پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

word 1 MB 32322 191
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۸,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش: حسابداری

  چکیده:

  رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند..بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید،برای این شرکتها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی  دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد. در این پژوهش، تبیین معیاری که نشان دهنده تصمیم گیری مناسب باشد، در شرایط بازار سرما یه ایران در دوره زمانی 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

  با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرائط عمومی بازارو درجه تمرکز مالکیت با متغیر وابسته بازده غیر عادی سالانه وتاثیر گذاری این ارتباط در نوع صنعت تایید می گردد.

   

   

  مقدمه:

  در دنیای رقابتی امروز، ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران  یکی از اهداف اصلی  هر دو بنگاه سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است. سرمایه گذاران  خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند و به همین دلیل به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند .آنان برای نیل به این هدف نیاز به ابزارها  و معیارهایی برای شناسایی و اندازه گیری ارزش  بالقوه موجود در هر یک از فرصتهای سرمایه گذاری  دارند. این معیارها باید به اندازه کافی قابل اتکا باشند ،تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیریهای خود را انجام داده و سرمایه خود را در فعالیتهای تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی  به کمک سرمایه گذاران می آید، تا آنها را در تصمیمات خود یاری دهد. در ضمن تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور انکار ناپذیر است و وظیفه اصلی بازار سرمایه  به حرکت در انداختن مؤثر سرمایه ها و تخصیص بهینه این منابع است.

  این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی  قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره  به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین بازده غیرعادی سالانه حاصل از عرضه اولیه ، قیمت سهام عرضه شده ، حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام و درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که قیمت سهام عرضه شده ، نسبت به دیگر سایر متغیر های پژوهش، همبستگی بیشتری را با بازده غیرعادی سالانه در سالهای 1387-1381  نشان  می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت تصمیم گیری استفاده نمایند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از  تحقیقات  دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

  مقدمه

  بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.در سالهای اخیر شرکتهای بسیاری با انتشار سهام جدید برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند. از آنجا که منابع در اختیار این شرکتها برای استفاده از فرصتهای جدید سرمایه گذاری کافی نیست یکی از اهداف اساسی واحدهای اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه ،تأمین مالی جهت رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده است .در صورتیکه واحد اقتصادی به اندازه کافی بزرگ باشد و سابقه مدونی داشته باشد که نشان دهد آن واحد می تواند روی پای خودش بایستد و قدرت کسب سود و درآمد دارد ،‌عرضه سهام به مراتب ساده تر خواهد بود . علاوه بر آن مجموعه عوامل مدیریت و سیستم اطلاعاتی لازم نیز باید برای تجهیز واحد اقتصادی جهت ورود به بازار سرمایه و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام وجود داشته باشد. از طرفی در صورتی که بازار سرمایه کارآمد و فعال بوده و دارای مکانیزم مشخص و سازمان یافته ای باشد که بتواند نقدینگی کافی برای سهام عرضه شده را جذب کند ،عرضه کنندگان سهام جدید به راحتی می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار جهت فروش به عامه مردم ارائه دهند؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکت ها می گردد ودر غیر اینصورت برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می شود .مساله اصلی در تحقیق حاضر ،‌بررسی بازده غیر عادی سهام سالانه در بورس اوراق بهادار تهران است؛علاوه بر آن اثر قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،‌زمان عرضه سهام ،‌نوع مالکیت وصنعت نیز بر عملکرد سهام جدید مورد بررسی قرار می گیرد.

  در این فصل سوالات اساسی تحقیق بیان می شود ،اهمیت و ضرورت انجام این  تحقیق و اینکه تحقیق فوق چه اهدافی را دنبال می کند مطرح می شود و چار چوبی از تحقیقات انجام شده در این زمینه ومدل تحقیق ، شیوه اندازه گیری متغیرها، فرضیه های تحقیق و در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار گرفته شده مورد بحث قرار خواهد گرفت .

   

  2-1  بیان مسئله

  رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد.بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید،برای این شرکتها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی  دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد.عرضه عمومی سهام یکی از متداولترین روش های واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است. در این روش دولت تمام یا بخشی از سهم خود در واحد مشمول واگذاری را،به صورت سهام به عموم عرضه می کند.شایان ذکر است که این کار در حال حاضر معمولاً از طریق بورس تهران صورت می گیرد(امیر خانی، 1376،ص4)1.

