پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی

word 2 MB 32490 61
1392 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۲,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc)

  چکیده:

  به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بادام زمینی، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار با 4 سطح کود گوگرد ازمنبع کود گوگرد گرانوله) شامل 0 ،40 ، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار) و کود آهن از منبع کلات آهن ) به صورت محلول پاشی شامل 0، 2، 4 و 6 در هزار) در شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق استان گیلان انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تیمارهای S80Fe2 و S80Fe4 به ترتیب با میانگین 2905 و 2890 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. مقایسه میانگین آهن بر مقدار روغن نشان داد که بین سطح صفر و سطح 2 درهزار آهن به لحاظ آماری تفاوت معنی‌دار وجود داشت و با افزایش مصرف آهن از سطح 2 در هزار به 4 در هزار مقدار روغن دانه افزایش یافت اما از سطح 4 به 6 در هزار افزایش معنی دار در مقدار روغن دانه مشاهده نشد. مقایسه میانگین اثر کود گوگرد بر مقدار پروتئین دانه نشان داد که بین سطح صفر و 40 کیلوگرم در هکتار گوگرد به لحاظ آماری تفاوت معنی‌دار وجود نداشت اما سطح کاربرد کود گوگرد 80 و 120 کیلوگرم در هکتار نسبت به  دو سطح دیگر گوگرد برتر بودند. بیشترین مقدار پروتئین دانه از سطح 120 کیلو گرم در هکتار با میانگین 30/25 درصد به دست آمد که البته به لحاظ آماری تفاوت معنی دار با سطح 80 کیلوگرم در هکتار (با میانگین 17/25 درصد) نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده برای حصول حداکثر عملکرد دانه مصرف 80 کیلوگرم در هکتار گوگرد و محلول‌پاشی 2 در هزار آهن توصیه می‌شود.

   واژگان کلیدی: بادام زمینی، کود گودگرد کرانوله، کلات آهن، پروتئین دانه، روغن دانه

  مقدمه

        بادام زمینی یکی از بقولات مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری با رشد نامحدود می‌باشد که  می‌تواند غذای انسان و دام را تامین نموده و بخش با ارزشی از پروتئین برنامه غذایی را تشکیل دهد (صفرزاده ویشگایی،  1378). این گیاه از نظر رشد و نمو و جذب عناصر معدنی  در مقایسه با سایر گیاهان زراعی خصوصیات منحصر به فردی دارد و این خصوصیات بیشتر با نحوه رشد و تولید روغن و پروتئین در دانه‌های این گیاه در ارتباط است (صفرزاده ویشگایی،  1378). اما کم بودن تحقیقات انجام شده در زمینه نیازهای تغذیه‌ای این گیاه در ایران یکی از مهمترین عوامل محدود کننده برای توسعه سطح زیر کشت آن در کشور است. غلاف‌های بادام زمینی بر خلاف غلاف‌های سایر گیاهان تیره باقلا در زیر خاک رشد می نمایند و این موضوع باعث می‌شود که انتقال کلسیم از ریشه ها به طرف غلاف های در حال رشد بسیار کم باشد. در نتیجه این گیاه بیشتر کلسیم مورد نیاز خود را به طور مستقیم توسط غلاف های در حال رشد از خاک جذب می نماید. بنابراین گیاه بادام زمینی به طور طبیعی در خاک هایی باید کشت شود که مقدار کلسیم آنها بالا باشد (حسین‌زاده گشتی،  1385). به عبارت دیگر بادام زمینی برای اینکه رشد مناسبی داشته باشد،  در خاک‌های آهکی کشت می‌شود. با توجه به کشت بادام زمینی در خاک‌های آهکی و زیاد بودن مقدار بی کربنات خاک،  کمبود برخی ازعناصر نظیر آهن،  بر و گوکرد در آنها دیده  می‌شود. در این میان عناصری نظیر آهن و گوگرد برای انجام تثبیت نیتروژن و نیز سنتز روغن و پروتئین در بادام زمینی ضروری می باشند. از آنجایی که خاک‌های زیر کشت بادام زمینی در استان گیلان خاک‌های حاشیه رودخانه سفیدرود تا مناطق ساحلی دریای خزر می باشند و این خاک‌ها دارای بستر مادری آهکی هستند،  در نتیجه طبق بررسیهای انجام شده،  این خاک‌ها از نظر بیکربنات کلسیم و نیز کلسیم محلول در خاک بسیارغنی بوده و  pHآنها نیز معمولا بالاتر از  7 می‌باشد درنتیجه  بوته های بادام زمینی در برخی از مراحل رشد خود خصوصا از انتهای دوره رشد غلاف ها و شروع رشد دانه ها در زیر خاک،  کمبود آهن و گوگرد را به وضوح نشان می دهند. از طرف دیگر برداشت مداوم محصول بادام زمینی،  خارج کردن بقایای محصول از مزرعه،  شرایط اقلیمی منطقه با بارندگی بیش از 1000 میلیمتر در سال و عدم عرضه مقدار کافی گوگرد و آهن می تواند موجب کاهش مقدار این عناصر در خاک و گیاه شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر آهن و گوگرد بر رشد و عملکرد بادام زمینی و همچنین تعیین مقدار مصرف مناسب از کودهای حاوی این دو عنصر در مزارع زیر کشت بادام زمینی طرح‌ریزی و به مرحله اجرا در آمد.                                                                                                                                  

