پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی

word 1 MB 31696 86
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • (M.A)پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

  رشته تربیت بدنی

  گرایش فیزیولوژی ورزشی

  چکیده:

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، توان بی هوازی ، چابکی و ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال اول تحصیلی 93-92 می باشد که حداقل 2 سال  سابقه  شرکت در تیم های غیر حرفه ای داشتند . نمونه آماری پژوهش 30 دانشجوی پسر ورزشکار مبتدی با میانگین قد 75/1 متر و وزن 22/72 کیلوگرم بودند که به صورت نمونه در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند . آزمودنی ها در  2 روز در هفته به مدت 12 جلسه به انجام تمرینات اینتروال با شدت 90 درصد قدرت بیشینه و دایره ای با شدت 75 درصد قدرت بیشینه و با فاصله زمانی 72 ساعت پرداختند. سپس متغیر های وابسته  پژوهش شامل توان هوازی ، توان بی هوازی ، چابکی ، ضربان قلب استراحت و ضربان قلب ریکاوری در قبل و پس از تمرینات اندازه گیری شد . تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون کالمو گروف- اسمیرنوف ، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و با آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری کمتر از 05/0 انجام گرفت. نتایج نشان داد که میزان توان بی هوازی در اینتروال 84/47±14/05 و در دایره ای 14/05   ±47/84 وات افزایش داشته است . میزان چابکی در اینتروال 0/55± 35/16 و در دایره ای  56/0± 71/16 ثانیه کاهش یافته است . میزان ضربان قلب استراحت در اینتروال 45/3± 80/65 و در دایره ای 90/4 ±70/68 کاهش یافته است . میزان ضربان قلب ریکاوری در اینتروال 09/4±10/117 و در دایره ای از 35/5 ±60/120 کاهش یافته است . این نتایج نشان داد تفاوت معناداری در دو گروه وجود نداشت  . همچنین یافته های پژوهش نشان داد که توان هوازی در گروه اینتروال   48/1 ± 32/57 و در دایره ای 04/2 ± 52/55 میلی لیتر بر دقیقه بر کیلوگرم رسیده ، که نشان دهنده تفاوت معنادار در دو گروه می باشد( P ≤0/05 ). با توجه به یافته ها می توان چنین نتیجه گرفت که تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا می تواند موجب بهبود توان بی هوازی ، چابکی ، ضربان قلب استراحت و ضربان قلب ریکاوری شود . اما به نظر می رسد تمرینات اینتروال روش موثرتری نسبت به تمرینات دایره ای برای بالا بردن توان هوازی افراد باشد.

   

  واژه های کلیدی : تمرینات اینتروال ،تمرینات دایره ای ، ضربان قلب 

  چندین دهه تمرینات اینتروال باشدت بالا توسط نخبگان ورزشی مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال همچنان مورد توجه پژوهش گران باقی مانده است. این تمرینات به صورت حرکت در فواصل کوتاه که به طورتقریبی با حداکثر شدت فوق بیشینه انجام می شود.  منظور از حداکثر شدت به عنوان یک درصد از سرعت به دست آمد درحداکثر توان هوازی VO 2max [1] گفته می شود. تحقیقات نشان داد که این تمرینات روش مؤثر و کار آمد در صرفه جویی زمان برای توسعه هوازی ورزشکاران در مقایسه با تمرینات استقامت سنتی می باشد. در حلقه باز تیم های ورزشی زمان آموزش غالباً محدود می باشد ، زیرا زمینه های جسمانی ، تاکتیکی و فنی متعدد نیاز به توجه در مدت زمان کم تمرین را خواستار می باشد(121).

  تمرینات مقاومتی در دو دهه گذشته از محبوبیت روبه گسترده ای در برابر دیگر روش های تمرینی برخوردار شده است. به ویژه اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که این نوع تمرینات در بهبود عملکرد قدرت عضلانی ، توان ، سرعت ، هیپرتروفی ، استقامت عضلانی ، عملکرد حرکتی ، تعادل و هماهنگی ورزشی افراد تاثیر مثبت بر جا می گذارد(86). به طور معمول تمرینات مقاومتی در گذشته به عنوان (افزایش قدرت و هیپرتروفی عضلانی) در ورزشکاران بدن ساز مورد استفاده قرار می گرفت. با این حال در حال حاضر باید درک بهتری از مزایایی مرتبط با سلامت این نوع آموزش داشته باشیم. به طوری که در بین سازمان ملی بهداشت مانند (طب ورزش آمریکا[2] و انجمن قلب آمریکا[3] ) از محبوبیت قابل توجه ای برخوردار است (10،11). از طرفی برای اکثر جمعیت ها از جمله نوجوانان ، بزرگسالان سالم ، افراد مسن و جمعیت های بالینی مورد استفاده قرار می گیرد(58).

  فوتسال نسخه داخل سالن فوتبال می باشد که توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) به رسمیت شناخته شده است. این بازی با محبوبیت بالا در سراسر جهان از سال 1989 با حضور 16 تیم ملی ، هر 4 سال یکبار برگزار می شود. فوتسال به صورت 5 به 5 و با تعویض های نامحدود انجام می شود. به همین تبع این رشته ورزشی در بسیاری از تجزیه و تحلیل های حرکتی خواستار نیاز های جسمانی  بالا می باشد(38).

