پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه

word 2 MB 31722 127
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • رساله برای دریافت درجه دکتری(Ph.D)

  گرایش: مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

  چکیده رساله

  یکی از عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان ورزشی، انگیزه و خطر ادراک شده می باشد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل مصرف ورزشی بر اساس خطر ادراک شده و انگیزه می باشد. تحقیق حاضر همبستگی و از انواع تحقیقات کاربردی می باشد که برای انجام آن از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل تماشاچیان حاضر در استادیوم (10000 نفر) بود که 359 نفر از آنها توسط روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین روایی صوری (به وسیله متخصصان) و سازه (به وسیله تحلیل عاملی تاییدی)، پایایی (با استفاده از آلفای کرونباخ) و پایایی ترکیبی نتایج مدل معادلات ساختاری از طریق نرم­افزار LISREL نشان داد که انواع خطرات ادراک شده توسط تماشاچیان ورزشی(مالی- زمانی، عملکردی، روانی- اجتماعی و فیزیکی- محیطی) پیش­بینی­کننده­های تعیین­کننده­ای برای مقاصد رفتاری مصرف­کنندگان (قصد حضور، پیشنهاد به دیگران، خرید کالاهای تیم و مصرف رسانه ای) به حساب می­آیند (NFI= .94, CFI= .94, NNFI= .92, RMSEA= .05, χ2/df= 2.51). همچنین یافته­های پژوهش نشان داد که مدیران و بازاریابان ورزشی باید اثرات منفی و مثبت انگیزه و خطرات ادراک شده بر رفتار مصرف ورزشی را در تمامی برنامه های خود مورد توجه قرار دهند.

  واژه­های کلیدی: رفتار مصرف کننده ورزشی، انگیزه، خطر ادراک شده، مقاصد رفتاری

  1 مقدمه

  وضعیت نابسامان اقتصادی بر میزان حضور انواع مشتریان و مصرف کنندگان ورزشی اعم از تماشاچیان، شرکت کنندگان، خریداران کالاها و ... تاثیر بسزایی داشته است. به همین دلیل بررسی رفتار مصرف کنندگان ورزشی[1] از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است(کاله[2] و همکاران 1996).

  بررسی خطر دریافت شده در زمینه رفتار مشتری، توریسم[3] و تفریحات[4] مورد توجه بوده است، اما محققین توجه کمتری نسبت به تاثیر آن بر مصرف ورزشی[5] داشته اند (جیمز و تریل[6]، 2008) و یا محقق از آن بی اطلاع است.

  از طرف دیگر تحقیقاتی هم که به بررسی دلایل تماشا[7] و شرکت[8] در رویدادهای ورزشی پرداخته است، غالبا به متغیرهای انگیزه[9] و تقاضای بازار[10] پرداخته اند( جیمز و روز[11]، 2002، کاله و همکاران 1996، کالب و جیمز[12]، 2000). توجه به انگیزه بدون در نظر گرفتن خطر درک شده توسط مشتری نمی تواند به طور کامل به توضیح رفتار مشتری ورزشی بپردازد. انگیزه و موانع شامل خطر ادراک شده دو ساختاری هستند که می توانند بر یکدیگر اثر گذارند، اگر خطر دریافت شده افزایش یابد حضور در میادین ورزشی نیاز به انگیزه بیشتری دارد و اگر خطر دریافت شده کاهش یابد تماشاچی برای حضور نیازمند انگیزه بالایی نیست(جیمز و تریل، 2008). بعلاوه تحقیقات مربوط به حضور در رویداد های ورزشی نیز بیشتر بر فاکتورهای مربوط به حضور و کمتر به موانع مربوط به حضور در رویدادهای ورزشی پرداخته اند.

  در هر سازمان یا شرکت، ارائه محصولات با کیفیت و ایجاد وفاداری در مشتری برای بقا و موفقیت ضروری است (زیدامل و همکاران[13]، 1996). از طرف دیگر تحقیقات نشان داده اند که حفظ مشتریان موجود، سرمایه گذاری بهتری نسبت به جذب مشتریان جدید است(فورنل و ورنل فلت[14]،1987، کوتلر[15]، 2003). بنابراین با افزایش رقابت در بازارهای ورزشی و وضعیت اقتصادی موجود، سازمان های ورزشی نیازمند درک بهتر متغیرهای مربوط به مصرف ورزش هستند تا با حفظ کیفیت محصولات و خدمات و کاهش خطرات موجود در محصولات و محیط های ورزشی، به ارضای موثر تماشاچیان و افزایش شانس حضور مجدد آنها بپردازند.

  بنابراین بررسی انواع خطرات ادراک شده توسط تماشاچیان بالقوه ورزشی و تاثیر آن بر انواع رفتارهای مصرف ورزشی حائز اهمیت می باشد.