   

  فصل دوم

  بر رسی مناب

   

  2-1- تاریخچه بادام زمینی

           با توجه به وجود بقایای گیاهان به دست آمده از مکان های قدیمی در کشورهای آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که بادام زمینی در 3900 سال قبل در کشور هایی مثل پرو کشت می شد.اما از زمان اهلی شدن این گیاه اطلاعات دقیقی وجود ندارد. احتمالا اولین کشت این گیاه در دره هایی رود خانه ای در پاراگوئه،  منطفه گران چاکو در آمریکا جنوبی بوده است.  بادام­زمینی (Arachis hypogaea L.) بعد از سویا،  یکی از مهم­ترین و اقتصادی­ترین دانه­های روغنی در مناطق گرمسیری  نیمه گرمسیری است که بیشتر به منظور تولید روغن (43تا55 درصد) و پروتئین (25تا28 درصد) کشت می­شود. بادام­زمینی یکی از مهم­ترین گیاهان روغنی در مناطقی است که سایر گیاهان روغنی نمی­توانند رشد کنند.

  2-2- بادام زمینی در ایران

       استاد گرانمایه شادروان پورداوود در سال 1289 اولین شخصی بود که گیاه بادام زمینی را در ملک پدری خود در رشت کشت نمود. این گیاه توسط خود ایشان از اروپا آورده شده بود که درآن زمان بیشتر از بادام زمینی جهت استفاده برای تنقلات ومصارف شیرینی پزی بود و ماده ارزشمند یعنی  روغن مفید و زیادآن مورد بی توجهی واقع شده بود که تواما می‌توانست موجبات رشد وتوسعه کشت صنعتی رافراهم آورده و عواید ناشی از آن زندگی روستا وحتی شهری منطقه را ارتقاء بخشد.

  2-3- سطح زیرکشت ومیزان تولید بادام زمینی در ایران وجهان

  سطح زیر کشت بادام­زمینی در ایران هم اکنون در حدود 3 هزار هکتار و میزان تولید آن 5/2 هزار تن دانه است. از این مقدار در حدود 2500 هکتار آن در استان گیلان و بقیه در استان­­های گلستان و خراسان شمالی واقع شده است. شهرستان­های آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر مراکز اصلی کشت و تولید بادام­زمینی در استان گیلان هستند و بادام­زمینی تولید شده در این مناطق از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. علی­رغم گذشت حدود یک قرن از کشت بادام­زمینی در ایران،  هنوز این گیاه به عنوان یک محصول برای تولید روغن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. این گیاه روغنی در حالی در ایران به عنوان گیاه جدید کشت می­شود که تحقیقات انجام شده پاسخگوی نیاز ناشی از توسعه سطح زیر کشت آن نبوده و در زمینه نیازهای عناصری که در متابولیسم آن نقش دارند.،  بررسی­های کافی انجام گرفته است.  بیش از نیمی از نواحی زیرکشت بادام زمینی در مناطق خشک ونیمه خشک جهان قراردارد سطح زیرکشت در جهان تقریبا 22میلیون هکتارکه بیشترین آن 14میلیون هکتار در آسیا و8میلیون هکتار در آفریقاویک میلیون هکتاردر آمریکای جنوبی ومرکزی ودر 108کشور جهان انجام میشودمتوسط عملکرد غلاف در مقیاس جهانی ازسال 1980 تا 1990 از 08/1به 15/1تن در هکتاررسیده است. براساس آمار سازمان خوارباروکشاورزی جهان، کشورهای هند، چین، نیجریه وامریکا، عمده ترین تولید کنندگان بادام زمینی هستند وحدود هفتاد درصد بادام زمینی جهان در این کشور ها کشت و تولید میشود و از صادر کنندگان عمده این محصول ارزشمند به سایر کشورهاست.

