پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری

word 1 MB 31568 157
1394 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۵,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: زبان ادبیات فارسی گرایش: ادبیات فارسی

  چکیده

  یکی از شیوه های متنوع در راستای معرفت هستی و خالق آن، عرفان است. متون نثر عرفانی برای شناخت عرفان ، کاربرد اصطلاحات عرفانی و تأثیر پذیری نویسندگان به ویژه؛از دو اصطلاح «توکّل ورضا» حائز اهمیّت است. این پایان نامه در پنج فصل کوشیده است ،با روش مطالعه ،پژوهش و تحلیل ؛به بررسی بازتاب«توکل»و«رضا» در آثار عرفانی:«رساله قشیریّه، منازل السائرین، کشف المحجوب، کشف الاسرار، الانسان الکامل، مرصادالعباد، تذکره الاولیا، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه» بپردازد.به این منظورفصل اوّل، به کلیات تحقیق،فصل دوم به مبانی نظری تحقیق در زمینه ی عرفان،احوال،مقامات،اقوال عرفاومشایخ و فصل سوم،به شرح احوال و زندگینامه نویسندگان متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری،«قشیری،خواجه عبدالله انصاری،هجویری،میبدی،نسفی،نجم الدّین رازی،عطار نیشابوری و عزّالدّین محمودبن علی کاشانی»پرداخته است.فصل چهارم بررسی و تحلیل نمونه های متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری است.در فصل پنجم از این پایان نامه نتایج قابل توجه و ارزنده ای ارائه شده است.مانند:به اصطلاح «رضا» بیش از «توکل» توجه شده است. قشیری ،میبدی و عطار، نیشابوری به دلیل حفظ انتقال درست مفاهیم «توکل» و«رضا» به اختلاف میان خراسانیان و عراقیان در باره ی مقام«رضا»پرداخته اند. در بررسی و کاربرد آیات قرآنی، میبدی در کشف الاسرار  تأثیر بسیاری  پذیرفته است.آشنایی و تأثیر پذیری نویسندگان با کتاب الهی قرآن ؛در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری آشکار است. آثار عرفانی ارزشمندقرن چهار تا هشت هجری حاصل تلاش نویسندگان است که از خود به یادگار گذاشته اند.

   

  کلید واژه ها: قرآن، عرفان، عارف، مقام، توکّل، رضا، متون نثر عرفانی

   

  فصل اوّل- کلیات تحقیق

  مقدمه تحقیق

  عرفان یکی از گرایش های معنوی انسان است که همواره او رابه سوی تعمق و تفکرمتمایل می کند. از بدو خلقت انسان درسرشت او نهادشده است. در هر زمان و مکانی که جامعه ی انسانی شکل می گیرد گرایش های معنوی و عرفانی رادر انسان می توان مشاهده کرد.زمانی که تلخی ها و سختی ها، جامعه ی انسانی را در تنگنا و فشار قرار دهد.عرفان بیشتر جلوه گر می شود.سالکانی که در راه عرفان الهی و معنوی گام برمی دارندبرای رسیدن به تکامل خود،تلاشی صمیمانه دارند تا بتوانند گم شده ی حقیقی همه ی تلاشگران راه حقیقت را ارائه نمایند.

  با وجود آغاز زمزمه های عرفان در قرن دوم طبق اسناد موجود، از آنجا که گرایش های دنیاگریز و زاهدانه در ادیان و جوامع دینی مختلف در طول تاریخ وجود داشته است، بسیاری از محققان برای یافتن خاستگاه تصوّف اسلامی کوشش نمودند و برخی از آن ها منشأ آن را از آیین های ایرانی قبل از اسلام دانسته و برخی دیگر آراء هندوان و مذاهب برهمنان یا آیین مسیح، حکمت یونان و حتی تعالیم یهود را دارای تأثیر بر سخنان حلاج و دیگر متصوّفه یافته اند.(زرّین کوب/1380: 12)

  از تتبّع در باب منشأ تصوّف در می یابیم که اندیشه زاهدانه و رفتار صوفیانه در دنیای اسلام جنبشی علیه دنیا طلبی و تنعم بوده و در اواخر دوران خلفای راشدین شکل گرفته است. «روح تزهّد که در هر ملت و آیینی روحانی وجود داشته و در هر زبان به نامی خوانده شده است. در اسلام به صورت تصوّف و مسلکی خاص در آمده که سرچشمه ی آن از جنبه عملی همان ورع و پرهیزگاری و ریاضت مخصوص بوده است که غالباً تحت اصول و قواعدی فلسفی تنظیم شده است». (همایی/1374: 61) در قرن سوم و چهارم اصول عرفان و اصطلاحات و تعبیرات مختلف جای خود را باز می کند. در این عصر عرفان از جنبه سیاسی مورد توجه قرار می گیرد. عارفان با اصول فلسفه آشنا می شوند. فلسفه ی نوی افلاطونی در آن راه می یابد.آداب و رسوم و اصطلاحات ثابتی برای عرفان فراهم می شود که در آن زمان به شرح و تکمیل آن می پردازند.از جمله ی آن ها طبقه بندی مقامات و حالات است.

  در قرن پنجم طومار حکومت عادلانه و ملی سامانیان به دست ترکان در هم پیچیده می شود. قشیری، هجویری و خواجه عبداللّه انصاری ظهور می کنند.عرفان گسترده تر می شودو هواداران بسیاری به دست می آورد.

