پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان

word 567 KB 31643 83
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی (M.A)

  گرایش: مدیریت

  چکیده :

  در پژوهش حاضر به تعیین انگیزه ها و عوامل مؤثر تماشاگران جهت تماشای بازی والیبال تیم الومنیوم المهدی  هرمزگان پرداخته شد. روش این تحقیق توصیفی -همبستگی است که بصورت میدانی انجام شده است . ابزار تحقیق ، پرسشنامه بیست و هفت سؤالی انگیزه های حضور تماشاگران بود. میزان پایایی پرسشنامه در این پژوهش 756/0 بدست آمد. نتایج بدست امده از امار توصیفی در پژوهش حاضر نشان داد، میانگین انگیزه ها به ترتیب از بزرگ به کوچک عبارتند از: علاقه مندی به تیم با 6/4 بیشترین میانگین را در بین انگیزه ها وهیجان بازی 5/4 ، علم به والیبال 4/4 ، پیروزی نیابتی 3/4 ، بازی پایاپای 8/3 ، گریز 6/3 ، خدمات به تماشاگران 2/3 ، سرگرمی 3 و در نهایت کمترین مقدار مربوط به علاقه مندی به بازیکنان با میانگین 7/1 بود .  امار استنباطی  در بررسی رابطه بین انگیزه ها و میزان حضور تماشاگران نتایج نشان داد که از حمایت تیم ، گریز ، هیجان بازی ، علم به والیبال ، بازی پایاپای ،  خدمات رفاهی و سرگرم کنندگی بازیها با میزان حضور تماشاگران رابطه معنی داری دارد اما علاقه به بازیکن خاص و پیروزی نیابتی با میزان حضور تماشاگران رابطه معنی داری ندارد. در نهایت تاًثیر کل انگیزه حضور تماشاگران در میزان حضور آنان سنجیده شد. از رگرسیون چند گانه برای بررسی رابطه علت و معلولی چند متغیر مستقل (انگیزه ها ) با متغیر وابسته (میزان حضور ) استفاده شد که نتایج نشان داد متغیرهای مستقل قادر به توضیح 3/12 درصد از تغییرات متغیر وابسته می باشند و متغیرهای تاثیر گذار در سطح 5 درصد به ترتیب اهمیت عبارتند از : خدمات رفاهی برای تماشاگران، هیجان، علاقه مندی به تیم، علاقه مندی به بازیکنان، علم به والیبال و بازی پایاپای .                                                       .                                                                                                      .

   

     واژه های کلیدی : انگیزش – عوامل موثر برحضور- تماشاگران – والیبال 

  - مقدمه

  گروهی از افراد خود در مسابقات و مبارزات شرکت می کنند و دسته دیگر نیز که توانایی یا امکان رویارویی مستقیم با حریف را ندارند، آرزوهای خود را در فعالیت های یک فرد یا گروهی از افراد دیده و به عنوان تماشاچی علاقمند، با پیروزی های تیم مورد علاقه خود فریاد شادی برآورده و در اندوه شکست می گریند (آندرف، 1380)

  وجود خیل مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشی، هواداران متعصب و پروپاقرص تیم های ورزشی و هواداران تندرستی و سلامتی که بی وقفه خواهان خدمات مناسب، سریع و متنوع ورزشی می باشند باعث شده که ورزش به عنوان یک صنعت پرطرفدار و پردرآمد شناخته شود و رشد فزاینده آن در تمامی حیطه های ممکن از جمله سرگرمی، بازار فروش، آمادگی جسمانی، ورزش حرفه ای، دانشگاهی، کالاها و صنایع ورزشی، جهانگردی، تفریحات سالم و غیره آنرا در رده پردرآمدترین صنایع جهان بویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی درآورده است.امروزه بازاریابی و سودآوری هدف اساسی اغلب شرکت های دولتی و خصوصی در سراسر جهان است. سرمایه گذاران ورزشی نیز اقدام به احداث فضاها وارایه خدمات ورزشی، تولید پوشاک و لوازم ورزشی و برگزاری مسابقات درآمدزا می نمایند. مشتریان و هواداران ورزشی نیز از این محصولات و خدمات ورزشی استفاده می کنند یکی از خدمات ارایه شده فرصت برای تماشای بازی های مختلف می باشد ( آندرف، 1380).

