پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ

word 820 KB 31958 83
1393 کارشناسی ارشد بهداشت
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

     

  چکیده

  زمینه: افزودن اسید های خوراکی به مواد غذایی علاوه بر اثرات مهاری بر میکروارگانیسم­ها، موجب ایجاد طعم و رنگ مناسب در آن­ها می­گردد.

  هدف: مطالعه حاضر به منظور  تاثیر اسیدهای آلی بر برخی شاخص‌های میکروبی و شیمیایی وارگانولپتیکی گوشت مرغ و افزایش عمر ماندگاری آن انجام شد.

  مواد و روش­ها: این مطالعه به‌صورت تجربی در سال 1393 در شهرستان کوهدشت بر روی گوشت مرغ انجام گرفت. و جهت نمونه­برداری گوشت ناحیه ران مرغ متعاقب اسپری با محلول­های %1 استریل اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک بسته­بندی و در دمای 4 -2درجه سلسیوس نگه­داری و با فواصل 2 روزه، مورد آزمایش قرار گرفت و اختلاف معنی­دار بودن تیمارهای مختلف ازنقطه­نظر میکیروبی(شمارش مزوفیل های هوازی، شمارش کلیفرم ها، شمارش سرماگراها، شمارش بی هوازی ها)، شیمایی(PH و TVN ) و ارگانولپتیکی(درصد خونابه، کیفیت رنگ و بو) بررسی شد.                                                                                                   یافته­ها:نتایج نشان داد، تفاوت بین نمونه شاهد و نمونه تیمارهای اسید استیک و پروپیونیک معنی‌دار بود، همچنین تفاوت پارامترهای مزبور بین اسیدسیتریک با اسید استیک و پروپیونیک معنی‌دار بود) 01 /0(P < و تفاوت بین اسید استیک و پروپیونیک تفاوتی مشاهده نگردید. با توجه به پارامترهای میکروبی، شیمیایی و ظاهری می‌توان نمونه شاهد را 4 روز، تیمار شده با اسیدسیتریک را تا 5 روز و اسید استیک و پروپیونیک را تا 7-6 روز نگه داری کرد.                                                                                        نتیجه­گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می­توان از غلظت %1 این اسیدها بدون ایجاد تأثیر نامطلوب ظاهری، در افزایش ماندگاری گوشت مرغ استفاده نمود.