  عارفان مطالب عرفانی رادر آثار خود با آیات قرآنی و احادیث می آرایند.برای اثبات آن به کتاب و سنّت و موازین توسّل می جویند.چنان که ارزش پیشوایانی مانند قشیری از لحاظ حدیث و فقاهت کمتر از جنبه ی عرفانی بودن آنان نبود. گفتارو متون آنها شاهدی صادق بر این سخن است.عارفان از بدگویی ها و مجادلات و کشمکش ها ی زمان و منازعات مذهبی دوری می کنند. با همه به صلح و دوستی رفتارمی کنند. نزد مردم با توجه به اوضاع آن زمان، صاحب قدر و ارزش می شوند. در این زمان عرفا برای حفظ اصول خویش از تند باد حوادث قرن ؛ گسترش و بسط دامنه ی آن در دلها،واردکردن افکارو اصطلاحات در شعر و نثر تلاش می کنند تا شعر و نثرشان دلنشین و ساده وعمیق شود. در ادبیات آنچه ملاک قرار می گیرد محتوای آثار منثوری است که مبانی نظری تصوّف و عرفان، آداب و رسوم و شرح اقوال و سیر مشایخ را در بردارد.بن مایه و جوهر اصلی معنی در این آثار، جهاد با نفس، ترک دنیا و تعلقات آن، نفی ذمایم اخلاقی ، تخلّق به اخلاق الهی ، وصول به رستگاری از طریق کسب ایمان قلبی ،نیل به یقین حقیقی و دیدار حق است .در قرن ششم و هفتم که بازار جهل و تعصب و جدل رواج یافته بود. آنها زندگی را مرحله ی امتحان و مقصود از علم را معرفت خدا و عمل رابه وسیله سعادت اخروی          می دانند.هر کاری ثمری برای عرفان نداردبی فایده می دانند. قرن هفتم که هجوم حمله ی مغول؛ حیات همه جانبه  خاتمه می یابد. نویسندگان در نوشته هایشان از یأس و نامیدی و ترس و... می نویسند. معتقد بودند که عرفان می تواند به  مردم کمک کند. مردم در قرن هفتم برای رهایی از پریشانی و اوضاع نابسامان مغول در پناه دین قرار می گیرند.مردم با توکّل بر خداوند می خواهند به رضای الهی برسند. 

   «قشیری، خواجه عبداللّه انصاری، هجویری، میبدی، نسفی، نجم الدّین رازی، عطار و عزّالدّین محمودبن علی کاشانی» از جمله عارفانی هستند، که به نوعی از مراحل عرفان، مقامات، زیارت مشایخ و سفرهای عرفانی بهره برده اند. تلاش همه ی این نویسندگان حفظ این اصطلاحات با مفاهیم درست و دقیق آن بوده است . آنها بر قرآن کریم احاطه دارند.در گفتارشان صریح هستند.این اصطلاحات را به مثابه دارویی برای شفای دل روح مردم زمانه خویش تجویز می کردند.آنها به حقیقت دین توجه می کنند.

  ضرورت «توکّل و رضا» در عرفان و متون نثر عرفانی علاوه بر قرآن، حدیث، اقوال نویسندگان بزرگ؛ در آثار عرفا بسیار مورد توجه قرار گرفته است و اصطلاح «توکّل و رضا» در متون نثر عرفانی قرن جهار تا هشت هجری در متون«رساله ی قشیریّه، مناز السائرین، کشف المحجوب، الانسان الکامل، مرصاد العباد، تذکره الاولیاء، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه» بررسی  می شود. این پایان نامه در پنج فصل به شرح ذیل تدوین شده است:

  فصل اوّل: با عنوان کلیات تحقیق، شامل: مقدمه، بیان مسأله، سؤالات تحقیق، اهمیّت و ضرورت تحقیق، پیشینه و اهداف و... است.

  فصل دوم:موضوع تحقیق، در دو  بخش «توکل» و«رضا»به مبانی نظری تحقیق و نمونه هایی به تعریف لغوی و اصطلاحی، متون تفسیری، دیدگاه نویسندگان بزرگ، قرآن،مراتب و درجات، حقیقت و مقام ازمتون نثر عرفانی برجسته ایی می باشند که در قرن چهار تا هشت هجری با «قشیری، خواجه عبدالله انصاری، هجویری، میبدی، نجم الدّین رازی، نسفی، عطار نیشابوری و عزّالدّین محمودبن علی کاشانی »می زیستند .

  فصل سوم: در این فصل به شرح حال زندگی و آثار و سبک نویسندگان قرن چهار تا هشت هجری در(رساله قشیریّه، منازل السّائرین، کشف المحجوب، کشف الاسرار، الانسان الکامل، مرصادالعباد، تذکره الاولیا، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه) پرداخته ایم.

  فصل چهارم: مهم ترین فصل پژوهش است  مانند فصل دوم، در دو بخش  به بررسی مفهوم «توکّل و رضا» در متون نثر عرفانی چهار تا هشت هجری اختصاص داردبه تعریف ، مراتب و درجات، انواع، مقام وحقیقت(توکّل و رضا)؛سپس به تبیین مهم ترین اشارات آن در آثار(قشیری، خواجه عبدالله انصاری، هجویری میبدی، نسفی، نجم الدّین رازی، عطار نیشابوری، عزّالدّین محمودبن علی کاشانی)؛ ضرورت «توکّل و رضا»  بررسی نتایج و آثار آن ها و تأثیر پذیری نویسندگان متون نثر عرفانی پرداخته ایم.

  فصل پنجم: جداول ونمودارها، نتیجه گیری پژوهش و ارائه ی پیشنهادهایی، برای پژوهش های بعدی؛ مطالبی است که در این فصل مطرح شده است.

   

  1-2 بیان مسأله

  محتوا و مضمون متون نثر چهار تا هشت هجری بیشتر عرفانی است .جایگاه عرفا در تمام این قرون با اثر پذیری متون عرفانی حفظ شده است. مفهوم خاص عارف به معنی کسی که حقایق اشیا را به طریق کشف و شهود چنان که هست ببیند و بداند.عارف با ملازمت دین و مذهب ،غرق در امور الهی است. نویسندگان متون نثر عرفانی «قشیری، خواجه عبدالله انصاری، هجویری، میبدی، نسفی، نجم الدّین رازی، عطار و عزّالدّین محمودبن علی کاشانی» آثار خود را به تبیین  مفهوم«توکّل» و«رضا»اختصاص داده اند. به مراتب و درجات ،مقام ،حقیقت و...پرداخته اند.