  والیبال پرطرفدارترین ورزش در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر میباشد درروزهای مسابقه مخصوصاً مسابقه بین تیم های بزرگ عده زیادی به دیدن مسابقات می روند.تعداد زیادی از تماشاگران با پوشیدن شال و لباس به رنگ تیم محبوب خود حمایت خود را علناً اعلام می کننند.به ظاهر همه برای تماشای مسابقات راهی سالن ورزشی می شوند اما در پشت این دلیل ساده انگیزه های زیادی برای حضور می توان پیدا کرد.پیدا کردن این انگیزه ها بر عهده تحقیقات بازاریابی ورزشی می باشد.

  دانش بازاریابی ورزشی در سال های گذشته اهمیت بسزایی برای فدراسیون ها و سازمان های ورزشی پیدا کرده است. این مهارت و دانش بدان حد اهمیت یافته است که آنرا بعنوان یکی از اجزاء مهم بقای فدراسیون ها و سازمان های ورزشی می توان بشمار آورد و این اهمیت بصورت فزاینده ای در حال افزایش است ( حسن زاده، 1384 ).

  بازاریابی ورزشی می تواند با مشخص کردن انگیزه های مؤثر بر میزان حضور تماشاگران، راه را برای حضور هر چه بیشتر آنان فراهم کند. حضور بیشتر تماشاگران منجر به فروش بیشتر بلیط و سایر خدمات و محصولاتی که توسط ورزشگاه ارایه می شود خواهد شد. تلویزیون و پول، ورزش را به سمت حرفه ای شدن هدایت می کند. در بسیاری از کشورها، بحث درآمدزایی باشگاهها و خودگردان کردن آنها مطرح است. این راه عامل مهمی برای فراهم کردن درآمد برای تیم ها مخصوصاً در کشور ما که به سمت خصوصی سازی حرکت می کنیم می تواند باشد.

  بررسی انگیزش به زبان ساده پی بردن به این مطلب است که چه چیزی سبب فعالیت افراد می شود؟  به همین لحاظ پی بردن به انگیزه افراد از نظر مدیران ورزشی بسیار قابل توجه و اهمیت است. مدیری که از انگیزه های تماشاگران آگاه باشدمی تواند دلیل رفتارهای آنان را حدس زده و پیش بینی لازم را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات بر سر راه حضور تماشاگران در ورزشگاه انجام دهد. ( علوی، 1381).

  1-2- بیان مساله

  انگیزش از دیرباز عنایت فلاسفه اندیشمندان و به ویژه مربیان بزرگ را به خود جلب کرده است. از این رو مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می گردند یکی از پیچیده ترین بخش های روانشناسی و مدیریت امروز است و کار علمی و پژوهشی گسترده ای را می طلبد. هر یک از اندیشمندان در تبیین عوامل انگیزشی متاثر از فرهنگ و شرایط اجتماعی حاکم نظریه هایی ابراز داشته اند. جای تردید نیست که توان انگیزشی انسان در حدی بوده که توانسته است عصر فرا صنعتی و متعاقب آن عصر تکنولوژی اطلاعات را پایه گذاری کند. علی رغم این همه پیشرفت تکنولوژی مسایل انسانی بزرگترین گرفتاری عصر ما را به وجود آورده و انگیزش ذهن متخصصان را در سطح وسیعی به خود مشغول داشته است (شفیع زاده و خلجی، 1380 ). 

  یکی از وظایف اصلی مدیران، تصمیم گیری و سیاست گذاری برای آینده سازمان خویش است. تجزیه و تحلیل انگیزه های حضور می تواند ابزار مناسبی برای تصمیم گیری مدیران باشد.

  طرفداران ورزشی با حضور در بازی ها مقدار زیادی پول در جریان این کار خرج می کنند (هاوارد1و کرامپتون2، 2004 ).

