پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392

word 1 MB 32012 74
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه

  مقدمه:  مراقبت مبتنی بر شواهد عبارت از کاربرد نتایج بهترین تحقیقات ، همراه با دانش ، تخصص ، تجارب بالینی و توجه به ارزش های بیمار در ارائه مراقبت  می باشد .بدین منظور، بکار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد و بررسی کیفیت دستورالعمل های مراقبت بالینی مبتنی بر شواهد در بخش های مراقبت ویژه، در زمینه شایع ترین عوارض موجود در بخش جهت ارتقاء مراقبت ها ضرورت می یابد ..جهت بکارگیری این اصول لازم است در قدم اول میزان آگاهی وموانع آن مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص یکی از مهمترین مشکلات بخش مراقبت ویژه ، پنومونی وابسته به ونتیلاتور می باشد که  یکی از شایعترین عفونتهای بیمارستانی است که 24 ساعت بعد از لوله گذاری تراشه یا  تهویه مکانیکی ایجاد می شود. هدف: هدف از این تحقیق بررسی میزان آگاهی  پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان گیلان می باشد . روش اجرا:  این تحقیق یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد . حجم نمونه از طریق سرشماری برآورد شده است . این تحقیق شامل سه بخش است : بخش اول شامل اطلاعات فردی -اجتماعی شرکت کنندگان و ویژگیهای بخش مراقبت ویژه ، بخش دوم میزان آگاهی پرستاران از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و در بخش سوم موانع اجرای این اصول بررسی می شود . نتایج: از کل 219 پرستار 171 نفر (08/78 %)در این تحقیق شرکت کردند. میانگین نمره کسب شده 63/4 بوده است . یک سوال از پرسش نامه ( وضعیت نیمه نشسته) که به آن پاسخ درست داده شد ، درجهت پیشنهاد اصول راهنمای مبتنی بر شواهد می باشد ، دو سوال از پرسشنامه که بیشترین شرکت کنندگان جواب نادرست دادند ، دوره تناوب تعویض ست ونتیلاتور و دوره تناوب تعویض مرطوب کننده می باشد .  نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار آگاهی پرستاران 708/1 ± 63/4 بوده است . یک سوال پرسشنامه  بیشترین پاسخ درست را به خود اختصاص داد. و دو سوال از پرسش نامه بیشترین پاسخ  نادرست را داشتند . بین میانگین آگاهی و متغییرهای دموگرافیک هیچگونه ارتباط معنی داری یافت نشد. در 14 بخش مورد بررسی تجهیزات لازم(لوله تراشه با راه ساکشن زیر گلوت وتخت کنتیک )  برای اجرای اصول راهنمای مبتنی بر شواهد وجود نداشته است.

  کلید واژه : آگاهی- بخش مراقبت ویژه- پرستاری مبتنی بر شواهد - پنومونی وابسته به دستگاه تهویه تنفسی – کادر پرستاری بیمارستان

   

  1مقدمه:

   مراقبت به عنوان یک جزء اساسی در زمینه خدمات بهداشتی درمانی به حساب می آید. در بین کلیه مراقبت های ارائه شده در محیط های درمانی مانند بیمارستان، مراقبت های پرستاری از اهمیت بیشتری برخوردار است(1). ولزوم به کار گیری شواهد علمی در حرفه پرستاری به طور روز افزونی محرز می گردد . گسترش این امر اصطلاحات مورد استفاده برای آن را متحول می نماید و اصطلاحاتی مانند عملکرد مبتی بر شواهد[1] از پزشکی مبتنی بر شواهد[2] استخراج می گردد  که بنا به ضرورت ، مفهوم دیگری با نام پرستاری مبتنی بر شواهد[3] در پرستاری مطرح می شود(2).

  ساکت[4] وهمکاران در تعریف مراقبت مبتنی بر شواهد بیان کردند که مراقبت مبتنی بر شواهد ، کاربرد نتایج بهترین تحقیقات همراه با دانش وتخصص ، تجارب بالینی و نیز توجه به ارزش های بیمار در ارائه ی مراقبت  می باشد(3) .پرستاری مبتنی بر شواهد فرایندی است که در طی آن پرستار می تواند با استفاده از شواهد تحقیقات موجود ، تصمیمات بالینی مناسب اتخاذ نماید(4).حبیبی و همکاران به نقل از گیبس[5] نیز پرستاری مبتنی بر شواهد را در اولویت قرار دادن منافع بیمار از طریق تصمیم گیری بالینی با استفاده از بهترین شواهد در مراقبت از مددجو تعریف کرده است (5).

   نحریروهمکاران به نقل از روستاس[6] بیان کردند که اهمیت استفاده از شواهد در عملکرد عبارت از، استفاده بهینه از اطلاعات با حجم زیاد در حداقل زمان ،انجام کارها به طریق صحیح با بهترین روش های استاندارد موجود و کارآمد ، اطمینان از انجام درست امور مراقبتی ، ارتقای کیفیت مراقبت توسط پرستاران  ، اجرای  بهترین و صحیح ترین مراقبت در بهترین زمان برای بیمار، بهبود وضعیت و پیامد بیماران با مراقبت مبتنی برشواهد ،  افزایش رضایتمندی بیماران ، مراقبت با کیفیت در فضایی حمایتی همراه باتصمیم گیری عاقلانه و تمرکز ویژه بر شواهد تحقیقی در عملکرد پرستاری فراتر از عادات و روتینهای مراقبتی می باشد(6).

  بسیاری از موسسات می توانند با به کارگیری عملکرد مبتنی بر شواهد در زمان ، انرژی و منابع مالی صرفه جویی کنند(7).این روش موجب ارتقای کار پرستاران شده و قطعیت را در مراقبت پرستاری جایگزین تردیدها کرده است(7).ضمنا پرستارانی که از مدارک وشواهد استفاده می کنند از کار خود رضایت بیشتری دارند که این امر منجر به ارتقای کیفیت مراقبت می شود .هم چنین نشان داده شده عملکرد مبتنی بر شواهد احتمال موفقیت دانشجویان درارائه برنامه های پرستاری را افزایش می دهد(8).

  بطور طبیعی به نظر می رسد  در نظام ارائه خدمات مبتنی بر شواهد ، روشهای اجرا وتصمیم گیری بر مبنای علم استوار باشد . با این وجود بسیاری از اقدامات پزشکی ومراقبتی ، تنها بر روند های سنتی ، حدسها وفرضیات کاری ، مهارتهای فردی ومشاهدات غیر سازمان یافته بالینی مبتنی هستند (9).به عنوان مثال اغلب به پرستاران آموزش داده می شود که انسولین را به روش استریل تزریق کنند ، اما اکنون گفته می شود که بیماران دیابتی می توانند با امنیت کافی تزریق را از روی لباس انجام دهند(10). وهمچنین امروزه تاکید زیادی بر ترخیص زود تر بیماران از بیمارستان و پیگیری در خانه وجود دارد و مشخص شده که این کار تسریع بهبودی جسمی در سکته های مغزی را در پی داشته است(11) . اما نظام بهداشتی ما همچنان برارائه خدمات در بیمارستان تاکید دارد(9).

   دستورالعملهای بالینی به طور خاص بر اساس بهترین شواهد موجود در مراکز درمانی طراحی می شوند . به دلیل آنکه پرستاران نقش مؤثری در بالا بردن کیفیت مراقبت ایفا میکنند، این دستورالعمل ها بایستی برای پرستاران در شرایط مختلف بالین کاربرد داشته باشد و تمامی شرایط و موقعیتهای پیش روی پرستار در آن لحاظ شود(12).  به خصوص در بخشهای ویژه که پرستاران نقش مهمی را در اداره آن برعهده دارند وهمچنین ارایه برنامه های مراقبتی با کیفیت و مطابق استاندارد در این بخشها از اهمیت بیشتری برخوردار است(13) . بدین منظور، به کار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد و بررسی کیفیت دستورالعمل های مراقبت بالینی مبتنی بر شواهد در زمینه شایع ترین عوارض موجود در بخش های مراقبت ویژه جهت ارتقاء مراقبت ها ضرورت می یابد . در نتیجه استفاده از ونتیلاتور  مشکلات و مسائل مرتبط با اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در بخش مراقبت ویژه پیش می آید که یکی از مهمترین آنها پنومونی وابسته به ونتیلاتور می باشد .