  در این پایان نامه ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی «توکّل و رضا»،از منظر آیات و روایات ،اقوال و احوال عارفان، معنا و جایگاه «توکّل» در نزد اولیای خدا، تعدادی از سخنوران و نویسندگان نامی ادوار مختلف، و دیگر موضوعات  مربو ط به آن ها مورد پژوهش قرار داده ایم.

  آشکار است که عارفان نیز از تأثیر اوضاع زمان برکنار نمانده اند.ابوالقاسم قشیری و علی بن عثمان هجویری در زمان خود   میانه رو بودند. در نثر آنها این تأثیر پذیری از عرفان دیده می شود. عطار و   نجم الدّین رازی  بیش از دیگران تحت تأثیر اوضاع زمان خویش قرار گرفتند.در قرن ششم، هفتم با حمله ی مغول یأس و ناامیدی و وحشت سبب شد تا نویسندگان بیشتر به عرفان پناه ببرند و از تعالیم الهی چون؛ توکّل کردن ، رضایت دادن به تقدیر و سرنوشت در آثار خود بهره ببرند. با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن هفتم «توکّل» در کنار سایر  مفاهیم عرفانی از پربسامدترین مضامین   می شود. این آثار برای مردمی که دچار یأس و وحشت بودند مایه ی آرامش شد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-3  سؤالات تحقیق

  سؤالاتی که به آنها پاسخ داده شده است عبارتند از:

  بازتاب اصطلاح توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهارتاهشت هجری چگونه بوده است؟

  2- دو اصطلاح توکّل و رضا چه تفاوتی با یکدیگر در قرن چهارتا هشت هجری داشته اند؟

  3- عرفا و نویسندگان چه میزان از این دو اصطلاح را در آثارشان به کار برده اند؟

  4- عرفا و نویسندگان قرن چهار تا هشت هجری در متون نثر عرفانی چه میزان از قرآن کریم تأثیر    پذیرفته اند؟

  1-4 اهمیّت و ضرورت تحقیق

  شرح و تبیین اندیشه های عارفانی چون «قشیری، خواجه عبدالله انصاری، هجویری، میبدی، نسفی،   نجم الدّین رازی، عطار نیشابوری، عزّالدّین محمودبن علی کاشانی» که صاحب نظر در عرفان هستند. انعکاس افکار آنها در خصوص مهمترین مضامین عرفانی (توکّل و رضا) در متون نثر عرفانی توجه بیشتری را در جامعه کنونی می طلبد و به نظر می رسد اکنون نیز برای رسیدن به آرامش و سلامت روح توجّه و عامل بودن در این زمینه ضروری است و این آثار با ارزشی که به یادگار گذاشته  شده اند توجه و اهمّیّت و ضرورت تحقیق را دو چندان می نماید.

   1-5 پیشینه ی تحقیق

  نویسندگان متون نثر عرفانی پیرامون مفهوم ارزشمند عرفانی «توکّل و رضا» نظرات ارزشمندی را ارائه نموده اند که از میان آن آثار ارزشمند می توان به کتاب ها و مقالات و پایان نامه هایی چون؛ کیمیای سعادت امام محمّد غزّالی، شرح اصطلاحات تصوّف سیدصادق گوهرین، نفحات الانس جامی، اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابو سعیدابوالخیر و مقالاتی چون (توکّل) سمیّه همراهی– دکتر حسینی شاهرودی(31/6/89) رئالیسم جادویی در تذکره الاولیای عطار از (فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ش اوّل: خرداد (1384/6-21). پایان نامه هایی مانند: فرهنگ لغات و ترکیب ها. اصطلاحات عرفانی و اعلام کتاب کشف المحجوب از سعید بزرگ بیگدلی– بحرالعلومی تربیت مدرس ارشد(1367). دیدار با سیمرغ، هفت مقاله در عرفان، و شعر در اندیشه عطار از دکتر تقی پور نامداریان: (1374). در این آثار با عنوان «توکّل و رضا» در متون نثر عرفانی چهار تا هشت هجری به  طور کامل کارهای چشم گیر و مؤثّری  صورت نگرفته است.

   

  Abstract

  One of the ways to recognizing the universe and it’s creator is mysticism. It is important to recognize two terms of» trust« and »satisfaction « in mystical prose text, for being familiar with mysticism, mystical terms and their affects on authors.

  This thesis consist of five chapters which investigate the reflection of using two terms of »trust« and »satisfaction« in mystical works, such as : Ghoshiry resale, manazel Al sayerin, Kashf Al mahjub, kashfo Alasrar, Alensanol kamel, Mersadol Ebad, Tazkaratol oliya, Mesbaholhedayat , meftahol kefayat.

  It has been done by studying , researching and analyzing the available dat.

  In chapter one, it deals with totality of research , and chapter two deals with theorical introduction in mystical fields , moods, position , saying of mystics and sheiks. In chapter three it deals with the biography of mystical prose text authors from fourth to eighth centuries such as : Ghoshayri, Khaje Abdolla ansari, Hojviri , Meibody, Nasafi, Najmedin Razi, Attar neishaburi, Ezzedin Mahmud Ibn Ali kashani. In chapter four, It analyzed the samples of mystical prose texts from fourth to eighth centuries.

  In chapter five it provides valuable and considerable findings about the subject which says: it has been paid more attention to term »satisfaction« than term »trust« . Ghoshiri , Meibodi and attare neishabori dealt with the differences between khorasani and Iraqi about »trust« position in mysticism.

  They were loyal in transferring the concepts of »trust« and »satisfaction« .

  Meibodi in kashfolasrar applied koranic verses considerably. The impacts of Quran is obvious in mystical prose texts of fourth to eighth centuries are the worth memento from their authors.