   

  1-2.بیان مسئله

  فوتسال نوعی فوتبال داخل سالن می باشد که امروزه از محبوبیت رو به افزایش در میان افراد بر خوردار است با این حال تفاوت های میان این ورزش در زمان و محیط برگذاری آن وجود دارد به طوری که فوتبال در یک منطقه بزرگ و در دو زمان 45 دقیقه ای اجرا شده در حالی که فوتسال در منطقه کوچک به مساحت (40×20) متر و با دو زمان  20 دقیقه ای با شدت بالا تر اجرا می شود  (102) . از طرفی با تجزیه و تحلیل های انجام گرفته در مقادیر مسافت تحت  پوشش ، فاصله و شدت های مختلف شباهت های این ورزش بیشتر شبیه به هندبال و بسکتبال است (40). همچنین تحقیقات حاکی از آن است که فوتسال نسبت به سایر ورزش های از نیازهای بیشتری در حداکثر سرعت دویدن با شدت بالا و مکرر بر خوردار است (28). برآورد ضربان قلب بازیکنان فوتسال دارای  محدوده 170 تا 190 ضربه در دقیقه ثبت شده است (102). یا به محدوده 85 تا 95 درصد از حداکثر ضربان قلب خود می رسد (79). این در حالی است که ضربان قلب در طول مسابقات فوتبال که بین نیمه اول و دوم بین 155 تا 171 ضربه در دقیقه گزارش شده  است(102). ممکن است این شدت بدلیل متابولیسم بی هوازی بیشتر فوتسال نسبت به فوتبال باشد (40). به همین دلیل نیازمند سهم مختلفی از سیستم های انرژی می باشد (28 ). با توجه به مجمومه زمانی در بازی فوتسال ، متابولیسم غالب هوازی می باشد با این حال فعالیت های اصلی بازی شامل حرکات کوتاه مدت و شدت بالا که از طریق منابع بی هوازی حمایت می شود ( 28،112). در تجزیه و تحلیل های انجام گرفته در حرکات ورزشی تیم ها نشان داده که لحظات تعیین کننده در یک بازی اغلب کوتاه مدت و با شدت سرعت بالا در طیف  وسیعی  از  10تا 30 متر  یا مدت  2 تا 4 ثانیه می باشد ( 112). علاوه بر این ، اخیرا  مطالعه انجام گرفته نشان داد که بازیکنان حرفه ای فوتسال در طول مسابقه واقعی 5 تا 12 درصد از زمان بازی را با سرعت بالا تر از 15 کیلومتر در ساعت می دوند (28). همین دلیل باعث تمرکز  بیشتر محققان برای بالا بردن ظرفیت هوازی و  بی هوازی ورزشکاران  شده است (102 ). بسیاری از مطالعات قبلی گزارش کردند که ظرفیت هوازی و توان بی هوازی را می توان با برنامه های آموزشی طراحی شده با سرعت ، بهبود بخشید این در حالی است که این ورزشکاران به صورت سنتی آموزش داده شده بودند و از آموزش های مختلف در حال دویدن بدون توپ بهره برده اند (106).  بوچینیت و همکاران[4] و گابت[5]  اظهار داشتن تفاوت معنی داری بین آموزش های مبتنی بر مهارت ورزشی و سنتی از لحاظ سرعت و ظرفیت هوازی وجود دارد (34،63 ).   مطالعات دیگر به توسعه هر دو مهارت مبتنی بر آموزش و سنتی برای توسعه مهارت فنی و عملکرد جسمانی توصیه شده است ( 62،65). مهارت های مبتنی بر آموزش به طور فزآینده به عنوان روشی از تمرینات و وسیله ای برای بهبود عملکرد سطح مهارت های مبتنی برآموزش و شبیه ساز ی الگوهای حرکتی تیم های ورزشی در شرایط رقابتی و تحت فشار خستگی در آمده است ( 64).

  آموزش دایره ای نیز ترکیبی از تمرینات بی هوازی است که برای رسیدن به شرایط قلبی و عروقی مناسب به

  صورت متوالی انجام می گیرد(74 ). این تمرینات به دلیل بارهای سبکتر  اجرا متداول ترین روش  برای صرف جویی در زمان آموزش ، مورد استفاده قرار می گیرد (74 ). پنج عنصر مشترک برای رسیدن به تناسب اندام در هر ورزشکار شامل سرعت ، انعطاف پذیری ، مهارت ، استقامت و قدرت می باشد ، ورزشکاران نخبه اساس موفقیت خود را  توسعه جز به جز این عوامل با سرعت بخشیدن در فواصل کوتاه برای آماده سازی رقابت های ورزشی می دانند (24 ).تمرینات با سرعت بالا نیازمند طراحی فعالیت های با  حداکثر سرعت دویدن ،  شتاب و چابکی می باشد (93 ). توانایی چابکی به معنای توقف ، شروع و حرکت به سمت های مختلف می باشد (74 ). حرکات تکراری به تمریناتی گفته می شود که در کمک به عضلات خاص بدن برای جلوگیری از خستگی مسابقات از اهمیت زیادی در برنامه تمرینی ورزشکاران برخوردار است (74 ). دویدن با سرعت بالا تابعی از فرکانس در گام های بلند برداشتن ، استقامت و سرعت  که به صورت بازده جنبشی است ، این توانایی جسمانی تحت تاثیر قدرت ، انعطاف پذیری و سیستم عصبی قرار دارد (74 ). روش های آموزشی برای بهبود عملکرد حداکثر سرعت دویدن به طور معمول شامل تمرینات عمومی ( هیپرتروفی که هدف از آن فعال سازی نورونی) سرعت خاص (سرعت ، قدرت ) و حرکات خاص ( تمرینات مربوط به حداکثر سرعت دویدن) و آموزش قدرت می باشد (74). با این حال اثرات دستکاری وسرعت بخشیدن به تمرینات مقاومتی که  برای رسیدن به حد قابل قبول گسترش قدرت ( به عنوان مثال تا  80 درصد توسعه قدرت و تا 60درصد توسعه استقامت عضلانی) کمتر شناخته شده است ، به ویژه هنگامی این موضوع مهم می شود که سرعت در طول تمرینات کاهش می یابد (74).  همچنین در خصوص تمرینات اینتروال این نکته قابل اهمیت است که اختلاف دو روش سنتی و مبتنی بر آموزش به طور قطع ثابت نشده است به طوری که بوچنیت وهمکاران و گاباته از طریق پژوهش های انجام گرفته نشان دادند تفاوت معنی داری بین این دو مهارت در توسعه سرعت و ظرفیت هوازی وجود دارد(34،63). سایر مطالعات توسعه هر دو مهارت های فنی و عملکرد جسمانی توصیه شده است (62،65). عوامل موفقیت یک ورزشکار در ورزش های گروهی بر قراری تعامل با توپ در شدت های بالا است ، اساس علمی برای این تغییرات و چگونگی عملکرد جسمانی آن نا مشخص می باشد(102). در این فصل پس ازبررسی بیان مسئله ضروریت اهمیت تحقیق درباره شیوه های تمرینات اینتروال و دایره ای ، اهداف و فرضیات پژوهش مورد بازنگری قرار می گیرد. در ادامه فصل محدودیت ها و روش پژوهش بیان خواهدشد،  تعریف واژه های تحقیق آخرین بخش این فصل را به خود اختصاص می دهد.

