پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج)

word 980 KB 32430 129
1390 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۱,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی جنگلداری

  بررس‍ی اکولوژیک پوشش گ‍یاه‍ی منطقه جنگل‍ی وزگ  (جنوب شرق‍ی یاسوج)

  چک‍یده

  در مطالعات کاربردی برای حل مسائل اکولوژیکی در ارتباط با مدیریت و حفاظت از اکوسیستم‌ های طبیعی، شناخت و بررسی پوشش گیاهی بسیار مهم است. بررسی اکولوژیکی پوشش گیاهی جنگل‌های زاگرس که وسیع‌ترین ناحیه رویشی کشور محسوب می‌شوند، مسئله حفاظت و حمایت در آن از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی جنگل وزگ واقع در جنوب شرقی یاسوج بود. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به پوشش درختی و درختچه‌ای، تعداد 61 قطعه نمونه 450 متر مربعی بصورت تصادفی سیستماتیک پیاده گردید. در هر قطعه نمونه، برآورد پوشش گونه‌ها‍ی درخت‍ی و درختچه‌ای به صورت ع‍ین‍ی و به صورت درصد ب‍یان گردید. جهت برداشت پوشش علف‍ی در چهار گوشه و مرکز پلات اصلی پنج م‍یکرو پلات به ابعاد یک متر مربع برداشت شد و نوع گونه و درصد پوشش آن به روش براون-بلانکه تخم‍ین زده شد. همچن‍ین جهت اندازه‌گ‍یری زادآوری گونه‌های چوب‍ی، در هر قطعه نمونه اصل‍ی، قطعات نمونه‌ا‍ی مربع شکل به ابعاد 8×8 متر پ‍یاده گردید و تمام‍ی نهال‌های شاخه‌زاد و دانه‌زاد برای هر گونه ثبت شد. به منظور مشخص کردن گروه‌های اکولوژیک و گونه‌های شاخص در منطقه مورد مطالعه از تحل‍یل دو طرفه گونه‌های شاخص (TWINSPAN) استفاده گردید. جهت تع‍ی‍ین و برآورد تنوع زیستی گ‍یاه‍ی از شاخص‌ها‍ی عددی غنای گونه‌ای مارگالف و منه‍ین‍یک، یکنواختی پایلو و تنوع گونه‌ا‍ی شانون-وینر و س‍یمپسون استفاده شد. دو روش رسته‌بندی، روش آنال‍یز تطب‍یق‍ی قوس‌گیری شده (DCA) و روش آنال‍یز تحل‍یل تطب‍یق‍ی متعارف (CCA) برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین پوشش گیاهی و زادآوری با متغیرهای محیطی بکار گرفته شد. نمونه‌های جمع‌آوری شده با استفاده از فلورهای مختلف شناسایی گردید. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه چهار گروه اکولوژیک وجود دارد که این گروه‌ها عبارتند از: گروه اول Quercus brantii-Anthenus italica، گروه دوم Heteranthelium piliferum-Avena clauda، گروه سوم Teucrium polium و گروه چهارم Salvia reautreana. همچنین ارتباط بین گروه‌های اکولوژیک با متغ‍یرهای مح‍یط‍ی و شاخص‌های تنوع زیست‍ی معن‍ی‌دار‍ بود. مؤثرترین متغ‍یرهای مح‍یط‍ی در ارتباط با گروه‌های اکولوژیک، متغ‍یر درصد لاشبرگ، ارتفاع از سطح دریا، درصد پوشش علف‍ی و درصد ش‍یب بود. نتایج نشان داد که عوامل فیزیوگرافی روی شاخص‌های تنوع زیستی گیاهی تأثیر معنی‌دار داشته، به طوری که ارتفاع از سطح دریا بر شاخص تنوع س‍یمپسون و یکنواختی، جهت جغراف‍یای‍ی بر شاخص‌ها‍ی غنای مارگالف و منهین‍یک و درصد ش‍یب بر شاخص‌ها‍ی تنوع س‍یمپسون و شانون- وینر و شاخص یکنواختی اثر معنی‌داری داشتند. طبق نتایج بدست آمده زادآوری‌ گونه‌های درختی و درختچه‌ای با متغ‍یرهایی چون ارتفاع از سطح دریا، درصد پوشش سنگ‍ی، درصد لاشبرگ و آهک و پتاس‍یم خاک ارتباط معن‍ی‌داری نشان داد. در بررس‍ی فلورست‍یک گ‍یاهان منطقه مورد مطالعه، 122 گونه گ‍یاه‍ی شناسایی گردید که این گونه‌ها به 32 ت‍یره و 102 جنس تعلق داشته و  ب‍یشترین شکل رویش‍ی متعلق به تروف‍یت‌ها و ب‍یشترین درصد عناصر شناسای‍ی شده در منطقه مورد مطالعه متعلق به  عناصر منطقه ایران توران‍ی بود.

  واژه‌های کل‍یدی: زاگرس، پوشش گ‍یاه‍ی، گروه‌ های اکولوژیک، تنوع زیست‍ی، زادآوری، فلور، عوامل مح‍یط‍ی، یاسوج، وزگ

   

  فصل اول: مقدمه وکلیات

   

  1-1-مقدمه

  پوشش گیاهی، شامل کلیه گونه‌ های گیاهی و طرز پراکنش مکانی و زمانی آنها در یک ناحیه می‌باشد و از گونه‌های مختلفی تشکیل شده است (تالیس[1]، 1991). گیاهان به صورت اجتماعی زندگی می‌کنند و در یک اکوسیستم، بین گیاهان و سایر اجزای آن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد (بیبی[2]، 1993، استیلینگ[3]، 2002). از آنجایی که گیاهان تحت تأثیر عوامل محیطی مانند اقلیم، خاک و فیزیوگرافی می‌باشند به همین جهت برای سالیان متمادی آنها در طبقه‌بندی رویشگاه مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا شرایط رویشگاهی و تولید بالقوه جنگل را نشان دهند (میرزایی و همکاران، 1386). از طرفی گرد آمدن درختان و درختچه‌ها و سایر گیاهان و جانوران کوچک و بزرگ در رویشگاه معین به هیچ وجه تصادفی نیست (احمدی و شیخ السلامی، 1383). پوشش گیاهی، شرایط و شایستگی‌های زیادی را در روی زمین برای مطالعه کردن دارد زیرا اولاً توزیع و تعریف تیپ‌های مختلف پوشش و جوامع گیاهی بعنوان علم فیتوسوسیولوژی معرفی می‌شود که در آن، تیپ‌ها و جوامع در نقشه‌های پوشش گیاهی به ترسیم کشیده می‌شوند و ثانیاً مطالعه روابط گونه‌های گیاهی و محیط زیست آنها بعنوان زیستگاهی برای جانوران، پرندگان و حشرات، مهم‌ترین نقش را در سرنوشت موجودات کره زمین بازی می‌نماید. اثرات ناهمگن بودن محیط بر روی پوشش گیاهی به خوبی شناخته شده است و هر چند چنین واکنش‌هایی از پوشش گیاهی در الگوی پراکندگی آنها متجلی می‌شود ولی عمدتاً ترکیب گیاهی را تغییر داده و در مقیاس کلان ظاهر می‌گردند (مقدم، 1380). داشتن اطلاعات از پوشش گیاهی ممکن است ما را در حل مسائل اکولوژیکی مانند اهداف مدیریتی بر پوشش و حفاظت بیولوژیک، کمک کند. در واقع، با مطالعه پوشش گیاهی و عوامل مختلف محیطی همچون فیزیوگرافی، خاک و اقلیم، می‌توان به پایداری جوامع گیاهی و همبستگی این عوامل با پوشش گیاهی پی برد که این مسئله از جهت توسعه و احیای جوامع جنگلی بسیار مهم و کاربردی است (بصیری، 1382). توصیف پوشش گیاهی همواره بخش مهمی از مطالعات اکولوژی را به خود اختصاص داده و ارتباط بین شرایط رویشگاهی و پوشش گیاهی توسط محققین مختلفی بررسی شده است (ویتنی[4]، 1991.، هیکس و پیرسی[5]، 1997 و کاشین[6] و همکاران، 2003). از نظر جغرافیایی، کشور ایران در منطقه‌ای از نیمکره شمالی واقع شده است که معمولاً فقیر از جنگل می‌باشد. با این وجود، به دلیل تنوع اقلیمی کشور، وسعت زیاد آن و رشته کوههای البرز و زاگرس جنگلهای متنوعی در آن گسترش یافته‌اند. ناحیه رویشی زاگرس به عنوان وسیع‌ترین ناحیه رویشی کشور محسوب می‌شود (آریان‌وند و پیروکیلی، 1374)، که با طول متوسط 1500 کیلومتر و عرض 75 کیلومتر بین دو مدار 29 تا 38 درجه عرض شمالی و 45 تا 52 درجه طول شرقی از ارتفاع 650 تا 2700 متر از سطح دریا گسترش دارد (یوسفی و همکاران، 1381) که از سردشت واقع در استان آذربایجان غربی تا فسا واقع در استان فارس گسترش داشته و شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، لرستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و فارس می‌باشد. این جنگلها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک، تلطیف آب و هوا و حفاظت محیط زیست منطقه و کشور ایفا می‌کنند. همچنین وجود گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری این منطقه را متمایز از سایر مناطق ساخته و توجه اکثر محققین علوم زیستی را به خود معطوف ساخته است. امروزه این جنگل ها در معرض تخریب قرار گرفته‌اند (فتاحی، 1373). بنابراین این جنگلها نیاز مبرم به حمایت و حفاظت دارند که این هم نیازمند شناخت بهتر از روابط بین رستنی‌ها و شرایط رویشگاهی در اکوسیستم و تنوع زیستی آن می‌باشد که یکی از اهداف مهم مدیریت واحدهای زیست محیطی و دستیابی به اصل توسعه مستمر و پایدار می‌باشند. جنگلهای استان کهگیلویه و بویراحمد در ناحیه رویشی زاگرس جنوبی قرار گرفته‌اند و یک میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس را شامل می‌شوند. گونه غالب این جنگلها بلوط ایرانی می‌باشد و گونه‌های دیگری از جمله بنه، بادام وحشی، زالزالک، زبان گنجشک، گلابی وحشی، افرا و غیره همراه آن حضور دارند. منطقه مورد تحقیق بخشی از جنگل‌های استان کهگیلویه و بویر احمد در 15 کیلومتری جنوب شرق یاسوج در منطقه وزگ قرار دارد که به لحاظ توپوگرافی، جهات جغرافیایی، غنای گونه‌ای و شرایط خاص رویشگاهی دارای تنوع بسیار خوبی بوده و چشم انداز رویشی خاصی را در منطقه به وجود آورده است. با توجه به اینکه گزارشی مبنی بر مطالعه اکولوژیک پوشش گیاهی در این منطقه مشاهده نشده است به همین منظور به جهت انجام مطالعات پوشش گیاهی و تفکیک جوامع موجود و بررسی تنوع زیستی منطقه جهت مدیریت بهتر این تحقیق انجام می‌شود. علاوه بر این در این تحقیق زادآوری طبیعی گونه‌های درختی و درختچه‌ای منطقه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با دستیابی به این اطلاعات بتوان گام مهم و مؤثری در جهت حفظ و احیای گونه‌های درختی و درختچه‌ای منطقه برداشت و با بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر زادآوری طبیعی گونه‌ها بتوان راهکارهای کاربردی و مناسبی در امر جنگل‌کاری گونه‌های بومی ارائه داد. به طور کلی می‌توان گفت که تحقیق حاضر اهداف زیر را دنبال خواهد کرد:

