پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون

word 1 MB 32449 54
1392 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش تکنولوژی مواد غذایی

   

  چکیده فارسی

  سابقه وهدف:  

  برگ درخت زیتون، دارای ترکیبات متعددی از جمله اولئوروپین، است که عمده خواص داروئی به آن مربوط می‌شود. همچنین عصاره برگ زیتون غنی از ترکیبات فنلی می‌باشد. به منظور استخراج ترکیبات فنولی برگ‌های زیتون ابتدا بایستی خشک شوند. خشک کردنطبیعیوخشککردنباجریان هوایگرمازمهمترین روش هایمورداستفادهدرتولیدمادهگیاهیخشکهستند. از دیگر روش های خشک کردن، استفاده از مایکروویو می‌باشد. سرعت بالایخشککردنوانرژیورودیکمازکاهشمیزاناسانس جلوگیریمی‌کند. این مطالعه، بهمنظورتعیینبهترینروشخشککردنباتوجهبه روش های مختلف خشک کردن برگ های زیتون با بالاترین ویژگی های فیزیکوشیمیایی وبامیزانمادهموثرهقابل قبول،صورت گرفت.

  موادوروشها:  

  در این مطالعه، برگ های زیتون پس از گرد آوری به سه شیوه خشک شدند. در گروه اول، برگ های زیتون در آون(در 3 دمای مختلف) خشک شدند. در گروه دوم، برگ ها در خشک کن بستر سیال (در 3 دمای مختلف) خشک شدند و در گروه سوم، برگ ها به شیوه ترکیبی آون- مایکرویو و بستر سیال-مایکروویو خشک شدند.

  پس از خشک کردن برگ، در آزمایشگاه میزان ترکیبات فنلی و مهار رادیکال آزاد DPPH در هر یک از شیوه های به کار رفته ارزیابی و مقایسه شدند و بهترین روش خشک کردن بر اساس استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی و فنلی موجود در برگ خشک شده تعیین گردید. همچنین در این پژوهش از روش پردازش تصویر برای بررسی تغییرات رنگ در طول خشک کردن استفاده گردید.

   

  یافتهها:  

  در این مطالعه نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که استفاده از مایکروویو می‌تواند باعث افزایش بقای ترکیبات فنولی و مهار رادیکال آزاد DPPH شود. ولی با افزایش دمای خشک کن و توان مایکروویو این میزان کاهش می‌یابد. بطوریکه کمترین میزان ترکیبات فنلی و مهار رادیکال آزاد DPPHدر تیمارهای مختلف مربوط به دمای75 درجه سانتیگراد و بیشترین آن مربوط به دمای 35 درجه سانتیگراد بود، همچنین در تیمارهایی که از مایکروویو استفاده شده بود میزان ترکیبات فنلی و مهار رادیکال آزاد DPPHبیشتر از حالتی بود که از مایکروویو استفاده نمی‌شد، ولی با افزایش توان مایکروویو از 360 تا 720وات، این میزان کاهش یافت.

  نتایج حاصل از پردازش تصویر نشان داد که با افزایش دمای خشک کن و توان مایکروویو میزان تخریب رنگ برگ‌ها افزایش می‌یابد. به عنوان مثال کمترین میزان شاخص L مربوط به دمای 35 درجه سانتیگراد و بدون پیش تیمار مایکروویو بود و بیشترین میزان مربوط به دمای 75 درجه سانتیگراد و توان 720 بود. تغییرات شاخص bنیز همانند شاخص L بود ولی شاخص a برعکس دو شاخص قبل بود بطوریکه این شاخص در دمای 35 درجه سانتیگراد بدون پیش تیمار مایکروویو بیشترین میزان را داشت و کمترین دمای آن مربوط به دمای 75 درجه سانتیگراد و توان 720 بود.

  بحث: 

  علت کاهش میزان ترکیبات فنولی و مهار رادیکال آزاد DPPH با افزایش دمای خشک‌کن و توان مایکروویو را می‌توان به از بین رفتن ترکیبات فنولی و همچنین خروج این ترکیبات از اندام­ها طی خشک کردن نسبت داد.

  علت افزایش تخریب رنگ برگ‌ها با افزایش دمای خشک کن و توان مایکروویو مربوط به حساسیت رنگدانه‌های برگ زیتون به توان‌ها و دماهای بالا می‌باشد.

  کلیدواژهها: برگ زیتون، خشک کردن، ترکیبات فنلی، ترکیبات آنتی اکسیدانی، پردازش تصویر

   

   

  فصل اول

  مقدمه و کلیات

   

   

   

  1-1-زﯾﺘﻮن

   زیتون (Olea europaer) درختچه ای از تیره Oleaceae با برگ های سبز دایمی است که به حال وحشی، ارتفاعی در حدود 5 متر یا اندکی بیشتر دارد ولی اگر در شرایط مساعد پرورش یابد، ارتفاع آن به 12 تا 15 متر و محیط تنه  آن به 3 تا 4 متر می رسد. درﺣﻮزهدرﯾﺎیﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ،ﺷﻤﺎلآﻓﺮﯾﻘﺎ،ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﯽآﺳﯿﺎ،ﺷﻤﺎلﺗﺎﺟﻨﻮبﭼﯿﻦ،اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪوﺷﺮقاﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽﮔﺴﺘﺮده‌ایدارد(ﻣﺎﻟﮏ،1385؛ﻣﻘﺼﻮدی،1384).