    پنومونی وابسته به ونتیلاتور( VAP)[7] یکی از عفونتهای بیمارستانی[8] است که در بیماران تحت تهویه مکانیکی با جاگذاری راه هوائی مصنوعی بعد از 24 ساعت ایجاد می شود. 3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E5468656C616EE28099733C2F417574686F723E3C596561723E323031303C2F596561723E3C5265634E756D3E323231303C2F5265634E756D3E3C446973706C6179546578743E2831342D3136293C2F446973706C6179546578743E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323231303C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D227464303565743064346474657072653277766E70307A70776473653535726573727A7739223E323231303C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D22426F6F6B223E363C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E5468656C616EE28099733C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E437269746963616C2043617265204E757273696E673C2F7469746C653E3C2F7469746C65733E3C73656374696F6E3E3637342D3637353C2F73656374696F6E3E3C64617465733E3C796561723E323031303C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E436861737472653C2F417574686F723E3C596561723E323030323C2F596561723E3C5265634E756D3E323231313C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323231313C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D227464303565743064346474657072653277766E70307A70776473653535726573727A7739223E323231313C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E436861737472652C204A2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4661676F6E2C204A2E20592E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C617574682D616464726573733E53657276696365206465205265616E696D6174696F6E204D65646963616C652C2047726F75706520486F73706974616C6965722050697469652D53616C70657472696572652C204672616E63652E206A65616E2E636861737472654070736C2E61702D686F702D70617269732E66723C2F617574682D616464726573733E3C7469746C65733E3C7469746C653E56656E74696C61746F722D6173736F63696174656420706E65756D6F6E69613C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E416D204A2052657370697220437269742043617265204D65643C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C616C742D7469746C653E416D65726963616E206A6F75726E616C206F662072657370697261746F727920616E6420637269746963616C2063617265206D65646963696E653C2F616C742D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E416D204A2052657370697220437269742043617265204D65643C2F66756C6C2D7469746C653E3C616262722D313E416D65726963616E206A6F75726E616C206F662072657370697261746F727920616E6420637269746963616C2063617265206D65646963696E653C2F616262722D313E3C2F706572696F646963616C3E3C616C742D706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E416D204A2052657370697220437269742043617265204D65643C2F66756C6C2D7469746C653E3C616262722D313E416D65726963616E206A6F75726E616C206F662072657370697261746F727920616E6420637269746963616C2063617265206D65646963696E653C2F616262722D313E3C2F616C742D706572696F646963616C3E3C70616765733E3836372D3930333C2F70616765733E3C766F6C756D653E3136353C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E373C2F6E756D6265723E3C6B6579776F7264733E3C6B6579776F72643E416E74692D42616374657269616C204167656E74732F7468657261706575746963207573653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E42726F6E63686F616C76656F6C6172204C617661676520466C7569642F6D6963726F62696F6C6F67793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E42726F6E63686F73636F70793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E43726F737320496E66656374696F6E2F646961676E6F7369732F65706964656D696F6C6F67792F2A6574696F6C6F67792F746865726170793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E48756D616E733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E506E65756D6F6E69612C2042616374657269616C2F646961676E6F7369732F65706964656D696F6C6F67792F2A6574696F6C6F67792F746865726170793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E5265737069726174696F6E2C204172746966696369616C2F2A6164766572736520656666656374733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E5269736B20466163746F72733C2F6B6579776F72643E3C2F6B6579776F7264733E3C64617465733E3C796561723E323030323C2F796561723E3C7075622D64617465733E3C646174653E41707220313C2F646174653E3C2F7075622D64617465733E3C2F64617465733E3C6973626E3E313037332D3434395820285072696E7429262378443B313037332D3434395820284C696E6B696E67293C2F6973626E3E3C616363657373696F6E2D6E756D3E31313933343731313C2F616363657373696F6E2D6E756D3E3C75726C733E3C72656C617465642D75726C733E3C75726C3E687474703A2F2F7777772E6E6362692E6E6C6D2E6E69682E676F762F7075626D65642F31313933343731313C2F75726C3E3C2F72656C617465642D75726C733E3C2F75726C733E3C656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E31302E313136342F616A7263636D2E3136352E372E323130353037383C2F656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E446570757964743C2F417574686F723E3C596561723E323030373C2F596561723E3C5265634E756D3E323230393C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323230393C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D227464303565743064346474657072653277766E70307A70776473653535726573727A7739223E323230393C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E446570757964742C205069657465723C2F617574686F723E3C617574686F723E426C6F742C205374696A6E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E416E746962696F746963207468657261707920666F722076656E74696C61746F722D6173736F63696174656420706E65756D6F6E69613A2044652D657363616C6174696F6E20696E20746865207265616C20776F726C642A3C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E437269746963616C2063617265206D65646963696E653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E437269742043617265204D65643C2F66756C6C2D7469746C653E3C616262722D313E437269746963616C2063617265206D65646963696E653C2F616262722D313E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E3633322D3633333C2F70616765733E3C766F6C756D653E33353C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E323C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323030373C2F796561723E3C2F64617465733E3C6973626E3E303039302D333439333C2F6973626E3E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E00 (14-16) و در صورت باقی ماندن  بیش از 24 ساعت ، خطر بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور6 تا 21 برابر افزایش می یابد . طبق منابع موجود از هر 1000روز ونتیلاتور،10 تا 35 مورد عفونت وابسته به ونتیلاتور گزارش شده است(14). در مطالعه افخم زاده و همکاران ، میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور 2/32 درصد در بیمارستان بعثت سنندج برآورد گردید(17). پنومونی وابسته  به ونتیلاتور میزان مرگ و میر را 20 تا 40 درصد افزایش می دهد و روزهای بستری را در بخش مراقبت ویژه 4 روز و در بیمارستان 9 روز افزایش میدهد و در نتیجه استفاده از منابع (انسانی وتجهیزاتی ) مراقبت سلامت را افزایش می دهد 3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E5468656C616EE28099733C2F417574686F723E3C596561723E323031303C2F596561723E3C5265634E756D3E323231303C2F5265634E756D3E3C446973706C6179546578743E2831342C2031382C203139293C2F446973706C6179546578743E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323231303C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D227464303565743064346474657072653277766E70307A70776473653535726573727A7739223E323231303C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D22426F6F6B223E363C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E5468656C616EE28099733C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E437269746963616C2043617265204E757273696E673C2F7469746C653E3C2F7469746C65733E3C73656374696F6E3E3637342D3637353C2F73656374696F6E3E3C64617465733E3C796561723E323031303C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E52656C6C6F3C2F417574686F723E3C596561723E323030323C2F596561723E3C5265634E756D3E323232303C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323232303C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D223961777378327274676472667A3165773561327866663068787072787276727230613261223E323232303C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E52656C6C6F2C204A6F7264693C2F617574686F723E3C617574686F723E4F6C6C656E646F72662C2044616E69656C20413C2F617574686F723E3C617574686F723E4F737465722C2047657272793C2F617574686F723E3C617574686F723E566572612D4C6C6F6E63682C204D6F6E747365727261743C2F617574686F723E3C617574686F723E42656C6C6D2C204C6973613C2F617574686F723E3C617574686F723E5265646D616E2C20526562656363613C2F617574686F723E3C617574686F723E4B6F6C6C65662C204D6172696E20483C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E45706964656D696F6C6F677920616E64206F7574636F6D6573206F662076656E74696C61746F722D6173736F63696174656420706E65756D6F6E696120696E2061206C617267652055532064617461626173653C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E4348455354204A6F75726E616C3C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C70616765733E323131352D323132313C2F70616765733E3C766F6C756D653E3132323C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E363C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323030323C2F796561723E3C2F64617465733E3C6973626E3E303031322D333639323C2F6973626E3E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E5361666461723C2F417574686F723E3C596561723E323030353C2F596561723E3C5265634E756D3E323231383C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323231383C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D223961777378327274676472667A3165773561327866663068787072787276727230613261223E323231383C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E5361666461722C204E617369613C2F617574686F723E3C617574686F723E44657A66756C69616E2C2043616D65726F6E3C2F617574686F723E3C617574686F723E436F6C6C6172642C204861726F6C6420523C2F617574686F723E3C617574686F723E5361696E742C2053616E6A61793C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E436C696E6963616C20616E642065636F6E6F6D696320636F6E73657175656E636573206F662076656E74696C61746F722D6173736F63696174656420706E65756D6F6E69613A20612073797374656D61746963207265766965773C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E437269746963616C2063617265206D65646963696E653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C70616765733E323138342D323139333C2F70616765733E3C766F6C756D653E33333C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E31303C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323030353C2F796561723E3C2F64617465733E3C6973626E3E303039302D333439333C2F6973626E3E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E00 (14, 18, 19). برای هر مورد پنومونی وابسته به ونتیلاتور40000 دلار هزینه بر جای می ماند 3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E5468656C616EE28099733C2F417574686F723E3C596561723E323031303C2F596561723E3C5265634E756D3E323231303C2F5265634E756D3E3C446973706C6179546578743E2831342C203230293C2F446973706C6179546578743E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323231303C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D227464303565743064346474657072653277766E70307A70776473653535726573727A7739223E323231303C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D22426F6F6B223E363C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E5468656C616EE28099733C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E437269746963616C2043617265204E757273696E673C2F7469746C653E3C2F7469746C65733E3C73656374696F6E3E3637342D3637353C2F73656374696F6E3E3C64617465733E3C796561723E323031303C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4C61626561753C2F417574686F723E3C596561723E323030373C2F596561723E3C5265634E756D3E3134333C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E3134333C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D223961777378327274676472667A3165773561327866663068787072787276727230613261223E3134333C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4C61626561752C20532E3C2F617574686F723E3C617574686F723E56616E64696A636B2C20442E204D2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E436C6165732C20422E3C2F617574686F723E3C617574686F723E56616E20416B656E2C20502E3C2F617574686F723E3C617574686F723E426C6F742C20532E20492E3C2F617574686F723E3C617574686F723E65786563757469766520626F617264206F662074686520466C656D69736820536F636965747920666F7220437269746963616C20436172652C204E75727365733C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C617574682D616464726573733E466163756C7479206F66204865616C7468636172652C204768656E7420556E697665727369747920436F6C6C6567652C204768656E742C2042656C6769756D2E3C2F617574682D616464726573733E3C7469746C65733E3C7469746C653E437269746963616C2063617265206E75727365732661706F733B206B6E6F776C65646765206F662065766964656E63652D62617365642067756964656C696E657320666F722070726576656E74696E672076656E74696C61746F722D6173736F63696174656420706E65756D6F6E69613A20616E206576616C756174696F6E207175657374696F6E6E616972653C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E416D204A204372697420436172653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C616C742D7469746C653E416D65726963616E206A6F75726E616C206F6620637269746963616C2063617265203A20616E206F6666696369616C207075626C69636174696F6E2C20416D65726963616E204173736F63696174696F6E206F6620437269746963616C2D43617265204E75727365733C2F616C742D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C616C742D706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E416D4A204372697420436172653C2F66756C6C2D7469746C653E3C616262722D313E416D65726963616E206A6F75726E616C206F6620637269746963616C2063617265203A20616E206F6666696369616C207075626C69636174696F6E2C20416D65726963616E204173736F63696174696F6E206F6620437269746963616C2D43617265204E75727365733C2F616262722D313E3C2F616C742D706572696F646963616C3E3C70616765733E3337312D373C2F70616765733E3C766F6C756D653E31363C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E343C2F6E756D6265723E3C6B6579776F7264733E3C6B6579776F72643E42656C6769756D3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E45766964656E63652D4261736564204D65646963696E653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E46656D616C653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E47756964656C696E65204164686572656E63653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A4865616C7468204B6E6F776C656467652C204174746974756465732C2050726163746963653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E48756D616E733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A496E74656E73697665204361726520556E6974733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4D616C653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A4E75727365733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E506E65756D6F6E69612C2056656E74696C61746F722D4173736F6369617465642F2A70726576656E74696F6E2026616D703B20636F6E74726F6C3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A5175657374696F6E6E61697265733C2F6B6579776F72643E3C2F6B6579776F7264733E3C64617465733E3C796561723E323030373C2F796561723E3C7075622D64617465733E3C646174653E4A756C3C2F646174653E3C2F7075622D64617465733E3C2F64617465733E3C6973626E3E313036322D3332363420285072696E7429262378443B313036322D3332363420284C696E6B696E67293C2F6973626E3E3C616363657373696F6E2D6E756D3E31373539353336393C2F616363657373696F6E2D6E756D3E3C75726C733E3C72656C617465642D75726C733E3C75726C3E687474703A2F2F7777772E6E6362692E6E6C6D2E6E69682E676F762F7075626D65642F31373539353336393C2F75726C3E3C2F72656C617465642D75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E (14, 20).

