پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391)

word 627 KB 31943 110
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  چکیده:

  مقدمه: ارائه خدمات با کیفیت یکی از کارکردهای اصلی نظام سلامت می باشد. رضایت مشتری در قلب هرسازمانی وجود دارد و به عنوان هدف نهایی هر استراتژی سازمانی محسوب می شود. رضایتمندی بیمارمفهومی است که امروزه در مراقبت های پزشکی اهمیت بسیار ویژه ای یافته است و در فرایند مراقبت بهداشتی درمانی نقش مهمی را ایفا می کند. سنجش کیفیت خدمات پیش شرط اساسی برای بهبود کیفیت است. هدف این پژوهش سنجش کیفیت خدمات با استفاده از تحلیل اهمیت- عملکرد در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد.

  مواد وروش ها : این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی است که بر روی 298 بیمار بستری، در سال 92-91 در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت ارزیابی کیفیت خدمات برای شناسایی نقاط ضعف و قوت کیفیت خدمات انجام گرفت. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد سروکوال بود که پایایی و روایی این پرسشنامه قبلا بوسیله مطالعات انجام شده در ایران و سایر کشورها تایید شده است. این مطالعه بر اساس تحلیل اهمیت- عملکرد بررسی شده است که دراین مدل ، هر مولفه از پنج بعد سروکوال با دو مولفه بعد "اهمیت و عملکرد "، مورد ارزشیابی قرار می گیرد تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری آنووا انجام شد.  

  یافته ها: نتایج نشان داد که بین اهمیت و عملکرد در کلیه ابعاد پنج گانه شکاف معناداری وجود دارد(05/0p<). در بررسی شکاف بعد اعتبار(36/2) و تضین(24/2) بالاترین شکاف کیفیت و بعد پاسخگویی (97/1)دارای کمترین شکاف بود. همچنین در این یافته ها در تحلیل مناطق 4 گانه ماتریس اهمیت- عملکرد [منطقه تمرکز(الف)، ادامه وضعیت(ب)، کم اولویت(ج) و اتلاف منابع(د)] ابعاد اعتبار و تضمین درمنطقه (الف)،  بعد همدلی در منطقه (ب)، و ابعاد ملموسات و پاسخگویی در منطقه (د) قرار گرفتند.

  نتیجه گیری: شکاف های منفی (انتظارات بالاتر از ادراکات) در تمام ابعاد کیفیت نشان داد که ارتقای کیفیت در همه ی ابعاد لازم و ضروری می باشد. جهت کاهش دادن شکاف پنج بعد کیفیت و ارائه خدمات مطلوب به بیماران و قرار گرفتن در منطقه ادامه وضعیت خوب(ب)، پیشنهاد می شود که مدیران بیمارستان ها با برنامه ریزی و مدیریت بهینه خود توجه ویژه ای به نیاز های بیماران داشته باشند .

  کلید واژه ها: مدل اهمیت- عملکرد، کیفیت خدمات سلامت، رضایت بیماران.

   

  مقدمه

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت مردم، همواره در تلاش است تا با شناخت دقیق نیازها و مخاطرات سلامت افراد و جوامع و بهره گیری از شیوه های نوین و علمی  سیاست گذاری و تصمیم سازی، مؤثرترین راهکارها را در راستای تحقق اهداف سلامت به کار گیرد. اطمینان از ارائه خدمات کیفی و ایمن، به عنوان یکی از کارکردهای اصلی نظام سلامت، از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است و طبعاً سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مناسب در این زمینه،دقت نظر و تأمل ویژه ای را می طلبد(وزارت بهداشت 1389).

  کیفیت مراقبت های بهداشتی عامل مهمی در افزایش رضایت بیماران می باشد. همچنین مراقبت های با کیفیت خوب  برای دستیابی به اهدف توسعه هزاره (MDGs) بسیار حیاتی است. مدیران مراقبت های بهداشتی نیاز به درک کاملی از از راه هایی برای افزایش کیفیت مراقبت ها به صورت عملی هستند(Sodani, 2012). از جمله سازمان های ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی بیمارستان ها هستند(آصف زاده، 1376). موضوع ارتقای کیفیت عملکرد سازمان جزء رویکردهای مهم در توسعه محسوب می شود(صدیقی و همکاران، 1384). امروزه کیفیت خدمات بویژه در موسساتی که با حجم بالایی از ارباب رجوع مواجه هستند، نظیر خدمات مالی و مراقبتی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است و می توان آن را به عنوان یک استراتژی ضروری در نظر گرفت که به موسسه کمک می کند تا به نتایج مطلوب در بازار رقابتی دست یابد و درطولانی مدت سودآوری لازم را در پی داشته باشد. بهبودکیفیت خدمات برای موسسه های خدماتی جهت برآورده شدن انتظارات گیرندگان خدمت و رضایتمندی آنها به یک چالش عمده تبدیل شده است (Prattana et al, 2012). کیفیت خدمات به عنوان راهبردی  موثر و فراگیر دردستور کار مدیریت قرار گرفته است(Sahney et al, 2006). بنابراین کسب رضایت در قلب رسالت هر سازمانی وجود دارد و به عنوان هدف نهایی برای هر استراتژی سازمانی محسوب می شود(zairi,2000).

   

  1-2- بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش

  کیفیت خدمات، عامل متمایز کننده وقدرتمندترین اسلحه رقابتی است که بسیاری از سازمان های خدماتی در اختیار دارند امروزه ارائه کیفیت خدمات برتر ازطریق حفظ کیفیت بالا پیش نیاز موفقیت سازمان های خدماتی به شمار می آید(Wong et al, 2003). رضایت مشتری یکی از مباحث مهم و حیاتی برای سازمانهای امروزی است . امروزه شکست یا موفقیت سازمان بر اساس رضایت مشتریانش از محصولات یاخدمات شرکت تعیین می شود(Zineldin, 2000). زیرا شناسایی نیازهای مشتری و تآمین رضایت او، باعث حفظ  و نگهداری مشتری برای سازمان می شود. یک سازمان آینده نگر لازم است نگاه موشکافانه ای به موضوعات مرتبط با رضایت مشتری داشته باشد. در واقع رضایت عبارتست از ارزیابی و سنجش یک مشتری از تجربه ای که بعد از استفاده از یک محصول یا خدمت بدست می آورد، نتیجه ی رضایت به عنوان مطلوبیت مصرفی معرفی و تبیین می شود(Johnson et al, 1995). تعریف کاتلر نیز به این صورت است که رضایت احساس خوشایند یا نا امیدی فرد است که از مقایسه عملکرد ادراک شده یک محصول  یاخدمت  با انتظاراتش بدست می آید (کاتلر و همکاران، 1384). به عبارتی  رضایت پاسخ مشتری به برآورده شدن نیازهایش است. در واقع سطح رضایت مشتری و مطلوبیت مصرف کالا و خدمت برای وی در ارتباط با برآورد شدن نیازهایش بیانگر رضایت وی می باشد(Andaleeb,2006).