   

  Abstract

  To evaluate the effect of different amounts of iron and sulfur on yield and components of peanut, a factorial experiment in a completely randomized block design with three replications with four levels of sulfur fertilizer from granulated sulfur source (including the 0, 40, 80 and 120 kg per hectare) and iron fertilizer from iron chelate source (as solution including 2, 4 and 6 per thousands) was carried out in Astaneh Ashrafieh, East of Guilan. Results show that the highest yield was obtained from seed yield of S80Fe2 and S80Fe4 with an average of 2905 and 2890kg/h, respectively. Mean comparison of iron on oil content showed that there was a statistically significant difference between zero and 2 per thousand irons.  With increasing iron intake from the level of 2 per 1000 to 4 per 1000, the amount of seed oil rose. However, it was not observed a significant increase in the amount of seed oil in level of 4 to 6 per thousand. The mean effect of sulfur fertilizer on grain protein content showed that there was no statistically significant difference between 0 and 40 kg ha sulfur, however the application of sulfur, 80 and 120 kg per hectare compared to the other two levels of sulfur were superior. The highest protein content was obtained from 120 kg per hectare with an average level of 25.30%, that albeit was not statistically significant difference with 80 kg ha (mean 25.17%). According to the results obtained for maximum yield, consumption of 80 kg ha sulfur and 2 per 1000 iron solution is recommended.

  Keywords: Peanuts, Sulfur Granulated Fertilizer, Iron chelate, Grain Protein, Grain oil

 • فهرست:

