پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S

word 4 MB 31868 119
1393 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.S.c »

   

  گرایش: کاربردی

  چکیده:

  در سال های اخیر نانو ذرات نیمه رسانا با توجه به خواص الکتریکیو مکانیکی، که از اثرات محدود کوانتومی در مقایسه با مواد همتای آنها حاصل می شود، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در میان نانو ذرات نیمه رسانا، نانو ذرات اکسید روی ZnO کارایی بالاتری دارند. برای دستیابی به فعالیت فتوکاتالیستی بالاتر، نافلز نیمه رسانای ZnO دوپل شده با C,N,S تهیه شد.

  در این پایان نامه تخریب فتوکاتالیستی رنگدانه رودامینB  با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO/C,N,S سنتز شده بروش رسوبی در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. زینک سولفات و تیواوره بعنوان ماده اولیه استفاده شد. تخریب فتوشیمیایی رنگ با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO/C,N,S بوسیله ی بازبینی تغییرات غلظت ماده با استفاده از تکنیک اسپکتروفتومتری UV بر حسب زمان تابش مورد بررسی قرار گرفت. شکل، ساختار و خواص نوری این فتوکاتالیست بوسیله XRD، XPS، EDX و عکس FE-SEM مشخص شد.

   میزان تخریب رنگ رودامین B، در حضور لامپ UV، با بررسی عوامل مختلف چون اثر غلظت رنگ ،مقدار مشخصی از فتوکاتالیست، PH محلول، حضوراکسنده های مختلفمثل H2O2, K2S2O8, KBrO3, KIO3 ، یون های معدنی، زمان تابشو... انداره گیری و شرایط بهینه برای بیشترین تخریب مشخص شد.

  در کار حاضر، بر اساس نتایج، مقدار بهینهء، فتوکاتالیست استفاده شده  mg7 ، غلظت رنگ  ppm20و 9=pH می باشد. لازم به ذکر است بیشترین تخریب در حضور اکسنده K2S2O8 با مقدار ( mM3 ) صورت گرفت.

   

   

  کلید واژه ها: تخریب فتوکاتالیزوری، اکسید روی آلوده شده با (کربن ،نیتروژن و گوگرد) ، نانو فوتوکاتالیز، رنگ، رودامین .B

   

  مقدمه:

  موضوع مورد مطالعه در این پایان­نامه تخریب فتوشیمیایی رودامینB در محلول های آبی با استفاده ازنانوفتوکاتالیست ZnO آلاییده با C,N,Sمی باشد. رودامین B یک رنگ سنتزی است که در دسته ی رنگ های زانتن قرار می گیرد. این رنگ در صنعت نساجی ، صنعت چرم ، داروسازی و به عنوان رنگ افزودنی لوازم آرایش به کار می رود. به علت سمی و سرطان زا بودن مشکلات زیادی را برای جانداران ایجاد می کند.

  این رنگ به جهت کاربرد زیاد، اثرات زیست محیطی فراوانی ایجاد می کند و موجب آلودگی پساب خانگی و صنعتی می گردد.در این پروژه هدف حذف این رنگ از پساب حلالی به کمک تخریب فتوشیمیایی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده شده با نافلزات ( C,N,S) و یافتن شرایط بهینه تخریب می باشد.

  از طرفیدستیابی به بهترین شرایط تخریب فتوشیمیایی رنگ به کمک فتوکاتالیست ZnOآلاییده شده با نافلزات (C,N,S) با بررسی عوامل مختلف موثر بر فرآیند تخریب، می توان فرآیند را در پایلوت آزمایشگاهی به شرکت های تولید رنگ ، آب و فاضلاب، صنایع نساجی و داروسازی پیشنهاد کرد.نتایج این تحقیق علاوه بر گسترش مرز های دانش و رعایت جنبه های اقتصادی در بازیابی حلال، می تواند از ورود مواد شیمیایی سمی و خطرناک به آب های جاری و پساب ها جلوگیری نماید.که مسائل مطرح شده ضرورت انجام تحقیق حاضر و اهداف این پژوهش را برای ما روشن می­سازد.