  1- تعیین گروههای اکولوژیک گیاهی منطقه مورد مطالعه

  2- تعیین مهمترین فاکتورهای محیطی مؤثر در تفکیک گروه‌های اکولوژیک

   3-دستیابی به اطلاعاتی در خصوص تنوع زیستی منطقه و رابطه آن با فاکتورهای محیطی    

  The ecological study of vegetation in Vezg forest (Southeastern of Yasouj)

   

  Abstract

  In functional studies to solve the ecological problems in relation with management and natural ecosystem protection, recognition and study vegetation are so important. Ecological study of vegetation Zagros forest which are the largest growth area in country, and protect affair and support in it has especial importance. The aim of research was ecological study of forest vegetation Vezg located in Southeast of Yasouj. To assemble of the dates related to the tree and shrub cover, using 61 sample plots (30m×30m) in a random systematic grid. In each sample plots estimated of tree and shrubs cover expressed as percentage and objectively. In order to remove the herbaceous cover in 4 corners and the main plot center, 5 micro-plots (0/5 m×2m) in the size of one square meter and its covers percentage was estimate by Braun-Blanquet scale. Although in order to measure the regeneration of woody species, in each main sample plot, dropped off square sample plots in size of 8×8 meters and was registered all seedling and stump sprouts for each type. To recognize ecological species groups and indicator in study area Twinspan  analysis was used. To determine and estimate the diversity of plant  species, Shannon-Winer and Simpson diversity indices and richness, Margalef and Menhinick and Pilo evenness indices was used. Two ordinations approach, DCA and CCA, were applied to determine the relationships between vegetation and regeneration data with environmental variables. Collected plants were recognized by using of indispensable references. Results showed that there were four ecological species groups in studied area: First group: Quercus brantii-Anthenus italic, second group: Heteranthelium piliferum-Avena clauda, third group: Teucrium polium and fourth group: Salvia reautreana. Even though the relation between ecological groups were meaning with environmental variables and diversity indices. The most effective environmental variables in relation with ecological groups were litters percent variable, elevation, herbaceous cover and slope percentage. Results showed that physiographic factor has meaning effects on diversity index, so that elevation had Simpson and evenness index, direction effect on Margalof and Manhinic richness index and slope had effect on Shannon-winer and Simpson diversity and evenness index. Results showed that regeneration of shrub is mainly associated with elevation, rock cover, percent litter, lime and potassium soil. In floristic study of vegetation in the study area, 122 species were recognized which these species belong to 32 families and 102 genera, and most life forms belong to Therophyt and most of plants chorotype are related to Irano-Turanian.

  Key words: Zagros, vegetation, ecological groups, diversity, regeneration, flor, environmental factors, Yasouj, Vezg.

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و کلیات

  1-1-مقدمه..................................................................................................................................................... 1

  1-2-کلیات.................................................................... ............................................................................................ 3

  1-2-1- اکولوژی............................................................ ............................................................................... 3

  1-2-3- مفهوم جامعه گیاهی......................................... ..................................................................................... 3

  1-2-4- گروه گونه اکولوژیک ....................................................................................................................... 4

  1-2-5- تنوع زیستی...................................................................................................................................... 5

  1-2-5-2- تنوع گونه‌ای و اجزای آن.............................................................................................................. 6

  1-2-5-3-انواع تنوع....................................................................................................................................... 6

  1-2-5-4- روش‌های اندازه‌گیری تنوع .......................................................................................................... 7

  1-2-5-5- شاخص‌ها و نمایه‌های ریاضی برای اندازه‌گیری تنوع................................................................... 8

  1-2-5-5-1-شاخص‌های تنوع گونه‌ای.......................................................................................................... 8

  1-2-5-5-2-شاخص‌های غنای گونه‌ای......................................................................................................... 9

  1-2-5-5-3-شاخص‌های یکنواختی گونه‌ای................................................................................................. 9

  1-2-6- فلور................................................................................................................................................... 10

  1-2-7- زادآوری............................................................................................................................................. 11

  1-2-8- عوامل محیطی.................................................................................................................................. 12

  1-2-8-1- فیزیوگرافی................................................................................................................................... 12

  1-2-8-1-1- ارتفاع از سطح دریا.................................................................................................................. 12

  1-2-8-1-2- جهت‌ جغرافیایی...................................................................................................................... 13

  1-2-8-1-3- شیب........................................................................................................................................ 13

  1-2-8-2- خاک............................................................................................................................................ 13

  1-2-8-2-1- خصوصیات  فیزیکی................................................................................................................ ....  14       

  1-2-8-2-2- خصوصیات شیمیایی............................................................................................................... 14

  1-2-9- روش‌های آماری در آنالیز پوشش گیاهی......................................................................................... 14

  1-2-9-1- روش طبقه‌بندی.......................................................................................................................... 14

  I

  1-2-9-2-روش رسته‌بندی............................................................................................................................ 15

  فصل دوم : مروری بر پژوهش‌های انجام شده

  2-1- مطالعات صورت گرفته در زمینه گروه گونه‌های اکولوژیک و ارتباط آن با عوامل محیطی................. 17

  2-2- مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع زیستی...................................................................................... 23

  2-3- مطالعات صورت گرفته در زمینه فلور................................................................................................... 25

  2-4- مطالعات صورت گرفته در زمینه زادآوری............................................................................................. 27

  فصل سوم: مواد و روشها

  3-1-منطقه مورد مطالعه................................................................................................................................ 29

  3-1-2-زمین‌شناسی....................................................................................................................................... 31

  3-1-3- خاکشناسی....................................................................................................................................... 31

  3-1-4- اقلیم منطقه...................................................................................................................................... 31

  3-1-5- وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه................................................................................................ 32

  3-2-روش جمع‌آوری داده‌ها........................................................................................................................... 33

  3-2-1- روش نمونه‌برداری از پوشش گیاهی................................................................................................. 33

  3-2-2-نمونه‌برداری از عوامل محیطی........................................................................................................... 35

  3-2-2-1-نمونه‌برداری از خاک..................................................................................................................... 35

  3-2-2-2-نمونه‌برداری از عوامل فیزیوگرافی................................................................................................. 35

  3-3-روش تحلیل گروه گونه اکولوژیک.......................................................................................................... 36

  3-3-1-روش تعیین گونه‌های شاخص........................................................................................................... 36

  3-3-2- ارتباط بین گروههای اکولوژیک با عوامل محیطی........................................................................... 36

  3-4-روش مطالعه تنوع زیستی...................................................................................................................... 36

  3-5-روش مطالعه فلور................................................................................................................................... 37

  3-6-روش مطالعه زادآوری............................................................................................................................. 37

  3-7-روش آزمایشگاهی شیمیایی و فیزیکی خاک......................................................................................... 37

  3-7-1- اندازه‌گیری pH خاک...................................................................................................................... 37

  3-7-2-اندازه‌گیری هدایت الکتریکی EC خاک........................................................................................... 38

  3-7-3-اندازه‌گیری نیتروژن کل خاک........................................................................................................... 38

  3-7-4- اندازه‌گیری فسفر قابل جذب خاک.................................................................................................. 39

  3-7-5- اندازه‌گیری پتاسیم قابل جذب......................................................................................................... 40

  3-7-6-اندازه‌گیری کربن آلی (مواد آلی خاک)............................................................................................. 40

  3-7-7- اندازه‌گیری میزان آهک خاک........................................................................................................... 41

  3-7-8- اندازه‌گیری سدیم خاک.................................................................................................................... 41

  3-7-9-تعیین بافت خاک به روش هیدرومتر................................................................................................ 42

  فصل چهارم: نتایج و بحث

  4-1- تعیین گروه گونه‌های اکولوژیک............................................................................................................ 43

  4-1-1-تعیین گروه‌های اکولوژیک و گونه‌های شاخص.................................................................................. 43

  II

  4-1-2- بررسی گروه‌های اکولوژیک در ارتباط با عوامل محیطی و شاخص‌های تنوع زیستی....................... 47

  4-1-2-1- نتایج آنالیز CCA....................................................................................................................... 47

  4-1-2- 2-نتایج آنالیز واریانس و مقایسه میانگین ..................................................................................... 51

  4-1-3- بحث و نتیجه‌گیری گروه گونه‌های اکولوژیک.................................................................................. 52

  4-2- نتایج تنوع زیستی................................................................................................................................. 55

  4-2-1-نتایج آنالیز یک طرفه و مقایسه میانگین شاخص‌های تنوع زیستی در طبقات مختلف (شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا)           55

  4-2-2- نتایج آنالیز همبستگی شاخص‌های تنوع زیستی با طبقات مختلف شیب، جهات جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا           57

  4-2-3-نتایج آنالیز همبستگی شاخص‌های تنوع زیستی  با متغیرهای محیطی ......................................... 58

  4-2-4- بحث و نتیجه‌گیری تنوع زیستی...................................................................................................... 60

  4-3- نتایج زادآوری گونه‌های درختی و درختچه‌ای...................................................................................... 61

  4-3-1- نتایج آنالیز DCA........................................................................................................................... 62

  4-3-2- نتایج آنالیز CCA........................................................................................................................... 63

  4-3-3- بحث و نتیجه‌گیری زادآوری............................................................................................................. 68

  4-4- نتایج بررسی عوامل توپوگرافی در ارتباط با عوامل خاکی و محیطی................................................... 70

  4-4-1- نتایج آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین عوامل خاکی در طبقات مختلف (شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا) 70

  4-4-2- نتایج آنالیز همبستگی...................................................................................................................... 73

  4-4-3- بحث بررسی عوامل توپوگرافی در ارتباط با عوامل خاکی و محیطی............................................... 74

  4-5- نتای بررسی فلورستیک منطقه............................................................................................................. 76

  4-5-1- بحث فلور.......................................................................................................................................... 76

  4-6- نتیجه­گیری کلی.................................................................................................................................... 83

  4-7- پیشنهادات............................................................................................................................................. 85

  منابع مورد استفاده........................................................................................................................................... 86

  پیوست............................................................................................................................................................ 107

   

   

  منبع:

   

  ابراری واجاری، ک و غ، ویس کرمی (1384). ״مطالعه فلورستیک منطقه هشتادپهلو خرم آباد (استان لرستان) ״، مجله منابع طبیعی ایران، 67: 58-64.

