پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

word 4 MB 32083 165
1390 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۶,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

  رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  زمینه: از چند دهه گذشته توجه مدیران اجرایی و صاحب نظران به سمت برنامه ریزی بلندمدت به ویژه برنامه راهبردی جلب شده است. در واقع سازمان ها باید تفکر استراتژیک داشته باشند، یافته ها و ادراکات خود را برای سازگاری با محیط های متغیر به استراتژی های کارساز مبدل سازند و در نهایت بستر لازم برای اجرای آن ها را فراهم نمایند چراکه برنامه ریزی راهبردی فرآیندی است برای دستیابی به اهداف سازمان در محیط های رقابتی، پویا و در حال تغییر که از طریق تخصیص منابع طراحی می گردد

  هدف: ارزیابی اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال های 89 – 86

   

  روش: بررسی حاضر مطالعه توصیفی – تحلیلی در حوزه های ذیربط دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد. اطلاعات از طریق بحث های گروهی و مشارکت ذینفعان در تدوین روش ارزشیابی و فرم های گزارش های  پیشرفت برنامه ریزی راهبردی حوزه ها و نیز مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است.

   

  یافته ها: روند دستیابی به اهداف راهبردی در حوزه های ذیربط تا سال 88 صعودی بوده و در این مدت کمبود منابع مالی از عمده ترین دلایل عدم تحقق اهداف محسوب می شده است در حالی که سال 89 میزان وصول اهداف از پیش تعیین شده کمتر گردیده و عوامل جدیدی به لیست موانع تحقق راهبردها اضافه شده اند. دیدگاه کارشناسان برنامه و مدیران ارشد نیز در خصوص عوامل موثر بر اثربخشی برنامه مطالعه و اولویت بندی شد که امتیازاتی که به عوامل 11 گانه موثر بر اثربخشی اختصاص دادند کاملا متفاوت از یکدیگر بود .

  تغییرات سریع اجتماعی و گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی و همچنین افزایش سطح دانش عمومی در کشورها در سال های اخیر، سازمان های خدماتی و اجتماعی را با توقعات و انتظارات جدید روبرو ساخته است که پاسخگویی به آن ها با سازو کارهای سنتی و به شیوه مرسوم امکان پذیر نیست. نگاهی به دستاوردهای چشمگیر جوامع طی ادوار مختلف تاریخ مدون بشر نشانگر این واقعیت است که برنامه ریزی به عنوان مهم ترین رشد و توسعه سازمان پیوسته جایگاه ویژه ای داشته است. از طرفی در سال های اخیر توجه روزافزونی به برنامه ریزی راهبردی به عمل آمده و تنها راه اثربخشی و کارآمدی مدیران در بهره گیری از این شیوه جستجو شده است. تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش های آن برای نیل به اهداف دراز مدت با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی سازمان از مشخصه های بارز برنامه راهبردی است. در حقیقت طرح و اجرای این برنامه به سازمان های دولتی و غیر انتفاعی امکان بهره برداری از اتفاقات آینده را می دهد (پیرس و رابینسون 1384).