  سؤالات و فرضیاتی که ما در این پروژه با آنها روبرو هستیم شامل:

  تخریبرنگ، به کمک نور UV و فتوکاتالیست های ZnO آلاییده شده با نا فلزات (C,N,S) صورت

  میگیرد.                                                                                   

  2. ارزیابی میزان تخریب به کمک اندازه گیری جذب به روش اسپکتروفتومتری صورت می گیرد.

  3. شرایط بهینه واکنش از نظر غلظت و میزان آلاینده، میزان فتوکاتالیست ،pH، دما و... بررسی می شود.                                   

  4. سنتیک تخریب از نظر مرتبه واکنش بررسی می شود. 

  5. مقایسه تخریب رنگ به کمک نور مرئی و فرابنفش در شرایط یکسان.      

  فصل اول

  کلیات

   

  حذف ناخالصی ها با روش تخریب فوتوکاتالیزوری

   

  روش های شیمیایی متنوعی مانند رسوب دهی و جداسازی آلودگی ها، لخته شدن[1]، لخته شدن الکتریکی[2]و حذف توسط فرآیند جذب روی سطح جاذب (به عنوان مثال روی کربن اکتیو) وغیره روش هایی مخرب نیستند و فقط آلودگی ها را از یک جا به جای دیگرمنتقل می کنند ]1 [. بنابر این روش دیگری برای حذف آلودگی ها مورد نیاز است.

  از میان تعداد روش های پیشنهادی و حتی روش های توسعه یافته در راستای تخریب آلودگی های آلی، روش تخریب زیستی[3] یا میکروبی[4]بیشترین توجهات را به خود جلب کرده اند. با این وجود تعداد زیادی از ترکیبات آلی قابلیت اصلاح پذیری با روش میکروبی را نداشتند ]2[. اخیراًّ مطالعات دانشمندان روی استفاده از نیمه رساناها به عنوان ابزاری جهت اکسیداسیون انواع سموم آلی شیمیایی معطوف شده است ]3و4[.                                                 

  اکثر ترکیبات رنگی ساختار مولکولی قطبی دارند، بنابراین به طور کامل بر زیر خاک بر جذب نمی شوند و با حل شدن در آبهای زیرزمینی، به آب های سطحی نفوذ می کنند]5و 6[.

  از ٱنجا که تخریب فوتوکاتالیزوری مزایایی از قبیل عدم تولید باقی مانده های شیمیایی و زائدات سمی در پایان پروسه دارد، می تواند به عنوان یک روش بسیار مناسب جهت پاکسازی انواع پساب ها بکار رود ]6[. اشعه فرابنفش یک اکسنده بسیار قوی و ساده است. این اشعه پتانسیل بالایی برای اکسایش در طول موج 7/253 نانومتر با قدرت 89/4 الکترون ولت دارد که برای برهمکنش با ساختار الکترونی مواد مناسب و کافی است ]7[.

  اخیراً مطالعه روی پروسه های اکسیداسیون پیشرفته[5]جهت تخریب کامل انواع ساختارهای آلی توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

   این روش بر اساس تولید ذرات فعالی مانند رادیکالهای هیدروکسیل (که توانایی اکسیداسیون گستره وسیعی از آلودگی های آلی را با سرعت زیاد و بدون گزینش پذیری دارد) استوار است ]8[. AOPs شامل سیستم های فوتوکاتالیزوری از قبیل ترکیب نیمه رسانا و نور یا نیمه رسانا و اکسیدکننده است. امروزه فوتوکاتالیزورهای هتروژن به عنوان پرکاربردترین تکنولوژی مخرب شناخته شده که اکثر آلودگی های آلی با ساختارهای مولکولی آلیفاتیک و آروماتیک را به طور کامل به فرم معدنی[6]تبدیل می کنند ]9- 13[.

  انتخاب یک شرایط بهینه برای حذف رنگ ها و تخریب ساختار آنها نیاز به بررسی ها و مطالعات زیادی دارد. با توجه به اهمیت تجاری و زیست محیطی رنگ ها، تمامی عوامل شرکت کننده در فرآیند تخریب از جمله فوتوکاتالیست، اکسنده، شدت تابش و غیره باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند. در قسمت بعد به بررسی تعدادی از این عوامل می پردازیم.