  ابراهیمی‌کبریا، خ. (1381). بررسی تأثیر عوامل توپوگرافی و چرا بر تغییرات درصد پوشش گیاهی و تنوع در زیر حوضه سفید آب هراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، 82 صفحه.

  اجتهادی، ح.، عمادزاده، خ.، جوهرچی، م. ر و ف، معماریانی (1386). ״مطالعه و بررسی فلورستیک و اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه فریزی״، طرح تحقیقاتی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد.

  احمدی، ت و ع، شیخ الاسلامی (1383). ״نقش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در توده های بلند مازوی حوزه گلندرود (غرب مازندران) ״، مجله پژوهش سازندگی، 63 : 68-59.

  اسحاقی‌راد، ج.، زاهدی امیری، ق.، مروی مهاجر، م. ر و ا، متاجی (1388). ״ارتباط بین پوششهای رستنی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جوامع راش (مطالعه موردی: جنگل آموزشی- پژوهشی خیرودکنار نوشهر) ״، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 17 (2): 187-174.

  اسدی، م،. معصومی، ع. ا،. خاتم‌ساز، م و و. مظفریان (ویراستاران) ( 1384-1376). فلور ایران شماره‌های ۴۳، ۳۳، 13، 10، 8، ۶، ۵، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع .

  اسماعیل‌زاده، 1.، حسینی، م و اولادی، ج (1383). ״معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه سرخدار افرا تخته״، مجله پژوهش سازندگی در منابع طبیعی، شماره 68: 66-76.

  اسماعیل‌زاده، ا.، حسینی، س. م و م، طبری (1386). ״بررسی جوامع جنگلی سرخدار (Taxus baccata) ذخیره گاه افرا تخته״، مجله پژوهش سازندگی در منابع طبیعی، (74): 17-24.

  اکبرزاده، م و ش، رزاقی (1381). ״حفظ و بقای گونه‌های مهم مرتعی با استفاده از گرده افشانی زنبور عسل در مراتع ییلاقی استان مازندران״. مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحقیقات مدیریت دام و مرتع، سمنان.

  ایرانبخش، ع.، حمدی، م. م و م. اسدی (1387). ״معرفی فلور، شکل‌های زیستی و کوروتیپ‌های گیاهان منطقه گرمسار در استان سمنان״، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، (79): 179-199.

  آریاوند، ا و م. پیروکیلی (1374). ״بررسی جوامع گیاهی یازفت در غرب چهارمحال بختیاری״، مجله پژوهش سازندگی، 28: 63- 58.

  الوانی‌نژاد، س. (1378). بررسی عوامل مؤثر بر پراکنش گونه بادام کوهی (Amygdalus Scoparia) در دو منطقه مختلف استان فارس. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی.

  آهنی، ح،. پوربابایی، ح و ا. بنیاد (1385). ״بررسی تنوع گونه‌های درختی بر اساس طبقات قطری در رویشگاههای کرکف (Acer platanoides) جنگل شفا‌رود״، مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی، 12: 534-525.

  بابائیان، م. (1380). بررسی اوت اکولوژی کیکم Acer monspesonalum sub sp. Cinerasens در سه منطقه استان فارس (فیروزآباد، سرجهان، سپیدان).

  بصیری، ر. (1382). ״مطالعه اکولوژیک منطقه رویشی وی‌ول با استفاده از تحلیل عوامل محیطی در منطقه مریوان״، رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، 124 صفحه.

  بصیری، ر و پ، کرمی (1385). ״ارزیابی تنوع گونه‌ای با استفاده از شاخص‌های تنوع در جنگل‌های چناره مریوان״، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 13(5).

  بصیری، ر.، اژدری، ف و ن، جوادی (1389). ״بررسی ارتباط برخی از فاکتورهای خاک و گروههای اکولوژیک در جنگلهای زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: منطقه گلزار ایذه) ״، مجموعه مقالات اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی. دانشگاه صنعتی اصفهان.

     پرما، ر و ش، شتایی جویباری (1389). ״اثر عوامل فیزیوگرافی و انسانی بر تاج پوشش و تنوع گونه‌ای چوبی در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: جنگلهای حفاظت شده قلاجه استان کرمانشاه) ״، فصلنامه علمی-پژوهشی جنگل وصنوبر ایران. 18(4): 539-555. 

  پوربابایی، ح. ( 1380). ״بررسی تنوع زیستی گونه‌های چوبی در جنگلهای راش گیلان״،  مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار، انتشارات سازمان جنگلها، مراتع آبخیزداری کشور. 770 صفحه.

  پوربابایی، ح. (1383). کاربرد آمار در بوم‌شناسی (روش‌ها و محاسبات پایه‌ای). انتشارات دانشگاه گیلان، 428 صفحه.

  پوربابایی، ح و ح، آهنی (1383). ״تنوع زیستی گونه‌های چوبی در رویشگاههای کرکف در جنگلهای شفارود گیلان״،  نشریه  علمی پژوهشی رستنیها، 5 (2).

  پوربابایی، ح.، حیدری، م و ع، صالحی (1389). ״گروه گونه‌های اکولوژیک در رابطه با عوامل محیطی در جنگلهای منطقه قلارنگ، استان ایلام״، مجله زیست شناسی ایران، 23 (4): 508-518.

  پوررضایی، ج.، ترنیان، ف.، پایرنج، ج و م، دیفرخش (1389). ״بررسی فلورستیک و جغرافیایی گیاهی حوضه آبخیز تنگ بن بهبهان״، مجله جنگل ایران و انجمن جنگلبانی ایران، 2 (1): 37 تا 49.

  تقی‌پور، ع.، مصداقی، م.، حشمتی، غ  و ش، رستگار (1387). ״اثر عوامل محیطی بر پراکنش گونه‌های مرتعی در منطقه هزار جریب بهشهر (مطالعه موردی: مراتع سرخ گریوه)״، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 15 (4).

  توانکار، ف.، ب. مجنونیان و ا. بنیاد (1388). ״بررسی آثار بهره برداری بر زادآوری و فشردگی خاک جنگل در سیستم چوبکشی زمینی״، فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 48: 449 صفحه.

  تیموزاده، ع.، اکبری‌نیا، م.، حسینی، س. م و م، طبری (1382). ״بررسی جامعه شناسی گیاهی در جنگلهای شرق اردبیل (اسی‌قران، فندقلو، حسنی و بوبینی) ״، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی،    10(4): 146-135.

  جزیره‌ایی، م. (1379). جنگل‌کاری در خشکبوم. انتشارات دانشگاه تهران.

  جزیره­ای، م. ح. و م. ابراهیمی رستاقی (1382). جنگل‌شناسی زاگرس، انتشارات دانشگاه تهران،560 صفحه.

  جعفری، م.، رستم‌پور، م.، طویلی، ع.، زارع چاهوکی، م. ع و ج، فرزاد مهر (1387). ״آنالیز گرادیان مستقیم گونه‌های گیاهی و عوامل محیطی در گروه‌های اکولوژیک مراتع زیرکوه قاین״، مجله منابع طبیعی ایران، 2 (4): 329-343.

  جعفری، م.، زارع چاهوکی، م.، آذرنیوند، ح.، باغستانی میبدی، ن و ق، زاهدی امیری (1381). ״ بررسی روابط پوشش گیاهی مراتع پشتکوه استان یزد با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل چند متغیره״، مجله منابع طبیعی ایران، 55 (3): 319-342.

  جعفری، م.، زارع چاهوکی، م. ع.، طویلی، ع و ا. کهندل (1385). ״بررسی رابطه خصوصیات خاک با پراکنش گونه‌های گیاهی در مراتع استان قم״، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، (73): 110-116.

  جلالی، س. غ. ع و س. م حسینی (1379). ״بررسی آثار فاکتورهای مختلف محیطی بر زادآوری طبیعی گونه بلند مازو در سوردار نور״، ویژه نامه مقالات کشاورزی و علوم پایه، 8: 69-74.

  حاجی‌زاده، ا. (1369). خاکشناسی کشاورزی. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 210 صفحه.

  حبیبی کاسب، ح. (1371). مبانی خاکشناسی جنگل. انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2118: 425 صفحه.

  حسینی، ا.، معیری، م. ه و ح، حیدری (1387). ״اثر تغییرات ارتفاع از سطح دریا در زادآوری طبیعی و سایر خصوصیات کمی و کیفی بلوط غرب (مطالعه موردی جنگلهای هیانان ایلام) ״، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 15(1).

  حقانی، ق و م، حجتی (1385). ״بررسی روند تغییرات گونه‌ای در عملیات بیولوژیک بیابان‌زدایی״، فصلنامه جنگل و مرتع، (70): 44-51.

  حمزه، ب.، خان‌حسنی، م.، خداکرمی، ی و م، نعمتی‌پیکانی (1387). ״مطالعه فیتوسیولوژیکی و فلورستیکی منطقه چهار زبر استان کرمانشاه״، فصلنامه علمی-پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، 16 (2): 211-219.

  حمزه‌پور، م.، ثاقب‌طالبی، خ.، بردبار، ک.، جوکار، ل.، پاک‌پرور، م و ع. عباسی (1389). ״عوامل مؤثر بر گسترش گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss) در منطقه سپیدان فارس״، فصلنامه علمی-پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، 18 (4): 516-499.

  حیدری، م.، مهدوی، ع و س، عطارروشن (1388). ״شناخت رابطه برخی از عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی-شیمیایی خاک با گروههای بوم شناختی گیاهی در منطقه حفاظت شده مله‌گون ایلام״،  فصلنامه علمی-پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، 17 (1): 149-160.

