پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91

word 730 KB 31953 125
مشخص نشده کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۰,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  (گرایش داخلی –  جراحی)

  چکیده

  مقدمه: درچنددهه اخیررشدمهارت های یادگیری مادام العمربعنوان یکی ازاهداف اولیه تعلیمات بزرگسالی تعیین شده است.ازجانب دیگرباگسترش رشته های تحصیلی ودانشگاه ها،خودراهبربودن بعنوان یکی ازملزومات موفقیت ورضایت درحوزه های حرفه ای محسوب می شود.دررویکردیادگیری مدرن،فعالیت های یادگیری کم ترساختارمندوبیشترخودراهبردریادگیری هستند.خودراهبری دریادگیری فرآیندی است که دانشجویان باکمک یابدون کمک دیگران درتلاش جهت تشخیص نیازهای یادگیری شان،برای اهداف یادگیری وهمچنین شناسایی منابع مادی وانسانی برای یادگیری،انتخاب وتکمیل راهکار های یادگیری موثرهستند.

  هدف:تعیین میزان آمادگی خودراهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی وعوامل همراه برحسب ویژگی های فردی واجتماعی می باشد.

   موادوروش ها:دراین مطالعه توصیفی-تحلیلی،داده های پژوهش بااستفاده از پرسشنامه آمادگی خودراهبری دریادگیری گاگلیلمینو جمع آوری شدند.این پرسشنامه دارای هشت حیطه حاوی 58 گویه باطیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.روایی وپایایی این مقیاس درمطالعات مختلف تاییدشده است.نمونه پژوهش 490دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دررشته های مختلف تحصیلی بودند.که بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.داده های حاصل ازاین پژوهش بااستفاده ازنرم افزارآماریspss.21 وآزمون های آماری توصیفی واستنباطی مانند میانگین،انحراف معیار،ضریب همبستگی اسپیرمن ورگرسیون چندگانه باسطح معنی داریp<0.05 تجزیه وتحلیل شد.

  نتایج : نتایج نشان داد اکثرواحدهای موردپژوهش ازلحاظ میزان آمادگی خودراهبری دریادگیری درحدمتوسط(42%) بود.

  نتایج رگرسیون نشان داد،مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد(p=0.014)،میزان ساعت مطالعه درسی روزانه بین3تا4ساعت(p=0.006)،روش تدریس موردعلاقه بحث گروهی(p=0.018)وهمچنین افرادی که میزان تحصیلات مادرشان درحددیپلم وفوق دیپلم(p=0.006)ودرحدسیکل(p=0.41)بود،ازعوامل پیش بینی کننده آمادگی خودراهبری دریادگیری بودند.

  بحث و نتیجه گیری : باتوجه به نتایج تحقیق به نظرمی رسدبرنامه ریزی مدونی جهت ارتقاوضعیت این مهارت دردانشجویان ازطریق برگزاری کارگاه های آموزشی وگنجاندن اصول ومبانی دردوره های درسی دانشجویان لازم باشد.ایجادوتقویت یادگیری خودراهبرازجهت ایجادنگرش ها،صلاحیت ها وتوانایی های شکل یافته در یادگیرندگان در راستای یادگیری مداوم ومستمر،راه گشای تغییرات کیفی درآموزش عالی وبه خصوص دربخش حیاتی آن یعنی آموزش پزشکی خواهد بود.

