پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده

word 90 MB 31464 143
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد سازه

  چکیده

  در فرآیند جوشکاری بعد از مرحله­ی سرد شدن جسم، به علت توزیع ناهمسان دما، تنش­هایی در آن باقی می­ماند که تنش‌های پسماند نامیده می­شود. برای به دست آوردن این تنش­ها باید تاریخچه دمایی جسم در طی فرآیند جوشکاری در دسترس باشد. برای این منظور ابتدا یک تحلیل حرارتی صورت می­گیرد تا تاریخچه دمایی جسم به دست آید. با داشتن تاریخچه دمایی و انجام تحلیل مکانیکی، تنش­ها و تغییرشکل‎های پسماند به دست می­آید.

  در این پژوهش، با استفاده از روش اجزای محدود ناخطی در نرم­افزار ANSYS، تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش برای صفحات دارای بازشو و سخت­کننده انجام‌گرفته و تنش­های پسماند به دست آمده است. نتایج حاصل نشان می­دهد که در اثر وجود بازشو و سخت­کننده در صفحات، مقدار تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری ممکن است به میزان 30 درصد تغییر یابد. بررسی اثر فاصله سخت­کننده ­از محور جوش نشان می­دهد که با افزایش این فاصله تا 6 برابر ضخامت صفحه، تنش­های پسماند کاهش می­یابد و از این فاصله به بعد، سخت­کننده تأثیر چندانی در کاهش تنش‌های پسماند ندارد. با توجه به نتایج حاصل مشاهده می­شود که با انتخاب سخت‌کننده با مساحت سطح مقطع یکسان ولی با ضخامت بیشتر تا حدود 20 درصد از مقدار تنش­ های پسماند کاسته می­شود. بررسی تنش ­های پسماند در صفحات دارای بازشو و سخت­کننده با ابعاد مختلف نشان می­دهد که نسبت ابعاد صفحات تأثیری در مقدار و محل بیشینه تنش­های پسماند ندارد.

  واژه­های کلیدی: تنش­ های پسماند جوشکاری، تحلیل حرارتی، تحلیل مکانیکی، صفحات، بازشو، سخت‌کننده

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  شکل 1-4 انواع آماده­سازی لبه ]1[.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  1-3 جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش‌دار

  در این روش گرمای مورد نیاز برای جوشکاری از قوس الکتریکی به وجود آمده بین الکترود و قطعه کار حاصل می­شود. نوک الکترود، حوضچه­ی جوش مذاب، قوس و موضع جوش بر روی قطعه کار توسط گاز محافظ حاصل از تجزیه و احتراق پوشش الکترود محافظت می­شود؛ اما محافظت حاصل از این گاز، نسبت به روش‌های GTAW و GMAW به خاطر عدم جریان مناسب گاز محافظ، کامل نبوده و محافظت اضافی از حوضچه­ی مذاب توسط سرباره­ی مذاب انجام می­شود.

  تجهیزات مورد استفاده در این روش منبع تغذیه، انبر جوشکاری، کابل­های اتصال و الکترود است. الکترود­های مورد استفاده در این روش دارای ترکیب­های شیمیایی بسیار متفاوت از مغزه­ی فولادی و هم­چنین انواع بسیار متنوعی از نظر وزن و جنس روکش می­باشند. ضخامت قطعه، وضعیت جوشکاری و نوع اتصال، تعیین‌کننده قطر الکترود می­باشند. فرم کلی نام­گذاری الکترودها به صورت EXX(X)XX است. حرف E نشان‌دهنده‌ی الکترود است، دو (یا سه) رقم اول نشان‌دهنده‌ی حداقل استحکام کششی فلز جوش بر حسب ksi (کیلوپوند بر اینچ­مربع)، رقم بعدی نشان‌دهنده‌ی وضعیت جوشکاری است، رقم 1 مناسب برای جوشکاری در تمام وضعیت­ها، 2 برای جوشکاری در وضعیت­های تخت و افقی و 4 برای کلیه حالت­ها به جز عمودی سر بالا است. رقم آخر به جنس پوشش و قابلیت به‌کارگیری آن بستگی دارد، هم­چنین نوع جریان قابل‌استفاده را مشخص می­کند. تجهیزات مورد استفاده در این روش در شکل 1-5 نشان داده شده است ]2[.

