پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی

word 691 KB 32405 59
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قبل:۶۲,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  بیماری اسپوندیلایتیس یکی از بیماری های درگیر کننده ستون فقرات است که خساراتی را به صنعت مرغداری در سراسر جهان وارد می کند و باعث لنگش در پرنده می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل شایع میکروبی در بیماری اسپوندیلایتیس جوجه های گوشتی می باشد که از طریق کشت نمونه های لازم در تعدادی محیط های کشت مخصوص صورت گرفته است. برای این مطالعه 40نمونه از10فارم گوشتی در محیط های کشت شامل بلاد اگار،مانیتول سالت اگار، ائوزین متیلن بلو،مک کانکی،لسیتین، تی اس ای،سابرو دکستروز اگار،برد پارکر ونوترینت اگار کشت داده شد که از بخش های دارای ضایعه ستون فقرات کشت انجام شد وپس از انکوباسیون و بررسی نتایج حدود 80 درصد موارد مبتلا به اسپوندیلایتیس الودگی به استافیلو کوکوس اورئوس . حدود 30 درصد الودگی به اشریشیا اکلای 5درصد الودگی قارچ وجود داشت ضمن این که تعدادی از موارد، الودگی به اشریشیا اکلای و استافیلوکوکوس اورئوس را هم زمان داشتند به این ترتیب تا حد زیادی عامل بیماری در استان شناسایی شد.

  کلید واژه‌ها :

   

  فصل اول

  « مقدمه و طرح تحقیق »

  1-1- بیان مسئله

  اسپوندیلایتیس[1] یا خمیدگی پشت با ابتلای مهره های ستون فقرات به کیفوز(قوز کردگی) مشخص می شود. این حالت به علت چرخش انتهای قدامی مهره به طرف پایین نارسایی در سطح مفصلی در ثابت نگه داشتن مفصل و تغییرات مشابهی در مهره های مجاور ایجاد می شود(1).

  علائم بالینی این بیماری شامل موارد زیر است:

  1-کوتاه شدن ظاهری

  2-نشستن برروی زانوها با انداختن وزن روی دم و بلند شدن پاها ازروی زمین

  3-خمیدگی پشت

  4-فلجی

  5-خوابیدن روی شکم

  6-قرارگیری پاها به سمت عقب

  7- قرارگیری پاها به سمت جانب

  با توجه به فشاری که به نخاع پرنده وارد می شود درنتیجه قدرت حرکتی خودرا ازدست داده و فلج میگردد ودیگر نمیتواند تغذیه خوبی داشته باشد ازطرف دیگر با توجه به شیوع این بیماری در مرغداری های گوشتی و تلفاتی که وارد می کند توجه به این بحث از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به این که اسپوندیلایتیس در طیور درمانی ندارد و پرندگان مبتلا همگی تلف می شوند در صورت بروز این بیماری در مرغداری چاره ای جز حذف این پرندگان وجود ندارد. بهترین راهکارپیشگیری است و با توجه به این که عمده عوامل موثردر این بیماری عوامل باکتریایی و قارچی و گاهی مدیریت فارم می باشد شناسایی نوع باکتری یا قارچ می تواند راه گشای کنترل و پیشگیری از آن باشد وچون در این استان هیچ گونه تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است لذا در این مطالعه به شناسایی عوامل عفونی پرداخته خواهد شد.

  1-2- مروری بر سابقه تحقیق

  -تحسین عزیز و همکاران در تحقیقی که در کارولینای شمالی در آمریکا انجام دادند  باکتری Entrococcus secorum ررا یکی از عوامل شایع در جوجه های گوشتی 30 الی 40 روزه گزارش کردند(7).

  -ادگار و رندون(2011)طی تحقیقی در استرالیا از طریق مقایسه بین جوجه هایی که از نظر دوره انکوباتور به خصوص درجه حرارت هچر ،شرایط تهویه ،مدیریت هچری

  ها و مسائل مربوط به حمل و نقل به فارم شرایط مطلوب تری نسبت به گروه دیگرجوجه ها که در تحقیق بودند داشتند به این نتیجه رسیدند که موارد گفته شده در میزان شیوع خارج شدن پا از مفصل یا splay leg موثر است(27).

  -مایکل و همکاران (2012) عامل اسپوندیلایتیس را در انسان عفونی گزارش کردند و گفتند این عفنوت در صورت توسعه می تواند چشم و ریه را نیز در گیر کند همین طور پاسخ استخوانی ناشی از تغییر شکل مهره ها می تواند موجب کاهش انعطاف پذیری ستون فقرات و تحت فشار قرار گرفتن نخاع شود(26).

