پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران

word 2 MB 31710 119
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(M.A.)

  گرایش: مدیریت ورزشی

   

  چکیده

  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد.

  جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 93-92 تشکیل داد.

  در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ[1] و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق پرداخته شد، سپس در سطح استنباطی برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ضریب رگرسیون استفاده شده است.

  در این تحقیق با توجه به فرضیه­ها و اهداف تعیین شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون داده­ها مورد     تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد

  ابعاد سلامت جسمانی(فیزیکی)، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی  با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (r=0.758 ، 001/0p=) رابطه معنی داری وجود دارد.

  واژه­های کلیدی: هوش هیجانی، کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ورزشکار

  مقدمه

  دیدگاه افراد به زندگی تغییرات زیادی پیدا کرده است و برای ارتقای جنبه­های مختلف کیفیت زندگی[1] تلاش فراوانی می­کنند (نائینیان و همکاران، 1384). باتوجه به متنوع و متغیر بودن مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه فرد و گروه­های مختلف اجتماعی، در مورد تعریف و الگوی آن توافق کلی وجود ندارد. برای مثال براساس تعریف گروه کیفیت زندگی سازمانی بهداشت جهانی[2]، کیفیت زندگی ابعاد سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی، و حتی ارتباط با محیط زیست را دربرمی­گیرد (نیوا و تیلور[3]، 1999). کیفیت زندگی، رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مفهوم زندگی خوب دارد چون برخی از نشانگرهای اصلی زندگی خوب نیز (تندرستی و بهداشت روانی) مشابه کیفیت زندگی است و زندگی خوب بدون سلامت جسمانی و روانی معنایی ندارد (رمضانی نژاد، 1386). به همین دلیل چندین نشانگر کیفیت زندگی به ویژگی های شغلی، روابط شغلی، رضایت شغلی و رفتار تفریحی و گذران اوقات فراغت اختصاص یافته است (سازمان جهانی بهداشت، 1995). امروزه کیفیت زندگی مورد توجه سازمآن های رفاهی و اجتماعی، محققان علوم اجتماعی، بهداشت، روان شناسی، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است (نیوا و تیلور، 1999).

   به اعتقاد بار-آن هوش هیجانی مجموعه‌ای از توانایی ها و قابلیت ها و مهارت‌هایی است که فرد را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می‌کند و صفت هیجانی دراین نوع هوش رکن اساسی ­است که آن را از هوش شناختی متمایز می‌کند (ترابی،1382). بنابراین هوش هیجانی فاکتوری مهم است که مربیان و ورزشکاران باید همزمان با کسب مهارت‌ها و توانایی های لازم برای موفقیت در زمینه ورزشی مورد نظر، این مهارت را نیز آموزش و پرورش دهند.

   امروزه با توجه به افزایش شاخص طول عمر و امید به زندگی، مسئله مهم­تری با عنوان چگونگی گذراندن عمر و به عبارتی کیفیت زندگی[4] مطرح شده، که پرداختن به این موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور ورزش و تربیت بدنی را به خود جلب کرده است (احمدی و همکاران، 1383). کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روانشناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می­گیرد و بر ادراک فرد از این ابعاد نیز مبتنی است. در واقع، کیفیت زندگی در برگیرنده ابعاد عینی و ذهنی است که در تعامل با یکدیگر قرار دارند (عیدی

   

  [1] Quality of life

  [2] World Health Organization Quality of Life

  [3] Newa C, and Taylor

  [4]Quality of life

   

  بیان مسئله

  توانمندی ها و شایستگی های اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر کیفیت روابط اجتماعی و موفقیت در حوزه های گوناگون زندگی و حرفه ای به شمار می روند (می یر و کاراسو، 2001).  کنترل هیجانات در افراد علی الخصوص ورزشکاران و مربیان ورزشی بسیار مهم است و در این بین در میادین ورزشی هوش هیجانی کمک بسیاری به موفقیت مربیان و ورزشکاران در میادین ورزشی می کند. شناخت هوش هیجانی به مربیان ورزش در انتخاب بازیکنان و واگذاری مسئولیت های مختلف و درک رفتار و چگونگی برخورد با آن ها کمک می کند (داگلاس، ویگاند، 2007).

