پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی

word 1 MB 31579 475
1392 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۱۱۹,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه‏ی کارشناسی ارشد

   

  چکیده

  «فعل» کلمه‏ای است که انجام دادن کار یا روی دادن حالتی را در یکی از زمان‏های گذشته، حال یا آینده بیان کند. فعل، مهم‏ترین بخش گزاره و مرکز جمله است که با شناسه همراه است.تاریخ بیهقی، یکی از آثار بسیار گرانبهای نثر فارسی است که نثر بینابین آن هم استواری و سادگی عهد سامانی و غزنوی و هم مختصاتی از نثر فنّی را دارد. تاریخ جهانگشا مهم‏ترین اثر عطاملک جوینی است نثر کتاب مصنوع و متکلّف و در زمره‏ی بهترین متون تاریخی بازمانده از عصر مغول است. روش گردآوری مطالب، کتابخانه‏ای و روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می‏باشد. هدف این پژوهش، بررسی مقایسه‏ای صرفی افعال تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا و نحوه‏ی کاربرد هر یک از افعال در این دو اثر است. از لحاظ آماری بیشترین افعال به کار رفته، ماضی ساده و مضارع ساده و کم‏ترین افعال، فعل‏های آینده، امر و نهی بوده است. افعال مرکب با همکرد «کردن» و «شدن» به وفور یافت می‏شوند و فعل‏های ساده، مرکب و پیشوندی بیشتر به صورت معلوم و گذرا هستند.  

   

  کلید واژه‏ها: فعل، ساخت صرفی، ماضی ساده، مضارع ساده، تاریخ بیهقی، تاریخ جهان گشا.

  .مقدمه

  زبان، پدیده‏ای اجتماعی است و نمی‏تواند صورت ثابت و واحدی داشته باشد و همواره به تَبعِ دگرگونی و تحوّلات اجتماعی، دستخوش تغییرات می‏شود، در هر دوره از تاریخ ویژگی‏هایی پیدا می‏کرده که شکل آن را از زبانِ دوره‏ی پیش متمایز می‏کند. از این‏رو، می‏توان در بررسی تاریخی هر زبان، مسیر تحوّلات آن را از کهن‏ترین صورت دنبال کرد و تغییرات و قوانین حاکم بر آن را در طول تاریخ تعیین نمود.

  زبان به دلیل ماهیّت تحوّل‏پذیرش هرگز ایستا نیست و به همین دلیل، کاوش در آن ایستایی نمی‏شناسد. اگر پویایی را ویژگی دایمی زبان بدانیم مطالعه در قوانین آن نیز باید دایمی باشد.

  زبان فارسی یکی از شاخه‏های مهم و اصلی زبان‏های هند و اروپایی است که از قرن‏ها پیش، در جهان به عنوان یک زبان اصیل شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است.

  در طی قرون متمادی، به عللی از جمله موقعّیت جغرافیایی خاص ایران و گسترش زبان فارسی در سرزمین‏های پهناور و آمیختگی با زبان‏های دیگر (ترکی، عربی، مغولی و...) در آن تغییراتی حاصل شده، امّا اساس و قالب اصلی آن چندان فرقی نکرده است و به حیات خویش ادامه داده، سبب سرافرازی و بقای جامعه‏ی ایرانی شده است.

  جمله سخنی است که دارای دو بخش نهاد و گزاره باشد و هر فعل دارای ویژگی‏هایی مانند مادّه‏، شخص، زمان، وجه، گذر و ناگذر، معلوم و مجهول، ساختمان (ساده و مرکب و پیشوندی)، نمود، افعال کمکی و ... است.

  در این پایان‏نامه پس از بیان کلّیات، با بیان شرح حالی از بیهقی و عطاملک جوینی، و ارائه کلّیاتی حول محور موضوع، از جمله تعریف فعل، مادّه، وجه، ساختمان، گذر و ناگذر و سپس انواع ماضی – ساده، استمراری، بعید، نقلی، التزامی – انواع مضارع – مضارع ساده، مضارع اخباری و التزامی – فعل‏های آینده و امر و نهی در دو اثر با هم مقایسه شده و وجوه افتراق و شباهت‏های افعال در قالب جدول و نمودارها توصیف شده است.