  آشنایی با تعدادی از فوتوکاتالیزورها در واکنش های تخریبی

   

  فوتوکاتالیزورهای مورد استفاده در واکنش های تخریب فوتوکاتالیزوری اکسیدهای نیمه رسانا در ابعاد نانو هستند این کاتالیزورها به علت نسبت سطح به حجم بالایشان بسیار کاراهستند. فوتوکاتالیزورهای رایج در واکنش های تخریب فوتوکاتالیزوری اکسیدهای نیمه رسانا در ابعاد نانو هستند. امروزه، استفاده از مواد نیمه رسانا در ابعاد نانو توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و دارای کابردهای گسترده ای همانند: انرژی فوتوالکتریک تبدیل مواد[14-16] و تصفیه آب و هوا به عنوان فوتوکاتالیست های دوستدار محیط زیست [17 و18] و مواد سوپر مغناطیسی [19] هستند. بعضی از نیمه رساناها مانند TiO2، ZnO، SnO2 به دلیل دارا بودن باند گپپهن دارای توانایی فوتوکاتالیزوری بسیار بالایی هستند ]20[.

  1-2-1 فوتوکاتالیزور TiO2

  فوتوکاتالیست تیتانیم دی اکسید از مهمترین و پرکاربردترین فوتوکاتالیست های مورد استفاده برای تخریب مواد آلی است. فعالیت فوتوکاتالیزوری با کاهش ذرات TiO2 افزایش می یابد، با کاهش سایز ذرات مساحت سطح TiO2 افزایش یافته که سبب بهبود اثر فوتونی و در نتیجه خواص کاتالیزوری می شود ]21 و22[.

  TiO2یک نیمه رسانای باند گپ پهن است، در TiO2نوار والانس از اوربیتال هایp 2هیبرید شده با حالت های d3 تیتانیوم ساخته شده است، در حالی که نوارهدایت از d3 خالص تیتانیوم حاصل شده است. وقتی که  TiO2به وسیله نورUV برانگیخته شد، الکترون ها از لایه والانس به لایه هدایت رفته و حفره ها باقی می مانند.

  تیتانیم دی اکسید در طبیعت به صورت معدنی در سه ساختار روتایل[1]، آناتاز[2]، بروکیت[3]وجود دارد ]23-24[.

  ساختارهای معدنی آنها در شکل (1-6) و ساختارهای کریستالی در شکل (1-7) نشان داده شده اند. علاوه بر این ساختارها در فشارهای بالا دو فرم دیگر از تیتانیوم دی اکسید به نام های فرم مونوکیلینیک[4] و فرم اورتورومبیک[5] نیز مشاهده شده است ]25 و26[. به طور کلی فرم روتایل متداولترین ساختار است و ساختارهای آناتاز و بروکیت هم در نتیجه حرارت دادن به فرم روتایل تبدیل می شوند]27-30[.

  در ساختار TiO2 هر یون Ti4+ توسط 6 یون O2- احاطه شده و ساختار هشت وجهی دارد. تفاوت روتیل و آناتاز در این است که در روتیل هشت وجهی با اندکی واپیچش ارتورومبیک مشاهده می شود و هر هشت وجهی با 10 هشت وجهی مجاور اتصال دارد (دو تا با اشتراک گذاشتن اکسیژن های لبه و 8 تا با اشتراک گذاشتن اکسیژن های کناری)، حال آن که در آناتاز ساختار هشت وجهی کاملاً واپیچیده است و تقارن آن از ارتورومبیک کمتر است، هر هشت وجهی به هشت وجهی مجاور اتصال دارد (4 تا با اشتراک گذاشتن اکسیژن های لبه و 8 تا با اشتراک گذاشتن اکسیژن های کناری). تقارن های ساختاری سبب اختلاف در دانسیته جرمی و وضعیت پیوندها در دو فرم TiO2 می شود.                                                                                                                               اولین بار در سال 1967 خاصیت فوتوکاتالیزوری TiO2 توسط آکریا فوجیشیما گزارش شد ]31]. پروسه ای که در یک فرآیند فوتوکاتالیزوری روی سطح TiO2 رخ می دهد تحت عنوان اثر هوندا فوجیشیما[6]شناخته شده است [32 و33].      

   

  Abstract

   

  Semiconductor nanoparticles have attracted much attention in recent years due to novel optical , electrical and mechanical properties, which result from quantum confinement effects compared with their bulk counterparts. Among various semiconductor nanoparticles, nano-sized zinc oxide particles are more efficient.Toachieve higher photocatalytic activity Nonmetal loaded semiconductor, doped ZnO/C,N,S were prepared.