  کلید واژه: اسید استیک، اسیدسیتریک، اسید پروپیونیک، عمر ماندگاری، گوشت مرغ

  مقدمه

  بر اساس تعریف ارایه شده در کدِکس[1] مواد غذایی، واژه«meat» به طور معمول به تمام  بخش‌های مصرف شدنی حیواناتی گفته می‌شود که برای تولید غذای مورد نیاز انسان استفاده می‌شوند و شامل گوشت و آلایش[2] است. گوشت، مجموعه‌ای از بافت های ماهیچه ای اسکلتی دام و پرندگان کشتاری است که با بافت‌های چربی، پیوندی و نیز استخوان، گره‌های لنفاوی و رگ‌ها (سرخرگ‌ها، سیاهرگ‌ها، مویرگ‌ها و رگ‌های لنفاوی) و پی‌های مربوط به آن، همراه است و 45 درصد وزن دام زنده و 70 درصد وزن پرندگان زنده را تشکیل می‌دهد.گوشت به دلیل دارا بودن عوامل داخلی مساعد برای رشد اکثر میکروارگانسیم ها و به ویژه انواع مولد فساد، محیط بسیار مناسبی برای فعالیت میکروارگانیسم ها میباشد و در صورت عدم کنترل عوامل خارجی، به سرعت دچار فساد میگردد. ماندگاری گوشت به طور قابل ملاحظه ای متأثر از نحوه ذبح و کیفیت استحصال و عرضه گوشت می باشد چرا که در طی این مراحل بار میکروبی اولیه گوشت در نتیجه آلودگی با پوست دام، محتویات روده و آب مورد استفاده در ذبح و استحصال دام در ایران در کشتارگاه های سنتی انجام میشود. بدین معنی که گوشت پس از قطعه بندی، در سینی هایی از جنس پلی استیرن و استرچ فیلم بسته بندی و پس از سرد نمودن به بازار عرضه میگردد. به دلیل دستکاری گوشت ضمن قطعه بندی و بسته بندی آن، میزان آلودگی گوشت افزایش میابد. بسته بندی صرفنظر از گرم یا سرد بودن شرایط آب و هوایی، در تولید و حمل و نقل گوشت نقش مهمی ایفا میکند و می تواند یکی از موارد مفید بهینه سازی عملیات تولید گوشت در کشورهای در حال توسعه باشد. بسته بندی موجب میشود که گوشت در مقابل از دست دادن رطوبت، آلودگی با میکرو ارگانیسم ها، تغییر رنگ و صدمات فیزیکی محافظت گردیده و رنگ گوشت برای مصرف کننده جاذبه بیشتری داشته باشد. بسته بندی گوشت تازه، میتواند یک پوشش ساده و یا با استفاده از سیستم های پیشرفت های نظیر بسته بندی تحت خلاء و بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته صورت پذیرد. عمر انباری قطعات گوشت بسته بندی شده به روش ساده در دمای 4 درجه سانتیگراد 3 تا 5 روز است. درحالی که با استفاده از بسته بندی تحت خلاء و بسته بندی با اتمسفر تعدیل شده می توان عمر انباری قطعات گوشت تازه یا گوشت چرخ کرده را طولانی کرد(Aalami et al, 2002 ; Rokni et al, 2001).                                گوشت تازه می تواند با استفاده از یک پوشش ساده و یا با به کارگیری سیستم های پیشرفته ای نظیر بسته بندی تحت خلا و بسته بندی با اتمسفر تغییریافته انجام گیرد . ماندگاری قطعات گوشت بسته بندی شده به روش ساده در دمای 4 درجه سلسیوس 3 تا 5 روز است . درحالی که با استفاده از بسته بندی تحت خلا و بسته بندی با اتمسفر تغییرشده می توان عمر انباری قطعات گوشت تازه یا گوشت چرخ شده را طولانی تر نمود(Rokni, 1998; Jey, 2005; Davidson et al, 2005). میزان pH طبیعی گوشت نیز ممکن است از رشد برخی از باکتریها جلوگیری کند، اما موجب تقویت رشد گروهی دیگر ازمیکروارگانیسم ها میشو(Razavilar, 1998). میزان pHپایین در دامنه 4 تا 4.5 از رشد میکروارگانیسمهای عامل فساد و میکروارگانیسم های بیماری زا جلوگیری میکند.  برای کاهش  pH مواد غذایی،ممکن است بتوان از اسیدهای آلی نظیر اسید سیتریک، اسید بنزوئیک، اسید استیک، اسید لاکتیک، اسید پروپیونیک و غیره که جزو، اسیدهای خوراکی محسوب میگردند، استفاده میشود(Ghasemian, 2000).

  1-2- اهداف

  1-2-1- اهداف اصلی

  اثر اسپری اسیدهای استیک، سیتریک و پروپیونیک بر برخی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده مرغ

  1-2-2- اهداف فرعی                                                                    شمارش مزوفیل های هوازی                                                                            شمارش  کلی فرم ها                                                                                  شمارش سرماگراها                                                                                       شمارش بی هوازی ها                                                                                     اندازه گیری PH و TVN

   خواص ظاهری گوشت مرغ بسته بندی شده تحت اثر اسید های آلی در شهرستان کوهدشت در سال 92

  1-2-3- هدف کاربردی

  ارائه راهکارهای بهداشتی مناسب به منظور تعیین افزایش میزان ماندگاری گوشت مرغ بسته بندی شده تحت اثر اسیدهای آلی می باشد.

  1-3- فرضیات  یا سوال های پژوهش

  با استفاده از اسید پروپیونیک، اسید سیتریک و استیک طول عمر نگهداری گوشت در دمای یخچال طولانی تر میشود.                                                                               استفاده از اسیدهای آلی پروپیونیک، سیتریک و استیک تاثیر نامطلمب بر بو و ظاهر گوشت ندارد

  Abstract

  Background: Adding edible acids to foodstuff not only makes a control in microorganisms, but also causes an appropriate taste and color.