  به خاطر حجم پایان‏نامه که حدود هزار صفحه شده بود کار به صورت گزینشی صورت گرفت و تعداد انواع افعال به پنجاه مورد تقلیل یافت. در ارائه‏ی آمار و نمودارها همه‏ی افعال استخراج شده آورده شده است.

  تاریخ بیهقی به عنوان یک نثر مرسل عالی قرن چهارم و تاریخ جهانگشای جوینی به عنوان یک نثر فنّی و مصنوع قرن هفتم و نحوه‏ی کاربرد افعال در این دو کتاب، مرا به این کار برانگیخت و هم‏چنین راهنمایی‏های استادان ارجمند آقای دکتر علیرضا اقدامی و خانم دکتر اکرم رحمانی در این راه برایم مشوّق خوبی بود.

   

  1-2. کلیّات

  1-2-1. بیان مسأله

  تاریخ بیهقی معروف به تاریخ مسعودی یکی از آثار بسیار گرانبهای نثر فارسی و هنر نویسندگی ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی (470-385) است. وی در این کتاب جلوه‏های زندگی اجتماعی عصر غزنوی را به تصویر کشیده که از سی جلد، شش جلد باقی مانده در برگیرنده‏ی حوادث روزگار پادشاهی امیرمسعود فرزند سلطان محمود غزنوی است علاوه بر این‏گونه مطالب، آگاهی‏های سودمندی از سامانیان، صفاریان، طاهریان و سلجوقیان را می‏توان یافت. نثر این کتاب ساده و مرسل است. علاء الدّوله‏، عطاملک جوینی (681-623) در تاریخ جهانگشا به علل حقیقی شکست خوارزمشاهیان و انقراض مدنیّت ایرانیان در برابر حمله‏ی تاتار و علّت‏های واقعی پیشرفت کار چنگیز خان پرداخته است. مؤلّف کتاب با آن‏که درصدد مدح خانان مغول بوده، از ذکر حقایق تاریخی خودداری نکرده است این کتاب در سه مجلّد به طبع رسیده و نثری فنّی و متکلّف دارد.

  تحقیق حاضر در مورد بررسی مقایسه‏ا‏ی صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا و نحوه‏ی کاربرد هر یک از افعال در این دو اثر ارزشمند است.

  برای رسیدن به این منظور هر دو کتاب مورد مطالعه‏ی دقیق قرار گرفته و افعال فیش‏برداری شده و سپس مختصات فعلی آن‏ها اعم از مادّه، شخص، زمان‏، وجه‏، گذر و ناگذر‏، معلوم و مجهول، ساده و مرکب و... در قالب جدول و نمودارها توصیف و بیان شده است.

   

  1-2-2. پرسش‏های تحقیق

  پرسش‏هایی که در این تحقیق مورد نظر هستند عبارتند از‏:

  1- ویژگی‏های صرفی افعال در تاریخ بیهقی کدامند؟

  2- ویژگی‏های صرفی افعال در تاریخ جهانگشا چیست؟ 

  3- وجه افتراق در تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا چیست؟ 

  4- وجوه اشتراک در تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا کدامند؟ 

   

  1-2-3.  فرضیه های تحقیق

  الف) وجوه افتراق در تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا:

  1- در تاریخ بیهقی آوردن فعل ماضی در محل مضارع برای تأکید

  2- وجه اخباری به جای وجه التزامی

  3- استعمال فعل‏های ماضی به صیغه‏ی وصفی

  4- به جای فعل بسیط‏، فعل مرکب لازم می‏آورد.

  5- گاهی در ماضی نقلی به جای فعل‏های کمکی (ام، ای، است، ایم، اید، اند) از فعل معین «باشیدن» استفاده می‏کند.

