پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

word 2 MB 32315 155
1389 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۵,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک وبازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین ریسک مطرح شده اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند که توانایی ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی ها و قابلیت سود آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تخقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با استفاده از رگرسیون خطی ساده وچند متغیره  با نمونه ای شامل107 شرکت طی دوره زمانی   1382-1386 تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی رادر پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش وشاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم درتشریح بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است.

   

   

  مقدمه:

  در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است 

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  1-1 مقدمه

  در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .

  بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل درستی است و در دنیای واقعی نیز با بازده رابطه دارد و تا حدودی نیز شواهد تجربی اولیه این نظریه را تا حدودی تأیید کرده است. از سوی دیگر شواهد تجربی سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها این نظریه را با چالشهای مهمی مواجه ساخته است به طوری که ادعا می شود بتا به عنوان شاخص ریسک سیتستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند و ممکن است جایگزینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. از این رو این متغیرهایی که توسط این مدل توضیح داده نمی شوند اغلب تحت عنوان استثنائات بازده سهام مطرح می شوند.

  رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری برای شرکت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی یکی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها و قابلیت نقدینگی شرکت ها می باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود. در این تحقیق موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد.

  فصل اول  کلیات تحقیق :

  در این فصل به بیان موضوع تحقیق ، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق به صورت اجمالی بحث شده است ودر پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است .

  فصل دوم  مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق :

  در این فصل در بخشهای مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد متحقیقن در خصوص مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، مفاهیم بازده و  ریسک ، استثنائات بازده سهام و مدل های  پیش بینی ورشکستگی پرداخته می شود .

  فصل سوم  روش تحقیق:

   در این فصل به روش شناسایی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق ، جامعه ، نمونه آماری ، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.

  فصل چهارم   تجزیه و تحلیل داده ها :

  در این فصل به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشهای مدلهای آمارای مورد استفاده اشاره شده و نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

  فصل پنجم   نتایج و پیشنهادات تحقیق :

   در این فصل که در واقع بخش پایانی این تحقیق است ، جمع بندی نهایی از نتایج به دست آمده عرضه شده و در واقع سرنوشت فرضیه ها ( رد یا اثبات ) تعیین می شود و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد . در پایان ، فهرست منابع و مأخذ فارسی و لا تین اعم از کتب ، نشریات و مقالات به همراه ضمائم مربوط به تحقیق شامل داده های پایه ای و جداول و تحلیل های آماری آمده است .

   

  2-1 تاریخچه مطالعاتی

   با توجه به مشکلات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در سالهای اخیر تحقیقات متعددی در مورد وجود استثنائات بازده سهام در بازار سرمایه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، متغیرهای دیگری وجود دارند که احتمال دارد بهتر از بتا (شاخص ریسک سیستماتیک ) نوسانات بازده سهام را توضیح دهند.

  از نخستین بررسی ها می توان به تحقیقات بانز در سال 1981 اشاره کرد. نتایج بررسی های وی منجر به معرفی اثر اندازه شرکت  گردید. در سالهای اخیر دو متغیر اندازه شرکت ونسبت  سهام با هم به کار گرفته شده اند. فاما و فرنچ در سال 1992نشان دادن که این دو متغیر به همراه عامل بازار، متوسط بازدهی را توضیح می دهند. همچنین فاما و فرنچ در سال1993 اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را به عنوان دو فاکتور ریسک ارائه کردند که در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نادیده گرفته شده بودند.تحقیقات فاما و فرنچ در سال 1996 نیز نشان داد که کسب بازده غیر عادی تحت تأثیر متغیرهایی از قبیل نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و نرخ رشد فروش گذشته، می باشد. ونگ ،2001، نیز در تحقیق خود به برسی رشد فروش و شاخص بحران مالی با استفاده از داده های   S & P 500 طی دوره زمانی 1998-1988 و با استفاده از رگرسیون های سری زمانی پرداخت.    نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که این دو عامل در بازار ایالات متحده وجود دارد. هر چند قدرت توضیحی این دو متغیر در تشریح بازده سهام در مقایسه با اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  فاما وفرنچ ناچیز بود.