  خادم الحسینی، ز. (1389). ״مقایسه شاخصهای عددی تنوع گونه‌ای در سه رویشگاه با شدت چرای متفاوت (مطالعه موردی: مرتع گردنه زنبوری ارسنجان) ״، مجله علمی پژوهشی مرتع، 4 (1): 104-110.

  خلیلیان، ص و ع. طاهری (1380). ״تحلیل اقتصادی طرح‌های مرتع داری در استان مرکزی״، مجموعه مقالات دومین سمینار ملی مرتع و مرتعداری در ایران، 24-33.

  رستمی، ع. (1389). ״ارتباط گروه‌های اکولوژیک گیاهی با برخی عوامل رویشگاهی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سراب ایوان در استان ایلام) ״، اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان.

  رضوی، س. ع.، رحمانی، ر و ع، ستاریان (1388). ״بررسی عوامل مؤثر بر تنوع زیستی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه در جنگل تحقیقاتی واز״، فصلنامه پژوهشهای علوم و فن آوری چوب و جنگل، 16 (1): 51-33.

  روانبخش، م.، اجتهادی، ح.، پوربابایی، ح و ج، قریشی الحسینی (1386). ״بررسی تنوع گونه‌های گیاهی ذخیره‌گاه جنگلی گیسوم تالش دراستان گیلان״، مجله محیط شناسی ایران، 20: 229- 218.

  زارع‌زاده، ع.، میروکیلی، م و ع، میرحسینی (1386). ״معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دره دام گاهان مهریز (استان یزد) ״، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، 74: 130-137.

  زارع‌مهرجردی، م.، قدوسی، ج.، نوروزی، ع و د، لطف‌الله زاده (1386). ״بررسی رابطه بین پوشش گیاهی با خاک و شکل زمین در حوزه دق فینو بندرعباس״، مجله علمی پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، 76: 146-150.

  زاهدی ‌امیری، ق و م. محمدی لیمائی (1381). ״ارتباط بین گروهای اکولوژیک گیاهی در اشکوب علفی با عوامل رویشگاهی (مطالعه موردی: جنگلهای میان‌بند نکا) ״، مجله منابع طبیعی ایران، 55 (3): 352-341.

  زاهدی، ق.، نویل، ل (1378). ״طبقه بندی هوموس جنگلی بر اساس خصوصیات جوامع گیاهی در یک جنگل آمیخته پهن برگ در کشور بلژیک״، مجله منابع طبیعی ایران، 42 (2). 52 صفحه.

  زرین کفش، م (1376). مبانی علوم خاک در ارتباط با گیاه و محیط. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. 808 صفحه.

  سفیدی، ک.، مروی مهاجر، م. ر.، زبیری، م و و. اعتماد (1386). بررسی تأثیر خشکه‌دارها در استقرار نهالهای راش و ممرز در جنگل آمیخته راش، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 3.

  سهرابی، ه. (1383). ״بررسی تنوع گونه های گیاهی در رابطه با عوامل فیزیوگرافی ده‌سرخ جوانرود״، فصلنامه جنگل و صنوبر ایران، 21: 293-280.

  صالحی، ع. (1383). ״بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با ترکیب پوشش درختی و عوامل توپوگرافی در بخش نم‌خانه جنگل خیرودکنار״، پایان‌نامه دکتری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 104 صفحه.

  صفاییان، ر.، آذرنیوند، ح.، جعفری، م و س، آزادی (1388). ״نقش عوامل محیطی در استراتژی بهر ه‌برداری پایدار از جاشیرزاران با تأکید بر عوامل خاکی و توپوگرافی (مطالعه موردی: جاشیرزاران شمال استان فارس)״، مجله علمی پژوهشی مرتع، (2): 190-202.

   صفی‌خانی، ک.، رحیمی‌نژاد، م. ر و ر، کلوندی (1386). ״معرفی رستنی‌ها و اشکال زیستی گونه‌های گیاهی منطقه کیان نهاوند (استان همدان) ״، مجله پژوهش سازندگی در منابع طبیعی، 74: 138-154.

   ضعیفی، م. (1376). ״گزارش نهایی طرح جمع‌آوری و تکمیل فلور استان هرمزگان״، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان هرمزگان، 23 صفحه.

  طباطبایی، م و ف، قصریانی (1371). منابع طبیعی کردستان. انتشارات جهاد دانشگاهی. 767 صفحه.

  عصری، ی. (1374). جامعه شناسی گیاهی. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 285 صفحه.

  عصری، ی. (1382). تنوع گیاهی در ذخیره‌گاه بیوسفر کویر. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، (305). 36 ص.

  عصری، ی و ب، حمزه (1387). ״جوامع گیاهی نورالدین آباد گرمسار״، فصلنامه پژوهش و سازندگی، (44): 10-100.

  عصری، ی و ط، افتخاری (1381). ״معرفی فلور و پوشش گیاهی تالاب سیاه کشیم״، مجله محیط شناسی، (29): 29-1.

  علوی، س. ج.، زاهدی امیری، ق. ا.، مروی مهاجر، م. ر و ز. نوری (1386). ״بررسی پراکنش مکانی گونه ملج در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر״، مجله محیط‌شناسی، (43): 93-100.

  غروی‌منجیلی، ص.، صالحی، ع.، ح، پوربابایی و ف، اسپندی (1388). ״طبقه‌بندی پوششهای درختی و درختچه‌ای و ارتباط آنها با برخی ویژگیهای خاک و شرایط توپوگرافی در جنگلهای شفارود، استان گیلان״، مجله جنگل و صنوبر ایران، 17 (3): 436-449.

  فتاحی، م. (1373). بررسی جنگلهای بلوط زاگرس و مهمترین عوامل تخریب آن. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 63 صفحه.

  فخیمی‌ ابرقویی، ا و م، مصداقی (1389). ״بررسی تنوع گونه‌ای در مراتع استپی صدرآباد ندوشن یزد״، مجله جنگل و مرتع، (86 و 87): 64-68.

  فیضی، م. ت.، ز، جابرالنصار، و م، خداقلی (1389). ״بررسی تیپهای گیاهی در منطقه زاگرس میانی״. مجموعه مقالات اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

  قادری‌وانگاه، ب.، صفائیان، ن و ح. ر، صادقی (1387). ״بررسی اثر بذرپاشی یونجه روی برخی خصوصیات پوشش گیاهی مراتع طبیعی״، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، (79): 166-172.

  قلاسی‌مود، ش.، جلیلی، ب و غ، بخشی‌خانیکی (1385). ״معرفی فلور و شکل زیستی گیاهان ناحیه غرب״، مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، (73): 65-73.

  قلیچ‌نیا، ح. (1378). ״بررسی درجه همبستگی جوامع گیاهی با عوامل توپوگرافی (شیب و جهت) در منطقه نردین״، مجله پژوهش سازندگی، 43: 33-37.

  قنبری‌شرفه، ع.، مروی مهاجر، م. ر و م، زبیری (1389). بررسی وضعیت زادآوری طبیعی سرخدار در جنگلهای ارسباران. فصلنامه علمی-پژوهشی جنگل وصنوبر ایران. 18 (3): 389-380.

  قهرمان، ا و ف، عطار (1377). تنوع زیستی گیاهان ایران. انتشارات دانشگاه تهران. 1176 صفحه.

  قهرمان، 1. (1379-1354). فلور رنگی ایران، جلد 20-1، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران

  مبین، ص. (1360). جغرافیای گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران، شماره 271، 902 صفحه.

  متاجی، ا. (1382). طبقه‌بندی رویشگاه بر اساس جوامع گیاهی، ساختار توده و وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگلهای طبیعی، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، 164 صفحه.

  متاجی، ا و س، بابایی کفاکی (1385). ״بررسی جوامع گیاهی و شرایط فیزیوگرافیکی به منظور تهیه نیمرخ جوامع جنگلی شمال ایران (مطالعه موردی جنگل خیرودکنار نوشهر)״، فصلنامه علمی_پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، 14، (3): 258 تا 265.

  محتشم ‌نیا ، س.، ، زاهدی ، ق  و ح، ارزانی (1386). ״مطالعه پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی اقلید در استان فارس در ارتباط با عوامل ادافیکی و فیزیوگرافی״، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی،  14 (6).

  محسن‌نژاد اندوانی، م.، شکری، م.، زالی، س. ح و ز، جعفریان (1389). ״بررسی اثر ویژگیهای خاک و عوامل فیزیوگرافی بر توزیع جوامع گیاهی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بهرستاق هراز) ״، مجله علمی پژوهشی مرتع، 4 (2): 275-262.

  محمدپور، ا. (1383). ״ تعیین جوامع گیاهی سری گرازبن جنگل آموزشی – پژوهشی خیرودکنار و ارتباط آن با خصوصیات شکل زمین ״، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 61 صفحه.

  محمدی سمانی، ک.، جلیلوند، ح.، صالحی، ع.، شهابی، م و ا، گلیج (1385). ״بررسی رابطه برخی از خصوصیات شیمیایی خاک با چند تیپ درختی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی مریوان)״، فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 14 (2): 148-158.

  محمدی کنگرانی، ح.، شامخی، ت.، بی‌نیاز، م و ف، شیرگاهی (1389). ״تحلیل شبکه تکالیف قانونی نهادهای منابع طبیعی به روش تحلیل شبکه‌ای (مطالعه استان کهگیلویه و بویراحمد)״، مجموعه مقالات اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی. دانشگاه صنعتی اصفهان. 

  محمودی، ج. (1386). ״بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان جنگل حفاظت شده کلار آباد در سطح گروه‌های اکولوژیک״، مجله زیست شناسی ایران، 20 (4): 362-353.

  مروی مهاجر، م. (1384). جنگل شناسی و پرورش جنگل .انتشارات دانشگاه تهران. 387 صفحه.

  مروی مهاجر، م. ر و م. م، فلاح چای (1384). ״بررسی نقش اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا در تنوع گونه‌های درختی جنگل‌های سیاهکل در شمال ایران״، مجله منابع طبیعی ایران، 58 (1): 103-89.

  مصداقی، م. (1378). ״بررسی غنای گونه‌ای و فرم‌های رویشی تحت سطوح بهره‌برداری مرتع در علفزارهای نیمه استپی شمال شرق ایران״، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 7 (3): 55-62.