   

  Key words:

   

              Quran, Mysticism, gnostic, position, Trust, satisfaction, mystical prose texts.

 • فهرست:

  عنوان........................................... صفحه                                                                                            

  چکیده فارسی

  فصل اوّل-(کلیات تحقیق):

  1-1  مقدمه تحقیق.................................... 2

  1-2  بیان مسأله ................................... 5

  1-3  سؤالات تحقیق.................................... 6

  1-4 اهمیّت و ضرورت تحقیق.............................. 6   

  1-5  پیشینه تحقیق................................... 6

  1-6  اهداف تحقیق.................................... 7

  1-7  فرضیه های تحقیق................................ 7

  1-8  تعاریف واژه های کلیدی......................... 7

  1-9  روش تحقیق...................................... 8

  1-10 حدود و قلمرو تحقیق............................. 8

   

  فصل دوم- بنیاد نظری:(توکّل و رضا)

  2-1  مقدمه......................................... 9

  2-1-1   تعریف لغوی و اصطلاحی عرفان.................. 9

  2-1-2   حال و مقام در عرفان........................ 12

  2-1-3   تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل................... 13

  2-1-4   انواع توکل................................. 14

  2-1-5   مراتب و درجات توکل......................... 14

  2-1-6   مقام توکل.................................. 16

  2-1-7   توکل در قرآن............................... 16

  2-1-7-1 اوصاف اهل توکل در قرآن..................... 17

  2-1-7-2 ایمان اهل توکل............................. 18

  2-1-7-3  تقوا و صبر اهل توکل........................ 18

  2-1-7-4  پیروزی اهل توکل........................... 18

  2-1-7-5  کسب روزی اهل توکل......................... 19

  2-1-7-6 اطاعت اهل توکل ازطبیب...................... 19

  2-1-7-7  مبارزه ی اهل توکل با سحر و جادو........... 20

  2-1-7-8  کاروتلاش اهل توکل.......................... 20

  2-1-7-9  پاداش اهل توکل............................ 20

  2-1-7-10 عدم تسلط شیطان بر اهل توکل................ 21

  2-1-8    حقیقت توکل در قرآن........................ 22

  2-1-9    توکل انبیا از منظر قرآن................... 23

  2-1-10   توکل در متون تفسیری....................... 26

  2-1-11   توکل در روایت و احادیث.................... 27

  2-1-12   عواقب اهل توکل نبودن...................... 27

  2-1-12-1 ذلّت ودوری از خدا؛آثار سوءاعتماد به غیر خدا 28

  2-1-12-2  شداید دنیا؛ابزاری برای هوشیاری ازغفلت خدا 28

  2-1-13    توکّل از دیدگاه  عرفا و نویسندگان بزرگ.... 29

  2-1-13-1  سری سقطی................................. 29

  2-1-13-2  ابراهیم خواص............................. 29

  2-1-13-3  حمدون قصار................................ 29

  2-1-13-4  ابو السعید ابوالخیر....................... 29

  2-1-13-5   قطب الدّین ابوالمظفر منصوربن اردشیر....... 29

  2-1-13-6  امام محمّد غزّالی........................... 30

  2-1-13-7   عطار نیشابوری........................... 30

  2-1-13-8   نجم الدّین کبری............................ 30

  2-1-13-9   عبدالله بن علی سراج....................... 30

  2-1-13-10  عزیزالدّین نسفی.......................... 31

  2-1-13-11  مولوی................................... 31

  2-1-13-12  عزّالدّین محمودبن علی کاشانی............... 31

  2-1-13-13  حاج ملا احمد نراقی........................ 31

   

  بررسی اصطلاح رضا در متون نثر قرن چهار تا هشت هجری

  2-2 تعریف لغوی و اصطلاحی رضا........................ 33

  2-2-1   انواع رضا.................................. 33

  2-2-2   مراتب و درجات رضا.......................... 34

  2-2-3   حقیقت رضا.................................. 34

  2-2-4   مقام رضا................................... 35

  2-2-5   رضا در قرآن................................ 35

  2-2-6  اهل پاداش اهل رضا در قرآن................... 36

  2-2-6-1 یقین اهل رضا............................... 36

  2-2-6-2 تسلیم قضای الهی............................. 37

  2-2-6-3  رضا، فراتر از توکل........................ 37

  2-2-7   رضا در متون تفسیری......................... 38

  2-2-8   رضا در روایات و احادیث..................... 39

  2-2-9   رضا از دیدگاه عرفا و نویسندگان بزرگ........ 41

  2-2-9-1  ابوبکر وراق............................... 41

  2-2-9-2  ابو نصر السراج الطوسی..................... 41

  2-2-9-3  نجم الدّین رازی............................. 42

  2-2-9-4  قطب الدّین ابو المظفر منصوربن اردشیر........ 42

  2-2-9-5  مولوی..................................... 42

  2-2-9-6  عزّالدّین محمودبن علی کاشانی................. 42

  2-2-9-7  ملا محمّد مهدی نراقی......................... 43

   

  قصل سوم- شرح احوال وآثارنویسندگان متون نثر عرفانی قرن 4 تا8 هجری

  3-1  مقدمه......................................... 44

  3-1-1  ابوالقاسم قشیری............................. 44

  3-1-2 زندگینامه.................................... 44

  3-1-3  نام ولقب.................................... 44

  3-1-4  اوضاع تاریخی عصر قشیری...................... 45

  3-1-5  فعالیّت های علمی و اجتماعی قشیری............. 46

  3-1-6  شاگردان و راویان قشیری...................... 47

  3-1-7  وفات قشیری.................................. 47

  3-1-8  آثار قشیری.................................. 47

  3-1-9  رساله قشیریّه................................ 48

  3-1-10  سبک قشیری.................................. 50

  3-2    خواجه عبدالله انصاری.......................... 51

  3-2-1  زندگینامه................................... 51

  3-2-2  آثار خواجه عبدالله انصاری..................... 52

  3-2-3  علل المقامات................................. 52

  3-2-4  مناجات های خواجه عبد الله انصاری.............. 53

  3-2-5  منازل السّائرین.............................. 53

  3-2-6  وفات خواجه عبدالله انصاری..................... 53

  3-2-7  سبک خواجه عبدالله انصاری...................... 54

  3-3   ابوالحسن علی ابن عثمان هجویری ................ 54

  3-3-1  زندگینامه................................... 54

  3-3-2  آثارهجویری.................................. 55   3-3-3  کشف المحجوب.............................................. 56