   

  Abstract:

  The Capital Assets Pricing Model(CAPM)argues that only systematic risk should be priced in the market; Specific or idiosyncratic risk dose not deserve a risk premium. Howere recent empirical studies have raised serious challenges to this belief. It appears that  as ameasure of systematic risk, has little power in explaining cross sestional risk and return relationships over long periods of time, while other valiables such as firm size and book to market ratio ,appear to be more useful risk proxies. This patterns is named anomalies. Anomalies are empirical results that seem to be inconsistent with maintained theories of asset- pricing behavior. They indicate either market inefficiency or inadequacies in the underlying asst- pricing model. Sales growth rate and z-score are the best indicators in measuring profitability and balance sheet strength. In this paper, we use z-score and sales growth to distinguish this anomalies, exist in Tehran Stock Exchange with applying the time-series regressions. According to result of statistical examinations, they don’t have as strong explanatory power in explaining Tehran Stock Exchange.

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه.. 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی.. 5

  3-1 بیان مساله.. 6

  4-1 اهمیت موضوع تحقیق.. 7

  5– 1 فرضیات تحقیق.. 8

  6–1 اهداف تحقیق.. 9

  7-1حدود مطالعاتی.. 10

  8–1 تعریف واژه های کلیدی.. 10

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه.. 13

  2– 2  مفاهیم ریسک و بازده.. 13

  1-2-2 بازده.. 14

  2– 2– 2  ریسک.. 17

  3–2–2 رابطه ریسک و بازده.. 19

  3–2 هدف بازار سرمایه.. 20

  4–2 مفهوم بازار کارآ.. 20

  1– 4– 2 خصوصیات بازار کارآ.. 22

  5– 2  تئوری پرتفلیو.. 23

  1-5-2 مدل مارکوئیتز.. 23

  2– 5– 2 مدل تک شاخص ( تک عامل ) 27

  6–2 مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای CAPM.. 29

  1– 6– 2 مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.. 30

  2– 6– 2 آزمون های CAPM.. 32

  3– 6– 2انتقادات به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM   33

  7– 2 انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی.. 34

  1– 7–2 مدل ویلیام بیور.. 34

  2– 7– 2مدل آلتمن.. 35

  3-7-2مدل اسپیرینگیت.. 36

  4– 7– 2 مدل اوهلسون.. 37

  5– 7– 2مدل فولمر.. 38

  6- 7–2 مدل زمیجوسکی.. 38

  7– 7–2 مدل سی اسکوار.. 39

  8–7–2  تحقیقات انجام شده در ارتباط با مدلهای پیش بینی ورشکستگی.. 39

  8–2 شکل گیری مفهوم استثنائات بازار سهام.. 42

  1- 8-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار.. 45

  2-8-2 نسبت سود به قیمت.. 46

  3-8-2 اندازه شرکت.. 47

  9 – 2 ورود مفهوم استثنائات بازار در بازارهای سرمایه   48

  1- 9– 2 مطالعات فاما و فرنچ.. 49

  2– 9– 2 تحقیقات ونگ.. 49

  3– 9–2  استثنائات بازار سهام و بورس اوراق بها دار.. 51

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه.. 55

  2- 3 روش تحقیق.. 55

  3-3مراحل پژوهش علمی در تحقیق.. 56

  4 – 3جامعه و نمونه آماری.. 57

  5– 3 مدل تحلیلی تحقیق.. 58

  6– 3 روش جمع آوری اطلاعات.. 59

  7-3متغیرهای تحقیق.. 60

  8 – 3 نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق.. 60

  1– 8–3  رشد فروش.. 60

  2- 8- 3  شاخص بحران مالی.. 61

  9- 3  روشها وتکنیکهای تجزیه اطلاعات.. 61

  1- 9- 3 همبستگی.. 61

  2- 9- 3  ضریب تعیین.. 62

  3- 9- 3 رگرسیون.. 62

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏.. 64

  2-4 بررسی رابطه بین نرخ رشد فروش و بازده سهام.. 64

  3– 4بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی وبازده سهام.. 66

  4 - 4 بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی ونرخ رشد فروش با بازده سهام.. 68

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه.. 95

  2-5 نتایج تحقیق.. 96

  1– 2– 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.. 96

  2– 2– 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم.. 96

  3– 2– 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم.. 97

  3 – 5 نتیجه گیری کلی.. 97

  4-5 محدودیتهای تحقیق.. 98

  5-5 پیشنهادات.. 98

  پیوست ها

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 112

  منابع لاتین: 114

  چکیده انگلیسی: 115

   

   

  منبع:

   

   

   

   ایزدی پناه ،ن،و همکاران،1379، "رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نسبت به درامد سهام در بازار بورس تهران،مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان" ، سال نوزدهم، شماره اول.

