پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر

word 136 KB 31484 70
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی)

  چکیده

  هدف و زمینه تحقیق: خودکارآمدی تمرین عاملی است که نقش بسزایی در موفقیت ورزشی داشته و به عنوان عاملی بازدارنده، در رفع عواقب نامطلوب منتج از رقابت ورزشی اهمیت دارد. لذا هدف این مطالعه، مقایسه سازه کارآمدی در رشته های انفرادی و تیمی است.

  مواد و روش ها: روش تحقیق از نوع پس رویدادی با طرح علی – مقایسه ای است. جامعه آماری شامل 1500 نفر دانش آموزی بود که در کانون های ورزشی مربوط به آموزش و پرورش در سطح شاهین شهر تمرین می کردند. نمونه مطالعه نیز 77 پسر 9 تا 12 سال بودند که به طور گزینشی وارد مطالعه شده بودند. از پرسشنامه های خودکارآمدی و کارآمدی گروهی برای بررسی سطح باورهای کارآمدی در ورزشکاران رشته های تنیس روی میز، شنا، فوتبال و بسکتبال استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید حوزه تربیت بدنی تأیید و پایایی آن 7/0 گزارش شده است. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (ماینگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آنالیز واریانس یک طرفه) با سطح معناداری 0.05 انجام گرفت. تمام تحلیل ها در بسته نرم افزاری SPSS نسخه 16 صورت گرفت.

  یافته ها: نتایج نشان دادند که بین باورهای کارآمدی تمرین رشته های مختلف تفاوت وجود دارد و شناگران و فوتبالیست ها از خودکارآمدی و کارآمدی گروهی بالاتری برخوردار بودند.

  نتیجه گیری: باورهای کارآمدی در رشته های مختلف ورزشی با توجه به سطوح درون فردی (مانند سطح توانایی در اجرای مهارت) و بین فردی (مانند برداشت نفرات تیم در مورد توانایی هم تیمی هایشان)   متفاوت است و همچنین باورهای کارآمدی بیش از آن که متأثر از سن افراد باشد، از تجربه و توانایی فرد در اجرای مهارت تأثیر می پذیرد.

  کلید واژه: مقایسه، خودکار آمدی تمرین، کارآمدی گروهی، دانش آموزان پسر، رشته های مختلف ورزشی

  مقدمه

  تمرین و فعالیت بدنی منظم در تمامی دوره های زندگی به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی، نقش مهمی در تعیین تندرستی و سبک زندگی آتی افراد دارد. از آنجایی که شناخت استعدادها و توانایی های بدنی در این دوره شکل گرفته و طی زندگی آتی فرد تکمیل می شود، آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارگان های اساسی نقش مهمی در سلامت افراد جامعه و رشد و پیشرفت آن ایفا می کند. می توان با گسترش فعالیت های تربیت بدنی و ورزش در مدارس سطح توانایی های جسمانی، روانی و قوای عقلانی دانش آموزان را افزایش و تنش های روانی و جسمانی آن ها را کاهش داد (عبدلی و همکاران، 1389). شرکت در تمرینات و مسابقات ورزشی علاوه بر پیامدهای تندرستی، به دانش آموزان کمک می کند تا توانایی های روانی –  حرکتی خود را بهتر شناخته و به باوری برسند که بتوانند با دستیابی به موفقیت های ورزشی، فعالیت بدنی و ورزش را در طول زندگی آتی شان حفظ کنند. زی وال توسکی[1] و همکارانش (2009) نشان دادند کودکانی که از فرصت های فعالیت های بدنی پس از مدرسه ادراک عالی تری داشتند، اطمینان بالاتری برای انجام فعالیت بدنی داشته و مطمئن تر بودند که می توانند به منظور فراهم کردن فرصت های فعالیت بدنی بر والدینشان و کارکنان مدرسه تأثیر بگذارند.