  3-3-4  وفات ابوالحسن علی بن عثمان هجویری............ 57

  3-3-5  سبک کشف المحجوب............................... 57

  3-4    ابو الفضل رشید الدین میبدی ................. 58

  3-4-1  زندگینامه................................... 58

  3-4-2  کشف الاسرار.................................. 59   3-4-3  وفات میبدی ............................................. 59

  3-4-4  سبک میبدی................................... 60

  3-5    عزیز الدّین نسفی............................. 61

  3-5-1  زندگینامه................................... 61

  3-5-2  چند نکته تاریخ از زندگی نسفی................ 62

  3-5-3  آثار نسفی .................................. 62

  3-5-4  الانسان الکامل............................... 62

  3-5-5  وفات نسفی................................... 63

  3-5-6  سبک نسفی.................................... 63

  3-6  نجم الدّین رازی................................. 64

  3-6-1  زندگینامه................................... 64

  3-6-2  عقاید نجم الدّین رازی......................... 65

  3-6-3  تصوّف نجم الدّین رازی.......................... 66

  3-6-4  اخلاق و روش زندگی نجم الدّین رازی.............. 66

  3-6-5  وفات نجم الدّین رازی. ........................ 66

  3-6-6  آثار نجم الدّین رازی.......................... 67

  3-6-7  سبک مرصادالعباد............................. 67   3-7   عطار نیشابوری........................................... 68

  3-7-1 زندگینامه.................................... 68

  3-7-2  وفات عطار نیشابوری.......................... 69

  3-7-3  آثار عطار نیشابوری.......................... 70

  3-7-4   تذکره الاولیا............................... 71

  3-7-5  سبک عطار نیشابوری........................... 72

  3-8   عزّالدّین محمودبن علی کاشانی ................... 73

  3-8-1  زندگینامه................................... 73

  3-8-2  آثار عزّالدّین محمودبن علی کاشانی.............. 75

  3-8-3  مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه................ 75

  3-8-4  وفات عزّالدّین محمودبن علی کاشانی.............. 80

  3-8-5  سبک مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ........... 80

   

  فصل چهارم- بررسی بازتاب توکّل و رضا درمتون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری

  ........................................... 82

  4-1-1 تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری............................................... 82

  4-1-2 انواع توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 91

  4-1-3  مراتب و درجات توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 91

  4-1-4  مقام توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 93

  4-1-5 حقیقت توکّل در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 95  بررسی اصطلاح(رضا)در متون نثر عرفانی قرن(چهار تا هشت) هجری

  4-2  تعریف لغوی و  اصطلاحی رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری............................................... 99

  4-2-1 انواع رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری  112

  4-2-2  مراتب و درجات رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری 123

  4-2-3  مقام رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری  125

  4-2-4 حقیقت رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری  134

   

  فصل پنجم- (نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد)

  5-1 نتیجه گیری.................................... 138

  5-2 ارائه ی پیشنهاد............................... 140

   

  منبع:

  قرآن کریم

  ابن ابی طالب،علی(1384).نهج البلاغه ،ترجمه حسین استاد، ولی ،اسوه ،تهران؛

  استعلامی، محمّد، (1352). تذکره الاولیا، تهران،چاپ اوّل؛

  (1390).تذکره الاولیای عطار، بررسی تصحیح متن، توضیحات و فهارس، زوّار، چاپ بیست ویکم؛

  اعتصامی، پروین(1379).دیوان اشعار، بامقدمه ملک الشعرای بهار، تهران، ساغر، چاپ سوم؛

  انصاریان، حسین (1388). تفسیر و شرح صحیفه سجادیه،قم: دارالعرفان، ج10،چاپ اوّل؛

  انصاری، خواجه عبدالله (1389). منازل السّائرین، ترجمه:دکتر عبدالغفور روان فرهادی. به کوشش:محمّد عمار مفید:چاپ سوم:مولی؛

  (1383).رسائل جامع محمّد امین شریعتی ،اصفهان ،خاتم الانبیاء،چاپ:سوم،بهار( 87)؛

  (1357). کتاب منازل السّائرین، ج۱، بیروت؛

  (1391). صد میدان، بررسی و تصحیح متن، توضیحات و فهرست ها :دکتر سهیلا موسوی سیرجانی،زوّار، چاپ چهارم؛

  آهی، حسین،(1388). مقاله سبک شناسی، رسول پویان:جلد اوّل؛

  بهار، محمّد تقی «ملک الشعرا»(1337). سبک شناسی یا تطوّر نثر فارسی، ج2، چاپ دهم، امیر کبیر؛

  بهرام پور،ابوالفضل(1383).نسیم حیات،مؤسسه انتشارات نسیم حیات،قم؛

  بیگدلی، بحر العلومی، سیّد بزرگ(1367). فرهنگ لغات و ترکیب ، اصطلاحات عرفانی و اعلام کتاب کشف المحجوب، تربیت مدرس ارشد؛

  پور نامداریان،تقی(1374). دیدار با سیمرغ هفت مقاله در عرفان و شعردر اندیشه عطار، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

  جامی،عبدالرحمن بن احمد(1337).تصحیح و مقدمه و پیوست مهدی توحیدی پور؛

  جعفری،محمّد مهدی(1358)پرتوی از قرآن،تهران،شرکت سهامی انتشارباهمکاری انتشارات قلم؛