  1-2-ﺑﺮگزﯾﺘﻮنوﺧﻮاصآن

  برگ‌های زیتون دارای وضعیت متقابل بر روی ساقه و ظاهر بیضوی دراز، نوک تیز، چرمی به رنگ سبز روشن و زیبا در سطح فوقانی پهنک است ولی سطح تحتانی پهنک، رنگ روشن‌تری دارد (زرگری، 1369). پوست و برگ درخت زیتون دارای طعم تلخ و اثر مدر، مقوی، قابض، تب‌بر و کم کننده فشار خون است. دو خاصیت اخیر، بیشتر در برگ زیتون وجود دارد (زارزلو، 1991).برگ زیتونحاوی ترکیبات فنولی،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﺗﺮﭘﻨﯽ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻣﺤﻠﻮلدرﭼﺮﺑﯽ(اﺳﮑﻮاﻟﻦ،بتاکاروتن،آلفاتوکوفرول،بتاسیتوسترولواﻟﮑﻞﻫﺎیﺧﻄﯽ،آﻟﻔﺎآﻣﯿﺪﯾﻦ،ﺑﺘﺎآﻣﯿﺪﯾﻦو...)،ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات،اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ،ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﯽو... می‌باشد (ﮔﻮﯾﻨﺪا،2006). ﺑﺮگدرﺧﺖزﯾﺘﻮنﯾﮑﯽازﻓﺮاواﻧﺘﺮﯾﻦوﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊﭘﻠﯽﻓﻨﻮﻟﯽدرﺑﯿﻦﮔﯿﺎﻫﺎنﻣﯽﺑﺎﺷﺪوالئوروپین ﻓﺮاوانﺗﺮﯾﻦﺗﺮﮐﯿﺐﻓﻨﻮﻟﯽﻣﻮﺟﻮددرآناﺳﺖکه عمده خواص داروئی به آن مربوط می‌شود (ﻟﻮﺟﺎنوﻫﻤﮑﺎران،2006).

  ﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺮﺧﯽﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻧﺸﺎندادهاﺳﺖﮐﻪﺣﻀﻮرﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻓﻨﻮﻟﯽدرﻋﺼﺎرهاﯾﻦﺑﺮگ،اﺛﺮاتﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ،ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ و ﺿﺪ اﯾﺪزیدارد(ﮔﻮﯾﻨﺪا،2006).

  1-3-ﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎ

  ﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎﯾﮑﯽازﻓﺮاواﻧﺘﺮﯾﻦﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎیﮔﯿﺎﻫﯽﻫﺴﺘﻨﺪوازاﺟﺰاءﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮرژﯾﻢﻏﺬاﯾﯽاﻧﺴﺎنوحیوانات محسوب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. دردﻫﻪﻫﺎیاﺧﯿﺮ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﭘﻠﯽﻓﻨﻮﻟﯽﺟﺎﯾﮕﺎهوﯾﮋه‌ایدرﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽوداروﺳﺎزیپیدا کرده است(ماناچ و همکاران،2004؛اﺳﮑﺎﻟﺒﺮتوﻫﻤﮑﺎران،2005). ﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎدرﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﺧﻮددارایﺣﻠﻘﻪآروﻣﺎﺗﯿﮏبنزوئیک (فنیل)و عامل ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ () OHﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎﺑﻪﭼﻨﺪﮔﺮوهﮐﻠﯽﺗﻘﺴﯿﻢﻣﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻪﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦﻫﺎ، کاتچین‌ها،ﻓﻼواﻧﻮنﻫﺎ،ﻓﻼونﻫﺎ،ﻓﻼوﻧﻮلﻫﺎ،اﯾﺰوﻓﻼونﻫﺎ،ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽﺑﻨﺰوﺋﯿﮏاﺳﯿﺪﻫﺎ،ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽﺳﯿﻨﺎﻣﯿﮏاﺳﯿﺪﻫﺎ،لیگنان‌هاوتانن‌ها یاﭘﺮوآﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦﻫﺎ(ﻓﺎﻧﮓوﺑﻨﺪری،2010). درﺟﺪول 1-1ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽازﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎیاﺻﻠﯽﺑﻪﻫﻤﺮاهﻣﻨﺒﻊﮔﯿﺎﻫﯽوبرخی خصوصیات شیمیاییآن‌ها،ﺟﻤﻊآوریﺷﺪهاﺳﺖ.

   

   

  ازﺟﻤﻠﻪﺧﻮاصﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽﻣﻔﯿﺪاﯾﻦﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻣﯽﺗﻮانﺑﻪاﺛﺮاتﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ،ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ،آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽوﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽآن‌هااﺷﺎرهﮐﺮد(ﺑﻨﯿﮏ، 2002؛ﻫﺎﺳﻼم،1996؛ﮐﻮﺋﯿﺪﺋﻮوﻓﻠﺪﻣﺎن،1996).

  1-4- اﺳﺘﺨﺮاجﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻓﻨﻮﻟﯽ

  ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎیﻗﺪﯾﻤﯽاﺳﺘﺨﺮاجﻣﻮادﮔﯿﺎﻫﯽﺑﺎﺣﻼلﻋﻤﺪﺗﺎًﺑﺮاﺳﺎساﻧﺘﺨﺎبﺻﺤﯿﺢﺣﻼلﻫﺎواﺳﺘﻔﺎدهازﺣﺮارتﯾﺎهمزدن بود کهاﻧﺘﻘﺎلﺟﺮمراﺑﻬﺒﻮدﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦروشﻫﺎﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: روشﻏﺮﻗﺎﺑﯽ،ﺳﻮﮐﺴﻠﻪوﭘﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮنﺑﺎﯾﮏﻣﺨﻠﻮطآب-اﻟﮑﻞﯾﺎﭼﺮﺑﯽداغ. دراﯾﻦروشﻫﺎﻣﻮادﮔﯿﺎﻫﯽﺑﺮایﯾﮏﻣﺪتﻣﻌﯿﻦدرﺗﻤﺎسﺑﺎﺣﻼلﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪوﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻣﻮردﻧﻈﺮواردﺣﻼلﺷﺪهواﺳﺘﺨﺮاجاﻧﺠﺎمﻣﯽﺷﻮد (واﻧﮓووﻟﺮ،2006). ﯾﮑﯽازروشﻫﺎیﻧﻮﯾﻦاﺳﺘﺨﺮاجﻋﺼﺎرهﻫﺎیﮔﯿﺎﻫﯽ،اﺳﺘﺨﺮاجﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهاز اﻣﻮاجﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮاﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶزﻣﺎناﺳﺘﺨﺮاج،ﻋﻤﻠﮑﺮدوﺧﻠﻮصﺑﺎﻻ،ﭘﺎﯾﺶدﻗﯿﻖواﮐﻨﺶﺗﻮﺳﻂﺳﻨﺴﻮرﻫﺎیدﻣﺎوﻓﺸﺎر،اﻣﮑﺎناﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن،ﺣﺮارت دﻫﯽﯾﮑﻨﻮاﺧﺖوﻣﺼﺮفﮐﻢﺣﻼلازﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﺨﺮاجﺑﺎاﻣﻮاجﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮﻧﺴﺒﺖﺑﻪروشﻫﺎیﺳﻨﺘﯽﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ(ﺟﯿﻦوﻫﻤﮑﺎران،2009).