   

  1-4 سامان­دهی پایان­نامه

  در این پایان­نامه به فرآیند جوشکاری، تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری و بررسی اثر تنش­های پسماند در صفحات دارای بازشو و سخت­کننده پرداخته می­شود. فصل اول به معرفی جوش، اتصالات جوشی و روش‎های جوشکاری اختصاص دارد. در فصل دوم، نحوه استخراج معادلات حاکم بر رفتار حرارتی و مکانیکی جوش و علل شکل­گیری تنش‌ها و تغییرشکل­های پسماند در فرآیند جوشکاری تشریح می­گردد. در فصل سوم، پیشینه تحقیق در مورد جوشکاری، تنش­ها و تغییرشکل­های پسماند ناشی از آن مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل چهارم، چگونگی مدل­سازی فرآیند جوشکاری، راستی­آزمایی و نحوه استخراج تنش‌های پسماند با استفاده از نرم­افزار ANSYS شرح داده می­شود. در فصل پنجم، ابتدا به تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو پرداخته می­شود و در ادامه، اثر تنش­های پسماند بر رفتار این صفحات مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرد. در فصل ششم به تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای سخت­کننده پرداخته می­شود. در فصل هفتم، نتیجه­گیری و پیشنهاد برای پژوهش­های آینده آورده می­شود.

   

   

  فصل دوم

   

  تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش

  م

  2-1 پیش­گفتار

  برای مدل‌سازی یک جوش دو روش وجود دارد. اولین روش، کوپل مستقیم است که در آن برای مدل کردن جوش از یک جزء که توانایی تحلیل حرارتی و مکانیکی را به صورت توأم دارد، استفاده‌ می­شود. روش دوم روش غیر کوپل است که در آن دو تحلیل جداگانه صورت می‌پذیرد. ابتدا یک مدل حرارتی ایجاد شده و یک تحلیل انتقال حرارت انجام می‌شود. چون گرمایش در فرآیند جوشکاری موقتی است و محل و مقدار این گرما با توجه به زمان تغییر می‌کند، لذا این تحلیل حرارتی باید یک تحلیل گذرا باشد و چون مقادیر داده‌های مسئله با توجه به تغییرات حرارتی در قطعه تغییر می‌کنند، لذا تحلیل حرارتی مذکور یک تحلیل ناخطی است. از این تحلیل، تاریخچه دمایی تعیین می‌گردد. مدل دوم که از نتایج تاریخچه دمایی به دست آمده از تحلیل اول به عنوان بار حرارتی استفاده می‌کند، یک تحلیل مکانیکی است که تنش‌های پسماند و تغییرشکل‌های ناشی از جوش را به دست می‌دهد.

  در این فصل به مبانی تحلیل حرارتی و مکانیکی پرداخته می‌شود.

  Analysis of Welding Residual Stresses in Plates with Openings and Stiffeners

   

   

   

   

   

  Abstract

  Residual stresses are defined as stresses remained in a body after cooling phase in welding operation. To evaluate these stresses the temperature history of the body during welding process must be available. In this thesis, nonlinear finite element software (ANSYS) used to obtain residual stresses resulting from welding process in plates having openings and stiffeners. In this work, thermal and mechanical analysis of weld were carried out to investigate the residual stresses. The thermal analysis leaded to obtain thermal history of the plates, which was used as loading in mechanical analysis. The results show that in the presence of openings and stiffeners, the amount of welding residual stresses may be changed by 30 percent. The effect of stiffener distance from the welding axis shows that by increasing the distance to 6 times of plate thickness, residual stresses are reduced and for the greater distances, stiffeners have no effect on the amount of residual stresses. According to the results it has been observed that by choosing stiffeners with the same area, but with more thicknesses, the residual stresses are decreased to 20 percent.  Evaluation of residual stresses in plates with openings and stiffeners with different sizes show that dimension ratios of plates have no effect on the amount and location of the maximum tensile residual stresses.