  مصداقی، م. (1380). توصیف و تحلیل پوشش گیاهی (نوشته مارتین کنت و پدی کاکر). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 283 صفحه.

  مصداقی، م. (1384). بوم شناسی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 187 صفحه.

  مطالعه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، توسعه منابع آب (1374). سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد.

  مطالعه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد (1374). مرکز انفورماتیک و مطالعات توسعه.

  مظفریان، و. (1373). رده‌بندی گیاهی. جلد 1 و 2. نشر دانش امروز، تهران.

  مقدم، م. ر. (1380). اکولوژی توصیفی و آماری پوشش گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران، 285 صفحه.

  مهدی‌نیا، ت.، اجتهادی، ح و ع، سپهری (1385). ״بررسی همبستگی متغیرهای فیزیوگرافی و بارندگی با جوامع گیاهی موجود در حوزه آبخیز بابلرود، استان مازندران با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی״، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 13 (1).

  مهدوی، م.، حیدری، م و ج، اسحاقی‌راد (1389). ״بررسی تنوع زیستی و غنای گونه‌‌های گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی-شیمیایی خاک در منطقه حفاطت شده کبیرکوه״، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 18 (13): 426-436.

  میرزایی، ج.، اکبری‌نیا، م.، حسینی، س. م و ج، حسین‌زاده (1385). ״بررسی اکولوژیکی رویشگاه جنگلی ارغوان در شمال ایلام״، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 14 (4): 371-381.

  میرزایی، ج.، اکبری‌نیا، م.، حسینی، س. م.، سهرابی، ه و ج، حسین‌زاده (1386). ״تنوع گونه‌ای گیاهان علفی در رابطه با عوامل فیزیوگرافیک در اکوسیستمهای جنگلی زاگرس میانی״، مجله زیست‌شناسی ایران،20 (4): 382-375.

  میرزایی، ج.، اکبری‌نیا، م. حسینی، س. م.، طبری، م و غ. جلالی (1386). ״مقایسه تراکم زادآوری طبیعی گونه های چوبی در رابطه با عوامل فیزیوگرافی و خاک در جنگلهای زاگرس״، مجله پژوهش سازندگی،  77: 23-16.

  نادری، ح.، دیانتی‌تیلکی، ق.، مصداقی، م و ج، عبداللهی (1386). ״اثر خصوصیات منظر روی تنوع گیاهی مراتع خشک استان یزد״، اولین کنفرانس مهندسی برنامه‌ریزی و مدیریت سیستمهای محیط زیست، تهران، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.

  نجفی تیره شبانکاره، ک.، جلیلی، ع.، خراسانی، ن.، جم‌زاد، ز و ی، عصری (1387). ״بررسی رابطه عوامل اکولوژیک با انتشار جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنو״، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 15 (2): 179-199.

  نجفی تیره شبانکاره، ک.، جلیلی، ع.، خراسانی، ن.، جم‌زاد، ز و ی، عصری (1384). ״فلور، شکل‌های زیستی و کوروتیپ‌های گیاهان منطقه حفاظت شده گنو״، مجله پژوهش سازندگی در منابع طبیعی. (69): 50-62.

  نگهدارصابر، م. ر و ع. عباسی (1389). ״بررسی اثر زیراشکوب بر زادآوری طبیعی جنگلهای بنه (مطالعه موردی: جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس) ״، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 18 (4): 630-638.

  وب سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویر احمد، ((http:// www.mpo-kb.ir

  یوسفی، م.، غ. جلالی و م. فتاحی (1381). ״بررسی اثر تعرضات انسان و دام بر جنگلهای بلوط (منطقه پاتاوه) یاسوج״، مجله پژوهش سازندگی، 56، 57: 37- 27.

   

   

   

   

  Aarrestad, P. A., Masunga G. S., Hytteborn, H., Pitlagano, M. L., Marokane W and C. Skarpe. (2011). ״Influence of soil, tree cover and large herbivores on field layer vegetation along a savanna landscape gradient in northern Botswana״. Journal of Arid Environments., No. 75, pp. 290-297.

  Abbadi, G. A. & El Sheikh, M. A. )2002(.״Vegetation analysis of Failaka Island      (Kuwait) ״. Arid Environments., Vol. 50, pp. 153-165.

  Ahmad, S. S., Fazel, S., Elahi  Valeem, E., Iqbal Khan, Z., Sarwar, GH  and  Z,  Iqbal. (2009). ״Evaluation of  ecological aspects of Roadside vegetation around Havalian City using Multivariate techniques״. Pak. J. Bot., Vol. 41, No. 1. pp. 53-60.

  Alelign, A., Teketay, D., Yemshaw, Y and S. Edward. (2007). ״Diversity and status of regeneration of woody plants on the peninsula of Zegie, northwestern Ethiopia״. Tropical Ecology., Vol. 48, No. 1, pp. 37-49.

  Ali, M. M., Dickinson, G and K. J. Murphy. (2000). ״Predictors of plant diversity in a hyperarid desert waid ecosystem״. Journal of Arid Environments. No. 45, pp. 215-230.

  Al-Rawi, A. (1987). ״Flora of Kuwait״. Vol 2. Kuwait University Press.

  An, S. Q., Wang, Z. F., Liu, Z. L., Hong, B. G and R. L, Zhao. (1997). ״Effects of soil factors on species diversity in secondary forest communities״. Acta Ecologica Sinica., Vol. 17, No. 1, pp. 45–50 (in Chinese with English abstract).

  Archambullt, L. (1990). ״Landscape ecosystem of disturbed oak forest of southeastern Michigan. USA Lauretian Forestry Centre״, Forestry Canada, No. 20, pp. 1570-1582.

  Ardakani, M. R. (2005). Ecology. Teheran university publishers 6 the Edition. 340p.

  Arekhi1, S., Heydari, M and Pourbabaei, H. (2010). ״Vegetation-Environmental Relationships and Ecological Species Groups of the Ilam Oak Forest Landscape, Iran״. Caspian J. Env. Sci., Vol. 8, No.2,  pp. 115-125.

  Austin, M. P. (1968). ״An ordination study of a chalk – grassland community״., J. Ecology. No. 56, pp. 739-757.

  Badano, E. I., Cavieres, L. A., Molinga-Montenegro, M. A and C. L, Quiroz. (2005). ״Slope aspect influences plant association patterns in the Mediterranean matural of central Chile״. Journal of Arid Environments., No. 62, pp. 93-108.

  Baker, M. E. and B. V, Barnes. (1998). ״Landscape ecosystem diversity of river floodplains in northwestern Lower Michigan USA״. Canadian Journal of Forest Research., vol. 28, pp. 1405-1418.

  Bale, C. L., Williams, J. B and J. L. Charly. (1998). ״The impact of aspect on forest structure and floristics in some eastern Australian sites״. Forest Ecology and Management., No. 110, pp.  363-377.

  Barbour, M. G., Burk, J. H., Pitts, W. D., Gilliam, F. S. and M. W, Schwartz. (1999). Terrestrial, (3rd edition), An important of Addison Wesley Longman Incorporation, Plant Ecology., pp. 649.

  Barbur, M. G., Burk, J. H and W, Pitts. (1987). Terrestrial Plant Ecology, Sec. ed., the Bejamin Commings Publishing Company, Inc.

  Barnes, B. V., Pregitzer, K. S and T. A, Spies. (1982). ״Ecological forest site classification״. J. For., No. 80, pp. 493-498.

  Barnes, B. V., Zak, D. R., Denton, S. R. and Spurr, S. H. (1998). Forest Ecology 4th ed John Wiley an Sons, Inc., 774 pp.

  Becking, R. W. (1954). ״The Zurich-Montpellier school of phytosociology״. The Botanical Review. No. 23, pp. 412-488.

  Beeby, A. (1993). Appling ecology. Chapman and Hall. 441pp.

  Bergeron, S. and A Bouchard. (1984). ״Use of ecological species groups in analysis and classification of plant communities in a section of western Quebec״. Vegetatio., No. 56, pp. 45–63.

  Boll, T., Svenning, J. C., Vormisto, J., Normand, S., Grandez, c. and  H, Balslev. (2005). ״Spatial distribution and environmental preferences of the piassaba palm Aphandra Natalia (Arecaceae) along the Pastaza and Urituyacu rivers in Peru. Forest Ecology and Management״. No. 213, pp. 175-183.

  Boyles, R. L. and S. J, Tajchman. (1984). ״Stoniness and rockiness of a forested Appalachian catchment״. For. Ecol. Manage. No. 7, pp. 311–322.

  Braun-Blanquet,  J. (1928). Pflanzensoziologie. Grundzuge der vegetationskunde. Springer: Berlin.

  Braun-Blanquet, J.)1932(. Plant sociolgy. The study of plant communities. Mc Grow – Hill: New York and London, 438p.

  Bredenkamp, G. J. (1986). ״Ecological profiles of potential bush encroacher species in the Manyeleti Game Reserve״. South African J. Bot., Vol. 52, No. 1, pp. 53-59.

  Brosfske, K. D, Chen, J and T. R .Crow. (2001). ״Understory vegetation and site factors: implications for a managed Wisconsin landscape״. Forest Ecology and Management. No. 146, pp. 75-87.

  Brown, L. R., Bredenkamp, G. J and L. N. Van Rooyen. (1996). ״The phytosociology of the northern section of the Borakalalo Nature Reserve״. Koedoe., Vol. 39, No. 1, pp. 9-24.

  Burely, J. (2002). Forest biological diversity: An overview. Unasylva journal. 53(209): 3-9.

  Burger, J. A and D. L, Kelting. (1999). ״Using Soil Quality Indicators to Assess Forest Stand Management״. Forest Ecology  Management. No. 122, pp. 155-166.

  Burke, I. C., W. K, Lauenroth and W. J. Parton. (1997). ״Regional and temporal variation in net primary production and nitrogen mineralization in grasslands״. Ecology. No. 78, pp. 1330–1340.

  Cain, S. A. (1938). ״The species-area curve״. American Midland Naturalist. No. 19, pp. 573-581.

  Camberato, J. J. (2001). Cation Exchange Capacity – Everything You Want to Know and Much More., First printed in South Carolina Turfgrasss Foundation News.

  Cannon, H. C., Peart, R. P and L. Lighton. (1998). ״Tree species diversity in commercially logged Bornean Rainforest״. Science. No. 281, pp. 1366-1368.

  Carmean, W. H. (1975). ״Forest site quality evaluation in the United States״. Adv. Agronomy., No.  27, pp. 209–269.