  یکی از علت های پنومونی وابسته به ونتیلاتور به طور کلی ورود ترشحات دهان به داخل تراشه بصورت آسپیراسیون[9] است که در اثر کاهش سطح هوشیاری ،از بین رفتن رفلکس بلع و جمع شدن ترشحات آلوده در پشت حلق رخ می دهد(21). با توجه به پیامد پنومونی وابسته به ونتیلاتور، پیشگیری از آن اهمیت زیادی در مراقبت بیماران بد حال و تحت درمان با تهویه مکانیکی دارد(22) . درسال های اخیر راهکارهای متفاوتی در تشویق ارائه کنندگان مراقبت ویژه در پیشگیری و یا کاهش میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور توسط گروههای مجرب مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج آن به عنوان اصول راهنما مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتورمنتشر شده است(22). و مداخلات کاملی که می تواند  نتیجه درمان بیماران را بهبود بخشیده و به طور موثر هزینه های  بیمارستانی را کاهش دهد ، معرفی شده است(22). در سال 1994 اصول راهنمای برای پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور توسط مرکز کنترل وپیشگیری بیماریهای آمریکا(CDC)[10] تنظیم و منتشر شد . در سال 1995 اصول راهنمای دیگری در این مورد توسط جامعه پزشکان توراکس آمریکا معرفی شد . در سال 2004 دودک[11] وهمکاران از گروه کارآزمائی و جامعه مراقبت ویژه کانادا با مد نظر قرار دادن اصول راهنمائی که توسط مرکز کنترل وپیشگیری بیماریهای آمریکا و جامعه پزشکان توراکس آمریکا ارائه شده بود و با استفاده از شواهدی که در کارآزمائی های بالینی بررسی گردیده و در مطالعات مورد تایید قرار گرفته، اصول راهنمای مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از عفونت وابسته به ونتیلاتور را پیشنهاد کردند . لوله گذاری از طریق دهان ، استفاده از سیستم ساکشن بسته ، تعویض ست ساکشن بسته برای هر بیمار جدید (یا در صورت تشخیص بالینی) ، استفاده از مبدل گرمایی-رطوبتی ، تعویض مرطوب کننده در هر هفته یکبار(یا در صورت تشخیص بالینی) ، دوره تناوب تعویض ست ونتیلاتور برای هربیمار جدید (یا در صورت تشخیص بالینی) ، استفاده از لوله های دارای مسیر ساکشن زیر گلوت ، استفاده از تخت های کنتیک[12] و قرار گیری در وضعیت نیمه نشسته از اصول راهنمای مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد است که پیشنهاد گردید. اهمیت و اعتبار این اصول پیشنهادی زمانی روشن تر می شود که تمامی اصول راهنمای که توسط مراکز علمی معتبر دنیا(CDC ،انجمن توراکس امریکا ،انجمن توراکس کانادا ، کولف[13] وهمکاران ، کینار[14] وهمکاران ،دودک وهمکاران) در15 سال گذشته در باره پنومونی وابسته به ونتیلاتور منتشر گردید 3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E446F64656B3C2F417574686F723E3C596561723E323030343C2F596561723E3C5265634E756D3E3737323C2F5265634E756D3E3C446973706C6179546578743E2832322D3236293C2F446973706C6179546578743E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E3737323C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D223961777378327274676472667A3165773561327866663068787072787276727230613261223E3737323C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E446F64656B2C503C2F617574686F723E3C617574686F723E4B65656E616E2C533C2F617574686F723E3C617574686F723E436F6F6B2C443C2F617574686F723E3C617574686F723E4865796C616E642C443C2F617574686F723E3C617574686F723E4A61636B612C4D3C2F617574686F723E3C617574686F723E48616E642C4C3C2F617574686F723E3C617574686F723E4D7573636564657265204A3C2F617574686F723E3C617574686F723E466F7374657220443C2F617574686F723E3C617574686F723E4D65687461204E3C2F617574686F723E3C617574686F723E48616C6C20523C2F617574686F723E3C617574686F723E4272756E2D42756973736F6E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C617574682D616464726573733E556E6976657273697479206F66204272697469736820436F6C756D6269612C2056616E636F757665722C204272697469736820436F6C756D6269612C2043616E6164612E207065646F64656B40696E7465726368616E67652E7562632E63613C2F617574682D616464726573733E3C7469746C65733E3C7469746C653E45766964656E63652D626173656420636C696E6963616C2070726163746963652067756964656C696E6520666F72207468652070726576656E74696F6E206F662076656E74696C61746F722D6173736F63696174656420706E65756D6F6E69613C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E416E6E20496E7465726E4D65643C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C616C742D7469746C653E416E6E616C73206F6620696E7465726E616C206D65646963696E653C2F616C742D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E416E6E20496E7465726E4D65643C2F66756C6C2D7469746C653E3C616262722D313E416E6E616C73206F6620696E7465726E616C206D65646963696E653C2F616262722D313E3C2F706572696F646963616C3E3C616C742D706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E416E6E20496E7465726E4D65643C2F66756C6C2D7469746C653E3C616262722D313E416E6E616C73206F6620696E7465726E616C206D65646963696E653C2F616262722D313E3C2F616C742D706572696F646963616C3E3C70616765733E3330352D31333C2F70616765733E3C766F6C756D653E3134313C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E343C2F6E756D6265723E3C6B6579776F7264733E3C6B6579776F72643E416E746962696F7469632050726F7068796C617869733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E48756D616E733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E506E65756D6F6E69612F6574696F6C6F67792F2A70726576656E74696F6E2026616D703B20636F6E74726F6C3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E5265737069726174696F6E2C204172746966696369616C2F2A6164766572736520656666656374732F6D6574686F64733C2F6B6579776F72643E3C2F6B6579776F7264733E3C64617465733E3C796561723E323030343C2F796561723E3C7075622D64617465733E3C646174653E4175672031373C2F646174653E3C2F7075622D64617465733E3C2F64617465733E3C6973626E3E313533392D333730342028456C656374726F6E696329262378443B303030332D3438313920284C696E6B696E67293C2F6973626E3E3C616363657373696F6E2D6E756D3E31353331333734373C2F616363657373696F6E2D6E756D3E3C75726C733E3C72656C617465642D75726C733E3C75726C3E687474703A2F2F7777772E6E6362692E6E6C6D2E6E69682E676F762F7075626D65642F31353331333734373C2F75726C3E3C2F72656C617465642D75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4B61796E61723C2F417574686F723E3C596561723E323030373C2F596561723E3C5265634E756D3E3539363C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E3539363C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D223961777378327274676472667A3165773561327866663068787072787276727230613261223E3539363C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4B61796E61722C20412E204D2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4D61746865772C204A2E204A2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4875646C696E2C204D2E204D2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E47696E677261732C20442E204A2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E5269747A2C20522E20482E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4A61636B736F6E2C204D2E20522E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4B61636D6172656B2C20522E204D2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4B6F6C6C65662C204D2E20482E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C617574682D616464726573733E4465706172746D656E74206F6620437269746963616C2043617265204D65646963696E652C20556E6976657273697479206F662050697474736275726768205363686F6F6C206F66204D65646963696E652C20333535302054657272616365205374726565742C20526F6F6D20363339205363616966652048616C6C2C20506974747362757267682050412031353236312C205553412E206B61796E61726D4075706D632E6564753C2F617574682D616464726573733E3C7469746C65733E3C7469746C653E417474697475646573206F662072657370697261746F7279207468657261706973747320616E64206E75727365732061626F7574206D6561737572657320746F2070726576656