  Objective: The main aim of this study was the relationship between the effect of organic acids on microbial, chemical and organoleptic and its shelf life chicken's meat.

  Methods: This experimental study was conducted on chicken's meat. At first chicken's meat with %1 solution of sterilized citric, acetic, and propionic acids, and then packed. The samples of packed meats were kept at temperature below 4 celsius degree, and at interval of 2 days tested durations. Different statistical analyses of parameters were investigated through microbial count of aerobic mesophylls, coliforms, psychotropics and nonaerobics), chemical (PH, Total volatile nitrogen, TVN) and organoleptic (percentage of plasma, smell and taste quality).

  Findings: The results showed that the difference between control and treatment samples with acetic acid and propionic was significant (P<0.01). Also, the difference between control and treatment of acetic acid, propionic acid and citrice acid was significant (P<0.01). The difference between acetic acid and propionic was not significant. By regarding the microbial and chemical parameters, we can preserve the control for 4 days, treatment with citric acid 5 days and care samples with acetic and propionic acids until 6-7 days.

  Conclusion: With regards to the results of this study, it is possible to use %1 concentration of such organic acids in order to increase the preservation of chicken's meat without causing any kind of undesired superficiality.

   

  Key words: acetic acid, citric acid, propionic acid, shelf life, chicken's meat.

 • فهرست:

   

  فصل اول.. 1

  مقدمه و بیان مسئله.. 1

  1-1- مقدمه.. 2

  1-2- اهداف.. 3

  1-2-1- اهداف اصلی.. 3

  1-2-2- اهداف فرعی........................................................................................................... ........................................................................................................... 3