  فصل اول مقدمه. 1

  1-1- مقدمه. 2

  فصل دوم: بررسی منابع. 3

  2-1- تاریخچه بادام زمینی. 4

  2-2- بادام زمینی در ایران. 4

  2-3- سطح زیرکشت ومیزان تولید بادام زمینی در ایران وجهان. 4

  2-4- اهمیت اقتصادی بادام زمینی. 5

  2-5- خصوصیات گیاه شناسی. 6

  2-6- سازگاری و نیاز های اقلیمی بادام زمینی. 9

  2-7 -گوگرد 10

  2-7-1- اشکال مختلف گوگرد 10

  2-7- 2- اثر گوگرد بر رشد گیاهان. 11

  2-7-3- جذب گوگرد توسط گیاه 12

  2-7-4-گوگرد در بافت گیاهان. 12

  2-7-5- میکروارگانیسم‌های اکسید کننده گوگرد 12

  2-7-6- میزان برداشت گوگرد در مقایسه با فسفر توسط گیاهان. 13

  3-6-7-فواید گوگرد در خاک‌های کشاورزی. 13

  4-6-7-حرکت گوگرد در گیاهان. 15

  2-8- آهن. 18

  2-8-1- اهمیت آهن در تغذیه گیاهان زراعی. 22

  3-8-2- نقش آهن در فتوسنتز 23

  3-8-3-نقش آهن در سنتز پروتئین. 23

  3-8-4-سطح بحرانی آهن در گیاه بادام زمینی. 24

  3-8-5-عوامل مؤثر بر فراهمی آهن برای گیاه 25

  3-8-6-حساسیت گیاهان نسبت به تغذیه معدنی با آهن. 26

  3-8-7- نقش آهن برعملکرد گیاهان زراعی : 27

  3-8-8- جذب اهن توسط ریشه های گیاهان. 28

  3-8-9-جذب آهن توسط برگ های گیاهان. 29

  3-8-10- نقش آهن برعملکرد بادام زمینی. 31

  3-8-11- نقش آهن برمقدار روغن وپروتئین دانه بادام زمینی. 31

  3-8-12- اثر آهن برتثبیت نیتروژن بادام زمینی. 32

  3-8-13- اثر آهن برمقدار کلروفیل گیاه بادام زمینی. 33

  فصل سوم: مواد و روش ها 34

  3-1- زمان و موقعیت اجرای طرح. 35

  3-2- مشخصات اقلیمی. 35

  3-3- مشخصات خاک.. 36

  3-4- مشخصات رقم کاشت.. 37

  3-5- روش کار 37

  3-5-1- کاشت و طرح آماری به کار رفته. 37

  3-5-2- نمونه برداری و اندازه گیری عملکرد و اجزای عملکرد 38

  3-5-2-1-اندازه گیری پارامترهای فیزیولوزیکی رشد بادام. 38

  3-5-2-1-1-سرعت رشد گیاه (CGR) 38

  3-5-2-1-2-سرعت رشد غلاف (PGR ) 38

  3-5-2-1-3-ضریب تسهیم((PF. 38

  3-5-3- اندازه گیری عملکرد واجزای عملکرد 39

  3-5-3-1- عملکرد غلاف بادام زمینی. 39

  3-5-3-2- تعداد غلاف های رسیده درهربوته. 39

  3-5-3-3-تعداد غلاف های نارس درهر بوته. 40

  3-5-3-4- وزن صد دانه. 40

  3-5-3-5-  درصد مغزدهی. 40

  3-5-3-6- عملکرد دانه. 40

  3-5-3-7- عملکرد قسمت‌های هوائی. 40

  3-5-3-8- شاخص برداشت.. 40

  3-5-4-اندازه گیری خصوصیات کیفی دانه بادام زمین.. 41

  3-5-4-1- مقدار پروتئین دانه. 41

  3-5-4-2- مقدار روغن دانه. 41

  3-5-5- تجزیه آماری. 41

  فصل چهارم : نتایج و بحث.. 42

  4-1- اثر گوگرد و آهن برعملکرد غلاف بادام زمینی. 42

  4-2-اثرگوگرد وآهن بر درصد مغزدهی بادام زمینی. 44

  4-3- اثر آهن و گوگرد بر عملکرد دانه. 44

  4-4- اثر آهن وگوگرد بر وزن قسمت‌های هوایی. 46

  4-5- اثر آهن وگوگرد بر شاخص برداشت.. 48

  4-6- اثر آهن وگوگرد بر وزن صد دانه. 49

  4-7- اثر آهن وگوگرد بر تعداد غلاف در بوته. 50

  4-8- اثر آهن وگوگرد بر مقدار روغن: 51

  4-9- اثر آهن وگوگرد بر مقدار پروتئین دانه: 53

  4-10- اثر آهن وگوگرد بر ضریب تسهیم. 54

  4-11- اثر آهن وگوگرد بر سرعت پر شدن غلاف.. 56

  4-13- همبستگی ساده بین صفات اندازه‌گیری شده 57

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 59

  5-1-نتیجه‌گیری: 60

  5-2-پیشنهادها: 60

  منابع: 61

   

   

   

  منبع:

   

  امام،ی.و م.نیک نژاد.۱۳۷۳.(ترجمه). مقدمه ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی،انتشارات دانشگاه شیراز،۵۷۰صفحه

  بختیاری، ع. ا، م. ج. ملکوتی، ک. خاوازی و ا. بای‌بوردی. 1380. جایگزینی بیوفسفات طلایی (خاک فسفات همراه با گوگرد، کود حیوانی تیوباسیلوس) با سوپر فسفات تریپل در باغهای سیب کشور. مجله علمی پژوهشی خاک و آب (ویژه نامه مصرف بهینه کود)، جلد 12، شماره 14، صفحات 235-242، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.

  پسندیده، م. 1381. شناخت ناهنجاریهای تغذیه‌ای و بررسی جایگزینی بیوفسفات طلایی با کودهای وارداتی در درختان سیب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

  چاکرالحسینی،  م. ر.،  رونقی،  ع.،  مفتون،  م. و کریمیان،  ن.ع.،  1381. پاسخ سویا به کاربرد آهن و فسفر در یک خاک آهکی.مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 6. شماره 4.

  خاوازی، ک. و م. ج. ملکوتی. 1380. ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور (مجموعه مقالات). نشر آموزش کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، کرج، ایران.

