پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران

word 227 KB 32208 38
مشخص نشده مشخص نشده حسابداری
قیمت قبل:۵۷,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۰,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  این تحقیق جهت ارایه الگوی مناسب برای برآورد حق الزحمه حسابرسی جنبه تئوری نمایندگی را مورد توجه قرار داده است . طبق تئوری نمایندگی مدیران با کارفرمایان در تضاد منافع هستند در نتیجه افراد در جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار  ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه های نمایندگی شوند ، مدیر که در کانون این تضاد منافع قرا ر دارد دارای اختیارات زیادی است و نیاز نظارت بر عملکرد مدیر ، قضاوت حرفه ای حسابرس مستقل را مطرح  می نماید . هزینه های نمایندگی از طریق افزایش ریسک وحجم وپیچیدگی های عملیات  واحد مورد رسیدگی  می تواند بر حق الزحمه های خدمات حسابرسی اثرات قابل تو جهی داشته باشد در نتیجه ضروری است  الگویی جهت تعیین حق الزحمه  حسابرسی که شاخص هزینه های نمایندگی را مورد توجه قرار دهد ، ارایه گردد. این پژوهش سعی دارد تاثیر دو دسته از عوامل عمومی وشاخص های هزینه نمایندگی را که بر ریسک ،حجم ووپیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی موثر است رابعنوان متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته واثر آن را بر متغیر وابسته که حق الزحمه حسابرسی  می باشد مورد بررسی قرار دهد.هدف از تحقیق قیمت گذاری خدمات حسابرسی وارایه مدلی برای برآورد حق الزحمه حسابرسی است . در این تحقیق عوامل عمومی اثر گذار بر حق الزحمه حسابرسی عبارتنداز: لگاریتم متوسط مجموع دارای ها ودرآمدهای عملیاتی،نسبت سود از قبل از کسر بهره ومالیات به دارایی ها ، نسبت مجموع حسابهای دریافتنی به دارایی ها و پایان سال مالی وشاخص های نمایندگی اثر گذار بر حق الزحمه عبارتند از :نسبت مجموع بدهی هابه دارایی ها، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضاء، نسبت سهم نهاد های دولتی ،نسبت سهم اولین سهامدار عمده .فرضیه اصلی پژوهش بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی وحق الزحمه حسابرسی است وبرای بررسی این رابطه از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است . اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 87-85  جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شاخص های هزینه نمایندگی وحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

   

  واژه های کلیدی:

         حسابرسی مستقل، حسابرسی صورت های مالی، هزینه های نمایندگی

   

  1- مقدمه:

  مهمترین مرحله درهر اقدام اقتصادی اتخاذ تصمیمات منا سب با توجه به اطلاعات مالی قابل اتکاومنصفانه است وبراین اساس حسابرسی بعنوان بخشی از فرآیند گزارشگری اطلاعات مالی است ، که با ارزیابی این فرآیند می تواندبه این گزارشات اعتبار بخشیده ونیاز استفاده کنندگان برای قابل اتکاء بودن ومنصفانه بودن اطلاعات را پاسخ داده تا با اطمینان خاطر بتوانند تصمیم گیری نمایند.

  وتنها راه تضمین تداوم ارایه این خدمات اعتبار بخش ، حصول اطمینان از منافع اقتصادی برای ارایه کنندگان خدمات حرفه ای یعنی حسابرسان است . لذامطالعه فرآیند مربوط به عوامل موثربر حق الزحمه حسابرسی جهت ارایه مدلی مناسب برای تعیین حق الزحمه حسابرسی حائزاهمیت می باشد.

  در این فصل بصورت اجمالی کلیات پژوهش بیان می شود، در ابتدا مسأله پژوهشی واهمیت وضرورت آن عنوان می شودسپس به اهداف وفرضیه های آن اشاره می شود.پس از آن قلمرووشیوه پژوهش توضیح داده می شودودر آخر تعریف عملیاتی واژه هابیان می گردد.