  -در تحقیقی که برگمن و همکاران دردانشگاه utrechtهلند انجام داده است قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس به عنوان عامل شایع اسپوندیلایتیس درجوجه  های گوشتی 17الی19روزه عنوان شده است. این تحقیق دردوگله گوشتی انجام شده و علائمی ازجمله گوژپشتی ،فشار بر نخاع ناشی از استئومیلایتیس[2] در ستون مهره ها که موجب فلجی قسمت های ابتدایی و انتهایی اندام حرکتی شده بود گزارش شده است(12).

  -آنتونی و گرت در سال (1997) طی تحقیقی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را به عنوان عامل اصلی عفونی در بیماری استئومیلیت مزمن در گوسفند گزارش کردند(24).

  -کانر و همکاران در سال (2010)  در تحقیقی درلندن مورد عوامل باکتریایی دربیماری استئومیلیت در جوجه های گوشتی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را گزارش

  کردند(31).

  -اسمیت و همکاران در سال (1997) طی تحقیقی در استرالیا عوامل باکتریایی استاف وانتروکوک ها را به عنوان عوامل اصلی آلوده کننده در بیماری استئو میلیت گزارش کردنداین تحقیق در 52 گوسفند مبتلا به استئومیلیت مزمن صورت گرفت که دارای علائم رادیلوییکی شامل ایجاد بافت استخوانی جدید به صورت گسترده بودهمچنین زیر میکروسکوپ خوشه هایی از باکتری رویت شد و بافت گرانوله نیز در اطراف ناحیه ضایعه مشاهده شده است(19).

  -بالکو در سال (2011) طی تحقیقی در استرالیا آلودگی میکروبی در بیماری Tibial Dyschondroplasia را به علت وقوع شکستگی در استخوان ناشی از روند نامناسب کلسیفیکاسیون در نژادهای گوشتی با رشد سریع دانست(10).

  -طی تحقیقی دیگر استرپتوباسیلوس مونیلیفرمیس[3] به عنوان عامل اسپوندیلایتیس در انسان گزارش شده است که از افراد مبتلا چهارنمونه خون گرفته شد و به سیستم های عیب یاب دقیق داده شد و پس از سه روز انکوباسیون و رنگ امیزی گرم باکتری های دوکی و میله ای شکل گرم منفی مشخص شد(11).

  -گریفیتس و همکاران در سال( 1984)طی تحقیقی دراسترالیا باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را به عنوان عامل عفونی در بیماری نکروز سر استخوان ران در طیور

  گزارش کردند(11).

  -جوزف و همکاران در سال (2013) طی تحقیقی در سگهای جوان نژاد مینیاتوری و کوچک که دچار Necrosis of femoral head  بودند ودارای علائمی نظیر لنگشاندام تحتانی آتروفی عضلات ران و درد در هنگام دستکاری ناحیه بودند به بررسی عامل باکتریایی این بیماری پرداخت و انتروکوک ها را به عنوان عامل باکتریایی این بیماری گزارش داد(21).

  - بری تروب و همکاران در سال( 2005)از موسسه Rosilin اروپا در تحقیقی در موردعوامل عفونی درگیرکننده استخوان طیور استاف اورئوس را یکی از عوامل اصلی باکتریایی درگیرکننده استخوان در طیور گزارش کردند و همین طور به این مسئله اشاره کرد که نکروز سر استخوان ران بیشتر زمانی رخ می دهد که باکتری ها به عروق دیواره متافیز متصل شده و موجب ترومبوز و نکروز گسترده غضروف می شوند(32).

  -در تحقیقی دیگر علت اصلی اسپوندیلایتیس در انسان ناشناخته عنوان شد و حدس زده شد که ژنتیک می تواند در بروز آن موثر باشد همین طور به این مسئله اشاره شده درد در زمان های عدم فعالیت مثل شب تشدید می شود طوری که می تواند باعث بیدارشدن بیمار شود(22).

  1-3- اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق

  1-3-1- اهداف تحقیق:(اهداف کلی ،اهداف جزئی)

  1-3-1-1- هدف کلی

  بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی.

  1-3-1-2- هدف جزئی

  مقایسه میزان عوامل عفونی شایع در بیماری

  1-3-2- فرضیات تحقیق

  -عوامل باکتریایی عامل اصلی بروز اسپوندیلایتیس است.