  1-2-3- هدف کاربردی.. 4

  1-3- فرضیات  یا سوال های پژوهش.. 4

  فصل دوم.. 5

  بررسی متون.. 5

  2-1-گوشت.. 6

  2-2-کیفیت و ویژگی‌های حسی ظاهری(ارگانولپتیکی) و فیزیکی گوشت.. 7

  2-2-3- نقطه انجماد.. 8

  2-2-4-PH.. 9

  2-2-5-تراوش خونابه.. 9

  2-2-6-کراتینگ (جای دادن در قفس) و حمل و نقل.. 10

  2-3- کیفیت و ویژگی‌های شیمیایی.. 12

  2-3-1- آب.. 13

  2-3-2 پروتئین.. 13

  2-3-3- لییدها.. 13

  2-3-4- قندها(کربوهیدرات‌ها) 14

  2-3-5- ویتامین‌ها.. 14

  2-3-6- مواد معدنی.. 14

  2-3-7 -ازت فرار )  (TVN.. 14

  2-4-کیفیت و ویژگی های میکروبیولوژی.. 15

  2-4-1- فلور میکروبی گوشت تازه.. 15

  2-2-4- فلور میکروبی مرغ تازه.. 16

  2-5- استانداردها و معیارهای باکتری شناسی.. 16

  2-6- بیماری‌های غذا زاد میکروبی ناشی از مصرف گوشت آلوده.. 18

  2-5-1- سالمونلاها(salmonella) 19

  2-5-2- کامپیلوباکتر ژژونی(Campylobacter jejuni) 19

  2-5-3-اشیریشاکلی(E.coli) 20

  2-5-4- لیستریامونوسیتوژنز(Listeria monocytogenes) 20

  2-5-5- یریسینیاآنتروکولیتیکا(Yersinia enterocolitica) 20

  2-5-6- کلستریدیوم پرفرژنس(Closteridium perfringenes) 21

  2-5-7- استافیلوکوکوس آرئوس(Staphylococcos aureus) 21

  2-5-7- باسیلوس سرئوس(Bacilios cereus) 21

  2-6- منابع آلودگی گوشت و فرآورده‌های گوشتی.. 22

  2-6-1-  دام کشتاری.. 22

  2-6-2- کارگران.. 23

  2-6-3-  سالن کشتار.. 23

  2-6-4- تجهیزات و ابزار کار.. 23

  2-6-5-  فرایند کشتار.. 24

  2-7- کاهش کیفیت و فساد گوشت.. 25

  2-7-1- از دست دادن کیفیت ظاهری.. 25

  2-7-2-  تغییرات شیمیایی و بیوشیمیایی.. 26

  2-7-2-1 تغییرات طبیعی پس از کشتار.. 26

  2-7-2-2- تغییرات شیمیایی در طی نگهداری گوشت (فساد شیمیایی) 28

  2-8- تغییرات میکروبیولوژیک (فساد میکروبی).. 30

  2-8-1-  انواع کلی فساد میکروبی.. 30

  2-8-1-1-  فساد در شرایط هوازی.. 30

  2-8-1-2-  فساد در شرایط بی هوازی.. 32

  2-8-2- فساد میکروبی انواع گوشت.. 34

  2-8-2-1- گوشت تازه (بدون بسته بندی) 34

  2-8-2-2- گوشت بسته بندی شده ای که در یخچال نگهداری می شود.. 35

  2-8-2-3- گوشت بسته بندی شده در خلأ.. 36

  2-8-2-4- گوشت بسته بندی شده با اتمسفر اصلاح شده.. 37

  2-9- بسته بندی.. 37

  2-10- زدودن میکروارگانیسم ها.. 39

  2-10-1- اصلاح لاشه.. 39

  2-10-2- سالم سازی شیمیایی لاشه.. 39

  2-2-3- استفاده از سرما.. 40

  2-10-4-انجماد.. 42

  2-11- عمر ماندگاری گوشت و فراورده های آن.. 42

  2-11-1-گوشت قرمز.. 42

  2-11-2- گوشت منجمد.. 45

  2-11-3- گوشت مرغ تازه/منجمد.. 45

  فصل سوم.. 47

  روش پژوهش.. 47

  3-1- نوع مطالعه.. 48

  3-2- روش اجرا و طراحی تحقیق.. 48

  3-2-1- نمونه گیری.. 48

  3-2-2-شمارش کلی باکتری های مزوفیل هوازی.. 49

  3-2- 3- شمارش سرماگراها.. 52

  3-2-4- اندازه گیری مواد ازته فرار (TVN))  Total Voletila Nitrogen) 53

  3-2-5- تعیین PH گوشت.. 54

  3-2-6- تجزیه و تحلیل آماری.. 56

  3-2-7- مکان انجام آزمایش.. 56

  فصل چهارم.. 57

  یافته ها.. 57

  4-1- باکتری های مزوفیل هوازی.. 58

  4-2- باکتری های بی هوازی.. 58

  4-3- باکتری های کلی فرم.. 59

  4-4- باکتری های سرماگرا.. 59

  4-5- ازت تام فرار.. 60

  4-6-  PH.. 61

  4-7- خونابه.. 61

  4-1- رنگ.. 62

  4-2- بو.. 63

  فصل پنجم.. 64

  بحث و نتیجه گیری.. 64

  5-1 - بحث و نتیجه گیری.. 65

  5-2- پیشنهادات.. 68

  فهرست منابع   69

  منبع:

   

   

  Aalami, M. and Khamesian, A. (2002). The microbiology of meat and poultry. Jahad Research and Education publication, pp. 330-331 and 368-384.

   

  Aalami, M. and Khamesian, A. (2000). The microbiology of meat and poultry. Jahad Research and Education publication, pp:128.

   

  Adams, M. R. Moss. M. O. (2002). Food Microbiology, The Royal Society of chrmistry; pp:157-159

   

  Anonymous, AOAC. (1995). Official Methods of Analysis AOAC International. 16th edition, Vol: 2, chap. 39, pp. 5-6.

   

  Berry, E. D. and Cutter, C. N. (2000). Effect of acid adaptation of Escherichia coli O157:H7 on efficacy of acetic acid spray washes to decontaminate. Applied and Environmental Microbiol ogy, 66: 1493-1498.

