پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی

word 2 MB 32044 79
1391 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

  چکیده:

  مقدمه:مشکلات دهانی و دندانی یکی از مشکلات بالقوه تهدید کننده ی حیات در بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به دیسکرازی های خونی است.این مطالعه به منظور بررسی یک راهکار جدید جهت ارتقا بهداشت در این افراد طراحی شده است.

  روش اجرا: ما در این کارآزمایی بالینی یک سویه کور دو گروه 16 نفری از بیماران مبتلا به بدخیمی های خونی بستری در بیمارستان امام رضا(ع) را به طور تصادفی انتخاب کرده و اثرات آبفشانهای فوق لثه ای و گاز استریل مرطوب را بر روی شاخص بهداشت دهان با استفاده از گاز استریل مرطوب به تنهایی (پروتکل رایج در بیمارستان ) در مدت 3 هفته مقایسه نمودیم.

  نتایج : میانگین شاخص دبری(DI-S) در مدت زمان مطالعه در گروه مورد 59.78% نسبت به گروه شاهد،کاهش داشته است ولی میانگین شاخص جرم(CI-S) در هیچ کدام از گروه ها در این مدت تفاوتی با شاخص جرم در روز اول معاینه نداشته است.با توجه به این دو شاخص،شاخص کل بهداشت دهان (OHI-S=Oral Health Index-Simplified) در گروه مورد،در روز اول معاینه،37.5% خوب،56.25% متوسط و 6.25% ضعیف بوده است و بعد از 3 هفته به 100% خوب ارتقا پیدا کرده است. در گروه شاهد شاخص بهداشت دهان در روز اول معاینه،56.25% خوب،37025% متوسط و 6.25% ضعیف بوده است و بعد از 3 هفته به 18.75%خوب،   75%متوسط و   6.25%ضعیفتغییر پیدا کرده است.بروز موکوزیت نیز در گروه مورد 0% و در گروه شاهد 31.25%بوده است.

  نتیجه گیری و پیشنهادات:با توجه به یافته های آماری و کلینیکی ،آبفشان فوق لثه ای می تواند در کاهش چشمگیر شاخص دبری و بهبود شاخص بهداشت دهانی و حفظ آن در طی مدت درمان بیماری موثر بوده و به دلیل خطر کمتر آن نسبت به مسواک و از طرفی سهولت بیشتر کاربرد آن توسط بیمار یا پرستاران، می تواند به عنوان پروتکل استاندارد در بیمارستانها در مورد این افراد اجرا شود.

  کلمات کلیدی:آبفشان فوق لثه ای،لوسمی،دیسکرازی خونی،شاخص بهداشت دهان(OHI

  مقدمه

  1- 2  لوسمی

  تعریف : لوسمی نوعی سرطان خون است که به صورت بخشی از ناهنجاری ها با عنوان "نئوپلاسم های هماتولوژیک" طبقه بندی می گردد.(1)و گونه ای از بدخیمی در مشتقات سلول های بنیادی خون ساز است که ناشی از تکثیر یک کلون از سلولهای خونساز غیر نرمال که در آنها تمایز،تنظیم و مرگ برنامه ریزی شده سلولی(آپوپتوزیس)مختل شده است،می باشد. این سلول های بدخیم ابتدا در مغز استخوان پرولیفره شده و سپس به خون محیطی فرد مبتلا وارد می شوند. مشکلات زمانی ایجاد می شود که سلول های لوسمیک جای سلول های دفاعی طبیعی و پیش ساز اریتروسیت ها را اشغال می نماید.

  علت لوسمی در اکثر موارد ناشناخته است و عوامل متعددی که شانس ابتلا به بیماری را افزایش می دهند به خوبی اثبات نشده اند، از جمله عوامل ژنتیکی که در برخی موارد لوسمی ایفای نقش می کنند. تعدادی از این عوامل عبارتند از :

  اختلالات ژنتیکی مثل سندروم داون، کلاین فلتر و آنمی فانکونی

  تابش اشعه به میزان بیشتر از GY 1

  لوسمی حاد بدنبال استفاده از داروی فنیل بوتازون (مربوط به آرتریت) و آنتی بیوتیک کلرامفنیکل اتفاق افتاده است (2)

  اما سهم کلی عوامل محیطی در ابتلا به لوسمی کمتر از 5% است. (1)

  طبق آمارهای سال 2007،لوسمی در ایالات متحده تقریبا 3% از سرطان ها را تشکیل داده و 4% از موارد مرگ ناشی از سرطان نیز مربوط به این بیماری است. (2)احتمال ابتلای مردان نسبت به زنان اندکی بیشتر است. هنوز در ایران آمار دقیقی از موارد این بیماری وجود ندارد.

