهی،1387)

  با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد سالیانه حوزه های شهرسازی و معماری یکی از ماموریت های اصلی شهرداری در این حوزه می باشد، اهمیت ارزیابی عملکرد برای این معاونت بیشتر می گردد و با توجه به وجود خلا ارزیابی جامع و همه جانبه در معاونت شهرسازی، در این تحقیق به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی با استفاده از یکی از مدل های ارزیابی عملکرد پرداخته خواهد شد.

  با نگاهی به ارزیابی عملکرد سازمان ها در کسب و کار امروزی به این نتیجه می رسیم که با تمرکز صرف بر اطلاعات مالی نمی توان سیستم ارزیابی عملکرد اثربخشی داشت. کاپلان و نورتون با تحقیقاتی که انجام دادند مشکل سیستم های ارزیابی را اتکای این سازمانها به معیارهای مالی دیده اند. آنها متوجه شدند که بسیاری از راه های اصلاح عملکرد در کوتاه مدت با توجه به شاخص های مالی می تواند آینده سلامت سازمان را به خطر بیاندازد. با توجه به این نتایج این دو محقق روش کارت امتیازی متوازن را ارائه کردند. این رویکرد علاوه برتشخیص نقاط ضعف و مبهم رویکرد مدیریتی پیشین، راهکاری جدید را برای سازمانها تجویز می کند؛ راهکاری که تعیین می نماید چه معیارهایی درسازمان باید اندازه گیری شوند تا دیدگاه مالی متوازن گردد.کارت امتیازی متوازن، مجموعه ای به دقت انتخاب شده از معیارهای قابل سنجش و اندازه گیری است که از استراتژی سازمان استخراج می شود. این معیارها به عنوان ابزاری مفید در اختیار مدیران قرار می گیرند تا برخورد مناسبی با کارکنان و سهامداران و مشتریان در راستای ماموریت، و اهداف استراتژیک سازمان داشته باشند.(نجاتی،1386) و بدانند استراتژی های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمی شوند.

  بیان شد که عملکرد سازمان باید برای شناسایی میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مورد ارزیابی واقع شود و برای این کار به طور نمونه مدلهای جایزه کیفیت اروپا ، جایزه مالکوم بالدریج ، مدل تعالی سازمان ، مدیریت کیفیت فراگیر ،کارت امتیازی متوازن وکارت امتیازی کسب و کار کانجی مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که روش کارت امتیازی متوازن و کارت امتیازی کانجی بر پیشرفت همزمان ابعاد متفاوت تاکید دارند لذا ابتدا بر آن شدیم که در این پژوهش از روش کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد استفاده گردد اما در نهایت پس از تصویب پروپوزال و با مطالعه و بررسی بیشتر روش کارت امتیازی کانجی برای ارزیابی عملکرد شهرداری انتخاب و استفاده گردید. علت انتخاب روش، نو بودن و تازه بودن این روش و همین طور جامع تر بودن روش کارت امتیازی کانجی می باشد. در این روش نکاتی که از دید کارت امتیازی متوازن مغفول مانده نیز مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال در این روش فقط مشتریان سازمان مدنظر قرار ندارند بلکه تمامی ذی نفعان داخلی و خارجی سازمان مورد توجه اند. در این روش تلاش می شود تا متغیرهای بیشتری بررسی شود.

  همانطور که پیش تر بیان شد با توجه به اهمیت حوزه شهرسازی در تحقق افق چشم انداز 1404 شهر تهران و تحقق طرح جامع تهران از سویی و با در نظر گرفتن حجم زیاد منابع گوناگونی که در این معاونت صرف می گردد از دیگر سو و تاثیری که عملکرد معاونت شهرسازی در بهبود کیفیت شهر و شهرسازی دارد، نیاز به ارزیابی عملکرد چند بعدی و جامعی که بتواند کارایی و اثربخشی برنامه های معاونت، فرآیندها و نیروی انسانی را مشخص نماید بیشتر می نماید، بنابراین در تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از روش کارت امتیازی کانجی در دو منطقه شهر تهران از منظر شهروندان و کارشناسان انجام خواهد شد.و راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سازمان ارائه خواهد شد. دو منطقه شهر که مورد بررسی قرار خواهند گرفت مناطق 7 و 10 می باشند. علت انتخاب دو منطقه این است که بتوان عملکرد شهرداری را از هر چهار بعد کارت امتیازی کانجی یعنی رضایت ذینفعان، تعالی فرآیندها، ارزش ذینفعان و یادگیری سازمانی در دو منطقه شهر که به لحاظ موقعیت کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر متفاوت هستند ارزیابی و مقایسه نمود