  Bremner, A, Johnston, M . (1996). Poultry meat hygien and inspection , First edition, W. B Sauders Publhshing co. pp: 217-219

   Carrick, E. D., D. J. C. Wild, L. Tracey, R. Harvey, 2001. Factors affecting tenderness of electrically stimulated poultry. New Zealand J. Agric. Reaserch. 44: 171-175.


  Castillo, A., Lucia, L. M., Goodson, K. J., Savell, J. W. and Acuff, G. R. (1998). Comparison of water wash,trimming and combined hot water and lactic acid treatments for reducing bacteria of fecal origin on beef.                                                               

   Codjoe, K. S. (1998). The effect of lactic acid sprays on the keeping qualities of meat during storage. International Journal of Microbiology, 7:1-7.

  Davidson, P. M., Sofos, J. N. and Branen, A. L. (2005). Antimicrobials in food, 3rd edition, CRC Press, pp. 94-99 and 107-110.                                                                                                        

  Davies, A. Board, R. (2002).  The microbiology of meat poultry, p: 214.

  Debut, M., C. Berri, E. Baeza, N. Sellier, C. Arnould, D. Guemene, N. Jehl, B. Boutten, Y. Jego, C. Beaumont, and E. Le Bihan-Duval, 2003. Variation of chicken technological meat quality in relation to genotype and preslaughter stress condition. J. Poult Sci. 82: 1829-1838.


  Downes, F. P. and Ito, K. (2001). Compendium of methods for the microbial examination of foods, 4th edition, American public health association, pp. 63-67, 69-76 and 159-164.   Eero, J., Puolanne, A. and Poso, R. (2003). Lactic acid in muscle and its effects on meat quality, American Meat Science Association, pp. 55- 62.

  Eleftherios, H., Drosinos, M. M., Aikaterini, K., Dimitrios, K. and Ioannis, M. (2006). Inhibitory effect of organic acid salts on spoilage flora in culture medium and cured cooked meat products under commercial manufacturing conditions. Meat Science, 73: 75-81.

  Ekstrand, C. 1998. An observational cohort study of the effects of catching method on carcass rejection rates in broilers (Abstract). Anim. Welf. 7: 87-96

  Eric, P. B., Effect of stress on meat yield and quality. University of Missouri, MO 65211. 

  .
  Fatemi, H. (2001). Food chemistry. Sherkat Sahami Enteshar, pp. 420-423 and 429-431.                   Ghasemian, S. H. (2000). food microbiology. 1th edition, Amani Publication, pp. 183.

  Fazara. A. Ghaem maghami. S.(2002). quality  control food of animal product . Jahad Research and Education publication, pp:124-125. 

  Glian.A. Moeini. M.(1994). Nutrition pultry.  Unit education Publication, pp: 23            Groom,.G. M., 1990. Factors affecting poultry meat quality. UDAS. Minisity of Agriculture, England.

  Hanifian, Sh. (2008). Control of chilled beef spoilage by combination of packaging and organic acid treatments. Journal of specialized veterinary medicine, Islamic Azad university of Tabriz, 1: 177-185. 

  Institute of standard and industrial research of Iran (1990). Total bacterial count. No. 356. Institute of standard and industrial research of Iran (1984). Acceptable microbial load in meat. No. 2394.                                                                                                                                    

  Jay, J. M. (2005). Modern food microbiology. 7th edition, Springer, pp. 39-45.                         

  Julie, K., 2007. Factors affecting poultry meat quality. The University of Georgia. College of Agricultural and Environmental Science. Cooperative Extension Srevice.
   

  Kang, I. S., and A. R. Sams, 1999. Bleed-out efficiency, carcass damage and rigor mortis following electrical stunning or carbon dioxide stunning on a shackle line. Poult. Sci. 78: 139-143.                                                                                                                                             

  Kannan, G., J. L. Heath, C. J. Wabeck, M. C. P. Souza, J. C. Howe, and J. A. Mench, 1997. Effect of crating and transport on stress and meat quality charachteristics in broilers. J. Polt. Sci. 76: 523-529.                                                                                                                                    

  Khangahi abiane, H. Mashkoh, M.(1997). priservation and food shelf lhfe. Tehran noorbakhsh Publication; pp:25-27