  1-5-خشک کردن مواد غذایی

  خشک کردن از قدیمی ترین روش‌های شناخته شده بشر برای نگه داری مواد غذائی است. در واقع خشک کردن یکی از موضوعاتی است که بیشترین بار مطالعاتی را در مهندسی مواد غذایی تا کنون داشته است (راتی، 2009).

  اساس فرآیند خشک کردن کاهش آب یا به عبارت دیگر فعالیت آبی است که منجر به جلوگیری از فساد میکروبی، شیمیائی و بیوشیمیائی و افزایش عمر ماندگاری محصول می‌گردد.

  مراحل مختلف منحنی‌های عمومی خشک کردن مواد غذائی عبارتند از:(شکل 1-1)

  1- دوره سازگاری اولیه: دوره‌ای کوتاه مدت که مواد با شرایط خشک کن به حالت تعادل می‌رسند. (بخش AB)

  2- دوره سرعت ثابت[1]: سرعت خشک کردن در طول این دوره ثابت است. و محتوای رطوبت بصورت خطی با زمان کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر سرعت تبخیر رطوبت برابر سرعت انتقال رطوبت از قسمت‌های مرکزی به سطح ماده جامد است و تا رسیدن به محتوای رطوبت بحرانی ادامه میابد.

  پدیده انتقال در این دوره شامل انتقال جرم بخار آب از سطح ماده توسط یک لایه هوا به محیط و نیز انتقال حرارت توسط مواد جامد غذائی می‌باشد.

  در طول این دوره دو مکانیزم عمده جریان مویرگی و انتشار مولکولی دو مکانیزم عالب انتقال داخلی رطوبت محسوب می‌شوند. (بخش BC).

  3- دوره سرعت نزولی[2]: سرعت خشک شدن با کاهش مقدار رطوبت کاهش می‌یابد. انتقال رطوبت در این دوره ترکیبی از انتشار مایع-جریان موئینگی و انتشار بخار است ولی مکانیزم غالب را می‌توان انتشار در نظر گرفت.

  به دو مرحله اولین دوره سرعت نزولی (بخش CD) و دومین دوره سرعت نزولی (بخش DE) تقسیم می‌شود

   

  (نمودار و جداول در فایل اصلی موجود است)

   

   

  Abstract

  Background

  Olive leaf has a wide range of compounds such as oleuropein, which is mainly related to its pharmacology properties. Olive leaf extract is also rich in phenolic compounds. For Extraction of phenolic compounds in olive leaves, must be dried first. Natural drying and drying with hot air flow are the main methods used in plant dry matter production. Another method of drying is to use a microwave. High speed drying and low energy input, prevents from reduce the amount of essential oil. This study aimed to determine the best drying method based of physicochemical properties of olive leaves with the highest acceptable amount of active ingredient was done.

  Materials and Methods

  In this study, dried olive leaves were then collected in three ways. In the first group, olive leaves in the oven (at 3 different  temperatures) were dried. In the second group leaves the fluidized bed dryer (at 3 different temperatures) were dried and the third,the leaves were dried with combine methods: the oven - microwave and fluidized bed dryer- microwave.

  After drying the leaves,DPPH free radical scavenging phenolic compounds in vitro and in each of the methods used to assess and compare and the best drying methods based on extraction of phenolic antioxidant compounds found in dried leaves were determined.In this research, image processing methods were used to evaluate the color changes during drying.

  Results

  In this study, the results of the experiments showed that used to microwaves can be increase survival of phenolic compounds and DPPH free radical scavenging. But with increasing temperature dryer and microwave power level drops. So that DPPH free radical scavenging lowest phenolic compounds and various treatments related to the temperature of 75 °C and the maximum temperature was 35 °C. also in the treatments that the microwave was used, phenolic compounds and DPPH free radical scavenging were more than the state would not use the microwaves, but with increasing microwave power from 360 to 720 watts, these rates declined.

  The results of image processing showed that increase of temperature dryer and microwave power raise the degradation rate of leaf color. For example, the lowest L indexwas relatedto temperature of 35 ° C without microwave pretreatment, and the highestL indexwas relatedto temperature was 75 ° C and 720 power. b index changes as the index L but a Index was Contrary with two index before, So that the Index at 35 °C without microwave pretreatment had the highest and lowest was relatedto temperature of 75 ° C and the power was 720.

  Discussion:

  Reason of reduce Phenolic and DPPH free radical scavengingtogether with increase the temperature of the dryer and microwave power can be waste of phenolic compounds and the removal of these compounds during drying.

  Degradation of the color of the leaves increases with increasing temperature drier and microwave power because of olive leaf pigments sensitive to high temperatures and power.