  مدیران و بازاریابان تیم های ورزشی برای افزایش حضور تماشاگران در بازی باید از استراتژی ها و طرح های بازاریابی استفاده کنند. برای افزایش حضور تماشاگران در بازی لازم است که عوامل و انگیزه های مؤثر بر حضور چه عوامل روانی و درونی و چه عوامل بیرونی و محیطی شناسایی شده و مقدار تاثیر هر یک بر میزان حضور سنجیده شود. بدین جهت این تحقیق بدنبال آزمایش انگیزه ها و عوامل مؤثر در حضور تماشاگران است.(کاهله3، و همکاران، 1996 ).

   

   

   

   

   

  1howard

  2keramptoon

  3kahele

   

   

  تحقیق در مورد حضور در بازی از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته استجنبه روانشناسی بدنبال عوامل درونی مصرف کننده مانند انتظارات، رضایت و انگیزه حضور است، جنبه خارجی دنبال عواملی مانند سابقه برد و باخت تیمها،راحتی سالن ورزشی و ویژگی هایش، وضع هوا در روز مسابقه، سطح درآمد تماشاگر، وجود جانشین های سرگرم کننده و غیره است. (کاهله و همکاران، 1996 ).

  بارشد صنعت ورزش مدیران ورزش برای افزایش در آمد نسبت به هزینه ها به تکاپو افتاده اند آنان همیشه دنبال افزایش حضور تماشاگران در بازی ها و ساختن طرفداران وفادار هستند (نیل و فونک، 2006 ).

  درآمد حاصل از حضور تماشاگران تا 75٪ درآمد کل بعضی از تیمها است (ژانگ، همکاران، 1996 ).

   حضور تماشاگران در بازی باعث ایجاد درآمد از طریق فروش بلیط و جایگاه های ویژه شده و به ایجاد درآمد از طریق سایر منابع مانند اسپانسرشیپ و فروش غذا و نوشیدنی،تبلیغات و حقوق رسانه ای کمک می کند (نیل و فونک، 2006). تیم آلومینوم المهدی هرمزگان از سال 1387-1388 در لیگ برتر استان هرمزگان شروع به فعالیت کرد و تمام بازیکنان در این مقطع با مربیگری آقای علی اکبر مهرجوی،بومی بودند و در بازیهای که بصورت رفت و برگشت در سالن فجر بندر عباس برگزار شد به مقام اول دست یافت در لیگ1388-1389 باشگاه تصمیم گرفت بجای لیگ زیر گروه کشوری در لیگ دسته اول باشگاههای کشور شرکت کندکه بعد از مراحل نامه نگاری،فدراسیون والیبال موافقت خود را جهت حضور تیم آلومنیوم المهدی هرمزگان در لیگ دسته اولی شد و با سرمربیگری فرهاد اعرابی و کمک عبدالرئوف بستگانی و آنالیز پوریا پور صادقی شروع به جذب بازیکن از شهر های مختلف کرد که در نهایت 7 بازیکن بومی و11 بازیکن غیر بومی  تیم را تشکیل دادند.درسال 1390-1389 با مربیگری فرهاد اعرابی مقام هشتم لیگ برتر والیبال کشور را به خود اختصاص داد.در سال 1391-1390 همچنان فرهاد اعرابی سکان هدایت تیم را برعهده داشت ولی در اواسط فصل به دلیل نتایج ضعیف استفعاء داد و جای خود را به محمدرضا دامغانی داد که در این سال از بین 12 تیم لیگ برتری به مقام نهم دست پیدا کردو در سال1392-1391 با مربیگری محمد رضا دامغانی مقام هشتم لیگ برتر را بدست آورد. ودر سال1393-1392 در اوایل فصل محمد رضا دامغانی با نتیجه گیری ضعیف خود از کار برکنار شد وناصر شهنازی مربی تیم ملی والیبال ایران سرمربی تیم شد و در این لیگ مقام نهم  را به خودش اختصاص داد.