  لوسمی را بر اساس سیر بالینی به دو نوع حاد و مزمن و بر اساس منشأ هیستوژنیک واولین رده سلول خونسازی که تحت تاثیر قرار گرفته(میلوئید یا لنفوئید) به دو نوع میلوئید و لنفوسیتیک (یا لنفوبلاستیک) تقسیم بندی می کنند(2)، در نتیجه 4 نوع لوسمی داریم :

  1-2-1  لوسمی حاد : افزایش سریع در تعداد سلول های خونی نابالغ. تجمع این سلول ها، مغز استخوان را از تولید سلول های سالم خونی ناتوان می سازد. درمان فوری این نوع لوسمی به علت گسترش سریع و تجمع سلول های بدخیم و متاستاز آنها به سایر ارگان های بدن ضروری است. این نوع لوسمی بیشترین نوع لوسمی در کودکان است.

  لوسمی مزمن : تولید زیاد سلول های سفید خونی غیرطبیعی اما نسبتا بالغ. پیشرفت آن ماه ها یا سال ها به طول می انجامد و اغلب در بزرگسالان اتفاق می افتد.

  لوسمی لنفوسیتیک : در این تقسیم بندی، تغییرات بدخیمی در بخشی از مغز استخوان اتفاق می افتد که قرار است سلول های لنفوسیت را بسازند و اغلب این تغییرات زیر گروه مشخصی از لنفوسیت ها یعنی B-cellها را درگیر می کنند.

  لوسمی میلوسیتیک : در این تقسیم بندی، تغییرات بدخیمی در بخشی از مغز استخوان اتفاق می افتد که قرار است گلبول های قرمز خون (RBC) و پلاکت ها را بسازند.

   

  Introduction:Oral and dental problems are one of the potentially fatal problems in patients suffering from blood dyscrasia that are involved with chemo and radaition therapy.The goal of this study is to assess a new approach to increase the hygiene level in these patients.

  Methods and Materials: in this random clinical trial we have selected 32 Imam Reza hospital patients,suffering from blood dyscrasia,to study the effects of supra-gingival irrigators in Oral Hygine Index Simplified(OHI-S) compared with the use of humid sterile gauze(common protocol in hospital) in 3 weeks.

  Result:the Debris Index Simplified(DI-S) has 59.78% reduction in case group compared to control group but Calculus Index Simplified(CI-S) doesn't have any difference in these 3 weeks.according to these 2 indices:in case group,OHI-S was 37.5% good,56.25% fair and 6.25% poor in the first day examined but 100% good in the last follow up. and in control group: OHI-S was 56.25% good,37.5% fair and 6.25% poor in the first day examined but only 18.75% good in the last follow up. 75% was fair and 6.25% was poor.

  Conclusion:According to statistical and clinical results,supragingival irrigation can decrease DI-S and increase OHI-S significantly and preserve the oral hygeine in these patients in the period of hospitalization and because of it's safety that is more than tooth brushing and it's easy application for patients and nurses,it can be used as a standard protocol in hospitals.  

  Key words:oral irrigator,leukemia,blood dyscrasia,Oral Health Index Simplified (OHI-S

 • فهرست:

  چکیده

  فصل اول :مقدمه و مروری بر متون

  1-1 مقدمه

  1- 2  لوسمی

  1-3 ALL(Acute  lymphocytic leukemia):

  1-3-1علائم :ALL

  1-3-2 :(Acute Myelogenous leukemia)AML

  1-3-4 علائم:AML

  1-4 :(Chronic Myeloid Leukemia)CML

  1-4-1 :(Chronic Lymphocytic Leukemia)CLL

  1-5 تشخیص آزمایشگاهی:

  1-6 علائم و نشانه های بالینی لوسمی : (2و1)

  1-7  لنفوما

  1-8 لنفوم هوچکین:

  1-9 لنفوم غیر هوچکین(NHL)