  تهرانی ، ر،1384،"مدیریت مالی" ، انتشارات نگاه دانش، تهران، چاپ اول.

  جهانخانی ،ع،و حسین عبد تبریزی،1383،" نظریه بازار سرمایه"، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره         

  چارلزپی، ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش ،1388،" مدیریت سرمایه گذاری" ،انتشارات نگاه دانش، چاپ پنجم.

  حقیقت ،ح،1386، "بررسی نقش عوامل رشد فروش وشاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال چهاردهم، شماره 47

  حیدرعلی.،ه ،1373، "شناخت روش علمی درعلوم رفتاری"، نرش پارسا، تهران، چاپ اول.

  راعی ، ر ، و احمد تلنگی، 1383،"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"، سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت) تهران، چاپ اول.

  شارپ بایلی، ا، ترجمه علی جعفری، 1387،" اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار " ،،چاپ اول، انتشارات کیومرث

  شاه ولی زاده،ع،1385، "کاربرد مدل Zmigewski در تعیین وضعیت ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،

  فدایی نژاد،م،1373،" برداشتهای غلط برخی از محققین در زمینه کارایی بازار"، فصلنامه تحقیقات مالی ، شماره2

  قربانی،ا ، 1387،"بررسی مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران به صورت مقطعی"، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری

  مختاری کجوری،د ،1386، "بررسی تحلیلی ارتباط بین نسبتهای مالی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،

  میر محرابی ،ه ،1380،" بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس طی سالهای 74-88"، پایانامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم اداری،  ص 67-69

  نادری،ع،1372،" روش تحقیق وکاربرد ان در علوم انسانی "،چاپ پنجم

  هرون ،ج، ترجمه محسن دستگیر ،1371، "مدیریت مالی"، چاپ دوم، تهران، انتشارات نشر علوم دانشگاهی ،ص 43

  منابع لاتین:

   

  Fama,E.F.and French,K.R.,1992,."the cross- section of expected stock returns,journal of finance "47 (2),pp.427-465

  Fama,E.F.and French,K.R.,1996,."multifactor explanation of asset pricing anomalies,journal of finance" 51 (1),pp.55-84

  Michailidis,Grigoris.,2006,"is saes growth associated with market,size and value factors in returns "?evidence from Athens stock exchang ,1998-2003, journal of social sciences,3(1).

  Wang,Kangmao.,2001,."multifactor Model of Growth and z-score for projecting stock return and Evaluating Risk

   


موضوع پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, نمونه پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, جستجوی پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, فایل Word پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, دانلود پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, فایل PDF پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, پروژه در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, پروژه درباره پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته: مديريت اجرايي گرايش: مديريت استراتژيک سال تحصيلي: 1389-1391 چکيده تحقيق   اندازه‌گيري ريسک بازار مسأله‌اي است که از ديرباز ذهن محققان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت دولتی چکیده : هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت و بازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان­­نامه‌ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل‌اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته به استفاده‌کنندگان ارسال می‌کنند. ازاین‌رو تجدید ارائه صورت‌های مالی اثرات مخربی در پی خواهد داشت. این پژوهش به بررسی ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي گرايش برنامه‌ ريزي سيستم‌ هاي اقتصادي    بهمن ماه 1393 چکيده: با توجه به اهميت بازارهاي مالي و از

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A) مدیریت دولتی گرایش مالی فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه در زمینه تأمین مالی پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب بانک­ها، به­منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است. نظارت و بهبود عملکرد پس از تأمین مالی باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده شامل بسیاری فرآینددهی و بازخورد است. این فرآیندها در اغلب خروجی های ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی (M.A) گرایش: مالی چکیده فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ...

ثبت سفارش