  جوادی عاملی(1388).تفسیر موضوعی قرآن، مقامات عارفان و مراحل سیر و سلوک، چاپ نهم؛

  جوینی، عزیزالله(1390).تفسیر نسفی، ترجمه ای کهن از قرآن مجید به فارسی موزون و مسجّع به ضمیمه آیات، سروش چاپ دوم؛

  حافظ،شمس الدین محمّد(1385). دیوان حافظ، تصحیح غنی-قزوینی، به کوشش رضا کاکایی دهکردی، تهران، ققنوس، چاپ چهارم؛

  حرّانی، حسن بن شعبه(1380).تحف العقول، ترجمه بهراد جعفری، اسلامیه اوّل، تهران؛

  حلبی،علی اصغر(1383).جلوه های عرفان وچهره های عارفان ،قطره؛

  خبره زاده،علی اصغر(1352).گزیده ای از ادب فارسی، تهران چاپ رشدیه، چاپ سوم؛

  خوانساری، جمال الدین (1366). شرحی بر غررالحکم، عبدالواحد تمیمی آمدی، دفتر تبلیغات، قم، چاپ اوّل؛  

  دهشیری، سیّد ضیاءالدین(1388).الانسان الکامل عزیزالدّین نسفی، هانری کربن ماریژان موله، طهوری، چاپ نهم؛

  دیلمی، حسن بن ابی الحسن(1376). ارشادالقلوب الی الصواب، ترجمه علی سلگی نهاوندی، نشر ناصر، ج 1؛

  رجائی بخارایی، احمد علی(1358). فرهنگ اشعار حافظ، علمی، چاپ پنجم؛

  رحمانی-اقدامی، اکرم-علی رضا(1389).شرح کامل مرصادالعباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، چاپ اوّل؛

  رحمت کاشانی، حامد(1392).فرهنگ سخنان رسول خدا (ص)نگارشی نو از نهج الفصاحه، تهران، چاپ سوم؛

  رجایی بخارایی،احمد علی(1358).فرهنگ اشعار حافظ،علمی،چاپ پنجم؛

  رضائی راد، محمّد ابراهیم، (1363). جواهرالحکم یا گوهرهای حکمت، نقش قلم، چاپ اوّل؛

  روان فرهادی، عبدالغفور(1389). منازل السّائرین متن و ترجمه خواجه عبدالله انصاری، مولی،چاپ سوم؛

  ریاحی، امین(1368).گزیده مرصاد العباد نجم الدّین رازی، توس، چاپ سوم؛

  زرّین کوب، عبد الحسین(1380).ارزش میراث صوفیه،تهران ،امیر کبیر،چاپ دهم؛

  زمانی، کریم(1392)، شرح جامع مثنوی معنوی مولوی، هفت جلدی، اطلاعات،چاپ بیست و چهارم؛

  زین العابدین، علی بن حسین(1387). صحیفه سجادیه، آستان قدس رضوی؛

  ژنده پیل ، احمد بن ابوالحسن،(1368). انس التائبین، ج۱، چاپ علی فاضل، تهران؛

  سادات، محمّدعلی(1368).اخلاق اسلامی، سمت، چاپ ششم؛

  سجادی، سیّد جعفر(1389).فرهنگ و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، طهوری، چاپ نهم؛

  سجادی،سید ضیاءالدین(1372).مقدمه ای بر عرفان و تصوّف،تهران ،سمت،چاپ دوم؛

  سراج، عبدالله بن علی(1382).اللّمع فی التصوّف، تصحیح و تحشیه رینولد نیکلسون، ترجمه دکتر مهدی مجتبی، تهران، اساطیر، چاپ اوّل؛

  سعدی،مصلح بن عبدالله(1374).گلستان سعدی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران، خوارزمی، چاپ چهارم؛

  شبستری، شیخ محمود(1387).شرحی برگلشن راز، علامه سیدمحمّد حسین طباطبائی، احیاء کتاب، چاپ چهارم؛

  (1387).الهی نامه، مقدمه و تصحیح و تعلیقات مجموعه آثار عطار2، سخن؛

  شمس الدین، سیّد مهدی(1376).داستان های تفسیر کشف الاسرارمیبدی، امیر کبیر، چاپ؛

  شمیسا،سیروس(1377).سبک شناسی نثر،تهران،میترا،چاپ اوّل؛

  شهیدی، سیّد جعفر(1389).نهج البلاغه، علمی- فرهنگی چاپ سی ام؛

  صارمی، سهیلا(1373).مصطلحات عرفانی ومفاهیم برجسته در زبان عطار، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اوّل؛

  صدری نیا، باقر(1388).فرهنگ مأثورات متون عرفانی، سخن، چاپ اوّل؛

  صفا، ذبیح الله(1373).تاریخ ادبیات در ایران،تهران، جلد 2، مجید، چاپ سیزدهم؛

  طباطبایی، سیدمحمّد حسین(بی تا).ترجمه و تفسیر المیزان، جلد چهارم، یازدهم، دوازدهم. به قلم سیدباقری موسوی همدانی، دارالقلم؛

  (1390).تفسیرالمیزان، جلد20مترجم سید محمّد باقر موسوی همدانی، انتشارات اسلامی، سی و یکم؛

  (1374).المیزان فی تفسیر القرآن، اتشارات اسلامی، قم، ج17،1417 ؛

  (1374).ترجمه تفسیر المیزان، موسوی همدانی، سید محمّد باقر، انتشارات اسلامی، قم جلد 9، چاپ پنجم؛

  طبرسی، فضل بن حسن(1365).مجمع البیان فی التفسیر القرآن(10جلد در 5مجلد). ترجمه علی کرمی جلد سوم، تهران، ناصر خسرو؛

