پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی

word 14 MB 31897 116
1393 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. رشته شیمی آلی  

  چکیده

      سنتز سبز 2-فنیل اکسازول ها­ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی

   

       اکسازول ها دسته مهمی از ترکیبات هتروسیکل می­باشند. آن­ها زیر واحدهای ساختار فرآورده های فعال طبیعی مختلف بوده و پیش سازهای ارزشمند سنتزی و دارویی می­باشند. اکسازول ها دارای خواص ضد باکتری، ضد قارچ، ضد التهاب و ضد تومور هستند. در این پایان­نامه گروهی از مشتقات 2-فنیل بنزاکسازول با استفاده از سالسیلیک اسیدهای استخلافی متنوع و 2-آمینو-4-کلرو فنول در مجاورت مایع یونی سنتز شدند.

            R= H, NO2, Cl, CH3

  IL= BBIMB, DBU-OAc           

  کلید واژه ها: سنتز سبز، اکسازول ها، سالسیلیک اسید، مایع یونی.

   

  مقدمه

       اکسازول یک هتروسیکل پنج عضوی دارای یک اتم اکسیژن و یک اتم نیتروژن نوع پیریدینی در موقعیت 1 و 3 حلقه است و مشابه پیریدین ها خاصیت بازی ضعیفی دارد (شکل 1-1) [1].

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

   

       اکسازول ها به عنوان دسته مهمی از ترکیبات هتروسیکل در نظر گرفته شده است زیرا آن ها زیر واحدهای ساختار زیستی فرآورده های فعال طبیعی مختلف می باشند و پیش سازهای ارزشمند سنتزی و دارویی هستند. اکسازول ها دارای خواص ضد باکتری، ضد قارچ، ضد التهاب و ضد تومور می باشند [2].

       بنزواکسازول ها دارای فعالیت های زیستی و دارویی متنوعی مانند بازدارنده VEGFR-2، بازدارنده   CSF-1R، بازدارنده LPAAT-β، بازدارنده EDGR، پذیرنده GnRH  می باشند [3-7].

  1-2- سنتز اکسازول- 4- کربوکسیلات ها

       فرریرا[1] و همکارانش، از واکنش مشتقات N-آسیل-β-هالو دی هیدرو آمینو بوتیریک اسید 2 با )%2DBU ( در استونیتریل ((MeCN، مشتقات مختلفی از اکسازول- 4- کربوکسیلات 3 را با بازده     %96-84 تهیه کردند (شمای 1-1) [2].

  شمای 1-1: سنتز اکسازول-4-کربوکسیلات

       همچنین این شیمیست ها، از واکنش مشتقات β- برمو دی هیدرو پپتید ها 4 با DBU، مشتقات متنوع دیگری از اکسازول- 4- کربوکسیلات 5 را با بازده %89-78 تهیه کردند (شمای 1-1) [2].

   شمای 1-2: سنتز اکسازول-4-کربوکسیلات

  1-3- سنتز 5- بنزیل اکسازول-4-کربوکسیلات

       برسجا[2] و همکارانش طی یک واکنش دو مرحله ای 5- بنزیل اکسازول-4-کربوکسیلات های متنوع 8 را سنتز کردند. از واکنش 2-فنیل استیک اسید 6  با دی فنیل فسفریل آزید(DPPA) در مجاورت کاتالیزگر بازی تری اتیل آمین، 1-آزیدو-2-فنیل اتانون 7 را سنتز کردند که در واکنش با آنیون متیل ایزوسیانواستات، اکسازول 8 را تهیه کردند (شمای 1-3) [8].

  شمای 1-3: سنتز 5- بنزیل اکسازول-4-کربوکسیلات

  1-4- سنتز 2-فنیل اکسازول

       تای[3] و همکارانش از ترکیب سرین متیل استر هیدروکلرید 9 با 4-(((ترشیو-بوتوکسی کربونیل)آمینو)متیل) بنزوئیک اسید 10 تحت شرایط 1-اتیل-3-(3-دی متیل آمینو پروپیل) کربو دی ایمید    EDC) ) و هیدروکسی بنزو تری آزول (HOBt)، استر 11 با بازده %90 تهیه کردند. واکنش استر 11 با واکنشگر برگس[4]  ناشی از آب زدایی حلقوی[5] در مدت 2 ساعت اکسازولین می دهد که باCBrCl3 / DBU  اکسید شده و اکسازول 12 با بازده %73 تولید می کند (شمای 1-4) [9].