  در تاریخ جهانگشا ماضی نقلی را به طریق التفات، عطف به ماضی مطلق یا ماضی بعید می‏آورد یا به عکس.

  6- ماضی نقلی به صیغه‏ی وصفی می‏آید.

  7- در جمله‏های متعاطفه حذف فعل به قرینه صورت گرفته است.

  8- در تاریخ بیهقی فعل ماضی ساده در محل ماضی نقلی، ماضی التزامی و آینده می‏آید.

  9-  در تاریخ جهانگشا فعل ماضی استمراری در محل ماضی نقلی، ماضی ساده و اخباری می‏آید.

  10- در تاریخ جهانگشا ماضی نقلی عطف به ماضی مطلق یا ماضی بعید می‏آید یا به عکس.

  11- در جهانگشا فعل‏های قدیمی مانند «بُوَد» و «بُوَند» و سایر صیغه‏های مضارع از فعل «بودن» را نمی‏آورد و به جای آن مضارع «باشیدن» را استعمال می‏کند.

  12- در تاریخ بیهقی فعل‏ نقلی با ساختاری کهن، که از بن ماضی فعل اصلی + صیغه‏های شش‏گانه فعل کمکی «استیدن» پدید می‏آید.

   

  ب) وجوه اشتراک:

  1- در تاریخ بیهقی و جهانگشا حذف افعال به قرینه وجود دارد.

  2- استعمال فعل‏های ماضی به صیغه وصفی است.

  3- فعل ماضی در محل ماضی استمراری، مضارع ساده و اخباری می‏آید.

  4- ماضی استمراری در محل مضارع التزامی می‏آید.

  5- استفاده از افعال ربطی «است، بود، شد، گشت، گردید و ...»

  6- حذف افعال به قرینه

  7- تعدیه افعال به وسیله‏ی «اندن و انیدن»

  8- استعمال افعال پیشوندی و مرکب

  9- فعل‏های ساده، بیشتر از افعال دیگر است.

  10- وجه بیشتر افعال «اخباری» است.

  11- از نظر شخص، بیشتر اول شخص و سوم شخص مفرد و جمع‏اند.  

   

  1-2-4. روش تحقیق و مراحل انجام پایان‏نامه

  روش تحقیق در این دو اثر بر اساس مطالعه‏ی دقیق صورت گرفته به عبارتی بر اساس روش پژوهش کتابخانه‏ای – تحلیلی است.

  ابتدا تمام فصل‏ها و موارد لازم از این دو کتاب استخراج و فیش‏برداری شده است. سپس با مطالعه‏ی کتب و منابع دستورهای تاریخی و نیز مقالات دستوری فعل‏های استخراج شده به دقّت مورد بررسی قرار گرفته‏اند سپس ویژگی‏ها و مختصات آن‏ها طبقه‏بندی و توصیف گردیده و در جدول‏ها و نمودارها ارائه شده است.

   

  1-2-5.ضرورت و هدف تحقیق

  مقایسه‏ی صرفی افعال در تاریخ بیهقی به عنوان یک نثر مرسل عالی قرن چهارم که به اوایل دوره‏ی رشد و تکوین زبان دری و تاریخ جهانگشای جوینی به عنوان یک نثر فنّی و دشوار قرن هفتم هستند می‏تواند در توصیف تحّولات تاریخی زبان فارسی بسیار مفید و راه‏گشا باشد.

  هدف این است که با نگاهی تاریخی به فعل‏های به کار رفته در این دو اثر بتوانیم در جهت آشنا کردن دوستداران و پژوهشگران زبان فارسی در حوزه‏ی فعل، گامی بسیار اندک و ناچیز برداریم.

   

  1-2-6. پیشینه‏ی تحقیق

  تاکنون در مورد مقایسه‏ی صرفی افعال در دو کتاب تاریخ بیهقی و جهانگشای جوینی تحقیقی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، انجام نگرفته است.

