پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان

word 66 MB 31816 120
مشخص نشده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

      فرهنگ همان حیات معنوی انسان است و دربرگیرنده گرامی ترین و گرانبهاترین حصه وجود آدمی است و همان گوهر پویایی، نوآوری، زایندگی و بالندگی است.

  فرهنگ مردم ایل بچاقچی خاص و قابل توجه است. ایل بچاقچی معروفترین ایل سیرجان است. این ایل در کوهستان چهارگنبد و دهات بلورد و کهن شهر سکونت دارند.

    ایل بچاقچی از چندین طایفه و تیره تشکیل می شود و کوچکترین واحد آن ایشوم است که شامل چند خانوار می باشد.   بنا به گفته های پیرمردان و مطلعان بلورد این ایل در زمان نادرشاه از قره داغ آذربایجان به منطقه کرمان کوچانده اند.

    در این پایان نامه به بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان می پردازیم. فرهنگ مردم عامه به دلیل کوچ و مهاجرت تحت تأثیر مردم این مناطق قرار گرفته و تغییرات جزئی در زندگی آنها صورت گرفته است.مواردی که در این پژوهش بررسی می شود در پنج فصل طبقه بندی شده است: فصل اول: بیان مسأله که توضیح مسئله مربوط به پژوهش پرداخته شده است. فصل دوم: شامل پیشینۀ تحقیق یا ادبیات آن است که به بررسی تحقیقات داخلی که بر روی فرهنگ مردم ایل بچاقچی انجام شده معرفی می نماید. فصل سوم: روش تحقیق: که روش هایی که برای انجام پژوهش از آن ها استفاده شده است در این پژوهش به تشریح تحقیق میدانی پرداخته شده است. فصل چهارم: یافته های تحقیق، نمودار، تصاویر و ... می باشد، در این فصل فرهنگ عامۀ مردم ایل بچاقچی را بر اساس روش میدانی و مصاحبه، جمع آوری و توصیف نموده ایم. فصل پنجم: نتایج پژوهش می باشد که در این فصل به جمع بندی مطالب و نتیجه گیری پرداخته ایم.

  واژگان کلیدی: ایل، بچاقچی، فرهنگ عامه، آداب و رسوم، دوبیتی ...

   چکیده

      فرهنگ همان حیات معنوی انسان است و دربرگیرنده گرامی ترین و گرانبهاترین حصه وجود آدمی است و همان گوهر پویایی، نوآوری، زایندگی و بالندگی است.

  فرهنگ مردم ایل بچاقچی خاص و قابل توجه است. ایل بچاقچی معروفترین ایل سیرجان است. این ایل در کوهستان چهارگنبد و دهات بلورد و کهن شهر سکونت دارند.

    ایل بچاقچی از چندین طایفه و تیره تشکیل می شود و کوچکترین واحد آن ایشوم است که شامل چند خانوار می باشد.   بنا به گفته های پیرمردان و مطلعان بلورد این ایل در زمان نادرشاه از قره داغ آذربایجان به منطقه کرمان کوچانده اند.

    در این پایان نامه به بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان می پردازیم. فرهنگ مردم عامه به دلیل کوچ و مهاجرت تحت تأثیر مردم این مناطق قرار گرفته و تغییرات جزئی در زندگی آنها صورت گرفته است.مواردی که در این پژوهش بررسی می شود در پنج فصل طبقه بندی شده است: فصل اول: بیان مسأله که توضیح مسئله مربوط به پژوهش پرداخته شده است. فصل دوم: شامل پیشینۀ تحقیق یا ادبیات آن است که به بررسی تحقیقات داخلی که بر روی فرهنگ مردم ایل بچاقچی انجام شده معرفی می نماید. فصل سوم: روش تحقیق: که روش هایی که برای انجام پژوهش از آن ها استفاده شده است در این پژوهش به تشریح تحقیق میدانی پرداخته شده است. فصل چهارم: یافته های تحقیق، نمودار، تصاویر و ... می باشد، در این فصل فرهنگ عامۀ مردم ایل بچاقچی را بر اساس روش میدانی و مصاحبه، جمع آوری و توصیف نموده ایم. فصل پنجم: نتایج پژوهش می باشد که در این فصل به جمع بندی مطالب و نتیجه گیری پرداخته ایم.