  کیفیت زندگی، رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مفهوم زندگی خوب دارد چون برخی از نشانگرهای اصلی زندگی خوب نیز (تندرستی و بهداشت روانی) مشابه کیفیت زندگی است و زندگی خوب بدون سلامت جسمانی و روانی معنایی ندارد (رمضانی نژاد، 1386). به همین دلیل چندین نشانگر کیفیت زندگی به ویژگی های شغلی، روابط شغلی، رضایت شغلی و رفتار تفریحی و گذران اوقات فراغت اختصاص یافته است (سازمان جهانی بهداشت، 1995). امروزه کیفیت زندگی مورد توجه سازمان­های رفاهی و اجتماعی، محققان علوم اجتماعی، بهداشت، روان شناسی، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است (نیوا و تیلور، 1999).

   پژوهش های صورت گرفته در زمینه مقایسه هوش هیجانی با بهره هوشی، توانائی های هوش هیجانی را که شامل ادراک هیجانی، تنظیم هیجانی، شناخت هیجانی و آسان سازی (تسهیل) هیجانی هستند را پیش بینی کننده بهتری برای موفقیت و سازگاری معرفی کرده اند (بشارت، 1348). هوش هیجانی شامل توانایی ما در ایجاد مهارت های کافی در بوجود آوردن روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف می باشد (گلمن، 1998). با بهبود این مهارت تسلط فرد بر امور بیشتر می شود، احساس تسلط بر اوضاع این باور را در ورزشکار بوجود می آورد که تلاش های وی بر موفقیت تاثیر خواهد گذاشت و وی می تواند مسیر رویدادها را تغییر دهد و نتیجه مسابقه را تعیین کند (کج باف نژاد، 1390). بنابراین درک هیجانات برای دست یافتن به اهداف موفقیت آمیز (برادبری و همکاران، به نقل از گنج،1384) و روح تیمی و محیط ورزشی پربازده بسیار مهم است (لین و همکاران، 2009،). یکی از موضوعات مهم روان‌شناسی که در سالهای اخیر مورد بحث جدی قرار‌گرفته، هوش هیجانی[1] است. هوش هیجانی شامل توانایی‌هایی مانند حفظ انگیزش شخص و استقامت در مقابل مشکلات، حفظ خونسردی و کنترل تکانش‌های خود در شرایط بحرانی بوده، کامیابی را به تاخیر انداخته و با دیگران همدلی نموده و امیدوار باشد (ساسانی 1390). هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین عامل برای پیش‌بینی عملکرد فرد و مؤثرترین محرک برای رهبری و موفقیت معرفی شده است. اعتماد به نفس[2]، آرمیدگی[3]، نیروبخشی[4]و تمرکز[5]که از مؤلفه‌های هوش هیجانی هستند ارتباط معنا داری یا سبک‌های رهبری و شخصیت یک رهبر در هدایت و کنترل تیم و کارکنان خود دارد که این ارتباط می‌تواند دارای همبستگی مثبت و بالایی باشد

   

  Absract

  The overall goal of this study is to investigate the relationship between emotional intelligence quality of life دانشجویان Students دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود . بدین منظور، Islamic Azad University, North Tehran. To this end, براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد . The sample consisted of 192 students, according to Morgan was chosen randomly.

  جامعه Community آماری Statistical پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 93-92 تشکیل داد . This study included all students who were studying in Islamic Azad University, North Tehran Branch was formed in the 93-92 school year.

  در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ In this study of emotional intelligence questionnaire [1] و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت - فرم کوتاه استفاده شد . برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق پرداخته شد، سپس در سطح استنباطی برای پیدا کردن رابطه بین م تغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ضریب رگرسیون استفاده شده است .  and the World Health Organization Quality of Life Questionnaire - Short Form was used. used to analyze the collected data using statistical indicators described in the description and summary of the features sample subjects Cognitive- were used, The inferential statistics to find the relationship between the variables r Pearson regression coefficient test was used.

  در این تحقیق با توجه به فرضیه In this study, according to the hypothesis ­ ها و اهداف تعیین شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون داده And goals set by using the correlation and regression ­ ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد Data were analyzed and the results showed

  بین Between ابعاد سلامت جسمانی ( فیزیکی ) ، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ( Physical dimensions of physical, psychological, social relations dimension, the environment and living conditions and quality of life in Islamic Azad University, North Tehran Branch ( r=0.758 r = 0.758 ، , 001 001 /0 / 0 p= p = ) رابطه معنی داری وجود دارد . ) There is a significant relationship.