  مفهوم خودکارآمدی، از مفاهیم مهم روانشناختی در اجرای مؤثر فعالیت های ورزشی است (ریان[2]، 2008). باندورا (1997 ،1986) نظریه خودکارآمدی را در قالب الگوی شناختی – اجتماعی مطرح نمود. این نظریه پیشنهاد می کند میانجی گرهایی که نهایتا رفتارهای فعالیت بدنی را افزایش می دهند (مانند راهبردهای مداخله ای خودکارآمدی)، در داخل یک مجموعه پیچیده از متغیرهای فردی، محیطی و رفتاری عمل می کنند که توسط یک سطح فردی پایگاه انسانی کنترل می شود. باندورا[3] (1977) خودکارآمدی را احساس اطمینان در توانایی فردی برای اجرای یک رفتار معین در شرایط گوناگون تعریف نمود. صرف نظر از تعامل بین عوامل مختلف در بروز یک رفتار ویژه، احتمالا مهم ترین عامل باور فرد در مورد توانایی انجام دادن آن رفتار است (وینبرگ و گولد[4]، 2003). نگرش فرد در مورد اینکه می تواند رفتاری را به صورت موفقیت آمیز به انجام رساند، امکان در پیش گرفتن آن رفتار را افزایش می دهد.

  «کارآمدی ادراک شده» نقش کلیدی در اعمال انسانی ایفا می کند، چرا که نه تنها مستقیما بر رفتار اثرگذار است، بلکه بر دیگر تعیین کننده های رفتار هم چون اهداف و آمال، تجارب پیامد، تمایلات اثرگذار و موانع و فرصت های ادراک شده در محیط اجتماعی تأثیر می گذارد (باندورا، 1997 ،1995). خودکارآمدی ادراک شده باید از دیگر مؤلفه ها هم چون تصور از خود، جایگاه کنترل و تجارب پیامد متمایز شود. در حقیقت کارآمدی ادراک شده قضاوتی از توانایی فرد است. از این رو خودکارآمدی را شکل ویژه اعتماد به نفس نیز می دانند (فلتز[5]، 1988). باندورا (1997) خودکارآمدی را توسط رویکرد تأثیر بر فعالیت های انتخاب شده فردی، تلاشی که آن ها در چنین فعالیت هایی صرف می کنند و مقدار آمادگی که آن ها در مواجهه با شکست یا احساس آزار دهنده نشان می دهند، نظریه پردازی کرد.

  باندورا (1986) برای تکمیل نظریه خودکارآمدی و به منظور تشریح اختیارات، تلاش و پایداری در گروه مفهوم کارآمدی گروهی را مطرح نمود. وی (1997.p.447) کارآمدی گروهی ادراک شده را تحت عنوان باور مشترک گروه در توانایی شان برای سازماندهی و اجرای اعمال خواسته شده به منظور دستیابی به سطوح خاصی از پیشرفت (موفقیت) تعریف نمود. از دیدگاه او کارآمدی گروهی، رویدادی معین در سطح گروه است که در سطح فردی ارزیابی می شود. همچنین زاکارو[6] و همکارانش (1995) تعریف دیگری از کارآمدی گروهی تنظیم کردند؛ تحت این عنوان که کارآمدی گروهی احساس شایستگی تقسیم شده در میان اعضاء گروه است که پاسخ شان تحت عنوان یک منبع منسجم به اقتضای موقعیتی خاص، هماهنگ و تکمیل می شود. از این رو برای به انجام رساندن تکالیف گروهی، کارآمدی گروهی به سطح بالایی از تعامل، همبستگی و همکاری نیاز داشته و در یک مجموعه ورزشی، به عنوان «کارآمدی تیمی یا اطمینان تیمی» در نظر گرفته می شود (شرت، سالیوان و فلتز[7]، 2005). یک بسکتبالیست ممکن است اطمینان اندکی در مورد اجرای موفقیت آمیز تکلیف فردی پرتاب شوت داشته باشد، اما باور دارد که تیمش در تکالیف گروهی مرتبط با یکدیگر به طور موفقیت آمیزی عمل می کند (مارتینز[8] و همکاران، 2011). علاوه بر چهار منبع اساسی عنوان شده توسط باندورا، والی[9] و همکارانش (1998) منابع دیگری از اطمینان مانند آمادگی ذهنی و بدنی متشکل از حمایت اجتماعی و هدایت از سوی مربی را شناسایی کردند که می تواند به این معنی باشد؛ منابع دیگری از اطلاعات در سطح گروهی وجود دارند. ما نیز در تحقیق کنونی برآن شدیم تا به بررسی عامل خودکارآمدی و کارآمدی گروهی در رشته های انفرادی و تیمی بپردازیم.