E742076656E74696C61746F722D6173736F63696174656420706E65756D6F6E69613A2061206D756C746963656E7465722C2063726F73732D73656374696F6E616C207375727665792073747564793C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E52657370697220436172653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C616C742D7469746C653E52657370697261746F727920636172653C2F616C742D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C70616765733E313638372D39343C2F70616765733E3C766F6C756D653E35323C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E31323C2F6E756D6265723E3C6B6579776F7264733E3C6B6579776F72643E2A4174746974756465206F66204865616C746820506572736F6E6E656C3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E43726F73732D53656374696F6E616C20537475646965733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E48756D616E733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E50687973696369616E2661706F733B73205072616374696365205061747465726E733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E506E65756D6F6E69612C2056656E74696C61746F722D4173736F6369617465642F2A70726576656E74696F6E2026616D703B20636F6E74726F6C3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A52657370697261746F727920546865726170793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A52657370697261746F72792054686572617079204465706172746D656E742C20486F73706974616C3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E556E69746564205374617465733C2F6B6579776F72643E3C2F6B6579776F7264733E3C64617465733E3C796561723E323030373C2F796561723E3C7075622D64617465733E3C646174653E4465633C2F646174653E3C2F7075622D64617465733E3C2F64617465733E3C6973626E3E303032302D3133323420285072696E7429262378443B303032302D3133323420284C696E6B696E67293C2F6973626E3E3C616363657373696F6E2D6E756D3E31383032383535383C2F616363657373696F6E2D6E756D3E3C75726C733E3C72656C617465642D75726C733E3C75726C3E687474703A2F2F7777772E6E6362692E6E6C6D2E6E69682E676F762F7075626D65642F31383032383535383C2F75726C3E3C2F72656C617465642D75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E5461626C616E3C2F417574686F723E3C596561723E323030343C2F596561723E3C5265634E756D3E323232343C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323232343C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D223961777378327274676472667A3165773561327866663068787072787276727230613261223E323232343C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E5461626C616E2C204F66656C696120433C2F617574686F723E3C617574686F723E416E646572736F6E2C204C61727279204A3C2F617574686F723E3C617574686F723E4265737365722C20526963686172643C2F617574686F723E3C617574686F723E427269646765732C204361726F6C796E3C2F617574686F723E3C617574686F723E48616A6A65682C2052616E613C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E47756964656C696E657320666F722070726576656E74696E67206865616C7468636172652D6173736F63696174656420706E65756D6F6E69612C20323030333C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E4D4D57523C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C70616765733E312D33363C2F70616765733E3C766F6C756D653E35333C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E52524F333C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323030343C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4B6F6C6C65663C2F417574686F723E3C596561723E313939393C2F596561723E3C5265634E756D3E323238393C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323238393C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D223961777378327274676472667A3165773561327866663068787072787276727230613261223E323238393C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4B6F6C6C65662C204D6172696E20483C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E5468652070726576656E74696F6E206F662076656E74696C61746F722D6173736F63696174656420706E65756D6F6E69613C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E4E657720456E676C616E64204A6F75726E616C206F66204D65646963696E653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E4E657720456E676C616E64204A6F75726E616C206F66204D65646963696E653C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E3632372D3633343C2F70616765733E3C766F6C756D653E3334303C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E383C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E313939393C2F796561723E3C2F64617465733E3C6973626E3E303032382D343739333C2F6973626E3E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E536F63696574793C2F417574686F723E3C596561723E323030353C2F596561723E3C5265634E756D3E323239313C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323239313C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D223961777378327274676472667A3165773561327866663068787072787276727230613261223E323239313C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E416D65726963616E2054686F726163696320536F63696574793C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E496E66656374696F757320446973656173657320536F6369657479206F6620416D6572206963612E2047756964656C696E657320666F7220746865206D616E6167656D656E74206F66206164756C7473207769746820686F73706974616C2D61637175697265642C2076656E74696C61746F722D6173736F6369617465642C20616E64206865616C7468636172652D6173736F63696174656420706E65756D6F6E69613C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E416D204A2052657370697220437269742043617265204D65643C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E416D204A2052657370697220437269742043617265204D65643C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E3338382D3431363C2F70616765733E3C766F6C756D653E3137313C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E343C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323030353C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E (22-26) و موارد فوق را در کاهش پنومونی وابسته به ونتیلاتور پیشنهاد کردند.از ویژگیهای این اصول راهنما ایمن بودن ، امکان استفاده توسط پرستاران و مد نظر قرار دادن هزینه مداخلات پرستاری برای پیشگیری از پنومونی است. استفاده از این اصول می تواند میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور را کاهش دهد . اجرای اصول راهنمای پیشنهاد شده توسط دودک وهمکاران نیازمند آگاهی از موفقترین راهکارها برای تغییر رفتار در عملکرد پرستاری است(27) . اصول راهنمای پیشنهاد شده توسط دودک وهمکاران در سال 2008 با مروری بر مطالعات از سالهای   1980تا 2006 در زمینه پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور به روز رسانی شد(28). در سال 2007 لابو[15] وهمکاران با استفاده از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از عفونت وابسته به ونتیلاتور اقدام به تنظیم پرسش نامه به منظور سنجش آگاهی پرستاران  کردند . در مقاله ای که به همین منظور منتشر شد، ذکر گردیده که عدم آگاهی پرستاران می تواند مانع بزرگی برای به کارگیری این  اصول در عملکرد باشد (29) . کرمانشاهی و همکاران در زمینه موانع اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد طی یک مطالعه بیان کرده اند که مراقبت مبتنی بر شواهد به دلیل به روز بودن تدابیر و رویه های مراقبتی و هزینه و اثربخشی برای بیماران نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری دارد. با توجه به اینکه این در سر راه اجرای آن موانعی وجود دارد در بررسی او 87 درصد این موانع مربوط به بعد مدیریتی بود که شامل کافی نبودن تعداد کارکنان و عدم آگاهی مدیران پرستاری نسبت به ضرورت مراقبت مبتنی بر شواهد بوده و در بعد فردی -مراقبتی نیز، فقدان زمان کافی برای پرستاران جهت مطالعه تحقیقات انجام شده از مهم ترین موانع بود(1).

