پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی

word 8 MB 32096 66
مشخص نشده مشخص نشده روش تحقیق
قیمت قبل:۶۲,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  مقدمه و هدف: از مهمترین سلولهای بنیادی بزرگسال که توجه اکثر محققین را به خود جلب کرده است می توان به سلولهای بنیادی مزانشیمی اشاره کرد. سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان توانایی تبدیل به انواع مختلف سلولها از جمله سلولهای چربی، استخوان و غضروف را دارند به علاوه این سلولها را می توان به سلولهای نورونی تمایز داد. اغلب موادی که تا کنون جهت القاء سلولهای بنیادی به سلولهای عصبی استفاده شده است همچون: اسید رتینوئیک، دی متیل سولفوکساید، دپرنیل و .... ترکیبات سمی و پر هزینه هستند. در این پژوهش از عصاره بافت شش و دم جنین به عنوان القا کننده غیر سمی استفاده شده است.

  مواد وروشها: سلول های بنیادی مزانشیمی از استخوان فمور موشهای بالغ نژادBALB/C تهیه و کشت داده شدند. پس از 3 پاساژ به وسیله عصاره بافت شش و دم جنین با غلظتهای 50% و70% و80% در یک گروه به مدت 3 روز و در گروه دیگر به مدت 7 روز القاء شدند. سپس به دو روش بررسی مورفولوژیکی و فلوسایتومتری بررسی گردیدند. دربررسی مورفولوژیکی از کرزیل ویوله و  در روش فلوسایتومتری از آنتی بادی نستین و توبولین جهت ارزیابی فنوتیپ عصبی استفاده شد.

  یافته ها: نتایج فلوسایتومتری نشان داد که سلولها بعد از القاء به مدت 3 روز میزان بیان مارکر نستین نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری(0.05> P) پیدا کرده است، اما در القا به مدت 7 روز  میزان بیان این دو مارکرو همچنین میزان بیان مارکر توبولین در القا به مدت 3 روز افزایش معنی داری(0.05> P) پیدا کرده است. تغییرات مورفولوژیکی نیز در راستای نتایج فلوسایتومتری بود.

  نتیجه گیری: تیمار سلول های بنیادی مزانشیمی با عصاره بافت شش و دم میزان وجود نورونها را افزایش می دهد. این مطالعه نشان داد که سلولهای مزانشیمی توانایی تمایز به نورونها را در in vitro دارند و این مسئله به نوع روش القاء بستگی دارد.

  واژهای کلیدی: سلولهای بنیادی مزانشیمی، سلول های نورونی، القاء، تمایز، عصاره شش و دم جنین

   

  مقدمه:

  مفهوم سلولهای بنیادی از قوانین حاکم  بر تکوین جنین بدست آمده است. زیست شناسی تکوینی شامل مطالعه فرآیند های مفهوم سلول بنیادی، قوانین تخم لقاح یافته را به ساختار و عملکرد پیچیده اندام های یک کودک سالم تبدیل می کند. در حقیقت یک سلول بنیادی را می توان یک سلول مادر نامید یعنی سلولی که می تواند مولد سلولهای دیگر باشد.

  یک سلول بنیادی از دیدگاه دانشمندان به عنوان یک سلول تمایز نیافته تکثیر و خودنوزایی و تولید دودمانهای سلولی متفاوت در نظر گرفته می شود. به این ترتیب تخم لقاح یافته به عنوان سلول بنیادی همه توان در نظر گرفته می شود زیرا توانایی تولید همه نوع سلول و ایجاد یک موجود کامل را دارا است. طی فرآیند ریختزایی سلول ها تکثیر یافته، مهاجرت کرده و تمایز می یابند. بخشی از سلولها پردههای اطراف جنین را می سازند و برخی دیگر تشکیل دهنده توده سلول داخل جنین می باشند. این دسته سلولها قدرت تشکیل تمام بافتها و سلولها را دارند. توده داخلی جنین واجد سلولهایی است که از قدرت خود نوزایی نامحدود برخوردارند و می توانند به هر 3 لایه جنین تبدیل شوند، این سلولها به عنوان سلولهای پرتوان در نظر گرفته می شوند تا در آینده بر اساس نیاز فعال شده به سایر دودمانها تمایز یابند. به این سلولها، سلولهای چند توان گویند که توانایی تمایز به تعداد بسیاری از بافتها را دارا می باشند. بارزترین مثال این سلولها، سلولهای بنیادی مزانشیمی است. سلولها چند توان در نهایت به سلولهای بنیادی تک توان یا پیش نیاز تمایز می یابند که تنها قادر به تولید یک رده سلول می باشند و قدرت خود نوزایی محدودی دارند این سلولها را می توان در بافتهای بالغین جستجو کرد. یکی از ویژگیهای مهم سلولهای بنیادی خاصیت تمایزی این سلولها می باشد. این سلولها قدرت تمایز به سلولهای استخوان، غضروف، ماهیچه، چربی و از جمله نیز می توانند به سلولهای عصبی تمایز یابند. استفاده از سلولهای بنیادی تمایز یافته به سلولهای عصبی در ترمیم آسیبهای دستگاه عصبی و درمان آلزایمر و پارکینسون یکی از مهمترین برنامه های علم پزشکی امروز است. از آنجا که دسترسی به منبعی از سلولهای بنیادی مناسب یک اصل مهم در سلول درمانی است و مغز استخوان منبعی در دسترس و مناسب از سلولهای بنیادی بالغ است تحقیقات بسیاری در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی مغز استخوان انجام شده است.