  Abstract: The purpose of this research was to investigate the effects of high intensity interval and circuit training on aerobic and anaerobic power, agility and resting and recovery heart rate of beginner futsal players of Rasht branch Islamic Azad university (2014-2013 ) who had at least two years of experience in playing in amateur teams. The statistical sample were 30 beginner athletic student with the average height of 1.75 m and the average weight of 72.22 kg who were selected voluntarily and with available sampling. Subjects participated in interval training two days a week for 12 session, with the maximum intensity of 90 percent, and circuit training with the maximum intensity of 75 with 72 hours intermission. Then dependent variables including aerobic, anaerobic power, agility, resting and recovery heart rates were measured. Data wes analyzed with a sample of Kolomogorov-Smirnov, one way Anova and Tukey post hoc test in significance level lower than 0/05. The results showed that the anaerobic power in interval increased 84/47±14/5 and in circuit increased 84/47±14/5 watt. Agility decreased 16/35 ± 0/55 in interval and in circuit 16/71± 0/56 seconds. Resting heart rate decreased 65/80 ± 3/45 in interval and 68/70 ± 4/90 in circuit. Recovery heart rate also decreased 117/10 ± 4/09 in interval and 120/60 ± 5/35 in circuit . The results showed no meaningful difference between the two groups. Also the findings showed that aerobic power is 57/32 ± 1/48 in interval group and 55/52 ± 2/04 in circuit mL per minute per kg, which shows significant difference between the two groups      (p≤ 0.05).According to the findings, it can be concluded that interval and circuit training with high intensity, can improve anaerobic power, agility, resting heart rate and recovery heart rate. However, it seems that interval training is a more effective method than the circuit training, in increasing the aerobic power of the students.

   

  Keywords: Interval Training, Circuit Training, Heart Rate

 • فهرست:

                                      صفحه

  فصل اول: طرح تحقیق

  1-1. مقدمه.. 2

  1-2.بیان مسئله.. 3

  1-3. ضرورت واهمیت تحقیق.. 5

  1-4. اهداف پژوهش.... 7

  1-4-1. هدف کلی.. 7

  1-4-2. اهداف اختصاصی.. 7

  1-5. فرضیه های پژوهش.... 7

  1-6. محدودیت های پژوهش.... 8

  1-6-1. محدودیت های قابل کنترل.. 8

  1-6-2. محدودیت های غیر قابل کنترل.. 8

  1- 7. پیش فرض ها 8

  1-8. تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش.... 9

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1.مقدمه.. 12

  2-2.مبانی نظری.. 13

    2-2-1.نیازهای فیزیولوژیکی فوتسال........................................................................................................14

    2-2-2. بررسی تمرینات اینتروال .....................................................................................................15

    2-2-2-1 مراحل تمرینات اینتروال با شدت بالا ......................................................................................15

    2-2-2-2سازگاری فیزیولوژیکی تمرینات اینتروال....................................................................................16

    2-2-2-3.سازگاری های متابولیک............................................................................................................17

    2-2-2-4. سازگاری های عصبی عضلانی تمرینات اینتروال......................................................................18

    2-2-3. تمرینات دایره ای.........................................................................................................................18

    2-2-3-1 مراحل تمرینات دایره ای با شدت بالا......................................................................................18

    2-2-3-2 سازگاری های فیزیولوژیکی به تمرینات دایره ای.....................................................................19

    2-2-3-3 سازگاریهای متابولیک...............................................................................................................20

    2-2-3-4. سازگاری های عصبی.............................................................................................................21

  2-3 . پیشینه تحقیق.. 23

  فصل سوم:روش تحقیق

    3-1. مقدمه.................................................................................................................................................. 30

    3-2. روش پژوهش....................................................................................................................................30

  3-3. جامعه و نمونه آماری.. 31

  3-4. نمونه آماری.. 31

  3-5. متغیرهای پژوهش.... 31

  3-5-1. متغیرهای مستقل.. 31

  3-5-2. متغیرهای وابسته.. 31

  3-6. نحوه انجام تمرینات اینتروال با شدت بالا.. 31

  3-7. نحوه انجام تمرینات دایره ای با شدت بالا.. 34

  3-8. ابزار و تجهیزات.. 37

  3-9. اندازه گیری قد و وزن بدن. 37

  3-9-1. اندازه گیری قد.. 37

  3-9-2. اندازه گیری وزن بدن. 38

  3-10. روش اندازه گیری متغیر ها 38

  3-10-1. روش اجرای آزمون YoYo  38

  3-10-2. روش اجرا آزمون حداکثر سرعت دویدنRAST  39

  3-10-3. آزمون چابکی ایلینویز. 40

  3-10-4. روش اندازه گیری ضربان قلب استراحت... 40

    3-10-5. روش اندازه گیری ضربان قلب ریکاوری.....................................................................................41

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

  4-1. مقدمه.. 43

  4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 43

  4-3. بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش.... 44

  4-4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 45

    4-5. بررسی همگن پیش آزمون ها..............................................................................................................47

  4-6 . آزمون فرضیه های پژوهش.... 48

  4-6-1. فرضیه اول.. 48

  4-6-2.فرضیه دوم. 49

  4-6-3. فرضیه سوم. 50

  4-6-4.فرضیه چهارم. 52

  4-6-5. فرضیه پنجم.. 53

     4-6-6.فرضیه ششم ................................................................................................................................55

    4-6-7. فرضیه هفتم .................................................................................................................................56

    4-6-8 فرضیه هشتم .................................................................................................................................57

    4-6-9.فرضیه نهم.....................................................................................................................................59