   

   

  Abstract

  Due to the two reasons out of the reasons of prove claim, witness and confession have a special place in the legal system of Iran. Confession refers to the rightful news for the others and making loss to itself, and witness refers to a stranger's news of an affair in favor of one of the parties to the claim and making loss to the other. Some terms have been expressed in the law for the confessor and witness, including that the confessor shall be adult, wise and grown up, and the witness shall be adult and wise too, and the people having no qualities are recognized as an incapacitated person in the law who consist of minors, non-grown up person and insane, which supporting these people is the purpose of legislator. Therefore, the confessor and witness shall have the necessary capacity to confess and bear a witness, and the judge can't issue a command in all affairs just according to their witness and confession. Because these people may sustain a loss to the others and themselves by bearing a witness and confession. Minors can be classified as two groups of undiscerning minor and discerning minor. Undiscerning minor's witness and confession will not be accepted and discerning minor can confess in the affairs that she/he has the necessary competency to do it, and her/his witness will be heard for further information, provided that she/he has reached a certain age. Since an immature person is prohibited from possessing the properties and financial law, so her/his confession is not effective in these affairs. But she/he can accept the free contracts, such as donation, that have been produced in favor of her/him. Thus, her/his confession will be valid too under these conditions and her/his confession in the non-financial affairs is not accepted, and the foolishness is not an impediment to accept her/his witness. Insane is classified as permanent insane and periodical insane. A permanent insane witness and confession is not accepted, but in a period when the periodical insane is being recovered, her/his witness and confession will be accepted. A moribund (death sick) and bankrupt person who are recognized as an incapacitated person in the religious jurisprudence but are not incapacitated in our law, her/his confession is not effective into her/his properties against the creditors.

   

  Key words: Confession, Witness, Incapacitated Person

   