  موضوع کیفیت به طور گسترده در زمینه های تولیدی و صنعتی مورد توجه واقع شده، اما در بخش خدمات به واسطه ویژگی اصلی خدمات، یعنی ناملموسی آن کمتر به این موضوع پرداخته شده است . در میان زیر بخش های خدمات، بخش خدمات بهداشتی و درما نی دارای جایگاه ویژه ای است . چرا که در این بخش هر نوع اشتباهی حتی از نوع کوچک آن نیز جایز نیست. این بخش با قشروسیعی از جامعه ارتباط پیدا می کند و مهم تر آن که وظیفه ورسالت حفظ سلامت جامعه بر عهده این بخش می باشد و اقدام مؤثرجهت بهبود شیوه خدمت دهی و کسب رضایت مشتریان در این بخش از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است(Murphy, 2007). ارائه دهندگان مراقبت های سلامت می خواهند ازسطوح بالایی از کیفیت خدمات به منظور افزایش رضایت بیماران استفاده  کنند. در واقع، نظرسنجی های رضایت به عنوان ابزار مدیریت برای رسیدگی به مشکلات دسترسی و عملکرد به طور گسترده ای استفاده شده است. همچنین ابزاری در کمک به سازمان ها در شناسایی گروه های هدف، روشن شدن اهداف، تعریف معیارهای عملکردو توسعه سیستم های اطلاعاتی عملکرد بوده است. علاوه بر این، در متون جدید مراقبت های سلامت این موضوع مد نظر قرار گرفته که توجه به رضایت بیمار نگرانی غالبی است که با تصمیمات استراتژیک در خدمات سلامت در هم تنیده شده است(Gilbert et al, 1992). هدف نهایی کیفیت، راضی کردن مشتریان است. بنابراین باید نیازها و انتظارات آنها را بشناسیم تا بتوانیم آنها را برآورده سازیم(Fuentes, 1999). بنابراین کیفیت خدمات به عنوان تبیین کننده اصلی موفقیت یک سازمان در محیط رقابتی امروز شناخته شده و هر گونه کاهش در رضایت مشتری به دلیل کیفیت ضعیف خدمت موجب نگرانی است. کیفیت، برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان است و مشتریان هستند که آن را مشخص می سازند. مشکل کیفیت خدمات بیشتر درسازمان هایی به وجود می آید که بر شناختن و برآوردن نیاز ها وانتظارات مشتریان تمرکز نمی کنند. باید سازمان خدماتی، خود را جای مشتر یان بگذارد و سیاست های خود را بر اساس دیدگاه آنها بنا نهد.  عدم ارتباط مستقیم با مشتر ی،  سبب می شود که تصمیم گیران و برنامه ریزان نتوانند به درستی، اولویت امور را تعیین کنند و این امر باعث می گردد عملکرد خدمت نتواند جوابگوی انتظارات مشتریان باشد و در نتیجه، بین مشتریان، در زمینه کیفیت خدمات، اختلاف نظر به وجود می آیدمنظور از اختلاف نظر در زمینه کیفیت خدمات، اختلاف بین انتظار مشتری از وضع مطلوب و ادراک وی از وضع موجود است. گام اساسی بر ای جبران این اختلاف، شناخت ادراکات و انتظارات وی از کیفیت خدمات و تعیین میزان اختلاف است . در این صورت نه تنها اولویت گذاری و تخصیص منابع تسهیل می گردد، بلکه مبنایی فراهم می شود تا بتوان کیفیت خدمات ارائه شده را بهبود بخشید (آقا ملایی و همکاران، 1387).

  ازطریق تحلیل اختلاف، مدیران می توانند به روشنی تعیین کنند که چه وقت و در کدام بعد از خدمت، انتظارات و تجارب دریافت کنندگان خدمت با یکدیگر سازگار نیست و احتمالا به عدم رضایت منجر خواهد شد(Karydis, et al, 2001).  در دنیای متغیر کنونی بسیاری از سازمان ها به دنبال راه هایی هستند تا از طریق انها به مزیت رقابتی دست یابند و خدمات و محصولات خود را از دیگران متمایز سازند(عطافر و شفیعی1385). خدمت واقعی به مشتری عنصر اصلی تلاش های مربوط به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان هاست. هر سازمانی که بتواند ارتباطات خود با مشتریان یا ارباب رجوع را به تجارت مثبت تبدیل کند، می تواند از انها انتظار داشته باشد که به صورت پایگاه مشتریان راضی درآیند تا بصورت مداوم  به سازمان مراجعه نمایند. همچنین این مشتریان سازمان را به دیگران نیز معرقی خواهند کرد(الوانی و ریاحی1382).

  برای کیفیت، تعاریف متعددی وجود دارد؛ تعاریف زیر از مشهورترین آنها هستند: نظام ملی بهداشت انگلیس(NHS) کیفیت مراقبت بهداشتی را به صورت زیر تعریف کرده است: "کیفیت،  تامین خدمات درست به افراد مناسب، در زمان مناسب،با شیوه ی مناسب و عملی، در حد توان متوسط افراد جامعه و با روش انسانی است"( Haddad et al, 2000). کیفیت خدمات یعنی میزان انطباق خدمات ارائه شده با انتظارات مشتری(Van Duong et al, 2004). در تمامی تعاریف فوق، محوراصلی، تامین خدمات مناسب و برآوردن انتظارات مشتریان است. در واقع کیفیت خدمات آن چیزی است که مشتری آن را بپذیرد و نیازهایش را برآورده سازد(محمدی و همکاران، 1387).