   

  فصل اول

   

   1-1- مروری برتحقیقات گذشته:

  تحقیقات در مورد سلولهای بنیادی درحدود سال 1970 شروع شد(14). گزارشات متعددی در زمینه تمایز نورونها از سلولهای بنیادی موش و انسان وجود دارد. بر اساس مطالعات  Bainو همکارانش در سال 1995 تأثیر رتینوئیک اسید و تأثیر نواحی دارای مورفولوژی روزت بر روی سلولهای بنیادی جنینی و در پی آن تمایز این سلولها به سلولهای عصبی را نشان دادند. همچنین  Zhangدر سال 2001 نواحی دارای مورفولوژی روزت را نواحی القا کننده نورواکتودرم اولیه معرفی نمود(6). Okab و همکاران FGF را به عنوان عامل میتوژن در تکثیر سلولهای بنیادی تمایز یافته معرفی کرده اند و محققین دیگر نیز چونRao  و Li وMojtaba   با تغییراتی که در روش ساده  Bain دادند توانستند در شرایط in vitro  تعداد بیشتری ازسلولهای تمایز یافته عصبی را بدست آورند(12و55).  Rolletshekو همکارانش با روش قطرات معلق، کلنیهای سه بعدی اجسام شبه جنینی[1] 200 سلولی را بدست آوردند و آنها را به شکل سوسپانسیون در محیط بدون سرم کشت دادند و بعد از انتقال بر پلیت پوشیده با پلی لیزین و لامینین در حضورbFGF2و EGF3سلولهای اجدادی عصبی را تکثیر ونورونهای دوپامینرژیک را تشکیل دادند(59).

  سلولهای بنیادی واقع در مغز استخوان برای اولین بار توسط Friedenstein و Petrakova در سال 1966 شناسایی شدند. این محققین در مطالعه ای سلولهای پیش ساز استخوان را از مغز استخوان موش صحرایی استخراج و توصیف کردند. ولی شواهد قطعی توسط Friedenstein در سال 1970 ارائه شد(4). این محقق نمونه های مغز استخوان را در یک ظرف پلاستیکی کشت داد و پس از 4 ساعت یا بیشتر سلولهای غیر چسبنده را دور ریخت. در اصل این سلولهای دور ریخته شده سلولهای رده خونساز بودند. او گزارش کرد که بخش کوچکی از سلولهای مغز استخوان از لحاظ ظاهر هتروژن بوده در واقع همان بخش که اتصالات محکمی با سطح دیش کشت بر قرار می کنند چسبنده هستند. این تجمعات به مدت 2 تا 4 روز خاموش ماندند و پس از آن به سرعت تکثیر یافتند. این سلولها پس از چندین بار پاساژ به صورت یکدست دوکی شکل ظاهر شدند(4). مشاهدت ابتدایی Friedenstein، توسط چندین محقق به ویژه piersma و owen و همکاران در سال 1980 توسعه پیدا کرد(57).

   مطالعات قبلی نشان داده اند  که سلولهای  مزانشیمی مغز استخوان توانایی تمایز به سلولهای عصبی را دارا می باشند (41). مطالعات مختلفی در زمینه تمایز این سلولها به سلولهای نورونی صورت گرفته است.