  کلید واژه ها :یادگیری،دانشجویان،آموزش پزشکی،آموزش برنامه ای

   

  زمینه پژوهش:
      بخش عظیمی ازدانشی که امروزه درمدارس ودانشگاه هاآموخته می شود،پس ازمدتی به علت تغییرات سریع اجتماعی،سیاسی وتکنولوژی،نیازبه بازنگری وتغییردارد.بعلاوه موفقیت های شخصی وحرفه ای به طورفزآینده ای بستگی به یادگیری مستمردارد.دردهه های اخیرباتوجه به تغییرات شگرف علمی ،گستردگی وسیع علوم وفنون وضرورت ارتقاوبه روزرسانی دانش ومهارت های انسان ها،ارتقامهارت های یادگیری مادام العمربعنوان یکی ازاهداف اولیه تعلیمات بزرگسالی تعیین شده است(1).ازطرفی یادگیری مداوم وبه روزکردن اطلاعات ومهارت های مرتبط بامسایل بهداشتی که باسلامت جامعه سروکارداردازجمله محورهای موردبحث درسازمان بهداشت جهانی است(2).
      حال برای داشتن عملکردموثردرجامعه حاضر،نیازمندسرمایه کافی اجتماعی ومهارت های لازم ومرتبط باشرایط جدیدخواهیم بودکه ازجمله این مهارت هایادگیری خودراهبراست(3).به دلیل مزایای برآیندهای یادگیری خودراهبردرمحیط های آموزشی وسازمانی،به طورجدی براهمیت آن تاکید شده وارزش آن به عنوان یک مهارت لازم برای آموزش وکاردرقرن بیست ویکم بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است.یادگیری خودراهبربه ایجاددانش درحیطه های خاص ونیزتوانمندی انتقال دانش مفهومی درموقعیت های جدیدمی پردازد(4).دراین نوع یادگیری انتظارمی رودکه دانشجویان به سطحی ازتوانمندی های فردی برسندکه بدون قرارگرفتن درنظام آموزشی ویژه،بتوانندنیازهای آموزشی خودراشناسایی کرده وجهت رفع آن بکوشند.درنهایت یادگیری خودراموردارزشیابی قراردهند(4),(1).ازدیگرویژگی های افرادخودراهبردریادگیری این است که اشتیاق زیادی برای یادگیری دارند،کنجکاوهستند،ازخلاقیت برخوردارند،یادگیری خودشان راکنترل میکنند،ازمهارت های اساسی مطالعه(راهبردهای شناختی وفراشناختی)ومهارت های حل مساله برخوردارند(1).درپژوهشی که درسال 2011 توسط یوان وهمکاران  برروی دانشجویان کارشناسی پرستاری در چین صورت گرفت،نتایج نشان دادکه3/63درصداز واحدها سطح بالایی از آمادگی برای خودیادگیری داشتند.همچنین نتایج نشان داد که شخصیت خاص دانشجویان مثل مسئولیت پذیری وخودنظم دهی می تواندکمک به خود یادگیری آن ها کند. دانشجویان سال های بالاتر نمره بالاتری نسبت به دانشجویان سال پایین درآمادگی برای خودیادگیری داشتند(5).
  دانشجویان باتوجه به روندروبه رشدسرعت ومیزان تولیدعلم درجهان،جهت تحکیم اطلاعات قبلی ازاین قاعده مستثنی نیستند.یکی ازمشکلات دانشجویان تلاش برای نگه داشتن دانشی است که کسب کرده اند.این واقعیت به خصوص برای علومی که دامنه آگاهی های آن هاگسترده وسریعادرحال تغییراست،ازجمله علوم پزشکی مطرح می باشد(6).ازآن جایی که دانشجویان رشته های علوم پزشکی درمدت طولانی تحصیل خودباحجم بسیارمتنوعی ازمطالب ودروسی روبروهستندکه قبلادرمقاطع پایین ترباآن هاکمتربرخوردداشته وازطرف دیگرحجم زیادودشواری اطلاعات جدیدپزشکی دررابطه باروش های جدیدتشخیص ودرمان بیماری ها،به حافظه سپردن متون علمی پزشکی راکاری دشوارنموده است،همچنین باگسترش علم،یادگیری تمامی علوم،نیازمندصرف زمان وداشتن برنامه درسی منظم می باشد(7),(8).به علت پیشرفت سریع علوم پزشکی ضرورت آموزش فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی ازسال ها پیش موردتوجه قرارگرفته است(9).همچنین باتوجه به اینکه روش سخنرانی درحال حاضرروش غالب درتدریس دروس پزشکی است،بطوریکه دراین روش حدود80درصدآموزش های ارائه شده درعرض 8هفته فراموش می شوند.