  Keywords: Welding Residual Stresses, Thermal Analysis, Mechanical Analysis, Plates, Openings, Stiffeners.

 • فهرست:

   

  فصل اول- مقدمه

  1

  1-1 پیش­گفتار

  1

   

  1-2 مبانی جوشکاری

  3

   

  1-2-1 تعریف جوش

  3

   

  1-2-2 انواع اتصالات جوشی

  3

   

  1-2-3 انواع جوش

  4

   

  1-2-4 جوش شیاری

  5

   

  1-3 جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش­دار

  6

   

  1-4 ساماندهی پایان­نامه

  7

   

   

   

  فصل دوم- تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش

  8

   

  2-1 پیش­گفتار

  8

   

  2-2 تحلیل حرارتی

  9

   

  2-2-1 منبع حرارتی

  12

   

  2-2-1-1 بازده منبع حرارتی

  12

   

   

  2-2-1-2 شار حرارتی ناشی از قوس جوشکاری

  13

   

  2-2-1-3 نرخ تولید گرما

  17

   

  2-2-2 خواص ماده در تحلیل حرارتی

  18

   

  2-2-3 تغییر فاز

  18

   

  2-2-4 شرایط مرزی

  21

   

  2-2-4-1 اتلاف حرارت جابجایی

  21

   

  2-2-4-2 انتقال حرارت تشعشعی

  22

   

  2-2-4-3 شار حرارتی

  22

   

  2-2-5 نتایج تحلیل حرارتی

  23

   

  2-3 تحلیل مکانیکی

  24

   

  2-3-1 روش تحلیل ناخطی در روش اجزای محدود

  25

   

  2-3-1-1 روش نیوتن- رافسون

  26

   

  2-3-2 خواص ماده در تحلیل مکانیکی

  28

   

  2-3-3 نتایج تحلیل مکانیکی

  29

   

  2-4 تنش­های ناشی از جوشکاری

         29

   

   

   

   

   

  فصل سوم- تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری (مبانی نظری و تاریخچه)

  33

  3-1 پیش­گفتار

  33

   

  3-2 تنش­های پسماند طولی ناشی از جوشکاری

  35

   

   

  3-3 تنش‌های پسماند عرضی ناشی از جوشکاری

  40

   

  3-4 روش­های تعیین تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری

  44

   

  3-5 بررسی تاریخچه تأثیر توالی یک جوش بر تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری

  49

   

  3-5-1 تاریخچه تحلیل حرارتی

  51

   

  3-5-2 تاریخچه تحلیل مکانیکی

  52

   

  3-5-3 نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی

  52

   

  3-5-4 مقایسه نتایج

  54

   

  3-6 نتایج شبیه­سازی تنش پسماند ناشی از جوشکاری

  56

   

  3-7 تأثیر جهت جوشکاری بر تنش پسماند در جوشکاری چند پاسه (یک شیاره)

  59

   

  3-8 تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری برای ورق ضخیم با شیار V شکل دو طرفه

  61

   

   

   

  فصل چهارم- مدل­سازی فرآیند جوشکاری در ANSYS

  70

   

  4-1 پیش­گفتار

  70

   

  4-2 مشخصات مورد نیاز تحلیل

  70

   

  4-2-1 هندسه قطعه­ کار

  70

   

  4-2-2 خواص مواد

  71

   

  4-2-3 مشخصات منبع حرارتی

  72

   

  4-3 تحلیل حرارتی

  72

   

  4-3-1 جزء حرارتی

  73

   