  پاراسورمان و همکاران معتقدند در مقایسه با کیفیت کالا، تعیین و اندازه گیری کیفیت خدمات به مراتب مشکل تراست چرا که درخدمات تولید از مصرف مجزا نیست. بهبود کیفیت خدمات، صرفه جویی در هزینه ها را در بر دارد و سازمان را در متمایز نمودن خود از سایر رقیبان یاری می نماید(Bowen, 2001).

   

  Abstract

  M

  easuring hospital Service Quality Gap from the viewpoint of inpatients in educational hospitals of Qazvin University of Medical Sciences: Applying Importance-Performance Analysis (2012-13)

   

  Background: Providing  high quality service is one of the main functions in the health system  Customer satisfaction is at the core of any organization and it is considered to be the ultimate goal of any organizational strategy. Patients' satisfaction is a dominant concept in medical care And has an important role in healthcare process and certainly reflects the quality of care. Measurement of service quality is a basic prerequisite for improving quality. This study aims to analyze service quality through Importance-performance Analysis tool in hospitals at hospitals under auspices of Qazvin University of Medical Sciences.

  Materials & Methods : This descriptive-analytic article aims to was done on 298 patients at hospitals under auspices of Qazvin University of Medical Sciences; it is designed to evaluate the quality of health to determine the strengths and weaknesses of service quality. A standardized SERVQUAL was employed to measure quality of services and the reliability and validity of this questionnaire has previously been confirmed by studies both in Iran and other countries.This study were surveyed according to Importance- Performance Analysis (IPA) model. In this model, each component of  five servqual dimentions is evaluated in two dimensions of importance and performance. Data analysis was done using SPSS software and ANOVA tests were performed.

  Results: The results showed that there were significant correlation between patients’ importance and performance in all dimensions of quality (p<0.05). The Reliability (2.36) and Assurance (2.24) dimensions have the most and responsiveness dimension (1.98) has the lowest gap. In addition the importance-performance grid shows that 4 “Keep up the good work”(1), “Concentrate here”(2), “Low priority”(3), “Possible overkill”(4): Reliability and Assurance (1), emoathy(2)  and  responsiveness , Tangibles(4).

  Conclusion: The negative gap (expectations more than perceptions) in all dimensions of quality showed that it is necessary to improve service quality in all dimensions. in order to reduce the gap of all five dimensions of quality and provide desired services to be placed in “Keep up the good work” area, it is recommended that hospital managers by planning and their optimal management take the patients’ needs into account.

   

  K

  eywords: Importance-Performance Analysis,Health Service Quality, Patients Satisfaction.

 • فهرست:

  فصل اول- معرفی پژوهش                                                             

  مقدمه   .............................................................................................2                                                             

  بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش .............................................3                      

  اهداف پژوهش.................................................................................10

  1-3-1- هدف اصلی طرح.....................................................................10

                      1-3-2- اهداف فرعی طرح....................................................................10

                       1-3-3- هدف کاربردی.........................................................................11

  1-3-4- فرضیات .................................................................................11

  1-3-5- سوالات پژوهش .....................................................................11

  فصل دوم- مبانی نظری                                                               

  مقدمه ............................................................................................ 13                                                              

  رضایت  مشتری .............................................................................14                                               

   مقدمه............................................................................14                                                  

   تعریف رضایت............................................................ 16                                    

   مدل کانو .................................................................... 17                                           

   کیفیت خدمات و رضایت مشتری..................................19

   تفاوت کیفیت خدمات  و رضایت مشتری......................20

   رابطه میان کیفیت خدمات و رضایت مشتری.................27

   مدل تامین رضایت مشتری............................................30

  کیفیت..........................................................................32

   تاریخچه کیفیت........................................................32

   مفهوم کیفیت............................................................32

   انواع کیفیت.............................................................33

   کیفیت خدمات.........................................................34

   اجزای اصلی خدمات...............................................35

   ابعاد کیفیت در خدمات بهداشتی.............................36

   ضرورت توجه به کیفیت.........................................37

  سروکوال.......................................................................................44

   تاریخچه سروکوال...................................................44

   ابعاد5 گانه سروکوال...............................................46

   مدل شکاف کیفیت خدمات....................................50

   مدل پنج شکافی......................................................52

   دلایل وجود شکاف ها............................................53

   مدل هفت شکاف....................................................54

   مزایای سروکوال.....................................................57

  روش های تحلیلی ارزیابی کیفیت.................................................57

   تحلیل اهمیت – عملکرد.........................................57

    Lot Quality Assurance Sampling (LQAS).........62

   روش ماتریس تاثیر- سهولت..................................62

   مدل برایس و برادوک[1]..............................................63

   مدل نیگل اسلک.......................................................64

   مدل زهانگ...............................................................65

   سایرمدل های بهبود کیفیت خدمات...........................67

  مروری بر مطالعات...........................................................................68

   مطالعات خارجی.......................................................68

   مطالعات داخلی........................................................73

  فصل سوم- روش پژوهش

  مقدمه..........................................................................................83

  نوع پژوهش................................................................................83

  جامعه پژوهش............................................................................83

  روش نمونه گیری و حجم نمونه.................................................84

  ابزار گرد آوری داده ها...............................................................84

  روایی و پایایی پرسشنامه............................................................85

  روش گرد آوری داده ها.............................................................86

  روش تجزیه و تحلیل داده ها.....................................................86

  مکان پژوهش.............................................................................88

  زمان پژوهش..............................................................................88

  محدودیت های پژوهش.............................................................88

  ملاحظات اخلاقی.......................................................................89

  تعریف واژه ها............................................................................90

  فصل چهارم- یافته ها

  مقدمه..................................................................................................93

  یافته ها................................................................................................93

  یافته های دموگرافیک..........................................................................93

   یافته های مبتنی برهدف 3-1.............................................................96

  یافته های مبتنی برهدف شماره 4........................................................104

  یافته های مبتنی برهدف شماره 5 .......................................................105

  یافته های مبتنی برهدف شماره 6 .......................................................112

  یافته های مبتنی برهدف شماره 7  ......................................................113

  فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

  مقدمه ...............................................................................................115

  بحث..................................................................................................116

  نتیجه گیری........................................................................................124

  پیشنهاد و راهکارها  .........................................................................126

  پیشنهاد پژوهش های آتی..................................................................127

  پیوست ها

  منابع ..................................................................................................130

  چکیده انگلیسی .................................................................................142

   

  منبع:

  آصف زاده ، سعید. (1376). آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی، تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  آقاملایی تیمور، زارع شهرام، کبریایی علی(1387). کیفیت خدمات بهداشتی اولیه از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  درمانی شهر بندرعباس، فصلنامه پایش، سال7، شماره2، صص127-121.