   

   

   

   

  4rez

   

  5foonk

  بنابراین یکی از مسائل اساسی که برای افزایش حضور تماشاگران و افزایش درآمد سازمان های ورزشی باید مورد نظر باشد این است که انگیزه های حضور تماشاگران چیست؟ و چه عواملی بر میزان حضور آنان مؤثر است؟

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  انگیزش عملی است پویا و رابطه ای بین نیاز و عمل است که با ایجاد تنش و فشار در انسان حرکت و تکاپو ایجاد می کند و او را وادار می سازد که رفتاری جهت دار برای تحصیل نتیجه ای بگیرد که ارضاکننده نیازهای او باشد بدون اینکه در حالات او حتی تغییراتی به وجود آورد (نائلی، 1373). نیازهای انسان، یکی از مفاهیم اساسی بازاریابی است. احساس محرومیت همان نیاز است. انسان دارای نیازهای پیچیده ای است.این نیازها شامل نیازهای فیزیکی یا نیاز به غذا، پوشاک، گرما و سرما، امنیت و ... نیازهای اجتماعی، نظیر نیاز به احساس تعلق و محبت و نیازهای شخصی، مانند دانستن و اظهار وجودند. این نیازها قسمت اساسی از ساختار وجود انسان را تشکیل می دهند. وقتی نیازها تامین نشده باشد، شخص دو راه حل پیش رو دارد. اول، به دنبال چیزی باشد که نیاز را تامین کند و دوم، تلاش کند که به نحوی نیاز را تعدیل کند و شدت آن را کاهش دهد (خلیل آبادی، 1373).

  Abstract

  The aim of this study is the investigation of the motives and factors affecting the attendance of football spectators.

  This study is a descriptive- analytic one and it has been done by means of a fieldwork. For determining motivations and factors affecting the attendance, the spectators of Perspolis club were surveyed. A questionnaire with 27 questions of the motives and factors affecting the attendance of football spectators was used for gathering data. Consists of 9 part named team, ayer, drama, vicarious achievement, excitement, costumer services, entertai t, escape and knowledge. The degree of reliability of the questionnaire used in this study was calculated 0/756.

  The results of this study showed that 47.2% of spectators were in range of 19-24 years old.71.8 of spectators were single.38.4 of them had high school educatiopln.35% of them had 1-3 attendance each year. 31.1% had 200-350 thousands tomans income each month.

  The mean of motives was: team 4.6, excitement 4.5, knowledge 4.4, vicarious achievement 4.3, drama 3.8, escape 3.6, costumer services 3.2, entertainment 3, and player 1.7.

  Investigating relationship between motives and attendance showed that attendance had significant relationship with team, drama, excitement, costumer services, entertainment, escape and knowledge but attendance had no significant relationship with player and vicarious achievement. Investigating the affects of all motives on attendance with multi regression showed that costumer services, excitement, team, players, knowledge, drama had effect on attendance. Independent variables explained 12.8% of variance in attendance.

   

  Keywords: Motivation– Attendance – Spectators – Valiball

 • فهرست:

  فصل اول :طرح تحقیق ………………………………………………….……………………………………….. 1

  1-1- مقدمه  ...............................................................................................................................................................2

     1-2- بیان مساله و سؤالهای اصلی تحقیق ...............................................................................................................3

     1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ..............................................................................................................................5

     1-4- اهداف پژوهش ...............................................................................................................................................8

   1-4-1- هدف کلی ....................................................................................................................................................8

        1-4-2- اهداف اختصاصی ..................................................................................................................................8

     1-5- فرضیه های تحقیق .........................................................................................................................................8

     1-6- روش انجام تحقیق .........................................................................................................................................9

     1-7- قلمرو تحقیق ..................................................................................................................................................9

     1-8- محدودیت های تحقیق ...................................................................................................................................9

        1-8-1- محدودیت های تحت کنترل محقق .......................................................................................................9

        1-8-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق .................................................................................................10

     1-9- تعاریف واژه ها و اصطلاحات ......................................................................................................................10

  فصلدوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.......................................................................................................................11

     2-1- مقدمه ............................................................................................................................................................12

     2-2- بازار یابی .......................................................................................................................................................12

      2-3- تقسیمات بازاریابی ورزشی ..........................................................................................................................15