    4-6-10. فرضیه دهم.................................................................................................................................60

    4-6-11. فرضیه یازدهم............................................................................................................................61

    4-6-12. فرضیه دوازدهم..........................................................................................................................63

    4-6-13. فرضیه سیزدهم...........................................................................................................................64

    4-6-14. فرضیه چهاردهم.........................................................................................................................65

    4-6-15. فرضیه پانزدهم............................................................................................................................67

  فصل پنجم بحث و نتیچه گیری

  5-1. مقدمه.. 70

  5-2. خلاصه پژوهش.... 70

  5- 3 .بحث و نتیجه گیری.. 71

  5-3-1. توان هوازی.. 72

  5-3-2. توان بی هوازی.. 73

  5-3-3. چابکی.. 75

  5-3-4. ضربان قلب استراحت... 75

  5-3-5. ضربان قلب ریکاوری.. 77

  5-4 . نتیجه گیری.. 77

  5-5 . پیشنهادها 78

  5-5-1 . پیشنهادکاربردی.. 78

  5-5-2 . پیشنهادپژوهشی.. 78

   منابع............................................................................................................................................ 79

  پیوستها 88

   

  منبع:

   

   

   

  1- بومپا، تئودور(1388). علم تمرین از زمانبندی، ‌تئوری و روش شناسی تمرینات ورزش. ترجمه وحید تادیبی. چاپ اول کرمانشاه. انتشارات دانشگاه رازی

  2- رابرت آ . رابرگز ، اسکات ا . رابرتس  (1384-1385) اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (2) ، ترجمه عباسعلی گائینی ، والی ا.... دبیدی روشن. انتشارات سمت

    3- شارکی برایان و گسکیل و استیون،‌ترجمه: فرهاد رحمانی نیا، مریم بخشی (1387). فیزیولوژی ورزش برای مربیان. انتشارات بامداد تهران.

  4- شعبانی رامین ، نیکبخت حجت الله ، نیکو محمد رضا ، چراغی محمد علی ، حجت اسلامی سمین ، شیر محمدی طیبه ، مختاری گیتا.(1390).تاثیر یک دوره برنامه نوتوانی قلب بر ظرفیت عملکردی ، فشار خون ،ضربان قلب ، ضربان قلب ریکاوری و اکسیژن برداشتی پس از عمل جراحی پیوند عروق کرنوی> مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی . دوره 21، صفحات 108 تا11

  5- علیزاده محمد حسین ، رحیمی علیرضا ، حق وردی روح الله.( 1389).تاثیر 6 هفته تمرینات موازی ودایره ای بر توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال نوجوان پسر. فصلنامه علوم ورزشی / سال دوم شماره سوم.

  6- فرزاد بابک ، قراخانلو رضا ، بیاتی مهدی ، آقاعلی نژاد حمید ، بهرامی نژاد مرتضی ، محرابیان فرهاد ، پلویی اسماعیل.(1390). اثر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر منتخبی از شاخصهای عملکرد هوازی، بی هوازی و هماتولوژیکی ورزشکاران

  7- فلاحی ، نجاتیان ، گائینی ،کردی ،صمدی .(1390).مقایسه تاثیر تمرینات ورزشی هوازی تداومی وتناوبی منتخب بر ضربان قلب استراحت وریکاوری در دقایق 1 ،2 ،3 بیماران.مجله علمی سازمان نظام پزشکی ایران ،دوره 29 شماره 1، 1390:3-29

  8- قدس میر حیدری سید فضل ا... ، تکلی همیلا.( 1382). تاثیر و ارتباط تمرینات اینتروال بر تعاد ضربان قلب زمان فعالیت واستراحت پسران دانشجو .حرکت ، شماره 18

  9- کیان زاده اصغر ، پیری مقصود ، آذربایجانی محمد علی ، حسنوند بهمن ، بهرامی فرید , امیدی حسین.(1392). تاثیر تمرینات مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ پسران نوجوان سالم با استفاده از اکوکاردیو گرافی. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  10- نور شاهی مریم ، هوانلو فریبرز ، بیگ زاده مهدی ، زر عبدالصالح.(1389). مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی و سرعتی بر میزان انعطاف پذیری، قدرت عضله همسترینگ و توان بی هوازی. ورزش وعلوم زیست حرکتی. سال اول شماره 3  صص20-144

  11- هادوی، فریده(1377). اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم تهران،

  12- هوانلو فریبرز ، احمدی زاده سجاد ، علی زاده رستم ، پور کیانی محمد ، شریف نژاد علی.(1387).رابطه بین توان هوازی با توانایی تکرارهای سرعتی در فوتبالیست های جوان نخبه.پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

  13-- ویلمور، جک. اچ، کاستیل، دیوید. ال (1386).فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی (جلد دوم). مترجمین، دکتر ضیا معینی، فرهاد رحمانی نیا، حمید رجبی،‌حمید آقا علی نژاد،‌دکتر فاطمه سلامی، چاپ ششم، 1386.

  14- ویلیام دی .مک آردل ، فرانک آی . کچ ویکتور آل .کچ. (1388) فیزیولوژی ورزشی (2) ، ترجمه اصغر خالدان . انتشارات سمت

  15- Adams, J. Cline, M. Reed, M. Masters, A. Ehlke, K.and Hartman, J. (2006): Importance of resistance training for patients after a cardiac event. Bayl Univ Med Cent.19 (3): 246–248.

  16- Always,S.E.,et al. )1989(.Conterasts in muscle and myofibers of elite male and female body builders .J. Appl .physiol.,67:24,1989

  17- American College of Sports Medicine. (2006). ACSM’s Advanced Exercise Physiology. (Philadelphia, PA). Lippincott Williams & Wilkins

   

  18 – American college of sports medicine. (2002) .Position stand: progression models in resistance training for healthy adults. Medicine and Science in Sports and Exercise.; 34:364-380

  19- American college of sports medicine. (1998). Position stand: the recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Medicine and Science in Sports and Exercise. ; 30:975-991

  20-. Antonio,J.,and Gonyea, W.J.: skeletal. (1993).  Skeletal muscle fiber hyperplasia. Med Sci Sports Exerc. Dec;25(12):1333-45.