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و کلیات

  1-1.مقدمه.. 2

  1-2. کلیّات.. 3

  1-2-1. بیان مسأله.. 3

  1-2-2. پرسش‏های تحقیق.. 4

  1-2-3.  فرضیه های تحقیق.. 4

  1-2-4. روش تحقیق و مراحل انجام پایان‏نامه.. 5

  1-2-5.ضرورت و هدف تحقیق.. 6

  1-2-6. پیشینه‏ی تحقیق.. 6

  فصل دوم: بنیاد نظری

  2-1. تعریف فعل.. 8

  2-2. تعریف بن فعل –  بن ماضی و بن مضارع. 9

  2-3. افعال با‏قاعده و افعال بی‏قاعده. 9

  2-4. فعل‏های پیشوندی.. 11

  2-4-1. معانی پیشوندها 11

  2-4-2. جایگاه پیشوندها 13

  2-4-3. پیشوندهای تصریفی.. 13

  2-4-4. نشانه‏های نهی و نفی.. 14

  2-5. فعل مرکّب... 14

  2-6. فعل‏های گذرا و ناگذر 16

  2-7. انواع فعل به اعتبار زمان. 17

  2-7-1. ماضی ساده. 17

  2-7-1-1. ماضی استمراری.. 18

  2-7-1-2. ماضی نقلی.. 18

  2-7-1-3. ماضی بعید.. 18

  2-7-1-4 ماضی ابعد.. 19

  2-7-1-5. ماضی التزامی.. 19

  2-7-1-6. ماضی مستمر. 19

  2-7-2. فعل مضارع. 20

  2-7-2-1. مضارع اخباری.. 20

  2-7-2-2. مضارع التزامی.. 20

  2-7-2-3. مضارع مستمر. 20

  2-7-3. فعل مستقبل (آینده) 21

  2-7-3-1. فعل‏های آینده در گذشته (گذشته‏ی آیندگی) 21

  2-8. فعل امر. 22

  2-9. فعل دعا 22

  2-10. فعل‏های ربطی.. 22

  2-10-1. فعل‏های ربطی فرعی.. 22

  2-11. فعل‏های معین (کمکی) 23

  2-12. افعال شبه معین.. 23

  2-13. فعل‏های غیرشخصی (شبه معین) 24

  2-14. نمود یا حدّ فعل.. 24

  2-14-1. وجه اخباری.. 26

  2-14-2. وجه التزامی.. 26

  2-14-3. وجه امری.. 26

  2-15. جهت فعل.. 26

  2-15-1. کاربرد فعل مجهول.. 27

  فصل سوم: شرح احوال و آثار ابوالفضل بیهقی و جهانگشای جوینی

  3. شرح احوال و آثار ابوالفضل بیهقی و جهانگشای جوینی.. 29

  فصل چهارم: بررسی افعال دو کتاب تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا

  4-1. ماضی.. 1

  4-2. مضارع. 449

  4-3. مقایسه ی ساخت فعل در دو کتاب تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا 582

  4-3-1. فعل های ماضی ساده در تاریخ بیهقی.. 582

  4-3-2. فعل های ماضی ساده در تاریخ جهانگشا 582

  4-3-3. فعل های ماضی استمراری در تاریخ بیهقی.. 585

  4-3-4. فعل های ماضی استمراری در تاریخ جهانگشا 586

  فصل پنجم: نتیجه‏گیری

  5. نتیجه‏گیری.. 603

  منابع و مأخذ.. 620

  Abstract 623

   

  منبع:

  - ابوالقاسمی، محسن (1375). دستور تاریخی زبان فارسی. تهران: سمت.

  2- ------------ (1385). دستور تاریخی مختصر زبان فارسی. تهران: سمت. چاپ چهارم.

  3- ------------(1373). مادّه‏های فعل‏های فارسی دری. تهران: چاپ دیبا.

  4- اخلاقی، فریار (1386). «بایستن، شدن و توانستن سه فعل وجهی در زبان فارسی امروز». نامه فرهنگستان. ویژه‏نامه‏ی دستور. ص 82-132.

  5- احمدی گیوی، حسن (1384). دستور زبان فارسی فعل. تهران: نشر قطره.

  6- ارژنگ، غلامرضا (1381). دستور زبان فارسی امروز. تهران: نشر قطره.

  7- انوری، حسن و حسن احمدی گیوی (1390). دستور زبان فارسی. تهران: موسسه‏ی انتشارات فاطمی.

  8- باطنی، محمد رضا (1356). نگاهی به دستور زبان. تهران: انتشارات آگاه.

  9- ----------- (1348). توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی. تهران: موسسه‏ی انتشارات امیرکبیر.

  10- باقری، مهری (1388). تاریخ زبان فارسی. تهران: نشر قطره.

  11- جمشیدی، مظاهر و دیگران (1383). «بررسی و تحلیل وجه التزامی در دستور زبان فارسی». مجله‏ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان.

  12- حاکمی، اسماعیل (1339). دستور زبان فارسی. تهران: شرکت سهامی کتاب.

  13- خوئینی، عصمت (1389). «نکته‏هایی درباره‏ی فعل مرکب» . نشریه‏ی گوهر گویا. سال چهارم. ش دوم. ص 58-45.

  14- خیّامپور، عبدالرّسول (1384). دستور زبان فارسی. تهران: انتشارات ستوده. چاپ دوازدهم.

  15- دبیر مقدّم، محمد(1367). ساخت‏های سببی در زبان فارسی. مجله‏ی زبان شناسی مرکز نشر دانشگاهی. سال پنجم. شماره‏ی اول.

  16- رضایتی، کیشه خاله، محرم و مهدی دیّان (1387). «بررسی ساختمان فعل‏های ساده در آثار منثور فارسی از آغاز تا پایان قرن پنجم». مجله‏ی دستور. ویژه‏‏نامه‏ی فرهنگستان. ش 4.

  17- -------------------------- (1388). «فعل‏های پیشوندی در آثار منثور زبان فارسی از آغاز تا پایان قرن پنجم». مجله‏ی دستور. ویژه‏نامه‏ی فرهنگستان. ش 5.