  در عین حال نگاهی به دستاوردهای چشمگیر جوامع طی ادوار مختلف و بررسی اولیه شرایط بازار بهداشتی- درمانی و نوسان های محیط داخلی و خارجی حاکم بر آن حاکی از آن است که سازمان­های بهداشتی درمانی نیز مانند دیگر سازمان ها برای تداوم و حفظ بقاء خود نیازمند به کارگیری برنامه راهبردی بوده­اند. در سال 1970 برنامه راهبردی در پاسخ به رشد جمعیت و جهت طراحی ساختار جدید و توسعه خدمات مراقبت بهداشتی وارد حوزه سلامت شد. با ابداع سیستم های پرداخت در سال 1980 برنامه راهبردی برای سازمان های سلامت به عنوان یک ضرورت مطرح شد تا در محیط های رقابتی موفق شوند (آصف زاده، 1387). لذا مدیران سازمان های بهداشتی و درمانی در همه سطوح به درک فرآیند برنامه ریزی راهبردی، اهداف، مزایا، چالش ها و فاکتورهای کلیدی موفقیت آن نیاز دارند. دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز مهم ترین سازمان عهده دار سلامت استان در جهت تحقق اهداف ایران 1400، در سال 1384 اقدام به تدوین برنامه راهبردی و برنامه اجرایی 5 ساله نمود که تدوین آن بر اساس الگوی ارائه شده از سوی ستاد مرکزی وزارت متبوع در سه مرحله انجام شد که عبارتند از مرحله اول پیش برنامه ریزی و تدوین بیانیه رسالت، دورنما و ارزش ها، مرحله دوم تحلیل استراتژیک محیط و مرحله آخر تعین اهداف راهبردی و راهبردها. در سال 1386 نیز با تشکیل کمیته راهبردی و ارزشیابی برنامه استراتژیک فعالیت هایی در راستای اهداف کلان دانشگاه نظیر ارتقاء کیفی منابع انسانی، ارتقاء سطح منابع مالی دانشگاه و افزایش سطح مشارکت مردم و ارتقاء کیفی و کمی خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی فرهنگی، بهداشتی، درمانی و دارویی- غذایی صورت گرفته است. اعضای کمیته مذکور از 14 حوزه زیربط در برنامه راهبردی ( شامل حوزه های ریاست، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، معاونت دانشجویی، معاونت بهداشتی، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، معاونت توسعه مدیریت و منابع، مرکز فوریت های پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده بهداشت، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی) انتخاب شدند. این کمیته با طراحی فرم های گزارش پیشرفت برنامه راهبردی   ( پیوست شماره 1 ) میزان پیشرفت و تاخیر را در زمینه اهداف حوزه ها ، هر 6 ماه یک بار مورد بررسی قرار داده است. (آصف زاده 1388). لذا این مطالعه با بررسی روند پیشرفت برنامه، تطابق گزارش های ارسالی با شواهد و مدارک موجود، موانع عدم تحقق یا دستیابی به برخی اهداف و نظرسنجی از اعضای کمیته راهبردی و مدیران ارشد دانشگاه، اثربخشی برنامه راهبردی را طی 4 سال 89-86 مورد مطالعه قرار داده است و در عین حال به بررسی دیدگاه کارشناسان برنامه ریزی و مدیران ارشد دانشگاه در خصوص عوامل موثر بر اثربخشی برنامه راهبردی پرداخته تا شکاف ها یا فصل مشترک دیدگاه کارشناسان و مدیران را در این زمینه مشخص نماید.

   

  1-2 اهمیت پژوهش

   

   

   

   