  شمای 1-4: سنتز 2-فنیل اکسازول

   

  1-5- سنتز کینولیل اکسازول

       کوانگ[6] و همکارانش با بهینه سازی سنتز بازدارنده فسفو دی استراز 4 (PDE4) که شامل اکسازول است به یک مجموعه از کینولیل اکسازول ها 17 دست یافتند. مرحله تشکیل حلقه اکسازول شامل یک واکنش تیو ایمید دار شدن[7] حدواسط 15 با یک N-Boc آمینو اسید فلوئورید در مجاورت دو هم ارز KHMDS در دمای̊C 50-–78 -است (شمای 1-5) [10].

  شمای 1-5: سنتز کینولیل اکسازول

  1-6- سنتز مشتقات سه استخلافی اکسازول در موقعیت 3، 4 و 5

       های لیانگ ژو[8] و همکارانش مسیری برای سنتز مشتقات اکسازول در موقعیت 3، 4 و 5 ابداع کردند. آن ها از اتر دار شدن پیروگالول 18، 1،2،3-تری متوکسی بنزن 19 را تهیه کردند. تری متوکسی بنزن به وسیله استیک انیدرید طی واکنش آسیل دار شدن فریدل-کرافتس استوفنون استخلاف دار 20 را بدست داد. ترکیب 21 با برم دار شدن استوفنون 20 سنتز شد. اتانون 22 با آلکیل دار شدن تیول آماده شد. واکنش ترکیب 22 با هیدروکسیل آمین در حلال اتانول و کاتالیزگر پیریدین ترکیب 23 را در طی 5 ساعت و در دمای رفلاکس تولید کرد. تبدیل اکسیم به اکسازول تحت شرایط تابش ریزموج[9] انجام گرفت (شمای 1-6) [11].

  شمای 1-6: سنتز مشتقات سه استخلافی اکسازول در موقعیت 3، 4 و 5

  1-7- سنتز 2-آریل-نفتو [1،2-d] اکسازول

       کومار[10] و همکارانش با یک سنتز چند مرحله ای 2-آریل نفتو [1،2-d] اکسازول 30 را سنتز کردند. بنزیل دار شدن فریدل کرافتس[11] β-نفتول با 4-هیدروکسی بنزوئیک اسید 26 در مجاورت BF3.Et2O یا  بور تری فلوئورید اتری و در دمای ̊C100 نفتوفنون 27 را داد که در واکنش با هیدروکسیل آمین هیدروکلرید و سدیم استات در شرایط رفلاکس حلال اتانول، نفتوفنون اکسیم 28 را تولید کرد. ترکیب 28 در واکنش با استیک انیدرید و در دمای اتاق نفتوفنون اکسیم استات 29 را بدست داد. نفتو فنون اکسیم استات در واکنش با پیریدین در دمای ̊C110 طی نوآرایی بکمن[12] ترکیب 30 را می دهد

   

  Abstract

       Green synthesis of fused 2-phenyl oxazoles using ionic liquid

      Pegah farokhian

       Oxazoles are considered as an important class of heterocyclic compounds since they are structural subunits of various biologically active natural products and are valuable synthetic precursors and pharmaceuticals. Oxazoles are associated with anti-bacterial, antifungal, anti-inflammatory and anti-tumoral activities. In continuation of our studies, we were interested to the synthesis of novel 2-phenyl Benzoxazoles derivatives using different salicylic acid derivatives and 2-amino-4-chlorophenol in the presence of ionic liquid.