  آقایی، عسگر(1374). تعهد سازمانی در رابطه با تمایل به تر خدمت، فصلنامه مدیریت دولتی، مرکزآموزش مدیریت دولتی، تهران(35).

  الوانی، مهدی؛ ریاحی، بهروز(1382)؛ سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

  امینی، محمد تقی . فرجام، سعید.(1388) بررسی ارائه کیفیت خدمات در بخش عمومی( مطالعه موردی: بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) ، اندیشه مدیریت،  سال سوم، شماره اول ، صص 165-189.

  انواری رستمی، علی اصغر و همکاران، 1384: بررسی مقایسه‌ای کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان و کارکنان، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت.

  بحری نژاد، ریحانه و محمد خلج، 1387: بانکداری الکترونیکی و نقش آن در تامین رضایت مشتری، دومین کنفرانس دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

  بنی اسدی اکرم ، وطن خواه سودابه ، حسینی فاطمه ،(1392). تحلیل کیفیت خدمات بیمارستان با استفاده از ابزار تحلیل اهمیت-عملکرد در بیمارستانهای منتخب مجله دانشکده بهداشت و انستیتیوتحقیقات بهداشتی، دوره 11، شماره1، صص70- 59.

  تورانی، حیدر.(1381). کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش دوره ابتدایی: با رویکرد مدیریت کیفیت جامع، تهران، نشر قو، ص 22

  حکمت پو داود ، سورانی  محمد ، فرازی علی اصغر و همکاران (1391) . " بررسی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهر اراک با استفاده از مدل SERVQUAL مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال پانزدهم، شماره 7، صص9-1.

   خلیفه قدرت اله ،  رضوی سید عباس ،(1391). ارزشیابی و تضمین کیفیت در یادگیری الکترونیکی با استفاده از مدل تحلیل اهمیت – عملکرد، مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی،  جلد 3 شماره 1 صص -50-41.

   دلگشایی، بهرام . رواقی، حمید.  ابوالحسنی، نازنین.(1391). ارزیابی اهمیت عملکرد گردشگری پزشکی در استان تهران از دیدگاه گردشگران پزشکی و ارائه کنندگان خدمات پزشکی:  فصلنامه بیمارستان، دوره 11، شماره 1،صص:72-63

  رحمانی، مریم(1387)؛ کیفیت خدمات در صنعت گردشگری، علم گردشگری.

  رنجبرعزت آبادی محمد, بهرامی محمدامین, زارع احمدآبادی حبیب و همکاران،(1389) تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات گیرندگان خدمت با استفاده از رویکرد سروکوال در بیمارستان افشار یزد، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، دوره دوم و سوم،  شماره 29،صص75-86. .

  سید جوادین،ر،کیماسی،م، (1384) . مدیریت کیفیت خدمات. تهران: نگاه دانش.

  شاهین ، آرش . گلستان، داوود عامری (1383). مدل سروکوال و نقش آن در اندازه گیری شکاف های کیفیت خدمات با مطالعه ای موردی در ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی،فصلنامه تحول اداری، دوره هفتم، شماره 47، صص: 68-54.

  صدقیانی ابراهیم.( 1376). ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی و استانداردهای بیمارستانی ،تهران، معین: علم و هنر.

  صدیقی ژیلا, فرزادی فرانک, مفتون فرزانه, نورایی مهدی و  همکاران(1384). طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی، مجله پایش ; دوره 4، شماره ، 4صص: 285-297.

  طاهریدمنه محسن،فرمانی سکینه، مستوفی الممالکی رضا.(1390). بررسی چالشهای موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقامتی مجله مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، سال دوم، شماره هشتم، صص132-117.

  طبیبی سید جمال الدین ،گوهری محمودرضا ، شهری سمیه و همکاران .(1390)کیفیت خدمات ارائه شده در درمانگاههای سرپایی بر اساس الگوی سروکوآل در بیمارستان های شهر تهران().مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)دوره 5 شماره 4، 56-49.

  عطافر، علی؛ شفیعی، مرتضی(1385)؛ رابطه میان کیفیت خدمات و رضایت مشتری. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.

  عمید، حسن، ( 1376 )، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

   فتحی واجارگاه کوروش،  پرداختچی محمد حسن ، ابوالقاسمی محمود  ، محمد هادی فریبرز (1390)، تضمین کیفیت در آموزش برمبنای مدل تحلیل اهمیت/عملکرد، فصلنامه راهبرد های آموزش، دوره 4، شماره 2، صص 65-57.

  قورچیان ،نادرقلی(1373). تحلیلی بر مکعب کیفیت در نظام آموزش عالی، مجله پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،  شماره 7 و 8  :20-11.

  کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ ، گری.(1384) اصول بازاریابی. ترجمه : علی پارسائیان.  تهران. نشر آیلار.

  کبریایی علی, اکبری فیض اله ,حسینی سیدمصطفی, افتخاراردبیلی حسن(1382).  شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه شده در مراکز بهداشتی شهرستان کاشان؛ مجله دانشور، شماره11، دوره 49،صص46-39.

  کبریایی علی, اکبری فیض اله, حسینی سیدمصطفی, افتخاراردبیلی حسن(1383). بررسی مقایسه ای شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارایه شده در واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستایی کاشان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دوره 8، شماره2،صص 88-82.

  کزازی، ابوالفضل(1378). مدیریت کیفیت فراگیر. تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، صص33-1

  گرجی، ابوالقاسم. طباطبایی، سیدمهدی و همکاران.(1390) .به کارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات(SERVQUAL)در مجتمع آموزشی درمانی امام خمینی(ره)، مجله علمی پژوهشی مدبربت سلامت، سال شانزدهم، شماره 51،صص: 18-7.

  لامعی ابوالفتح(1382) ؛ مدیریت جامع کیفیت:  اصول، کاربرد و درسهایی از یک تجربه، تهران، طب نوین.

  لامعی ابوالفتح(1387). مبانی مدیریت کیفیت. تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کیمیته کشوری ارتقای کیفیت.

  لطفی علی،(1388). سنجش کیفیت خدمات شعب بانک اقتصاد نوین، اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی.