  واژه               Terms ­ های کلیدی : Key: هوش هیجانی، کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ورزشکار Emotional intelligence, quality of life, Islamic Azad University, North Tehran Branch, athletic

 • فهرست:

  چکیده 10

  مقدمه. 12

  بیان مسئله. 13

  اهمیت و ضرورت. 17

  اهداف تحقیق: 18

  فرضیه های تحقیق: 19

  محدودیت های تحقیق. 20

  تعریف مفهومی متغیرها: 21

  مقدمه. 23

  کیفیت زندگی. 23

  تعاریف کیفیت زندگی. 23

  کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. 27

  هویت و کیفیت زندگی. 28

  کیفیت زندگی کاری. 28

  تاریخچه کیفیت زندگی کاری. 28

  تعاریف کیفیت زندگی. 31

  فضای مفهومی کیفیت زندگی. 34

  ماهیت هوش.. 38

  انواع هوش.. 39

  هیجان و اجزاء آن 40

  مدل های هوش هیجانی. 42

  مدل های هوش هیجانی. 46

  مدل بار-آن 49

  مدل دانیل گلمن. 50

  هوش هیجانی. 51

  درآمدی بر هوش هیجانی. 51

  تاریخچه کیفیت زندگی. 54

  عوامل موثر بر کیفیت زندگی. 56

  ویژگی های کیفیت زندگی. 57

  کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. 59

  تحقیقات داخلی. 60

  تحقیقات خارجی. 78

  خلاصه نتایج تحقیقات. 85

  فصل سوم 86

  روش شناسی. 86

  مقدمه. 87

  روش و طرح کلی تحقیق: 87

  جامعه آماری و روش نمونه گیری. 87

  تعاریف عملیاتی متغیرها 88

  ابزارهای اندازه گیری: 88

  روش تجزیه و تحلیل. 91

  فصل چهارم 92

  یافته های تحقیق. 92

  توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها 93

  - تحلیل استنباطی داده ها 98

  فصل پنجم. 103

  بحث و نتیجه گیری. 103

  مقدمه. 104

  خلاصه تحقیق. 104

  یافته های توصیفی. 104

  یافته های استنباطی داده ها 105

  بحث و نتیجه گیری. 105

  پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 108

  پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 109

  منابع و ماخذ. 110

   

  منبع:

  ابراهیمی ر.1381.بررسی رابطه عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم ونحقیقات تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

  آقایی؛ اصغر، نوری؛ ابوالقاسم و شریفی؛ غلامرضا، (1386)، رابطه هوش هیجانی با موفقیت ورزشی در ورزشکاران حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای، اولین همایش بین‌المللی علمی- ورزشی دانشگاه‌های جهان اسلام.

  اکبرزاده، نسرین.(1383) هوش هیجانی (دیدگاه سالوی و دیگران)،چاپ اول،انتشارات فارابی،ص 16.

  پارسا، نسرین.(1382) هوش هیجانی ،تهران انتشارات رشد.ص 23.

  اصلانخانی، محمدعلی و همکاران.(1387) رابطه هوش هیجانی وعوامل شخصیتی در ورزشکاران بزرگسال نخبه و غیر نخبه،مجله علوم حرکت انسان ،ص 11-3.

  افخمی، اسماعیل.(1386) رابطه بین اثر بخشی مربیگری و هوش هیجانی مربیان ورزش دانشگاههای شهرتبریز،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی،ص1.

  آقایار. شریفی­درآمدی، پرویز،سیروس،( 1389) هوش هیجانی و ورزش،انتشارات طراحان ایماژ تهران،ص 67 .

  اسمعیلی، معصومه و همکاران.(1386). تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر سلامت روان،مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران،سال 13،شماره 2،ص 158-165.

  بشارت، محمدعلی. ( 1384 ). بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماع . ی مطالعات روانشناختی،2، 25-38.

  بیک­پور، ام­البنین و حسینی، مژگان (1385). "بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با دلبستگی شغلی و میل ماندن در شغل". پایان­نامه کارشناسی، اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی روانشناسی.