  علی رغم گسترش پزشکی مبتنی برشواهد و وجود اصول راهنمای عملکرد بالینی هنوز مداخلات روزانه پرستاران با این اصول فاصله دارد(22). بروز عفونت بیمارستانی و بخصوص پنومونی وابسته به ونتیلاتور به طور مستقیم با عملکرد نادرست کادر درمانی از قبیل: ضد عفونی نکردن دست ها، عدم مراقبت مناسب دهان و دندان ، ساکشن نا مناسب ارتباط دارد(21).

  با در نظر گرفتن اهمیت این اصول و به منظور تضمین مداخلات صحیح ، جهت اجرای این اصول قدم اول سنجش آگاهی است وآگاهی هم مبتنی بر محیط و شرایط اجتماعی _فرهنگی متغیر می باشد   و با توجه به اینکه اولین گام در اجرای اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور ،آگاهی داشتن پرستاران از اصول  می باشد ،ضمنا  مطالعات زیادی  در جهت بررسی آگاهی از این اصول مبتنی بر کنترل و پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور برای کارکنان پرستاری وسایر مهیا کنندگان مراقبت سلامت صورت گرفته است 3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E456C2D4B68617469623C2F417574686F723E3C596561723E323031303C2F596561723E3C5265634E756D3E323231323C2F5265634E756D3E3C446973706C6179546578743E2832392C203330293C2F446973706C6179546578743E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323231323C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D223961777378327274676472667A3165773561327866663068787072787276727230613261223E323231323C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E456C2D4B6861746962204D20463C2F617574686F723E3C617574686F723E5A65696E656C64696E6520533C2F617574686F723E3C617574686F723E41796F756220433C2F617574686F723E3C617574686F723E48757361726920413C2F617574686F723E3C617574686F723E426F752D4B68616C696C2050204B3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C617574682D616464726573733E4465706172746D656E74206F6620416E657374686573696F6C6F67792C205363686F6F6C206F66204D65646963696E652C20416D65726963616E20556E6976657273697479206F66204265697275742C204265697275742C204C6562616E6F6E2E3C2F617574682D616464726573733E3C7469746C65733E3C7469746C653E437269746963616C206361726520636C696E696369616E732661706F733B206B6E6F776C65646765206F662065766964656E63652D62617365642067756964656C696E657320666F722070726576656E74696E672076656E74696C61746F722D6173736F63696174656420706E65756D6F6E69613C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E416D4A204372697420436172653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C616C742D7469746C653E416D65726963616E206A6F75726E616C206F6620637269746963616C2063617265203A20616E206F6666696369616C207075626C69636174696F6E2C20416D65726963616E204173736F63696174696F6E206F6620437269746963616C2D43617265204E75727365733C2F616C742D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E416D4A204372697420436172653C2F66756C6C2D7469746C653E3C616262722D313E416D65726963616E206A6F75726E616C206F6620637269746963616C2063617265203A20616E206F6666696369616C207075626C69636174696F6E2C20416D65726963616E204173736F63696174696F6E206F6620437269746963616C2D43617265204E75727365733C2F616262722D313E3C2F706572696F646963616C3E3C616C742D706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E416D4A204372697420436172653C2F66756C6C2D7469746C653E3C616262722D313E416D65726963616E206A6F75726E616C206F6620637269746963616C2063617265203A20616E206F6666696369616C207075626C69636174696F6E2C20416D65726963616E204173736F63696174696F6E206F6620437269746963616C2D43617265204E75727365733C2F616262722D313E3C2F616C742D706572696F646963616C3E3C70616765733E3237322D363C2F70616765733E3C766F6C756D653E31393C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E333C2F6E756D6265723E3C6B6579776F7264733E3C6B6579776F72643E436C696E6963616C20436F6D706574656E63652F2A737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E437269746963616C20436172652F2A6D6574686F64733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E45766964656E63652D4261736564204D65646963696E652F2A6D6574686F64733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A47756964656C696E657320617320546F7069633C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E48756D616E733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4D616C653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E506E65756D6F6E69612C2056656E74696C61746F722D4173736F6369617465642F2A70726576656E74696F6E2026616D703B20636F6E74726F6C3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E5175657374696F6E6E61697265733C2F6B6579776F72643E3C2F6B6579776F7264733E3C64617465733E3C796561723E323031303C2F796561723E3C7075622D64617465733E3C646174653E4D61793C2F646174653E3C2F7075622D64617465733E3C2F64617465733E3C6973626E3E313933372D373130582028456C656374726F6E696329262378443B313036322D3332363420284C696E6B696E67293C2F6973626E3E3C616363657373696F6E2D6E756D3E31393638373531353C2F616363657373696F6E2D6E756D3E3C75726C733E3C72656C617465642D75726C733E3C75726C3E687474703A2F2F7777772E6E6362692E6E6C6D2E6E69682E676F762F7075626D65642F31393638373531353C2F75726C3E3C2F72656C617465642D75726C733E3C2F75726C733E3C656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E31302E343033372F616A6363323030393133313C2F656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4C61626561753C2F417574686F723E3C596561723E323030383C2F596561723E3C5265634E756D3E3330393C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E3330393C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D223961777378327274676472667A3165773561327866663068787072787276727230613261223E3330393C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4C61626561752C20532E3C2F617574686F723E3C617574686F723E56616E64696A636B2C20442E3C2F617574686F723E3C617574686F723E52656C6C6F2C204A2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4164616D2C20532E3C2F617574686F723E3C617574686F723E526F73612C20412E3C2F617574686F723E3C617574686F723E57656E697363682C20432E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4261636B6D616E2C20432E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4167626168742C204B2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E43736F6D6F732C20412E3C2F617574686F723E3C617574686F723E536568612C204D2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E44696D6F706F756C6F732C20472E3C2F617574686F723E3C617574686F723E56616E6465776F7564652C204B2E20482E3C2F617574686F723E3C617574686F723E426C6F742C20532E3C2F617574686F723E3C617574686F723E45766964656E636520737475647920696E76657374696761746F72733C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C617574682D616464726573733E466163756C7479206F66204865616C7468636172652C20556E697665727369747920436F6C6C656765204768656E742C204768656E742C2042656C6769756D2E20736F6E69612E6C616265617540686F67656E742E62653C2F617574682D616464726573733E3C7469746C65733E3C7469746C653E45766964656E63652D62617365642067756964656C696E657320666F72207468652070726576656E74696F6E206F662076656E74696C61746F722D6173736F63696174656420706E65756D6F6E69613A20726573756C7473206F662061206B6E6F776C65646765207465737420616D6F6E67204575726F7065616E20696E74656E736976652063617265206E75727365733C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E4A20486F737020496E666563743C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C616C742D7469746C653E546865204A6F75726E616C206F6620686F73706974616C20696E66656374696F6E3C2F616C742D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C70616765733E3138302D353C2F70616765733E3C766F6C756D653E37303C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E323C2F6E756D6265723E3C6B6579776F7264733E3C6B6579776F72643E4575726F70653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A45766964656E63652D4261736564204D65646963696E653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E46656D616C653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A47756964656C696E657320617320546F7069633C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4865616C7468204361726520537572766579733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A4865616C7468204B6E6F776C656467652C204174746974756465732C2050726163746963653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E48756D616E733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E496E74656E73697665204361726520556E6974733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4D616C653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A4E75727365733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E506E65756D6F6E69612C2056656E74696C61746F722D4173736F6369617465642F2A70726576656E74696F6E2026616D703B20636F6E74726F6C3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A5175657374696F6E6E61697265733C2F6B6579776F72643E3C2F6B6579776F7264733E3C64617465733E3C796561723E323030383C2F796561723E3C7075622D64617465733E3C646174653E4F63743C2F646174653E3C2F7075622D64617465733E3C2F64617465733E3C6973626E3E303139352D3637303120285072696E7429262378443B303139352D3637303120284C696E6B696E67293C2F6973626E3E3C616363657373696F6E2D6E756D3E31383732333234373C2F616363657373696F6E2D6E756D3E3C75726C733E3C72656C617465642D75726C733E3C75726C3E687474703A2F2F7777772E6E6362692E6E6C6D2E6E69682E676F762F7075626D65642F31383732333234373C2F75726C3E3C2F72656C617465642D75726C733E3C2F75726C733E3C656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E31302E313031362F6A2E6A68696E2E323030382E30362E3032373C2F656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E00 (29, 30). همچنین علاوه بر کمبود آگاهی پرستاران عوامل دیگری وجود دارد که از موانع اجرای این اصول  می باشد که باید این موانع شناسائی و رفع گردد.