  محمدی، علی. شغلی، علیرضا. (1387). کیفیت خدمات بهداشتی  اولیه ی ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان زنجان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 16، شواره 65، صص 100-89.

  محمدی نیا، مونا و همکاران(1389). بررسی میزان کیفیت خدمات پرستاری با استفاده از مدل سروکوال در بیمارستان های تامین اجتماعی تهران. فصلنامه بیمارستان، سال هشتم، شماره 3-4، پاییزوزمستان1388.

  مقبل با عرض، عباس، محمدی، علی(1388)، بررسی کیفیت خدمات ارائه شده درمراکز خدما ت درمانی استان فارس، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز )ویژه نامه حسابداری(، دوره نوزدهم، شماره دوم.

  نوری حکمت، سمیه. (1385). به کار گیری مدل شکاف کیفیت خدمات (سروکوال)  در بیمارستان حضرت رسول اکرم، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،(1389)، استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران،مرکز نشر صدا.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Abdullah, K., N. H. A. Manaf and K. M. Noor (2007). "Measuring the service quality of airline Services in Malaysia." International Journal of Economics, Management and Accounting 15(1).

  Ainin, S. and N. H. Hisham (2008). "Applying importance-performance analysis to Information systems: an exploratory case study." Journal of Information, Information Technology, and Organizations 3: 95-103.

  American society for quality(ASQ)(2004), available at: www.asq.org

  Anbori, A., S. N. Ghani, H. Yadav, A. M. Daher and T. T. Su (2010). "Patient satisfaction and loyalty to the private hospitals in Sana'a, Yemen." International Journal for Quality in Health Care 22(4): 310-315.

  Andaleeb, S. S. and C. Conway (2006). "Customer satisfaction in the restaurant industry: an examination of the transaction-specific model." Journal of Services Marketing 20(1): 3-11.

  Angell, R. J., T. W. Heffernan and P. Megicks (2008). "Service quality in postgraduate education." Quality Assurance in Education 16(3): 236-254.

  Arbore, A. and Busacca, B., (2011). Rejuvenating Importance-Performance Analysis. Journal of Service Management, 22, pp. 409-429.

  Atkinson, S. and D. Haran (2005). "Individual and district scale determinants of users’ satisfaction with primary health care in developing countries." Social science & medicine 60(3): 501-513.

  Bacon, D. R. (2003). "A comparison of approaches to importance-performance analysis." International Journal of Market Research 45(1): 55-71.

  Becker, C. (2001). "Patient satisfaction is in the details. 6 NY HMOs will give enrollees specific explanations when treatment is denied." Modern healthcare 31(43): 34.

  Baldwin A. Expectation and Perception changes in Service Quality in an Australian Private Sector Dental Centre – 2008 to 2000. [Online]. Available from:http://www.baldwinsolutions.com.au/icit%2014%20(pennsylvania)%20paper%202010.pdf [Accessed: September 2010].

  Barnes, B. R. (2007). "Analysing service quality: the case of post-graduate Chinese students." Total Quality Management & Business Excellence 18(3): 313-331.

   

  Bernard H(2003). Sterategic planning in health cares: step by step provision of a program byobjective (Farsi). Translated by Abolfath Lamei , Aye Publication.

  Berry, L. L., et al. (1994). "Five imperatives for improving service quality." MIT Sloan Management Review 31(4).

  Besterfield, D.H.(1999).”Total Quality Management”. 2nd Edition London, Prentice Hall Internationa.

  Boudreaux, E. D., et al. (2004). "Predictors of emergency department patient satisfaction: stability over 17 months." Academic emergency medicine 11(1): 51-58.

  Bowen, J. T. and S.-L. Chen (2001). "The relationship between customer loyalty and customer satisfaction." International journal of contemporary hospitality management 13(5): 213-217.

  Brady, M. K., et al. (2001). "Managing behavioral intentions in diverse cultural environments: an investigation of service quality, service value, and satisfaction for American and Ecuadorian fast-food customers." Journal of International Management 7(2): 129-149.

  Brady, M. K. and C. J. Robertson (2001). "Searching for a consensus on the antecedent role of service quality and satisfaction: an exploratory cross-national study." Journal of Business Research 51(1): 53-60.

  Brady, M. K., et al. (2002). "Performance-only measurement of service quality: a replication and extension." Journal of Business Research 55(1): 17-31.

  Brédart, A., C. Coens, N. Aaronson, W.-C. Chie, F. Efficace, T. Conroy, J. Blazeby, E. Hammerlid, M. Costantini and F. Joly (2007). "Determinants of patient satisfaction in oncology settings from European and Asian countries: preliminary results based on the EORTC IN-PATSAT32 questionnaire." European journal of cancer 43(2): 323-330.

  Brédart, A., et al. (2007). "Determinants of patient satisfaction in oncology settings from European and Asian countries: preliminary results based on the EORTC IN-PATSAT32 questionnaire." European journal of cancer 43(2): 323-330.

  Brice z. , Braddock j(2002)). the importance of project selection , six sigma Quality, No.2,pp:12-18.

  Çaha, H. (2007). "Service quality in private hospitals in Turkey." Journal of Economic and Social Research 9(1): 55-69.

  Caruana, A. and L. Pitt (1997). "INTQUAL-an internal measure of service quality and the link between service quality and business performance." European Journal of marketing 31(8): 604-616.

  Caruana, A., et al. (2000). "Service quality and satisfaction–the moderating role of value." European Journal of marketing 34(11/12): 1338-1353.

  Čelebić, A., et al. (2003). "Factors related to patient satisfaction with complete denture therapy." The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 58(10): M948-M953.

  Chen, Y.-C. and S. Lin (2013). "Applying Importance-Performance Analysis for Improving Internal Marketing of Hospital Management in Taiwan." International Business Research 6(4): p45.

  Chin, K.-S. and K.-F. Pun (2002). "A proposed framework for implementing TQM in Chinese organizations." International Journal of Quality & Reliability Management 19(3): 272-294.

  Cock, D., et al. (2006). "REFERQUAL: a pilot study of a new service quality assessment instrument in the GP exercise referral scheme setting." BMC health services research 6(1): 61.

  Dabholkar, P. A., et al. (2000). "A comprehensive framework for service quality: an investigation of critical conceptual and measurement issues through a longitudinal study." Journal of Retailing 76(2): 139-173.