   بیان مسئله

  پژوهش ها نشان داده اند که رابطه معناداری میان سطوح بالاتر خودکارآمدی تمرین و اجرای بهتر فردی و تیمی برقرار است (مریتز[10]، 2000 ، بشارت 2011). همچنین می توان با شناسایی میانجی گرهای اثرگذار بر این رابطه، سطح اجرای ورزشکاران را بالا برده تا بتوان از تأثیرات عوامل مخل که اجرای ورزشکاران را تخریب می کند (مانند اضطراب و استرس)، پیشگیری کرد. در میان انواع سنجش های خودکارآمدی، سنجش های تکلیف – ویژه بالاترین همبستگی را با اجرا داشته است، با این حال مطالعات کمی در داخل کشور به بررسی رابطه میان خودکارآمدی و اجرای ورزشکاران پرداخته اند.

    دکتر عبدلی و همکارانش (1389) نشان دادند که می توان با گسترش فعالیت های تربیت بدنی و ورزش در مدارس سطح توانایی های جسمانی، روانی و قوای عقلانی دانش آموزان را افزایش و تنش های روانی و جسمانی آن ها را کاهش داد. بررسی سابقه ورزشی کودکان و موفقیت هایی که آن ها در مسابقات کسب کرده اند، نقش مهمی در فهم میزان خودکارآمدی تمرین افراد دارد. تحقیقات پیرامون مسئله باورهای کارآمدی در ورزش آموزش و پرورش علی رغم اهمیت بالایی که دارد، روی دانش آموزان ابتدایی محدود بوده و ما سعی کردیم تا با مقایسه خودکارآمدی تمرین کودکان، بیش از پیش نقش متغیرهای مؤثر در باورهای کارآمدی افراد را بشناسیم. با توجه به نقش مهم خودکارآمدی تمرین در شناخت توانایی های جسمانی کودکان و نوجوانان، مسئله حائز اهمیت شناخت میانجی گرهایی است که ممکن است بر ارتباط میان خودکارآمدی و اجرا تأثیر گذارد و سطح خودکارآمدی و اجرا را تحت تأثیر قرار دهد. عواملی چون سن، جنسیت، تجربه ورزشی، تعداد موفقیت های ورزشی از میانجی گرهای تأثیرگذار در باورهای کارآمدی افراد هستند.

  مطابق گفته باندورا (1986) مفاهیم خودکارآمدی و کارآمدی گروهی در حد واسطه گری با هم تفاوت دارند، بدین معنی که در کارآمدی گروهی علاوه بر چهار منبع اساسی، منابع دیگری در سطح گروهی وجود دارند. با توجه به نگرشی که افراد در مورد توانایی های تیم شان دارند و اهمیتی که این نگرش در تلاش برای کسب موفقیت دارد، باورهای گروهی به عوامل مختلفی مانند انسجام گروهی، سابقه تیم، حمایت مربی و وضعیت حریف های مقابل بستگی دارد که ما در این تحقیق به برخی از آن ها اشاره می کنیم. با مقایسه باورهای کارآمدی افراد در ورزش های انفرادی و تیمی، نیز به این سؤال پاسخ می دهیم که آیا خودکارآمدی تمرین در رشته های مختلف یکسان است یا صرفا متغیری است که با رشته های ورزشی گوناگون مرتبط نبوده و از فردی به فرد دیگر با توجه به سطوح درون فردی و بین فردی متفاوت است (باندورا، 1990).