  اولین تلاشها در زمینه تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای نورونی توسط  woodbury آغاز شد وی این کار را با استفاده از مرکاپتواتانول و DMSO[2]روی سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی انجام داد و مشاهده کرد که اگرچه تغییرات مورفولوژیکی محسوس در این سلولها اتفاق می افتد ولی این القا روش کارآمدی نمی باشد زیرا سلولهای حاصل از نظر عملکردی غیر فعال بودند. به هر حال این گزارش اولین نوید در زمینه کاربردی کردن این نوع از سلولهای بنیادی در درمان ضایعات نخاعی داده شد. در ادامه Guillermo  با استفاده از فاکتورهای رشد forskolin وbFGF و تهیه بستر مناسبی از پروتئین L-لیزین و کونکاناوالینA وترکیبی از القا کننده های شیمیایی توانست سلولهای بنیادی مزانشیمی موش صحرایی را تا حدود 60% به سلولهای عصبی تمایزدهد. وی مکانیسم مولکولی این تمایز را خاموش شدن بیان ژنهای مزانشیمی در مقابل شروع بیان ژنهای نورونی عنوان کرد. همچنین  Andreasو herman نیز توانست با استفاده از محیط فاقد سرم و فاکتورهای رشدbFGF وEGF کشت این سلولها بصورت سوسپانسیون سلولهای مجتمعی مشابه ساختارهای نوروسفیری را از سلولهای مزانشیمی بدست آوردند. آنها متوجه شدند کهMSCها بطور عادی 3تا4% پروتئین نستین را در خود بیان می کنند و بعد از القایی که با استفاده از فاکتورهای رشد بر روی این سلولهای پیش ساز بدست آمد هیچ کدام از پروتئینهای اختصاصی سلولهای بالغ نورونی را بیان نمی کردند(21، 31، 45،67،70). نتایج تحقیقات sanchez و woodbury در سال2000، تمایز سلولهای مزانشیمی به سلولهای عصبی را در محیط آزمایشگاه با روش مولکولی وسترن بلات مورد تأیید قرار داد(43). براساس گزارش دیگری jiang  و همکارانش درسال 2002 جمعیتی از سلولهای بنیادی را از مغز استخوان موشها جدا کرده و به موشهای بالغ تزریق کردند. این سلولها به سلولهای خونی وسلولهای عصبی تمایز یافتند(48). همچنین مطالعات سنچز راموس و همکارانش نشان دادند که سلولهای استرومایی مغز استخوان دارای ظرفیت تمایز به سلولهای عصبی بوده وی از اسید رتینوئیک2،BDNF 3، فاکتور رشد عصبی، ترانسفرین و سلنیوم استفاده کرد و به دنبال آن بخشی از سلولها مارکر عصبی Neun (حدود 5 درصد) و بخش دیگر مارکر آستروسیتی GFAP (حدود یک درصد) را بیان کردند(61،71، 60). 

   

   

  سیتوکینها، فاکتورهای رشد، نوروتروفینها، در محیط کشت باعث تمایز سلولهای استرومایی مغز استخوان به سلولهای عصبی در محیط کشت می شوند، BHA [3]، 2  BHT،  DMSO، 5-azacytidin، در محیط کشت یا هر عاملی که بتواند سطحCAMP داخل سلولی را افزایش دهد می تواند این سلولها را به سمت سلولهای عصبی سوق می دهد(71، 74، 28) و همچنین دنگو و همکارانش نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که عوامل افزایش دهنده CAMP درون سلولی نظیر Isobutyl Methyl Xanthin  وDibutyry CAMP نیز موجب تمایز سلولهای BMSC به سلولهای عصبی می گردند(33).

  نتایج تحقیقات نعمتی و همکارانش نیز در 2009 نشان داد که این سلولها با کمک القا کننده  EGFو bFGFو رتینوئیک اسید توانایی تمایز به سلولهای عصبی را دارا می باشند، وی توانست تا حدود 90 درصد مارکر نستین و تا حدود 41 درصد مارکر b توبولین و حدود 67 درصد بیان مارکر  GFAPافزایش دهد(21). در طی تحقیقات رضایی و همکارانش در سال 2011 در رابطه با بررسی اثر 4BMP3 در القا سلولهای عصبی از سلولهای بنیادی مزانشیمی به این نتیجه رسید که 4BMP به عنوان یک عامل بازدارنده تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای عصبی می باشد(52).