   

 • فهرست:

  فصل اول: طرح و کلیات تحقیق.. 1

  مقدمه. 2

  1-1-بیان مسئله. 3

  2-1- اهمیت و ضرورت موضوع. 5

  3-1- اهداف تحقیق.. 8

  4-1- پرسش های تحقیق.. 8

  5-1- نوع و روش تحقیق.. 9

  6-1- روش گردآوری اطلاعات.. 9

  7-1- قلمرو تحقیق.. 9

  8-1- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق.. 9

  9-1-مراحل انجام تحقیق.. 11

  فصل دوم : مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین.. 10

  مقدمه. 11

  1-2- ارزیابی عملکرد. 12

  1-1-2-تعریف ارزیابی عملکرد. 12

  2-1-2- فلسفه ی امروزین ارزیابی عملکرد. 13

  3-1-2- چرا بایستی عملکرد را بسنجیم؟ 13

  4-1-2- عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان. 14

  5-1-2-اهداف ارزیابی عملکرد سازمان. 14

  6-1-2- اهداف سیستم های ارزیابی عملکرد در شهرداری ها 15

  7-1-2-فرآیند ارزیابی عملکرد. 15

  8-1-2- سیر تاریخی ارزیابی عملکرد. 16

  9-1-2- دیدگاه های ارزیابی عملکرد. 16

  2-2- مدل های ارزیابی عملکرد. 18

  1-2-2-مدل جایزه ی دمینگ... 18

  1-1-2-2-معیارهای اصلی مدل دمینگ... 18

  2-2-2-مدل بنیاد کیفیت اروپا 19

  3-2-2- جایزه کیفیت مالکوم بالدریج. 21

  4-2-2-مدل کارت امتیازی متوازن. 22

  1-4-2-2-ویژگیهای کارت امتیازی متوازن. 23

  2-4-2-2-مراحل پیاده سازی کارت امتیازی متوازن. 24

  3-4-2-2-منظرهای کارت امتیازی متوازن. 24

  4-4-2-2-شاخص های کارت امتیازی متوازن. 26

  5-4-2-2-مدل کارت امتیازی در بخش عمومی و غیرانتفاعی.. 28

  5-2-2- مدل تعالی کسب و کار کانجی.. 28

  6-2-2- دلایل انتخاب مدل کارت امتیازی کانجی توسط محقق.. 32

  3-2- پیشینه تحقیق و مطالعات ارزیابی عملکرد شهرداری.. 34

  1-3-2-پیشینه داخلی تحقیق.. 34

  1-1-3-2- طراحی سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران. 34

  2-1-3-2- طراحی نظام ارزیابی عملکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. 34

  3-1-3-2- طراحی شاخص ها و نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران. 35

  4-1-3-2- ارزیابی عملکرد سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 36

  5-1-3-2-ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل تعالی کسب و کار کانجی.. 36