  ضرورت و اهمیت تحقیق

  همانطور که می دانیم سنین کودکی و نوجوانی زمانی است که کودکان و نوجوانان به آرامی به ورزش های مختلف گرایش پیدا می کنند و از بین آن ها یکی را بر می گزینند. مهم است که آن ها بتوانند توانایی ها و استعداد های خود را درست بشناسند و باور درستی در مورد توانایی هایشان داشته باشند. مفاهیم «خودکارآمدی» و به ویژه «کارآمدی گروهی» مفاهیم جدیدی هستند که هنوز به طور کامل شناخته نشده اند و درک ارتباط آن ها با دیگر متغیرهای میانجی گر، کمک شایانی به فهم رفتار ورزشی می کند. باندورا (1997) اظهار کرد که خودکارآمدی نقش مهمی در تغییر رفتار ایفاء می کند، با وجود این مطالعات کمی به بررسی ارتباط این عامل مهم با اجرای ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در رده سنی کودکی و نوجوانی پرداخته اند.

 • فهرست:

  فصل اول: طرح پژوهش

  مقدمه ............................................................................................................................................................................... 2

  بیان مسئله ...................................................................................................................................................................... 4

  ضرورت و اهمیت تحقیق ............................................................................................................................................. 5

  اهداف پژوهش ................................................................................................................................................................ 6

     1-4-1. هدف کلی ..................................................................................................................................................................... 6

     1-4-2. اهداف اختصاصی ......................................................................................................................................................... 6

  فرضیه های پژوهش ...................................................................................................................................................... 7

  قلمرو پژوهش ................................................................................................................................................................. 7

  محدودیت های پژوهش ............................................................................................................................................... 7

  تعریف واژه ها واصطلاحات .......................................................................................................................................... 8

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  2-1. مقدمه ................................................................................................................................................................................... 10

  2-2. مبانی نظری ........................................................................................................................................................................ 10

     2-2-1. خودکارآمدی و منابع اطلاعاتی آن ....................................................................................................................... 10

     2-2-2. سنجش خودکارآمدی تمرین ................................................................................................................................ 11

     2-2-3. سنجش های اجرا ..................................................................................................................................................... 12

     2-2-4. میانجی گرهای ارتباط خودکارآمدی و اجرا ....................................................................................................... 13

  الف) نوع ارزیابی خودکارآمدی و اجرا ....................................................................................................................................... 13

  ب) سازگاری بین سنجش ها ..................................................................................................................................................... 13

  ج) ماهیت تکلیف .......................................................................................................................................................................... 14

  د) زمان ارزیابی ها ........................................................................................................................................................................ 14

      2-2-5. کارآمدی گروهی ..................................................................................................................................................... 15

      2-2-6. منابع کارآمدی گروهی .......................................................................................................................................... 15

      2-2-7. سنجش کارآمدی گروهی ..................................................................................................................................... 16

  2-3. پیشینه پژوهش .................................................................................................................................................................. 17

      2-3-1. پژوهش های انجام شده در داخل کشور ........................................................................................................... 17

      2-3-1. پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ....................................................................................................... 19

  2-4. جمع بندی .......................................................................................................................................................................... 24

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1. مقدمه ................................................................................................................................................................................... 27

  3-2. روش پژوهش ...................................................................................................................................................................... 27

  3-3. جامعه آماری ....................................................................................................................................................................... 28

  3-4. حجم نمونه .......................................................................................................................................................................... 28

  3-5. متغیرهای پژوهش ............................................................................................................................................................. 28

  3-6. ابزار جمع آوری اطلاعات .................................................................................................................................................. 28

  3-6-1. پرسشنامه خودکارآمدی تمرین رشته تنیس روی میز ........................................................................................ 28

  3-6-2. پرسشنامه خودکارآمدی تمرین در رشته شنا ........................................................................................................ 30

  3-6-3. پرسشنامه کارآمدی گروهی رشته فوتبال ............................................................................................................... 30

  3-6-4. پرسشنامه کارآمدی گروهی رشته بسکتبال ........................................................................................................... 31

  3-7. طرز اجرای تحقیق ............................................................................................................................................................. 32