  Chawla, A., Rajkumar, S., Singh, K. N., Brij, L and R. D. Singh. (2008). ״Plant Species Diversity Along an Altitudinal Gradient of Bhabha Valley in Western Himalaya״. Journal of Mountain. Vol. 5, pp.157–177.

  Clark, J. S. (1990). ״Landscape interactions among nitrogen mineralization, species composition and long-term fire frequency״. Biogeochemistry., Vol. 11, No.1, pp. 1-22.

  Clements, F. E. (1916). ״Plant succession: an analysis of the development of vegetation״. Carnegie Institute of Washington Publications. No. 242, pp. 512.

  Collins, B. and L. Battaglia. (2008). Oak regeneration in southeastern bottomland hardwood forest. Forest Ecology and Management. No. 255, pp. 3026–3034.

  Coroi. M., Skeffington, M. S., Giller, P, Smith., Gormally, C and G. O. Donovan. (2004). ״Vegetation diversity and stand structure in streamside forests in the south of Ireland״. Forest Ecology and Management. No. 202, PP.  39-57.

  Danita, N., and T. Ivanchi. (1994). Forest ecosystem types in the Moldova Repoblic. Revista.

  Dashtakian, K., Hadi Rad, M and  M. Abolghasemi. (2002). Ecological regions of Iran (Vegetation types of Abadeh Area). Research Institute of Forests and Rangelands Press: 115p.

  Davis, P. H. (1965-1988). Flora of Turkey. University of Edinburg. vols 1-10

  Debinski, D. M. and R. D. Holt. (2000). ״A survey and overview of habitat  fragmentation experiments״. Conservation Biology., No. 14, pp. 342–355.

  Dowling, A. Y., Webb, A. A and Y. c. Scanlan. )1986(.״Surface soil chemical and physical patterns in a brigalow-dawson gom forest central careensland״. Journal of Ecology., No. 12, pp. 155-182.

  Dufrene, M. and  P. Legendre. (1997). ״Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach״. Ecological Monographs. No. 67, pp. 345-366.

  During, H. J., Werger, M. J. A. and H. J. Willems. (eds.). (1988). Diversity and Pattern in Plant Communitties. SPB Academic Publishing, The Hague: the Netherlands.

  Dylis, N. V. (1964). Principles of construction of a classification of forest biogeocoenoses. In: V.N. Sukachev & N.V. Dylis (Eds.), Fundamentals of Forest Biogeocoenology. Oliver & Boyd, Edinburgh and London: pp. 572-589.

  Ejtehadi, H., Soltani, R and H. Zahedi Pour. (2007). ״Documenting and comparing plant species diversity by using numerical and parametric methods in Khaje Kakat, NE Iran״. Pakistan Journal of Biological Science (PJBS)., No. 10, pp. 3683-3687.

  Elliott, K. J and  J. D. Knoepp. (2005). ״The effects of three regeneration harvest methods on plant diversity and soil characteristics in the southern Appalachians״. Forest Ecology and Management., No. 211, pp. 296–317.

  Enright, N. J., B. P Miller and R. Akhtar. (2005). ״Desert vegetation and vegetation-environment relationships in Kirthar National Park, Sindh, Pakistan״. Journal of Arid Environments. No.  61, PP.  397-418.

  Fakhimi, E. (2008).The effect of defferent levels of grazing on litter and canopy    cover in Steppic Rangeland of Nodushan, Yazd Province , Iran, Thesis M.Sc, Degree in Rangeland , Tarbiat Modarres university, faculty of natural resoures, 44p.

  Fontaine, M., Aerts, R., Ozkan, K., Mert, A., Gulsoy, S., Suel, H., Waelkens, M and B. Muys. (2007). ״Elevation and exposition rather than soil types determine communities and site suitability in Mediterranean mountain forests of southern Anatolia״, Turkey. For. Ecol. Manage., No. 247, pp. 18-25.

  Fu, B. J., Liu, S. L., Ma, K. M and  Y. G. Zhu. (2004) ״Relationships between soil characteristics, topography and plant diversity in a heterogeneous״.  Plant and Soil, No. 261, pp. 47–54.

  Fuls, E. R., Bredenkamp, G. J., Van Rooyen, L. N and G. K, Theron. (1993). ״The physical environment and major plant communities of the Heilborn-Lindley- Earden-Villiers area, northern Orange Free State״. South Africa J. Bot., No. 59, pp. 345-359.

  Gairola, S., Sharma, Ch. M., Suyal, S and S. L. Ghildiyal. )2011(.״Composition and diversity of five major forest types in moist temperate climate of the western Himalayas״. For. Stud. China., Vol. 13, No. 2, pp, 139- 153.

  G-Campo, J.,. Alberto, F., Hodgoson, J., G-Ruiz, J and g. M-Marti. (1999). ״Plant community patterns in a gypsum area of  NE Spain, Interactions with topographic factors and soil erosion״. Journal of Arid Environments. No. 41, pp. 401- 410.

  Gleason, H. A. (1992). ״On the relation between species and area״. Ecology., No. 3, pp. 158-162.

  Golden, A. (2001). Relationships between aspect and plant distribution on calcareous soils near Missoula, Montana Northwest Science,. No. 75,  Vol. 3. pp. 197-203.

  Grabherr, G., Reiter, K and W. Willner. (2003). ״Towards objectivity in vegetation classification: the example of the Austrian forests״. Plant Ecology, No. 169, pp. 21–34.

  Grant, C. D and W. A. Loneragan. (2001). For. Ecol. Manage., No. 145, pp. 255-277.

  Grytnes, J. A. (2003). ״Species-richness patterns of vascular plants along seven altitudinal transects in Norway״. Ecography. No. 26. pp. 291–300.

  Hadi, A. (2001). Effect of altitude in woody species diversity of virgin forests. Asalem (Talesh). M. Sc. Thesis. The University of Gilan. 77 pp. (in Persian with English summary).

  Hardtle, W., von Oheimb, C and G. Westphal. (2005). ״Relationships between the vegetation and soil conditions in beech and beech-oak forests of northern Germany״. Plant Ecology, No. 177, pp. 113–124.

  Harmer, r., Tucker, N and R. Nickerson. (2004). ״Natural regeneration in Storm damaged Woods-1987 Storm Sites revisited״. Royal Forestry Society in Quarterly Journal of Forestry., Vol. 98, No. 3, pp. 182-190.

  Hashemi, A. (2010). ״Evaluating Plant Species Diversity and Physiographical Factors in Natural Broad Leaf Forest״. Journal of Environmental Sciences. Vol. 6, No. 1, pp. 20. 25

  Hassani, J. and A. Shahmoradi. (2007). ״Autecology of Prangos ferulacea in Kurdistan province״. Rangeland and desert research of Iran., Vol. 2, No. 14, pp. 171-184.

  Hassanzadeh, A and L. Malkmohamadi. (2010). Plant Community Traits of Shohada Protected Area, West Azerbijan, Iran. Notulae Scientia Biologicae., Vol. 2. No. 1, pp. 29-35.

  Hedman, C. W., Grace, S. L and S. E. King. )2000(.״Vegetation composition and structure of southern coastal plain pine forests: an ecological comparison״. Forest Ecology and Management., No. 134, pp. 233-247.

  Hegazy, A. K., Hammouda, O., Lovett-Doust, J and N. H. Gomaa. (2009). ״Variations of the germinable soil seed bank along the altitudinal gradient in the northwestern Red Sea region״. Acta Ecologica Sinica., No. 29, pp. 20–29.

  Hendricks, H. H., Bond, W. J., Midgley, J. J and P. A. Novellie. (2005). ״Plant species richness and composition a long livestock grazing intensity gradients in a Namaqualand (south Africa) protected area״. J. plant ecology., No. 176, pp. 19-33.

  Heshmati, G. A. (2003). ״Investigation of environmental factors on establishment and development of range plants by using multivariate analysis״. Journal of natural resources of Iran., V0l. 4, No. 4, pp.  27-34.

  Hicks, R. R., JR. (1998). Ecology and management of Central Hardwood Forest. John Wiley & Sons, Inc., NewYork.

  Hitz, O. M., Gärtner, H., Heinrich, I and M. Monbaron. (2008). ״Application of ash (Fraxinus excelsior L.) roots to determine erosion rates in mountain torrents״. CATENA. Vol. 72, No. 2, pp. 248-258.

  Hix, D. M and J. N, Pearcy. (1997). ״Forest ecosystems of the Marietta Unit, Wayne National Forest, southeastern Ohio: multifactor classification and analysis״. Can. J. For. Res., No.  27, pp. 1117-1131.

  Hossenini, A. (2003). ״Assessment of the structural changes in Hianan Forest (Ilam Provice) and presenting the optimum managerial guidelines״. M.Sc Thesis, Faculty of Foresty. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natrural Resources, 142p.

  Hunter, M. L. (2002). Fundamentals of conservation biology. Blackwell Science.

  Ishida, T., Aurigi, A and M. Yasuoka. (2005). World Digital Cities: Beyond heterogeneity. (Peter van den Besselaar and Satoshi Koizumi Eds). Digital Cities III, Information Technologies for Social Capital: a Cross-Cultural Perspective, Lecture Notes in Computer Science, State-of-the-Art Survey, 3081, pp. 413-428.

  Jangman, R. H. G., Ter Break, C. J. G and O. F. R, Van Tongeren. (1987). Data Analysis In.Community and Landscape Ecololgy, Pudoc, Wageningen.

  Jenny, H. (1980). The soil resource origin and behavior. New York Heidelberg: Berlin, pp. 297-289.

  Jensen, M. (1989). ״Soil moisture regimes on some rangeland of Southern Idaho״. Soil Science Soc. Amer. No. 48, pp. 1328-1330.

  Jiang, Y., Kang, M., Zhu, Y and G. Ku. (2007). ״Plant biodiversity patterns on Helan Mountain china״. Acta oecologica, No. 32, pp. 125-133.

  Jin Tun, Z. )2002(.״A study on relation of vegetation, climate and soil in shanxi province״. Journal of Plant Ecology., Vol. 162, pp. 23-31.

  Johnson, P. S., Shifley, S. R and  R. Rogers. (2002). The Ecology and Silviculture of Oaks. CABI Publishing: Wallingford, UK.

  Kaller, A. (2001). Vegetation-environment interactions in a boreonemoral forest in east central Sweden, Master thesis.Department of Environmental Assessment Swedish University of Agricultural Sciences. pp: 20.