  واژگان کلیدی: ایل، بچاقچی، فرهنگ عامه، آداب و رسوم، دوبیتی ... 

   

   بیان مسأله

      « فرهنگ عامه یا فولکلور شامل دو بخش: فولکfolk) ) به معنای عامه و توده عوام مردم است و بخش دوم لور (lore) به معنای دانش، دانستنی، مجموعه اطلاعات، معلومات، فرهنگ و موادی که اساس این علم را تشکیل می دهد» (فصلنامه فرهنگ مردم، 1386: 15).

    « اندیشمندان فرهنگ دوست ایران زمین به منظور آن که فرهنگ شفاهی در مسیر پرتلاطم روزگار از بین نرود آن را از حالت شفاهی به رشته تحریر کشیدند و در این میان حکیم ابوالقاسم فردوسی بهترین فردی است که با توجه به اوضاع نابسامان روزگارش به گردآوری گنجینه های ملی وفرهنگ شفاهی ملت همت گماشت، وی هسته ی اصلی فرهنگ مردمی مکتوب منظوم را بوجود آورد و آیین های ملی و کهن ما را به زبانی روان و رسا ثبت کرد. او شاهنامه را که گنجینه فرهنگ مردم است طی 25 تا 30 سال پدید آورد» (فصلنامه فرهنگ مردم ،1386: 18-17).

      «ایل بچاقچی یکی از ایلات بزرگ کرمان است که امروزه بخش عمده آن در بلورد و روستاهای دور وبر و نزدیک آن یکی نشین شده اند، بچاقچی ها تا حدود سی سال پیش کوچ نشینی می کردند و زندگی چادرنشینی داشتند» (سعیدیان، 1375: 731).

     « مردم ایل بچاقچی اصلأ ترک و زبان آنان ترکی است ولی به علت ارتباط با مردم روستاها و عشایر فارسی زبان، واژه ها و ترکیبات فارسی در گویش ایشان نفوذ کرده است» (افشارسیستانی، 1362: 702).

       « بررسی نقش ایل نشینان در تاریخ و فرهنگ ایران در درجه نخست، نیازمند مطالعات مردم شناسی برای آگاهی از مناسبات اجتماعی، ساختار ایلی، قدرت های ایلی، اقتصاد و فرهنگ ایلی می باشد» (باستانی راد،1382: 1). 

       «در متون فارسی واژه های ایل، عشیره، طایفه، قبیله، اویماق بویژه در حالت جمع ایلات، عشایر، طوایف، قبایل غالبأ مترادف با یکدیگر آمده اند و در فرهنگ ها این واژه ها قوم ، تبار ، دودمان ، خانواده و گاهی جماعت معنی شده اند که البته کمکی به درک تفاوت های عملی آنها نمی کند .

    ابن خلدون مورخ قرن 8 هجری از نخستین کسانی است که به ویژگی های اجتماع های بادیه نشین اندیشیده و معتقد است مردمی که معاش خویش را از راه پرورش چارپایان بدست می آورند، ناگزیرند برای جستجوی چراگاهها و آب در حال حرکت و بیابان گردی باشند» (ایمانی فر،1389: 5).