  سمر،  سیدمحمود و مهرداد شهابیان. 1382. اثر غنی سازی کود آلی با گوگرد و سولفات آهن بر افزایش قابلیت جذب آهن در یک خاک آهکی. سمینار ملی تولید و مصرف گوگرد،  شرکت ملی گاز ایران. مشهد،  ایران.

  سمر، سیدمحمود و مهرداد شهابیان. 1382. اثر غنی سازی کود آلی با گوگرد و سولفات آهن بر افزایش قابلیت جذب آهن در یک خاک آهکی. سمینار ملی تولید و مصرف گوگرد، شرکت ملی گاز ایران. مشهد، ایران.

  شهیدی،  ف.،  آ. کوچکی و ه. بقایی. 1385. بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه،  کدو،  طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنها. مجله علوم و صنایع کشاورزی. جلد 20. شماره 5. صفخات 421-411.

  صفرزاده ویشکائی،محمدنقی و محمود کلباسی. ۱۳۷۹.اثر گوگرد عنصری و گچ بر رشد و عملکرد بادام زمینی در گیلان.ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۶-۱۳ شهریور،بابلسر.

  صفرزاده ویشکائی، م. ن. ١٣٧٧ . اثر گوگرد بر رشد و عملکرد بادام زمینی . پا یان نامه کارشناس ی ارشد، دانشکده کشاورز ی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

  صفرزاده ویشکائی، م. ن. ١٣٧٨ . بادام زمین . ی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  ﺻﻠﺤﻲ م. و درﺧﺸﻨﺪه ع. 1378. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﮔﻮﮔﺮد در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺮ روی درﺧﺘﺎن ﺳﻴﺐ اﺻﻔﻬﺎن،  ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻتﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم ﺧﺎک اﻳﺮان،  داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ﺻﻔﺤﺎت 176-167.

  کوچک‌زاده، ی، م. ج. ملکوتی و ک. خاوازی. 1380. بررسی نقش گوگرد، تیوباسیلوس، حل کننده‌های فسفات و مواد آلی در تأمین فسفر مورد نیاز ذرت از خاک فسفات. مجله خاک و آب، جلد 12، شماره 14، ویژه نامه مصرف بهینه کود، ص 250-243. مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.

  مهاجرمیلانی، پ.، م. س. درودی، ر. وکیل و م. ج. ملکوتی. 1378. کاربری اسیدسولفوریک برای قابل بهره‌برداری کردن اراضی شور و قلیایی. نشریه فنی 61، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، نشر آموزش کشاورزی،‌ کرج، ایران.

  ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ م. و رﻳﺎﺿﻲ ﻫﻤﺪاﻧﻲ ع. ح.1382. ﻛﻮدﻫﺎ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی ﺧﺎک (ﺗﺮﺟﻤﻪ)، ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻬﺮان.

  ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ م. و رﺿﺎﻳﻲ ح. 1380. ﻧﻘﺶ ﮔﻮﮔﺮد، ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی. ﻧﺸﺮ آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزی، ﻛﺮج، اﻳﺮان: 181 ﺻﻔﺤﻪ.

  ناصری،ف.۱۳۷۰.دانه های روغنی،انتشارات آستان قدس رضوی،۴۰۴صفحه.

  نورقلی‌پور، ف.، م. ج. ملکوتی و ک. خاوازی. 1380. روشهای کاربری مستقیم خاک فسفات در مزارع و باغهای کشور. نشریه فنی شماره 191، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، نشر آموزش کشاورزی، کرج، ایران.

  هاشمی دزفولی،ا.; ع.کوچکی و م.بنایان اول.۱۳۷۴.(ترجمه).افزایش عملکرد گیاهان زراعی،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،۲۸۷صفحه.

   

  Anandham R, Stridar R, Nalayini P, Poonguzhali S, Madhaiyan M and Tongmin S (2006)  Potential for plant growth promotion in groundnut (Arachis hypogaea L.) cv. ALR-2 by co-inoculation of sulfur-oxidizing bacteria and Rhizobium. Microbiol Res. in Press.

  Asadi Rahmani H (1996) Prediction of the necessity of soybean inoculation based on the numbers of Bradyrhizibium japonicum and evaluation of N-mineralization potential,  Tehran University, Thesis of Master of Soil Science.

  Duncan, W. G., D. E. McCloud, R. L. McGraw and K. J. Boote. 1978. PHysiological aspects of peanut yield improvement. Crop Science. 18: 1015-1021.