  از برجسته ترین ویژگی های کشور های توسعه یافته توجه به دانش مدیریت به عنوان یکی از ضروریات بلامنازع پیشرفت، توسعه و رشد اقتصادی _ اجتماعی است.  در این میان، آنچه به عنوان اصلی ترین کارکرد مدیریت هر کشور و در در هر سطحی مورد بحث می باشد برنامه ریزی و تلاش برای نیل به هدف های پیش بینی شده در آن است. از این رو از چند دهه گذشته توجه مدیران اجرایی و صاحب نظران به سمت برنامه ریزی بلندمدت به ویژه برنامه های راهبردی جلب شده است. در واقع سازمان ها باید تفکر استراتژیک داشته باشند، یافته ها و ادراکات خود را برای سازگاری با محیط های متغیر به استراتژی های کارساز مبدل سازند و در نهایت بستر لازم برای اجرای آن ها را فراهم نمایند چراکه برنامه ریزی راهبردی فرآیندی است برای دستیابی به اهداف سازمان در محیط های رقابتی، پویا و در حال تغییر که از طریق تخصیص منابع طراحی می گردد(ایران نژاد پاریزی، 1373). سازمان هایی که برنامه راهبردی دارند نسبت به سازمان هایی که چنین برنامه ای تهیه نمی کنند با احتمال بیشتری به اهدافشان می­رسند(آصف زاده 1387). به عبارتی برنامه راهبردی با کمک به سازمان برای انتخاب اولویت ها در واقع جهت گیری آینده را مشخص می­نماید و تصمیم های امروز را در پرتو پیامدهای آینده آن ها اتخاذ می­کند تا بدین وسیله موجبات بهبود عملکرد سازمان را فراهم آورد(برایسون، 1382). از طرفی دستاوردهای دنیای پیشرفته به ما آموخته است که برای ایجاد تحول اساسی در انسان ها، گروه ها، سازمان ها و به طور کلی جوامع ، دانشگاه ها می توانند موثرترین نقش را داشته باشند. چراکه دانشگاه جایگاه اندیشه است و دانشگاهی می تواند برای حل مساول روزمره و نیل به اهداف و آرمان های آتی توسعه ملی نیز اندیشه نماید و در عین حال به سطوح مختلف مدیریتی جامعه مشاوره دهد. بنابراین جهت ایفای چنین نقشی لازم است که در وهله اول دانشگاه خود متحول شود و از مدیریت نوین بهره جوید. دستیابی به این هدف در گرو پرداختن به مهم ترین رکن  مدیریت در دنیای امروز یعنی برنامه ریزی راهبردی در راستای ارتقای سطح دانشگاه است(محبی فر، 1386). دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در سال 1386 در راستای نهادینه کردن مدیریت استراتژیک در سطح دانشگاه به بازنگری برنامه راهبردی تدوین شده در سال 84-82 پرداخت و در سال 1385 دست به اقدام آن زد. لذا پژوهش حاضر علاوه بر  مقایسه دیدگاه های کارشناسان برنامه ریزی و مدیران ارشد دانشگاه، با بررسی روند پیشبرد اهداف اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه را از سال 86 مورد مطالعه قرار داده است.

 • فهرست:

  فصل اول (معرفی پژوهش)

  بیان مسئله            ..........................................................................................                 2

  اهمیت پژوهش       ..........................................................................................                 4

  اهداف  پژوهش      ..........................................................................................        6

  سوالات پژوهش    . .........................................................................................           7

  محدودیت های پژوهش  .................................................................................            8

  امکانات پژوهش     .........................................................................................             8

  فصل دوم (مبانی نظری پژوهش)

  برنامه ریزی راهبردی      .................................................................................           10

  انواع برنامه ریزی به لحاظ رویکرد زمانی  ........................................................             14

  انواع برنامه ریزی به لحاظ هدف     .................................................................            15

  وجوه تمایز برنامه راهبردی با سایر برنامه ها ....................................................             16

  مزایا و محدودیت های برنامه ریزی راهبردی...................................................              19

  مشکلات برنامه ریزی راهبردی در ایران   ......................................................              21

  مدل های برنامه ریزی    ..................................................................................           29

  مروری بر مطالعات گذشته   ............................................................................            45

   

   

  فصل سوم (روش ها و متد ها)

  نوع پژوهش           ........................................................................................       49        

  جامعه پژوهش        ........................................................................................        49

  محیط و زمان پژوهش .....................................................................................         49

  نمونه و روش انتخاب  ......................................................................................        50

  روش گردآوری داده ها ....................................................................................         51

  روش تجزیه و تحلیل داده ها ..........................................................................         52

  ملاحظات اخلاقی     .......................................................................................        52

  فصل چهارم ( یافته ها)

  مقدمه                 .......................................................................................           54

  یافته ها               .......................................................................................           55

  فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)

  بحث                 .......................................................................................                  128

  نتیجه گیری        ......................................................................................                        144

  پیشنهادها           .......................................................................................                  146

   

  منابع                   .......................................................................................           149

  پیوست ها             .......................................................................................