  طربحی، شیخ فخرالدین(1371).مجمع البحرین، مؤسسه البعثه، قم جلد 6؛

  طوسی، خواجه نصیرالدین(1374).آغاز و انجام به ضمیمه و تعلیقات،  وزارت ارشاد، تهران، چاپ چهارم؛

  (1382).اوصاف الاشراف، سیّد محمّد رضا غیاثی کرمانی، قم، انتشارات حضور، چاپ سوم؛

  عابدی، محمود(1392).کشف المحجوب، مقدمه، تصحیح و تعلیقات، سروش، چاپ هشتم؛

  عبادی، قطب الدین ابوالمظفّر منصور بن اردشیر(1368). التصفیه فی احوال المتصوّفه(صوفی نامه).تصحیح غلامحسین یوسفی،تهران،علمی،چاپ دوم؛

  عطار نیشابوری، شیخ ابی حامد محمّد بن ابی بکر ابراهیم بن فرید الدین(1336).تذکره الاولیاء، تهران، چاپ پنجم؛

  (1387).الهی نامه،مقدمه و تصحیح و تعلیقات مجموعه آثار عطار 2،محمّد رضا شفیعی کدکنی،سخن؛

  عمید، حسن،(1369). امیر کبیر، تهران، چاپ سوم؛

  غزّالی، ابو حامد امام محمّد(1354). کیمیای سعادت،به کوشش حسین خدیو جم، جلد2، علمی فرهنگی، چاپ اوّل؛

  غزّالی،محمّدبن محمّد(1389).احیاء علوم الدین، محمّد ، به کوشش خدیو جم ،علمی و فرهنگی، چاپ اوّل؛

  غزالی، محمّد بن محمّد(1361).احیاء علوم الدین، ج۵، بیروت؛

  فاطمی،سیّد احمد(1379).کمال آسمانی،امّ ابیها،قم؛

  فرید تنکابنی، مرتضی(1381).رهنمای انسانیت، احادیث و ترجمه از کتاب نهج الفصاحه، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ نهم

  فراهیدی، خلیل بن احمد(1367).العین، انتشارات هجرت، قم، جلد7، چاپ دوم؛

  فیض کاشانی، ملا محسن(1372).الحجه البیضاء، انتشارات اسلامی دوم، قم، جلد یک؛

  قرشی، سیّد علی اکبر(1385).آیینه نهج البلاغه، فرهنگ مکتوب، چاپ اوّل؛

  (1377).تفسیر احسن الحدیث، بنیاد بعثت، تهران، جلد 10 چاپ سوم؛

  قرائتی، محسن(1376). شرح و تفسیر سوره ی نور، مرکز فرهنگ های درسهایی از قرآن، جلد1؛

  قشیری، ابوالقاسم عبد الکریم بن هوازن(1388).رساله قشیریّه، زوّار، چاپ دوم؛

  کاشانی، عزّالدّین محمود بن علی(1389).مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، زوّار، چاپ اوّل؛

  کبیر، یحیی(1386).عرفان و معرفت قدسی، مطبوعات، چاپ اوّل؛

  کلینی رازی،محمّدبن یعقوب(1393).اصول کافی ،مترجم حسین استاد ولی،5جلدی،دارالثقلین،چاپ دوم؛

  کوشکی فرشته(1386). منازل السّائرین: خواجه عبدالله انصاری هروی ، «مجله طوبی»، آذر، شماره 24؛

  گوهرین، سیّد صادق(1368). شرح اصطلاحات تصوّف، جلد سوم، زوّار، چاپ اوّل؛

  گیلانی، عبد الرّزاق بن محمّد هاشم(1377).مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، تصحیح و تنظیم، رضا مرندی، تهران پیام حق، چاپ قبلی :کتابخانه صدوق؛

  مجلسی، علامه محمّدباقر(1389).تاریخ انبیاء(علیه السلام)حیاه القلوب، تهران، آدینه سبز، چاپ سوم؛

  (1378).ترجمه الایمان و الکفر بحار الانوار، عزیز الله عطاردی، انتشارات عطارد، تهران، جلد 1؛

  (1365).بحارالانوار،تهران،دارالکتب الاسلامیه؛

  مجتبوی، سیّد جلال الدین(1377). علم اخلاق اسلامی(ترجمه جامع السعادات)، ج3، حکمت، تهران، چاپ چهارم؛

  محمّدی باغ ملایی، محمّد کاظم(1379).شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری، مقدمه دکتر سید جعفر حمیدی؛قم، پارسایان؛

  محمّدی ری شهری،محمّد(1367).میزان الحکمه،مکتب الاعلام اسلامی ،قم؛

  مشکور، محمّد جواد(1387). فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، بنیادپژوهش های اسلامی چاپ ششم؛

  مصطفوی، حسن(1360).التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، نشر کتاب، تهران، جلد 4؛

  معین، محمّد (1379)، امیرکبیر؛ تهران، چاپ شانزدهم؛

  مکارم شیرازی، ناصر(1388).تفسیر نمونه قرآن، جلد7، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و پنجم؛

  (1374).تفسیرنمونه،دارالکتب  الاسلامیه، تهران، جلد 27؛

  موسوی خمینی،روح الله(1377). شرح جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظیم نشر آثار امام،طبع قدیم؛

   مهدوی دامغانی، احمد(1344).کشف الحقایق، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛

  میرسلیم، سیّدمصطفی(1375).دانشنامه جهان اسلام، تهران ،مؤسسه دائره المعارف بزرگ اسلامی،(40 جلد)،جلد 1؛

  هاشم زاده هریسی،هاشم(1386).فرهنگ قرآن1، پیام آزادی، چاپ اوّل؛

  هاشمی ایلامی، سعید(1380).تفسیر عرفانی نهج البلاغه، برگ آذین، چاپ دوم؛

  هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان(1384).کشف المحجوب، مقدمه و تصحیح و تألیفات، محمود عابدی، تهران، سروش (صدا و سیما)چاپ دوم؛