   

  2- شرح وبیان مساله

  حسابرسی ابزاری اعتبار بخشی به صورتهای مالی وتحقق مفهوم پاسخگویی است.درجوامع کنونی نقش حسابرسی از طریق مکانیزم حرفه ای صورت می گیرد ، وشرط کافی ولازم در فعالیتهای حرفه ای تامین منافع عمومی است (رجبی، 1384،69)1 منافع عمومی بخصوص درمواردی که در تضاد بامنافع فردی باشداز اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود .این واقعیت به این معنی نیست که منافع اقتصادی حسابرس حرفه ای نباید موردتوجه قرار گیرد.تامین منافع اقتصادی فردی وسازمانی حسابرس  شرط لازم برای بقای او در این حرفه وایفای نقش حسابرسی است، البته باید ذکر کرد که این  شرط کافی نیست بلکه باید منافع عمومی نیز تامین گردد.

  منافع اقتصادی در حسابرسی از طریق حق الزحمه حسابرس تامین می گرددکه از انعقاد قرار دادبا صاحبکاران عاید حسابرس و موسسه حسابرسی می شود.حسابرسان جهت برآورد حق الزحمه حسابرسی از عوامل زیادی استفاده می کنند که اغلب توصیفی هستند و پژوهش های زیادی در این رابطه انجام گردیده که طی آن بسیاری از این عوامل موردشناسایی وارزیابی قرار گرفته است.

  عوامل توصیفی که در اغلب مطالعات مورد توجه قرار گرفته شده اند، شامل سه عامل ریسک ،حجم وپیچیدگی های واحد مورد رسیدگی است(  سایمونیک ، 1996،172) [1]  .

  (دوفاندودیگران ، 2000،51) [2] گفته اند:این مدل ها قدرت توصیفی بالایی دارندواز طریق نمونه ها، کشورها ودوره های زمانی تقویت شده اند .پژوهش های انجام شده در این زمینه در کشورهای مختلف سعی داشته اند عوامل موثر بر نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابررسی نمایند ومتغیرهای متفاوتی رابعنوان عامل اثر گذار برحق الزحمه حسابرسی ارائه دهند .نمونه های زیر مواردی از این پژوهش ها رانشان می دهد.

  (ژول ،1999،17) [3]به بررسی اثر عوامل مختلفی بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است.در این پژوهش از متغیرهای ، جمع کل دارایی ها، نسبت کل بدهی بلندمدت به کل دارایی ها ، نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری ، نسبت آنی ، پایان سال مالی ، نسبت بازده سرمایه گذاری ، تاخیر درصدور گزارش حسابرسی وتعداد شرکت های تابعه واحد مورد رسیدگی استفاده شده است .

  منان وویلیامز[4]  نیزاثر متغیرهای مستقلی مانندجمع دارایی ها،تعداد شرکت های تابعه ، نسبت مجموع موجودی هاوحسابهای دریافتنی به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی هابه کل دارایی هاو نسبت سهم بازارمؤسسه حسابرسی واحد موردرسیدگی را بر حق الزحمه خدمات حسابرسی ، بررسی نموده اند.رشد وتوسعه اقتصادوافزایش حجم سرمایه شرکت ها باعث تفکیک مدیریت از مالکیت شده ومدیران به عنوان نمایندگان،  اداره امور شرکت ها رادر دست دارند لذا در چنین شرایطی مدیران بدنبال توسعه واحد تحت نظارت خود هستند، اما توسعه شرکت مستلزم گردآوری منابع گوناگون( نیروی کار-سرمایه- اعتبارو....)می باشدکه با افزایش منابع در اختیار مدیریت ،حجم افراد ذینفع و درارتباط با شرکت نیزمی یابد. در چنین شرایطی نه تنها تضاد منافع بروز نمی کند ، بلکه این تضاد منافع در مقیاس چشمگیری قابل مشاهده است .)تضاد منافع مدیران وسرمایه گذاران ،تضاد منافع مدیران وکارگزاران و......) وپیامد چنین تضادی تحمل هزینه های نمایندگی از سوی افراد ذینفع،  جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود ویا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع است .

  مدیر که به سبب داشتن اختیار عمل از سوی سایر افرادذینفع در کانون این تضادمنافع  قرار دارد ، با ارایه اطلاعات مالی شرکت سعی می نماید تا تا هزینه های نمایندگی راکاهش دهد ، اما به علت اینکه اطلاعات ارایه شده توسط مدیریت نمی تواند معیار مناسبی برای نظارت بر عملکرداو در جهت منافع سایرین باشد، این نیاز نظارتی ، قضاوت کارشناسانه یک شخص مستقل با عنوان حسابرس را مطرح می نماید. (احمدی ،1381،82)1 مدیر جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی رابه عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی به وی بپردازد.این مبلغ توسط حسابرس وبا توجه به ارزیابی وی از حجم وریسک کار حسابرسی تعیین می گردد. حسابرس برای ارایه یک نظر کارشناسانه اقدام به بررسی ادعاهای مدیریت در قالب صورتهای مالی می نماید .این ادعاها زمانی برای حسابرس به اثبات می رسندواطمینان معقولی جهت اظهار نظر فراهم می کنند که او بتواند مستندات چنین ادعاهایی راارزیابی کند.