  4-7. روش آماری ......................................................................................................................................................................... 33

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج پژوهش

  4-1. مقدمه ................................................................................................................................................................................... 35

  4-2. تحلیل توصیفی داده ها .................................................................................................................................................... 35

  4-3. آزمون فرضیه های آماری ................................................................................................................................................. 38

  فصل پنجم: خلاصه، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1. مقدمه ................................................................................................................................................................................... 42

  5-2. خلاصه تحقیق .................................................................................................................................................................... 42

  5-3. نتایج تحقیق ........................................................................................................................................................................ 43

  5-4. بحث و نتیجه گیری .......................................................................................................................................................... 44

  5-4-1. بحث فرضیه اول ........................................................................................................................................................... 44

  5-4-2. بحث فرضیه دوم ........................................................................................................................................................... 45

  5-4-3. بحث فرضیه سوم .......................................................................................................................................................... 46

  5-5. نتیجه گیری ........................................................................................................................................................................ 46

  5-6. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ................................................................................................................................... 47

  5-7. پیشنهادهای کاربردی ....................................................................................................................................................... 48

  منبع:

  امیرتاش، علی محمد. سبحانی نژاد، مهدی. عابدی، احمد (1385). مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دوره راهنمایی تحصیلی. المپیک. شماره 2.

  شیولسون؛ استدلال آماری در علوم رفتاری؛ ج دوم؛ ترجمه کیامنش؛ تهران؛ جهاد دانشگاهی؛1383 [2]

   [3]دکتر عبدلی، شمسی پور دهکردی، شمس، فقهی؛ (1389)؛ تاثیر مشارکت ورزشی بر ویژگی های شخصیتی کمال گرایی و خودکارآمدی دانش آموزان نوجوان و ارتباط این ویژگی ها با رشد اجتماعی؛ فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 102؛ 1389

   [4]واعظ موسوی، سید محمد کاظم؛ مسیبی، فتح الله.( 1386 ). روان شناسی ورزشی. چاپ اول، تهران: سمت

  [5] جعفر عبدالعلیزاده، جعفر محمدی، سید رضا عطارزاده حسینی، مهدی سهرابی (1388). تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی والیبالیستهای جوان شرکتکننده در مسابقات قهرمان کشوری سال 1388 و رابطه آن با سابقه ورزشی. چاپ شده در دومین همایش رفتار حرکتی در اراک.

  [6] Mohammad Ali Besharat, Samane Pourbohlool)2011). Moderating Effects of Self-Confidence and Sport Self-Efficacy on the Relationship between Competitive Anxiety and Sport Performance Psychology. University of Tehran, Tehran, Iran. Vol.2, No.7, 760-765 Copyright © 2011 SciRes.

  [7] Rahim Ramzaninezhad, Misagh Hoseini Keshtan, Minoo Dadban Shahamat & Shahram

  Shafiee Kordshooli (2009). THE RELATIONSHIP BETWEEN COLLECTIVE EFFICACY, GROUP COHESION AND TEAM PERFORMANCE IN PROFESSIONAL VOLLEYBALL TEAMS. Brazilian Journal of Biomotricity, v. 3, n. 1, p. 31-39, 2009 (ISSN 1981-6324).

   

  [8] Julio Román Martínez1, Félix Guillén1 and Deborah Feltz2 (2011). Psychometric properties of the Spanish version of the Collective Efficacy Questionnaire for Sports. Psicothema 2011. Vol. 23, nº 3, pp. 503-509.

   

  [9] David MacLean & Philip Sullivan (2003). A Season Long Case Study Investigation of Collective Efficacy In Male Intercollegiate Basketball. Department of Physical Education and Kinesiology
  Brock University Copyright © 2003 Athletic Insight, Inc.
  ISSN 1536-0431.

  [10] Anshel, M. H., & Mansouri, H. (2005). Influences of perfectionism on motor performance, affect, and causal attributions in response to critical information feedback. Journal of sport behavior, 28, 99-124.

  [11] Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.

  Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

  [12] Bandura, A. (1990). Perceived self-efficacy in the exercise of personal agency. Journal of

  Applied Sport Psychology, 2, 128-163.

   

  [13] Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning.

  Educational Psychologist, 28(2), 117-148.

  [14] Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

   [15] Balaguer, I., Escartí, A., & Villamarín, F. (1995). Autoefi cacia en el deporte

  y en la actividad física: estado actual de la investigación. Revista de

  Psicología General y Aplicada, 48(1), 139-159.

  [16] BRUCEW ATIUNS, ANNE W .GARCIA AND ED TUREK (1994). The Relation Between Self-Efficacy and Sport Performance: Evidence from a Sample of Youth Baseball Players. JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY.6.2 1-3 1 ( 1994).

  [17] David, A.D, Karly, S.G, Richard, R.R, Konstantinos, K;(2009); Children’s self-efficacy and proxy efficacy for after-school physical activity; Psychology of Sport and Exercise.

  [18] Feltz, D. L. (1988). Self-confidence and sports performance. In K. B. Pandolf (Ed.)

  Exercise and Sport Sciences Reviews, (pp. 423-457). New York: MacMillan.

  [19] Feltz, D. L. (1988). Self-confidence and sports performance. In K. B. Pandolf (Ed.) Exercise and Sport Sciences Reviews, (pp. 423-457). New York: MacMillan.

   

  [20] Feltz, D.L. Path analysis of the causal elements in Bandura's theory of self-efficacy and an

  anxiety-based model of avoidance behavior. Journal o f Personality and Social Psychology,

  1982, 42, 764-781.

  [21] Feltz, D.L., & Chase, M.A. (1998). The measurement of self-efficacy and confidence in

  sport. In J.L. Duda (Ed.), Advances in sport and exercise psychology measurement (pp. 65-80). Morgantown, WV: Fitness Information Technology.

  [22] Feltz, D.L., & Lirgg, C.D. (1998). Perceived team and player efficacy in hockey. Journal of

  Applied Psychology, 83, 557-564.

  [23] Feltz, D.L. (1995). Motivación en el deporte y el ejercicio. In G.C. Roberts (Ed.), Comprensión de la motivación en el deporte: una perspectiva de autoefi cacia (pp. 123-137). Bilbao: Desclée de Brouwer.

  [24] Feltz, D. L. (1994). Self-confidence and performance. In D. Druckman, & R. A. Bjork

  (Eds.), Learning remembering, believing. (pp. 173-206). Washington, D. C.: National Academy

  Press.

  [25] Gayton, W. F., Matthews, G. R., & Borchstead, G. N. (1986). An investigation of the

  validity of the physical self-efficacy scale in predicting marathon performance. Perceptual and

  Motor Skills, 63, 752-754.

  [26] Julio R.M,  Félix G, Deborah F;(2011); Psychometric properties of the Spanish version of the Collective Efficacy Questionnaire for Sports; Psicothema 2011. Vol. 23, nº 3, pp. 503-509.

  [27] Lee, C. (1982). Selfefficacy as a predictor of performance in competitive gymnastics.

  Journal of Sport Psychology, 4,405-409.

  [28] Moritz, S. E., Feltz, D. L., Fahrbach, K. R., & Mack, D. E. (2000). The relation of

  self-efficacy measures to sport performance: A meta-analytic review. Research

  Quarterly for Exercise and Sport, 71, 280-294.

  [29] Myers, N., Feltz, D.L., & Short, S.E. (2004). Collective efficacy and team performance: A longitudinal study of collegiate football teams. Group Dynamics: Theory, Research and Practice, 8(2), 126-138.

   

  [30] McAuley, E. (1985). Modeling and self-efficacy: A test of Bandura’s model. Journal of

  Sport Psychology, 7, 283-295.

  [31] Ryan, M.P; (2008); The antidepressant effects of physical activity: Mediating self-esteem and self-efficacy mechanisms. Psychology and health, 23 (3): 279-307.

  [32] Ryckman, R.M., & Hamel, J. (1993). Perceived physical ability differences in the sport

  participation motives of young athletes. International Journal of Sport Psychology, 24, 270-283.