     در این پژوهش که به بررسی فرهنگ و ادبیات عامه ی ایل بچاقچی در استان کرمان می پردازد، فرهنگ این ایل را از همه ی جنبه های فرهنگی مورد بررسی قرار می دهد. «ایل بچاقچی که ظاهرأ واژه بچاقچی با بوچاقچی در گویش ترکی از دو بهر «بوچاق» یعنی چاقو، کارد وسرنیزه و پسوند «چی»  تشکیل گردیده است. بنابراین بوچاقچی به معنی نیزه گذار و دشنه دار را می دهد. برخی نیز بر این باورند که نام این ایل را از واژه بوچاق به معنای عسل گرفته اند » (سیستانی ،1382؛250)

      از آنجایی که عشایر بچاقچی از آذربایجان به منطقه ی کرمان مهاجرت کرده اند و مردمی جنگجو و سلحشور هستند و در یک محل چون بلورد متمرکز نشده اند، لازم است که فرهنگ و ادبیات عامه ی آنها را مورد بررسی قراردهیم تا تأثیر دیگر فرهنگ ها را که با آنها در تعامل هستند مشاهده کنیم و این که آیا همان فرهنگ بومی و سنّتی خود را حفظ کرده یا تحت تأثیر قرار گرفته اند.

  2-1 - اهداف و ضرورت تحقیق

       مطالعات گسترده و دقیق بر روی ایل بچاقچی در استان کرمان کم و محدود به چندین مقاله و کتاب  می شود که به چند جنبه ی فرهنگی این ایل به صورت پراکنده پرداخته اند. این پژوهش سعی می شود که به فرهنگ و ادبیات عامه ی ایل بچاقچی به صورت کلی و کامل بپردازیم، تا به مطالعات قبلی اضافه گردد.

    در این پژوهش به تمام جنبه های فرهنگ ایل، از جمله آداب و رسوم که شامل مراسم ازدواج، تولد و مرگ ، آداب و رسوم مربوط به اعیاد مختلف و جمع آوری ادبیات عامه اعم از قصّه ها ، ترانه ها و ... می پردازیم تا از منسوخ شدن آنها نیز جلوگیری به عمل آید.

   1-1-        پیشینه و ادبیات تحقیق

         « نگاه به منابع برای کشف موقعیت تاریخی ایلات بایستی بر پایه آگاهی های جامعه شناسی و توأم با بررسی پیشینۀ تاریخی آن ها انجام بگیرد. با چنین نگرشی در پژوهش حاضر ضمن انجام مطالعات جامعه شناسی در مورد ایلات ایران، پیشینه تاریخی ایل بچاقچی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. در بررسی گذشته ی این ایل به استخراج اطلاعاتی مبادرت شد که در آثاری مانند سفرنامه ابن بطوطه، تذکره صفویه کرمان، تاریخ کرمان و ... وجود دارند. اگر چه ابن بطوطه – تا آنجا که بدست آمده است –  نخستین و تنها کسی است که نه تنها یادی از واژه «بچقچی» به عنوان مشخصه ی نسبی برخی از افرادی که در آناتولی    می بیند، به میان می آورد بلکه اخبار منحصر به فرد و مهمی را در مورد «بچقچی» ارایه می دهند که در هیچ منبع دیگری نمی توان مشاهده کرد. اخبار وی مربوط به دهه ی سوم سده هشتم قمری (740-730)      می باشد. اما پس از وی سکوت منابع به هر شکلی که مربوط به «بچقچی» باشد تا دوره ی صفویه ادامه   می یابد، به گونه ای که با حضور افشارها در کرمان و پس از تأسیس سلسله صفویه، تاریخ کرمان از آغازین دهه های سده دهم قمری، اخباری از این ایل را در بر می گیرد که به دلیل ارتباط افشارها با ایل بچاقچی، اطلاعات مربوط به ایل افشار با توجه به پراکندگی افشارها در گوشه و کنار ایران از یک سو و اقتدار سیاسی آن ها در کرمان ؛ از دیگر سو ؛  بسیار مهم می باشد.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

   

  ادواردز، سیسیل، مترجم ، صبا، مهین دخت،  قالی ایران،تهران، انجمن دوستداران کتاب.