  Kantarci, M. D. )1991). ״The site classification of Mediterranean region״. Turkey Forest Ministry Press., No. 668/64.

  Kashian, D. M., Barnes, B. V and W. S, Walker. (2003). ״Ecological species groups of landform level ecosystems dominated by jack pine in northern Lower Michigan״. USA, Plant Ecology, No. 166, 75-91.

  Kent, M and P. Coker. (1994). Vegetation description and analysis. John Wiley & Sons, England.

  Kessler, M. (2000). ״Elevational gradients in species richness and endemism of selected plant groups in the central Bolivian Andes״. Plant Ecol. No. 149, pp. 181–93.

  Kialashaki, a and S, Shabani. (2011). ״Differentiation Ecosystem Units of Caspian Forests in Relation to physiographic factor and Some of Soil Characteristics״. Annals of Biological Research., Vol. 2, No. 3, pp. 276-282.

  Konollova, I and M. Chytry. (2004). ״Oakhornbeam forests of the Czech Republic:Geographical and ecological approach to vegetation classification״. Preslia, Praha., Vol. 76, pp. 291-311.

  Kooij, M. S., Bredenkamp, G. J and G. K. Theron. (1990). ״Classification of the vegetation of the Bland type in the North- Western Orange Free State״. South Africa J. Bot., No. 56, pp. 306-318.

  Kord, B., Mataji, A., S. Babaie. (2010). ״Pine (Pinus Eldarica Medw.) needles as indicator for heavy metals pollution״. Int. J. Environ. Sci. Tech., Vol. 7, pp. 1, pp. 79-84.

  Kovada, V. A. (1973). ״Landscape in relation of irrigation, drainage and salinity״. FAO-VNESCO., pp. 155-176.

  Krebs, J. C. (1998). Ecological methodology. Addison Wesley Longman Inc. 620 pp.

  Krebs, J. C. (2001). Ecology: The experimental analysis of distribution and abundance. Fifth (ed). Addison Wesly Longman, Menlo Park, California, USA.

  Laughlin, D. C., Abella, S. R., Covington, W. W and J. Grace (2007). Species richness and soil properties in Pinus ponderosa forests: A structural equatiomodeling analysis. Journal of Vegetation Science.,  No. 18, pp. 231-242.

   Lepetu, J., Alavalapati, J and P. K. Nair. (2009). ״Forest Dependency and Its Implication for Protected Areas Management: A case Study From Kasane Forest Reserve, Botswana״. Int. J. Environ. Res., Vol. 3, No. 4, pp. 525-536.

   Liu, C. M. Li, C. Z., Shi, M. H and H. Y. Liang. (1996). ״Multivariate statistical analysis techniques applicated in differentiation of soil fertility״. Acta Ecologica Sinica., No. 16, pp. 444–447 (in Chinese with English abstract).

  Ludwing, J. A and J. F. Reynolds. (1988). Statistical Ecology, A primer on methods and computing. John Wiley and Sons, Inc., 337pp.

  Luisa, M., Gabriela, V and  S. Salvador.  (2001). ״Spatial and temporal variability during primary succession on tropical sand dunes״. Journal of Vegetation Science., No. 12, pp. 361–372.

  Lust, N  and Nachtergale. L. (1996). ״Towards the challenge of biodiversity in forests and forestry״. Silva Gandavensis., No. 61, pp. 15-32.

  Ma, M. (2005). ״Species richness vs. evenness: independent relationship and different responses to edaphic factors. Oikos 111:192–198.

  Maguran, A. E. )1996(. Ecological diversity and it's measurement. Chapman and Hall. Xp.

  Majnoonian, H. (1986). ״Study and identification of four regions of undermanagement of Bioenvironmental Organization״. Training Division of Bioenvironmental Organization: Tehran. 65 pp. (in Persian).

  Maranon, T., Ajbilou, R., Ojed,  F  and J, Arroya (1999). ״Biodiversity of woody species in oak  woodland of southern Spain and northern Morocco״. Forest Ecology and Management. No. 115, pp. 147-156.

  Margalef, R. (1997). Our Biosphere. Ecology Institute.

  Marsh, W. M. (1991). Landscape planning: Environmental applications. John Wily and sons, Inc., NewYork. 212-219.

  McCune, B., and M. J. Mefford. (1999). ״PC-ORD. Multivariate analysis of ecological data״. Version 4. MjM Sofware Design, Gleneden Beach, Oregon, USA.

  MCNab, W. H. (1989). ״Terrain shape index: quantifying effect of minor landforms on tree height״. For. Sci., No. 35, pp. 91–104.

  McNab, W. H. (1999). ״An unconventional approach to ecosystem unit classification in western north Carolina, USA״. Forest ecology and management., No. 114, pp. 405-420.

  Menhinick, E. F. (1964). ״A comparison of some species individual diversity indices applied to samples of field insects״. Ecology. No. 45, pp. 839 –861.

  Molles, M. C. (1999). Ecology:concepts and application,WCB Mc Graw-Hill.

  Monier, M. (2006). ״Vegetation associates of the endangered Randonia africana and its soil characteristics in an arid desert ecosystem of western Egypt״. J. Acta Bot. Croat. No. 65, Vol. 1, pp. 83–99.

  Muller-Dombois, D and H. Ellenberg. (1974). Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley and Sons. New York, N. Y. pp. 547.

  Mwaura, F. and M. K. Humphrey. )2009(.״ Spatial variability in woody species richness along altitudinal gradient in a lowland-dryland site, Lokpel Turkana, Kenya״. Biodivers conserve., No. 18, pp. 19-32.

  Naqinezhad, A., Hamzehee, B., and F. Attar. (2008). ״Vegetationenvironment relationships in the alderwood communities of Caspian lowlands, N.Iran (toward an ecological classification) ״. Flora, Vol. 203, No. 7, pp. 567-577.

  Nasir, E. S., Ali, I and M, Qaiser. (1960-2001). flora of west Pakistan. vols. 1-206. B.C.C. & T.Press, University of Karachy.

  Nippola, J. (1992). ״Long-term vegetation changes in stands of Pinus Sylverstris in Southerh Finland״. Journal of vegetation Science., No. 3, pp. 475-484.

  Olsen, S. R., Cole, C. V., Watanabe, F. S and L. A. Dean. (1954). Estimation of available phosphorus in soil by extraction with sodium bicarbonate. USDA. Circ. 939. U. S. Gover.

  Orloci, L. (1978). Multivariate Analysis in Vegetation Research. Junk: The Hague.

  Paoli, G. D., Curranand, L. M and D. R. Zak. (2006). ״Soil nutrients and beta diversity in the Bornean Dipterocarpaceae: evidence for niche partitioning by tropical rain forest trees״. Journal of Ecology. No. 94, pp. 157-170.  

  Pawlowski, B. (1966). Review of tressterial plant communities. A composition and structure of plant communities and method of their sutdy. In: Szafer, W. (ed) the vegetation of Poland program prees PWN, Polish Scientific Publisher, Warsaw. 241-281p.

  Perring, F. (1959). ״Topographical gradients of chalk grassland״. Journal of ecology. No. 48, pp. 415-442.

  Pielou, E. C. (1975). Ecological diversity. Wiley: New York.

  Pitkanen, S. (1998). ״The Use of diversity Indices to assess the diversity of vegetation in managed boreal forest״. Forest ecology and Management. Vol. 112, pp. 121-137.

  Pokhriyal, P., Uniyal, P., Chauhan, D. S and N. P. Todaria. (2010). ״Regeneration status of tree species in forest of Phakot and Pathri Rao watersheds in Garhwal Himalaya״. CURRENT SCIENCE., VOL. 98, NO. 2, 25, pp. 171-175.

  Poore, M. E. D. (1955). ״The use of phytosociological method in ecological investigations״. Journal of ecology. No. 43, pp. 226-244.

  Ramirez, N., Dezzeo, N., , N. Chacon. (2007). ״Flroristic composition, plant species abundance, and soil properties of montane savannas in the Gran Sabana, Venezuela״. Flora., Vol. 202, No. 4, pp. 316-327.

  Raunkiaer, C. (1934). The life form of plant and statistical plant geography. Clarendon: Press Oxford, 328p.

  Rechinger, K. H. (ed.). (1963-1998). Flora Iranica. voles, 1-173. Akademische Druck-u Verlagsanstalt, Graz. responses to edaphic factors״. Oikos. No. 111, pp. 192-198.

  Rey Benyas, J. M. (1995). ״Patterns of diversity in the Strata of boreal montane forest in British Columbia״. Journal of vegetation Science., No. 5, pp. 505-506.

  Rosenberg, N. J., Bland, B. L and S. B. Verma. (1983). Microclimate-the biological environment. John Wiley and Sons, Inc., New York.

  Sagar, R., Raghubanshi, A. S and  J. S. Singh. (2003). ״Tree species composition, dispersion and diversity along a disturbance gradient in drytropical forest region of India. Forest Ecology and Management. No. 186, pp. 61-71.

  Sang, W. (2009). ״Plant diversity patterns and their relationships with soil and climatic factors along an altitudinal gradient in the middle Tianshan Mountain area, Xinjiang, China״. Ecol. Res, No. 24, pp. 303- 314.

  Schoenholtz, S. H., Van Miegroet, H and J. A, Burger. (2000). ״A review of chemical and physical properties as indicators of forest soil quality: challenges and opportunities״. Forest Ecology and Management., No. 138, pp. 335-356.

  Schwilk, D. W., Knapp, E., Ferrenberg, S., Keeley J. E and A. C. Caprio. (2006). ״Tree mortality from fire and bark beetles following early and late season prescribed fires in a Sierra Nevada mixed-conifer forest״. Forest Ecology and Management., No. 232, pp. 36-45.

  Sebastià, M. T. (2004). ״Role of topography and soils in grassland structuring at the landscape and community scales״. Basic and Applied Ecology., Vol. 5, No. 4, pp. 331-346.

  Sevgi, O and U. Akkemik. (2007). ״A dendroecological study on Pinus nigra Arn. at different altitudes of northern slopes of Kazdaglari״, Turkey. J. Environ. Biol., No. 28, 73-75.

  Shannon, C. E and  A. Weaner. (1964). The mathematical theory of communities illiois. Uni. Press, 350 pp.

  Shimono, A., Zhou, H., Shen, H., Hirota, M., Ohtsuka, T and Y. Tang. (2010). ״Patterns of plant diversity at high altitudes on the Qinghai-Tibetan Plateau״. Journal of Plant Ecology. Vol. 3, pp. 1-7.