  Dwiuedi AK and Bapat PN (2008) Interaction of sulfur and pHospHorus nutrition on major nutrient composition of soybean. Jawaharlal Nehru Krishi Viswa Vidyalaya Research Journal 30: 19-23.

  Fageria, N. K. 2009. The use of nutrients in crop plants. CRC Press. pp: 448

  Farmers’ Fields in India. 24-26 May 2007. Istanbul. Turkey.

  Gardner, F. P. and E. O. Auma. 1988. Canopy structure, light interception, yield and market quality of peanut genotypes as influenced by planting pattern and planting date. Field Crop Res., 20: 13-29.

  Halepyati, A. S. 1998. Effect of moisture regimes and zinc levels on growth and yield of summer groundnut.  University of Agriculture Sciences. India.

  Hemantaranjan, A., Gray, O. K., 1988. Iron and zinc fertilization with reference to the grain of quality triticum easativum L. J. Plant Nutr. 20: 461-471.

  Hemantaranjan, A., Gray, O. K., 2008. Iron and zinc fertilization with reference to the grain of quality Zea mayse L. J. Plant Nutr. 20: 461-471.

  Hitsuda, K., M. Yamada and D. Klepker. 2005. Soil and Crop Management: Sulfur requirement of eight crops at early stages of growth. Agron. J. 97 : 155–159.

  Jadhao, S. D., V. O. Jadhao, G. L. Ingole 1999. Effect of sulpHur and zinc on quality parameters of groundnut.  Forum for Plant PHysiologists. India. Journals of Agronomy.

  Kulsherstha, V. P., Jain, H. R., 1982. Eighty years of wheat breeding in India: Past selection pressures and Future prospects. Z. Pflanzenzuch. 89:19-30.

  Kumar R,Mehrotra NK,Nautiyd BD ,Kumar P and Singh PK. (2009). Effect of copper on growth, yield and concentration of Fe, Mn, Zn and Cu in wheat plants (Triticum aestivum L) Journal of Environmental Biology., 30(4): 485-488.

  Laurence, R. C. N. and R. W. Gibbons. 1976. Changes in yield, protein, oil and maturity of groundnut cultivars with the application of sulpHur fertilizers and fungicides. J Agric. Science. Cam. 86: 245-250.

  Leon, L. A., A. S. Lopez and P. L. G. Vlek. 1985. Micronutrient problems in tropical latin America In: Vlek, P. L. G.(ed). Micronutrient in tropical food crop production. Netherlands P.  95-129.

  Lindsay.W.L.,and W.A.norvel.1978.Development of DTPA soil-test for manganese, iron,manganese and copper,soil sci.soc.Am.J.42:421-428.

  Lucas. R. E. and B. Knezek. 1972. Climatic and soil conditions promoting micronutrient deficiencies in plant. Soil science society of America. Madison, WI, USA. 262288.                                      

  Ma, Y. B., Uren, N. C., 2006. Effect of againg on the availability of zinc added to a calcareous clay soil. Nutrient Cycling in Agroecosystem, 76:11-18.

  Mahler, R. L., R. E. Mcdole, and G. E. Leggett. 1981. Essential plant micronutrients zinc in Idaho. Idaho Agricultural Experiment Station. Moscow, ID, USA.       

  Maiti, R. and P. W. Ebeling. 2002. The Peanut (Arachis hypogaea) crop. Science Pub. Inc., UK.

  Malakoti, M. J., and Tehrani, M. M. 1999. Effects of Micronutriens on the Yield and Quality of Agricultural Products. Tarbiat Modarres University Publications, Tehran. 292 pp. (in Farsi).

  Malakoti, M. J., and Tehrani, M. M. 1999. Effects of Micronutriens on the Yield and Quality of Agricultural Products. Tarbiat Modarres University Publications,

  Malakouti MJ (2004) Soil fertility of arid and semi-arid regions, Tarbiat Modarres University 482 pp.

  Mariotti, M., L., Ercoli and A. Masoni. 1996. Spectral properties of iron deficient corn and sunflower leaves. Remote Sensing of Environment. 58(3): 282–288.

  Marscher, H., 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic press. pp. 330-355.

  Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Second edition, Academic Press,  Harcourt Brace and Company Publishers. London, England.

  Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higner plant. Secand ed., Academic Press. NewYork. P. 890.