     2-4- محصول و خدمت ........................................................................................................................................16

     2-5- بازار .............................................................................................................................................................19

     2-6- مصرف کنندگان ...........................................................................................................................................20

       2-6-1- تماشاگران ............................................................................................................................................21

       2-6-2- انواع تماشاگران ...................................................................................................................................22

  2-7- تقسیم بندی بازار ............................................................................................................................................22

   2-8- آمیزه بازاریابی ...............................................................................................................................................23

        2-8-1- آمیخته بازاریابی خدمات ورزشی .......................................................................................................26

      2-9- استراتژی بازاریابی .....................................................................................................................................27

     2-10- استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف کننده .................................................................................................27

     2-11- رفتار مصرف کننده ...................................................................................................................................28

        2-11-1- الگوی رفتار مصرف کننده ...............................................................................................................28

     2-12 -عواملی که بر رفتار مصرف کننده اثر میگذارند ........................................................................................30

        2-12-1-عوامل فرهنگی .................................................................................................................................30

        2-12-2- عوامل اجتماعی ..............................................................................................................................30

        2-12-3- عوامل شخصی و دموگرافی ...........................................................................................................31

        2-12-4- عوامل روانی ...................................................................................................................................33

     2-13- انگیزش ...................................................................................................................................................34

        2-13-1- تئوری فروید درباره انگیزش ..........................................................................................................35

        2-12-2- تئوری انگیزشی هرزبرگ ................................................................................................................36

        2-13-3- تئوری مزلو درباره انگیزش ............................................................................................................36

     2-14- ماهیت رفتار مصرف کننده ......................................................................................................................38

     2-15- تئوری انگیزش و استراتژی بازاریابی ....................................................................................................40

     2-16- انگیزه های متداول در طرفداران ورزش ...............................................................................................41

        2-16-1- انگیزه گریز ...................................................................................................................................42

        2-16-2 انگیزه سرگرمی ...............................................................................................................................43

     2-17- تفاوتهای جمعیت شناختی در انگیزه های طرفداران ورزشی ................................................................43

        2-17-1- جنسیت و انگیزه های طرفداران ورزشی ......................................................................................44

     2-18- انگیزه های درونی و بیرونی طرفداران ورزش ......................................................................................44

     2-20- پیشینه تحقیق .........................................................................................................................................45

        2-20-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور .............................................................................................45

        2-20-2- تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور .........................................................................................46

     2-21- جمع بندی .............................................................................................................................................49

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق ...............................................................................................................51

     3-1- مقدمه .......................................................................................................................................................52

     3-2- روش تحقیق ............................................................................................................................................52

     3-3- متغیرهای تحقیق ......................................................................................................................................52

     3-4- جامعه و نمونه تحقیق ..............................................................................................................................52

     3-5- روش نمونه گیری ...................................................................................................................................53

     3-6- روش وابزار گردآوری اطلاعات ..............................................................................................................53

        3-6-1- پرسشنامه انگیزه های حضور تماشاگران ........................................................................................54

        3-6-2- اعتبار پرسشنامه ..............................................................................................................................55

     3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ..............................................................................................................55

  فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق ..........................................................................................56

     4-1- مقدمه : ...................................................................................................................................................57

     4-2- توصیف اطلاعات جمعیت شناختی پرسشنامه .......................................................................................57

        4-2-1- سن ................................................................................................................................................57

        4-2-2- وضعیت تاهل ................................................................................................................................59

        4-2-3- تعداد حضور در سالن ورزشی در سال ..........................................................................................60

        4-2-4- سابقه حضور ..................................................................................................................................61

        4-2-5- سطح تحصیلات .............................................................................................................................62

        4-2-6- میزان درآمد .....................................................................................................................................63

        4-2-7- شغل ................................................................................................................................................64

     4-3- توصیف سؤالات پرسشنامه اصلی ............................................................................................................65

     4-4- پایایی پرسشنامه ........................................................................................................................................69

     4-7- آزمون فرضیه های تحقیق : ......................................................................................................................75

        4-7-1 فرضیه اول .........................................................................................................................................75