  21- Apostolidis, N, Nassis, GP, Bolatoglou, T, and Geladas, ND. (2004). Physiological and technical characteristics of elite young basketball players. J Sports Med Phys Fitness 44: 157–163,

  22- Aziz, AR, Chia, M, and Teh, KC. (2000).The relationship between maximal oxygen uptake and repeated sprint performance indices in field hockey and soccer players. J SportsMed Phys Fitness 40: 195–200.

  23- Baechle, TR, Earle, RW, and Wathen, D. (2000). Resistance training. In: Essentials of Strength Training and Conditioning. Baechel, TR and Earle, RW, eds. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics,. pp. 395–426.

  24- Baker, D and Nance, S. ( 1999).The relation between running speed and measures of strength and power in professional rugby league players . J Strength Cond Res 13: 230–235,

  25- Ballor.d.l.,et al.(1987) .Metabolic responses during hydraulic resistance exercise. Med Sci . sports Exerc.,19:363.

  26- Bangsbo, J. (1994).Fitness Training in Football: A Scientific Approach. Bagsvaerd, Denmark: Storm,

  27- Bangsbo, J, Norregaard, L, and Thorso, F. (1991).Activity profile of competition soccer. Can J Sport Sci 16: 110–116.

  28- Barbero-Alvarez JC, Soto VM, Barbero-Alvarez V, Granda-Vera J. (2008). Match analysis and heart rate of futsal players during competition. J Sports Sci; 26: 63-73.

   

  29- Brough, L. et al. (1943) The step test: A simple method of measuring physical fitness for muscular work in young men. Research quarterly, 14, p. 31-35

  30- Birch, K. (2005). Sport and Exercise Physiology. (Oxon, UK). BIOS Scientific.

  31- Bishop, D and Spencer, M. (2004). Determinants of repeated-sprint ability in well-trained team-sport athletes and endurance-trained athletes. J Sports Med Phys Fitness 44: 1–7.

  32-  Bloomer RJ. (2003). Does resistance training stimulates cardiac muscle hypertrophy?

     National Strength & Conditioning Association.; 25(2): 7–15.

  33- Brett Klika, C.S.C.S., B.S. and Chris Jordan . (2013). High-intensity circuit trainingysing body weight: Maximum Results With Minimal Investment. Acsm s Health & fitness journal.,vol. 17/ no. 3

  34- Buchheit M., Laursen P.B., Kuhnle J., Ruch D., Renaud C., Ahmaidi S.( 2009). Game-based training in young elite handball players. Int. J. Sports Med.30:251-258.

  35- Burgomaster, K. A., Heigenhauser, G. J. F., & Gibala, M. J. (2006). Effect of short-term sprint interval training on human skeletal muscle carbohydrate metabolism during exercise and time-trial performance. Journal of Applied Physiology, 100(6), 2041-2047.

  36- Burgomaster, K. A., Heigenhauser, G. L., & Gibala, M. J. (2004). Skeletal muscle metabolic and performance adaptations after short sprint interval training (SIT). Medicine and Science in Sports and Exercise, 36(5), S20-S20

  37- Burgomaster, K. A., Hughes, S. C., Heigenhauser, G. J. F., Bradwell, S. N., & Gibala, M. J. (2005). Six sessions of sprint interval training increases muscle oxidative potential and cycle endurance capacity in humans. Journal of Applied Physiology, 98(6), 1985-1990

  38- Carlo Castagna a,Stefano D’Ottavio a, Juan Granda Vera b, Jose` Carlos Barbero A´ lvarez b.(2009). Match demands of professional Futsal: A case study. Journal of Science and Medicine in Sport 12  490–494

  39- Carroll, WL and Mendoza, A. (1998). Sports medicine for youth soccer. Sport J 1(1)

  40- Castagna C, D’Ottavio S, Granda-Vera J, Barbero-Alvarez JC. (2008). Match demands of professional Futsal: A case study. J Sci Med Sport; DOI

  41- Carter, A. (1996). Time and motion analysis and heart rate monitoring of a back-row forward in first class rugby union football. In M. Hughes (Ed.), Notational analysis of sport, I & II pp. 145 – 160). Cardiff: Centre of Notational Analysis University of Wales Institute

  42- Charette, S. L., et al. (1991).Muscle hypertrophy response to resistance training in older women. Appl. Physiol. 70, 1912-1916.

  43- Christopher, W, Lee, E, and Geoff,W. (2000). Development of speed, agility, and quickness for the female soccer athlete. Strength Cond J 22: 9–12. 

  44- Close GL, Kayani A, Vasilaki A, McArdle A. ( 2005). Skeletal muscle damage with exercise and aging. Sports Med. 35: 413-27.

  45- Colliander E, Tesch PA. (1990). Effects of eccentric and concentric muscle actions in resistance training . Acta Physiol  Scand; 140: 31-9

  46- Degroot, DW, Quinn, TJ, Kehtzer, R, Vroman, NB, and Olney, WB. (1998). Circuit weight training in cardiac patients: Determining optimal workloads for safety and energy expenditure. J Cardiopulm Rehabil18(2): 145–152,

  47- Deschenes MR, Kraemer WJ. (2002). Performance and physiologic adaptations to resistance training. Am J Phys Med Rehabil.; 81: S3-16.

  48- Dudley GA, Tesch PA, Miller BJ, Buchanan MD .(1991). Importance of eccentric actions in performance adaptations to resistance training. Aviat Space Environ Med. 62:543–550

  49- Dupont K., Akakpo K., Berthoin S. (2004).The effect of in-season high intensity interval training in soccer players. J. Strength Cond. Res.18:584-589

  50 - Duthie, G, Pyne, D, and Hooper, S. (2001). Applied physiology and game analysis of rugby union. Sports Med 13: 973–991, 2003. Lippincott Williams & Wilkins,. pp. 484–491.