 • فهرست:

  چکیده فارسی................................................................................................................................................1

  چکیده انگلیسی.........................................................................................................................................116

  فصل اول- مقدمه و تئوری

  1-1- مقدمه...................................................................................................................................................3

  1-2- سنتز اکسازول- 4- کربوکسیلات ها....................................................................................................4

  1-3- سنتز 5- بنزیل اکسازول-4-کربوکسیلات...........................................................................................5

  1-4- سنتز 2- فنیل اکسازول........................................................................................................................5

  1-5- سنتز کینولیل اکسازول.........................................................................................................................6

  1-6- سنتز مشتقات سه استخلافی اکسازول در موقعیت 3، 4 و 5...............................................................7

  1-7- سنتز 2-آریل-نفتو [1،2-d] اکسازول..................................................................................................9

  1-8- سنتز واحدهای ساختمانی آمینواسیدهای اکسازولی...........................................................................10

  1-9- سنتز اکسازول حاوی گروه α- آلکوکسی اسید.................................................................................10

  1-10- سنتز 8-(4-فنیل اکسازول-2-ایل آمینو)-1،2،3،4- تترا هیدرو نفتالن-2-ال..............................11

  1-11- سنتز مشتقات 2-متیل-4-فنیل اکسازول-5-کربالدهید...................................................................12

  1-12- سنتز مشتقات اکسازولی MMPAO، MDMAPAO، MOPAO و MDPAPAQ.........................14

  1-13- سنتز مشتقات 5-(3-ایندولیل) اکسازول.........................................................................................15

  1-14- سنتز مشتقات 1،3-اکسازول............................................................................................................15

  1-15- سنتز حلقه اکسازول با استفاده از 4-بنزوئیل بنزوئیک اسید............................................................17

  1-16- سنتز مشتقات اکسازولو کینولین و پیریدین.....................................................................................17

  1-17- سنتز 4-آریل-2-فنیل اکسازول.......................................................................................................18

  1-18- سنتز مشتقات دو استخلافی و سه استخلافی اکسازول در استونیتریل............................................19

  1-19- سنتز تریس اکسازول ها..................................................................................................................19

  1-20- سنتز اکسازول ها از اکسازولین ها...................................................................................................20

  1-21- مایعات یونی...................................................................................................................................21

  1-21-1- مزایای مایعات یونی...................................................................................................................22

  فصل دوم- بحث و نتیجه گیری

  2-1- هدف تحقیق......................................................................................................................................24

  2-2- روش تحقیق......................................................................................................................................24

  2-2-1- تهیه اسیدهای دارای اتصال آزو....................................................................................................24

  2-2-2- تهیه مشتقات 2-فنیل بنزاکسازول.................................................................................................25

  2-3- مکانیسم پیشنهادی تهیه مشتقات 4-(2-(2،4-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول..................................................................................................................................33

  2-4- نتیجه گیری.......................................................................................................................................38

  2-5- پیشنهاد برای کارهای آینده................................................................................................................39

  فصل سوم- کارهای تجربی

  3-1- تکنیک های عمومی..........................................................................................................................41

  3-2- روش عمومی تهیه اسیدهای دارای اتصال آزو..................................................................................41

  3- 3- تهیه 5-(2-(4-نیترو فنیل)دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید...............................................43

  3- 4- تهیه 5-(2- فنیل دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید.............................................................43

  3- 5- تهیه 5-(2-(2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید...............................44

  3- 6- تهیه 5-(2-(4-کلرو-2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید...............................44

  3- 7- تهیه 5-(2-(2،4-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید....................................45

  3- 8- تهیه 5-(2-(2،4،5-تری کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید...............................46

  3- 9- تهیه 5-(2-(2،4-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید....................................46

  3- 10- تهیه 5-(2-(2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید...........................................47

  3- 11- تهیه 5- (2-مزتیل دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید........................................................47

  3- 12- تهیه تهیه 5-(2-(2-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید....................................48

  3- 13- روش عمومی تهیه مشتقات 2-فنیل بنزاکسازول دارای اتصال آزو................................................49

  3-14- تهیه 4-(2-(4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول.....................50

  3-15- تهیه 4-(2-فنیل دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول......................................51

  3-16- تهیه 4-(2-(2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول.......52

  3-17- تهیه 4-(2-(4-کلرو-2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول.......53

  3-18- تهیه 4-(2-(2،4-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول...........54