  همایی، جلال الدین(1374).تصوّف در اسلام و نگاهی به عرفان ابو سعید ابی الخیر،قم،هما ،چاپ سوم؛

  نراقی، ملا احمد(1371). معراج السعاده، انتشارات جاوید، چاپ اوّل؛

  نفیسی، سعید(1385). سرچشمه تصوّف در ایران، تهران اساطیر، چاپ دوم؛

  نوری، میرزا حسن (1364). مستدرک الوسائل، آل البیت، بیروت، 29جلدی؛

  نیشابوری، ابراهیم بن منصور(1381).قصص الانبیاء(داستان های پیامبران) دوباره نویسی احسان یغمایی، تهران، زرّین، چاپ اوّل؛

  میبدی، ابوالفضل رشید الدّین(1371). کشف الاسرار و عده الابرار، منسوب به خواجه عبدالله انصاری،به اهتمام علی اصغر حکمت،انتشارات امیر کبیر

  منوّر منهی، ابوسعید محمّد(1366).اسرارالتوحید، محمّد رضا شفیعی کدکنی، آگاه، چاپ اوّل؛

   

  http-cheshmesokan.blegfa.com

  http://meybodnews.com/news/p=7709

  http://www.khorasanzameen.net/farhang/rpoyan01.html

  Parshian kazeroon.blogfa.com/pege/one


موضوع پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, نمونه پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, جستجوی پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, فایل Word پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, دانلود پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, فایل PDF پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, مقاله در مورد پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, پروژه در مورد پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, پروژه درباره پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری

پايان نامه کارشناسي ارشد مقطع رشته زبان و ادبيات فارسي سال 1386 چکيده:   مجلس گويي در تصوّف سابقه اي طولاني دارد و بعضي از مشايخ صوفيه به مجلس گويي و برگزاري جلسات صوفيانه مع

پيشينه­ي تحقيق: با نگاهي کوتاه به تاريخچه­ي فرهنگ نويسي در زبان فارسي، مي­بينيم که تا روزگار معاصر، فرهنگ­ها جنبه‌ي عام داشته؛ يعني به يک مقوله يا صنف، دسته و رشته­ي خاصّي

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی زبان و ادبیات فارسی چکیده قرآن، حدیث و ادبیات ارتباط نزدیکی با هم دارند. از نیمه قرن سوم هجری که سرودن شعر پارسی آغاز شد، کم کم و به مرور زمان، اندیشه های دینی و قرآن و حدیث بر شعر نیز تأثیر گذاشت به طوری که در قرن های بعد، کسانی چون سنایی، شعرشان آمیخته با قرآن و عرفان بود. از رهروان سبک سنایی، می توان از جمال­الدین اصفهانی نام برد. هرچند که ...

درجه کارشناسي ارشد ادبيات دي ماه 1384 گزيده ي بحث:  هرچند که شعر اصيل با  بال وهم و خيال به پرواز درمي آيد ولي ابزار توانمندي است که با قدرت سحرآميزش عقلها را مي شکافد و کارگر

کليات     شهر مقدس مشهد در برهه اي مغفول از حکمت و فلسفه و در خلأ عالمان متعمق و حکيم ، مواجه بروز افکار حادّ و  خصمانه در مبارزه با حکمت شد ، چهره فلسفه ستيزان عنوان گرفته از

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» چکیده «آتش در آثار منظوم سنایی» علیرضا گیلانی سنایی از جمله شاعران برجسته­ای است که آثارش از جهات کمّیت و کیفیّت در خور توجّه و بررسی است. از میان آثار این سخنورِ کم نظیر، دیوان و حدیقۀ وی از ظرافت‌ها و لطایف خاص برخوردار است، که از جهت ادبی، فکری، زبانی و تنوّعِ مضامین مختلف، جایگاه ویژه و استواری دارد. نگارنده در این جستار بر آن ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (A.M) رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده اعتدال و میانه‌ روی یکی از اصول بنیادی در تفکر و فرهنگ اسلامی به شمار می‌آید. در آموزه‌های قرآنی امری پسندیده شمرده شده است؛ و در آثار شاعران و نویسندگان انعکاس یافته است. سعدی و مجد خوافی ازجمله کسانی هستند که به مشی اعتدالی توجه خاص نشان داده‌اند. مفهوم اعتدال به نحو بارزی در آثار سعدی و مجد خوافی ...

دانشکده تحصیلات تکمیلی – گروه ادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) چکیده معراج حضرت محمد (ص) از وقایع اعجازی حیات پربرکت ایشان است که اندکی پیش از هجرت رخ داده. این سفر آسمانی که در شبی از شبهای رمضان اتفاق افتاده ، از شگفت ترین رویداد های حیات رسول پاک خداوند و تاریخ بشر است و از همان زمان تاکنون همواره مورد بحث و تحلیل بوده است و در تفسیرهای مختلف قرآن ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامی چکیده نفی خواطر به معنای زدودن و تخلیه ذهن و دل از هرگونه واردات، اندیشه­ها و صورت­هاست که به منظور آماده سازی درون سالک برای حضور حق و تابش انوار تجلیّات الهی بر قلب او صورت می­گیرد. با این توضیح، نفی خواطر از آموزه­های بنیادین در سلوک عرفانی است و سالک ملزم است از آغاز سیر خویش تا انتها - که فنای فی­الله است - به آن اهتمام ورزد ...

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری چکیده امروزه از بارزترین مشکلات شهر­سازی معاصر، بحران معنا اعم از اجتماعی و کالبدی در مکان است. پس از دوران پیروزی انقلاب اسلامی، انتظار بروز تغییرات در حوزه­های مختلف فرهنگی، به تدریج وارد عرصه­های کالبدی گردید و تمنای بازیابی هویت بومی ایرانی-اسلامی را بوجود آورد. اما خود شهر اسلامی، بیان جامع و منسجمی ...

ثبت سفارش