   

  2.1 بیان مسئله

  مدیران ورزشی برای جبران هزینه های بالای برگزاری رویدادهای ورزشی نیازمند روش هایی هستند که به شناسایی عوامل مختلفی بپردازد که می تواند باعث کاهش و ممانعت از حضور تماشاچیان و سایر رفتارهای مصرفی آنها مانند پیشنهاد به دیگران، مصرف رسانه ای و خرید کالاها شود تا در نهایت بتوانند به توسعه استراتژی های بازاریابی با هدف کاهش فرار مشتریان بپردازند. بر اساس میزان زمان و منابع مالی که افراد به فعالیت های مصرفی ورزش و رویداد  اختصاص می دهند، رفتار مصرف کننده ورزشی جنبه مهم و اصلی کار بازاریابان را تشکیل می دهد. در نتیجه، اقدامات بازاریابی[16] باید درک بهتر از تصمیم گیری مصرف کننده را قبل از توسعه هر استراتژی، گسترش دهند(کالب و جیمز، 2000).

  اما بر طبق نظر آیزن[17] در نظریه رفتار برنامه ریزی شده(TPB)[18] ، مهمترین تعیین کننده رفتار مصرفی، قصد رفتاری[19] است و هر قدر قصد رفتاری بیشتر شود امکان بروز رفتار بیشتر می شود(آیزن، 1991). بنابراین قصد رفتاری اگر به دقت مورد بررسی قرار گیرد، می تواند به تعیین رفتارهای مصرف کنندگان در آینده بپردازد.

  رفتار مصرف کننده بر چرایی و چگونگی انتخاب مشتری برای خرج کردن پول در راستای خرید کالاها و خدمات تمرکز دارد. اما عوامل بسیاری بر رفتار مصرف کنندگان و تصمیمات خرید آنها تاثیر می گذارد. یکی از جامع ترین مدل های توصیف کننده رفتار مصرف کنندگان، مدل سیستماتیک تصمیم گیری مصرف کننده می باشد. مؤلفه های ورودی این مدل تصمیم گیری مصرف کننده، شامل عوامل مؤثر بیرونی می باشند که به عنوان منابع اطلاعاتی مرتبط با یک محصول خاص عمل کرده و بر ارزش ها، نگرش ها و رفتار های مرتبط با محصول از سوی مصرف کننده، تأثیر می گذراند. از جمله مهمترین عوامل بیرونی می توان به فعالیت های بازاریابی سازمان ها در قالب استراتژی های آمیخته بازاریابی(4p) مشخصی، شامل سیر اقدامات ترفیعی، سیاست قیمت گذاری و انتخاب کانال های توزیع برای انتقال محصولات از تولید کننده به مصرف کننده اشاره کرد. ورودی های نوع دوم یا محیط اجتماعی - فرهنگی، عواملی نظیر طبقه اجتماعی، فرهنگ و خرده فرهنگ می باشد و مؤلفه های پردازش در این مدل شامل عوامل اثرگذار درونی مانند انگیزش، ادراک، یادگیری، شخصیت و نگرش ها می باشد. عمل تصمیم گیری مصرف کننده در مرحله پردازش شامل سه مرحله است: 1) تشخیص نیاز، 2) جستجوی قبل از خرید و 3) ارزیابی گزینه ها. پس از این مراحل است که مصرف کننده به خرید و در نهایت خرید مجدد می پردازد(جیمز و تریل، 2008).

  در تحقیق حاضر به بررسی دو عامل از عوامل درونی موثر بر مصرف کننده یعنی انگیزه و ادراک مصرف کننده پرداخته می شود و در میان انواع ابعاد ادراک مصرف کننده که شامل کیفیت ادراک شده، قیمت ادراک شده و خطر ادراک شده می باشد بعد سوم موضوع اصلی تحقیق می باشد.

  از آنجایی که هر خریدی با مقداری خطر[20] همراه است و این خطر ادراک شده ابعاد مختلفی دارد که شامل خطر مالی- زمانی، عملکردی، روانی- اجتماعی و فیزیکی- محیطی می باشد و از طرف دیگر مقدار خطر ادراک شده[21] توسط مشتری می تواند بر رفتار خرید آنها تاثیر گذارد، محقق در پی آن است که دریابد خطر ادراک شده و انگیزه چه تاثیری بر رفتار مشتریان ورزشی خواهد داشت و ارتباط هر یک از انواع خطرات ادراک شده با انواع مقاصد رفتاری مصرف کنندگان ورزشی چگونه می تواند باشد.

   

   

   

   

  Abstract:

  One of the effective factors on sport consumer behavior is perceived risk. Therefore the purpose of this study is to present of the model of sport consumption based on perceived risk by consumers. The present study is descriptive–analytical and practical one, in which a researcher–made questionnaire was used. Statistical population includes 4000 of male students of Islamic Azad University of Saveh. With reference to Morgan table, 359 questionnaires were gathered with random sampling. After determining content validity (by experts) and construct validity (by confirmatory factor analysis and exploratory factor analysis) and reliability (by cronbach,s alpha), the results of Structural Equation Modeling by LISREL software indicate that types of perceived risk (time-financial risk, performance, psycho-social and physical-environmental) are meaningful predictors for behavioral intentions (attendance, recommend to others, merchandise consumption, media consumption).(NFI= .94, CFI= .94, NNFI= .92, RMSEA= .05, χ2/df= 2.51). Also results indicate that managers and marketers should consider positive and negative effects of perceived risk on sport consumption behavior in entire of their planning.