  51- E.Kristal-Boneh, H. Silber (2000).The association of resting heart rate with cardiovascular, cancer and all-cause mortality. European Heart Journal , 21, 116–124

  52- -Feigenbaum MS, Pollock ML. (1999) .Prescription of resistance training for health and disease. Med Sci Sports Exerc. 31:38–45.

  53- Fereshteh Shahidi, Alireza Ghareh Mahmoudlu, Yahya Mohammad Najad Panah Kandi and Gholamreza Lotfi.(2012). The effect of two resistance training types on muscle fitness and anaerobic capacity in 16-18 years old male soccer players. Annals of Biological Research, 2012, 3 (6):2713-2717.

  54- Fiatarone,M.A.,et al. (1994). Exercise training and nutritional supplementation for physical frailty in very elderly people. N Engl J Med. Jun 23;330(25):1769-75.

   55- Fiatarone MA, Marks EC, Ryan ND, et al. (1990). High-intensity strength training in nonagenarians. Effects on skeletal muscle. JAMA.263:3029.

  56- FIFA . (2010).The history of futsal,” Acessed 15 October  http://www.fifa. Com.

  57- Fleck SJ. Cardiovascular adaptations to resistance training. Med Sci Sports Exerc.

  1988; 20(5): S146-S51.

  58- Fleck SJ, Kraemer WJ. (2004). Designing resistance training programs, 3nd Ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

  59- Fleck SJ, Kraemer WJ. (1988). Resistance training: basic principles part 1. Phys Sportsmed; 16: 160-71

  60- Fox, EL, Bowers, RW, and Foss, ML. (1988).The Physiological Basis of Physical Education and Athletics. (4th ed.). Saunders College Publishing. pp. 184.

  61- Fox EL. Mathews DK. (1981).The Physiological Basis of Physical Education and   Athletics third edition. Philadelphia, Saunders College Publishing.

   

  62- Gabbett T.J. (2008). Do skill-based conditioning games offer a specific training stimulus for junior elite volleyball players? J. Strength Cond. Res..22:509-517

  63- Gabbett T.J. (2006). Skill-based conditioning games as an alternative to traditional conditioning for rugby league players. J. Strength Cond. Res. 20:309-315

  64--Gabbett, TJ. (2002).Training injuries in rugby league: an evaluation of skill-based conditioning games. J Strength Cond Res.16: 236–241,

  65- Gamble P. (2004)A skill-based conditioning games approach to metabolic conditioning for elite rugby football players. J. Strength Cond. Res.;18:491-497

  66--Gettman, LR, Ayres, JJ, Pollock, ML, and Jackson, A. (1978). The effect of circuit weight training on strength, cardiorespiratory function, and body composition of adult men. Med Sci Sports Exerc. 10(3): 171–176,

  67- Gibala, M. J. (2007). High-intensity interval training: new insights. Sports Science Exchange, Gatorade Sports Science Institute, 20(2), 105-109.

  68- Gibala M & McGee S (2008) .Metabolic adaptation to short term high intensity training: A little pain for a lot of gain? Exercise & Sports Science Review.: 36(2), 58-63.
  69- Glaister, M. (2005). Multiple sprint work: physiological responses, mechanisms of fatigue and the influence of aerobic fitness. Sports Med 35: 757–777.

  70- Gora S., Lana R., Goran L. The anaerobic endurance of elite soccer players improved a high intensity training intervention in conditioning program. J. Strength Cond. Res. 2008;22:559-566.

  71- Haennel.R,et al.(1989) . Effects of hydraulic circuit training on cardiovascular function. Med Sci Sports Exerc Oct .21(5) :605-612.

  72- Haennel, R., Teo, K., Quinney, A., & Kappagoda, T. (1989). Effects of hydraulic circuit

  training on cardiovascular function. Medicine and Science in Sports and Exercise, 21, 605-612.

  73- Häkkinen K, Komi PV, Alen M, Kauhanen H .(1987). EMG, muscle fibre and force production characteristics during a 1 year training period in elite weightlifters. Eur J Appl Physiol.56:419–427.

  74- Halil tasxkin .(2009). Effect of cirucit training on the sprint-agility and anaerobic endurance. J.Strength and Cond. Res. : 23(6)/1803–1810

  75- Helgerud, J, Engen, LC, Wisloff, U, and Hoff, J. (2001). Aerobic endurance training improves soccer performance. Med Sci Sports Exerc 33: 1925–1931.

  76- Hoff, J and Helgerud, J. (2004).Endurance and strength training for soccer players: physiological considerations. Sports Med 3: 165–180,

  77- Iaia FM, Rampinini E, Bangsbo J. (2009). High-intensity training in football. Int J Sports Physiol Perform 4(3): 291-306.

  78- J. C. Barbero-Álvarez, S. D’Ottavio, J. Vera and C. Cas- tagna. (2009) .Aerobic Fitness in Futsal Players of Different Competitive Levels. Journal of Strength and Condition- ing Research, Vol. 23. No. 7. pp. 2163-2166.

  79- Juliano Dal Pupoa,∗, Daniele Detanicoa, Lorival J. (2012).Carminattia,b, Saray G. Santosa. Physiological and neuromuscular responses in the shuttle and straight line-repeated sprint running. j.apunts..11.001

  80-Kanakis C, Hickson RC.(1980). Left ventricular responses to a program of lower-limb strength training. Chest. 1980 Oct;78(4):618-21

  81--Kevin S. Heffernan, Christopher A. Fahs, Kevin K. Shinsako, Sae Young Jae, and Bo Fernhall.(2007). Heart rate recovery and heart rate complexity following resistance exercise training and detraining in young men. Am J Physiol Heart Circ Physiol 293: H3180–H3186.

  82- Koulla M. Parpa, marcos A. michaelides, barry s brown,( 2009), Effect of High Intensity Interval Training on Heart Rate Variability in Individuals with Type 2 Diabetes, JEPonline, ISSN 1097-975

  83- Kraemer WJ, Adams K, Cafarelli E, Dudley GA, Dooly C, Feigenbaum MS, Fleck SJ, Franklin B, Fry AC, Hoffman JR.(2002). Progression models in resistance training for healthy adults. American College of Sports Medicine position stand.Med Sci Sports Exerc. 34: 364-80

  84- Kraemer WJ, Fleck SJ, Evans WJ. (1996). Strength and power training: physiological mechanisms of adaptation. Exerc Sport Sci Rev. 24: 363-97.