تکیه به روش سخنرانی به تنهایی نمی تواندجوابگوی این مساله باشدولازم است استادبرحسب موقعیت،نیازهاوتوانایی های دانشجویان،ترکیبی ازروش های تدریس رااستفاده کندبنابراین امروزه ضرورت استفاده ازروش های نوین وفعال یادگیری ودانشجومحورازسوی سیستم های آموزشی احساس شده وکاربرداین روش هادرعلوم مختلف ازجمله علوم پزشکی متداول شده است،به نظرمی رسدآموزش به روش دانشجومحورمی تواندبه افزایش رضایت مندی دانشجویان،تسریع وتداوم امریادگیری وایجادمهارت های حل مساله وتفکرانتقادی گردد(10).درمطالعات متعدد،تاکیدشده است که آموزش سنتی دانشجویان علوم پزشکی رابرای یادگیری مادام العمرآماده نمی کند وهیچگونه تاثیری بریادگیری خودراهبردرآنان ندارد.درمقایسه با آن،برنامه های درسی مبتنی بر مساله،باعث افزایش یادگیری خودراهبردردانشجویان می گردد (7), (11).
  درایران انجمن ها،نهادهای علمی وبخش دولتی که همان دانشگاه های علوم پزشکی می باشند.جهت حفظ مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان به امرآموزش مداوم اقدام می نمایند.موضوع ارتقای مستمرحرفه ای درعلوم پزشکی باهدف ارتقای دانش ومهارت های شغلی وبهبودارایه خدمات بهداشتی ودرمانی نیزهمانندسایرمشاغل پیگیری شده وموردتوجه شاغلین این حرفه دررشته های وابسته به آن می باشد.درحال حاضرتنها دانش آموختگان رشته های مختلف  جامعه پزشکی درکشورمان ملزم به رعایت آموزش مداوم می باشند(6).درمطالعه بهادروهمکاران،4/47درصدازشرکت کنندگان در 28 برنامه آموزش مداوم اجراشده طی سال های 86-88دردانشگاه علوم پزشکی ایران رابه عنوان یکی ازراهکارهای موثریادگیری مادام العمرمی دانستند .(7)این درحالی است که حسین پوروحشمتی درپژوهش خوددریافتندکه 9/46درصدازپرستاران میزان رعایت اصول یادگیری بزرگسالان رادرآموزش های مداوم درحدضعیف ارزیابی کردند،لذاجهت افزایش اثربخشی آموزش های مداوم درمرحله برنامه ریزی،اجراوارزشیابی ازنظرانطباق بااصول یادگیری بزرگسالان بایدموردبازنگری قرارگیرد(12).همچنین نتایج تحقیقات انجام شده درزمینه نحوه ارائه آموزش های مداوم،انتقاداتی رابه این برنامه هاواردمی داند(12), (13).
  به همین دلیل دردهه اخیررشدوتوسعه مهارت های یادگیری خودراهبر یکی ازاهداف بنیادین آموزش پزشکی بوده است(14).امروزه خودراهبرشدن پزشکان وپیراپزشکان به قدری اهمیت یافته است که حتی استانداردهای اعتباربخشی دراین حرفه به بررسی آمادگی برنامه ها برای تبدیل کردن دانشجویان به افرادی باقابلیت یادگیری خودراهبرومداوم می پردازد(15).
  آموزش علوم پزشکی درسرتاسرزندگی حرفه ای پزشکان به طورمستمروجود دارد.رشدچشمگیرحجم اطلاعات موجب شده است تادانش پزشکی دائمادرحال تغییروتحول باشد.به طوری که هر 4 تا 5سال به طورمتوسط 50درصد دانش پزشکی ودرطول 8 تا 10 سال 75 درصد آن کهنه می شود.بالطبع دانش وتوانایی های کسب شده در پایان یک دوره آموزش آکادمیک علوم پزشکی نمی تواند متضمن مهارت های کافی درطول عمرحرفه پزشکی باشد(7), (16).
  بنابراین دانشجویان علوم پزشکی علاوه بردانش تخصصی بایدمهارت های موردنیازبرای یادگیری مادام العمررادرطول دوره علوم پزشکی کسب نمایند(7).باتوجه به ضرورت آمادگی دانشجویان برای یادگیری مادام العمر نظریه یادگیری خودراهبربه طور روزافزون درآموزش پزشکی به عنوان یک الزام مطرح میشود(16).دانشجویان علوم پزشکی درواقع به رشته هایی بادوره های آموزش حرفه ای گام گذارده اندکه لازمه موفقیت دراین عرصه،به روز بودن دانش،مهارت ها وخودراهبربودن آن هاست(3), (17).