  Keywords: olive leaf, drying, phenolic compounds, antioxidant compounds, Image Processin

 • فهرست:

   

  فصل اول:مقدمهوکلیات.. 13

  1-1-زﯾﺘﻮن 14

  1-2-ﺑﺮگزﯾﺘﻮنوﺧﻮاصآن 14

  1-3- ﭘﻠﯽﻓﻨﻮلﻫﺎ 14

  1-4- اﺳﺘﺨﺮاجﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻓﻨﻮﻟﯽ 16

  1-5- خشککردنموادغذایی. 16

  1-5-1- تکنولوژی‏هایخشککردنموادغذایی. 17

  1-5-3- خشک‏کن‏هایبسترسیالی. 18

  1-5-4- تکنولوژی‏هایخشککردنترکیبی: 19

  1-5-4-1- خشککردنبامایکروویو. 19

  1-5-4-1-1-  اصولخشککردنمایکروویو. 20

  1-5-4-1-2- دوره‏هایخشککردنبامایکروویو. 21

  1-6- تاثیرفرایندهایخشککردنبرارزشتغذیه‌ایوداروئیگیاهان. 21

  1-7- پردازشتصویر. 22

  1-7- اهدافتحقیق.. 23

  1-8- فرضیهها 23

  فصل دوم: بررسیمنابع. 25

  2-1- خشککردناندام‌هایگیاهی. 26

  2-2- تکنولوژی‏هایخشککردنموادغذایی. 27

  2-2-1-خشککردنبهوسیلهآون. 27

  2-2-2- خشککردنبوسیلهبسترسیال. 28

  2-2-3- خشککنهاترکیبیبااستفادهازپیشتیمارمایکروویو. 29

  2-3- اﺳﺘﺨﺮاجﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻓﻨﻮﻟﯽازﻣﻨﺎﺑﻊﮔﯿﺎﻫﯽﻣﺨﺘﻠﻒ.. 29

  2-3-1- اﺳﺘﺨﺮاجﺑﺎروشﺳﻨﺘﯽ. 30

  2-4- بررسیفعالیتآنتی‌اکسیدانیعصاره‌هایگیاهی. 30

  2-4-1- ترکیباتفنولی. 32

  2-4-1-1- اسیدهایفنولی. 32

  2-4-1-2- فلاونوئیدها 33

  2-4-1-3- تانن‌ها 33

  2-4-2- اهمیتترکیباتفنلی. 34

  2-5- تاثیرفرایندهایمختلفمانندخشککردنبررویمیزانترکیباتفنلی. 35

  جمعبندی. 36

  فصل سوم: موادوروش‌ها 38

  3-1- موادشیمیایی. 39

  3-2-تهیهبرگ‌هایزیتون. 39

  3-3-روش‌هایخشککردنبرگ‌هایزیتون. 39

  3-3-1- خشککردنباآون. 39

  3-3-2- خشککردنباخشککنبسترسیال. 39

  3-3-3- خشککردنبهروشترکیبی. 40

  3-3-3-1-روشترکیبیآونبههمراهپیشتیمارمایکروویو. 40

  3-3-3-2-روشترکیبیبسترسیالبههمراهپیشتیمارمایکروویو. 40

  3-4-آمادهسازیبرگ‌هایزیتونبرایاستخراجعصاره. 40

  3-5-روشاستخراجترکیباتفنولیباروشغرقابی. 40

  3-6-اندازه‌گیریترکیباتفنولی. 40

  3-6-1-رسممنحنیاستاندارد 40

  3-6-2- اندازه‌گیریترکیباتفنولیپسازخشککردن. 41

  3-6-3- ارزیابیمیزانمهاررادیکال‌هایآزاد 42

  3-7- ارزیابیرنگ.. 42

  3-8- روشآماری. 42

  فصل چهارم: نتایجوبحث.. 43

  4-1- تاثیرروش‌هایخشککردنرویمیزانترکیباتفنولی. 44

  4-2- تاثیرروش‌هایخشککردنرویمهاررادیکالآزادDPPH.. 47

  4-3- تاثیرروش‌هایخشککردنرویرنگبرگزیتون. 51

  4-3-1-  بررسیشاخصهایL،a وbدرخشککردنبوسیلهآونوروشترکیبیمایکروویو- آون. 52

  4-3-2- بررسیشاخصهایL ،aوbدرخشککردنبوسیلهبسترسیالوروشترکیبیمایکروویو- بسترسیال. 54

  فصل پنجم: نتیجهگیریکلیوپیشنهادات.. 57

  5-1- نتیجه‌گیری. 58

  5-2- پیشنهادات.. 59

  منابع. 60

   

  منبع:

   

  آزادبخت، م.، مارستون، آ.، هاستتمن، ک.، رمضانی، م.، جهرمی مقدم، م. 1391. بررسی اثرات بیولوژیکی عصاره برگ و ترکیب فنل گلیکوزید آربوتین گیاه تلکا (Pyrus biossieriana Buhse). فصل نامه گیاهان دارویی. شماره دهم. بهار 1383. صفحات 8 :14

  امید بیگی، ر. 1384. تولید فراورده‌های گیاهی دارویی، جلد اول. انتشارات آستان قدس رضوی- به نشر. 347 صفحه.

  امید بیگی، ر. 1384. تولید فراورده‌های گیاهی دارویی، جلد دوم. انتشارات آستان قدس رضوی- به نشر. 438 صفحه.

  پهلوانزاده، ح. 1377. خشک کردن: اصول، کاربرد و طراحی. (تالیف سزامیلو و تادیو کودرا) چاپ اول. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 455 صفحه.

  توکلی، ح. 1388. اصول خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی. انتشارات آییژ، تهران، صفحات 237 تا 249.

  ده بوره،ر.، اسمعیلی، م. 1388. تاثیر فرایند خشک کردن نهایی با مایکروویو و هوای داغ بر پارامترهای خشک کردن انگور خشک شده. پژوهش‌های صنایع غذایی ایران، جلد 5، شماره 2، صفحه 122-108.

  رفیعی، زهرا.1388.استخراج عصاره برگ زیتون و بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی آن.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

  رفیعی،ز. جعفری، س، م.، خمیری، م.، اعلمی، م. 1390. تأثیرواریتهوروشاستخراجبرویژگیهایآنتیاکسیدانیوضدمیکروبیعصارهبرگ. پژوهشهایعلوموصنایعغذاییایران. جلد 6، شماره 4، صفحه 307-297.

  رفیعی،ز. جعفری، س، م.، خمیری، م.، اعلمی، م. 1390. ویژگی‌های آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون و کاربرد آن در روغن آفتابگردان. پژوهشهایعلوموصنایعغذاییایران. جلد 21، شماره 1، صفحه 11-22.                                                                                              

  زرگری،ع. . 1369گیاهاندارویی. چاپچهارم. تهران: انتشاراتدانشگاهتهران،جلد 4،صفحات 29 تا 319.