   

  Photocatalytic degradation of Rhodamine B (RB) dye was studied using ZnO/C,N,S catalysts synthesized by sedimentation technique in the laboratory. Zinc sulfate and thiourea was used as the starting material. The photocatalytic degradation of dye has been investigated using supported ZnO/C,N,S photocatalyst by monitoring the change in substance concentration employing UV spectroscopic analysis technique as a function of irradiation time.

  The structures, morphology, and optical properties of these ZnO/C,N,S nanoparticles fabricated by above-mentioned methods, were also characterized by X-ray diffraction (XRD), Energy dispersion X-ray(EDX), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM). In addition, the photocatalytic activities of the synthesized ZnO/C,N,S nanoparticles were evaluated via the degradation of rhodamine B in a aqueous solution.

  The effect of various parameters such as initial dye concentration, amount of nano photocatalyst, PH of the solution, addition of different oxidant such as H2O2, K2S2O8, KBrO3, KIO3 and inorganic ions, irradiation time, on photo degradation of rhodamine B were investigated.

  In the present work, based on the results, most degradation of rhodamine B has been observed at concentration of 20 ppm, amount of photo-catalyst of 7 mg, amount of oxidant K2S2O8 3mM and pH=9.

  Analysis of the kinetic showed that the amount of rhodamine B photocatalytic degradation can be fitted with pseudo- first- order model.

   

  Keywords:Rhodamine B, photocatalytic degradation, ZnO(C,N,S), nano-photocatalysts, dye.

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصلاولکلیات.. 3

  حذفناخالصیهاباروشتخریبفوتوکاتالیزوری. 4

  آشناییباتعدادیازفوتوکاتالیزورهادرواکنشهایتخریبی. 5

  1-2-1 فوتوکاتالیزورTiO2. 6

  1-2-2 فوتوکاتالیزورZnO: 10

  فصلدومبررسیمتونومطالعاتدیگراندراینزمینه. 17

  2-1 مقدمه. 17

  2-2 اجزاءتشکیلدهنده رنگ.. 19

  2-3 خصوصیاتاجزاءتشکیلدهندهرنگ.. 20

  2-3-1-رنگدانههاورنگدانهیارها: 20

  2-3-2-رزینها: (Resin) 20

  2-3-3حلال. 21

  2-3-4موادافزودنیدررنگ.. 21

  2-5 آلودگیآب (Water Pollution ) 22

  2-5-1 آلودگیناشیازرنگها 23

  2-5-2 آلودگیناشیازحلالها 24

  2-6 نانوتکنولوژیدرصنعتآب.. 24

  2-7 بررسیروشهایخالصسازیآببابهکارگیریفناورینانو 26

   

  2-7-1 نانوپلیمرهایمتخلخل. 27

  2-7-2 نانوفیلترها 27

  2-7-3 نانوفوتوکاتالیستها 29

  2-8 روشهایخالصسازیحلال. 31

  2-9 قوانینبنیادیفوتوشیمی. 32

  2-9-1 فرآیندهایبرانگیختگیوآسایشمولکولی. 32

  2-9-2 برانگیختگیالکترونینیمهرساناها 34

  2-9-3 موقعیتلبهباند. 38

  2-9-4 فرآیندانتقالالکترونیبررویسطحکاتالیزور 39

  2-10 مکانیسمهایمختلفتخریبفوتوکاتالیزوری. 40

  2-10-1 اکسیداسیونتوسطرادیکالهایهیدروکسیل. 42

  2-10-2 واکنشفوتوشیمیاییKolbe. 44

  2-11 نانوموادنیمههادیوخاصیتفوتوکاتالیزوری. 44

  2-11-1 اثراتاندازهکوانتومی (QSE)1. 45

  2-11-2 اثراتافزایشمساحتسطح. 46

  فصلسومروشکاروموادمورداستفاده 15

  3-1 موادشیمیاییمورداستفاده 47

  3-1-1 آلایندهمورداستفاده 47

  3-1-2 ترکیباتشیمیایی. 47

  3-1-3 فوتوکاتالیزورها 47

  3-2 دستگاههایمورداستفاده 48

  3-2-1 طیفسنجماوراءبنفشمرئی (UV-Vis) 48

   