  Kiana. Gh. (1994). Foodmicrobial analaysis. Tehran university Publishing. Pp:117

  Knierim, U., and A. Gock. 2003. Effect of catching broilers by hand or machine on rates of injuries and dead on arrivals (Abstract). Anim. Welf. 12: 63-73.                                                                                                                 Lawrie, R. A. and Ledward, D. A. (2006). Lawrie’s meat science. 7th edition, CRC Press, pp: 277-278.                                                                                                                                        

  Lamea, H. (2000). Food additive user’s handbook. Islamic Azad University Scientific Publication Center, pp.283-292.                                                                                    

  Lee, S. Y. and Kang, D. H. (2009). Combined effects of heat, acids, and salt for inactivating Escherichia coli O157:H7 in laboratory media. Food Control, 20:1006-1012.                      

  McLandsborough, L. A. (2005). Food microbiology laboratory. CRC Press, pp.7-17.       

  Newton, K.G. et al : The effect of storage various  gaseous atmospheres on the microfelora of lamb chops held at (-1)  , (1977), 43: p. 53.                                                                           

    Nijdam, E., E. Delezie, E. Lambooij, M. J. A. Nabuurs, E. Decuypere, and J. A. Stegeman, 2005. Comparison of bruises and mortality, stress parameters, and meat quality in manually and mechanically caught broilers. J. Poult. Sci. 84: 467-474.                                                          

  Oliveira, C. E. V., Lucia, T., Stamford, M., Neto, N. J. G. and De Souza, E. L. (2010). Inhibition of Staphylococcus aureus in broth and meat broth using synergies of phenolics and organic acids. International Journal of Food Microbiology, 137: 312-316.                                                      

  Owens, C. M., and A. R. Sams, 2000. The influence of transportation on Tutkey meatquality. J. Poult Sci. 79: 1204-1207.                                                                                                      

  Parvane., v.(1997).  quality  control and examination chemistry food.  Tehran University Publication, pp:332                                                                                                                                                                                                Parvaneh, V. (1992). Quality control and the chemical analysis of foods. Tehran University publication, pp. 249-251.

  Pool, G. H., and D. L. Fletcher, 1995. A comparison of argon, carbon dioxide, and nitrogen in a broiler killing system. Poult. Sci. 74: 1218-1223.

   

  Razavilar, V. (1998). Pathogenic microorganisms in foods and epidemiology of foodborne intoxications. Tehran University Publication, pp. 223-215

   

  Razavilar, V. (1998). Pathogenic microorganisms in foods and epidemiology of foodborne intoxications. Tehran University Publication, pp. 14-23.

   

  Roberts, T.A. et al . The bacteriological quality of minced bef in the U. K. Hyg. comb (1980), 85, p: 211 3-Unterman, f. Hygieneanforderungen an die verarbeitung von Fleisch. F,(1993), writ. No 4, p: 389

   

  Rokni, N. (1998). Science and Technology of Meat. Tehran University Publication, pp. 138 and 27-229.

  Rokni, N. (1998). Science and Technology of Meat. Tehran University Publication, pp. 138 and 244-245.

  Rokni, N., Rezaie Mojaz, M. and Bokaie, S. (2001). A comparative study of normal and modified atmosphere packaging and their combination effects with lactic acid on the shelf life of fresh chilled mutton. Journal of the faculty of veterinary medicine, university of Tehran, 56:5-12.

   

  Samelis, J., Sofos, J. N., Kendall, P. A. and Smith, G. C. (2002): Effect of acid adaptation on survival of Escherichia coli O157:H7 in meat decontamination washing fluids and potential effects of organic acid interventions on the microbial ecology of the meat plant environment. J. Food Protection. 65:33-40.

   

  Sams, A. R., 1999. Meat quality during processing. J. Poult Sci. 78: 798-803.
  Savenije, B., E. Lambooji, M. A. Gerritzen, K. Venema, and J. Korft, 2002. Effect of feed deprivation and transport on preslaughter blood metabolites, early postmortem muscle ,          metabolites and meat quality. J. Poult Sci. 81: 699-708.