  شمائی، س. و امام جمعه، ز. 1389. اثر پیش تیمار و روش‌های مختلف خشک کردن بر روند خشک شدن، بافت، رنگ، مقدار و سرعت باز جذب آب ورقه‌های قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus). نشریه پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 6، شماره 3، صفحات 193 تا 200.

  شهدادی، ف.، میرزایی، ح. ا.، مقصودلو، ی.، قربانی، م.، دارایی گرمه‌خانی، ا.، تاثیر فرایند خشک کردن بر میزان ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دو رقم خرمای کلوته و مضافتی (Phoenixductylifera). مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال ششم. شماره 3، پاییز 1390، صفحات 74-67.

  شهسواری، ن.، برزگر، م.، سحری، م.ع. و نقدی آبادی، ح. 1387. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه آویشن شیرازی در روغن سویا. فصل نامه گیاهان داروئی، سال هفتم. دوره 4 : 28.

  فتحی، ا.، سفیدکن، ف.، بخشی خانیکی، غ.ر.، آبروش، ز. و عصاره، م.ح.، 1388. تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن و اسانس گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus Largiflorens. تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران، 25(1):74-64.

  کامکار، ا. 1388. مطالعه فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره شوید ایرانی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدممات بهداشتی درمانی گناباد، 15، 2، ص 17-11.

  مالک، ف.1385.در ترجمه روغن زیتون، بوسکو، دی. (مولف(. مرکزنشردانشگاهی.

  مقصودی، ش. 1384.تکنولوژی زیتون و فراورده های آن .نشر علوم کشاورزی، ص286.

  مرتضوی، س. ع.، شفافی زنوزیان، م. 1386. در ترجمه روش‏های خشک کردن مواد غذایی، باریوسا، جی.، هامبرتو، سی. و مرکادو، وی. (مولفین). مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد.

  مظلومی، م. ت.، تسلیمی، ا.، جمشیدی، ا.، عاطفی، م.، حاج سید جوادی، ن.، کمیلی فنود، ر.، سید احمدیان، ف.، فلاحت پیشه، ح. ر.، چوبدار، ن.، هادیان، ز.، گلستان، ب.، شفیقی، س. ع.، 1386. مقایسه اثرات روش‌های خشک کردن به کمک خلاء، انجماد، خورشید، مایکروویو با روش سنتی بر ویژگی‌های زعفران قائن. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال دوم، شماره 1، صفحات 69 تا 76.

  Adesegun, S., A. Fajana, et al. 2009. "Evaluation of antioxidant properties of Phaulopsis fascisepala CB Cl.(Acanthaceae)." Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 6(2): 227-231.

  Ahmadi, F., Kadivar, M. and Shahedi, M., 2007. Antioxidant activity of Kelussia odoratissimaMoza. in model and food systems. Food Chemistry, 105: 57-64.

  Altiok, E., Baycin, D., Bayraktar, O & Ulku, S. 2008. Isolation of polyphenols from the extracts of olive leaves (Olea europaea L.) by adsorption on silk fibroin. Sepration and Purification Tecnology. 62:342-348.

  Arabshahi, S and Urooj, A. 2007. Antioxidant properties of various solvent extracts of mulberry (Morus india L.) leaves. Food Chemistry. 102:1233-1240.

  Arslan, D. and M. Musa Özcan 2008. "Evaluation of drying methods with respect to drying kinetics, mineral content and colour characteristics of rosemary leaves." Energy Conversion and Management 49(5): 1258-1264.

  Asekan, O.T., Grieson, D.S. and Afolayan, A.J. 2007.  Effect of drying methods onthe quality of the essential oil of  Mentha lonifoliaL. subsp  Capensis. FoodChemistry, 101:995-998.

  Atawodi SE, 2005. Antioxidant potential of African medicinal plants. African Journal of Biotechnology 4: 128 -133.

  Barrera, J. C. M., Ferreira, I. C. F. R., Oliveira, M.B.P.P and Pereira, J. A. 2008. Antioxidant activities of the extracts from chestnut flower, leaf, skins and fruit. Food Chemistry. 107:1106-1113.

  Bennick, A. 2002. Interaction of plant polyphenols with salivary proteins. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine. 13: 184-196.

  Bravo, L. 1998. Polyphenolic: chemistry, dietry sources, metabolism, and nutritional significance. Nutrition Review. 41: 1541-1547.

  Brovelli, E.A., Li, Y. and Chui, K. 2002. Image analysis reflects drying conditions ofEchinaceae purpureaHerb. Journal of Herb Spices and Medicinal Plants,  10(2):19-24.

  Bouaziz M and Sayadi S, 2005 Isolation and evaluation of antioxidants from leaves of a Tunisian cultivar olive tree. European Journal of Lipid Science and Technology 107: 497–504.

  Bouaziz M, Fki I, Jemai H, Ayadi M and Sayadi S, 2008. Effect of storage on refined and husk olive oils composition:stablization by addition of natural antioxidants from Chemlaliolive leaves. Journal of Food Chemistry 108:253-262.

  Chen, X. D. and Mujumdar, A. S. 2008. Drying technologies in food processing. Black Well Publishing Ltd, Oxford, 318p.

  Chyau, C. C., Tsai, S. Y., Ko, P. T. and Mau, J. L. 2002. Antioxidant properties of solvent extracts from Terminalia catappa leaves. Food Chemistry. 78: 483-488.

  Deepa, N., Kaur, C., Singh, B and kapoor, H. C. 2006. Antioxidant activity in some red sweet papper cultivars. Journal of Food Composition and Analysis. 19: 572-578.

  Deshpande, S. S., Chrryan, M. and Salunkhe, D. K. 1986. Tannin analysis of food products. Critical Review in Food Nutrition. 24: 41-49.

  Durmaz, G. and Alpasan, M. 2007. Antioxidant properties of roasted apricot (Prunus armeniaca L.) kernel. Food Chemistry. 100: 1177-1181.