  1-10 درمان بدخیمی های هماتولوژیک:

  1-11 کنترل کلینیکی موکوزیت :

  1-12 لزوم مراقبتهای پریودنتال قبل از شروع فازهای درمانی و در طی دوره درمان:

  Irrigation(شستشو با آبفشان)

  1-13 مروری برمتون:

  1-15 بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:

  1-16  اهداف و فرضیات

  1-16-1 ) هدف کلی:

  1-16-2 ) اهداف اختصاصی:

  1-16-3 ) اهداف کاربردی:

  1-17 ) فرضیات تحقیق

  1-18 )سوالات تحقیق:

  فصل دوم مواد و روش ها

  2-1 روش اجرای طرح:

  2-2 Score

  فصل سوم : یافته ها

  3-1 نتایج و یافته ها:

  فصل چهارم :بحث

  4-1 بحث:

  4-2 نتیجه گیری

  4-3 پیشنهادات:

   

   

  منبع:

  ندارد


موضوع پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , نمونه پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , جستجوی پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , فایل Word پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , دانلود پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , فایل PDF پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , تحقیق در مورد پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , مقاله در مورد پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , پروژه در مورد پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , پروپوزال در مورد پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , تز دکترا در مورد پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , پروژه درباره پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی , رساله دکترا در مورد پایان نامه تعیین اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده: مقدمه: ویروس HTLV_1 ازرتروویروس های انسانی است که در بعضی از بیماران، عامل لوسمی سلول های لنفوسیت T و میلوپاتی وابسته به HTLV-1 و بعضی از بیماری های التهابی دیگر می باشد. با توجه به اندمیک بودن خراسان نسبت به ویروس HTLV-1 و وجود مطالعات اندک درباره ارتباط این ویروس با بیماری های پریودنتال هدف از این مطالعه بررسی وضعیت شاخص های ...

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در موش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) چکیده تکنیک های مختلف پردازش تصویر کاربرد گسترده‌ای در حوزه دندانپزشکی دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به تشخیص هویت بر مبنای تصاویر دندانپزشکی، تشخیص پوسیدگی های دندانی و همچنین شناسایی و بررسی ضایعات دندانی اشاره کرد که عمدتا در اطراف انتهای ریشه دندان اتفاق می‌افتد. همچنین با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر ...

پایان نامه : پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته کودکان چکیده فارسی عنوان : مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال مقدمه : اسهال بصورت دفع مدفوع آبکی بیشتر یا مساوی 3 بار در طول 24 ساعت تعریف می‌شود. اسهال عفونی بصورت اسهال ناشی از یک میکروارگانیسم عفونی است که شیگلا مهمترین عامل مسبب آن شناخته شده است. شیگلوز در کودکان ممکن است با میرایی بالا و حتی مرگ ...

تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در مو ش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه : جاگذاری کاتتر وریدی متداول ترین اقدام تهاجمی است که برای بیماران بستری در بیمارستان انجام می شود. در بسیاری از موارد این پروسیجر ساده می تواند باعث نجات جان بیمار شود. از جانب دیگر این اقدام در برخی از گروهها و بیماران به تکنیکی مشکل و زمان بر تبدیل می شود. برای رفع مشکلات همراه با این تکنیک اقدامات کمک ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی چکیده: در طول چند دهه گذشته، کیفیت خدمات الکترونیک بدلیل تأثیر قوی خود بر عملکرد تجارت، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب نموده است. کیفیت خدمات به عنوان یک معیار در ارزیابی میزان هماهنگی سطح خدمات ارائه شده با انتظارات مشتریان در نظر گرفته می شود. در مؤسسات خدماتی و مالی به ویژه بانکها بازاریابی دهان به دهان ...

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد (M.A) روانشناسی بالینی چکیده هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش ماتریکس بر کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مردان معتاد شهر کرمانشاه بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش معتادان مرد شهر کرمانشاه بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. به آزمودنی ها پرسشنامه رفتارهای پر ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه: نوع رژیم غذایی، از عواملی است که در پوسیدگی دندان ها نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی به همراه تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 انجام شد. روش کار: این مطالعه بر روی کلیه دانشجویان سال های چهارم ، پنجم وششم دندانپزشکی دوره عمومی دانشکده ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

ثبت سفارش