   

  Keywords: sport consumer behavior, perceived risk, behavioral intentions

   

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات طرح.. 1

  1.1 مقدمه.. 2

  2.1 بیان مسئله.. 1

  3.1 ضرورت و اهمیت پژوهش.... 3

  4.1  اهداف... 5

  الف) هدف کلی: 5

  ب) اهداف اختصاصی: 5

  5.1 فرضیه های تحقیق.. 7

  6.1  محدوده تحقیق.. 8

  7.1 محدودیت های تحقیق.. 8

  8.1  تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات... 8

  فصل دوم: مطالعات نظری.. 11

  1.2 مبانی نظری.. 12

  1.1.2 رفتار مصرف کننده. 12

  2.1.2 رفتار مصرف کننده ورزشی.. 13

  3.1.2 مدل سیستماتیک رفتار مصرف کننده. 14

  4.1.2  انواع مصرف کنندگان ورزشی.. 18

  5.1.2  مصرف تماشاچیان ورزشی.. 19

  6.1.2  فاکتورهای تأثیرگذار بر مصرف تماشاچیان ورزشی.. 20

  7.1.2 قصد رفتاری.. 24

  8.1.2  تئوری های قصد رفتاری.. 24

  9.1.2  ارزیابی قصد رفتاری.. 4

  10.1.2  ابعاد مقاصد رفتاری.. 6

  11.1.2 خطر. 3

  12.1.2 ادراک... 6

  13.1.2  ابعاد ادراک مصرف کننده. 6

  14.1.2 تفاوت در ادراک خطر. 11

  15.1.2 نحوه برخورد مصرف کنندگان با خطر. 12

  16.1.2 ارزیابی خطر ادراک شده. 16

  2.1.17 خدمات و خطر ادراک شده. 17

  2.1.18 خطر ادراک شده. 23

  19.1.2 ابعاد خطر ادراک شده. 25

  20.1.2  ارتباط بین خطر ادراک شده و قصد رفتاری.. 32

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 35

  1.3 روش تحقیق.. 36

  2.3 جامعه آماری.. 36

  3.3 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 37

  4.3 ابزار اندازه گیری.. 37

  روایی.. 37

  پایایی.. 39

  5.3 روشهای آماری.. 41

  فصل چهارم: یافته ها 42

  1.4  یافته های توصیفی.. 1

  1.1.4  توصیف ویژگی های جمعیت شناختی.. 1

  2.1.4 توصیف گزاره های پرسشنامه.. 3

  3.1.4  توصیف متغیرهای تحقیق.. 11

  4-2 یافته های استنباطی.. 12

  1.2.4 پایایی ابزارهای تحقیق.. 12

  2.2.4 اعتباریابی ابزارهای تحقیق.. 13

  4-3  آزمون فرضیات تحقیق.. 25

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 1

  1.5 بحث و نتیجه گیری.. 1

  2.5 محدودیت تحقیق.. 30

  3.5  پیشنهادات... 31

  1.3.5 پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 31

  2.3.5 پیشنهادات برای مطالعات آتی: 32

  فهرست منابع.. 35

  ضمائم... 45

   

  منبع:

   

  استوتلار،دیوید.(1391).تدوین برنامه های موفق حمایت مالی(ترجمه فرشاد تجاری و همکاران).تهران:انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی و انتشارات حتمی

  اسمیت،آرون سی.(1393).مقدمه ایی بر بازاریابی ورزشی(ترجمه فرشاد تجاری و همکاران).دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

  پوپ ،نایگل و تورگو،داگلاس(1392). بازاریابی ورزش و رویداد(ترجمه محمد خبری وفرشاد تجاری).چاپ دوم .تهران انتشارا ت سمت

  تجاری، فرشاد.(1384). ورزش و پیش بنی های اقتصادی. روزنامه دنیای اقتصاد، سال 3 شماره 666، ص 14.

  خدمتگذار، حمیدرضا. حنفی زاده، پیام. کیانپور، راضیه.(1389). نقش ابعاد ریسک ادراک شده مشتریان بانک ها در پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران. علوم مدیریت ایران. ص 68تا39

  دس بوردس،مایکل.(1392).بازاریابی فوتبال: یک رویکرد بین المللی(ترجمه فرشاد تجاری و همکاران).تهران.فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و انتشارات حتمی.

  فانک،دانیل سی.(1392).رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد: اقدام بازاریابی (ترجمه فرشاد تجاری و زینب ابودردا).تهران.انتشارات حتمی.

  کاهل، لین و ریلی،کریس.(زیر چاپ). بازاریابی ورزشی و روانشناسی ارتباطات بازاریابی(ترجمه فرشاد تجاری ،میترا ایازی و عادل میرزایی). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران رود هن.

  کشگر،سارا،قاسمی،حمید و تجاری ،فرشاد.(1390).مدیریت بازاریابی ورزشی.چاپ دوم .تهران:انتشارات علم وحرکت.