  هر چه مستندات عینی تر باشد ریسک ذاتی این مستندات کاهش یافته وحسابرس فرآیند ساده تری راجهت ارزیابی طی خواهد کرد.اما در مقابل هر چه میزان عینیت این مستندات کاهش یابدونسبت اقلام ذهنی و برآورد شده توسط مدیریت (که از اختیارات وی می باشد) افزایش یابدفرآیند حسابرسی پیچیده تر می شودوریسک وحجم آن نیز افزایش می یابدوحسابرس حق الزحمه بالاتری راجهت حسابرسی تعیین خواهد نمود.مسئله دیگری که همواره حسابرس در برآورد حق الزحمه حسابرسی  مد نظر قرار می دهد، بررسی این حتمال است که آیا مدیریت از اختیارات خودجهت هموار سازی سود استفاده می کند یا خیر؟(دی چاوودیگران  ،206،1998) 22.

  هرچه میزان اختیارات مدیران بیشتر باشد، امکان کنترل عملکردایشان کمتر ومتعاقباً هزینه های نمایندگی بیشتر می شود.در نتیجه حسابرس نیز برای انجام کارهای حسابرسی باید فرآیند پیچیده تر ، پر ریسک تروبا حجم بالاتری را با حق الزحمه بیشتری برنامه ریزی واجرا نماید.

  حال اگر این حق الزحمه حسابرسی به درستی وبر اساس عوامل مؤثربر آن تعیین نگردد، اقتصادی بودن این فعالیت حرفه ای به عنوان شرط لازم انجام خدمات حسابرسی تأمین نشده ودر نتیجه قدرت حرفه ای حسابرس نیز تحت الشعاع قرار می گیرد (رجبی ، 1384،73)1.

  همانگونه که ملاحظه شدپژوهش های بسیاری در کشورهای مختلف انجام شده است تا شواهدی را در رابطه با عوامل مؤثر بر حق الزحمه خدمات حسابرسی ارایه نماید اما در تحقیقات اندکی ، مورد آثار ناشی از اثرات نمایندگی برحق الزحمه خدمات حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است.هزینه های نمایندگی می تواند به لحاظ نظری از طریق افزایش ریسک ، حجم وپیچیدگی های عملیات واحدهای مورد رسیدگی اثر فزاینده ای به قیمت گذاری حق الزحمه حسابرسی داشته باشد .ادبیات موجود همگی بر سر دشواری اندازه گیری هزینه های نمایندگی اتفاق نظر دارند .وجهت اندازه گیری آن از شاخص های جایگزین استفاده می کنند .ویژگی چنین شاخص هایی این است که نمایه هایی برای تعیین گروههای ذینفع ، اندازه نسبی منافع آنهاومیزان تضاد منافع بین این گروهها هستند(احمدی، 1381،85)2 برخی از این شاخص ها را به صورت افزایش در نسبت بدهی ، افزایش در تعداد کارکنان واحد های اقتصادی ، تنوع ترکیب سهامداران وافزایش تعداد آنها ، تنوع ترکیب هیئت مدیره ،جذب وادغام واندازه واحد اقتصادی ارئه می نمایند، بر این اساس سؤال اصلی پژوهش بر این اساس است آیا در شرایط فعلی فعالیت حرفه ای حسابرسان در ایران ، این عوامل ، در قیمت گذاری حق الزحمه خدمات حسابرسی مورد توجه قرار می گیرند؟ بعبارتی دیگر آیاهزینه های نمایندگی با حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه داردیا خیر ؟.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

   

  1- اسلامی بید گلی، غلامرضاوزارعی،حسین (1382).پژوهشی تجربی پیرامون روش های آماری در حسابرسی .مجله بررسی های حسابداری وحسابرسی ،سال دهم شماره33،ص 107،دانشگاه تهران .

  2- انجمن حسابداری آمریکا(1377).بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی ، علی نیکخواه آزاد، تهران، سازمان حسابرسی .