   

   

  Introduction: Inrecent decades  growth of  life-long learning skills is determined as  primary objective of  adult instruction. In other point by development of academic fields and universities, self-directed learning  is considered as one of the necessities of satisfaction  in professional domain. In modern learning , activities are less-constructed and more self directed. Self-directed learning is a process in which students try to identify learning demands with or without the help of others for learning objectives and also identify material and human resources  for learning.

  Objective: The goal was to determine related factors to level of self directed learning  in medical students according to demographic features.

  Material &Methods: In this cross-sectional study, data were collected using Guglilmino self-directed learning readiness questionnaire. This scale consists of 8 domains including 58 items with 5-point likert type. The validity and  reliability of scale was confirmed  in different studies. Study sample consisted of 490 students of Guilan university of medical sciences majoring in different fields who were chosen by systematic random sampling method. Data were analyzed by SPSS 21 using descriptive statistics (frequency distribution, mean and standard deviation) and inferential statistics (Anova, t-test).

  Results: Findings indicated that self-directed learning readiness level was moderate(42%) Regression results showed that self-directed learning readiness in master degree program (P=0.014),time of study between 3 to 4 hours(P=0.006),group discussion as method of teaching (P=0.018)and also those whose mothers had education level of diploma and higher(P=0.006) and undergraduate(P=0.41)were considered as predictive factors in self-directed learning.

  Conclusion:According to study results it seems necessary to have codified program to promote this skill in students through educational workshops and including fundementals and principles in lesson courses. Creating and reinforcement of self directed learning  by considering attitudes.competencies and capabilities in learners based on  continuose learning lead to qualitative change in education particularly in medical education.

  Key words: learning.Students,medical education,programmed instruct

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ctions in educational science. 1387;4(1):137-52. {text in persian}

  31.Utley R. Theory and research for academic nurse educators. sundbury,massachusetts: jones and bartlett publishers; 2011.

  32.Safavi M, Shooshtari S, Mahmoodi M, Yarmohammadian M, H. Self-directed Learning Readiness and Learning Styles among Nursing Students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2010;10(1):27-36. {text in persian}

  33.Fisher M, King J, Tague G. Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse Education Today. 2001;21(7):516-25.

  34.Saif A, A. studied and learning methods. tehran: dowran; 1390. {text in persian}

  35.Caraway K, Tucker CM, Reinke WM, Hall C. Self‐efficacy, goal orientation, and fear of failure as predictors of school engagement in high school students. Psychology in the Schools. 2003;40(4):417-27.

  36.Palmer SB, Wehmeyer ML. Promoting Self-Determination in Early Elementary School Teaching Self-Regulated Problem-Solving and Goal-Setting Skills. Remedial and Special Education. 2003;24(2):115-26.