   

  Abstract:

  The growth  and the development of every country necessitates using resources in the best way and leading it in a right way.in any society different organization can do their best to achieve this goal and play an effective role in this case. Stock exchanges and the related organizations are the most important effective factors in this process. It is abvious that the effectiveness of this organization necessitates appropriate decision making by those within it. Many companies enter stock exchange with the invitation to sell their stocks everyday.these companies usually develop rapidly so their financial resources are not enough for their development .since financial resources are important in their development .it is important for them that their stock prices show the real value of their assets and investing opportunites. On the other hand the most important group in stock exchanges are potential investors .therefor ;appropriate decision making can play a role in leading investment and their right devotion.in this research the author has tried to create a criterion for the appropriate decion making  in irans stock exchanges in 2001-2008.First the research variables were identified and the data were analyzed using rah avard-e-novin software .for calculating the research variables excel software was used.these data were analyzed using SPSS software for hypotheses test. The result are as follows:

  Regarding the testsand analyses done through regression and correlation the author concluded that the  linear relationship among independent variables of the stock price the amout of stock supply the time of supply in the case of general conditional of the market and the degree of the possession focus along with  the dependent variable of annual unusual outcome and the effect of this relationship in the type of industry were approved.

 • فهرست:

  چکیده:.. 1

  مقدمه:.. 2

  فصل اول :کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1  بیان مسئله. 5

  3-1  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

  4-1  اهداف تحقیق.. 8

  5-1  چارچوب نظری تحقیق.. 8

  6-1فرضیه های تحقیق.. 13

  7-1  تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

  فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2مقدمه. 18

  2-2 بازار مالی.. 19

  1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی.. 19

  1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه. 19

  2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی.. 20

  3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها) 20

  4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.. 21

  2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی.. 21

  1-2-2-2  بازار پول.. 21

  2-2 -2-2  بازار سرمایه. 21

  3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان.. 24

  4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران.. 24

  5-2  تعریف بورس اوراق بهادار. 27

  6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.. 27

  1-6-2  انواع شرکت های سرمایه گذاری.. 27

  1-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 28

  2-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. 28

  3-1-6-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال.. 29

  4-1-6-2  شرکت مادر. 29

  5-1-6-2  شرکت های فعالیت تنوعی.. 30

  7-2دارایی.. 30

  8-2 دارایی مالی.. 30

  9-2 اوراق بهادار. 32

  10-2 سهام عادی.. 32

  11-2 بازده سهام. 33

  12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 33

  1-12-2 بازده تحقق یافته. 33

  2-12-2 بازده مورد انتظار. 33

  13-2  اجزای بازده. 34

  1-13-2 سود دریافتی.. 34

  2-13-2 سود(زیان)سرمایه. 34

  14-2 موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار. 36

  15-2فرآیند عرضه اوراق بهادار. 41

  16-2 فرآیند وارد شدن شرکتها به بازار. 44

  17-2 ارزش گذاری سهام شرکت های تازه وارد به بازار. 46

  18-2  عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران.. 51

  19-2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیه. 54

  1-19-2  فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی.. 54

  1-1-19-2   فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون.. 54

  2-1-19-2   فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک.. 55

  2-19-2  فرضیه علامت دهی.. 57

  3- 19-2 فرضیات گرایشات و علائق زود گذر. 58

  4-19-2  فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران.. 59

  5-19-2  فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 60

  6-19-2  فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت های قانونی.. 62

  7-19-2 فرضیه شهرت موسسات تامین سرمایه. 63

  8-19-2  فرضیه ریسک گریزی تخمین کننده فروش اوراق بهادار. 64

  9-19-2  فرضیه جبران ریسک پذیری و خدمات خریداران اولیه. 65

  20- 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران.. 66

  21-2 پیشینه تحقیق.. 66

  1-21-2 تحقیقات داخلی.. 66

  2-21-2   تحقیقات خارجی.. 68

  فصل سوم :روش اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 80

  2-3 روش تحقیق.. 80

  3-3 جامعه مطالعاتی.. 81

  4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 81

  5-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق.. 83

  6-3 قلمرو تحقیق.. 84

  7-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 84

  8-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 85

  1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 85

  9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.... 91

  فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

  1-4 مقدمه‏: 93

  2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 94

  3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق.. 95

  4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.. 96

  1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 97

  2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل فرضیه ها به  تفکیک... 97

  1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: 97

  2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم. 101

  3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم. 105

  4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم. 109

  5-2-4-4 بررسی همزمان روابط متغیر های پژوهش (رگرسیون چند گانه) 113

  6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم. 115

  فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 119

  2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 120

  1-2-5 نتایج فرضیه اول.. 120

  2-2-5 نتایج فرضیه دوم. 120

  3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم. 121

  4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم. 121

  5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم. 122

  3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق.. 122

  4-5 پیشنهادها 123

  1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.... 123

  2-4-5پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های کلی پژوهش.... 124

  3-4-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی.. 125

  5-5 محدودیت های تحقیق.. 125

  پیوستها

  جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری.. 127

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 133

  منابع لاتین: 135

  منابع اینترنتی.. 138

  چکیده انگلیسی: 139

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  آذر، ع. و منصور مؤمنی،1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 212-183.