  -عوامل مدیریتی در بروز بیماری در گله موثر است.

  1-3-3- سوالات تحقیق:

  -ایا عوامل باکتریایی عامل اصلی بروز اسپوندیلایتیس است؟

  -ایا عوامل مدیریتی و تغذیه ای در بروز اسپوندیلایتیس موثر است؟

  1-4- روش تحقیق و پژوهش

  این بررسی در گله های گوشتی استان چهارمحال وبختیاری انجام می شود.پس  از اخذ تاریخپه از میزان تلفات،علائم بالینی ناشی از فلجی اندام حرکتی،وضعیت تغذیه و مدیریت فارم اقدام به نمونه گیری از 10فارم گوشتی  با سن 30الی 40روزه از جوجه هایی که دارای فلجی اندام حرکتی هستند میشود.

  پس از نمونه گیری نمونه ها را به بخش کالبدگشایی بیمارستان دامپزشکی  دانشکده منتقل کرده و در شرایط استریل از ناحیه ستون فقرات که دچار  ضایعه شده است نمونه گیری با سرنگ و از ترشحات با سواپ انجام می شود. نمونه های دریافتی به ازمایشگاه میکرو بیولوژی دانشکده منتقل گردیده و در محیط های مخصوص کشت داده می شود که از جمله این محیط ها می‌توان به محیط های زیر اشاره کرد:

  1-محیط کشت Blood Agar

  2-محیط کشت EMB

  3-محیط کشت MSA

  4-محیط کشت Mac concy

  5-محیط کشت TSI

  6-محیط کشت Nutrient Agar

  7-محیط کشت لسیتین

  8-محیط کشت سابرو دکستروز اگار

  9-محیط کشت برد پارکر

  فصل دوم

  « کلیات تحقیق »

  2-1- مقدمه

  در سال های اخیر مصرف گوشت سفید مخصوصا مرغ در تغذیه مردم کشورهای جهان و تامین پروتئین مورد نیاز آنها اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است و تولید صنعتی و انبوه ان نیز مورد توجه همه مسئولین و تصمیم گیران ممالک دنیا قرار گرفته است. صنعت مرغداری در کشور ایران روز به روز در حال گسترش و توسعه است و میزان سرمایه گذاری در این صنعت به خصوص در بخش پرورش جوجه های گوشتی بسیار سنگین می باشد. ولی امروزه بیماری های در گیر کننده  اندام حرکتی پرنده که موجب افزایش تلفات می شود به یکی از دغدغه های ذهن مرغداران تبدیل شده است(2).

  یکی از بیماری های در گیر کننده اندام حرکتی مرغ که موجب بروز خسارت در مرغداری می شود بیماری اسپوندیلایتیس است. این بیماری که منشا آن عفونی و در ستون فقرات پرنده است موجب تغییر شکل مهره های این ناحیه شده و موجب فشار بر نخاع گشته که نهایتا باعث فلجی و تلف شدن پرنده می گردد.

  با توجه به این که شناسایی عوامل میکروبی این بیماری می تواند در جلوگیری از شیوع آن در گله موثر باشد لذا به بررسی عوامل شایع میکروبی در این بیماری می پردازیم.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

   

  1-بزرگمهری فرد،م.ح،فتوحی،ع،نیک نفس،ف،مشفقی،ح و شجاعدوست،ب،1377،بیماری های

  طیور،چاپ اول،انتشارات واحد اموزش و پژوهش معاونت کشاورزی،سازمان اقتصادی کوثر،تهران

  صفحات146-137

  2-بزرکمهری فرد،م،ح.1378 .بیماری های طیور،سازمان اقتصادی کوثر،تهران صفحات      152-131

  3-بزرگمهری فرد،م،ح،شجاعدوست،ب،اکبری،ع،کلیدری،غ وشیخی،ن،1375.راهنمای بیماری های

  طیور ،انتشارات واحد اموزش و پژوهش معاونت کشاورزی،سازمان اقتصادی کوثر،تهران صفحات 304-297

  4-تاجبخش،ح.1385،باکتری شناسی عمومی،انتشارات دانشگاه تهران

  5-حسنی طباطبائی،ع و فیروزی،ر،1380،بیماری های باکتریایی دام ،انتشارات دانشگاه تهران