  در ادامه در بررسی اثر لیتیوم کلراید در القای سلولهای استرومایی مغز استخوان به سلولهایی با فنوتیپ عصبی که توسط علیزاده و همکارانش صورت گرفت به این نتیجه رسیدند که لیتیوم کلراید در دوز mM 0.5 به عنوان دوز بهینه قادر است سلولهای استرومایی مغز استخوان را به سلولهای عصبی تمایز دهد همچنین در این تحقیقات اثبات شده است که این دارو در invivo و invitro اثرات محافظتی بربافت عصبی داشته و تکثیر سلولهای پیش ساز عصبی را افزایش می دهد(18). در تحقیقاتی کاشانی وهمکارانش تأثیرداروی سلژیلین بر میزان بقا و القای فنوتیپ عصبی در سلولهای استرومایی مغز استخوان مورد بررسی قرار گرفت و شمارش سلولی و بررسی آماری نشان داد که غلظتهای 6-10 و 7-10 و 8-10 سلژیلین، بیشترین تأثیر را بر میزان بقای سلولهای استرومایی دارند. غلظت8-10  مولار سلژیلین تأثیر بسزایی بر تمایز این سلولها به سمت سلولهای عصبی دارد و غلظت مذکور باعث القای بیان ژنهای نوروتروفیک NGF و BDNF  و GDNF و NT4/5 در سلولهای تمایز یافته شد(10).

  1-2- کلیات:

  بسیاری از بافتهای بالغ از سلولهایی تشکیل شده اند که نمی توانند جایگزین شوند بعنوان مثال اغلب نورونها و استخوانها در صورتی که آسیب ببیند و یا از بین بروند جایگزین نخواهند شد. با این وجود جمعیتی از سلولهای متعدد نیز وجود دارند که سلولهای آنها بطور دائم می میرند و جایگزین می گردند که ممکن است جمعیتی از سلولهای بنیادی[4] این سلولهای از دست رفته را جایگزین نمایند(38).

  از دیدگاه دانشمندان سلول بنیادی به یک سلول تمایز نیافته با توانایی تکثیر، خود نوزایی2 و تولید دودمانهای سلولی متفاوت اطلاق می گردد(13،1). پیشرفتهای اخیر در رابطه با سلولهای بنیادی بر پایه پتانسیل این سلولها به عنوان یک منبع بافت برای درمان و ترمیم بافت دلالت دارند(43).

  1-2-1- سلولهای بنیادی از نظر منشأ:

  بطور کلی سلولهای بنیادی دارای 3 منشأ اصلی می باشند که عبارتند از:

  1-2-1-1- سلولهای بنیادی بند ناف ومادری3:

  بند ناف یکی ازمنابعی است که سلولهای بنیادی همه توان4 را دارا می باشد(38). این سلولها به علت دسترسی آسان، بدست آوردن بدون مشکل و خطر کم آلودگی ویروسی امروزه بعنوان یک منبع مهم  برای بدست آوردن سلولهای بنیادی مطرح هستند(11).

  کشت سلولهای خون بند ناف در محیط های کشت مختلف موجب تمایز این سلولها به غضروف، سلولهای کبدی، سلولهای استخوان، آستروسیت یا نورونها می شود. پزشکان توصیه می کنند که سلولهای بند ناف نوزادان را منجمد کرده تا در آینده برای پیوند در دسترس باشند. دیده شده که وقتی سلولهای بندناف                            به موشهای صحرایی که بافت قلبی آنها آسیب وارد شده بود پیوند زده شد به سلولهای قلبی تمایز یافتند. (38).

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  منابع فارسی:

  1- آسال گو سارا، نوبخت ملیحه، رهبر روشندل، موسوی زاده کاظم، نجف زاده نوروز، کردستانی شرق بهاره، بررسی اثر نوروتروفیک Siblibinin بر تمایز سلولهای بنیادی فولیکول مو به نورون، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم،3، 4، 88، 19-12

  2- احمد بیگی لاهیجانی ناصر، مرتضوی یوسف، سلیمان مسعود، اید خدا آزاده، استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی در درمان: کیفیت یا کمیت؟، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 14، 58، 1386، 40-32

  3- باغبان اسلامی نژاد محمد رضا، روحی لیلا، عرب نجفی سید محمود، بهاروند حسین، کشت و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی موش صحرایی با استفاده از سرم تهیه شده از خون محیطی، مجله علوم تشریح ایران، 4، 17، 1385، 344-331

  4- باغبان اسلامی نژاد محمد، سلولهای بنیادی مزانشیمی : تاریخچه، جداسازی و زیست شناسی، مجله علمی پژوهشی علوم تشریح ایران، 5، 18، 1386، 73-61

  5- باغبان اسلامی نژاد محمد، ندری صمد، جداسازی و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی موش: تأثیر تراکم سلولی بر مورفولوژی، تمایز و بیان مارکرهای سطح سلولی،13، 1، 1387، 49-37

  6- بهاروند حسین، حاتمی مریم، زارع نرگس تأثیر رتینوئیک اسید بر تمایز سلولهای عصبی از بن یاخته های جنینی انسان دارای مورفولوژی روزت و بدون روزت، ، نشریه پزشکی یاخته، 6، 22، 1383، 109-103