  3-2-2 سانتریفیوژ 48

  3-2-3 ترازویدیجیتال. 48

  3-2-4 دستگاهآبمقطرگیری. 48

  3-2-5 PHمتر 48

  3-2-6 راکتورفتوشیمیایی. 48

  3-3 نرمافزارمورداستفاده 50

  3-3-1 نرمافزارMinitab 15. 50

  3-4 سنتزفوتوکاتالیستZnO/C,N,S. 50

  3-5 طیفجذبیورسممنحنیاستانداردبرایآلایندهموردبررسی. 51

  3-6 آزمایشاتتخریبفوتوکاتالیزوریوبررسیشرایطمختلفواکنش... 51

  3-6-1 بررسیاثرنوعکاتالیزور 52

  3-6-2 بررسیاثرتابشنورUV. 52

  3-6-3 بررسیاثراکسندههابرواکنشهایفوتوکاتالیزوری. 53

  3-6-4 بررسیاثرPH.. 53

  3-6-5 بررسیاثراتزمانتابش... 53

  3-6-6 بررسیاثرمقدارکاتالیزور 54

  3-6-7 بررسیاثرغلظترنگبرتخریبفوتوکاتالیزوری. 54

  3-6-8 بررسیاثرسرعتچرخشدورمگنت.. 54

  3-6-9 بررسیاثریونهایمعدنی. 55

  3-6-10 بررسیهایسینتیکی. 55

  3-6-11 بررسیآزمایشهایتخریبفوتوکاتالیزوریبهروشتاگوچی. 55

  فصلچهارمنتایج.. 59

   

  4-1 طیفXRD،FE-SEM،XPS،EDXجهتاطمینانازحصولسنتزنانوفوتوکاتالیستZnO/C,N,S. 59

  4-1-1 XRD.. 59

  4-1-2  FE-SEM.. 61

  4-1-3 XPS. 61

  4-1-4 EDX. 62

  4-2 رسممنحنیاستانداردجهتتعیینغلظتآلاینده 63

  4-3 نتایجبررسیآزمایشاتتخریبفوتوکاتالیزوریرنگ.. 64

  4-3-1 نتایجبررسیتواناییفوتوکاتالیزوریفوتوکاتالیستهایمختلفدرتخریبآلاینده 65

  4-3-2 نتایجبررسیاثرتابشنورUVدرتخریبرنگ.. 66

  4-3-3 نتایجبررسیاثرعواملاکسندهبرتخریبفوتوکاتالیزوری. 67

  4-3-4 نتایجبررسیاثرPH.. 72

  4-3-5 نتایجبررسیاثراتزمانتابش... 74

  4-3-6 نتایجبررسیاثرحضورومقدارکاتالیزور 76

  4-3-7 نتایجبررسیاثرغلظترنگ.. 78

  4-3-8 نتایجبررسیاثرسرعتچرخشدورمگنت.. 80

  4-3-9 نتایجبررسیاثریونهایمعدنی. 80

  4-3-10 نتایجمطالعاتسینتیکی. 82

  4-3-11 نتایجبررسیتخریبفوتوکاتالیزوریرنگرودامینBبااستفادهازروشتاگوچی. 85

  فصلپنجمبحثونتیجهگیری.. 91

  5-1  نتایجکلیازآنچهدراینپروژهبررسیشد،بهشرحزیرخلاصهمیگردد: 91

  5-2 کارهایتحقیقاتیجنبی. 92

  مراجع. 91

   

  Abstract 105

  منبع:

  Forgacsa, E., Cserha, T., Oros, G., 2004, Removal of synthetic dyes from wastewaters a review, Environ. Inter., 30, 953.

  Balaji, S.,  Chung, S.J.,  Thiruvenkatachari, R., Moon, Il.S., 2006, Mediated        electrochemical oxidation process: electro-oxidation of cerium(III) to cerium(IV) in nitric acid medium and a study on phenol degradation by cerium(IV) oxidant, Chem. Eng. J. 125, 51–57.

  Haque, M.M., Muneer, M., 2007, Photodegradation of norfloxacin in aqueous suspensions of titanium dioxide, Journal of Hazardous Materials. 145, 51–57.