  37.Nadi M, A, sajjadian I. Investigating validity and reliability of guglielmino self directed learning readiness scale(SDLRS)among medical and Dentistry students. iranian journal of medical education. 2012;12(6):467-79. {text in persian}

  38.Webster M. Websters medical dictionary. Massachusetts: Merriam webster inc; 2007.

  39.Fisher MJ, King J. The self-directed learning readiness scale for nursing education revisited: a confirmatory factor analysis. Nurse Education Today. 2010;30(1):44-8.

  40.El-Gilany A-H, Abusaad FES. Self-directed learning readiness and learning styles among Saudi undergraduate nursing students. Nurse Education Today. 2012.

  41.Song L, Hill JR. A conceptual model for understanding self-directed learning in online environments. Journal of Interactive Online Learning. 2007;6(1):27-42.

  42.Saif A, A. modern educational  psychology tehran: dowran publishing company; 1390. {text in persian}

  43.Jennings SF. Personal development plans and self-directed learning for healthcare professionals: are they evidence based? Postgraduate medical journal. 2007;83(982):518-24.

  44.Saif A, A. an introduction to theories of learning. tehran: dowran; 1391. 38-50 p. {text in persian}

  45.Edvard E, Smith, Noolen heksa S, Feredricson B, Jefry, Laftoos. hilgards introduction to psychology 1996. 14 ed. tehran: arjmand; 1388. 198-200 p.

  46.Bastable S, B. Nurse as educator principles of teaching and learning for nursing practice. second ed. sudbury,massachusetts: jones and bartlett publishers; 2003. 60-1-141 p.

  47. kadivar P. educational psychology. tehran. samt.1390.p:7-10

  48.Zandvanian A. philsophy of adult education. yazd: daneshgah yazd; 1390. {text in persian}

  49.Koushan M, Heydari A. A survay studied habits amongst students of sabzivar university of medical science the journal of sabzivar university of medical science. 1385;4(13):185-9. {text in persian}

  50.Farjami H. The international encyclopedia of education,research and studies. mashhad: astan ghods razavi; 1372. {text in persian}

  51.Karimi S, Nasr A, Boghratian K. life long learning:the approach of university in 21st century. first, editor. esfahan: samt; 1388. 42-3-130-1 p. {text in persian}

  52.Sarmad G. adult and continuing education. tehran: samt; 1378. {text in persian}

  53.Nadi M, A, Gordanshekan M, Golparvar M. Effect of critical thinking,problem solving and meta- cognitive on students self- learning. research in curriculum planning. 2011;8(2):53-61. {text in persian}

  54.Ebrahimzadeh.E. Adult education. tehran: daneshgah payamnoor; 1384. {text in persian}

  55.Gordanshekan M, Yarmohammadian M, H, Ajami S. the effect of teaching meta-cognition package on self directed learning in medical records students of isfahan university of medical sciences. iranian journal of medical education. 1389;10(2):131-40. {text in persian}

  56.Jafari sani H, Mohammadzadeh ghasr A, Garavand H, Hosseini S. learning styles and their correlation with self directed learning readiness in nursing and midwifery students. iranian journal of medical education. 2012;12(11):842-53. {text in persian}

  57.Young L, E, Paterson B, L. Teaching nursing developing a student-centered learning environment. london: lippincott williams&wilkins; 2007.

  58.GM v. The short textbookof nursing education. london: jaypee brothers medical publishers; 2011.

  59.Weimer M. Learner-centered teaching. sanfrancisco: jossey-bass; 2002. 102-5 p.

  60.Chambers clark C. Classroom skills for nurse educators. sudbury,massachusetts: jones and bartlett publishers; 2008. 55-6 p.

  61.Zhang Q, Zeng T, Chen Y, Li X. Assisting undergraduate nursing students to learn evidence-based practice through self-directed learning and workshop strategies during clinical practicum. Nurse Education Today. 2011.