  6-کویین،پ،مارکی،ب و کارتر ،م،1386. میکروب شناسی دامپزشکی ،ترجمه دکتر تقی

  زهرایی،انتشارات دانشگاه تهران صفحات

  7-Abdulaziz, H., C .Touchie, B.Toye, and J.Karsh.(2006).Haverhill fever wit spine involvement . J. Rheumatol.331409-1410PubMed

  8-Aziz T,Barnes J.(2007).Is spondylitis an emerging disease in broilers breeders. World poultry 23,44-45

  9-Bachoon, Dave S., and Wendy A. Dustman. Microbiology Laboratory Manual. Ed. Michael Stranz. Mason, OH: Cengage Learning, 2008. Exercise 8, "Selective

  and Differential Media for Isolation" Print

  10-Bains,Balkav(2011), photographic Encyclopedia of Australian poultry Disease

  11-Bennett JW (2010). "An Overview of the Genus Aspergillus". Aspergillus: Molecular Biology and Genomics. Caister Academic Press. ISBN 978-1-904455-53-0

  12-Bergman, G., Hieder, G., Vogel,K.(1980)Mykotische spondylitis als ursache von bewegungsst orungen bei broiler.Monatschefte veterinary  medicine,35,349-351

  13-Bowersox, John (27 May 1999). "Experimental Staph Vaccine Broadly Protective in Animal Studies". NIH. Archived from the original on 5 May 2007. Retrieved 28 July 2007

  14-Carter AP, Clemons WM, Brodersen DE, Morgan-Warren RJ, Wimberly BT, Ramakrishnan V (September 2000). "Functional insights from the structure of the 30S ribosomal subunit and its interactions with antibiotics". Nature 407 (6802): 340–8. doi:10.1038/35030019. PMID 11014183

  15-Cimolai. MRSA and the environment: implications for comprehensive control measures. European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology (2008) vol. 27 (7) pp. 481-93

  16-Clauditz A, Resch A, Wieland KP, Peschel A, Götz F (August 2006). "Staphyloxanthin plays a role in the fitness of Staphylococcus aureus and its ability to cope with oxidative stress". Infection and immunity 74 (8): 4950–3. doi:10.1128/IAI.00204-06. PMC 1539600. PMID 16861688

  17-Curran JP, Al-Salihi FL (1980). "Neonatal staphylococcal scalded skin syndrome: massive outbreak due to an unusual phage type". Pediatrics 66 (2): 285–90. PMID 6447271.

  18-Escherichia coli". CDC National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases. Retrieved 2012-10-02

  19-Esmit,john(1997)Australian veterinary journal New model of chronic osteomyelitis with staphylococcus Areus in ship

  20-George M. Garrity, ed. (July 26, 2005) [1984(Williams & Wilkins)]. The Gammaproteobacteria. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. 2B (2nd ed.). New York: Springer. pp. 1108. ISBN 978-0-387-24144-9. British Library no. GBA561951

  21-Harari,Joseph (june2013) Australian veterinary journal page 198               

  22-Luis M. De LA Maza; Pezzlo, Marie T.; Janet T. Shigei; Peterson, Ellena M. (2004). Color Atlas of Medical Bacteriology. Washington, D.C: ASM Press. p. 103.

  23-MacConkey AT (1905). "Lactose-Fermenting Bacteria in Faeces.". J Hyg (Lond) 5 (3): 333–79. PMID 20474229.

  24-MacConkey AT (1908). "Bile Salt Media and their advantages in some Bacteriological Examinations.". J Hyg (Lond) 8 (3): 322–34. PMID 20474363.

  25-Machida, M; Gomi, K (editors) (2010). Aspergillus: Molecular Biology and Genomics. Caister Academic Press. ISBN 978-1-904455-53-0

  26-MIGULA (W.): Bacteriaceae (Stabchenbacterien). In: A. ENGLER and K. PRANTL (eds): Die Naturlichen Pfanzenfamilien, W. Engelmann, Leipzig, Teil I, Abteilung Ia, 1895, pp. 20–30.

  27-Ogston A (1984). ""On Abscesses". Classics in Infectious Diseases". Rev Infect Dis 6 (1): 122–28. PMID 6369479.

  28-Patterson MJ (1996). Streptococcus. In: Baron's Medical Microbiology (Baron S et al. , eds.) (4th ed.). Univ of Texas Medical Branch. (via NCBI Bookshelf) ISBN 0-9631172-1-1.