  7- بهاروند حسین،  سعید کاظم آشتیانی، سلولهای بنیادی جنینی: مفاهیم وپتانسیل ها، فصلنامه پزشکی یاخته، 7، 27، 1384، 193-178

  8- پریور کاظم، محسنی کوچصفهانی هما، مشهدی اکبر پور مسعود، میر محمد رضائی فرشته، بررسی مقایسه ای اثر رتینوئیک اسید اگزوژن بر اندام حرکتی جلویی و عقبی جنین موش نژاد BALB/C در شرایط in vitro و مقایسه میزان جذب آن، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی،17، 1، 1386، 7-1

  9- پور نصر خاکباز بهشاد، بهاروند حسین، سلولهای بنیادی مزانشیمی انسان و کاربردهای درمانی آن، مجله علمی پژوهشی علوم تشریح ایران، سال پنجم، 1386، 19، 215-167

  10- حاجی قاسم کاشانی مریم، طریحی تقی، قربانیان محمد تقی، ابراری کتانه، بیان ژنهای BDNF، GNFD، NGF، NT3، NT4/5 در سلولهای استرومایی مغز استخوان رت بالغ تحت القای سلژیلین، 11، 4، 1388،407-401

  11- حیاتی رودباری نسیم، پریورکاظم، محسنی کوچصفهانی هما، یغمایی پریچهر، مطالعه تأثیر فاکتورهای رشد عصاره شش بالغ بر تمایز سلولهای بنیادی بند ناف جنین به سلولهای خونی در شرایط in vitro ، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 19، 1، 1388، 48-41

  12- جهان بخت هدیه، پریور کاظم، آخوندی محمد مهدی، جدی تهرانی محمود، مدرس محمد حسین، صادقی محمد رضا، کرامتی پور محمد، زرنانی امیر حسین، شیدا صالح خو، بررسی اثر فاکتور رشد،NGF،RA ، Shh  برتمایز سلولهای بنیادی جنینی موش به سلولهای عصبی والیگوسیتی، فصلنامه باروری و ناباروری، 1385، 357-349

  13- رمضانی مینا، پیریایی فاطمه، عینی فاطمه، فلاح رئوفی مهری،جداسازی، تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان جوجه به سلولهای رده استخوان، غضروف و چربی، فصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، 7، 4، 1388، 44-35

  14-سلیمانی مسعود، ندری صمد، ایزد پناه رضا، جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان موش با تعویض مداوم محیط کشت، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،66، 4، 1387، 236-229

  15- شریفی علی محمد، اسلامی حبیب، باقر لاریجانی، بررسی نقش داخلی آپوپتوز در مرگ سلولی ناشی از غلظت بالای گلوگز در سلولهای 12PC، مجله دیابت ولیپید ایران، 9، 4، 1389، 334-326

  16- صفری منوچهر، نوبخت، رهبر ناهید، قاضی فریده، جغتائی محمد تقی، بخشایش معصومه، نقش اسید رتینوئیک و بستر آستروسیت در تمایز سلولهای بنیادی هیپوکمپ،3، 1، 1384، 506-501

  17- عزیزی حسین، زارع مهرجردی نرگس، بهمنی خلیل، بهاروند، اثر دهیدرو اپی اندرواسترون همراه با اسید رتینوئیک بر تمایز سلولهای بنیادی رویانی 19P به سلولهای عصبی،  فصلنامه پزشکی یاخته، 11، 2، 1388

  18- علیزاده اکرم، طریحی تقی،دشت نورد حسین، بررسی اثر لیتیوم کلراید در القای سلولهای استرومایی مغز استخوان به سلولهایی با فنوتیپ عصبی، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور پزشکی، دانشگاه شاهد، 16، 79،1387

  19- کدیور مهدی، پیریایی فاطمه، رمضانی مینا، مقایسه پتانسیل تمایزی سلولهای بنیادی مزانشیمی انسان و چند گونه حیوانی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 11، 4، 1389

  20- ملکی مسعود، پریور کاظم، نبیونی محمد، یغمایی پریچهر، ناجی محمد، جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی بند ناف موش و تمایز آنها به سلولهای فیبری عدسی چشم، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،9، 2، 1388، 164- 170

  21- نعمتی شیوا، زارع مهرجردی، بهاروند حسین، تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی به سلولهای شبه عصبی در محیط آزمایشگاه، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 67، 8، 1388، 534-52

   

  منابع لاتین:

  22- Alhadlaq A , Mao J J. Mesenchymal stem cells: isolation and therapeutics. Stem Cells Dev 2004; 13(4): 436-48.