  62.Jafari M. comparison of lecture and blended teaching methods on learning and satisfaction of medical students in biochemistry course. iranian journal of medical education. 1391;12(7):488-97. {text in persian}

  63.Li S-TT, Tancredi DJ, Co JPT, West DC. Factors associated with successful self-directed learning using individualized learning plans during pediatric residency. Academic pediatrics. 2010;10(2):124-30.

  64.Naeimi.L, Bigdeli.sh, arabshahi.K S. Level of self directed learning readiness in medical students. iranian quarterly of education strategies. 1391;5(3):177-81. {text in persian}

  65.Tahmassian.K, Fatta L. the role of parents education in girls and boys self efficacy. family research centre,shaheed beheshti university. 1384:1-26. {text in persian}

  66.khodaie E. A survay on effect factores success in graduate test. the journal of research and planning in high education. 1388;54:19-34. {text in persian}

  67.Torshizi M, Varasteh S, Poorrezaei Z, Fasihi R. Study habits in students of birjand university of medical sciences. iranian journal of medical education. 2012;12(11):866-76. {text in persian}

  68.Haghjooy javanmard S, Mansourian M. factors effecting deliberate learning in first year students of nursing and midwifery school of isfahan university of medical sciences. iranian journal of medical education. 1389;10(5):675-83. {text in persian}

  69.hekmatpoor D, Seraji M, Ghaderi T, Ghahramani M, Naderi M. comparison of two method lecture and group discussion on learning and satisfaction of students. ghom university of medical sciences. 1392;7. {text in persian}

   


موضوع پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, نمونه پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, جستجوی پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, فایل Word پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, دانلود پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, فایل PDF پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, پروژه در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان آمادگی خود راهبری در یادگیری و عوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – چکیده مقدمه: محیط بالین در برگیرنده شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است ولی انگیزه نخستین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده رفتار یادگیری می باشد. یکی از نظریه های مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی است که یک تئوری انگیزش عمومی است. بر اساس این تئوری، ارضاء سه نیاز اساسی روانی: درک از استقلال ،کفایت و شایستگی و ...

دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A.) چکیده هدف کلی پژوهش حاضر طراحی درس‌افزار درس ریاضی(1) و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستان‌های شهرکرمانشاه می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی و با روش نیمه تجربی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های ناحیه یک شهر کرمانشاه به تعداد 1400 نفر که به روش ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش: مدیریت آموزشی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری ( مدل کلب ) دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است . جامعه آماربی این پژوهش شامل کلیه دانش ...

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و پیش کارورز و مقایسه آنها در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با وجود تأکید سازمان های برجسته آموزشی و فدراسیون جهانی آموزش پزشکی(WFME) بر اهمیت رشد تفکر انتقادی، حوزه علوم پزشکی در کشور ما نیازمند شناسایی و بررسی دقیق عوامل مرتبط با آن ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي دي 1393 چکيده هدف اين پژوهش ، امکان سنجي آموزش هاي مهارتي محصول محور در کشور بود .که به دنبال پاسخگويي به سه سوال ،

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL ) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دوره متوسطه انجام گرفته است. روش پژوهش بر اساس ماهیت شبه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش را دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه که در سال تحصیلی 93/92 درس شیمی 3 و آزمایشگاه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه در سال 1394 بوده است . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 215 نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده است. برای گردآوری اطلاعات از ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A ) چکیده: هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب است. روش مورد استفاده در این نوع پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پس آزمون و پیش آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " تولید" چکیده: سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است . در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمینه ایجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. چرا که سازمان ها باید محیطی برای تسهیم، انتقال و تبادل دانش در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم کردن ...

پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (M.A) رشته معماري – گرايش مهندسي معماري بهار 1394   حوزه ايمني شهري ، مراکز آموزش آتش نشاني از موثرترين مکان هايي هستند که در سه بخش آموزش

ثبت سفارش