  3- حساس یگانه،یحیی وخالقی بایگی،احمد(1383).فاصله انتظاراتی بین حسابرسان واستفاده کنندگاناز نقش اعتبار دهی حسابرسان مستقل،مجله بررسی های حسابداری وحسابرسی ،سال یازدهم،شماره35،ص 29،دانشگاه تهران .

  4- حساس یگانه،یحیی وقاسمی ،محسن(1384).محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورداشاره در گزارش حسابرسی ،مجله بررسی های حسابداری وحسابرسی ،سال 12،شماره 42،ص 21،دانشگاه تهران.

  5- والاس ،وانداای (1381).نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزادوبازارهای تحت نظارت ،حامی امیر اصلانی ، تهران، سازمان حسابرسی .

  6-  مجتهد زاده ؛ویدا وآقایی ؛ پرویز(1383). عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل واستفاده کنندگان ، مجله بررسیهای حسابداری وحسابرسی دانشگاه تهران

  7- علوی طبری ، سید حسین ( 1382 ) .رابطه بین مخارج صرف شده برای حسابرسی داخلی با حق الزحمه حسابرسی مستقل ، رساله دکتری حسابداری  ، دانشگاه علامه طباطبا یی

  8- دکتر آذر؛عادل و دکتر مؤمنی؛ منصور.   آماروکاربرد آن درمدریت ، جلد دوم (تحلیل آماری ) انتشارات سمت

  9- دکتر مؤمنی؛منصور فعال قیومی؛علی. تحلیل های آماری با استفاده از spss؛ انتشارات کتاب نو

  10- رجبی ؛ روح اله (1384 ). عوامل مؤثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل ، رساله دکتری حسابداری ،دانشگاه علامه طبا طبا یی

  11- سجادی سید حسین وناصح. ( 1382) سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی ، مجله بررسی های حسابداری وحسابرسی ، سال دهم شماره 33 دانشگاه تهران

  12- سجادی؛ سید حسین وابراهیمی مند؛ مهدی. (1384) عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل ، مجله برسی های حسابداری وحسابرسی ، سال 12 شماره 40،دانشگاه تهران.

  13- نقش اقتصادی حسابرسی دربازارهای تحت نظارت . (ترجمه:حامی امیر اصلانی)، تهران سازمان حسابرسی.

  14-جامعه حسابداران رسمی ایران(1382)؛ مجموعه قوانین ومقررات ؛ تهران جامعه حسابداران رسمی ایران.

  15- خاکی؛ غلامرضا.(1384) روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی؛ تهران اننتشارات بازتاب.

  16- نوروش ؛ ایرج ودیگران. حسابرسی؛ تهران اتشارات ترمه.

  17- حساس یگانه؛ یحیی.(1384)فلسفه حسابرسی؛ تهران شرکت انتشارات علمی وفرهنگی.

  18-  پارسائیان؛ علی و جهانخانی؛ علی. فرهنگ اصطلاحات مالی (1375)؛ تهران-موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی

  19- دلاوری .ج،1377،بررسی تاثیر تامین مالی بر روی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های بورس اوارق بهادارتهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس .

  20- شباهنگ.ر،1381،تئوری حسابداری ،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی .

  21- شباهنگ.ر،1381 ، مدیریت مالی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی .

  22- لطفی.ع ،1383، بررسی تاثیرساختار مالی برهزینه سرمایه وقیمت بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ،پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری ،دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات . 

   

   

   

  منابع  لاتین:

   

  1-Jensen ,M.C,Mekling,w(1976). "Thory of the firm: Managerial behavior;agency costs,and capital  structure" Journal of Financial Economics,3,pp 305-360

  2- menon, k&d.williams.(2001) "Long term trends in audit fees " ,Auditing a journal of practice  and Thory, March,vol.20,No ,1 ,pp. 115-136

  3- Joseph h . Callaghan , Mohinder Parkash, Rajeev Singhal* Oukland University ; United States "The impact of the Multi-jurisdiction Disclosure System on audit fees of cross-listed Canadian firms "* -- International Joumal of Accounting 43(2008) 99-113

  4-Seok Woo Jeong , Kyueon Jung , Suk -Jun Lee; " The effect of mandatory Auditor assignment and non -audit service on audit fees : Evidence from Korea* International Journal of Accounting" 40(2005) 233-248

  -5 Dechow,P.M,R.G.Sloan,&A.P.Sweeney.(1995).”Detecting Earning Management” ,Accounting  Review, April ,pp 193-225.