   

  Schirmer, B. C. and Langsrud, S. (2010). A dissolving CO2 headspace combined with organic acids prolongs the shelf-life of fresh pork. Meat Science, 85:280-284.

   

  Skrivanova, E., Molatova, Z., Motenova, M., Houf, K. and Marounek, M. (2011). Inhibition effect of organic acids on arcobactersin culture and their use for control of Archobacter butzleri on chicken skin. International Journal of Food Microbiology, 144:367-371.

   

  Stopforth, J. S., Sofos, J. N., Kendal, A. P. and Smith, G. C. (2003). Influence of organic acid concentration survival of Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157:H7 in beef carcass wash water and on model equipment surface. Food Microbiology, 20:651-660.

   

  Varnam. A . Sueberlan. J. P.(1995). Meat and Meat Product. Chapman and Hall; pp:47

  Yarmand. M . S .(2006). Sience and Technology Meat and meat product. Tehran university Publishing. Pp:57-58


موضوع پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, نمونه پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, جستجوی پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, فایل Word پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, دانلود پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, فایل PDF پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, تحقیق در مورد پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, مقاله در مورد پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, پروژه در مورد پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, پروژه درباره پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر اسپری اسید های سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامتر های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ

چکیده گوشت شتر مرغ که در گروه گوشت های قرمز طبقه بندی می شود، از ارزش غذایی بسیار بالایی برخورداراست، طوری که می توان گفت یکی از کم چرب ترین و سالم ترین نمونه های گوشت قرمز در دسترس است. Heracleum Persicum یا گیاه گلپر ایرانی(از خانواده Apiaceae) یکی از 10 گونه جنس هراکلوم در ایران است. پژوهش حاضر، با توجه به خواص ضدمیکروبی گیاه گلپر و همچنین فراوانی آن در کشور، به بررسی امکان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در دشته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی چکیده: در صنعت گوشت ماندگاری و آبدار بودن گوشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که هدف این تحقیق است.در این تحقیق عضلات ران و سینه گوشت مرغ و شترمرغ مورد استفاده قرار گرفته و 5 نمونه از هر کدام از مرغ ها و شترمرغ ها بلا فاصله پس از کشتار نمونه گیری شد. در این تحقیق دما و PH در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس به عنوان جایگزینی برای نگهدارنده‌ های شیمیایی بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سس سالاد فرانسوی بود. تیمارهای مورد آزمایش، سس فرانسوی حاوی نگهدارنده شیمیایی بنزوات سدیم (065/0% وزنی) و سوربات پتاسیم ...

پایاننامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده موضوع پرورش طیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعه کنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیص داده و هر روز رو به گسترش است. لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. این آزمایش به ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور چکیده این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­طور کاملاً تصادفی مورد ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)در رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده این مطالعه به منظور مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار‌های اول، دوم، سوم و چهارم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده از آنجایی که وقوع یک مسمومیت غذایی در بیمارستان می تواند زندگی بیماران و دیگر افرادی را که به نحوی از غذای بیمارستان استفاده می کنند و گاه دچار ضعف سیستم ایمنی هم می باشند به خطر اندازد، رعایت بهداشت مواد غذایی در بیمارستان بسیار مهم می باشد هر فردی که مواد غذایی را تهیه و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده با توجه به وسعت زیاد منابع بیابانی در کشور و همچنین مشکلات کم آبی موجود، پرورش شتر و توجه به گوشت آن اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است. رزماری از جمله گیاهان دارویی با خواص ضدمیکروبی ثابت شده می باشد. در پژوهش حاضر اثر غلظت های متفاوت(5/0، 5/1و 5/2 درصد) عصاره اتانولی گیاه رزماری و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده : امروزه افزایش آلودگی های زیست محیطی و کاهش منابع نفتی باعث توسعه و جایگزینی بسته بندی های زیست تخریب پذیر بجای بسته بندی های مشتق شده از منابع نفتی شده است. همچنین در این راستا به کارگیری ترکیبات ضدمیکروب همچون نانوذرات نقره کارایی این بسته بندی ها را تا حدود زیادی ...

ثبت سفارش