        7-4-2- فرضیه دوم ......................................................................................................................................76

        7-4-3- فرضیه سوم .....................................................................................................................................76

        7-4-4- فرضیه چهارم ...................................................................................................................................77

        7-4- فرضیه پنجم .........................................................................................................................................77

        7-4-6- فرضیه ششم ....................................................................................................................................78

        7-4-7- فرضیه هفتم ....................................................................................................................................79

        7-4-9- فرضیه نهم ......................................................................................................................................80

     7-5- تاثیر انگیزه های حضور تماشاگران بر میزان حضور آنان .......................................................................81

  فصل پنجم : خلاصه ، بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات ............................................................................85

     5-1- مقدمه .....................................................................................................................................................86

     5-2- خلاصه تحقیق ........................................................................................................................................86

     5-3- بحث و نتیجه گیری ...............................................................................................................................91

     5-4- پیشنهادات ...............................................................................................................................................95

        5-4-1- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق ............................................................................................95

        5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده .....................................................................................................96

  فهرست منابع و مآخذ ................................................................................................................................98

     منابع فارسی ......................................................................................................................................................98

     منابع لاتین .........................................................................................................................................................99

  پیوست ..........................................................................................................................................................101

  چکیده انگلیسی 

  منبع:

  منابع فارسی:

  1. آندرف، ولادیمیر، فرانسواسیس، ژان، اقتصاد ورزش، ترجمه اله وردی جزایری، تهران: علم و ورزش، 1380
  2. اسماعیل پور، حسن، مبانی مدیریت بازاریابی، تهران: نکاه دانش، 1384
  3. پی یر- فویله، روان شناسی بازرگانی، ترجمه دکتر محمد حسین سروری، انتشارات سخن، 1370.
  4. پاشا شریفی، حسن، شریفی، نسترن، روشهای تحقیق در علوم رفتاری،چاپ اول، تهران، انتشارات پیک، 1371.
  5. حسن زاده، مهرداد، بازاریابی ورزشی، تهران: پرسمان 1384
  6. حقیقی، محمدعلی، مدیریت رفتار سازمانی، چاپ دوم، انتشارات ترمه، 1382، ص 77.
  7. حیدرعلی، هومن، پایه های پژوهش در علوم رفتاری، چاپ اول، تهران، انتشارات پیک، 1371، ص 224.
  8. خاکی، غلام رضا، روش تحقیق رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران، تبازتاب، 1384.
  9. خلیل آبادی، غلام رضا، بررسی انگیزه های افراد شرکت کننده در ورزش های همگانی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم، 1373.

  10. خداداد حسینی، سید حمید، عزیزی، شهریار، حسین میرحسینی، کسب و تجارت الکترونیکی رویکردی مدیریتی، تهران، سمت، 1385.

  11. خاکی، غلام رضا، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران، بازتاب، 1384، ص 202.
  12. رحیمی، قاسم، بررسی عوامل مؤثر در مدیریت ایمنی سالن ورزشی های والیبال کشور از دیدگاه تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی-  ارائه الگو، رساله دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، 1380.

  13. راجرز، لن، راهنمای بازاریابی برای موسسات کوچک، ترجمه عباس مخبر، تهران: کتاب ماد، 1373.
  14. سیترز، ریچارد، انگیزش و رفتار در کار، مترجم علوی، سید امین، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران، چاپ اول، جلد اول.

  15. شفیع زاده، علی، خلجی، حسن، بررسی ارتباط انگیزش با عوامل آمادگی جسمانی، مهارتی و علمی معلمان تربیت بدنی، پژوهش در علوم ورزشی، اسفند 1380.