  3-19- تهیه 4-(2-(2،4،5-تری کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول.......55

  3-20- تهیه 4-(2-(2،4-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول............56

  3-21- تهیه 4-(2-(2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول......................57

  3-22- تهیه 4-(2-مزتیل دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول...................................58

  3-23- تهیه 4-(2-(2-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول......................59

  3-24- تهیه دو مایع یونی مورد استفاده......................................................................................................60

  3-24-1- روش تهیه مایع یونی BBIMB..................................................................................................60

  3-24-2-  روش تهیه مایع یونی DBU-OAc............................................................................................61

  3-25- روش عمومی تهیه مشتقات 2-فنیل بنزاکسازول دارای اتصال آزو در مجاورت مایع یونی............62

  3-25-1- تهیه مشتقات 2-فنیل بنزاکسازول دارای اتصال آزو در مجاورت مایع یونی BBIMB...............62

  3-25-2- تهیه مشتقات 2-فنیل بنزاکسازول دارای اتصال آزو در مجاورت مایع یونی DBU-OAc..........62

  فصل چهارم- طیف ها

  طیف FT-IR 5-(2-(4-نیترو فنیل)دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a5)....................................64

  طیف FT-IR 5-(2- فنیل دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (b5).................................................65

  طیف FT-IR 5-(2-(2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (c5)....................66

  طیف FT-IR 5-(2-(4-کلرو-2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (d5)....................67

  طیف  FT-IR5-(2-(2،4-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (e5).........................68

  طیف FT-IR 5-(2-(2،4،5-تری کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (f5)....................69

  طیف FT-IR 5-(2-(2،4-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (g5).........................70

  طیف FT-IR 5-(2-(2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (h5)..................................71

  طیف FT-IR  5- (2-مزتیل دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (i5)...............................................72

  طیف  FT-IR 5-(2-(2-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (j5)..................................73

  4-(2-(4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول (a7)

  طیف FT-IR................................................................................................................................................74

  طیف 1H NMR...........................................................................................................................................75

  طیف 13C NMR.........................................................................................................................................76

  4-(2-فنیل دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول (b7)

  طیف FT-IR................................................................................................................................................77 

  طیف 1H NMR...........................................................................................................................................78

  طیف 13C NMR.........................................................................................................................................79

  4-(2-(2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول (c7)

  طیف FT-IR................................................................................................................................................80

  طیف 1H NMR...........................................................................................................................................81

  طیف 13C NMR.........................................................................................................................................82

  4-(2-(4-کلرو-2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول (d7)

  طیف FT-IR................................................................................................................................................83

  طیف 1H NMR...........................................................................................................................................84

  طیف 13C NMR.........................................................................................................................................85

  4-(2-(2،4-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول (e7)

  طیف FT-IR................................................................................................................................................86

  طیف 1H NMR...........................................................................................................................................87

  طیف 13C NMR.........................................................................................................................................88  

  4-(2-(2،4،5-تری کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول (f7)

  طیف FT-IR................................................................................................................................................89  

  طیف 1H NMR...........................................................................................................................................90

  طیف 13C NMR.........................................................................................................................................91

  4-(2-(2،4-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول (g7)

  طیف FT-IR................................................................................................................................................92

  طیف 1H NMR...........................................................................................................................................93

  طیف 13C NMR.........................................................................................................................................95

  4-(2-(2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول (h7)

  طیف FT-IR................................................................................................................................................96  

  طیف 1H NMR...........................................................................................................................................97

  طیف 13C NMR.........................................................................................................................................98

  4- (2-مزتیل دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول (i7)

  طیف FT-IR................................................................................................................................................99  

  طیف 1H NMR........................................................................................................................................100

  طیف 13C NMR.......................................................................................................................................102

  4-(2-(2-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-(5-کلرو بنزو [d] اکسازول-2-ایل)فنول (j7)

  طیف FT-IR.............................................................................................................................................104  

  طیف 1H NMR........................................................................................................................................105

  طیف 13C NMR.......................................................................................................................................106  

  طیف  FT-IRمایع یونی BBIMB.............................................................................................................107  

  مایع یونی DBU-OAc

  طیف FT-IR.............................................................................................................................................108  

  طیف 1H NMR........................................................................................................................................109

   

   

  منابع...........................................................................................................................................................112

   

  منبع:

   

  [1] Turchi, I. J.; Dewar, M. J. S. Chem. Rev. 1975, 75, 389.