  منبع:

   

  فهرست منابع فارسی


  < >آقایی فیشانی ت. بررسی عوامل موثر بر برنامه استراتژیک صنایع تهویه مطبوع. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران 1370آصف زاده س، حسینی م. نگاهی به برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1386. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال دوازدهم، شماره 3، پاییز 1387آصف زاده س، حسینی م. برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی  قزوین .دبیرخانه کمیته راهبری و ارزشیابی برنامه راهبردی دانشگاه، 1387، جلد دومآصف زاده س، حسینی م. برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی  قزوین .دبیرخانه کمیته راهبری و ارزشیابی برنامه راهبردی دانشگاه، 1388، جلد سومآصف زاده س، حسینی م. برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی  قزوین .دبیرخانه کمیته راهبری و ارزشیابی برنامه راهبردی دانشگاه، 1388، جلد چهارمآصف زاده  س، رضاپور ع. برنامه ریزی بهداشت و درمان. دانشگاه علوم پزشکی قزوین و حدیث امروز. چاپ دوم . پاییز 1387.ایران نژاد پاریزی م، ساسان گهر پ. سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل .موسسه بانکداری ایران،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران.پاپ دوم 1373 برایسون جان ام. برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی.ترجمه منوریان ع.مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ اول 1382بیلو و همکاران.راهنمای اجرای برنامه استراتژیک، ترجمه منصور شریفی کلویی.تهران،چاپ اول 1376پیرس و رابینسون. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمه خلیلی شورینی س.انتشارات یادواره کتاب. چاپ سوم 1384 < >زینانلو ع، آصف زاده  س، حسینی م. بررسی روند پیشرفت برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1387. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال سیزدهم، شماره 4، زمستان 1388صادقی م. بررسی نگرش مدیریت بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بهره گیری از برنامه استراتژیک در بیمارستان.قلی زاده ف، ارزیابی استراتژی های وظیفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در چارچ.ب برنامه ریزی راهبردی کلان دانشگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد MBA ، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز کرج 1389کهن م. بررسی رابطه میان باورهای شناختی مدیران با نگرش آنها  در  خصوص برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه های شمال شرق کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1388محبی فر ر. برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی  قزوین .دبیرخانه کمیته راهبری و ارزشیابی برنامه راهبردی دانشگاه، 1386، جلد اولمرادی م، برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن. شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری (شهرداری تهران)1385.معاونت برنامه ریزی و اداری و مالی ، برنامه مدیریت استراتژیک اقتصاد قزوین، دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی. خرداد1385.مهی پاک م. بررسی امکان برنامه استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور از دیدگاه مدیران سطوح مختلف سازمان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامیمیرزا امینی م. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک . دانشگاه شیف 1386وفایی زاده م. بررسی عوامل موثر بر برنامه ریزی استراتژیک در صنایع دریایی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران 1371  

  فهرست منابع انگلیسی


  < >Carter Mc Namara. Basic Overview of Various Strategic Planning Models. jornal of systems management 2002.951 pp 29-33 Gordon J, Hazlett C, Ten Cate O, Mann K, Kilminster S, Prince K, O'Driscoll E, Snell L, Newble D.Strategic planning in medical education: enhancing the learning environment for students in clinical settings. Med Educ. 2000 Oct;34(10):841-50  Greenley, G.E., Hooley, G.J., Broderick, A.J. and Rudd, J.M. “Strategic Planning Differences Among Different Multiple Stakeholder Orientation Profiles”, Journal of Strategic Marketing, (2004), Vol. 12, No. 3, pp 163-182.john M. Rudd, Gordon E. Greenley, Amanda T. Beatson, Ian N.  Lings. Strategic planning and performance. Journal of  Business  Research  61 (2008) 99-108Levinson W, Axler H. Strategic planning in a complex academic environment: lessons from one academic health center. Acad Med. 2007 Aug;82(8):806-11

   

   

  -  Mc Namara C. strategic planning in nonprofit or for profit organization(2000), Available at:http://www.mapn.p.org/library/plan-dec/str-plan

   