  16. ظهراب پور، فاضل، بازاریابی و بازرگانی در مدیریت، انتشارات ساینا، 1376.
  17. عزتی، مرتضی، روش تحقیق در علوم اجتماعی،مؤسسه  تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، چ اول، 1376.
  18. علوی، امین ا... ، روان شناسی مدیریت و سازمان(رفتار سازمانی)، چاپ پنجم، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1381، ص 101.
  19. قراخانلو، رضا، نیسیان، فریده، بررسی نگرش اقشار مختلف در خصوص حضور تماشاچیان زن در میادین و رقابت های ورزشی مردان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1384.
  20. کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری، اصول بازاریابی،ترجمه علی پارسائیان، تهران: نشر دبستان، 1379.
  21. محرم زاده، مهرداد، مدیریت بازاریابی ورزشی، ارومیه: جهاد دانشگاهی، 1385.
  22. مومنی، منصور، تحلیل داده های آماری با استفاده از spss، تهران: کتاب نو ، 1386.
  23.نائلی، محمدعلی، انگیزش در سازمان ها،چاپ اول اهواز دانشگاه شهید چمران 1373.
  24. هاوکینز، دل، بست، راجر، کانی،کنث، رفتار مصرف کننده، مترجمان: احمد روستا، عطیه بطحایی، تهران: سارگل، 1385.
  25. یگانه، فریدون، بررسی عوامل انگیزش در وزارت آموزش و پرورش در جهت ادامه خدمت علاقه مندانه معلمان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشیتهران مرکز مدیریت دولتی.

  منابع لاتین:   

  26. Cialdini, R. B., Borden, RJ. Thorne, A., Walker, MR. (1976)”Basking in reflected glory: Three (football) field studies” Journal of Personality andSocial Psychology, 34, 366-375.

  27. Dietz-Uhler, Beth, End ,Christian, Harrick, Elizabeth A.,acquemotte,Lindy J (2000) ”Sex Differences in Sport Fan Behavior andReasons for Being a Sport Fan” Journal of Sport Behavior, Vol. 23

  28. Gordon R.Foxall, Ronald E.Goldsmith(1994), Consumer Psychology formarketing, USA:Routledge

  29. Howard, D. R., & Crompton, J. L. (2004) Financing sport (2th Ed.).Morgantown, WV: Fitness Information Technology, Inc.

  30. Kahle, LR, Kambara , KM, Rose , GM (1996) ”A functional model of fanattendance motivations for college football” Sport Marketing Quarterly

  31. Larson, Leonard A. (1976). ” Foundation of physical activity” Mac Millan Co., N.Y.

   

  32. Lee, Minyong (2007) AAHPERD National Convention and Exposition Convention Center: Exhibit Hall Poster Area I, University of Connecticut, Storrs, CT

   

  33. Matthew J. Bernthal and Peter J. Graham (2003)”The effect of Sport Setting on Fan Attendance Motivation: The Case of Minor League vs. Collegiate Baseball”Journal of Sport Behavior 26(3); Academic Research Library. 223- 224.

   

  34. Neale, Larry; Funk, Daniel (2006)”Investigating motivation, attitudinal loyalty and attendance behaviour with fans of Australian Football”: International Journal of Sports Marketing & Sponsorship.

   

  35. Philip Kotler, Gary Armstrong(1991), Principles of Marketing, USA:Prentice-Hall International

   

  36. Schrader, Wann, Daniel L., Wilson, Anthony.M (1999) ”Sport Fan Motivation: Questionnaire Validation, Comparisons by Sport, and Relationship to Athletic Motivation” Michael P. Journal of SportBehavior, Vol. 22

   

  37. Trail, G.T., Robinson, M.J., Dick, R. and Gillentine, A. (2003)” Motives and points of attachment: Fans versus spectators in intercollegiate athletics” Sport Marketing Quarterly. 12 4, 217-227.

   

  38. Wann, Daniel L (2001).Sport fans: the Psychology and social impact of spectators, New York: Routledge.

   

  39. Wann, Daniel L. (1995). Preliminary Validation Of The Sport Fan Motivation Scale,Journal of Sport & Social Issues, Vol. 19, No. 4, 377-396.

   

  40. Wenner, L. A., & Gantz, W. (1989) ”The audience experience with sports on television” In L. A.Wenner (Ed.), Media, Sports, and Society, pp. 241–269. New Bury Park, CA: Sage.