  23- Arnhold SJ, Goletz I, Klein H, Stumpf G, Beluche LA, Rohde C, Addicks LF. Isolation and characterization of marrow derived equine mesenchymal stem cells. Am J Vet Res 2007; 68: 1095-105.

  24- Azizi SA, Stokes D, Augelli BJ, DiGirolamo C, Prockop DJ. Engraftment and migration of human bone marrow stromal cells implanted in the brains of albino rats – similarities to astrocyte grafts. Proc Natl Acad Sci USA 1998; 95: 3908–3913.

  25- Baksh D, Song L. Tuan RS. Adult mesenchymal stem cells: characterization, differentiation, and application in cell and gene therapy.J cell Mol Med 2004:8(3)301-16

  26- Baharvand H, Matthaei KL, culture condition difference for establishment of new embryonic stem cell, in vitro cell, Dev Bio I Amin 2004;40;76-81

  27- Baharvand H, Ashtiani;SK, Taee A, Massum: M, Valojerd: MR, Generation of  new human Embryonic stem cell lines with diploid and triploid karyotypes, development, growth and differentiation (2005)

  28- Corti S, Locatelli F, Papadimitriou D, Strazzer S, Comi GP. Somatic stem cell research for neural repair: current evidence and emerging perspectives. J Cell Mol Med. 2004; 8(3): 329-337.

  29- Corinna W Eidt, Bernd Niggeman N; Differential effect of culture conditions on the migration pattern of stromal cell- derived factor- stimulated hematopoietic stem cell ; stem cell; 2004;22;890-896

  30- Cízková D, Rosocha J, Vanický I, Jergová S, Cízek M. Transplants of human mesenchymal stem cells improve functional recovery after spinal cord injury in the rat. Cell Mol Neurobiol 2006;26(7-8):1167-80.

  31- Deng J, Petersen BE, Steindler DA, Jorgensen ML, Laywell ED. Mesenchymal stem cells spontaneously express neural proteins in culture and are neurogenic after transplantation. Stem Cells 2006; 24(4):1054-64

  32- Darren M. Brey, Nuzhut A. Jonathon P. Carino, Jason A.Burdick; High-throughput screening of a small molecule library for promoters and inhibitors of mesenchymal stem cell osteogenic differentiation; Biotechnology  and Bioengineering, vol. 108,2011

  33- Deng W, Obrocka M, Fischer I, Prockop DJ. In vitro differentiation of human marrow stromal cells into early progenitors of neural cells by conditions that increase intracellular cyclic AMP. Biochem Biophys Res Commun. 2001; 282: 148-152

  34- Doyonnas R, Labarge MA, Hematopoietic contribution to skeletal muscle regeneration by myelomocytic precursors,  proc, Natl Acad Sci. 2004; 101; 13507-13512

  35- Friedenstein AJ, Piatetzky-Shapiro I, Petrakova KV. Osteogenesis in transplants of  bone marrow cells.J Embryol EXP morphol .1966:16(3)381-90

  36- Frank Chytil; Retinoids in lung development ; 10;1996;986-992

  37- Gao K, Lu Y, Li S, Cong C, Yuan Y, Zhang J, et al. Isolation, culturing and growth characteristics of mesenchymal stem cells from bone marrow of rhesus monkey, macaca mulatta. Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi 2007; 24: 1343-7.

  38-Gilbert,  scott F , developmental biology, eighth edition 2008

  39- Gregg OT, Shingo T, Weiss S. Neural stem cells of the mammalian forebrain. Symp Soc EXP Biol 2001;(53):1-19

  40- Hermann A, Gastl R, Liebau S, Popa Mo, Fiedler J, Boehm BO, et al. Efficient generation of  neural stem cell-like cells from adult human bone marrow stromal cells. J Cell Sci 2004;117(pt19)4411-22

  41- Hoffman L, Carcarpenter M, Characterization and culture of human embryonic stem cell, nature biotechnology, 2005,699-708

  42- Hermann A, Gastl R, Efficient generation of neural stem cell- like cells from adult human bone marrow stromal cells. J cell Sci-2004;117(pt19): 4411-4422

  43- Jaroslaw CZYZ, Cornelia Wiese, Alexandra Rolletschek; Potential of embryonic and adult stem cell in vitro; Bio. Chem., vol. 384;2003; 1391-1409

  44- Jose J. Alejandro Erices and Paulette Conget; Mesenchymal stem cell; 2005

  45- Lei Z, Yongda L, Jun M, Yingyu S, Shaoju Z, Xinwen Z, et al. Culture and neural differentiation of rat bone marrow mesenchymal stem cells in vitro. Cell Biol Int 2007; 31(9):916-23

  46- Lisa Hoffman & Melissa k carpenter; characterization and culuture of human embryonic stem cell; neture biotechnology; 2005; 699-708

  47- Lee KD, Kuotk, in vitro hepatic differentiation of human mesenchymal stem cell. Hepatol 2004;40;1275-1284.