  4-3-2 روش تولد و مرگ اجزاء

  75

  4-3-3 نتایج تحلیل حرارتی

  77

  4-4 تحلیل مکانیکی

  79

  4-4-1 جزء مکانیکی

  80

  4-4-2 مدل­سازی تنش­های پسماند

  80

  4-4-2-1 اثرات شبکه­بندی بر نتایج تنش پسماند

  81

  4-4-2-2 تنش­های پسماند طولی

  83

  4-4-2-3 تنش­های پسماند جانبی

  84

   

   

  فصل پنجم- صفحات دارای بازشو

  86

  5-1 پیش­گفتار

  86

  5-2 مشخصات مورد نیاز تحلیل

  86

  5-2-1 هندسه قطعه کار

  86

  5-2-2 خواص مواد

  87

  5-3 تحلیل حرارتی

  87

  5-4 تحلیل مکانیکی

  91

  5-5 تأثیر ابعاد صفحه بر تنش­های پسماند

  93

   

   

  فصل ششم- صفحات دارای سخت­کننده

  96

   

  6-1 پیش­گفتار

  96

   

  6-2 مشخصات مورد نیاز تحلیل

  96

   

  6-2-1 هندسه قطعه کار

  96

  6-2-2 خواص مواد

  97

  6-3 تحلیل حرارتی

  97

  6-4 تحلیل مکانیکی

  101

  6-5 تأثیر ابعاد صفحه بر تنش­های پسماند

  102

  6-6 تأثیر ابعاد سخت­کننده­ها بر تنش­های پسماند

  103

  6-7 تأثیر فاصله سخت­کننده از محور جوش بر تنش­های پسماند

  106

  6-7-1 هندسه قطعه کار

  106

   

  6-8 صفحات دارای ترکیب بازشو و سخت­کننده

  109

  6-8-1 تحلیل حرارتی

  110

  6-8-2 تنش­های پسماند در صفحات دارای ترکیب بازشو و سخت­کننده

  111

   

   

  فصل هفتم– نتیجه­گیری و پیشنهاد برای ادامه پژوهش

  112

  7-1 پیش­گفتار

  112

  7-2 نتایج

  113

  7-3 پیشنهاد برای ادامه پژوهش

  114

  مراجع

  115

   

  منبع:

   

  [1] کوکبی، امیرحسین،"تکنولوژی جوشکاری"، جامعه ریخته­گران ایران، تهران، 1363. 

  [2] طاحونی، شاپور،"راهنمای جوش و اتصالات جوشی"، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، 1380.

  [3] حجتی، محمدحسن، "اصول تکنولوژی جوشکاری"، دانشگاه مازندران، مازندران، 1369.

  [4] Radaj, D. (1992)." Heat Effects of Welding-Temperature Field, Residual Stress, Distortion", Springer-Verilog, Berlin, Vol. 205, pp. 131– 138.

  [5] Fanous, I.F.Z, Younan, M.Y.A and Wifi, A.S. (2003)."Study of the Effect of Boundary Conditions on Residual Stresses in Welding using Element Birth and Element Movement Techniques", ASME Journal of Pressure Vessel Technology, Vol. 125, pp. 432– 439.

  [6] شهابیان، فرزاد و مصباح، مسلم، "تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش و راه­های کاهش تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری"، مجله علمی- پژوهشی مهندسی عمران و محیط زیست، سال چهل و یکم، شماره 2، زمستان 1388.

  [7] Goldak, J., Chakravarti, A. and Bibby, M. (1984). "A New Element Model for Welding Heat Source", Metallurgical Transactions B, Vol. 15B, pp. 299-305.

  [8] Brik-Sorenson, M. (1999). "Simulation of Welding Distortions in Ship Section", PhD Thesis, Technical University of Denmark.

  [9] Fan, X. and Cao, K. (2005)."Considerations in the Modeling of Welded Joints", Global Mobility Database, Vol. 15B, pp. 499-513.