  [2] Ferreira, P. M.; Castanheira, E. M.;  Monteiro, L. S.; Pereira, G.; Vilaca, H.         Tetrahedron 2010, 66, 8672.

  [3] Potashman, M. H.; Bready, J.; Coxon, A.; DeMelfi, T. M.; DiPietro, L.; Doerr, N.; Elbaum, D.; Estrada, J.;  Gallant, P.; Germain, J.; Gu, Y.; Harmange, J. C.; Kaufman, S. A.; Kendall, R.; Kim, J. L.; Kumar, G. N.; Long, A. M.; Neervannan, S.; Patel, V. F.; Polverino, A.; Rose, P.; Plas, S.; Whittington, D.; Zanon, R.; Zhao, H. L. J. Med. Chem. 2007, 50, 4351.

  [4] Sutton, J. C.; Wiesmann, M.; Wang, W. B.; Livdvall, M. K.; Lan, J.; Ramurthy, S.; Sharma, A.; Mieuli, E. J.; Klivansky, L. M.; Lenahan, W. P.; Kaufman, S.; Yang, H.; Ng, S. C.; Keith, P.; Wagman, A.; Sung, V.; Sendzik, M. WO Patent 2007121484 A2, 2003.

  [5] Gong, B. Q.; Hong, F.; Kohm, C.; Bonham, L.; Klein, P. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2004, 14, 1455.

  [6] Mi, Y.; Pan, S. F.; Gray, N.; Gao, W. Q.; Fan, Y. WO Patent 2005000833 A1, 2005.

  [7] Green, D. M.; Hauze, D. B.; Mann, C. M.; Pelletier, J. C.; Vera, M. D. WO Patent 20060264631 A1, 2006, 339, 299.

  [8] Brescia, M. R.; Rokosz, L. L.; Cole, A. G.; Stauffer, T. M.; Lehrach, J. M.; Auld, D. S. ; Henderson, I.; Webb, M. L. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2007, 17, 1211.

  [9] Tai,V. W.; Sperandio, D.; Shelton, E. J.; Litvak, J.; Pararajasingham, K; Cebon, B.; Lohman, J.; Eksterowicz, J.; Kantak, S.; Sabbatini, P.; Brown, C.; Zeitz, J.; Reed, C.; Maske, B.; Graupe, D.; Estevez, A.; Oeh, J; Wong, D.; Ni, Y.; Sprengeler, P.; Yee, R; Magill, C; Neri, A; Cai, S. X.; Drewe, J.; Qiu, L ; Herich, J.; Tseng, B.; Kasibhatlab, S.; Spencera, J. R. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, 16, 4554.

  [10] Kuang, R.; Shue, H. J.; Xiao, L.; Blythin, D. J.; Shih, N. Y.;Chen, X.; Gu, D.; Schwerdt, J.; Lin, L.; Ting, P. C.; Cao, J.; Aslanian, R.; Piwinski, J. J.; Prelusky, D.; Wu, P.; Zhang, J.; Zhang, X.; Celly, C. S.; Billah, M.; Wang, W. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22, 2594.

  [11] Liu, X. H.; Lv, P. C.; Xue, J. Y.; Song, B. A.; Zhu, H. L. Eur. J. Med. Chem. 2009, 44, 3930.

  [12] Kumar, A.; Ahmad, P.; Maurya, R. A.; Singh, A. B.; Srivastava, A. K. Eur. J. Med. Chem. 2009, 44, 109.

  [13] Murru, S.; Dooley, C. T.; Nefzi, A. Tetrahedron Lett. 2013, 54, 7062.

  [14] Raval, P.; Jain, M.; Goswami, A.; Basu, S.; Gite, A.; Godha, A.; Pingali, H.; Raval, S.; Giri, S.; Suthar, D.; Shah, M.; Patel, P. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 3103.