  ملاحسینی، علی. جبارزاده، بهرام.(1390).  بررسی تاثیر ریسک، ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری در استان کرمان.تحقیقات بازاریابی نوین ص 22تا 1

  هورن،تلما اس.(1393).پیشرفت هایی در روان شناسی ورزشی(ترجمه فرشاد تجاری ،رضا نیک بخش و عادل میرزایی).تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

  Abodarda,Z.,  Tojari, F and Esmaeili, M.R.,2014, The Impact of Trust and Commitment to the Sport Consumption Behaviors, Advances in Environmental Biology, Vol 10:8, pp: 1494-1498.

   

  Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes., 50(2),pp: 179-211.

   

  Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality, and behavior (2nd ed.). Milton-Keynes, England: Open University Press/McGraw-Hill.

   

  Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood-Cliff, NJ: Prentice-Hall.

   

  Ajzen, I. & Fishbein, M. (1974). Factors influencing intentions and the intention-behavior relation. Human Relations, 27(1), pp:1-15.

   

  Arnett, D. B. & Laverie, D. A. (2000). Fan characteristics and sporting event attendance: Examining variance in attendance. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 2,pp: 219-238.

   

  Atashi, M., Tojari, F., Nikaeen,Z., 2014, The effect of Spectators’ attendance on Team Efficiency in Men's Premier Basketball League of Iran, Research in Sport Management and Psychology, Vol 2:7,pp: 40-43.

   

   

  Bauer, R. A. (1960). Consumer behavior as risk taking. In D. F. Cox (Ed.), Risk taking and information handling in consumer behavior. Cambridge, MA: Harvard University Press. pp: 23-33.

   

  Bearth, A., Cousin, M.-E. & Siegrist, M. (2014). Poultry consumers’ behaviour, risk perception and knowledge related to campylobacteriosis and domestic food safety. Food Control, 44, 166-176.

   

  Beaton , A.A. & Funk , D.C. ( 2008 ). An evaluation of theoretical frameworks for studying physically active leisure . Leisure Sciences, 30, pp:1 – 18 .

   

  Bettman, J. R. (1973). Perceived risk and its components: A model and empirical test. Journal of Marketing Research, 10pp: 184-190.

   

  Brown, M. T. (2003). An analysis of online marketing in the sport industry: User activity, communication objectives =, and perceived benefits. Sport Marketing Quarterly, 12(1)pp: 48-55.

   

  Budescu, D. & Wallstein, T. (1985). Consistency in interpretation of probabilistic phrases. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 36,pp: 391-405.

   

  Carrole, M., Byon, K., Connaughton, D.(2010). Development of a scale to measure perceived risk in collegiate spectator sport. North American Society for Sport Management Conference.

   

  Cialdini, R. B., Border, R. J., Thorne, A., Walker, M. R., Freeman, S., & Sloan, L. R. (1976). Basking in reflected glory: Three (football) field studies. Journal of Personality and Social Psychology, 34, pp:366-375.

   

  Conchar, M. P., Zinkhan, G. M., Peters, C., & Olavarrieta, S. (2004). An integrated framework for the conceptualization of consumers’ perceived-risk processing. Journal of the Academy of Marketing Science, 32, pp: 418-436.

   

  Conner, M., & Godin, G. (2007). Temporal stability of behavioural intention as a moderator of intention–health behavior relationships. Psychology and Health, 22, pp:875–897.

   

  Cox, D. F. & Rich, S. U. (1964). Perceived risk and consumer decision-making- the case of telephone shopping. Journal of Marketing Research, 1(4), pp:32-39.

   

  Cronin, J. J., Brady, M. K.,  Brand, R. R., Hightower, R.  &   Shemwell, D. J. (1997). A crosssectional test of the effect and conceptualization of service value. Journal of Services Marketing, 11, pp:375-391.

   

  Cunningham, G. B.  & Kwon, H. H. (2003). The theory of planned behaviour and intentions to attend a sport event. Sport Management Review, 6(2), pp:127-145.

   

  Dagher, G. K. and Itani, O. (2014), Factors influencing green purchasing behaviour: Empirical evidence from the Lebanese consumers. Journal of Consumer Behaviour, 13: 188–195. doi: 10.1002/cb.1482

   

  Delpy, L.  & Bosetti,  H. A.  (1998). Sport management and marketing via the World Wide Web. Sport Management Quarterly, 7(1),pp: 21-27.

   

  Demmert, H. G. (1973). The economics of professional team sport. Lexington, MA: D. C. Health

   

  Dimache, F. & Samdahl, D. (1994). Leisure as symbolic consumption: A conceptualization and prospectus for future research. Leisure Science, 16(2), pp:119-129.

   

  Durkheim, E. (1947). The elementary forms of the religious life. Glencoe, IL: The Free Press.

   

  Eggert, A.  & Ulaga, W. (2002). Customer perceived value: A substitute for satisfaction in business markets. Journal of Business & Industrial Marketing, 17(2/3),pp: 107-118.

   

  Ehsani,M., Izadi, B.,    Yoon,Y.J., Min Cho,M.Ch.,    Koozechian,H  & Tojari,F., 2013, An Investigation of the Effect  of Fan Relationship Management Factors on Fan LifetimeValue, Asian Social SciencePublished by Canadian Center of Science and Education, Vol 9:4, pp: 248-258.