   [10] رضایی پژند، محمد، "نگره جزء محدود"، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، 1382.

  [11] Wismar, H.S., (2006)."Nonlinear finite element analysis", Faculty of mechanical engineering, technical university of Kosice, Slovakia, Vol. 32, pp. 9–16.

  [12] Pilipenko, A., (2001). "Computer Simulation of Residual Stresses and Distortion of Thick Plates and Mitigation Techniques", PhD Thesis, Norwegian University of Science.

  [13] Pang, H.L. and Pukas, S.R., (1989). "Residual stress measurements in a cruciform welded joint using hole drilling and strain gauges", Strain Journal, Vol. 25, pp. 7–14.

  [14] Chandra, U., (1985)."Determination of residual stress due to girth butt welds in pipes", ASME Journal of Pressure Vessel Technology, Vol. 107, pp. 178–184.

  [15] Ueda, Y. and Yamakawa, T., (1971). "Analysis of thermal elastic–plastic stress and strain during welding by finite element method", Transactions of Japan Welding Society, Vol. 2, pp. 90–100.

  [16] Nomoto, T., (1971). "Finite element analysis of thermal stress during welding", PhD Thesis, University of Tokyo.

  [17] Anderson, B. and Karllson, L., (1981). "Thermal Stresses in Large Butt-Welded Plates", Thermal Stresses Journal, Vol. 4, pp. 491-500.

  [18] Vakili-Tahami, F. and Daei-Sorkhabi, A.H. (2009). "3D finite element analysis of the residual stresses in butt-welded plates with modeling of the electrode-movement", Journal of Zhejiang University Science, Vol.  10(1), pp. 37-43.

  [19] Deng, D. and Murakawa, H. and Liang, W., (2007)."Determination of welding deformation in fillet-welded joint by means of numerical simulation and comparison with experimental measurements", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 183, pp. 219–225.

  [20] Deng, D. and Murakawa, H., (2006). "Numerical simulation of temperature field and residual stressing multi-pass welds in stainless steel pipe and comparison with experimental measurements", Computational Materials Science, Vol. 37, pp. 269–277.

  [21] Teng, T., Chang, P. and Tseng, W., (2003). "Effect of welding sequences on residual stresses", Computers and Structures, Vol. 81, pp. 273-286.

  [22] Tsai, C. L. and Cheng, W. T. (1999).  "Welding Distortion of a Thin-Plate Panel Structure", Journal of Welding Research Supplement, Vol. 78, pp. 156-165.

  [23] Meng, Q.G., Fang, H.Y., Yang, J.G. and Ji, S.D., (2005). "Analysis of temperature and stress field in Al alloy's twin wire welding", Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Vol. 44, pp. 178–186.

  [24] Bild, S. and Trahair, N.S., (1988). "Steel Column Strength Models", Journal of Constructional. Steel Research, Vol. 11, pp. 13–26.

  [25] Tekriwal, P., Stitt, M. and Mazumdwr, J., (2001). "Finite Element Modeling of Heat Transfer for Gas Tungsten Arc Welding", Metal Construction, Vol. 11, pp. 599-606.

  [26] Hibbit, D. and Marcal, V., "A Numerical Thermo-Mechanical Model for the Welding and Subsequent Loading", Computers and Structures, Vol.3, pp. 1145-1173, 1978.

  [27] DeGarmo, E. P., Merriam, J. L. and Johansson, F., (1978). "The Effect of Weld Length upon the Residual Stresses of Unstrained butt welds", Welding Journal, Vol. 25, pp. 325-338.

  [28] Anderson B., (1979). "Thermal Stresses in a Submerged Arc Welded Joint Considering Phase Transformations", Welding Research Council Bulletin, Vol. 19, pp. 294-311.

  [29] Rybicki, E. and Mishler, h. w., (1980). "A Finite Element Model for Residual Stresses and Deflections in Girth Butt Welded Pipe", Welding Research Council Bulletin, Vol. 9, pp.15-21.