  - Rudd JM, Greenley AT. Strategic planning and performance: Extending the debate. Journal of Business Research 2008 Feb; 61(2): 99-108

   

  < >Tabibi SJ, Maleki M, Delgoshai B. Sterategic Planning. 1st ed. Tehran: Ministery of Health and Medical Education; 2004. 90 < >Tohidi  H, Jafari  A, Azimi  A. Strategic planning in Iranian educational organization.procedia social and Behavioral sciences 2 (2010) 3904-3908 

  -Vila J, Canales JI. Can Strategic Planning Make Strategy More Relevant and Build  Commitment Over Time. The case of RACC. Long Range Planning 2008 Jun; 41(3):273


موضوع پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, نمونه پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, جستجوی پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, فایل Word پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, دانلود پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, فایل PDF پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, تحقیق در مورد پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, مقاله در مورد پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, پروژه در مورد پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, پروژه درباره پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش: استراتژیک چکیده هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی طراحی شده است. جهت آزمون فرضیه ها پرسشنامه ای شامل 45 سوال با توجه به شاخصهای تعریف شده برای ابعاد الزامات برنامه ریزی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی (برنامه ریزی و توسعه جهانگردی )ح چکیده هدف این پژوهش:" ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری شهرستان جیرفت " که از شهرهای تاریخی ایران و در جنوب شرقی استان کرمان واقع شده، است. این شهرستان دارای قدمت چندین هزار ساله ، تمدنی بزرگ و کهن و جلوه گاه روشن تاریخ و یکی از پیشگامان تمدن بشری، دارای بافت ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی در سال 93-94 با روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداری دانشکده‌های ادبیات، اقتصاد، مدیریت، روان شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم سیاسی و علوم اجتماعی است که جمعاً 303 نفر است. نمونه آماری پژوهش ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی تربیتی چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران بوده است. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان دبیرستانهای دخترانه منطقه 8 شهر تهران از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مدرسه انتخاب و به‌ صورت تصادفی ...

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته تحقیقات آموزشی چکیده هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی اثر بخشی اهداف آموزشی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان، که نمونه آن را 150 نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان هرمزگان تشکیل دادند. دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل الف)پرسش نامه 50 سؤالی ویژگی های محیط، کارآموزان و دوره آموزشی و ب) پرسش نامه 24 سؤالی برای ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – استراتژیک چکیده در این پژوهش به بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان پرداخته شده است. منظور از اثربخشی بررسی میزان مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده سازمان است. به‌طورکلی، در یک سازمان، محاسبه اثربخشی چندان ساده نیست و شاخص‌ها و روش‌های متعددی برای سنجش و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – تولید صنعتی چکیده در حال حاضر پیچیدگی و پویایی روزافزون محیط‌های تولیدی، کاربرد مدل‌های تحلیلی را در ارزیابی و تصمیم‌گیری آن‌ها با محدودیت‌های قابل توجهی روبه‌رو نموده است. لذا استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای به‌عنوان ابزاری که قابلیت گسترده‌ای در فرموله‌نمودن سیستم‌های فوق دارد، به‌طور وسیع مورد استقبال قرار گرفته است. با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش های آن برای نیل به رسالت و اهداف بلند مدت با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی هر سازمان . هدف از تحقیق حاضر، طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان در شهر تهران می­باشد . روش تحقیق توصیفی پیمایشی، از ...

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: "مدیریت بیمه" مقدمه: در حال حاضر مشخصه جامعه دانش یا اقتصاد دانش‌مدار، عواملی مثل افزایش قابلیت رقابت، نوآوری تکنولوژیکی و ماهیت جهانی بازارها می‌باشد. در این راستا شرکت‌ها باید در هنگام انجام کسب و کارشان به دانش توجه زیادی نمایند چون دانش یک عامل کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌شود (گاریدو مورنو و همکارانش[1]، 2011: 437). ...

ثبت سفارش