  اسفندیارپور، هوشمند، 1384، تاریخ بافت، کرمان، مرکز کرمان شناسی

  افشارسیستانی، ایرج،1366،  مقدمه ای بر شناخت ایل ها، چادرنشینان وطوایف عشایری ایران، جلد دوم، مولف

  افشارسیستانی، ایرج،1382،  عشایر منطقه کرمان،اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کرمان

  ایمانی فر، رحیمه، 1389، فرهنگ و آداب ورسوم محل ایل بچاقچی در شهرستان سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

  باستانی پاریزی ، محمدابراهیم،1355، وادی هفت واد، انجمن آثار ملی

  باستانی پاریزی، محمد ابراهیم ، 1379،  پیغمبردزدان، تهران، نشرعلم

  باستانی راد، حسن،1382،  نقش ایل بچاقچی در تحولات سیاسی و اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  بهنیا، علاء الدین،1368،  بررسی مردم شناسی طایفه ارشلو از ایل بچاقچی، موسسه کویر.

  بیتس ، دانیل ، مترجم ، محسن ، ثلاثی ،1375، انسان شناسی فرهنگی، انتشارات علمی

  خیراندیش، محمدحسین، 1384، سیرجان در خشت خام، بنیاد کرمان شناسی

  رضاپور، فاطمه، 1374، مردم نگاری شهرستان سیرجان، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کرمان

  سرشماری اجتماعی - اقتصادی عشایر کوچنده، 1370، اطلس عشایری  ، سازمان امور عشایری ایران

  سعیدیان، عبدالحسین، 1375، مردمان ایران، علم و زندگی

  صرفی، محمدرضا، افسانه های مردم کرمان،1386، کرمان، مرکز کرمان شناسی

  فرهنگ جغرافیایی آبادیهای استان کرمان (شهرستان سیرجان) 1382، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  فصلنامه فرهنگ مردم ایران ، 1385-86 ، انتشارات صدا و سیما جمهوری اسلامی

  کمالی ، محمد شریف ، 1387، انسان شناسی پیش از تاریخ ، تهران ، انتشارات سمیرا

  گلاب زاده، محمدعلی، 1385، سیرجان خطّه گوهر نشان، کرمان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

  مجموعه مقالات مردم شناسی،1362، دفتر دوم، مرکز مردم شناسی – وزارت فرهنگ وآموزش عالی

  میرنیا، علی، 1369، فرهنگ مردم ( فولکلور ایران)، پارسا

   نیک خلق، علی اکبر، 1377، زمینه جامعه شناسی عشایر ایران، تهران، چاپخش

  وثوقی رهبری ، علی اکبر ، 1372، تاریخ سیرجان ، مرکز کرمان شناسی

   وزیری، احمدعلی خان،1353، جغرافیای کرمان ، تهران ، ابن سینا


موضوع پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , نمونه پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , جستجوی پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , فایل Word پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , فایل PDF پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , مقاله در مورد پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , پروژه در مورد پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , پروژه درباره پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی فرهنگ عامه ی مردم ایل بچاقچی یکی از بزرگترین ایل های عشایر سیرجان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده ذهن جستجو گر انسان به دنبال پاسخی است که دریابد، فرهنگ و تمدن بشری چگونه تحول یافته و این تفاوت های نسبی فرهنگ بشری برای چیست؟ بی شک گونه های مختلف فرهنگ عامیانه که عبارتند از: آثار داستانی، ادبی، تاریخی، هنرهای زبانی، فرهنگ و آداب و رسوم همگی علاوه بر بیان نحوه زندگی انسان وسیله ای برای تحقیقات مردم ...