  6-1-3-2- ارزیابی عملکرد شهرداری کاشان با استفاده از کارت امتیازی متوازن. 36

  2-3-2- پیشینه خارجی تحقیق.. 36

  1-2-3-2- شاخص های شهری برای مدیریت شهرها 36

  2-2-3-2- نظام ارزیابی عملکرد شهرداری پرتوریا 38

  3-2-3-2- نظام ارزیابی عملکرد شهرداری شارلوت.. 42

  3-3-2-جمع بندی مطالعه ی تطبیقی نظام ارزیابی عملکرد شهرداری ها 47

  4-2-معرفی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران. 48

  1-4-2- ماموریت معاونت شهرسازی و معماری.. 48

  2-4-2-هدف معاونت شهرسازی و معماری.. 49

  3-4-2- اهم وظایف معاونت شهرسازی و معماری.. 50

  5-2- نظام موجود ارزیابی عملکرد معاونت ها و مناطق.. 53

  6-2- طرح جامع شهر تهران. 54

  7-2- برنامه پنج ساله ی شهرداری تهران. 55

  8-2- برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران. 57

  9-2- تعریف معیار و شاخص... 59

  1-9-2-تعریف معیار 59

  2-9-2- تعاریف و ویژگی های شاخص... 59

  10-2-مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق.. 60

  خلاصه. 64

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق.. 67

  مقدمه. 68

  1-3-روش تحقیق.. 68

  2-3-جامعه آماری.. 69

  3-3-نمونه آماری.. 69

  4-3-روش نمونه گیری.. 70

  5-3-ابزار جمع آوری اطلاعات.. 71

  6-3-مقیاس اندازه گیری.. 71

  7-3-روایی و پایایی ابزار 72

  8-3-معرفی دو منطقه ی 7 و 10 شهرداری تهران. 73

  1-8-3-معرفی منطقه 7 شهرداری تهران. 73

  2-8-3-معرفی منطقه 10 شهرداری تهران. 74

  10-3-روش های آماری مورد استفاده 75

  11-3-ارتباط سوالات پرسشنامه با  سوالات تحقیق و شاخص ها 76

  خلاصه. 79

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها 81

  مقدمه. 82

  1-4-آمار توصیفی.. 83

  1-1-4- توصیف دادههای جمعیت شناختی شهروندان. 83

  1-2-4- توصیف دادههای جمعیت شناختی متخصصان و کارشناسان. 87

  3-2-4- سن.. 87

  2-4-آمار استنباطی.. 91

  1-2-4- پاسخ به سوالات تحقیق از منظر شهروندان. 92

  2-2-4-نتیجه گیری آزمون پرسش های تحقیق از منظر شهروندان: 96

  3-2-4- الویت بندی ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر شهروندان در منطقه 7. 97

  4-2-4- الویت بندی ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر شهروندان در منطقه 10. 97

  5-2-4- آزمون پرسش های تحقیق مربوط به کارشناسان و متخصصین.. 98

  6-2-4-نتیجه گیری آزمون پرسش ها از منظر کارشناسان: 102

  7-2-4- الویت بندی ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر کارشناسان در منطقه 7. 103

  8-2-4- الویت بندی ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر کارشناسان در منطقه 10. 103

  9-2-4- الویت بندی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری از منظر کارشناسان / پاسخ به  سوال باز تحقیق.. 104

  1-9-2-4- الویت بندی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری از منظر کارشناسان منطقه 7/ پاسخ به  سوال باز تحقیق.. 104

  2-9-2-4- الویت بندی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری از منظر کارشناسان و متخصصین منطقه 10/ پاسخ به  سوال باز تحقیق  105

  10-2-4- پاسخ به سوال اصلی تحقیق از نظر شهروندان و کارشناسان معاونت شهرسازی منطقه 7. 107

  12-2-4- الویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در منطقه 7. 110

  13-2-4- الویت بندی مولفه  های تحقیق در منطقه 7. 110

  14-2-4- الویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در منطقه 10. 111

  15-2-4- الویت بندی شاخص های تحقیق در منطقه 10. 111

  16-2-4-ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد کارت امتیازی کانجی.. 112

  خلاصه. 112

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 110

  مقدمه. 111

  1-5- خلاصه  نتایج تحقیق.. 111

  1-1-5-پاسخ به سوالات تحقیق  و تحلیل یافته ها 114

  2-5- محدودیت های تحقیق.. 119

  3-5- ارائه راهکارها و پیشنهادها 120

  4-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 124

  خلاصه. 124

  منابع. II

  پیوست‌ شماره یک... VI

  ( پرسشنامه تحقیق) VI

   

   

  منبع:

  اسلام، علی اکبر (1389)، طراحی شاخص ها و نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