   

  Elaine Y. T. C. & Siti A. J. (2014). Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan. Tourism Management, 40(1), pp:382-393.

  Farr-Wharton G., Foth M., and Choi J. H.-J. (2014), Identifying factors that promote consumer behaviours causing expired domestic food waste, Journal of Consumer Behaviour, 13; pages 393–402, doi: 10.1002/cb.1488

   

  Ferreira, M. & Armstrong, K. L. (2004). An exploratory examination of attributes influencing students’ decisions to attend college sport events. Sport Marketing Quarterly, 13(4), pp:194-208.

   

  Fink, J. S., Trail, G. T. & Anderson, D. F. (2002). Environmental factors associated with spectator attendance and sport consumption behavior: Gender and team identification differences. Sport Marketing Quarterly, 11(1),pp: 8-19.

   

  Fitchett J., and Caruana R. (2015), Exploring the role of discourse in marketing and consumer research, J. Consumer Behav., 14, pages 1–12. doi: 10.1002/cb.1497

   

  Fisher, R. J. & Wakefield, K. (1998). Factors leading to group identification: A field study of winners and losers. Psychology and Marketing, 15(1),pp: 23-40.

   

  Fornell, C. & Wernerfelt, B. (1987). Defensive marketing strategy by customer complaint management: A theoretical analysis. Journal of Marketing Research, 24,pp: 337-346.

   

  Forsythe, S. M. & Shi, B. (2003). Consumer patronage and risk perceptions in internet shopping. Journal of Business Research. 56 (11).pp: 867-875.

   

  Guseman D. S.(1981). Risk perception and risk reduction in consumer services. In J. H. Donnelly and W. R. George (Eds.), Marketing for services, Chicago: American Marketing Association.pp:200-204.

   

  Guseman, D. S. (1981). Risk perception and risk reduction in consumer services.

   

  Donnelly, J. H. and W. R. George (Eds.), Marketing for servicesChicago: American Marketing Association. pp:200-204.

   

  Haddock, C. (1993). Managing risks in outdoor activities. Wellington: New Zealand Mountain Safety Council.

   

  Hirunyawipada, T., Paswan, A.K., 2006. Consumer innovativeness and perceived risk: Implications for high technology product adoption. Journal of Consumer Marketing 23 (4), pp:182–198.

   

  Irvine, W.  & Anderson, A. R. (2006). The effect of disaster on peripheral tourism places and the disaffection of prospective visitors. In Y. Mansfield, & A. Pizam (Eds.), Tourism, security & safety: From theory to practice .Oxford: Butterworth- Heinemann. pp:169-186.

  Jacoby, J. & Kaplan, L. 1972. The components of perceived risk. In M. Venkatesan (Ed.), Proceedings, Third Annual Conference, Association for Consumer Research. University of Chicago,pp: 382-393.

   

  Jun Woo, Kim, Jeffrey, D. James, Yu Kyoum, Kim. (2013). A model of the relationship among sport consumer motives, spectator commitment, and behavioral intentions Sport Management Review, 16(2), pp: 173-185.

  James, J. D. & Ross, S. D. (2002). The motives of sport consumers: A comparison of major and minor league baseball. International Journal of Sport Management, 3,pp: 180-198.

   

  James, J. D. & Trail, G. T. (2008). The relationship between team identification and sport consumption intentions. International Journal of Sport Management, 9, pp:427-440.

   

  Johnson , P.K. & Whitehead , J.C. 2000. Value of public goods from sports stadiums: The CVM approach . Contemporary Economic Policy, 18 (1) , pp:48 – 58 .

   

  Kahle, L. R., Kambara, K. M., & Rose, G. M. (1996). A functional model of fan attendance motivations for college football. Sport Marketing Quarterly, 5(4), pp:51-60.

   

  Kaplan, L. B., Syzbillo, G. J. & Jacoby, J. (1974). Components of perceived risk in product purchase. Journal of Applied Psychology, 59,pp:  287-291.

   

  Kim, N. & Chalip, L. (2004). Why travel to the FIFA World Cup? Effects of motives, background, interest, and constraints. Tourism Management, 25,pp: 695-70.

   

  Kokkoris M. D., and Kühnen U. (2014) The need to have an opinion as a driver of consumer choice, J. Consumer Behav., doi: 10.1002/cb.1502. 

   

  Kolbe, R. H. & James, J. D. (2000). An identification and examination of influences that shape the creation of a professional team fan. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 2(1),pp: 23-38.

   

  Kotler, P. (2003). Marketing management (11th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

   

  Kotler, P. & Armstrong, G. (1996). Principles of marketing. Englewood, Cliffs, NJ: Prentice- Hall.

   

  Kwon, H. (2002). An investigation of the psychosocial and financial factors influencing the impulse buying of sport team licensed merchandise. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University, Columbus, OH.

  Kwon, H. H., Trail, G. T., Anderson, D. F., & Lee, D. (2004, November). Three-factor model of the Point of Attachment Index (PAI): Parsimony and meaningfulness. Paper presented at the meeting of Sport Marketing Association conference, Memphis, Tennessee.