  Pirkanniemi, K., Sillanp¨a¨a, M., 2002, Heterogeneous water phase catalysis as an environmental application: a review, Chemosphere 48, 1047.

  Kolpin, D.W., Furlong, E.T., Meyer, M.T., Thurman, E.M., Zaugg, S.D., Barber, L.B., Buxton, H.T., 2002, Pharmaceuticals, hormones, and other organic wastewater contaminants in U.S. sterams, Environ. Sci. Technol, 36, 1202.

  Hurum , D.C., Agrios, A.G., Gray, K.A., Rajh.T., Thurnauer, M.C., 2003,          Explaining the enhanced photocatalytic activity of Degussa P25 mixed-phase TiO2 using EPR, J Phys Chem B, 7, 4545e9.

  Andreozzi, R., Raffaele, M., Nicklas, P., 2003. Pharmaceuticals in STP effluents and their solar photodegradation in aquatic environment. Chemosphere 50 (10), 1319–1330.

  Gomes, C., Silva, D., Faria, J. L., 2003, Photochemical and photocatalytic degradation of an azo dye in aqueous solution by UV irradiation, J. Photochem. Photobio. A: Chem, 155, 133.

  Kansal, K., Singh, M., Sudc, D., 2007, Studies on photodegradation of two commercial dyes in aqueous phase using different  photocatalysts, J. Hazar. Mater. 141, 581.

  Guillard, C.,  Lachheb, H.,  Honas, A.,  Ksibi, M.,  Hermann, J.M., 2003, Influence of chemical structure of dyes, of pH and of inorganic salts on their photocatalytic degradation by TiO2 comparison of the efficiency of powder and supported TiO2, J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 158, 27.

  Kusvuran, E., Samil, A., Atanur, O. M., Erbatur, O., 2005, Photocatalytic degradation of di- and tri-substituted phenolic compounds in aqueous solution by TiO2/UV, Appl. Catal. B: Environ, 58, 211.

  Khodja, A.A., Sehili, T., Pilichowski, J.F., Boule, P., 2001, Photocatalytic  degradation of 2-phenylphenol on TiO2 and ZnO in aqueous suspensions, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 141, 231.

  Lathasree, S., Nageswara, R., Sivasankar, B., Sadasivam, V., Rengaraj, K., 2004, Heterogeneous photocatalytic mineralization of phenols in aqueous solutions, J. Mole. Catal. A: Chem, 223, 101.

  Cho, S., Choi, W., 2001, Solid-phase photocatalytic degradation of PVC–TiO2 polymer composites, J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 143, 221–228.

  Waki, K., Zhao, J., Horikoshi, S., Watanabe, N., Hidaka, H., 2000, Photooxidation mechanism of nitrogen-containing compounds at TiO2/H2O interfaces: an experimental and theoretical examination of hydrazine derivatives, Chemosphere 41,337–343.

  Wu, F.C., Tseng, R.L., Juang, R.S., 2001. Kinetic modeling of liquidphase adsorption of reactive dyes, metal ions on chitosan. Water Research 35, 613–618.

  Baran, W., Aamek E., Sobczak, A., Sochaka, J., 2009, The comparison of photocatalytic activity of Fe-salts, TiO2 and TiO2/FeCl3 during the sulfanilamide degradation process. Catal. Comm., 10, 811-814.

  Herrmann, J.M., 1999, Heterogeneous photocatalysis: fundamentals and applications to the removal of various types of aqueous pollutants, J. Catal. Today, 53, 115–129

  Nensala, N., Nyokong, T., 2000, Photocatalytic properties of neodymium diphthalocyanine towards the transformation of 4-chlorophenol, J. Mol. Catal. A: Chem. 164 (2000) 69–76.

  Zagal, J.H., 1992, Metallophthalocyanines as catalysts in electrochemical             reactions, Coord. Chem. Rev. 119, 89–136.  

  Ozoemena, K., Kuznetsova, N., Nyokong, T., 2001, Photosensitized transformation of 4-chlorophenol in the presence of aggregated and non-aggregated metallophthalocyanines, J. Photochem. Photobiol. A 39, 217–224.