  از آنجائیکه میزان آگاهی پرستاران تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد و این عوامل در محیط های  مختلف ،متفاوت بوده لذا پژوهشگر به بررسی میزان آگاهی از این اصول پرداخته تا با مشخص شدن  میزان آگاهی، نیازهای آموزشی کارکنان مراکز بهداشتی -درمانیتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی گیلان  در این زمینه تعیین گردد. وهچنین موانع موجود در اجرای اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور که در میزان آگاهی پرستاران نیز تاثیر گذار می باشد ، شناسایی گردد .

   

  Introduction: Evidence-based care is a result of application of the best research, along with knowledge, expertise, clinical experiences and considering patient's values while providing care. Therefore, applying evidence-based guidelines and evaluating quality of   evidence-based clinical care guidelines in intensive care units are essential in most common side effects in the ward in order to improve care. Applying these principles needs to be considered at the first step toward awareness of the constraints. In this regard, one of the most important problems in intensive care unit is ventilator-associated pneumonia, which is the most common nosocomial infection occurring 24 hours after intubation or mechanical ventilation.

  Objective: The aim of this study to review the knowledge on these evidence-based guidelines and constraints of its implementation

  Materials and Methods: This is a descriptive –analytical cross-sectional study. The sample size was estimated by census. This study consists of three parts: the first part includes  personal-social information of participants and characteristics of intensive care unit, the second part involves nurses' knowledge on evidence-based guidelines for preventing ventilator-associated pneumonia, and the third part discusses constraints of implementation of these principles.

  Results: 171 nurses out of 219 (78.08%) participated in this research. Mean score was 4.63. Correct answers were given to one questions from the questionnaire (fowler's position, using), which were the most frequent answers in using evidence-based guidelines. two questions from the questionnaire that showed the most wrong answers were periodicity of replacing ventilator set and periodicity of replacing humidifier.

  Conclusions:  The results indicate that the mean and standard deviation of nurses' knowledge was 4.63±1.708. one questions of questionnaire had the most wrong answers and two questions had the most correct answers.  No significant relationship was found between the mean awareness and variables. In 14 sections, administrative factors affecting the implementation of evidence-based guidelines were not perfect and existed not at all in some cases (endotracheal tube with subglottic suction and Kentic bed).

  Keywords: Awareness, Ventilator-Associated Pneumonia, Evidence-Based Nursing , Nursing staff Hospital, Intensive Care Units 

 • فهرست:

  فصل اول:کلیات

  1-1مقدمه: 5

  2-1 اهداف پژوهش: 9

  3-1 فرضیات یا سوالات پژوهش : 10

  4-1 تعاریف نظری واژه ها : 10

  5-1 تعاریف عملی واژها : 11

  6-1 پیش فرضهای پژوهش : 11

  7-1 محدودیت های پژوهش: 12

  1-2 چهار چوب پژوهش: 14

  2-2 مرور بر مطالعات. 35

  1-3 نوع پژوهش.. 47

  2-3 جامعه پژوهش.. 47

  3-3 روش نمونه گیری. 47

  4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش.. 48

  5-3 محیط پژوهش.. 48

  6-3 ابزار و روش گرد آوری اطلاعات. 48

  7-3 اعتماد علمی یا پایایی واعتبار  ابزار 49

  8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 49

  9-3ملاحظات اخلاقی. 50

  1-4 یافته های پژوهش: 52

  1-5  بحث وتفسیر نتایج پژوهش: 69

  2-5 نتیجه گیری نهائی. 81

  3-5 کار برد یافته ها 82

  4-5 پیشنهادات برای انجام پژوهش های بعدی براساس یافته های پژوهش.... 82

  منابع. 84

  پیوست ها 87

  ابزار...................................................................................................................................... .............. 89

  چکیده انگلیسی 

  منبع:

  1.    Kermanshahi S, Parvinian AM. Barriers to Implementation of Evidence-Based Care: Viewpoints ofNursing Staff. Iranian Journal of Medical Education. 2012;12(2):84-92.

  2.    Peter F. What is the evidence on evidence‐based nursing? An epistemological concern. Journal of Advanced Nursing. 2002;37(3):250-7.

  3.    Sackett DL, Rosenberg WM. On the need for evidence-based medicine. Journal of Public Health. 1995 ; 17  (3 ):330-4.

  4.     Salimi T, taftian S, Shahbazi L, Mujahid S. Evidence-based nursing. Journal of Medical Sciences and Health Services - Health Sheyd Sadoughi of Yazd. 2003;11(3):2-7.

  5.      Shafi H, Peyman R, Razieh T. Enhancing Information Literacy as a Base of DevelopingEvidence-based Nursing. Health Information Management. 2010;7(3):371-8.

  6.      Nehrir B, Rejeh N, Ebadi A. The evidence-based nursing education. Nursing Education. 2013 ; 2 (3) : 49 - 54.

  7.    Simpson RL. Evidence-based nursing offers certainty in the uncertain world of healthcare. Nursing Management. 2004;35(10):10-2.