پایان نامه نظری دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی چکیده در این تحقیق به تعریف و بررسی فرهنگ عامه پرداخته شده است با توجه به این که عصر حاضر عصر تغییر و تحولات گسترده است و فن آوری ارتباطی از ابزارهای مهم در انتقال و تبادل اطلاعات و فرهنگ است .نقش و اهمیت فرهنگ بیش از هر دوره ی دیگری حائز اهمیت است . یکی از مهم ترین مسائل فرهنگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث فرهنگ ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ادبیات (M.A) گرایش زبان و ادبیات فارسی چکیده فرهنگ عامیانه بخشی از فرهنگ توده مردم است که تخیل، احساس، آرزو و اندیشه‌های گوناگون را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده و دگرگونی معیارهای زیبا شناسی و اخلاقی هر دوره از زندگی یک قوم را آشکار می‌کند . علاقه روستائیان به حفظ سنت‌ها و اقتضای شیوه زندگی آنها با طبیعت باعث افزایش تخیل آنهاست .فرهنگ ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مردم شناسی چکیده آنچه که امروزه ما به عنوان باورها و دانسته ها تلقی می کنیم ریشه در تاریخ گذشته افراد و جوامع دارد. آنچه مسلم است ما و هر کس دیگری نمی توانیم تاریخ و زمانی را برای ظهور و پیدایش باورها تعیین کنیم ولی اگر افراد بتوانند به یک شناخت و معرفت درست دست یابند می توان ادعا کرد که به مرحله ای از باور رسیده اند. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.» چکیده پژوهش حاضر به بررسی عناصر فرهنگ عامّه در مرزبان نامه می­پردازد. فرهنگ عامّه، مجموعه­ی تجربیات و تفکرات بشر در طی قرون و اعصار است. همین تجربیات و سنت­های مرسوم یک جامعه است که به آنجامعه، شخصیت و هویت می­بخشد. «وان ژنیب» فرانسوی (متوفی 1975) یکی از محققان فرهنگ عامّه معتقد است : هر چیزی که عادت آدمی است ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده بدون شک در هر ملتی بویژه در میان ملت ایران، فرهنگ و ادب هر ملت، بیش از آنچه در منابع مکتوب و رساله ها ثبت شده باشد در سینه و ذهن مردم عامی جریان داشته و دارد. فرهنگ عامیانه که بر پایه میراث و اصول تمدنی قدیمی و کهن بنا شده است با هیچ گونه روش علمی و استدلال منطقی همراه نیست. همچنین ابداع کننده و ...

چکیده آداب و رسوم مردم ایرانشهر طبیعی است که هر قومی که زبان خاص خود را دارد، ادبیات خاصی هم برای زبان خود دارد. مطالب گردآوری شده در این پایان نامه در برگیرنده ی زبان، آداب و رسوم و عقاید مذهبی، باورهای جمعی ، جشن ها و اعیاد، مراسم ازدواج، سوگواری ها ، اعتقادات، ضرب المثل ها، چیستان ها، بازی های محلی، هنر و صنایع دستی و طب سنتی و ادبیات عامه مردم ایرانشهر است که جزئی از فرهنگ ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش : مدیریت بازاریابی چکیده: امروزه توجه به گردشگری، به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد جهان و کشورها، به سرعت در حال گسترش است. در این بین توجه به توریسم فرهنگی در هر دو زمینه توریستی و تحقیقاتی توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. گردشگری فرهنگی مناسب ترین روش شناخت وابستگی متقابل فرهنگی ملت ها با همدیگر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A» گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده : موضوع این تحقیق مقایسه ضرب المثل های عربی و فارسی و کشف نقاط مشترک آنها می باشد .همچنین به پیشینه جمع آوری امثال عربی وفارسی هم اشاره ای شده است.اشتراک در مضامین و حتی الفاظ برخی ضرب المثل ها در این دو زبان نشان می دهد که در این زمینه تحقیق های شایانی صورت پذیرفته است. با مقایسه و تطبیق ضرب المثل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «MA» زبان و ادبیات فارسی چکیده فرهنگ و آداب و رسوم از دیرباز همواره با مردم بوده و ریشه در تاریخ مردم هر دیار دارد. در طی زمان عوامل اجتماعی و روانی بر نحوه ی برگزاری این آداب و رسوم تأثیر می گذارد. با نگاهی عمیق به گذشته و فرهنگ و آداب و رسوم خاصی که مردم شهر رفسنجان در هر مراسمی داشته اند؛ از جمله مراسم مهره دوره در شب یلدا، افطاری ...

ثبت سفارش