  Davis, B. A., et al. (2005). "Evaluating instruments for quality: testing convergent validity of the consumer emergency care satisfaction scale." Journal of nursing care quality 20(4): 364-368.

  Deng, W.-J. and W. Pei (2009). "Fuzzy neural based importance-performance analysis for determining critical service attributes." Expert Systems with Applications 36(2): 3774-3784.

  Eskildsen TK, Kristensen K(2006);” Enhancing IPA”. Int J Prod Perform Manag;55(1):40-60.

  EFQM publications(2003).”Assessing for Excellence “a practical guide for successfully developing , executing and reviewing a self – assessment strategy for your organization Brussels Representative Office,Belgium.

  Feciková, I. (2004). "An index method for measurement of customer satisfaction." The TQM Magazine 16(1): 57-66

  Feng, C.M. and Jeng, K.Y., 2005. Analyzing Airline Services Improvement Strategies through Importance and Performance Analysis. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 6, pp.782-797.

  Fornell, C., M. D. Johnson, E. W. Anderson, J. Cha and B. E. Bryant (1996). "The American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings." The Journal of Marketing: 7-18.

  Freeman Bel L,G.Grover R(1994).”The Use Of Quality Management In Local Authorities” .Local Government Studies,Vol. 20,No.4, Winter, P. 554

  Fuentes, C. M. (1999). "Measuring hospital service quality: a ethodological study." Managing Service Quality 9(4): 230-240.

  Gilbert F. W.  Lumpkin  , J. R. and R. P. Dant(1992); “Adaptation and Customer Expectation of Health Care Options,” Jour nal of Health Care Marketing, Vol. 12, No. 3, pp. 46-55.

  Gotleieb, J., Grenwalt,D., Browns, S.W(1994). “Consumer satisfaction and perceived quality :complementary or divergent construacts”. Journal of applied psychology. 79,6..875-885.

  Griffin, T. and Deborah, E.,( 2012). Importance Performance Analysis as a Diagnostic Tool for Urban Destination Managers. journal of Tourism and Hospitality research, 23, pp. 32-48.

  Grönroos, C. (1984). "A service quality model and its marketing implications." European Journal of marketing 18(4): 36-44.

  Grönroos, C. (2001). "The perceived service quality concept–a mistake?" Managing Service Quality 11(3): 150-152.

  Grönroos, C. (2001). Service management and marketing, Wiley New York^ eNY NY.

  Haddad, S., L. Potvin, D. Roberge, R. Pineault and M. Remondin (2000). "Patient perception of quality following a visit to a doctor in a primary care unit." Family practice 17(1): 21-29.

  Headley, D. E. and B. D. Bowen (1997). "International airline quality measurement." Journal of Air Transportation World Wide 2(1): 55-63.

  Hernon, P., D. A. Nitecki and E. Altman (1999). "Service quality and customer satisfaction: an assessment and future directions." The journal of academic librarianship 25(1): 9-17.

  Hessamaldin, M. S. (2008). "Customer satisfaction in Four Star Isfahan Hotels: an application of SERVQUAL model."

  Hollenhorst, S., D. Olson and R. Fortney (1992). "Use of importance-performance analysis to evaluate state park cabins: the case of the West Virginia state park system." Journal of Park and recreation Administration 10(1): 1-11.

  Irfan, S. and A. Ijaz (2011). "Comparison of Service Quality Between Private and Public Hospitals: Empirical Evidences from Pakistan." Journal of Quality and Technology Management 7(1): 1-22.

  Jain, S. K. and G. Gupta (2004). "Measuring service quality: SERVQUAL vs. SERVPERF scales." Vikalpa 29(2): 25-37.

  Johnson, M. D. and C. Fornell (1991). "A framework for comparing customer satisfaction across individuals and product categories." Journal of Economic Psychology 12(2): 267-286.

  Johnson, M. D., E. W. Anderson and C. Fornell (1995). "Rational and adaptive performance expectations in a customer satisfaction framework." Journal of consumer research: 695-707.

  Johnson, M. D., A. Gustafsson, T. W. Andreassen, L. Lervik and J. Cha (2001). "The evolution and future of national customer satisfaction index models." Journal of economic Psychology 22(2): 217-245.

  Joseph, M., D. Allbright, G. Stone and Y. Sekhon (2005). "Importance-performance analysis of UK and US bank customer perceptions of service delivery technologies." International Journal of financial services management 1(1): 66-88.

  Kano, N. (1996). Guide to TQM in service industries, Asian Productivity Organisation

  Karassavidou, E., N. Glaveli and C. Papadopoulos Health Care Quality in Greek NHS Hospitals: No one knows better than patients. 11th International QMOD Conference, August.

  Karydis, A., M. Komboli‐Kodovazeniti, D. Hatzigeorgiou and V. Panis (2001). "Expectations and perceptions of Greek patients regarding the quality of dental health care." International Journal for Quality in Health Care 13(5): 409-416.

  Kitcharoen, K. (2004). "The importance-performance analysis of service quality in administrative departments of private universities in Thailand." ABAC Journal 24(3): 20-46.

  Kitchroen, K. (2004). "Literature review: service quality in educational institutions." ABAC journal 24(2): 14-25.

  Kitcharoen, S., (2007) . Importance- Performance Analysis on Information Technology Applications in Higher Educational Institutions in Thailand. ABAC Journal, 27, pp. 15-22.

  Lam, S. S. (1997). "SERVQUAL: a tool for measuring patients' opinions of hospital service quality in Hong Kong." Total Quality Management 8(4): 145-152.

  Lassar, W. M., C. Manolis and R. D. Winsor (2000). "Service quality perspectives and satisfaction in private banking." Journal of Services Marketing 14(3): 244-271.

  Lee L, Hsu N, Chang Sc(2007). An evaluation of the quality of nursing care in orthopedic units.Journal of Orthopedic Nursin,; 11: 160 – 168

  Lehtinen, U and Lehtinen, J.R (1982). Service quality: a study of quality dimentions, working paper, service Management Institue, Helsinki.

  Lim, P. C. and N. K. Tang (2000). "A study of patients’ expectations and satisfaction in Singapore hospitals." International Journal of Health Care Quality Assurance 13(7): 290-299.

  Lovelock,C,S. Vandermerwes And B. Lewis(1999). “ Service Marketing; A European Perspective”. Prentice Hall.