  Wang, Y.B., Hong, C.S.,1999, Effect of hydrogen peroxide, periodate and persulfate on photocatalysis of 2-chlorobiphenyl in aqueous TiO2 suspensions, Water Res. 33 ,2031–2036.          

  Malato, S., Blanco, J., Richter, C., Enhancement of the rate of solar photocatalytic mineralization of organic pollutants by inorganic oxidizing species, Appl. Catal. B: Environ. 17 (1998) 347–356.

  Lee, J.C., Kim, M.S., Kim, B.W., 2002, Removal of paraquat dissolved in a photoreactor with TiO2 immobilized on the glass-tubes of UV lamps. Wat Res, 36, 1776–82.

  Contreas, S., Rodriguez, M., Charmarro, E., Esplugas, S., 2000, UVand UV/Fe(III)—enhanced ozonation of nitrobenzene in aqueous solution. J Photochem Photobiol A, 142, 79–83.

  Palmisano, L., Sclafani, A., 1997, Heterogeneous photocatalysis. New York, John Wiley and Sons.

  So, C.M., Cheng, M.Y., Yu, J.C., Wong, P.K., 2002, Degradation of azo dye procion red MX-5B by photocatalytic oxidation. Chemosphere, 46, 905–12.

  Kim, M.S., Chung, J.G., 2001, A study on the adsorption characteristics of orthophosphates on rutile-type titanium dioxide in aqueous solutions. J Colloid Interface Sci, 233, 31–7. 

  Corma, A., Garcia, H., 2004, Zeolite-based photocatalysts, Chem. Commun. 1443–1459.

  Yu, D.Z., Cai, R.X., Liu, Z.H., 2004, Studies on the photodegradation of rhodamine dyes on nanometer-sized zinc oxide, Spectrochim. Acta A 60, 1617–1624.

  Wang, W.Y., Ku, Y., 2007, Effect of solution pH on the adsorption photocatalyic reaction be haviors of dyes using TiO2 and Nafion–coated TiO2, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects 302, 261–268.

  Barakat, M.A., Schaffer, H., Hayes, G., Ismat–Shah, S., 2004, Photocatalytic degradation of 2-chlorophenol by co-doped TiO2 nanoparticles, Appl. Catal. B: Environ. 7, 23–30.                                                                                                              

  Fujishima, A., and Honda, K., 1972, "Electrochemical photolysis of water at

       a semiconductor'', Nature, 238, 37.

  Fujishima, A., and Honda, K., 1971, "Electrochemical evidence for the mechanism of the primary stage of photosynthesis" Bull. Chem. Soc. Japan, 44, 1971, 1148.

  Wu, C., Liu, X., Wei, D., Fan, J., Wang, J., 2001, Photosonochemical degradation of phenol in water, Water Res. 35, 3927–3933.

  Wang, C.C., Lee, C.K., Lyu, M.D., Juang, L.C., 2008, Photocatalytic degradation of C.I. Basic violet 10 using TiO2 catalysts supported by Y zeolite an investigation of the effects operational parameters, Dyes Pigments 76, 817–842.   

  Phanikrishna Sharma, M.V., Durgakumari, V., 2008, Subrahmanyam, M., Solar photocatalytic degradation of isoproturon over TiO2/H-MOR composite systems, J. Hazard. Mater 160, 568–575.

  Wu, T., Lin, T., Zhao, J., Hidaha, H., Serpone, N., 1999. TiO2- assisted photodegradation of dyes. 9. Photooxidation of a squarylium cyanine dye in aqueous dispersions under visible light irradiation. Environ. Sci. Technol. 33, 1379–1387.


موضوع پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, نمونه پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, جستجوی پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, فایل Word پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, دانلود پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, فایل PDF پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, تحقیق در مورد پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, مقاله در مورد پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, پروژه در مورد پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, پروپوزال در مورد پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, تز دکترا در مورد پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, پروژه درباره پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S, رساله دکترا در مورد پایان نامه تخریب فتو شیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc رشته مهندسي صنايع چوب و کاغذ مهر 1393 چکيده :  در اين پژوهش، خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيتهاي حاصل از نانوفيبر سلولز وپليمر پلي&sh

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع پلیمر چکیده با پیشرفت تمدن بشری، توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره خاکی را تهدید می کند. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدارهمچون مواد شیمیایی، نمک ها، فلزات سنگین و مواد رادیو اکتیو از جمله عوامل به وجود آمدن بیماری های بسیاری هستند که بر ...