  [15] Perner, R. J.; Koenig, J. R.; DiDomenico, S.; Gomtsyan, A.; Schmidt, R, G.; Lee, C. H.; Hsu, M. C.; McDonald, H. A.; Gauvin, D. M.; Joshi, S.; Turner, T. M.; Reilly, R. M.; Kym, P. R.; Kort, M. E. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 4821.

  [16] Lee, J. E.; Koh, H. Y.; Seo, S. H.; Baek, Y. Y.; Rhim, H.; Cho, Y. S.; Choo, H.; Pae, A. N. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2010, 20, 4219.

  [17] Zhang, C.; Li, L.; Wu, H.; Liu, Z. Y.; Li, J.; Zhang, G.; Wen, W.; Shuang, S.; Dong, C.; Choi, M. F. Spectrochim. Acta, Part A. 2013, 102, 256.

  [18] Miyake, F.; Hashimoto, M.; Tonsiengsom, S.; Yakushijin, K.; Horne, D. A. Tetrahedron 2010, 66, 4888.

  [19] Guo, P.; Huang, J, H.; Huang, Q. C.; Qian, X. H. Chin. Chem. Lett. 2013, 24, 957.

  [20] Summers, G. J.; Maseko, R. B.; Summers, C. A. Eur. Polym. J. 2013, 49, 1111.

  [21] Majumdar, K. C.; Ganai, S.; Nandi, R. K.; Ray, K. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 1553.

  [22] Cheng, H. T.; Hou, R. S.; Wang, H. M.; Chen, L. C. J. Chin. Chem. Soc. 2008, 55, 919.

  [23] Saito, A.; Hyodo, N.; Hanzawa, Y. Molecules 2012, 17, 11046.

  [24] Knight, D.W.; Pattenden, G.; Rippon, D. Synlett 1990, 36.

  [25] Yokokawa, F.; Hameda, Y.; Shioiri, T. Synlett 1992, 149.

  [26] Walden, P. Bull. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg. 1914, 405.

  [27] Hurley, F. H.; Wier, T. P. J. Electrochem. Soc. 1951, 98, 207.

  [28] Plechkova, N. V.; Seddon, K.R. Chem. Rev. 2008, 37, 123.

  [29] Suarez, P. A. Z.; Dupont, J. J. Chim. Phys. 1998, 95, 1626.

  [30] Adams, D. J.; Dyson, P.; Taverner, S. T. Chemistry in Alternative Reaction Media, John Wiley & Sons Ltd 2004.

  [31] Earle, M. J.; Seddon, K. R. Pure Appl. Chem. 2000, 72, 1391.

  [32] Plechkova, N. V.; Seddon, K. R. Chem. Rev. 2008, 37, 123.

  [33] Parvulescu, V. I.; Hardacre, C. Chem. Rev. 2007, 107, 2625.