   اکبری، ف،1376،"فرهنگ اصطلاحات حسابداری"،تهران،انتشارات سازمان حسابرسی،ص112.

  امیر خانی، م، 1376، "بررسی و ارزیابی علل تغییرات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  انواری رستمی،ع.ا ، 1378،"مدیریت مالی وسرمایه گذاری"،تهران، انتشارت طراحان نشر.

  ایزدی نیا،ن،1382،"ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد(FCF)و تعیین شکاف قیمت  و ارزش سهام"،رساله دکترا دانشگاه علامه طباطبایی، ص 206-168.

   بهبودیان،ج،1387،"آمار ناپارامتری"، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز،چاپ پنجم،ص85-64.

  پینور،ر،ترجمه علی پارسائیان و علی جهانخانی،1382،"مدیریت مالی"،تهران، نشر سمت، چاپ هشتم.

  پارسائیان ،ع،1384، "تئوری حسابداری"،تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی،ص 386.

  پناهیان ،ح،1383،"کاربرد ارزش افزوده اقتصادی در تصمیم گیری مالی".نشریه سرمایه،سال سوم،شماره سوم،ص 35.

  ثقفی،ع و احمد آقایی.،1373،"رفتارسود حسابداری"، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،مجله بررسیهای   حسابداری، شماره 9،ص.45

  جونز،چ ،ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش،1386،"مدیریت سرمایه گذاری"، تهران، نشر نگاه دانش، چاپ سوم.

  جهانخانی،ع و علی پارسائیان، 1379،"مدیریت مالی"،تهران ،انتشارات سمت، جلد دوم.

  جهانخانی،علی.و پارسائیان،علی.،1378، "بورس اوراق بهادار"،تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،چاپ دوم.

  جمشیدی،خ،1381،"آمار و کاربرد آن در مدیریت"، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور، ص253.

  خاکی، غ ،1375،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم،ص1- 429 .

  خورشیدی ،م و حمید قریشی،1381،"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"، انتشارات نشر آگاه ،چاپ دوم،ص254.

  دلاور، ع،1374،"مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"،انتشارات رشد تهران.

  دوانی، غ.ح.،1381،"بورس سهام (نحوه قیمت گذاری سهام)"، نشر مؤسسه حسابرسی،ص73.

  دیویدجود،ب،ترجمه حسنعلی آذرنوش،1375،"روشهای جایگزین در رگرسیون"، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  دستگیر،م،1387،"مبانی مدیریت مالی"،تهران،انتشارات نوپردازان،چاپ سوم،جلد اول،ص354-259.

  سرمد، ز  و همکاران،1381، "روش تحقیق در علوم رفتاری"، تهران ، نشر آگاه.

  شباهنگ،ر،1382،"تئوری حسابداری، جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی "،سازمان حسابرسی ،صفحۀ 86.

  شباهنگ،ر،1387،"حسابداری مدیریت"، تهران،انتشارات سازمان حسابرسی،چاپ شانزدهم،جلد اول.

  شباهنگ،ر،1385،"مدیریت مالی"،تهران،انتشارات سازمان حسابرسی،جلد اول.

  عبده تبریزی ، ح. و  دیوید دموری،1382 ،"شناسایی عوامل موثر بر بازده بلند مدت سهام  جدید شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، مجلۀ تحقیقات مالی،سال پنجم، شماره 15

  فرشاد فر،ع،1384،"اصول و روشهای پیشرفته آماری(تجزیه رگرسیون)"،کرمانشاه ،انتشارات طاق بستان،چاپ دوم.

  مایرز،س.ا.، ترجمه: فرهاد عبداله زاده، 1375 ، "معمای ساختار سرمایه"، تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت،دانشگاه تهران، مجله تحقیقات مالی، سال سوم، ص72.

  مدرس،ا و فرهاد عبداله زاده،1385،"مدیریت مالی"، تهران،انتشارات بازرگانی،چاپ چهارم، جلد دوم.

  موسی کاشی،ز،1381،"بررسی تاثیر اندازه بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده دربورس"،کارشناسی ارشد مدیریت مالی،دانشگاه شهید بهشتی تهران.

   میر مطهری،س.ا،1375،"ارزیابی طرحهای اقتصادی"،تهران،انتشارات اطلس،ص168-115.

   

  منابع لاتین:

   

  Bacidore ,J.M., Boquist , J.A.,Milbourn, T.T.,and  Thakor ,A .V.,1997 ,The search for the Best financial performance Measure , Financial Analysts Journal ,VOL .55,Issue.3 , May /June ,pp.10-20 .

  Bao , B-H. and Bao , D-H., 1998 , Usefulness of value  added and Abnormal Economic  Earnings : An Empirical Examination , Journal of  Business Finance and Accounting , vol .25 , No .1 , pp 251-265

  Baum ,Ch .L , Sarver,L. And Strickland, Th .,2004, EVA , MVA and CEO compensation : Further Evidence , American Business Review, vol .22,Issue.2 , june,pp.82-89.