  Luke, G. J. (2008). An assessment of the service quality expectations and perceptions of the patients of Awali Hospital in the Kingdom of Bahrain, Rhodes University.

  Luk, S. T. and R. Layton (2002). "Perception gaps in customer expectations: managers versus service providers and customers." Service Industries Journal 22(2): 109-128.

  Luck, M., (2011). An Importance-Performance Analysis of Backpackers at Robinson Crusoe Island Resort, Fiji.

  Marquis, B.L. & Huston, C.J. (2003). Leadership roles and management functions in nursing (4th ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

  Martilla, J. A. and J. C. James (1977). "Importance-performance analysis." The journal of marketing: 77-79.

  McNealy, R. M. (1994). Making customer satisfaction happen, Springer.

  Miranda, F. J., A. Chamorro, L. R. Murillo and J. Vega (2010). "An importance-performance analysis of primary health care services: managers vs. patients perceptions." Journal of Service Science and Management 3: 227-234.

  Mostafa, M. M. (2005). "An empirical study of patients' expectations and satisfactions in Egyptian hospitals." International Journal of Health Care Quality Assurance 18(7): 516-532.

  Murphy K.( 2007). A Qualitative study explaining nurses’ perceptions of quality care for older people in long-term care settings in Ireland. Journal of Clinical Nursing.;16(3):477-85.

  Navuluri RB(2002). Documentation: What, Why, When, Where, Who, and How?. Available in:www. Graduat research.com visited on 2002.

  Nekoei Moghadam M, Amiresmaili MR(2011). Hospital services quality assessment: Hospitals of Kerman University of Medical Sciences, as a tangible example of a developing country. International Journal of Healthcare Quality Assurance; 24 (1): 57-66. [Persian]

  Newman, K. (2001). "Interrogating SERVQUAL: a critical assessment of service quality measurement in a high street retail bank." International Journal of Bank Marketing 19(3): 126-139.

  Olsen, L. L. and M. D. Johnson (2003). "Service equity, satisfaction, and loyalty: from transaction-specific to cumulative evaluations." Journal of Service Research 5(3): 184-195.

  O'Malley, J. F. (1997). Ultimate Patient Satisfaction: Designing and Implementing an Effective Patient Satisfaction Program, McGraw-Hill.

  Palihawadana D, Barnes BR(2004). The measurement and management of service quality in dental health care. Health Ser Manage Res,: 17.

  Parasuraman, A., V. A. Zeithaml and L. L. Berry (1985). "A conceptual model of service quality and its implications for future research." The Journal of Marketing: 41-50.

  Parasuraman, A., V. A. Zeithaml and L. L. Berry (1988). "Servqual." Journal of retailing 64(1): 12-40.

  Parasuraman, A. (1998). "Customer service in business-to-business markets: an agenda for research." Journal of Business & Industrial Marketing 13(4/5): 309-321.

  Prattana Punnakitikashem, Nattapan Buavaraporn, Patchaya Maluesri and Kanokporn Leeartapin(2012). Health Care Service Quality: Case Example of a Hospital with Lean Implementation.POMS 23 rd Annual Conference, Chicago, Illinois, U.S.A. April 20 to April 23 .Abstract number: 025-1232.

  Prugsamatz, S., R. Pentecost and L. Ofstad (2006). "The influence of explicit and implicit service promises on Chinese students’ expectations of overseas universities." Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 18(2): 129-145.

  Sahney, S., D. K. Banwet and S. Karunes (2003). "Enhancing quality in education: application of quality function deployment–an industry perspective." Work Study 52(6): 297-309.

  Santos, J. (2003). "E-service quality: a model of virtual service quality dimensions." Managing service quality 13(3): 233-246.

  Schulmeister, L., K. Quiett and K. Mayer (2005). Quality of life, quality of care, and patient satisfaction: perceptions of patients undergoing outpatient autologous stem cell transplantation. Oncology nursing forum, Onc Nurs Society.

  See, L.-C., F.-L. Teng, P.-I. Peng, Y.-M. Shen and Y.-J. Lo (2010). "Implementation of Premarital Health Examination(PHE): An Importance-Performance Analysis from Participants who Took PHE in Taiwan." Open Family Studies Journal 3: 1-9.

  Shabbir, S., H. R. Kaufmann and M. Shehzad (2010). "Service quality, word of mouth and trust: Drivers to achieve patient satisfaction." Scientific Research and Essays 5(17): 2457-2462.

  Shahin, A. (2006). SERVQUAL and model of service quality gaps: a framework for determining and prioritizing critical factors in delivering quality services, Andhra Pradesh: ICFAI University Press: 117-131.

  Sharma, B. and D. Gadenne (2001). "An investigation of the perceived importance and effectiveness of quality management approaches." The TQM Magazine 13(6): 433-445.

  Skok, W., A. Kophamel and I. Richardson (2001). "Diagnosing information systems success: importance–performance maps in the health club industry." Information & Management 38(7): 409-419.

  Slack, N. (1994). "The importance-performance matrix as a determinant of improvement priority." International Journal of Operations & Production Management 14(5): 59-75.

  Smith, S. and C. Costello (2009). "Culinary tourism: Satisfaction with a culinary event utilizing importance-performance grid analysis." Journal of Vacation Marketing 15(2): 99-110.

  Sodani, P. (2012). "Managing quality in health care." WHO South-East Asia Journal of Public Health: 119.

  Sohail SM(2003). Service quality in hospitals: more favorable than you might think. Managing service quality; 13(3): 197-206.

  Sahney, S., D. Banwet and S. Karunes (2006). "An integrated framework for quality in education: Application of quality function deployment, interpretive structural modelling and path analysis." Total Quality Management & Business Excellence 17(2): 265-285.

  Somwong Ch(2008). An assessment of patient view of service quality in Thai low cost carriers.RU.Int.J;2(1);71-81.

  Tan, K. C. and T. A. Pawitra (2001). "Integrating SERVQUAL and Kano’s model into QFD for service excellence development." Managing Service Quality 11(6): 418-430.

  Ting, D. H. (2004). "Service quality and satisfaction perceptions: curvilinear and interaction effect." International Journal of Bank Marketing 22(6): 407-420.

  Tsokatous E, Marwa S, Rand G K(2004). Diagnosis And Improvement Of Service Quality In The Insurance Industries Greece And Kenya. Lancaster University Management School Working Paper. No 2004/046.Uk: Lancaster, The Department Of Management Science, Lancaster University Management School.