  [34] Badri, H. M. Sc. Thesis, Islamic Azad 


موضوع پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, نمونه پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, جستجوی پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, فایل Word پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, دانلود پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, فایل PDF پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, تحقیق در مورد پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, مقاله در مورد پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, پروژه در مورد پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, پروپوزال در مورد پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, تز دکترا در مورد پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, پروژه درباره پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی, رساله دکترا در مورد پایان نامه سنتز سبز 2- فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM. Sc)) گروه شیمی - گرایش شیمی آلی سنتز سبز 2-فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی ایمیدازول ها دسته مهمی از ترکیبات هتروسیکل هستند که دارای فعالیت های زیستی و دارویی متنوعی مانند ضد فشار خون، ضد سرطان، ضد HIV ، ضد باکتری و مسکن درد می باشند. در این پایان نامه مشتقات جدیدی از 2-فنیل ایمیدازول با استفاده از مشتقات مختلف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) رشته: شیمی گرایش: آلی چکیده 1،3- ایندان دیون و مشتقات آن به خاطر اهمیت شان در شیمی آلی بسیار مورد توجه هستند. بسیاری از محصولاتی که زیر شاخه ای از 3،1- ایندان دیون محسوب می شود، فعالیت های بیولوژیکی مفید و متنوعی مانند خواص ضد باکتری، ضد انعقاد خون، مرگ موش، مسکن، آفت کشی و ضد عفونت از خود نشان می‎دهند. یک روش بسیار ارزشمند برای ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی‌علوم‌و‌صنایع غذایی گرایش: علوم و صنایع غذایی چکیده با توجه به موارد مختلف استفاده از سبزی­ها در تغذیه انسان­ها و نیز به دلیل خصوصیات طعم و مزه و مفید بودن آنها در حفظ سلامتی و تندرستی روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می­شود. با توجه به عمر پس از برداشت اندک و آلودگی میکروبی سبزی­ها لزوم تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی شیمی چکیده: در این تحقیق به بررسی جذب رنگ متیل اورانژ که از رنگ های پر کاربرد در صنایع نساجی است توسط جاذب پلی پیرول بر مبنای پلی وینیل الکل پرداخته شده است. آزمایش ها در سیستم ناپیوسته و توسط محلول رنگی با غلظت 40ppm انجام شد. جاذب پس از سنتز توسط آنالیز اسکن میکروسکپ الکترونی وتبدیل فوریه مادون قرمز مورد بررسی قرارگرفت. و در نهایت اثر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه چکیده در این پروژه پلیمر قالب مولکولی جهت استخراج انتخابی فوران تهیه شد. برای تهیه این پلیمر از متاکریلیک اسید (مونومر عاملی)، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی)، 2و2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر)، مخلوطی از پیرول(جایگزین فوران یامولکول هدف) و متانول(حلال) انجام شد. مواد اولیه پلیمریزاسیون در لوله های ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی مشخصات جذب فلزات کبالت، کادمیم و نیکل با استفاده از پوست لیمو انجام پذیرفته است. اثر پارامتر­های مختلف نظیرpH محلول، میزان جاذب، زمان تماس و دما بر فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط عملیاتی بهینه جذب هر عنصر بر روی جاذب زیستی مشخص گردید. مقادیر تعادلی جذب با مدل­های ایزوترم لانگمویر، فرندلیچ، تمکین وD-R مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای هر ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش آلی چکیده : عنوان : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل­آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)فوران-3-کربونیتریل در این تحقیق روشی مستقیم و کارآمد برای تهیه مشتقات جدید 4-آریل-5-آمینو فوران از طریق واکنش تک ظرفی سه جزئی 3-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل، ترشری بوتیل ایزوسیانید و آلدهید های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه شیمی، گرایش شیمی آلی چکیده یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [3،2-d]پیریمیدین از تراکم سه جزئی 6- آمینواوراسیل، 6-آمینو2-تیواوراسیل یا 6-آمینو-1،3-دی متیل اوراسیل با آریل آلدهید ها و مالونونیتریل، یک دسته از مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در مجاورت کاتالیزگرهای بازی با کارایی بالا، در آب به عنوان یک حلال سبز در شرایط رفلاکس تهیه شد. کلید واژه ها: ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری داروسازی خلاصه فارسی گروهی از مشتقات N- آریل فتالیمید برای بررسی فعالیت ضد التهابی مورد ارزیابی قرار گرفتند.دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی به عنوان ضد درد و ضد التهاب محسوب میشوند و مکانیسم اولیه آنها مهار آنزیم سیکلواکسیژناز است. سیکلواکسیژناز آنزیم کلیدی در تهیه پروستاگلاندین و ترومبوکسان است و این محصولات سیکلواکسیژناز مدیاتورهای مهم در ...

پیشنهاد رساله دکتری چکیده آلاینده های گازی شامل ترکیبات آلی فرار و مواد بودار، برای محیط زیست و سلامت انسانها بسیار مضر و خطرناک می باشند. روشهای متعددی نظیر روشهای فیزیکی، روشهای شیمیایی و روشهای بیولوژیک برای حذف آلاینده های گازی وجود دارد. در این میان، روشهای بیولوژیک به علت هزینه های کمتر کاربرد بیشتر و گسترده تری دارند. بیوفیلتراسیون یک روش بیولوژیک مؤثر و اقتصادی در حذف ...

ثبت سفارش