   

  Kwon, H. & Armstrong, K. L. (2006). Impulse purchases of sport team licensed merchandise: What matters? Journal of Sport Management, 20(1), pp: 101-119.

   

  Kwon, H. H., Trail, G. T. & James, J. D. (2007). The mediating role of perceived value: Team Identification and purchase intention of team-licensed apparel. Journal of Sport Management, 21,pp: 540-554.

   

  Laroche, M., McDougall, G. H. G., Bergeron, J. & Yang, Z. (2004). Exploring how intangibility affects perceived risk. Journal of Service Research, 6, pp:373-389.

   

  Lee, C. K., Yoon, Y, S., & Lee, S. K. (2006). Investigating the relationships among perceived value, satisfaction, and recommendations: The case of the Korean DMZ. Tourism Management, 28, pp:204-214.

  Lei-Yu, W., Kuan-Y.C., Po-Y. C., Shu-L. C. (2014). Perceived value, transaction cost, and repurchase-intention in online shopping: A relational exchange perspective. Journal of Business Research, 67(1), pp:2768-2776.

  Lepp, A. & Gibson, H. (2008). Sensation seeking at tourism: Tourist role, perception of risk and destination choice. Tourism Management, 29,pp: 740-750.

  Lin Y.-T., Xia K.-N., and Bei L.-T. (2015), Customer's perceived value of waiting time for service events, J. Consumer Behav., 14, pages 28–40. doi: 10.1002/cb.1498

   

  Littler, D. & Melanthiou, D. (2006). Consumer perceptions of risk and uncertainty and the implications for behaviour towards innovative retail services: The case of Internet banking. Journal of Retail and Consumer Services, 13, pp: 431-443.

   

  Madrigal, R. (2006). Measuring the multidimensional nature of sporting event performance consumption. Journal of Leisure Research, 38, pp:267-292.

   

  McDougall, G. H. G., & Snetsinger, D. W. (1990). The intangibility of services: Measurement and competitive perspectives. Journal of Services Marketing, 4(4), pp:27-40.

   

  McGlaun, S. (2008). NFL offers Game Rewind service in HD with no commercials.

   

  Retrieved February 3, 2009 from http://www.i4u.com/article22262.html.

  Melnick, M. J. (1993). Searching for socialability in the stands. A theory of sports spectating. Journal of Sport Management, 7(1),pp: 44-60.

   

  Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, pp:370-396.

   

  Milne, G. R., & McDonald, M. A. (1999). Sport Marketing: Managing the exchange process. Sudbury, MA: Jones and Bartlett.

   

  Mitchell, V. W. (1999). Consumer perceived risk: Conceptualisations and models. European Journal of Marketing, 33(1/2),pp: 163-195.

   

  Mitchell, V. W., & Greatorex, M. (1993). Risk perception and reduction in the purchase of consumer services. The Service Industries Journal, 13,pp: 179-200.

   

  Mowen, J., & Minor, M. (1998). Consumer behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

   

  Mullin, B. J., Hardy, S., & Sutton, W. A. (2007). Sport marketing (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

   

  Murray, D., & Howat, G. (2002). The relationships among service quality, value, satisfaction and future intentions of customers at an Australian sports and leisure center. Sport Management Review, 5(1), pp:25-43.

   

  Murray, K. B., & Schlacter, J. L. (1990). The impact of services versus goods on consumer’s assessment of perceived risk and variability. Journal of the Academy of Marketing Science, 18(1),pp: 51-65.

   

  Nemati, N. A.,   Tojari, F., 2011, Testing a Theoretical Model of factors affecting attendance football spectators in Iran, Technics technologies education management, Vol 6:3,pp: 1032-1057.

   

  Nemati,N.A.,  Tojari,F.,  Ashraf Ganjouie,F  and Zarei, A.,2012, Confirmatory Factor Analysis of the Sport Spectators Behavior Inventory (SSBI), World Applied Sciences Journal,Vol 17:3,pp: 308-313.

   

  Nemati,N.A, Tojari,F., Ashraf Ganjouie,F and Zarei,A.,2012, Confirmatory Factor Analysis of the Sport Spectators Behavior Inventory (SSBI), World Applied Sciences Journal,Vol 17:3,pp: 308-313.

   

   

  Nicholas D. T., Kostas A., Nikolaos T., Serafim K. (2013). Predicting spectators’ behavioural intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality. Sport Management Review, 16(1), pp: 85-96.

   

  Parks, J. B., Quarterman, J., & Thibault, L. (2007). Contemporary sport management (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

   

  Quintal, V. A., Lee, J. A., Soutar, G. N. (2010). Risk, uncertainty and the theory of planned behavior: A tourism example. Tourism Management, 31,pp: 797–805.

   

  Rees, D. I., & Schnepel, K. T. (2008). College football games and crime. (Working paper, No. 08-01). Retrieved February 1, 2009 from

  http://www.ilr.cornell.edu/cheri/workingPapers/upload/cheri_wp109.pdf.

  Reichel, A., Fuchs, G., & Uriely, N. (2007). Perceived risk and the non-institutionalized tourist role: The case of Israeli student ex-backpackers. Journal of Travel Research, 46,pp: 217-226.