  الوانی، مهدی، سیدنقوی، میرعلی (1382) مدل امتیازی متوازن، الگوی برای سنجش عملکرد بخش دولتی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 37 و 38، ص 17-2

  انواری رستمی، علی اصغر (1380)، طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز مطالعات بهره وری ایران

  ایران نژاد پاریزی، مهدی (1378) ، روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، نشر میدان

  برک پور، ناصر (1389)، ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات شهری، فصلنامه مدیریت شهری،شماره 25

  بورنه ، مایک و بورنه، پای پا (1386) ، ترجمه الهوردی تقوی، تهران، انتشارات رسا

  حافظ نیا، محمدرضا (1382)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

  حسینی، سید عباس(1387)، ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل تعالی کسب و کار کانجی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

  خاکی. غلامرضا (1384). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.

  دلاور، علی(1380)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد.

  دیوید، فردآر (1383) ، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

  رحیمی، غفور (1385) ، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 173

  رفیع زاده، علاءالدین(1384)، تحلیل تطبیقی مدل های ارزیابی عملکرد از حیث اهداف، مبانی و نتایج و دستاوردها، دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.

  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1384). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دهم، تهران: نشر آگاه.

  سنجری، احمدرضا (1388)، روش های تحقیق در مدیریت؛ دولتی، بازرگانی، صنعتی، بانکداری،اقتصاد و حسابداری، تهران، انتشارات عابد.

  شفیعی، زینب(1387)، ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس کارت امتیازی متوازن، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران.

  صادق پور، ابوالفضل؛ مقدس، جلال(1374)، نظریه سازمان-مدیریت و علم مدیریت، تهران، آموزش مدیریت دولتی

  صادقی، فواد (1386)، ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری مترو تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن، دانشگاه علامه طباطبایی

  طبرسا، غلامرضا(1378)، بررسی و تعیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی، مجموعه مقاله های همایش ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور

  عباس پور، عباس (1382) ، مدیریت منابع انسانی، رویکرده، فرآیندها و کارکردها، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 214-215

  علی احمدی، علیرضا؛ فتح الله، مهدی(1382)، نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران، انتشارات تولید دانش، چاپ چهادرهم

  فروتن، سمانه (1390)، ارزیابی عملکرد شهرداری کاشان با استفاده از کارت امتیازی متوازن، دانشگاه علامه طباطبایی

  فقیهی، هوشیار (1387)، ارزیابی عملکرد شهرداران منطق شهرداری تهران، ویژه نامه مدیریت استراتژیک شهری، شماره 3، ص 60

  قدسی پور، سیدحسن (1379)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1386)، سازمان استراتژی محور، ترجمه پرویز بختیاری، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران، چاپ اول

  کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1386)، همسویی استراتژیک، ایجاد هم افزایی با کارت امتیازی متوازن، ترجمه بابک زنده دل، موسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی، تهران، آسیا

  کاپلان ، رابرت  و نورتون، دیوید (1384)، نقشه استراتژی، تبدیل دارایی های نامشهود به پیامدهای مشهود، گروه پژوهشی صنعتی آریانا

  مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران (1380)، طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، دانشگاه تربیت مدرس

  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (1388)، طراحی نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران

  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (1391)، شاخص ها و معیارهای ارزیابی طرح جامع تهران، دانش شهر شماره 112

  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (1387)، نظام های نظارت و ارزیابی عملکرد در شهرداری ها، ویژه نامه مدیریت استراتژیک شهری، شماره 3

  مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شهر تهران(معاونت پژوهشی) (1386)، مجموعه اسناد راهبردی و ملاک عمل کمیته های مطالعات راهبردی

  معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران (1389)، نظام جامع مدیریت عملکرد شهرداری تهران

  معاونت برنامه ریزی و توسعه ی شهری شهرداری تهران(1392)، برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری- 1390 تا 1392، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

  مومنی، منصور (1389) تحلیل های آماری با استفاده از SPSS ،تهران، کتاب نو

  نجاتی، مصطفی (1386)، ارزیابی عملکرد شهرداری ها با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن، سومین کنفرانس  ملی مدیریت عملکرد

  نیلی، مسعود (1382)، خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

   

  Agostino, Deborah and Arnoboldi , michela (2011) , How the BSC implementation process shapes its outcome , International Journal Of Productivity and Performance Management , Vol. 60 No. 2,pp 99-114

  Ahn, H., 2001, Applying the Balanced Scorecard Concept: An Experience Report. Journal of  Long Range Planning.