  Bausch ,A.E., Barbara ,W.,and Blome, M.  , 2003, Is Market value Based Residual Income a superior performance Measure Compared to book value-Based Residual Income?, Working paper , No .1

  Biddle ,G.C.,Bowen, R.M.,and Wallance , J.S. ,1997,Dose EVA Beast Earning?Evidence on Association With Stock Returns and Firm Value ,Journal of Accounting and Economic ,vol.24,Issue 3, pp301-336 .

   B idie, Zui ,Alex Kane & Marcus, Alan J . , 1996, Investment,3d,ed. IRWIN,PP236  .

  Chen,S. and Dodd, J.L. , 1996, EVA :A  New panacea ?, Business and Economic Review,July/September,VOL.42,Issue 4,pp.26-28.

  Ficher, D.E. &Jordan, R.J.,1987,Security Analysis And portfolio management, USA,Perntice Hall , 4 th,Edition .

  Eharbar,A ,1998, EVA: the Real key to Creating Wealth,New York : John Wiley and Sonse .

  Farsio, F.&Degel, J ., and Degner, J. ,2000, Economic Value Added and stock Return, The Financier ,vol .7, pp115-118 .

  Ferguson ,R.,Rentzler,J.,and Yu,  S .,2005, Does Economic value added improve Stock Performance Profitability ? , Journal of Applied Finance , VOL ,4,PP 101-113 .

   Ferguson,R.andLeistikow, D. ,1998, Serch for the Best Financial performance Measure , Financial Analysts Journal , vol 54, no 1, pp 80-86.

  Fabozzi ,Frank J ,1995, Investment management , Prentice-HallGordon, J.Alexander &Francis Jack Clark ,1986,Portfolio Analysis ,3d.ed,prentice-Hall , pp 115.

  Francis, J.C.,1991 ,Investment :Analysis and management ,USA,Mc Grow Hill ,5th edition

  Gayser , m. and Liebenberg, I. ,2002, Creating A New  Valuation Tool for south  African African Agricultural co-Operatives , Working paper .

  Herzberg, M .M.,1998 ,Implementing EBO/EVA Analysis In Stock Selection Jornal of  Investing,vol.7,spring,No.3,pp45-53 .

  Horngren,C.T.,Datar,S.M., and Foster, G . ,2006, Cost accounting : A Managerial Emphasis ,12 edition .

  Harrington, Diana R ,1987 , Modern portfolio Theory ,the capital asset prising Theory and Arbitrage  pricing Theory ,2d.ed, pp13 .

  Hampton, John.J, 1989,Financial Decision Making,Prentice-Hall,Englewood Ciliff,New Jersy,P.33

  Livant,J.,and Zarowin,P.,1990,The Incremental Information Content of Cash Flow Components, Journal of Accounting and Economics,Vol.13,No.5,pp.25-46.

  Morck,R., Shleifer,A.,and Vishny,R.,1995,The Stock Market and Investment, Journal of Accounting review,vol.70,No.3,pp.157-215.

  Piotroski,Joseh,D.,2000,Value  Investing:The Use of  Historical Financial Statement Information to Separate Winners From Losers,Journal Of Accounting Research,Vol.38,No.4,pp.1-51.

  Vuolteenaho,Tuomo,2002,What Drivers Firms Level Stock Returns?,Journal  Of  Finance,Vol.57,No.1,pp.233-264.

   

  منابع اینترنتی

   

  www. Irbourse. Com   (سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران)

  www.SSRN.com

  www.Emeraled.com


موضوع پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: در این تحقیق به بررسی رابطه ساختار مالکیت و روشهای تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای اندازه گیری روشهای تامین مالی ازمدل (لین و همکاران، 2013) استفاده شده است. از بین سازوکارهای کنترل تامین مالی مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای 103شرکت که سهام آنها طی قلمرو زمانی 1382تا1388به عموم عرضه شده بررسی شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارEXCELو جهت آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: فرضیه اصلی: بین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی] چکیده بر طبق تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده آیژن، فرض می­شود تمایلات رفتاری انسان تحت تاثیر برخی از عوامل شناختی منجر به تغییر رفتار فرد ­شود. در این تحقیق تاثیر چندین عامل را بر روی تمایلات بلندمدت و کوتاه­مدت سرمایه­گذاری با توجه به ابعاد پنج­گانه شخصیت مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه تحقیق شامل تمام ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و ...

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد ( M.A. ) رشته حسابداری چکیده یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­شود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­شود، عرضه اولیه عمومی (IPO) نامیده می­شود. یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقای کیفیت حسابرسی است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت ...

چکیده: در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

ثبت سفارش