  [33] Ramzaninezhad, R., Hoseini, M., Dadban, M., & Shafiee, S. (2009). Brazilian Journal of Biomotricity, 3, 31-39.

  [34] Sandra E.S, Philip S, Deborah L.F; (2005); Development and Preliminary Validation

  of the Collective Efficacy Questionnaire for Sports; . Measurement in Physical Education and Exercise Science, 9(3), 181–202.

  [35] Stoeber, j., Hutchfield, j. & Wood, K.V. (2008). Perfectionism, self-efficacy, and aspiration.

  [36] Short, S.E., Sullivan, P., & Feltz, D.L. (2005). Development and Preliminary Validation of the Collective Effi cacy Questionnaire for Sports. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 9(3), 181-202.

  [37] Treasure, D.C., Monson, J., & Lox, C.L. (1996). Relationship between self-efficacy,

  wrestling performance, and affect prior to competition. The Sport Psychologist, 10, 73-83.

   [38]  Sullivan, P.J., Short, S.E., & Feltz, D.L. (2001). A confirmatory factor analysis of the collective efficacy questionnaire for sport. Paper presented at the Canadian Society of Psychomotor Learning and Sports Psychology (SCAPPS), Montreal, Quebec.

  [39] Vealey, R.S., Hayashi, S.W., Garner-Holman, M., & Giacobbi, P. (1998). Sources of sport confidence: Conceptualization and instrument development. Journal of Sport & Exercise Psychology, 20, 54-80.

  [35] Watson, C.B., Chemers, M.M., & Preiser, N. (2001). Collective effi cacy: A multilevel analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 1057-1068.

  [40] Weinberg, R. S., Yukelson, D., & Jackson, A. (1980). Effects of public and private efficacy expectations on competitive performance. Journal of Sport Psychology, 2, 340-349.

  [41] Wells, C. M., Collins, D., & Hale, B. D. (1993). The self-efficacy performance link in maximum strength performance.Journal

  ofSport Sciences, 11, 167-175.

  [42] Zaccaro, S. J., Blair, V., Peterson, C., & Zazanis, M. (1995). Collective efficacy. In J. E.

  Maddux (Ed.), Self-efficacy, adaptation and adjustment: Theory, research, and application, (pp.

  308-330). New York: Plenum.


موضوع پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, نمونه پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, جستجوی پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, فایل Word پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, دانلود پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, فایل PDF پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, پروژه درباره پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر

پایان­نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت­بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی چکیده مقایسه­ ابعاد سلامت عمومی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری شهر شیراز در این پژوهش ابعاد سلامت عمومی دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری در شهر شیراز مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمودنی­های این تحقیق را 137 نفر از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات بازخورد خودکنترلی ویدیویی کلی و اختصاصی بخش دشوار بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال در پسران 17-15 ساله بود. روش تحقیق نیمه تجربی بود. نمونه تحقیق شامل 56 دانش آموز 17- 15 ساله از یک هنرستان کرمان بود که به روش تصادفی از بین دانش آموزان این هنرستان انتخاب ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. ...

کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشیگرایش: رفتارحرکتی چکیده: هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش پیش نارسایی هیجانی و مکانیزم های دفاعی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران و همچنین مقایسه ی نارسایی هیجانی و مکانیزم دفاعی بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار دانشگاه تبریز بود.روش تحقیق این پژوهش از نوع زمینه یابی است که در آن به مقایسه ی مکانیزم دفاعی و میزان نارسایی هیجانی ورزشکاران و غیر ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه: هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه متغیرهای شناختی انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره متوسطه می‌باشد، که شامل متغیرهایی از قبیل اهداف پیشرفت، باورهای هوشی، ارزش تکلیف و تلاش مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی _ گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر­­ بدن در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود. بدین منظور 370 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه ناحیه‌ی یک رشت در دامنه‌ی سنی 14 تا 18 سال، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی، انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ...

ثبت سفارش