  [30] Feng, Z., Way X.L. and Goodwin G., (1984). "A Finite Element Model for Residual Stresses in Repair Welds", Welding Research Council Bulletin, Vol. 3, pp.1145-1173.

  [31] Carlson, L. and Josephson, B.L., (1986). "Three Dimensional Finite Element Analysis of Temperature and Temperature and Stresses in a Single Pass Butt Welded Pipe", Pressure Vessel and Technology, Vol. 22, pp.76-84.

  [32] Olden, E. and Leggett, R., (2000). "Modelling of Residual Stresses of Girth Welds in Pipes", Journal. Of Welding Institute, Vol. 112, pp. 65-71.

  [33] Makhnenko, V., (2002). "Computational Methods for Investigation of Welding Stresses and Deformations", PHD Thesis, Kiev University, Norway.

  [34] Ji, S. D., Fang, H.Y., Liu, X. S. and Meng, Q. G., (2005). "Influence of a Welding Sequence on the Welding Residual Stress of a Thick Plate", Institute of Physics of China Bulletin, Vol. 11, pp. 76-84.

  [35] Tekriwal, P. and Mazmuder, L., (1995). "Thermo mechanical Analysis of Residual Strains and Stresses in a GMAW", Metal Construction, Vol. 17, pp. 326-341.

  [36] پیرصمدی. توحید، تحلیل و ارزیابی تنش­های پسماند جوش به روش اجزای محدود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1378.

  [37] Tekriwal, P. and mazmuder, L., (1998). "Finite Analysis of three Dimensional Transient Heat Transfer in GMA Welding", Welding Journal, Vol. 23, pp.150-156.

  [38] Liu, S. X. and Chan, C.J., (2004)."Simulation of Residual Stresses in a V-groove Welding", Institute of Physics Publishing, Vol. 65. pp. 235-244.

  [39] ایرانی. فریدون،"اجرای سازه های فولادی"، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، 1376.

  [40] ازهری، مجتبی و میرقادری، رسول، "طراحی ساختمان­های فلزی" ، انتشارات اردکان اصفهان، تهران، 1381.

  [41] Bradford, M. A. and Trahir, N.S. (1985). "Inelastic Buckling of Beam-Columns", Journal of a Constructional Steel Research, Vol. 13, pp. 16-22.

  [42] Radaj, D., (1992). "Heat effects of welding and influence of residual stresses on welded plates", Springer-Verilog, Vol. 5, pp. 66-85.

  [43] Gatovskii, K. M., Karkhin, V. A., (2001). "Influence of welding stresses and Deformations on ship building", Leningrad Shipbuilding Institute, Vol. 8, pp. 26-35.

  [44] Bel'chuk, G. A., Gatovskii, K. M. and Koch, B. A., (1980). "Modeling of welding of ship structures", Sudostroenie, Leningrad, Vol. 6, pp. 46-65.

  [45] Makhnenko, V. I., (1976). "Computational methods for investigation of kinetics of welding stresses and deformations", Welding Journal, Vol. 18, pp. 26-55.

  [46] Vinokurov, V. A. (1968). "Heat effects of welding stresses and distortion in pipes". The Welding Institute, Vol. 9, pp. 35-43.


موضوع پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, نمونه پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, جستجوی پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, فایل Word پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, دانلود پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, فایل PDF پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, پروژه درباره پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید چکیده یکی از مباحث مهم در زمینه جوشکاری در سازه های مهندسی بحث کاهش تنشهای پسماند در خطوط جوش و بهبود کیفی جوش است. تنشهای پسماند باعث کاهش حد تحمل بار، عمر اتصالات جوشی و تغییر فرم هایی در سازه های جوشکاری شده می گردند. هدف از این تحقیق بررسی تنشهای پسماند، در نمونه های تنش زدایی شده به دو روش ...