   

  41. Won, Jung-uk and Kitamura, Kaoru (2006). ”Motivational FactoresAffecting Sports Consumption Behavior of K-League and J-League Spectatores,International” Journal of Sport and HealthScience,Vol.4,233-251

   

  42. Zhang, J.J., Smith, D.W. & Pease, D.G. (1996)”Spectator knowledge of hockey as a significant predictor of game attendance” Sport MarketingQuarterly 5 (3), 41-48.


موضوع پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, نمونه پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, جستجوی پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, فایل Word پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, دانلود پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, فایل PDF پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, پروژه در مورد پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین انگیزه ها و عوامل موثر برآن بر حضور تماشاگران بازی والیبال در تیم آلومینوم المهدی هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه )شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده( : هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط علّی معنادار بین شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران تشکیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: تماشاچیان درکناربازیکنان همچون منابعی غنی می باشند که باکمک روانشناسان ورزش شناسایی وبا توجه به درنظرگیری ویژگی­های فردی بازیکنان وفراهم سازی شرایط بهینه حمایت بازیکنان از طریق حمایت­هاوتشویقات تماشاچیان وبرنامه ریزی صحیح مربیان ومسئولان مربوطه تلاش وگامهای اساسی در جهت افزایش کارآمدی تیمی وموفقیت تیمی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: تماشاچیان درکناربازیکنان همچون منابعی غنی می باشند که باکمک روانشناسان ورزش شناسایی وبا توجه به درنظرگیری ویژگی­های فردی بازیکنان وفراهم سازی شرایط بهینه حمایت بازیکنان از طریق حمایت­هاوتشویقات تماشاچیان وبرنامه ریزی صحیح مربیان ومسئولان مربوطه تلاش وگامهای اساسی در جهت افزایش کارآمدی تیمی وموفقیت تیمی ...

چکیده : امروزه در جهان, حمایتهای مالی به خصوص حمایتهای مالی ورزشی فعالیتهای بازاریابی را تشکیل میدهند. در ایران هم فعالیتهای مالی ورزشی روند به رشد را به خصوص در ورزش فوتبال طی میکند . بنابراین لازم است که مدیران شرکتها از اثر بخشی این نوع فعالیتهای بازاریابی اطلاعات کاملی کسب کنند تا بتوانند تصمیم هایی از جمله تخصیص منابع برای حمایتهای مالی ورزشی را به درستی اتخاذ کنند. ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزش چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت خدمات در پیش­گویی تصمیمات رفتاری تماشاگران لیگ برتر بسکتبال بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی تماشاگران مسابقه مهرام و پتروشیمی در مسابقات لیگ ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر رابطه­ی بین سرسختی ذهنی، راه­های مقابله با استرس و خوش ­بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مردان والیبالیست لیگ برتر والیبال نشسته ایران بوده است و حجم نمونه 70 نفر که بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده ازسه پرسشنامه سرسختی ذهنی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه تماشاگران باشگاه های استان تهران (استقلال، پرسپولیس، راه آهن، نفت) حاضر در لیگ برتر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : تربیت­بدنی گرایش: علوم ورزشی چکیده: هدف­از تحقیق­حاضر بررسی آثار تمرینات­منتخب­پلایومتریک­بر چابکی، توان­انفجاری و سرعت­بازیکنان­بدمینتون پسر17-21 سال­است. آزمودنی­های تحقیق 40 بازیکن پسر نخبه 21-17 سال در رشته بدمینتون بودندکه به­طور تصادفی به­دو گروه مساوی به نام گروه­تجربی (میانگین شاخص­توده­بدنی 51/0±79/22 کیلوگرم/متر2 ، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده تمرین مقاومتی روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است. هدف از این پژوهش بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته بود. برای این منظور، 30 والیبالیست نشسته زن اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده جهت بهبود عملکرد و انسجام تیم و گروه عوامل متعددی دخیل هستند. ازجمله موارد مهم رفتار رهبران در نفوذ بر زیر مجموعه می­باشد و هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه علی بین رفتار رهبری و میزان انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان بود. این پژوهش از نوع تحقیقات علی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش ...

ثبت سفارش