  18- سرهنگیان، حمید (1352). «فعل معین در زبان فارسی». نشریه‏ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. ش 25.

  19- شریعت، محمد جواد (1367). دستور زبان فارسی. تهران: انتشارات اساطیر. چاپ سوم.

  20- صادقی، علی اشرف و غلامرضا ارژنگ (1354). دستور زبان فارسی سال دوم و سوم فرهنگ و ادب. وزارت آموزش و پرورش.

  21- صادقی، علی اشرف (1380). مسائل تاریخی زبان فارسی، تهران: انتشارات سخن.

  22- طالقانی، سید کمال (1351). اصول دستوری زبان فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر و انتشارات مشعل اصفهان.

  23- طاهری، حمید (1386). بررسی تحلیلی و تاریخی فعل‏های پیشوندی در زبان فارسی. نشریه‏ی دانشکده‏ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. دوره‏ی جدید. ش 21.

  24- فتوحی، محمود (1388). آیین نگارش مقاله‏ی علمی – پژوهشی. تهران: انتشارات سخن. چاپ سوم.

  25- فرشیدورد، خسرو (1383). فعل و گروه فعلی و تحوّل آن در زبان فارسی (پژوهشی در دستور تاریخی زبان فارسی). تهران: انتشارات سروش.

  26- ------------ (1383). فعل مرکب و ساختمان آن. مجله‏ی آشنا. سال سوم. ش 18. صص 74-82.

  27- ------------ (1348). دستور مفصّل امروز. تهران: بنگاه مطبوعاتی صیفعلی شاه.

  28- قریب، عبدالعظیم و دیگران (1370). دستور زبان فارسی (پنج استاد). تهران: نشر جهاد دانش.

  29- کلباسی، ایران (1371). ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز. تهران: موسسه‏ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).

  30- لسانی، حسین(1384). مقایسه‏ی ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسی و فارسی.

  31- مجیدی، مریم (1388). جلوه‏ها و کارکردهای نمود فعل در زبان فارسی. فصل نامه‏ی علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی. ش 15.

  32- ناتل خانلری، پرویز (1343). زبان شناسی و زبان فارسی. تهران: انتشارات امیر کبیر.

  33- ------------ (1366). تاریخ زبان فارسی . جلد دوم. تهران: نشر نو.

  34- ------------ (1340). درباره‏ی زبان فارسی. تهران: انتشارات مجله سخن.

  35- وحیدیان کامیار، تقی و غلام رضا عمرانی (1384). دستور زبان فارسی. تهران: سمت. چاپ هفتم.

  36- وزین‏پور، نادر (1369). دستور زبان فارسی آموزشی. انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران.

  37- همایونفر خ، عبدالرحیم (1339). دستور جامع زبان فارسی. به کوشش رکن‏الدین همایونفر خ. تهران: انتشارات مطبوعاتی علی اکبر علمی.   


موضوع پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, نمونه پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, جستجوی پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, فایل Word پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, دانلود پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, فایل PDF پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, پروژه درباره پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهان گشای جوینی

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده بررسی شیوه پرداخت رسانه های رقیب به اخبار روز -در روز 18 تیر که تاریخ سیاسی رخدادهای اپوزیسیون در ایران رقم خورد و روز 9 مهر که زمان برگزاری کنفرانس فلسطین با حضور کشورهای اسلامی به عنوان آرمان انقلاب اسلامی و جهان اسلام بود- موضوع این پژوهش است. هدف این کار بررسی «تفاوت» در «بازنمایی» رویدادها با روش تحلیل ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A. رشته: زبان و ادبیات فارسی چکیده: دگرگونی­های ساختاری و معنایی واژگان و ترکیبات زبانی، در عرصه­ی پژوهش­های تاریخ زبان، اهمیت بسیار دارد زیرا که ما را در شناسایی اصالت و قدمت زبان مرزوبوممان یاری می­کند. این ترکیبات، در طول زمان، کم‌کم معنای اصلی یا متعدد خود را ازدست‌داده و به معنای مجازی یا محدود­تری به‌کاررفته­اند. ازجمله آن‌ها ...

پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته مديريت صنعتي، گرايش تحقيق در عمليات شهريور 1390 چکيده نحوه و چگونگي انتخاب از ديرباز موضوع بحث فلاسفه و دانشمندان بوده است، لذا حصول نتايج رضايت بخش نيازمند طي

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده تحقیق پیش رو به آن دلیل نگاشته شده است که خواننده بتواند پس از مطالعه کامل آن آگاهی نسبتاً جامع و کاملی از عوامل موثر بر مسئله پوشش زنان در جامعه امروز ایران بدست آورد. این تحقیق با این پیش فرض انجام شده است که پوشش زنان ایرانی تا حد زیادی از آیین‌های ارتباطی که زنان را احاطه کرده‌اند تأثیر می‌پذیرد. منظور از ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد صنایع دستی گرایش طراحی و نقاشی سنتی چکیده دوران تیموری از مهم ترین ادوار هنری ایران در حوزه کتاب‌آرایی و هنرهای مرتبط با آن از جمله تذهیب است که با ویژگی‌های مختص به خود در قالب مکاتب هرات و شیراز و سمرقند جلوه می‌نماید. شناخت تذهیب‌های این دوره در نسخ قرآنی نشان‌دهنده نوعی از تجرید است که متناسب با کلام‌الله و از سوی دیگر در تناسب با نوع ...

چکیده این پژوهش که به روش تحلیلی-تاریخی انجام گرفته و جمع‌آوری اطلاعات در آن به شیوه‌های کتابخانه‌ای و میدانی بوده است، با هدف بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط-نقاشی صورت پذیرفته و در آن سعی شده تا با بررسی روند شکل‌گیری شیوه خط-نقاشی، به گستره فعالیت‌های نوشتار، اعم از بار معنایی و کاربردهای تصویری، پرداخته شود. اسلوب خطاطانه و حضور نوشتار فارسی در هنر معاصر ایران ...

چکیده منطقه گیلان و دیلمان یکی از دیرینه­ترین کانون­های فعالیت تشیع به شمار می‌رود. بررسی تاریخی پیدایش، گسترش و استمرار مذهبی، سیاسی و اجتماعی تشیع در محدوده گیل و دیلم به ما کمک می­کند که علاوه بر ترسیم تطور تاریخی تشیع در پهنه یاد شده به آسیب‌شناسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت این حضور پی ببریم تا در آینده پیش رو از این تجربیات استفاده گردد. در این پژوهش سعی شده است تا علت ورود و ...

پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد هنرهای اسلامی گرایش فلز چکیده: هنر در قرون اولیه‌ی ورود اسلام به ایران، به دلیل ناپایداری حکومت ها، دچار رکود و افول شد. اما قرون سوم تا پنجم هجری قمری، دورانی پر بار در تمام ابعاد فرهنگی از جمله هنر اسلامی بود. این بخش از تاریخ، نقش بسزایی در شکل‌گیری، گسترش و تداوم، سبک هنری- تزیینی نوینی داشت که در قرون بعد در هنر اسلامی ایران به نهایت شکوفایی ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) چکیده پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی کاربران عضو شبکه های اجتماعی را با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش در دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران و در بین دانشجویان رشته­ها و دوره­های مختلف تحصیلی این دانشکده انجام گرفته است. تحلیل یافته‌های این مطالعه که گرایش دینی ...

پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده پژوهش حاضر رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت دینی کاربران را با هدف شناخت رابطه میان ویژگی‌های فردی کاربران و عوامل سیاسی و اجتماعی با هویت دینی آنها و در پی پاسخ به این پرسش اساسی که شبکه‌های اجتماعی مجازی چه آثار و پیامدهایی بر هویت کاربران دارند با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. ...

ثبت سفارش