  8.   Sewell J, Culpa-Bondal F, Colvin M. Nursing program assessment and evaluation: Evidence-based decision making improves outcomes. Nurse Educator. 2008;33(5):98S-101S.

  9.   Hajbaghery MA. Factors  Influencing  Evidence-Based  Nursing:  A  Qualitative  Study. Journal of Iranian nurses. 2006;19(47):17-32.

  10.    Leal C. Going high with type 1 diabetes. High altitude medicine & biology. 2005;6(1):14-21.

  11.   Mayo NE, Wood-Dauphinee S, Côté R, Gayton D, Carlton J, Buttery J, et al. There’s No Place Like Home An Evaluation of Early Supported Discharge for Stroke. Stroke. 2000;31(5):1016-23.

  12.  Hewitt-Taylor J. Clinical guidelines and care protocols. Intensive and Critical Care Nursing. 2004;20(1):45-52.

  13.   Mohammadi  GR, Ebrahimian A, Mahaoudi  H. Evaluating the knowledge of intensive care unit nursing staffs. Iranian Jornal Of Critical Care Nursing (IJCCN). 2009.

  14.    Urdean ND,Stacy KM,Lough ME, Critical Care Nursing,Mosby Elsevier 5th Edation, 2011:657-677.

  15.   Chastre J, Fagon JY. Ventilator-associated pneumonia. American journal of respiratory and critical care medicine. 2002;165(7):867-903.

  16.   Depuydt P, Blot S. Antibiotic therapy for ventilator-associated pneumonia: De-escalation in the real world. Critical care medicine. 2007;35(2):632-3.

  17.  Afkhamzadeh A, Lahoorpour f, Delpisheh A., The survey incidence Ventilator-associated pneumonia and antibiotic resistance pattern in adalt intensive care units. Journal of kordestan Universit y of Medical Sciences. 2011;16(59):20-6.

  18.   Rello J , Ollendorf DA , Oster G , Vera-Llonch M , Bellm L , Redman R, et al.  Epidemiology  and outcomes  of  ventilator-associated pneumonia in a large US database. CHEST Journal. 2002;122(6): 2115-21.

  19.  Safdar N, Dezfulian C, Collard HR, Saint S. Clinical and economic consequences of ventilator-associated pneumonia: a systematic review. Critical care medicine. 2005;33(10):2184-93.

  20.   Labeau S, Vandijck DM, Claes B, Van Aken P, Blot SI, executive board of the Flemish Society for Critical Care N. Critical care nurses' knowledge of evidence-based guidelines for preventing ventilator-associated pneumonia: an evaluation questionnaire. Am J Crit Care. 2007;16(4):371-7.

  21.  Beth A. Ventilator-associated pneumonia risk factors and prevention. Critical Care Nurse. 2007;27(4):32-9.

  22.   Tablan OC, Anderson LJ, Besser R, Bridges C, Hajjeh R. Guidelines for preventing healthcare-associated pneumonia, 2003. MMWR. 2004;53(RRO3):1-36.

  23.   Dodek P, Keenan S, Cook D, Heyland D, Jacka M, Hand L, et al. Evidence-based clinical practice guideline for the prevention of ventilator-associated pneumonia. Annals of internal medicine. 2004;141(4):305-13.

  24.    Kaynar AM, Mathew JJ, Hudlin MM, Gingras DJ, Ritz RH, Jackson MR, et al. Attitudes of respiratory therapists and nurses about measures to prevent ventilator-associated pneumonia: a multicenter, cross-sectional survey study. Respir Care. 2007;52(12):1687-94.

  25.   Kollef MH. The prevention of ventilator-associated pneumonia. New England Journal of Medicine. 1999;340(8):627-34.

  26.   Society AT. Infectious Diseases Society of Amer ica. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171(4):388-416.

  27.   Dodek P, Keenan S, Coo D, Daren H, Michael J, Lori H, et al. Evidence-based clinical practice guideline for the prevention of ventilator-associated pneumonia. Annals of internal medicine. 2004;141(4):305-13.

  28.    Muscedere J, Dodek P, Keenan S, Fowler R, Cook D, Heyland D. Comprehensive evidence-based clinical practice guidelines for ventilator-associated pneumonia: prevention. Journal of critical care. 2008;23(1):126-37.

  29.    Labeau S, Vandijck D, Rello J, Adam S, Rosa A, Wenisch C, et al. Evidence-based guidelines for the prevention of ventilator-associated pneumonia: results of a knowledge test among European intensive care nurses. J Hosp Infect. 2008;70(2):180-5.

  30.   El-Katib M,Zeineldine S,Ayob C,Husari A, Pierre K,Khalil B. Critical care clinicians' knowledge of evidence-based guidelines for preventing ventilator-associated pneumonia. American journal of critical care : an official publication, American Association of Critical-Care Nurses. 2010;19(3):272-6.

  31.    Pieter D, Dries M, Stijn B. Risk factors and outcome in ventilator-associated pneumonia. Year Book Respiratory Care Clinics and Applied Technologies. 2008.

  32.  Koh SS, Manias E, Hutchinson AM, Donath S, Johnston L. Nurses' perceived barriers to the implementation of a Fall Prevention Clinical Practice Guideline in Singapore hospitals. BMC health services research. 2008;8(1):105.

  33.   Nouri JM. Quality of nursing evidence-based guidelines from the nurses’ view. Iranian Journal of Iranian Journal of Critical Care Nursing Spring. 2011;4(1):53-8.

  34.  Ebrahimian A, Mahmoudi H. Evaluating the knowledge of intensive care unit nursing staffs. International Journal of Critical Care Nursing. 2009;2(1):41-6.

  35.   Gibbs L. Applying research to making life-affecting judgments and decisions. Research on Social Work Practice. 2007;17(1):143-50.

  36.   Meadley L, Conway J, McMillan M. Education and training needs of nurses in general practice. Australian Journal of Primary Health. 2003;10(1):21-7.

  37.    de Cordova PB, Collins S, Peppard L, Currie LM, Hughes R, Walsh M, et al. Implementing evidence-based nursing with student nurses and clinicians: Uniting the strengths. Applied Nursing Research. 2008;21(4):242-5.

  38.    Nikbakht Nasrabadi A, Emami A, Parsa Yekta Z. Nursing experience in Iran. International Journal of Nursing Practice. 2003;9(2):78-85.

  39.   Uysal A, Temel AB, Ardahan M, Ozkahraman S. Barriers to research utilisation among nurses in Turkey. Journal of clinical nursing. 2010;19(23‐24):3443-52.

  40.  Hannes K, Vandersmissen J, De Blaeser L, Peeters G, Goedhuys J, Aertgeerts B. Barriers to evidence‐based nursing: a focus group study. Journal of advanced Nursing. 2007;60(2):162-71.

  41.   Balas EA, Boren SA. Managing clinical knowledge for health care improvement. Yearbook of medical informatics. 2000;2000:65-70.

  42.   Chester LR. Many critical care nurses are unaware of evidence-based practice. American Journal of Critical Care. 2007;16(2):106-.

  43.   Oh EG. Research activities and perceptions of barriers to research utilization among critical care nurses in Korea. Intensive and critical care nursing. 2008;24(5):314-22.

  44.    Mhrdad N,Salsali M,Kazemnezhad A. The facillative and preventative factors of implementationof research findings in nurses clinical practic. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2007;9(1):63-72.

  45.    Andreli TE,Benjamin IJ,Grigys G,Wing EJ, Andreli Carpenter cecil,8 th Editin ,saundors, 2007: 846-985.

  46.   Fauci A, Waldch B, Kasper D, Hauser A, Longo D, Jameson l, et al. Harrison's internal medicine disorders of respiratory system:2012,18(5)145-153.

  47.   Koenig SM, Truwit JD. Ventilator-associated pneumonia: diagnosis, treatment, and prevention. Clinical microbiology reviews. 2006;19(4):637-57.