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي مهندسي مکانيک در گرايش طراحي جامدات   تابستان 86 مقدّمه : در15ژانويه1919، در خيابان تجاري بوستون واقعه اي وحشتناک رخ داد. مخزن بزرگي با27 متر قطر و

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده : مقابله با نیرو های جانبی ازجمله زلزله یکی از مهمترین رسالت های مهندسین عمران می باشد. که برای رسیدن به این مهم می توان سیستم قاب سبک فلزی که دارای مزایایی مانند امکان تولید صنعتی،پیش ساختگی وسبکی،فرم پذیری درساخت است را میتواند جایگزینی مناسب برای سیستم های سنتی دانست. پانلهای دیوار برشی متشکل از قاب فولادی سرد نورد شده و پوشش پیچ ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی مکانیک گرایش طراحی کاربردی چکیده آلیاژهای حافظ ه­دار دسته­ای از مواد هوشمند با دو ویژگی منحصربه­فرد حافظه­داری و سوپرالاستیسیته می­باشند. این دو ویژگی ناشی از استحاله­های فازی تحت بارگذاری­های ترمودینامیکی مختلف است. بسته به این دو ویژگی ذکر شده، آلیاژهای حافظه­دار می­توانند در فرم­های مختلفی به عنوان عملگر مورد استفاده قرار می­گیرند. این ...

پايان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران – گرايش سازه بهار 1394 فصل اول کليات تحقيق 1-1- مقدمه: غالباً سازه‌ها براي زلزله‌هاي شديد و پذيرش سطوحي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش زلزله چکیده اتصالات نیمه صلب[1] اتصالاتی هستند که سختی آنها بین دو حالت گیردارومفصلی قراردارد وبخشی از لنگر راانتقال می دهند وبه عبارت دیگردرجه صلبیت آن بین 20% تا90% می باشدکه در این اتصالات بویژه اتصالات پیچی از طریق شکل پذیری دورانی مناسب وایجاد مفصل پلاستیک در استهلاک انرژی ناشی از نیروهای زلزله موثر می ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عمران – سازه چکیده در سازه های فلزی یکی از مهمترین مکان های تمرکز تنش ، محل اتصال می باشد . در برش قالبی ، نیروی برشی در محل اتصال به حدی زیاد است که قسمتی از تیر یا تقویت کننده آن بطور تکه ای گسیخته و جدا می شود و این امر ناشی از بی توجهی در طراحی اتصال یا عدم پیش بینی صحیح بارگذاری است . در این تحقیق با کمک نرم افزار و با استفاده از روش های تئوری ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – گرایش سازه چکیده: اساسی‌ترین هدف در طراحی لرزه‌ ای سازه‌ ها جلوگیری از فرو ریزش سازه در هنگام زلزله‌ های شدید می‌باشد که پایه تئوری حاکم بر رفتار لرزه‌ای می‌باشد نتیجه بررسی رفتار غیرخطی سازه در هنگام زلزله و مقاومت ناشی از عملکرد غیرخطی سازه در هنگام زلزله و مقاومت ناشی از عملکرد غیرخطی آن در آیین‌نامه‌ها و مقررات طرح ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc» گرایش: ساخت و تولید چکیده در کار صورت گرفته در این پایان­نامه به چگونگی بهبود خواص پلاستیک‌ها به کمک عملیات حرارتی پرداخته شده است. ابتدا مختصری در مورد پلیمر‌ها، پلاستیک‌ها و زیر شاخه‌های آنها و عملیات حرارتی روی آنها صحبت شده و بعد از آن به بیان اثر عملیات حرارتی آنیلینگ بر روی ورقهایی از جنس پلی اتیلن سنگین میپردازیم که به روش ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي‌ارشد در رشته مهندسي عمران – زلزله زمستان1393 چکيده زلزله هاي نزديک گسل به دليل داشتن حرکت پالس گونه با پريود بلند در ابتداي رکورد، اعم

ثبت سفارش