  -6 Defond,M.L , J.R.Francis, and T.J.Wong.(2000).”Auditor industry  specialization and  market  segmentation  : Evidence from Hong Kong”. AUDITING: A Journal of  practice & Thory; Spring,PP.49-66.

  -7 Gul, Ferdinand A., J.Tsui, Charles J.P. Chen. (1998). “ Agency Costs and  Audit  Pricing: Evidence  on  Discretionary  Accruals” , Working paper. City  University of  Hong kong. 

  -8 Jensen, M.C., Meckling,W. (1976).:Thory of the firm : Managrial  behavior, agency costs , and capital structure”, Jurnal of Financail Economics, 3, pp,305-360

  -9 Menon, K. & D Williams. (2000). “ Long term trends in audit fee” , Auditing a Journal of  practice  and Thory , March, vol.20, No. 1;pp.115  -136

  -10 Namazi, M. (1985) “ Thorytical  Developments  of  Principal Agent Employment Contract In Accounting: the Stste of the  Art” , Jurnal Of Acconting  Literatuer, 4, pp,113-163.

  -11 Nikkinen , Jussi & Petre  Sahlstrom. (2005), “ Risk in Audit pricing: The  Role of Firm-Spasific  Dimensions of  Risk” , Advance  in International Acconting . Vol. 19,pp.141-151.

  -12 Palmrose , Z. (1986). “Audit fees  and  auditor  Size: Further evidence” , Jurnal  of  Acconting research,24 ,pp . 97-110.

  -13 Simunic, D.A., (1980). “The pricing of  Audit  Services:  Thory  and  Evidence: , Jurnal of  Acconting research,Spring, pp .161-190.

  -14Simunic,D.A., and M .T. Stein . (1996).”The  Impact  of Litigation  Risk  on  Audit  Pricing: A Review  of the  Economics  and  the  Evidence”, Auditing: A Jurnal  of  Practice & Thory. Supplement ,pp. 119-134.

  -15Sunder , Shyam,  (1997),  Thory  of  Accounting  &  Control.  USA, Cincinnati:  Southwest  College.

   -16 Taylor, Mark . h.  &Daniel  T,  Simon.  (1999). “ Determinats  of  Audit  Fee: The I mportance  of Litigtion, Disclosure  and  Regulatory  Burdens  in Audit  Engagements in 20  Countries”, The  International  Journal  of  Accounting, vol.34, No.3,pp. 375-388.


موضوع پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, نمونه پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA چکیده تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان و ماهیت حق‌الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ حسابداریپ چکیده هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا کیفیت حسابرسی در دوره جاری، تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی دارد؟. بدین منظور رابطه بین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال تجدید ارائه ارقام مقایسه‌ای صورت‏های مالی در دوره‏های آتی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. به منظور آزمون ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب‌کار با همان هزینه می‌شود. استفاده بهینه از کار حسابرسان داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب‌کار افزایش دهد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای ...

1 مقدمه با توجه به شتاب فرآیند علم و تکنولوژی در جهان صنعتی امروز، هر رشته ای از علوم به گرایشهای تخصصی بیشتری تقسیم شده است. این تقسیم بندی به خودی خود و بنا به نیاز و ضرورت و پیچیدگیهای روز افزون صنعت بوجود می آید. دنیای اقتصاد و روابط بین متغیرهای اقتصادی و مالی هم از این تحولات مستنثنی نبوده است ومسائل این رشته نیز روز به روز پیچیده تر و مشکل تر از قبل می شود، بخصوص پول و ...

چکیده حسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیان می دارد که ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین برنامه حسابرسی امری لازم و ضروری است، بنابراین کنترلهای داخلی زیادی در شرکتها از قبیل محیط کنترلی،ارزیابی ریسک، فعالیتهای ...

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد ( M.A. ) رشته حسابداری چکیده یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­شود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­شود، عرضه اولیه عمومی (IPO) نامیده می­شود. یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقای کیفیت حسابرسی است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابرسی چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده ...

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت‌ها، با تاکید بر محدودیت‌های مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1390 بررسی شده است (448 شرکت - سال). برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته و گرایش: حسابداری چکیده : موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ...

ثبت سفارش