   

  Reisinger, Y., & Mavondo, F. (2005). Travel anxiety and intentions to travel internationally: Implications of travel risk perception. Journal of Travel Research, 43,pp: 212-225.

   

  Roehl, W. S., & Fesenmaier, D. R. (1992). Risk perceptions and pleasure travel: An exploratory analysis. Journal of Travel Research, 30(4),pp: 17-26.

   

  Roselius, T. (1971). Consumer rankings of risk reduction methods. Journal of Marketing, 35(1), pp: 56-61.

   

  Schafer, W. (1969). Some sources and consequences of interscholastic athletics. In G. S. Kenyon (Ed.), Sociology of sport. Chicago: Athletic Institute. Pp: 29-56.

   

  Shank, M. D. (2005). Sport Marketing: A strategic perspective. (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

   

  Sheau-Fen, Y. J., Sun-May, L. G., Yu-Ghee, W. (2012). Store brand proneness: Effects of perceived risks, quality and familiarity. Australasian Marketing ournal, 20(1), pp:48-58.

   

  Shoham, A., & Rose, G. M. (2000). Predicting future sport consumption: The impact of perceived benefits. Sport Marketing Quarterly, 9(1), pp:8-14.

   

  Siegrist, M. (2014). Commentary: Longitudinal Studies on Risk Research. Risk Analysis, 34(8), 1376-1377. doi: 10.1111/risa.12249

   

  Sierra, J. J., Taute, H. A., Heiser, R. S. (2012). Explaining NFL fans’ purchase intentions for revered and reviled teams: A dual-process perspective.  Journal of Retailing and Consumer Services, 1(1),pp: 332-3423.

   

  Sloan, L. R. (1989). The motives of sports fans. In J. H. Goldstein (Ed.), Sports, games, and play: Social & psychological viewpoints.  Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 2nd ed., pp: 175-240.

   

  Slovic, P., & Weber, E.U. (2002).  Perception of risk posed by extreme events. Paper presented at the Risk Management Strategies in an Uncertain World Conference, Palisades, NY.

   

  Smith, G. J., Patterson, B., Williams, T., & Hogg, J. (1981). A profile of the deeply committed sports fan. Arena Review, 5(2),pp: 26-44.

  Söderlund, M. (2006). Measuring customer loyalty with multi-item scales: A case for caution. International Journal of Service Industry Management, 17(1), pp:76-98.

   

  Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

   

  Stone, R. N., & Grønhaug, K. (1993). Perceived risk: Further considerations for the marketing discipline. European Journal of Marketing. 27(3),pp: 39-50.

   

  Taylor, T., & Toohey, K. (2007). Perceptions of terrorism threats at the 2004 Olympic Games: Implications for sport events. Journal of Sport & Tourism, 12(2),pp: 99-114.

   

  TehraniMonfarde,F.,  Tojari,F.,  Nikbakhsh,R.,2014, Constraints and Motivators of Sport Consumption Behavior, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, Vol 3:3,pp: 307-312

   

  Tojari,F., NikBakhsh, R., Soleymani, A., 2014, Study the causal relationship between brand personality toBrand trust and brand affect in consumer sport, International Research Journal of Applied and Basic Sciences,Vol 8:8,pp: 1042-1045.

   

  Toohey, K., Taylor, T., & Lee, C. (2003). The FIFA World Cup 2002: The effects of terrorism on sport tourists. Journal of Sport Tourism, 8,pp: 167-185.

   

  Trail, G. T., Anderson, D. F., & Fink, J. S. (2005). Consumer satisfaction and identity theory: A model of sport spectator conative loyalty. Sport Marketing Quarterly, 14(2),pp: 98-111.

   

  Trail, G. T., & James, J. (2001). The motivation scale for sport consumption: Assessment of the scale’s psychometric properties. Journal of Sport Behavior, 24(1), 108-127.

   

  Trail, G. T., Robinson, M. J., Dick, R. J., & Gillentine, A. J. (2003). Motives and points of attachment: Fans versus spectators in intercollegiate athletics. Sport Marketing Quarterly, 12,pp: 217-227.

   

  Tsiros, M., Heilman, C.M., 2005. The effect of expiration dates and perceived risk on purchasing behavior in grocery store perishable categories. Journal of

  Marketing 69,pp: 114–129.

   

  Van Sluijs , E.M.F. , Van Poppel , M.N.M. , Twisk , J.W.R. , Brug , J. , & Van Mechelen , W. ( 2005 ). The positive effect on determinants of physical activity of a tailored, general practice-based physical activity intervention . Health Education Research, 20 ,pp: 345 – 356 .

   

  Wakefield, K. L., & Blodgett, J. G. (1996). The effect of the servicescape on customers’ behavioral intentions in leisure service settings. Journal of Services Marketing, 10(6), pp:45- 61.

   

  Wakefield, K. L., Blodgett, J. G., & Sloan, H. J. (1996). Measurement and management of the sportcape. Journal of Sport Management, 10(1),pp: 15-31.