  پرداختچی م.(1386).بررسی کیفیت زندگی کاری در شرت فولاد مبارکه اصفهان در سال86.دانشگاه شهیدبهشتی.تهران.

  تابش، سعید. (1385). مقایسه هوش هیجانی در بین زنان ورزشکار با مهارت باز و بسته وغیرورزشکار،تهران پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه مازندران.

  تعالی ح(1374).بررسی اثرات عوامل کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان بانک های کشور.پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت.دانشگاه علامه

  ترابی، منوچهر. (1382). بررسی رابطه بین هوش هیجانی وعملکرد مدیران میان گروههای هما،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ص 7 .

   ثمری، علی­اکبر،طهماسبی، فهیمه. (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان،فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره 36و35،ص 128-121.

  ثنایی، محمد ؛ زردشتیان، شیرین ؛ نوروزی سید حسینی، رسول (1392). اثر فعالیت های بدنی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در سالمندان استان مازندران، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 17 ، ص 158-137.

  جزنی، نسرین(1376). "مدیریت خلاق در عصر تحولات شتابان"، ماه­نامه علمی­آموزشی تدبیر، شماره 4، حاج زمانی م.بررسی کیفیت زندگی کاری بر بهره وری.سازمان مدیریت و برنامه ریزی.تهران.

  حسامی، محمد (1391). رابطه بین هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه.

  حسین علیان، محسن. (1383). مقایسه هوش هیجانی قهرمانان و ورزشکاران رشته­های گروهی وانفرادی با افراد غیر ورزشکار،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی،ص 31.

   حسن‌زاده؛ کیومرث، (1381)، بنیاد و ماهیت هوش آدمی، انتشارات جمال، تهران.

  حسینی فرجام ا.1382.بررسی و مقایسه کیفیت زندگی کاری معلمان شهرهمدان.پایان نامه کارشناسی ارشد. مرکز مدیریت آموزش و پرورش استان همدان.

  حسینی، محمد سلطان و نادریان، مسعود و همایی، رضا و موسوی، زهره(1388). "بررسی رابطه  بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت­بدنی استان اصفهان"، نشریه ی مدیریت ورزشی، شماره ی دو، صص 181-167. 

  خسروجردی، راضیه.(1386) بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی دردانشجویان دانشگاه سبزوار،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تهران،ص 14.

  خاقانی­زاده، مرتضی و عبادی، عباس و سیرتی، مسعود و رحمانی، منظر(1378). "بررسی رابطه  استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در در بیمارستان­های منتخب نیروهای مسلح"، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، مجله طب نظامی، صص 184-175.

  ربانی، علی؛ کیانپور، مسعود (1385). درآمدی بر رویکردهای نظری و تعاریف عملی مفهوم کیفیت زندگی، فصلنامه مددکاری اجتماعی، سال پنجم، شماره 4.

  رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسین (1387). بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، سال یازدهم، شماره 13.

  رمضانی نژاد، رحیم؛ واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم؛ مختاری، رباب (1389). مقایسه کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش همگانی، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره هفتم.

  رمضانی ط.1380.بررسی کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر همدان.پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

  زهراکار، کیانوش. (1386) بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان،روانشناسی کاربردی،دوره دوم،شماره 5،ص 98-89 .

  ساسانی مقدم، شیوا. بحرالعلوم‌ حسن. (بهار و تابستان 1390)، ارتباط بین هوش‌هیجانی و مهارت‌های روانی دانشجویان دختر ‌ورزشکار دانشگاه صنعتی شاهرود، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ( علوم حرکتی و ورزشی)، 1390؛1،(پیاپی 17)، صص. 39-27

  سپهریان، فیروزه.(1390) هوش هیجانی (ازIQتا EQوSQ)نتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، ص 67 .

  سلام زاده، یاشار و منصوری، حسین و فرید، داریوش(1387). "بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره­وری انسانی مراکز خدمات درمانی(مطالعه موردی پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد)"، فصل­نامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره 6، شماره دوم، صص 70-60.

  سلام زاده، یاشار و منصوری، حسین و فرید، داریوش(1387). "بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره­وری انسانی مراکز خدمات درمانی(مطالعه موردی پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد)"، فصل­نامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره 6، شماره دوم، صص 70-60.