  85- Kraemer WJ, Ratamess NA. (2004).Fundamentals of resistance training: progression and exercise prescription. Med Sci Sports Exerc. 36: 674-88.

  86- Kraemer WJ, Ratamess NA. (2000).Physiology of resistance training: current issues. Orthop. Phys. Therapy Clin. North Am.: Exerc. Tech. 9:4. Philadelphia: W. B. Saunders; 467-513

  87- Kravitz, L. (2009). Maximal aerobic power and functional independence in older adults. IDEA Fitness Journal, 6(3), 17-19.

  88- Krustrup, P., Hellsten, Y., & Bangsbo, J. (2004). Intense interval training enhances human skeletal muscle oxygen uptake in the initial phase of dynamic exercise at high but not at low intensities. Journal of Physiology-London, 559(1), 335-345

  89- Krustrup, P, Mohr, M, Amstrup, T, Rysgaard, T, Johansen, J, Steensberg, A, Pedersen, PK, and Bangsbo, J(2003). The yo-yo intermittent recovery test: physiological response, reliability, and validity. Med Sci Sports Exerc 35: 697–705,

  90- Kuno Hottenrott , Sebastian Ludyga  and Stephan Schulze(2012)  . Effects of high intensity training and continuous endurance training on aerobic capacity and body composition in recreationally active runners . ©Journal of Sports Science and Medicine 11, 483-488

  91- Laursen, P.B., Blanchard, M.A., &Jenkins, D.G. (2002). Acute high- intensity interval training improves Tvent and peak power output in highly trained males. Canadian Journal of Applied Physiology, 27(4), 336-348

  92- Lind AR, McNicol GW. (1967).Muscular factors which determine the cardiovascular responses to sustained and rhythmic exercise. Can Med Assoc J.96:706 –715

  93-- Little, TandWilliams, AG. (2006).Effects of differential stretching protocols during warm-ups on high-speed motor capacities in professional soccer players. J Strength Conditioning Res 20(1): 203–207,

  94- MacDougall, J. D., Hicks, A. L., MacDonald, J. R., McKelvie, R. S., Green, H. J., & Smith, K. M. (1998). Muscle Performance and enzymatic adaptations to

  95- MacDougall, J. D,( 1986).Morphological changes in human skeletal muscle following strength training and immobilization . In Human Muscle Power. N.L.Jones et al . (Eds),champaign ,il Human Kinetics

  96-. MacMillan, J, S. Davis, L, L.Durham, C, F. and Matteson, E, S. (2006): Exercise and heart rate recovery .Heart & Lung: The J of Acute and Critical Care. 35(6): 383-390

  97-- Manna I., Khanna G.L., Dhara P.C(2009). Training induced changes on physiological and biochemical variables of young Indian field hockey players. Biol. Sport;26:33-43.

  98- Manolopoulos, E, Papadopoulos, C, Salonikidis, K, Katartzi, E, and Poluha, S. (2004). Strength training effects on physical conditioning and instep kick kinematics in young amateur soccer players during preseason. Percept Mot Skills 99: 701–710.

  99- - McArdle, W. D., Katch, F. I., Katch, V. L. (1991). Exercise Physiology Energy, Nutrition, and Human Performance. (Malvern, PA) Lea & Febiger.

  100- Medbo J.I., Burgers S(1990). Effect of training on the anaerobic capacity. Med. Sci. Sports Exerc.22:501-507.

  101- Mohr, M., Krustrup, P., & Bangsbo, J. (2003). Match performance of high-standard soccer players with special reference to development of fatigue. Journal of Sports Sciences, 21, 519 – 528.

  102- Mustafa Karahan.(2012). The effect of skill-based maximal intensity interval training on aerobic and anaerobic performance of female futsal players. School of Physical Education and Sports, Aksaray University

  103- O’Hagan FT, Sale DG, MacDougall JD, et al. (1995) .Comparative effectiveness of accommodating and weight resistance training modes . Med Sci Sports Exerc. 27: 1210-9

  104- Parra J., Cadefau J.A., Rodas G. Amigo N., Cusso R.( 2000). The distribution of rest periods affects performance and adaptations of energy metabolism induced by high intensity training in human muscle. Acta Physiol. Scand;169:157-165

  105- PLISK, S.S. (2000). Speed, agility, and speed-endurance development. In: Essentials of Strength Training and Conditioning (2nd ed.). T.R. Baechle and R.W. Earle, eds. Champaign, IL: Human Kinetics,. pp. 471–491

  106- Polman R., Walsh D., Bloomfield J., Nesti M.(2004). Effective conditioning of female soccer players. J. Sports Sci.22:191-203

  107- Powers, S. K. & Howley, E. T. (2004). Exercise Physiology: theory and applications to fitness and performance. (Boston, MA) McGraw Hill.

  108- Rannou, F, Prioux, J, Zouhal, H, Gratas-Delamarche, A, and Delamarche, P.(2001). Physiological profile of handball players. J Sports Med Phys Fitness 41: 349–353,

  109- Samu Martinmäki.(2012), Efeects of high intensity cycling interval training on endurance performance in ice-hockey players. Science of Sports Coaching and Fitness Testing

  110- Sharkey B., & Gaskill, S. E. (2006). Sport Physiology for Coaches. (Champaign, IL) HumanKinetics

  111- Sirotic A.C., Coutts A.J. (2007) .Physiological and performance test correlates of prolonged high intensity intermittent running performance in moderately trained women team sport athletes. J. Strength Cond. Res. ;21:138-144

  112- Spencer M, Bishop D, Dawson B, Goodman C. (2005). Physiological and metabolic responses of repeated-sprint activities: specific to field-based team sports. Sport Med.;35:1025---44.