  48- L. Mazzini, I. Ferrer, V.Lupurello; mesenchymal stem cell transplantation in amyotrophic lateral sclerosis: Aphase I clinical trial; Experimental Neurology; 2009

  49- Madlambayan GJ. et al,. Controlling culture dynamics for the expansion of hematopoietic stem cells. J Hematother Stem cell Res 2001; 10(4): 481-92.

  50- Michael F.A. Finley, Sandeep Devata, Jame E. Huettner; BMP4 inhibits neural differentiation of murine embryonic stem cell ; 40;1999;271-287

  51- Mohamad reza Baghban Eslaminejad, Fatemeh Bagheri, Mojgan Zandi, Elham Nejati, Elham Zomorodian;Study of mesenchymal stem cell proliferation and bone differentiation on composite scaffolds of PLLA and nano hydroxyapatite with different morphologies;  2010; 469-476

  52- Mayan Rezaei, Khadijeh Karbalaie, Somayeh Tanhaie, Hossein Madani, Mohamad  Hossein Nasr Esfahani, Hossein Baharvand; Bone morphogenetic protein-4 influences neural differentiation of induced mouse mesenchymal stem cell; cell journal; vol12, no4; 2011 ;517-511

  53- Muñoz-Elías G, Woodbury D, Black IB. Marrow stromal cells, mitosis, and neuronal differentiation: stem cell and precursor functions. Stem Cells 2003; 21(4):437-48.

  54- Nobuyuki I toh and David M .ornitz; Fuctional evolutionary history of the mouse FGF gene Family; Development Dynamics;237;2008;18-27

  55- Okabe S, Forsberg-Nilsson K, Spiro AC, Segal M, McKay RD. Development of neuronal precursor cells and functional postmitotic neurons from embryonic stem cells in vitro. Mech Dev. 1996;59(1):89-102.

  56- Petersen B, et al. Mouse A6-positive hepatic oval cells also express several hematopoietic stem cell markers. Hepatology 2003; 37(3): 632-40.

  57- Piersma AH, Brockbank KG, Ploemacher AE, Van Vliet E. Characterization offibroblastic stromal cells from murine bone marrow. Exp Hematol 1985; 13: 237-43.

  58- Prochop DJ. Marrow stromal cells as stem cells for nonhematopoietic tissue, Science, 1997,276: 71-4.

  59- Rolletschek A, Chang H, Guan K, Czyz J, Meyer M, Wobus AM. Differentiation of embryonic stem cellderived dopaminergic neurons is enhanced by survivalpromoting factors. Mech Dev. 2001;105(1-2):93-104.

  60- Sanchez - Romos JR. Neural cells derived from adult bone marrow and umbilical cord blood. J Neurosci Res. 2002; 69: 880-893.

  61- Sanchez Romos J, Song S, Cardozo - Pelaez F, Hazzi , Stedeford T, Willing A, et al. Adult bone marrow stromal cells differentiate into neural cells in vitro. Exp Neurol. 2000; 164: 247-256.

  62- Shen Q. stem cell in the embryonic cerebral cortex. J Neurobiology 1998;36;162-74

  63- Stenderup K, Justesen J, Kasem M. Aging associated with decreased maximal life span and accelerated senesenses of bone marrow stromal cells. Bone. 2003; 33: 919-26.

  64- Shamblott MJ, xelman, Wangs,  Bugg EM, Little field JW, Donovan pj, Blumenthal, Derivation of pluripotent stem cells from cultured human primordial germ cell. Proc Natl Acad Sci;1998;95:13726-13731.

  65- Smith AG: Embryo-derived stem cell: of mice and men. Annu Rev cell. Dev Bio. 2001;17;435-462

  66- Solter D, Skreb N, Damjanov I. Extra uterine growth of mouse egg cylinders results in malignant teratoma. Nature 1970 227:503-4

  67- Song L. Tuan RS. Transdifferentiation  potential  of  human mesenchymal  stem cells derived from bone marrow. FASEB.J 2004 :8(9)980-2

  68- Sullivan M, Browett P, Patton N. Private umbilical cord blood banking: a biological insurance of dubious future benefit N Z Med J 2005; 118(1208): 1260.