  Tyrrell, T. J. and M. J. Okrant (2004). "Importance-performance analysis: Some recommendations from an economic planning perspective." Tourism Analysis 9: 63-76.

  Tzeng, G.-H. and H.-F. Chang (2011). "Applying importance-performance analysis as a service quality measure in food service industry." Journal of technology management & innovation 6(3): 106-115.

  Vajargah, F., et al. (2011). "Quality assurance in training based on the importance/performance analysis model." EDCBMJ 4(2): 57-65.

  Van Duong, D., C. W. Binns, A. H. Lee and D. B. Hipgrave (2004). "Measuring client-perceived quality of maternity services in rural Vietnam." International Journal for Quality in Health Care 16(6): 447-452.

  Wisniewski, M. and H. Wisniewski (2005). "Measuring service quality in a hospital colposcopy clinic." International Journal of Health Care Quality Assurance 18(3): 217-228.

  Wong, J. C. (2002). "Service quality measurement in a medical imaging department." International Journal of Health Care Quality Assurance 15(5): 206-212

  Wong, A. and A. Sohal (2003). "Service quality and customer loyalty perspectives on two levels of retail relationships." Journal of services marketing 17(5): 495-513.

  Woods SL, Sivarajan ES, Underhill MS(2000). Cardiac nursing. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Co: 760 – 768.

  Yavas, U., M. Benkenstein and U. Stuhldreier (2004). "Relationships between service quality and behavioral outcomes: a study of private bank customers in Germany." International Journal of Bank Marketing 22(2): 144-157.

  Yeşilada, F. and E. Direktör (2010). "Health care service quality: A comparison of public and private hospitals." African Journal of Business Management 4(6): 962-971.

  Zairi, M. (2000). "Managing customer dissatisfaction through effective complaints management systems." The TQM Magazine 12(5): 331-337.

  zeithaml, V. Parasuraman, A. Berry, L.,(1990). Delivering Quality Service balancing Customer Perceptions and Expectation. New york: Macmillan Ltd.

  Zeithaml, V. A And Bitner, Mary, J. (1996). Service Marketing, New York: Mc Graw Hill.

  Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. (2000). Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm, McGraw-Hill, New York, NY

  Zineldin, M. (2000). TRM: total relationship management, Studentlitteratur.

  Zhang, Z. (2001). "Implementation of total quality management: an empirical study of Chinese manufacturing firms."


موضوع پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), نمونه پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), جستجوی پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), فایل Word پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), دانلود پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), فایل PDF پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), تحقیق در مورد پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), مقاله در مورد پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), پروژه در مورد پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), پروپوزال در مورد پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), تز دکترا در مورد پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), پروژه درباره پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), گزارش سمینار در مورد پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391), رساله دکترا در مورد پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت عملکرد(92-1391)

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M.A) گرایش: بازاریابی چکیده به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، هوش اجتماعی از اهمیت زیادی در کشور برخوردار شده است. در سال های اخیر تحقیقاتی چند در این رابطه صورت گرفته است که خود نشان از تمایل سازمان ها به این موضوع می باشد. کیفیت خدمات نیز یکی از مباحث کلاسیک مدیریت به توصیف ابعاد خدمات می پردازد. کیفیت ...

پایان ­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی چکیده: مبحث کیفیت خدمات در دنیای امروز دارای جایگاه ویژه ای در بازاریابی مشتریان است. اما این موضوع در رابطه با بیماران اهمیت دوچندانی می یابد. زیرا رعایت نکات و اصول صحیح ارائه خدمات به بیماران می تواند نقش بسزایی در سلامت جسم و روان بیماران و حتی رضایت خانواده های آنان داشته باشد. در این تحقیق به بررسی ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A گرایش مدیریت بیمه چکیده امروزه مراکز بهداشتی ودرمانی بالاخص بیمارستان ها بخش عمده ای ازمنابع تخصیص یافته به فصل بهداشت ودرمان را به خود اختصاص داده اند. بنابراین کنترل این منابع به منظور استفاده صحیح و کارآمد و جلوگیری از هدر رفتن آنها از وظایف مهم مدیریت به شمارمیرود. بیمارستان ها از مهمترین مراکز ارایه دهنده خدمات درمانی هستند . ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه مقدمه: مراقبت مبتنی بر شواهد عبارت از کاربرد نتایج بهترین تحقیقات ، همراه با دانش ، تخصص ، تجارب بالینی و توجه به ارزش های بیمار در ارائه مراقبت می باشد .بدین منظور، بکار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد و بررسی کیفیت دستورالعمل های مراقبت بالینی مبتنی بر شواهد در بخش های مراقبت ویژه، در زمینه شایع ترین عوارض موجود در بخش ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد "M.A." مديريت  شهريور  1390   چکيده هدف تحقيق بررسي تاثير استقرار نظام پيشنهادات بر کارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي مرک

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی چکیده مقدمه: خانواده نخستین محیطی است که کودک درآن پرورش می یابد. تولدوحضور کودکی با کم توانی هوشی در هر خانواده ای می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود و بر تمامی ابعاد خانواده تاثیر گذار باشد. هدف­کلی این پژوهش بررسی مقایسه ای عملکرد وسازگاری خانواده های دارای نوجوان کم­توان­هوشی استفاده کننده ­از خدمات توانبخشی­روزانه وخانواده ...

پايان نامه ي کارشناسي ارشد- دانشگاه علامه طباطبايي تابستان 87 چکيده هدف از اين پژوهش ارزيابي کيفيت خدمات ارائه شده از ديدگاه مشتريان هتل هاي 4 و 5 ستاره استان اصفهان براساس مدل سروکوال اس

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت بیمه چکیده یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. هدف از مطالعه حاضر، تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در کشور است. از اینرو با بهره جستن از مدل پنل دیتا، داده های 30 استان کشور طی سال‌های 1388 تا ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی گرایش : مدیریت استراتژیک چکیده فن آوری اطلاعات که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح استراتژیک مورد توجه سازمانها بود،امروز به عنوان یک نیاز رقابتی مطرح می باشد.استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاههای تحقیقاتی که دارای اطلاعات به روز است (در مقایسه با سازمانی که اطلاعات قدیمی دارد)می تواند چنین حالتی با ...

ثبت سفارش