پایان نامه­ ی کارشناسی ­ارشد­­ در رشته­ی نانو مهندسی­ شیمی چکیده حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو در این تحقیق حذف فوتو کاتالیستی فنول به عنوان مدلی از آلاینده­ آلی در یک رآکتور بستر سیال تحت تابش­های فرابنفش و مرئی مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیرات کمیت­های مهمی چون pH، غلظت کاتالیست، غلظت فنول و روش­­های سنتز نانوکامپوزیت بر حذف فوتوکاتالیستی فنول مورد ...

پایان نامه دوره دکتری رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی چکیده هدف از انجام این مطالعه تولید بیوپلیمر پلی­هیدروکسی­ آلکانوآتها با استفاده از منابع کربنی گلوکز، فروکتوز، ملاس و آب پنیر توسط میکرو ارگانیسم های Azohydromonas lata DSMZ 1123، Azotobacterbeijerinckii DSMZ 1041 ، Cupriavidus necator DSMZ 545، Hydrogenophaga pseudoflava DSMZ 1034 بوده است. در مرحله نخست جهت غربالگری ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی فلوئورید و فعالیت های صنعتی کارخانه ها می­باشد. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست مقدار فلوئورید بیش از ١ میلی­گرم بر لیتر باعث بروز بیماریهای مختلف می­شود. در این تحقیق از ماده بیوپلیمری بنام زئین بعنوان جاذب برای ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی،گرایش علوم و صنایع غذایی/تکنولوژی موادغذایی چکیده در این کار پژوهشی تولید و ارزیابی ویژگی های فیلم­های خوراکی بر پایه نشاسته سیب زمینی حاوی اسانس مرزه مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور­ اسانس مرزه در نسبت­های مختلف (0%، 10%، 20% و 30%) و پلاستی­سایزر40% به 3 گرم نشاسته سیب زمینی اضافه شده و فیلم­های نشاسته­ای به ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی جنگلداری پاسخ­های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس ­(Q. brantii و Q. libania) تحت تنش خشکی چکیده جنگل­ های زاگرس حدود40 درصد از کل جنگل­های ایران را به خود اختصاص داده اند و بیشترین تأثیر را در تأمین آب، حفظ خاک، تعدیل آب و هوا و تعادل اقتصادی- اجتماعی در کل کشور دارند. این جنگل­ها به علت دارا بودن اقلیم مدیترانه­ای دارای فصل خشک ...

رساله دکتری رشته مهندسی شیمی چکیده با افزایش جمعیت، نیاز به منابع انرژی برای بشر نیز افزایش یافته است. دیزل به عنوان یک سوخت موثر، نیاز به سوخت مورد نیاز حمل و نقل را در جهان برآورده می‌سازد. بیودیزل که یک سوخت تجدید پذیر محسوب شده و اثرات مخرب زیست محیطی کمتری به وجود می‌آورد، از منابع گوناگونی تولید می‌شود که از آن میان می‌توان به گیاهان روغنی خوراکی نظیر روغن آفتاب گردان، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی چکیده طبق گزارشات به عمل آمده فوتوکاتالیست های ناهمگن برای تجزیه نوری ترکیبات آلاینده مناسب هستند .بسیاری از اکسیدهای فلزی نیمه رسانا نظیر :TiO2,SnO2, ZnO2وغیره بعنوان فوتوکاتالیست در واکنش های شکست آب ,سنتز ترکیبات آلی وحذف آلودگی پسابها می توانند بکار گرفته شوند .در این پروژه ما با استفاده از روش هیدروترمال مزوپروس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته :مهندسی مکانیک چکیده : امروزه بدلیل افزایش جمعیت در کلان شهر ها، شاید ساختن ساختمانهای بلند مرتبه و برجهای مسکونی اندکی اجتناب ناپذیر به نظر برسد. امّا در مکان یابی ساختن این نوع ساختمانها و ترتیب قرار گیری آنها در کنار هم بایستی یکسری از الزامات زیست محیطی را رعایت نمود. در این پایان نامه سعی شده است که الگوهای مختلف بلند مرتبه ...

ثبت سفارش