  Wakefield, K. L., & Sloan, H. J. (1995). The effects of team loyalty and selected stadium factors on spectator attendance. Journal of Sport Management, 9(2), pp:153-1

   

  Wann, D. L. (1995). Preliminary validation of the sport fan motivation scale. Journal of Sport and Social Issues, 19,pp: 377-396.

   

  Wu, P.C.S., Yeh, G.Y.Y., Hsiao, C.R., (2011). The effect of store image and service quality on brand image and purchase intention for private label brands. Australasian Marketing Journal 19, pp:30–39.

   

  Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing, 60(2),pp: 31-46.

   

  Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J. (2000). Services marketing: Integrating customer focus across the firm (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

   

  Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2006) Services marketing:

  Integrating customer focus across the firm (4th ed.). New York: McGraw-Hill.

   

  Zhang, J. J., Pease, D. G., Hui, S. C., & Michaud, T. J. (1995). Variables affecting the spectator decision to attend NBA games. Sport Marketing Quarterly, 4(4), pp:29-39.

   

  Zhang, J. J., Pease, D. C., Lam, E. T. C., Bellerive, L. M., Pham, U. L., Williamson, D. P., Lee, J. T., & Wall, K. A. (2001). Sociomotivational factors affecting spectator attendance at minor league hockey games. Sport Marketing Quarterly, 10(1),pp: 43-56.

   

  Zhang, J. J., Pease, D. G., & Smith, D. W. (1998). Relationship between broadcasting media and minor league hockey game attendance. Journal of Sport Management, 12(2), pp:103-122.

   

  Zhang, J. J., Pease, D. G., Smith, D. W., Lee, J. T., Lam, E. T. C. & Jambor, E. A. (1997). Factors affecting the decision making of spectators to attend minor league hockey games. International Sport Journal, 1(1),pp: 39-53.


موضوع پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, نمونه پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, جستجوی پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, فایل Word پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, دانلود پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, فایل PDF پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, تحقیق در مورد پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, مقاله در مورد پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, پروژه در مورد پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, پروپوزال در مورد پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, تز دکترا در مورد پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, پروژه درباره پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه, رساله دکترا در مورد پایان نامه آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه

رساله برای دریافت درجه دکتری(Ph.D) گرایش: مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 1.1 مقدمه وضعیت نابسامان اقتصادی بر میزان حضور انواع مشتریان و مصرف کنندگان ورزشی اعم از تماشاچیان، شرکت کنندگان، خریداران کالاها و ... تاثیر بسزایی داشته است. به همین دلیل بررسی رفتار مصرف کنندگان ورزشی[1] از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است(کاله[2] و همکاران 1996). بررسی خطر دریافت شده در زمینه رفتار مشتری، ...

بررسی نقش طرحواره­های ناسازگار اولیه درپیش­بینی رفتارهای پرخطر دانش­آموزان چکیده طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی می شوند هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر می­شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مدیریت جهانگردی چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی گردشگری، انگیزه­­ها و عوامل مرتبط با آن در شهر قصرشیرین است. تئوری محوری آن بر اساس تئوری­های چاک. وای. گی، لس لامزدن، وبلن و پیرس تنظیم شده­است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای ساکن در قصرشیرین که به داخل و خارج کشور سفرکرده­اند تشکیل می­دهد که تعداد آن 4756 خانوار می­باشد. از این رو نمونه­ای ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر چکیده هدف از این پژوهش پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر بود. جامعه آماری این پژوهش را ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی چکیده: ایجاد برندهای قوی و قدرتمند امروزه به یکی از اولویت های هر سازمانی تبدیل شده چرا که مزایای بی شماری به همراه دارد. برند های قوی به شرکت ها کمک می کنند تا خود را در بازار جا بیندازند، کمتر در معرض خطر احتمالی رقابتی باشند و نقش واسطه ای پررنگ تری در همکاری و حمایت از فرصت های بسط و گسترش برند داشته باشند. در اندازه گیری و سنجش ارزش ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت دولتی با گرایش نیروی انسانی چکیده عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه ها در قاموس تمدن بشری محسوب می شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای، از ضروری ترین امور به شمار می آید. در حقیقت عدالت از مفاهیمی است که عقل جمعی همه ی افراد بشر آن را مستحسن و نیکو می شمرد. امروزه بخش مهمی از زندگی انسان ها در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین­الملل) چکیده : در طی دهه­ی اخیر، شدت یافتن رقابت میان بانکها در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته­های مشتریان سوق داده است. در این رابطه توجه به دگرگونی فعالیت­های اصلی بانکها توسط فناوری­های جدید و ارائه­ی خدمات بانکداری الکترونیک به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی((M.A گرایش: عمومی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیت با تعصب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک انجام گرفته است. روش پژوهش همبستگی است. روش نمونه گیری این پژوهش نمونه گیری خوشه ای است. حجم نمونه این پژوهش 290 نفراست که از بین دانشجویان با رشته های تحصیلی مختلف انتخاب شده اند. ابزاراندازه گیری این پژوهش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) گرایش روان شناسی عمومی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر میزان تحصیلات آنان صورت گرفته است. روش بررسی: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از ...

ثبت سفارش