  113- S. R. Petersen, G. D. Miller, Ma: H. A. Qqunney,  H. A. Wenger, .( 1988 ). The Influence of High-Velocity Resistance Circuit Training on Aerobic Power. Journal of Orthopaedic & Sports Physical, 01 96-601 1/88/0910-033902.00/0

  114- Shawn johnson, steve burns, and kari azevedo.(2013.) Effects of Exercise Sequence in Resistance-Training on Strength, Speed, and Agility in High School Football Players. International Journal of Exercise Science 6(2) : 126-133, 2013.

  115- Sports Med. 2003; 33 (12): 889-919

  116- - Stephen P. Bird, Kyle M. . ( 2005). Designing Resistance Training Programmes to Enhance Muscular Fitness A Review of the Acute Programme Variables . Sports Med  ; 35 (10): 841-851

  117- Stolen, T, Chamari, K, Castagna, C, and Wisloff, U. (2005). Physiology of soccer: An update. Sports Med 35: 501–536 

  118- Stone MH, Potteiger JA, Pierce KC, et al.(2000). Comparison of the effects of three different weight-training programs on the one repetition maximum squat. J Strength Cond Res  , 14:332–337.

  119- Tabata I., Nishimura K., Kouzaki M., Hirai Y., Ogita F., Miyachi M., Yamamoto K. (1996). Effects of moderate intensity endurance and high intensity intermittent training on anaerobic capacity and VO2 max. Med.Sci. Sports Exerc. 28:1327-1330.

  120- Tesch,P.A. (1989). Enzyme activities of FT and ST muscle fibers in heavyresistance trained athletes.J.Appl.Physiol.,83:67.

  121- Timothy James Rogers B SpSc . ( 2010). The effect of high intensity running training on work capacity in footbbal (soccer) . Australian Catholic University September.

  122- Tomlin, DL and Wenger, HA. (2002).The relationships between aerobic fitness, power maintenance and oxygen consumption during intense intermittent exercise. J Sci Med Sport 5: 194–203,

  123- Urhausen A, Monz T, Kindermann W, (1996). Sports specific adaptation of left ventricular muscle mass in athlete’s heart. An echocardiographic study with 400 – m Rnners and soccer players. Int J Sports Med. 1996; 17(Suppl.3): S152 - S156

   

   

  124- Van Etten,L.M.L.A.,et al . (1994). Effect of body build on weight-training -induced adaptations in body composition and muscular strength. Med Sci Sports Exerc; 26: 515

  125-.Wenger HA, Bell GJ. (1986). The interactions of intensity, frequency and duration of exercise training in altering cardiorespiratory fitness. Sports Med. Sep-Oct;3(5):346-56.

  126- Weston, A. R., Myburgh, K. H., Lindsay, F. H., Dennis, S. C., Noakes, T. D., & Hawley, J. A. (1997). Skeletal muscle buffering capacity and endurance performance after high-intensity interval training by well-trained cyclists. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 75(1), 7-13.

  127- William J. Kraemer, PhD, Nicholas A. (2002).Resistance Training for Health and PerformanceCurrent Sports Medicine Reports, 1:165–171

  128-. Wisloff, U, Castagna, C, Helgerud, J, Jones, R, and Hoff, J. (2004).Strong correlation of maximal squat strength with sprint performance and vertical jump height in elite soccer players. Br J Sports Med.38: 285–288,

  129- Zagatto AM, Beck WR, Gobatto CA. (2009). Validity of the running anaerobic sprint test for assessing anaerobic power and predicting short-distance performances. The Journal of Strength and Conditioning Research; 23(6): 1820-1827


موضوع پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, نمونه پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, جستجوی پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, فایل Word پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, دانلود پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, فایل PDF پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, تحقیق در مورد پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, مقاله در مورد پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, پروژه در مورد پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, پروپوزال در مورد پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, تز دکترا در مورد پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, پروژه درباره پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی, رساله دکترا در مورد پایان نامه آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال شهرستان ساری، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه داوران فوتسال شهرستان ساری در سال 1393 به تعداد 30 نفر بود ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : تربیت­بدنی گرایش: علوم ورزشی چکیده: هدف­از تحقیق­حاضر بررسی آثار تمرینات­منتخب­پلایومتریک­بر چابکی، توان­انفجاری و سرعت­بازیکنان­بدمینتون پسر17-21 سال­است. آزمودنی­های تحقیق 40 بازیکن پسر نخبه 21-17 سال در رشته بدمینتون بودندکه به­طور تصادفی به­دو گروه مساوی به نام گروه­تجربی (میانگین شاخص­توده­بدنی 51/0±79/22 کیلوگرم/متر2 ، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : تربیت­بدنی گرایش: علوم ورزشی چکیده: هدف­از تحقیق­حاضر بررسی آثار تمرینات­ منتخب ­پلایومتریک ­بر چابکی، توان ­انفجاری و سرعت­ بازیکنان­ بدمینتون پسر17-21 سال­است. آزمودنی­های تحقیق 40 بازیکن پسر نخبه 21-17 سال در رشته بدمینتون بودندکه به­طور تصادفی به­دو گروه مساوی به نام گروه­تجربی (میانگین شاخص­توده­بدنی 51/0±79/22 ...

پایان نامه(رساله) برای دریافت درجه... در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده کارایی و عملکرد دستگاه های مختلف بدن، در قابلیت و توانایی اجرای فعالیت های ورزشی موثر است. از اینرو، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات استقامتی، قدرتی و موازی در ضربان قلب و فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، فاصله PR، در کارگران شرکت پارس خودرو بوده است. جهت اجرای این مطالعه، ...

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف از این تحقیق تاثیر یک دوره تمرینات دایر ه­ای پلایومتریک بر فاکتور های آمادی جسمانی دانش­ آموزان کشتی­ گیر منطقه 11 شهر تهران بود. بدین منظور 30 نفر از دانش­آموزان کشتی­گیر منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (N=15) با (میانگین سن 97/1±2/17 سال، ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­ زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی بود. به همین منظور از بین دانشجویان تیم فوتبال دانشگاه خوارزمی، 15 نفر از هر پست بازی (دروازه بان، دفاع میانی، دفاع کناری، بازیکن میانی و بازیکن ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

ثبت سفارش