  Shimwell, D. W. (1971). Description and Classification of Vegetation. Sidegewick and Jackson, London: 248 p.

  Simpson, E. H. (1949). ״Measurment of diversity״. Nature, No. 12, pp. 1-20.

  Singh, G and N. T. Singh. (1993). ״Mesquite for revegetation of saltlands״. Centeral Soil Salinity Research Institute. Bulletin., No. 18, pp.  20-26.

  Small, Ch. J. and B. C. McCarthy (2005). ״Relationship of understory diversity to soil nitrogen, topographic variation, and stand age in an eastern oak forest״. USA, Forest Ecology and   Management., Vol. 217(2–3), pp. 229 – 243.

  Smith, L. R. and M. T. Smith. (1999). Elements of ecology. 4th edition. An imprint of Addison Wesley Longman, Inc. 567 p.

  Smith, F. (1996). ״Biological diversity, ecosystem stability and economic    development״. J. Ecological Economics., No. 16, pp. 191-203.

  Sneddon, L. (2001). Vegetation Classification of fire Island National Seashore. TNC/ABI.

  Southwood, T. R. E. (1978). Ecological methods. Chapman and Hall, London.

  Spies, T. A and  B. V. Barnes. (1985). ״Multifactor ecological classification of the northern hardwood and conifer ecosystem of Sylvania Recreation Area Upper Peninsula, Michigan, Canadian״. Journal of Forestry Research, No. 15, pp. 961-972.

  Stiling, p. (2002). Ecology: Teories and applications. Prentice and Hall. 403pp.

  Sternberg, M. and M. Shoshany. (2001). ״Influence of slope aspect on Mediterranean woody formation: Comparison of semiarid and an arid site in Israel״. Ecol. Res., No.16, pp. 335-345.

  Ta´rrega, R., Calvo, L., Marcos, E and A. Taboada. (2007). ״Comparison of understory plant community composition and soil characteristics in Quercus pyrenaica stands with different human uses״. Forest Ecology and Management. No. 241, pp. 235-242.

  Tallis, J. H. (1991). Plant community history. Chapman and Han: Londan. 398p.

  Tatarinov, F., Urban, J and Cermák, J. (2008). ״Application of clump technique for root system studies of Quercus robur and Fraxinus excelsior״. Forest Ecology and Management. No. 255, pp. 495-505.

  Ter Braak, C. J. F and I. C. Prentice (1988). ״A theory of gradient analysis״. Advance in Ecological Research., No. 18, pp. 271-317.

  Tonteri, T. (1994). ״Species richness of boreal understory forest vegetation in relation to site type and saccessional stag״. Ann Zoologici. Fenniei., Vol. 31, No. 1, pp. 53-60.

  Townsend, C. C and E. Guest (eds.). (1966- 1985). Flora of Iraq. Vols. 1-9. Minstry of Agriculture and Agrarian Reform, Baghdad.

  Ulrich, W. ( 2001a). ״Models of relative abundance distributions, II: diversity and evenness-statistics״. Pol. J. Ecol., No. 49, pp. 159–175.

  Vujnovic K., Wein, R. W and M. R. T. Dale. (2002). ״Predicting plant species diversity inresponse to disturbance magnitude in grassland remnants of central Alberta״. Canadian Journal of Botany., No. 80, pp. 504-511.

  Waite, S. (2000). Statistical ecology in practice: a guide to analyzing environmental  and ecological field data. Prentice Hall.

  Wezel, A., Rajot, J. L and C. Herbrig. (2000). ״Influence of shrubs on soil characteristics and their function in Sahelian agro-ecosystems in semi-arid Niger״. J. Arid Environ. No. 44, pp. 383-398.

  White, F. and Leonard, J. (1991). ״Phytogegraphical Links between Africa and Southwest Asia. Flora et vegetatio Mundi״. No. 9, pp. 229-246.

  Whitney, G. G. (1991). Canadian Journal of Forest Research., No. 21, pp. 1245-1252.

  Whittaker, R. H and S. A. Levin. (1997). ״The role of mosaic phenomena in natural communities״. Theoretical Population Biology. No.12, pp. 117-139.

  Whittaker, R. H. (1953). ״A consideration of climax theory: The climax as a population and pattern. Ecological Monographs״. No. 23, pp.41-78.

  Whittaker, R. H. (1967). ״Gradient analysis of vegetation״. Biological Review., No. 42, pp. 64-207.

  Whittaker, R. H. (1972). ״Evolution and measurement of species diversity״. Taxon. No. 21(2/3), pp. 213-251.

  Wilson, M. V and , C. L. Mohler. (1983). ״Measuring compositional change along grandients״. Vegetatio., No. 54, pp. 129-141.

  Wilson, M. V and A, Shmida. (1984). ״Measuring beta diversity with presence–absence data״. Journal of Ecology., Vol, 72, pp. 1055–1064.

  Witte, P. M. (2002). ״The descriptive capacity of ecological plant species group״. Plant Ecology., No. 162, pp. 199-213.

  Zare Chahoki, M. A., Jafari, M and H. Azarnivand. (2007). ״Relationships between species diversity and environmental factors of Poshtkouh rangelands in Yazd״. Pajouhesh & Sazandegi. Vol. 21, No. 1, pp. 192-199.

  Zhang, J. T., Qiu, Y., Cai, B. F and F. Y. Zheng. (2000). ״Succession analysis of plant communities in Yancun low-middle hills of Luliang Mountains״. Journal of Plant Resources and Environment., Vol. 9, No. 2, pp. 34–39.

  Zhao, W. Y. Li, J. L. Qi, J. G. (2006). ״Changes in vegetation diversity and structure in response to heavy grazing pressure in the northern Tianshan Mountains, China״. Journal of Arid Environments. No. 68, pp. 465-479.

  Ziqiang, T., Weilie, C. Changming, Z., Yue, C and Z. Binghui. (2007). ״Plant biodiversity and its conservation strategy in the inundation and reset lement districts of the Yangtze three Gotges chin״. Acta Ecologica sinica. Vol. 27, No. 8, pp. 3110-3118.

  Zobel, K., Zobel, M and Peet, R. K. (1993). ״Change in pattern diversity during secondary succession in Estonian Forest״. Journal of vegetation Science., No. 4, pp. 489-498.

  Zohary, M. (1963). On the geobotanical structure of Iran . Bulletin of the  Research Council of Israel. section D, Botany supplement.113p.

  Zohary, M. and N. Feindbran-Dothan. (1966-1986). Flora Palaestina. Voles. 1-4. The Jerusalem Academic Press: Israel.


موضوع پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), نمونه پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), جستجوی پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), فایل Word پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), دانلود پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), فایل PDF پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), مقاله در مورد پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), پروژه در مورد پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), پروژه درباره پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا- گرایش اکوتوریسم چکیده گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای جامعه انسانی است. از اینرو روستا های پیرامون شهرهایکی از مقاصد اکوتوریسمی است که اساسا بر پایه جاذبه های طبیعی استوار است. از سوی دیگر روستاهای اطراف شهرها بطور روزافزونی با ساخت خانه های دوم و رشداینگونه گردشگری روبرو می باشد. از آن جا که، گسترش این پدیده با محیط طبیعی و فعالیت ...

فصل اول 1-1-مقدمه اقلیم[1]، سیستم[2] پیچیده­ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانه­ای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش دما نشان داده­است(رحیمی­و همکاران، 1392). تغییر اقلیم از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده طبیعی[3] است که در توالی­های زمانی بلند مدت اتفاق افتاده و مجدداً نیز به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد منابع طبیعی - بیابان زدایی چکیده جنگل‌ های حرا در مناطق ساحلی جنوب کشور ایران قرار دارند و به دلیل کارکردهای بی‌شمار و ارزش‌های زیست‌محیطی حفاظت، احیاء و توسعه آن‌ها ضروریست. تصمیم‌گیری طریقه عمل در مسیری خاص، به صورت آگاها‏‏‏‏نه جهت نیل به اهداف می‌باشد تا بدین طریق گزینه‌ای مناسب در میان انواع گزینه‌ها انتخاب شود. یک مسئله مبتنی بر تصمیم‌گیری مکانی ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: برنامه ریزی توریسم این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با اهداف کاربردی به راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در تنگه واشی حوضه جلیزجند شهرستان فیروزکوه پرداخته و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. حوزه جلیزجند به دلیل داشتن طبیعت بکر و وجود تفرجگاه تنگه واشی در خود و نزدیکی به تهران از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی به نام خدا 1-1 مقدمه : کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می‌گیرند. وجود محدودیت‌های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب‌پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: تصویر سازی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): کاشیکاری هنریست که در معماری ایران خصوصا معماری مذهبی، از اعتبار و اهمیت بالا و والا برخوردار است. در این میان کاشیکاری هفت رنگ تصویری که از اواخر دوران صفویه بر بناهای ایرانی نصب شده ،باعث پیدایش جنبش و نهضت هنری جدیدی میشود که با نقاشی ...

تأثیر هورمونی و ریزنمونه بر کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی در رازیانه (Foeniuculum vulgare) مقدمه: گیاه رازیانه (Foeniuculum vulgare) گیاهی علفی، پایا، معطر از خانواده چتریان است که در مناطق مختلف ایران مورد استفاده خوراکی و دارویی قرار می­گیرد. با توجه به اهمیت ترکیبات این گیاه در صنایع دارویی و غذایی هدف در این پژوهش بهینه سازی کشت بافت این گیاه تحت تیمارهای هورمونی و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای طبیعی_ ژئومورفولوژی در برنامه­ ریزی محیطی چکیده شهر در محیط جغرافیایی نه بر اساس ظرفیت و امکانات بلکه بر اساس اضطرار و ضرورت­ها گسترش پیدا می­کند. این مساله در شهرهای امروزی به شدت به­چشم می­خورد نکته­ی قابل توجه آنکه شهر باید در هماهنگی تمام با قرارگاه طبیعی خود قرار بگیرد و ضروری است که انسان بتواند با بستر زمین یک ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: اقلیم در برنامه ریزی محیطی چکیده ریزش های جوی یکی از مهمترین عوامل هواشناسی بوده زیرا کلیه منابع آبی در سطح منطقه از طریق این ریزشها تامین می گردد. مطالعات بارش از لحاظ جنبه های طبیعی و انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا آثار بارش در بخشهای مختلف اقتصادی و... متفاوت بوده و می تواند صدمات جبران ناپذیری ...

ثبت سفارش