  69- Tushar J. Desai, Feliciachen, Jining LU, Jun Qian, Karen Niederreither, Pascal Dolle, Pierre Chambon, Wollington V. Cardoso, Distinct roles for retinoic acid receptors alpha and beta in early lung morphogenesis, Development Biology 291(2006) 12-24

  70- Zhang ZX, Guan LX, Zhang K, Wang S, Cao PC, Wang YH, et al. Cytogenetic analysis of human bone marrow-derivedmesenchymal stem cells passaged in vitro. Cell Biol Int 2007; 31(6):645-8.

  71- Wargers AJ: Weissmanil, Plasticity of adult stem cell. Cell, 2004(116) (5)-6 39-48

  72- Wislet-Gendebien S, Wautier F, Leprince P, RogisterB. Astrocytic and neuronal fate of mesenchymal stem cells expressing nestin. Brain Res Bull. 2005; 68: 95-102

  73- Woodbury D, Reynolds K, Black I. Adult bone marrow stromal stem cells express germline,ectodermal, endodermal, and mesodermal genes prior to neurogenesis. J Neurosci Res. 2002; 69(6): 908-917.

  74- Woodbury D, Schwarz E, Prockop D, Black I. Adult rat and human bone marrow stromal cells differentiate into neurons. J Neurosci Res. 2000; 61: 364- 370.


موضوع پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, نمونه پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, جستجوی پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, فایل Word پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, دانلود پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, فایل PDF پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر عصاره بافت شش و دم بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در موش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در مو ش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

چکیده: به منظور بررسی فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی پژوهشی با 4 آزمایش طراحی گردید. آزمایش اوّل: در این آزمایش از تعداد 216 جوجه گوشتی بعد از 21 روزگی استفاده شد. بعد از 21 روزگی، 45 پی پی‌ام آتنولول و لوتیروکسین در جیره و یک شاهد در دو جنس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، به صورت فاکتوریل 3×2 به اجرا درآمد. در طول دوره آزمایش تلفات ناشی از ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته باغبانی گرایش اصلاح و فیزیولوژی گیاهان زینتی چکیده یکی از ویژگی­های گیاهان برگ زینتی، تولید مقدار کافی برگ و شاخه جانبی برای ایجاد یک ظاهر متراکم است. در برخی از موارد لازم است ارقام غیر شاخه زا را با تنظیم کننده­های رشد تیمار کنیم تا برگ و شاخه جانبی کافی برای رسیدن به هدف فوق (ظاهر متراکم گیاه) تولید کند. پرکاربردترین عوامل ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه دکتری داروسازی خلاصه فارسی عفونت دستگاه ادراری ((urinary tract infection-UTI، عبارت است از بروز عفونت در اثر ورود و رشد زیاد باکتری‌ها در هر قسمت از سیستم ادراری، شامل اعضای جمع آوری کننده و نگه دارنده و دفع کننده‌ی ادرار، یعنی کلیه‌ها، حالب ها، مثانه و پیشابراه. معمولاً UTI در اثر ورود باکتری‌هایی که می‌توانند در دستگاه گوارش، مهبل (واژن) یا اطراف ...

پايان نامه مقطع دکتري رشته دامپزشکي سال 1385 چکيده پيشينه و سابقه : استروئيدهاي جنسي براي رشد اسکلتي و کسب سلامت استخواني در طول بلوغ لازم و ضروري هستند و کمبود استروژن در پوکي استخوان

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش: شیمی کاربردی خلاصه فارسی هدف از انجام این پژوهش، بررسی اسید های چرب معمول روغن شتر مرغ و تعیین مقدار رتینول موجود در ترشح حلزون جهت ساخت کرم با خواص درمانی می‌باشد. از 3000 سال پیش خواص درمانی روغن شتر مرغ برای درمان زخم‌ها، سوختگی‌ها، درد مفاصل و ناراحتی‌های پوستی، اگزما و موارد مشابه شناخته شده است. از دوران باستان نیز ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc"در رشته مهندسی صنایع غذایی گرایش کشاورزی چکیده کانون توجهات تحقیقات اخیر، مواد فتوشیمیایی مشتق شده از گیاهان بوده­اند که ناشی از اثرات مثبت آنها بر سلامتی بشر بوده است. مواد غذایی را درطی فرآوری در کارخانجات می­توان با ترکیبات فعالاز قبیل ترکیبات فنولی که دارای فواید و خصوصیات فیزیولوژیکی از جمله ضدآلرژی، ضدالتهاب، ضدمیکروبی، ...

ثبت سفارش