  Elmastas, M., Gulcin, I., Isildak, O., Kufrevioglu, O. I., Ibaoglu, K and Aboul-Enein, H. Y. 2006. Radical scavenging activityband antioxidant capacity of bay leaf extracts. Journal of the Iranian Chemical Society. 3 (3): 258-266.

  Faller ALK and Fialho E, 2009. The antioxidant capacity and polyphenol content of organic and conventional retail vegetables after domestic cooking. Food Research International 42: 210-215.

  Fang, Z. and B. Bhandari 2010. "Encapsulation of polyphenols–a review." Trends in Food Science & Technology 21(10): 510-523.

  Ferres, F., Sousa, C., Valento, P., Seabra, R.M., Pereira, J. A. and Andrade, P. B. 2007. Tronchuda cabbage (Brassica oleracea L. var. costata DC) seeds. 101: 549-558.

  Frutos, P., Hervas, G., Giraldez, F. G. and Mantecon, A.R. 2004. Review. Tannins and ruminant nutrition. Spanish Journal of Agricultural research. 2: 191-202.

  Giner, S.A., and De Michelis, A. 1988. Evaluation of the thermal efficiency of wheat drying in fluidized bed: Influence of air temperature and heat recovery. Journal of Agricultural Engineering Research, 41: 11-23

   

  Guinda, A. 2006. Use of solid residue from the olive industry. Grasas Y Aceites, 57(1),107-115.

   

  Gulçin, I., Buyukokuroglu, M. E., Oktay, M., & Kufrevioglu, O. I. 2004. Antioxidant and analgesic activities of turpentine of Pinus nigra Arn. subsp. Pallsiana (Lamb.) Holmboe. Journal of Ethnopharmacology. 86:51–58.

  Gupta, M., Mazumdar, U. K., Gomathi, P and Kumar, R. S. 2004. Antioxidant and free radical scavenging activities of Ervatamia coronaria Stapf. Leaves. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. 2: 119-126.

  Haslam, E. 1996. Natural polyphenols (vegetable tannins) as drugs: possible modes of action. Journal of Natural Product.59: 205-215.

  Hutachings,   J.B.  1994.  Food  color  and  appearance. Lonon: Blackie,  pp:510-525.

  Jain, T., Jain, V., Pandey, R., Vyas, A and Shukla, S. S. 2009. Microwave assisted extraction for phytoconstituents- An overview. Asian J. Research Chem. 2 (1):19- 25.

  Khadabadi, S. S., Baviskar, B. A., Khadabadi, S. S., Khangenbam, R. A., Koli, U. S., Daga, N. P., Gadbail, P. A. and Jain, P. A. 2009. In vitro Antioxidant activity and phenolic content of Croton caudatum. International Journal of Chem Tech Research. 1 (2): 174-176.

  Koca,  N. ,  Burdurlu,  H.S.   and  Karadeniz,   F. 2007.   Kinetics  of  colour  changes  in dehydrated  carrots.  Journal   of  Food Engineering.  (78): 449–455.

  kudra, T. and Mujumdar, A. S. 2009. Advanced Drying Technologies. Taylor & Francis Group, New York, Pp: 353-369.

  Kunii, D, and Levenspiel, O. 1991. Fluidization Engineering. Stoneham: Butterworth-Heinemann, U.S.A.

  Laurena, A., Garcia, V. and Mendoza, E. 1987. Effects of heat on the removal of polyphenols and in vitro protein digestibility of eowpea (VVigna unguiculata (L. Walp.). Plant Foods for Human Nutrition. 37: 183-192.

  Lujan ‚ R. J., R. J., Rodriguez and Castro, M. D. L. 2006. Multivariate optimisation of the microwave-assisted extraction of oleuropein and related biophenols from olive leaves. Journal of Analytical and Bioanalytical Chemistry, 385(4) ,753-759

  Maisuthisakul, P.-o. and R. Pongsawatmanit 2005. "Effect of sample preparation methods and extraction time on yield and antioxidant activity from Kradonbok (Careya sphaerica Roxb.) leaves." KASETSART JOURNAL: 8.

  Manach, C., Scalbert, A., Morand, C., Remesy, C., & Jimenez, L. 2004. Polyphenols: food sources and bioavailability. American Journal of Clinical Nutrition, 79, 727-747.

  Martinov, M., Oztekin, S. and Muller, J. 2007.  Medicinal and Aromatic Crops. Harvesting, drying, and Processing.Haworth Food and Agricultural Press ,Inc. 309p.

  McCabe, W.L., Smith, J.C., and Harriott, P. 1985.Unit operations of chemical engineering, 4th Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Co.

  Miranda, M., Maureira, H., Rodriguez, K. and Vegalvez, A., 2009, Influence of temperature on the drying kinetics, physicochemical properties, and antioxidant capacity of AloeVera (Aloe barbadensisMiller) gel,Journal of Food Engineering, 91, 297-204.

  Mohamed R‚ Pineda M and Aguilar M, 2007. Antioxidant capacity of extracts From wild and crop plants of mediterranean region. Journal of Food Science 72: 59-63.

  Mour, A., Sruz, G.M., Franco, D. and Dominguez, J., 2001. Natural antioxidant from residual sources. Food chemistry, 72: 145-171.

  Mujumdar, A. S  and Kadra, T. 2010. Advanced drying technologies. Taylor & Francis Group, New York, 453p.

  Naczk, M. and Shahidi, F. 2004. Extraction and analysis of phenolics in food. Journal of Chromatography. 1054: 95-111.

  Nindoa,   C. I.,   Sunb,  T.,   Wangb,  S.W. , Tanga, J.  and  Powersb  J.R.  2003.  Evaluati on of  drying  technologies  for  retention  of  physical quality  andantioxidants  in  asparagus (Asparagus  officinal is,  L. ).  Swiss  Society  of  Food Science and Technology.  (36): 507–516.

  Oktay, M., Gulcin, I and Ku frevioglu, O. I. 2003. Determination of in vitro antioxidant activity of fennel (Foeniculum vulgare) seed extracts. Lebensm.- Wiss. U. –Technol. 36: 263-271.