  سیدکلان، میرمحمد. (1387). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و اثر بخشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

  شبان لاله،معصومه.(1387) بررسی رابطه هوش هیجانی وسبک رهیری مدیران با تعهد سازمانی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس دخترانه شهر تبریز ،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز .

  شعبانی بهار، غلامرضا، محمد زمان کونانی (1391): رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم – شماره 3 – تابستان 1391.

  شعبانی بهار غلامرضا ، نصراله عرفانی، علی پارساجو بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مربیان تیم های ورزشی گروهی شرکت کننده در نهمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های سراسر کشور"، ، ، مدیریت ورزشی _ بهار 1390 ،  شماره 8 -  ص : 105- 93

  صیادی­تورانلو، حسین، و جمالی،رضا و منصوری، حسین(1388). "بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی : مطالعه موردی : کارکنان آموزش و پرورش یزد"، مجله علوم تربیتی(علوم تربیتی و روانشناسی)، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار1388، دوره پنجم، سال شانزدهم، شماره 1، صص 136-113.

  عبدی، نجمه، (1388). بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات تلفن ثابت، نشریه خبری شرکت مخابرات خراسان رضوی، شماره 153.

  عبدلی، بهروز.(1384)، مبانی روانی-اجتماعی تربیت‌بدنی. نشر: بامدادکتاب .

  غفاری، غلامرضا و اونق، نازمحمد (1385). سرمایه اجتماعی و کفیفیت زندگی، مطالعه موردی شهر گنبد کاووس. مطالعات اجتماعی ایران، شماره 1، شیراز.

  کریمی؛ یوسف، جمهری؛ فرهاد، (1382)، تفاوتهای فردی، رشد، تهران ، چاپ سوم.

  کجباف نژاد، هادی و همکاران. (1389) ارتباط بین مهارتهای روانی،هوش هیجانی و مولفه های آن با انگیزه موفقیت ورزشی در ورزشکاران مرد شهرستان شیراز،برگرفته از رساله دوره دکتری تخصصی واحد علوم وتحقیقات خوزستان،ص 125-108.

   کیوانلو، فهیمه­ و همکاران. (1389). رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری،مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سبزوار،دوره 18،شماره 1/54-47،ص 47 .

  مقدمی، مجید.(1386) بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک رهبری تحول آفرین ،پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان .

  ملکی آوارسین. صادق و سید کلان، میر محمد، تابستان 1387)، بررسی رابطه بین هوش‌هیجانی و اثربخشی اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره2، صص132-115.29

  مرادی­زاده، مهدی(1388). "بررسی رابطه دلبستگی شغلی و جو سازمانی دبیران متوسطه تربیت­بدنی نواحی چهارگانه شهر اهواز". پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده 


موضوع پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, نمونه پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, جستجوی پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, فایل Word پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, دانلود پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, فایل PDF پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, پروژه در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, پروژه درباره پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهر پاسارگاد به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از ببن کارکنان 132 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارت ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی –گرایش عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که 50 دبیر زن و 50 دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی چکیده: هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارکنان زن و مرد شرکت دارو پخش در شهر تهران بوده است. تعداد کارکنان شرکت دارو پخش در بخش های مختلف این کارخانه 1000 نفر براورد شده است. نمونه گیری صورت نمونه گیری ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی گرایش : مدیریت آموزشی [1]چکیده: این تحقیق با هدف بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس انجام شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که برای پرسشنامه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش :"منابع انسانی" چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت­شغلی کارکنان استانداری اصفهان بوده است. جامعه آماری عبارت است ازکارکنان رسمی سازمان که نظرات 254 نفر از آنها به طور نمونه مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه ساختاریافته، به کمک نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"منابع انسانی مقدمه کار، یک منبع بسیار مهم برای امرار معاش و احراز موقعیتهای اجتماعی است که در عین حال میتواند به نارضایتی، تحلیل رفتن قوای جسمی و روانی منجر شود. استرسهای ناشی از شغل، باعث بروز نارضایتی کارکنان و پدیدآیی تاثیرات منفی به سزایی در سایر زمینه های زندگی اعم از اجتماعی، فردی و خانوادگی میشود. یکی از نتایج استرسهای ...

ثبت سفارش