     29-Result of detail taxonomy information". TXSearch Taxonomy Retrieval. DNA Data Bank of Japan. 19 February 2010. http://txsearch.ddbj.nig.ac.jp/txsearch/txsearch.TXSearch?tx_Clas=scientific+name&tx_Name=Streptococcus&tx_Rank=All&tx_Rmax=10&tx_Dcls=yes&tx_Lang=en&tx_Mode=DETAIL&tx_Id=1301&tx_R_Id=0. Retrieved 30 March 2010

  30-Ryan KJ, Ray CG (editors) (2004). Sherris Medical Microbiology (4th ed.). McGraw Hill. ISBN 0-8385-8529-9.

  31-T. J. Connor , Deirdre McConaghy & Joan A. Smyth (1999) Development of a  experimental model of bacterial chondronecrosis with osteomyelitis in broiler following exposure to Staphylococcus aureus byaerosol, and inoculation with chicken anaemia and infectious bursal disease viruses, Avian Pathology

  32-Thorp, Barry (2005) European veterinary meeting

  33-Whitt, Dixie D.; Salyers, Abigail A. (2002) [2002]. "14". Bacterial Pathogenesis: A Molecular Approach (2nd ed.). USA: ASM Press. ISBN 1-55581-171-X.


موضوع پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, نمونه پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, جستجوی پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, فایل Word پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, دانلود پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, فایل PDF پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)در رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده این مطالعه به منظور مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار‌های اول، دوم، سوم و چهارم ...

پایان‌ نامه : برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی (D.V.M) عنوان : بررسی میزان آلودگی باکتریایی تخم مرغ های هچ نشده در جوجه کشی شهرستان مهاباد جوجه کشی به عنوان یک بخش مهم در صنعت طیور می باشد و با رعایت اصول بهداشتی می توان از شیوع بیماریهای باکتریایی جلوگیری بعمل آورد. در این تحقیق از 200 نمونه تخم مرغ هچ نشده در شرایط استریل در چهار فصل سال نمونه برداری شد و در 26 % ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور چکیده این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­طور کاملاً تصادفی مورد ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M چکیده: هدف: بیماری نیوکاسل از بیماری‌های مهم اقتصادی صنعت طیور در ایران می‌باشد که در اکثر گله‌های طیور رایج بوده و باعث خسارات اقتصادی فراوان می‌گردد. بطور معمول جهت تشخیص این بیماری از روشهای سرولوژیک بخصوص روش HI و ELISA استفاده می گردد.. مواد ورش کار: در مطالعه حاضر تعداد 10 فارم که از نظر شرایط محیطی، مدیریتی، پرورشی ...

پایان‌ نامه : برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی (D.V.M) چکیده فارسی عنوان:بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری‏های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی آب آشامیدنی از فاکتورهای مغذی و حیاتی است که برای رشد مطلوب و کنترل حرارت بدن ، ضرورت داشته و باید همیشه در دسترس باشد. آب یکی از مواد متشکله تمام سلولها و بافت های حیوان می باشد و محیطی است برای انجام تمام فرآیندهای ...

پایاننامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده موضوع پرورش طیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعه کنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیص داده و هر روز رو به گسترش است. لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. این آزمایش به ...

چکیده: به منظور بررسی فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی پژوهشی با 4 آزمایش طراحی گردید. آزمایش اوّل: در این آزمایش از تعداد 216 جوجه گوشتی بعد از 21 روزگی استفاده شد. بعد از 21 روزگی، 45 پی پی‌ام آتنولول و لوتیروکسین در جیره و یک شاهد در دو جنس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، به صورت فاکتوریل 3×2 به اجرا درآمد. در طول دوره آزمایش تلفات ناشی از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تغذیه دام چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین بود. بدین منظور 240 قطعه بلدرچین یک روزه در 4 تیمار و 4 تکرار و 15قطعه بلدرچین در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. گروه­های آزمایشی شامل تیمار شاهد(جیره پایه+0% سیاه‌دانه)، تیمار ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M چکیده: هدف: بیماری ناشی از رئوویروس‌ های پرندگان از بیماریهای مهم اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد، که در طیور گوشتی و بخصوص طیور مادر گوشتی موجب افزایش تلفات و موارد حذفی، آرتریت، تنوسینوویت و کاهش عملکرد و کاهش کیفیت تخم مرغ می‌گردد. مواد و روش کار: در مطالعه حاضر تعداد پنج فارم مادر گوشتی که از نظر شرایط مدیریتی، تغذیه‌ای ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

ثبت سفارش