  Oliviera, I., Coelho, V., Baltasar, R., Pereira, J. A. and Baptista, P. 2009. Scavenging capacity of strawberry tree (Arbutus unedo L.) leaves on free radicals. Food and Chemical Toxicology. 47: 1507-1511.

  Omidbaigi, R., Sefidkon, F. and Kazemi, F. 2003 .Influence of drying methods on the essential oil composition of Roman Chamomile. Flavour  and Fragrance Journal, 19: 196-198.

  Orsat, V., Yang, W., Changrue, V. and Raghavan, G. S. V. 2007. Microwave-Assisted Drying of Biomaterials. Food and Bioproducts Processing. 85(3): 255-263.

  Ozturk, M., Aydogmus-Ozturk, F., Duru, M. E. and Topcu, G. 2007. Antioxidant activity of stem and root extracts of Rhubarb: An edible medicinal plant. Food Chemistry. 103: 623-630.

  Pan, Y., Wang, K., Huang, S., Wang, H., Mu, X He, C., Ji, X., Zhang, J. & Huang, F., 2008, Antioxidant activity of microwave-assisted extract of longan (Dimocarpus Longan Lour) peel. Food Chemistry, 106, 1264–1270.

  Peleg, H., Gacon,K., Schlich, P. and Noble, A, C, 1999. Bitterness and astringency of flavan-3-ol monomers, dimers and trimmers. Journal of the Science of Food and Agricultuer. 79:123-1128.

  Prasad, B.V.S., Chandra, P.K., and Bal, S. 1994. Drying parboiled rough rice in stationary, semi-fluidized and fluidized conditions. Transactions of the ASAE, 37(2): 589-594.

  Pourmorad, F., Hossenimehr, S. J and Shahabimajd, N. 2006. Antioxidant activity, phenol and flavonoid contents of some selected Iranian medicinal plants. African Journal of Biotechnology. 5 (11): 1142-1145.

  Prasad, K. N., Yang, B., Dong, X., Jiang, G., Zhang, H., Xie, H. and Jiang, Y. 2009. Flavonoid contents and antioxidant activities from Cinnamomum species. Innovative Food Science and Emerging Technologies. 10: 627-632.

  Rafiee, Z., S. Jafari, et al. 2011. "Microwave-assisted extraction of phenolic compounds from olive leaves; a comparison with maceration." Journal of animal and plant sciences 21(4): 738-745.

  Rafiee, Z., S. Jafari, et al. 2012. "Antioxidant Effect of Microwave-assisted Extracts of Olive Leaves on Sunflower Oil." Journal of Agricultural Science and Technology 14(Supplementary Issue): 1497-1509.

  Rafiee, Z., S. Jafari, et al. 2012. Evaluation of antimicrobial activity of olive leaf extraction by elisa methos. Iranian journal of medicinal and aromatic plants.

  Ratti, C. 2009. Advances in food dehydration. Taylor & Francis Group, London. 468p.

  Rakic S, Petrovic S, Kukic J, Jadranin M, Tesevic V, Povrenovic D, et al. Influence of thermal treatment on phenolic compounds and antioxidant properties of oak acorns from Serbia. Food Chem 2007; 104: 830-4.

  Sanchez-Moreno, C., Larrauri, J. A. and Saura- Calixto, F. 1999. Free radical scavenging capacity and inhibition of lipid oxidation of wines, grape juices and related polyphenolic constituents. Food Research International. 32: 407-412.

  Scalbert, A., I. T. Johnson, et al. 2005. "Polyphenols: antioxidants and beyond." The American journal of clinical nutrition 81(1): 215S-217S.

  Schubert, H. and Regier, M. 2005. The microwave processing of foods. Woodhead Publishing Limited, New York, 334p.

  Schimdt, J.L., and Hukill, W.V. 1956. The effect of artificial drying on the yield of head rice and the germination of rice. Rice Journal, 59(13): 29-31.

  Seena, S., Sridhar, K.A. and Jung, K. 2005. Nutritional and antinutritional evaluation of raw and processed seeds of a wild legume, Canavalia cathartica of coastal sand dunes of India. Food Chemistry. 92: 465-472.

  Shoji, T. 2007. Polyphenols as natural food pigments: Changes during food processing. American Journal of Food Technology. 2:570-581.

  Silva S, Gomes, L, Leitã o F, Coelho AV and Boas LV, 2006. Phenolic compounds and antioxidant activity of olea europaea l. fruits and leaves. Food Science and Technology International 12:385–396.

  Singh, S. and Singh, R. P. 2008. In vitro Methods of Assay of Antioxidants: An Overview. Food Reviews International. 24: 394-415.

  Somsub, W., Kongkachuichai, R., Sungpaung, P. and Charoensiri. 2008. Effects of three conventional cooking methods on vitamin C, tannin, myo-inositol phosphates contents in selected Thai vegetables. Journal of Food Composition and Analysis 21:187-197.

  Stalikas, C. D. 2007. Extraction, separation, and detection methods for phenolic acids and flavonoids. Journal of separation Science. 30: 3268-3295.

  Towo, E. E., Svanberg, U. and N. and Ndossi, G. D. 2003. Effect of grain pre-treatment on different extractable phenolic groups in cereals and legumes commonly consumed in Tanzania. Journal Science of Food and Agriculture. 83: 980-986.

  Turkmen, N., Velioglu, Y. S., Sari, F and Polat, G. 2007. Effect of extraction conditions on measured total polyphenol contents and antioxidant and antibacterial activities of black tea. Molecules. 12:484-496.

  Turkmen N, Sari F and Velioglu YS, 2006. Effects of extraction solvents on concentration and antioxidant activity of black and black mate tea polyphenols determined by ferrous tartrate and Folin-Ciocalteu methods. Food Chemistry 99: 835–841.

  Treybal, R.E. 1980. Mass transfer operations, 3rd Edition. Tokyo: Mc Graw-Hill International Book Co.