  Akalu, M. M. 2003. The Process of Investment Appraisal: The Experience of 10 Large British and Dutch Companies. International Journal of Project Management,

  Bracegirdle , Peter, International Experience in Municipal Performance Measurement, Manila, 2003, 3th international conference on decentralization organized by the center for local and regional governance at the university of  the Philippins.

  Kanji, G.K. (1998) Measurement of business excellence, Total Quality Management, 9, pp 633-643

  Kanji, G.K. (2002) Kanji’s Business Scorecard, Total Quality Management, pp 13-27

  Kaplan R.S., Norton D.P. 1992. The Balanced Scorecard—Measures That Drive

  Kaplan R.S., Norton D.P. 1996. The Balanced Scorecard. Boston: Harvard Business

  Neeiy, A. and Adams, C. (2002) , Perspectives on performance: The performance prism , forthcoming in Journal of Cost Management

  Niven Poul. Balanced Scorecard step by step for Government and non profit Agencies (2003) – Jojn wily & Sons.

  Walton, Curt; Schumacher, Lisa; Robinson, Chuck, 2001; Putting Strategy first in Performance Management city of Charlotte.

  Zairi Mohamed,(1994), Measuring Performance for Business Result , champan & hall.

  www.apr.com

  www.tshwane.gov.za

  www.tehran.ir

  www.shahrsazi.tehran.ir

  www.region7.tehran.ir

  www.region10.tehran.ir

  www.iie.ir

   


موضوع پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, نمونه پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, جستجوی پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, فایل Word پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, فایل PDF پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – استراتژیک چکیده در این پژوهش به بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان پرداخته شده است. منظور از اثربخشی بررسی میزان مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده سازمان است. به‌طورکلی، در یک سازمان، محاسبه اثربخشی چندان ساده نیست و شاخص‌ها و روش‌های متعددی برای سنجش و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک چکیده رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش صنعتی- مالی چکیده ارزیابی عملکرد باعث می شود که عملیات ارزیابی به صورت بازخورد در اختیار سازمان قرار گرفته و مدیریت را از نقاط ضعف و قوت سازمان آگاه نماید؛ در نتیجه مدیریت سازمان را جهت نظارت و کنترل بهتر و همچنین برنامه ریزی مفیدتر برای آینده و تأمین نیازهای مشتریان جهت تولید و اشتغال یاری نماید. هدف از این پژوهش، بررسی میزان ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده این تحقیق به دنبال بررسی ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید. جامعه آماری این تحقیق نیز شامل کلیّه پرسنل بانک تجارت سراسر استان گیلان در ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازاریابی) چکیده: مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ، دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد می کند ، عملکر را بهبود می بخشد ، نوآوری را افزایش می دهد، اطلاعات و سرمایه های دانش موجود در سازمان را بکار می گیرد ، توزیع دانش و اطلاعات را در حوزه های مختلف سازمانی تسهیل می کند و اطلاعات دانش را در فرایندهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده رساله/پایان نامه: روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 30 ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده در پیشروی به سمت تعالی مشکلات و موانع زیادی آشکار می شوند که این مساله ،اهمیت توجه به ارزیابی را نشان می دهد، ارزیابی عملکرد سازمان به طور جامع در خور اعتماد همواره یکی از دغدغه های اصلی ذینفعان و مدیران سازمان می باشد زیرا ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد هر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده مدیریت دانش به سازمان¬ها کمک می¬کند تا اطلاعات و مهارت¬های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می-شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم¬گیری¬های پویا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده مدیریت دانش به سازمان¬ها کمک می¬کند تا اطلاعات و مهارت¬های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می-شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم¬گیری¬های پویا ...

ثبت سفارش