  48.   Lacherade J-C, De Jonghe B, Guezennec P, Debbat K, Hayon J, Monsel A, et al. Intermittent subglottic secretion drainage and ventilator-associated pneumonia: a multicenter trial. American journal of respiratory and critical care medicine. 2010;182(7):910-7.

  49.     Feldman C, Kassel M, Cantrell J, Kaka S, Morar R, Mahomed AG, et al. The presence and sequence of endotracheal tube colonization in patients undergoing mechanical ventilation. European Respiratory Journal. 1999;13(3):546-51.

  50.     Koenig SM, Truwit JD. Ventilator-associated pneumonia: diagnosis, treatment, and prevention. Clin Microbiol Rev. 2006;19(4):637-57.

  51.   Chastre  J, Fagon J. Ventilator-associated pneumonia. American journal of respiratory and critical care medicine. 2002;165(7):867-903.

  52.   Grady NP,Marray PR,Ames N ,Preventing Vetilator Asiociated Pneamonia., JAMA ,2012 ,307 (23) , 2534-2539.

  53.  Gillespie R. Prevention and management of ventilator-associated pneumonia–the Care Bundle approach. Southern African Journal of Critical Care. 2009;25(2)48-69.

  54.   Zaiton H, Elesawy KEF, Sultan M. Effect of Implementing an Oral Care Protocol on Minimizing Rate of Ventilator Associated Pneumonia among Mechanically Ventilated Patients at Mansoura Emergency Hospital. Journal of American Science. 2012;8(7)158-165.

  55.   Fakhar E, Rezaei HR, mountain C. Closed suctioning Effect of respiratory secretions in ventilator-associated pneumonia. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2010;15(2):79-87.

  56.  Lorente L, Blot S, Rello J. Evidence on measures for the prevention of ventilator-associated pneumonia. The European respiratory journal: official journal of the European Society for Clinical Respiratory Physiology.2007,30(6):207-231.

  57.  Lorente L., S.Blot, J.Rello. Evidence on measures for the prevention of ventilator-associated pneumonia . E R J. 2007, 30 (6):207-233.

  58.   Blot SI, Labeau S, Vandijck D, Van Aken P, Claes B. Evidence-based guidelines for the prevention of ventilator-associated pneumonia: results of a knowledge test among intensive care nurses. Intensive care medicine. 2007;33(8):1463-7.

  59.    Llaurado, M.Labeau, S.Vandijck, D.Rello, J.Rosa, A.Riera, A, et al. Southern European intensive care nurses' knowledge of evidence-based guidelines for preventing ventilator-associated pneumonia. Med Intensiv . 2011; 35 (1):6-12.

  60.   Soh KL, Koziol-Mclain J, Wilson J, Soh KG. Critical care nurses' knowledge in preventing nosocomial pneumonia. Aust J Adv Nurs. 2007;24(3):19-25.

  61.   Amini K, Negarandeh R, Dehghan N N , Mosaie FM. a survey of zanjan critical care nurse sperceptins of barriers to research utilizaton and its relationto some demographic variables iranian journal of nursing research. 2012,23(4):75-84.

  62.   Moez MS, Yasmin P, S AT, Fawad J. Nurses knowledge of evidence -based guidelines for prevention of Ventilator-associated pneumonia in critical care areas: a pre and post test design. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2011;23(1).

  63.   Yong YJ, Oh EG, Kung HH, Mona C. Level of Knowledge on Evidence-based Infection Control and Influencing Factors on Performance among Nurses in Intensive Care Unit. Korean Journal of Adult Nursing. 2012;24(3):232-43.


موضوع پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, نمونه پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, جستجوی پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, فایل Word پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, دانلود پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, فایل PDF پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, پروژه در مورد پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان ، سال1392

دوره کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه چکیده مقدمه:در بخش مراقبت های ویژه، پنومونیِ وابسته به ونتیلاتور رتبه نخستِ عفونتهای بیمارستانی را به خود اختصاص داده است.از آنجایی که نقش پرستاران در پیشگیری از این عارضه بسیار حائز اهمیت است، پژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی تاثیر دو روش آموزش چهره به چهره وکارگاهی راهنمای بالینی پیش‌گیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور، برسطح دانش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری گرایش مراقبت های ویژه چکیده زمینه وهدف: بهبود کیفیت مراقبت از کاتتر های ورید مرکزی مستلزم ارتقاء سطح آگاهی پرستاران از دستورالعمل های استاندارد مراقبت از کاتتر ها و نتایج تحقیقات در این حوزه می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تعین تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر عملکرد پرستاران در ارتباط با مراقبت از کاتتر ورید مرکزی در بخش های ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت مقدمه: افزایش فشار داخل شکمی(IAP) به عنوان عامل خطر مستقل مرگ ومیر در بین بیماران بخش های مراقبت ویژه شناخته شده است و شیوع هیپرتانسیون داخل شکمی (IAH ) تا 58درصد نیز گزارش می گردد. تأثیر تغییر در وضعیت بدن (بالا بردن سر تخت ) بر روی صحت اندازه گیری IAP ، به منظور کاهش خطر پنومونی وابسته به ونتیلاتور هنوز به طور کامل شناخته ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه : حفظ ایمنی و پیشگیری از پیامد­های جانبی به ویژه در بیماران بستری در بخشها به صورت یک نگرانی جهانی در حوزه بهداشت و سلامت در آمده و موجب طرح موضوع اثر بخشی شرایط محیط کار شده است. اهداف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامدهای ایمنی بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مراکز ...

فصل اول 1-1 زمینه پژوهش : هوشیاری، آگاهی از خود و محیط و پاسخدهی به تحریکات خارجی و نیازهای درونی است . همچنین هوشیاری وضعیتی پویا و متغیر بوده و دارای سطوحی است که واقعاُ مجزا از هم نبوده و بصورت طیفی است که در یک سر آن هوشیاری کامل و در سر دیگر آن کما قرار دارد(1)؛ کما وضعیت عدم هوشیاری و عدم پاسخدهی به تحریکات است(2) در واقع کما یک وضعیت عدم هوشیاری عمیق است که در آن بیمار ...

پایان­نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان چکیده مقدمه: نوزادان نارس در حین مراقبت و درمان تحت مداخلات دردناک زیادی قرار می‌گیرند و پرستاران می‌بایست با استفاده از روش‌های غیر دارویی بدون خطر، از عوارض کوتاه و بلند مدت ناشی از درد پیشگیری نمایند، لذا این مطالعه به منظور تعیین تاثیر قنداق کردن بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینی­ ­معدی در نوزادان نارس انجام ...

چکیده مقدمه: تغذیه­ی روده­ای یک روش ارجح و ایمن در بیماران بستری در بخش­های ویژه به شمار می­آید که علیرغم مزایای فراوان آن دارای عوارضی از جمله آسپیراسیون تنفسی می­باشد. پنومونی ناشی از آسپیراسیون مسئول ایجاد 15 تا 20 درصد عفونت بیمارستانی و افزا یش 39 درصدی هزینه­ها می­باشد و همچنین یکی از ده علل مرگ در ایالات متحده تلقی می­گردد که با انتخاب بهترین روش تغذیه می­توان از این ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری ویژه چکیده: مقدمه: محیط کاری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ، می تواند تاثیرات اساسی روی نتایج مرتبط با پرستار و همچنین روی ایمنی بیمار بگدارد. مطالعه در مورد عوامل موجود در محیط کاری پرستاران ، می تواند اطلاعات مفید و اختصاصی را جهت طراحی مجدد کار فراهم نموده و در نتیجه باعث بهبود کار پرستار و افزایش ایمنی بیمار گردد. موانع ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت‌ های ویژه چکیده زمینه و هدف : ملاقات در بخش‌های مراقبت وی‍ژه از دیر باز محدود بوده است.محدودیت ملاقات و بالطبع جدایی بیمار و خانواده از سویی و روبرو شدن با محیط ناآشنا، ترس از ناشناخته‌ها، از سوی دیگر تنش را دو چندان می‌کند و به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موجبات آشفتگی و نگرانی شدید برای آنان است. اما ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

ثبت سفارش