  Uckan, G., and Ulku, S. 1986. Drying of grains in a batch fluidized bed dryer. In Drying of Solids- Recent International Developments, ed. A. S. Majumdar. New Dehli, India: Wiley Eastern Ltd.

  Vega-Gálvez A, Scala KD, KLemus-Mondaca R, Miranda M, López J, Perez-Won M. Effect of air-drying temperature on physico-chemical properties, antioxidant capacity, colour and total phenoliccontent of red pepper (Capsicum annuum, L. var. Hungarian). Food Chem 2009; 117 (4): 647-53.

  Venskutonis, P. R. 1997. Effect of drying on the volatile constituents of Thyme (Thymus vulgaris) and sage (Salvia officinalis). Food Chemistry, 52(9), 219-277.

  Wang, J. and Xi, Y. S., 2005, Drying characteristics and drying quality of carrot using a two-stage microwave process, Journal of Food Engineering, 68, 505-511.

  Wang, L. and Weller, C.L. 2006. Recent advances in extraction of nutraceuticals from plants. Trends Food Sci. Technol. 17:300-12.

  Wang, J. and Sheng, K. 2006. Far-infrared and microwave drying of peach. LWT - Food Science and Technology. 39(3): 247-255.

  Yang, Y. Z. L., Zu, Y., Chen, X., Wang, F and liu, F. 2010. Oxidative stability of sunflower oil supplemented with carnosic acid compared with synthetic antioxidants during accelerated storage. Food Chemistry. 118: 656-662.

  Yildirim, A., Mavi, A., and Kara, A. A. 2001. Determination of antioxidant and antimicrobial activities of Rumex crispus L. extracts. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 49: 4083-4089.

  Zarzuelo, A., J. Duarte, et al. 1991. "Vasodilator effect of olive leaf." Planta Medica 57(05): 417-419.

  Zhang, M., Tang, J., Mujumdar, A. S. and Wang, S. 2006. Trends in microwave-related drying of fruits and vegetables. Trends in Food Science & Technology. 17(10): 524-534.

  Zhou, K. and Yu, L. 2004. Effects of extraction solvent on the wheat bran antioxidant activity estimation. LWT. 37: 717-721.


موضوع پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, نمونه پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, جستجوی پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, فایل Word پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, دانلود پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, فایل PDF پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, مقاله در مورد پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, پروژه در مورد پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, پروژه درباره پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیرشرایط و روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زیتون

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده با توجه به وسعت زیاد منابع بیابانی در کشور و همچنین مشکلات کم آبی موجود، پرورش شتر و توجه به گوشت آن اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است. رزماری از جمله گیاهان دارویی با خواص ضدمیکروبی ثابت شده می باشد. در پژوهش حاضر اثر غلظت های متفاوت(5/0، 5/1و 5/2 درصد) عصاره اتانولی گیاه رزماری و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc» در رشته علوم و صنایع غذایی چکیده روغن ها و چربی ها طی نگه داری در درجه حرارت های بالا اکسیده می شوند و کیفیت تغذیه ای آن ها کاهش می یابد.فرآیند اکسیداسیون روغن ها و چربی ها و تشکیل رادیکال های آزاد سبب ایجاد و پیشرفت سرطان می شود. با مصرف ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در میوه ها و سبزی ها مانند آلفا –توکوفرول ،گلوتاتیون،بتاکاروتن و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته:مهندسی صنایع غذایی گرایش:شیمی موادغذایی چکیده : گونه عناب از گونه های بومی مناطق مختلف ایران است . میوه این گیاه در مناطق مختلف ایران به طور سنتی مصرف میشود. این میوه دارای خواص دارویی و خوراکی بسیار سودمندی است .حدود 30% وزن میوه را هسته های آن تشکیل می دهد .هسته این میوه به طور متوسط حاوی حدود 8/3 درصد روغن است . با توجه به دارا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی چکیده: اکسیداسیون روغن ها علاوه بر تغییر ویژگی های ارگانولپتیکی ماده غذایی، ارزش غذایی و عمر نگهداری روغن ها را کاهش می دهد و به دلیل تولید ترکیبات نامطلوب در روغن برای سلامتی مصرف کنندگان مضر است. برای جلوگیری از اکسیداسیون، روش های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن موادی به ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش مقدمه امروزه رقابت شدیدی بین ورزشکاران در کشورهای مختلف برای کسب عنوان‌های قهرمانی در بازی‌های المپیک، جهانی و قاره‌ای وجود دارد و تلاش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت بیشتر در این بخش واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده است. طی سالیان اخیر بررسی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش چکیده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌های برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعالیت ورزشی آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌ های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc"در رشته مهندسی صنایع غذایی گرایش کشاورزی چکیده کانون توجهات تحقیقات اخیر، مواد فتوشیمیایی مشتق شده از گیاهان بوده­اند که ناشی از اثرات مثبت آنها بر سلامتی بشر بوده است. مواد غذایی را درطی فرآوری در کارخانجات می­توان با ترکیبات فعالاز قبیل ترکیبات فنولی که دارای فواید و خصوصیات فیزیولوژیکی از جمله ضدآلرژی، ضدالتهاب، ضدمیکروبی، ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت (M.Sc) چکیده به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر روی خصوصیات کمی و کیفی آویشن باغی در سال زراعی 1391- 1390 آزمایشی در یک گلخانه در منطقه ای از سمنان اجرا شد. این آزمایش با استفاده از فاکتوریل 3×3 بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. کودهای زیستی شامل:دو گونه قارچ Glomos fasiculatum ;Glomos mosseaو دو گونه باکتری ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور چکیده این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­طور کاملاً تصادفی مورد ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی‌علوم‌و‌صنایع غذایی گرایش: علوم و صنایع غذایی چکیده با توجه به موارد مختلف استفاده از سبزی­ها در تغذیه انسان­ها و نیز به دلیل خصوصیات طعم و مزه و مفید بودن آنها در حفظ سلامتی و تندرستی روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می­شود. با توجه به عمر پس از برداشت اندک و آلودگی میکروبی سبزی­ها لزوم تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر ...

ثبت سفارش