  Marwaha, B. C. 2007. Study of the Significance of Zinc Nutrition on Crop Productivity and Quality of Produce at

  Mcrowell, L. E. E. 2002. Recent advance in minerals and vitamins on nutrient of lacting cowes. Pakistan Journal of Nutrition 1: 8-19.

  Meena, S., M. Malarkodi and P. Senthilvalavan. 2007. Secondary and micronutrients for groundnut. Indian

  Messick, D. L. and M. X. Fan. 1999. The Role of SulpHur Fertilizer in Oil Crop Production. The SulpHur Institute, USA.

  Misra, J. B. 2004. A mathematical approach to comprehensive evaluation of quality in groundnut. J. Food Compos.

  Misra, U. K., S. K. Saho, R. Das and G. N. Mitra. 1990. Effect of sulpHur and lime on yield and oil content of Kharif groundnut grown in an Agric Haplaquept. J. Ind. Soc. Soil Sci., 38 (4): 772-774.

  Murugesan, K. 1995. Influence of zinc the growth and yield of groundnut and its effect on microbial population.  Journal Ecotoxicoligy & Environmental Monitoring. 5:15-18

  Patrici I (2000) Integrated nutrient management for sustaining crop yield in calcareous soils of India. GAU-PRII-International Potash Institute. National Symposium. Junagadh. Gujarat. India.

  Reddy, S.N. and singh, B.G., 1996. Growth and development of sunflower as influenced by sulfur and bensyladenine. Annals of Plant PHysiology 10(2): 171-175.

  Sepahvand M (2004) Effect of sulfure on yield and quality of Peanut grain, Proceeding of 3rd national conference on the development in the application of biological products & optimum utilization of chemical fertilizers & pesticides in agriculture, Bureau of Educational Tech.  Services Agricultural Education Puplication Unitublication Unit., Karaj, Tehran, 24 PP.

  Sharma NK, Khaddar VK, Misra SY,  Sharma OR and Yadav RA (2001) Agronomic efficiency of sulpHur fertilizers and its effect on seed yield and chemical composition of corn in black clay soil under rained conditions. Research on Crops 2: 25-29.

  Singh, A. L. 2007. Prevention and Correction of Zinc Deficiency of Groundnut in India. Zinc Crop conference.  Istanbul. Turkey.

  Singh, F. D. L. Oswalt. 1995. Groundnut production practices. ICRISAT. pp: 39

  Singh, Y. P., S. Mannj. 2007. Interaction effect of sulpHur and zinc in groundnut (Arachis hypogaea) and their availability in tonk district of Rajasthan. Indian Journal of Agronomy.

  Smart, J. 1994. The groundnut crop: A scientific basis for improvement. London Chapman & Hall, pp: 734.

  Sukhija, P. S., V. Randhawa, K. S. Dhillon, and S. K. Munshi. 1987. The influence of Zinc and SulpHur deficiency on Oil-Filling 


موضوع پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, نمونه پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, جستجوی پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, فایل Word پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, دانلود پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, فایل PDF پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, تحقیق در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, مقاله در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, پروژه در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, پروژه درباره پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌ زمینی

پایان نامه برای کارشناسی ارشد رشته زراعت چکیده به منظوربررسی اثرسطوح مختلف آهن واستفاده از مالچ بررشد وعملکرد لوبیاآزمایشی درسال زراعی 1392 به مدت یک فصل زراعی کشت پائیزه بعداز برداشت بادام زمینی در روستای سالستان از توابع آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان بااستفاده از آزمایش کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد.فاکتور اول در 2سطح شامل استفاده از مالچ وعدم ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زراعت چکیده آویشن‌ها، گیاهانی چند ساله از خانواده نعناعیان و از جمله گیاهان دارویی با ارزش در دنیا می‌باشند. در جنس آویشن، 215 گونه در دنیا و 18 گونه در ایران پراکنش دارند که آویشن دنایی (Thymus daenensis L.) از گونه انحصاری در کشور ایران می‌باشد. به منظور بررسی تأثیر نانو کود کلات آهن و کود آهن (سولفات آهن) بر محتوای کلروفیل a، b، کل، ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: زراعت چکیده زهکشی زیر زمینی اراضی شالیزاری با هدف خشک کردن زمین در زمان برداشت (بالابردن تحمل­پذیری خاک)، زهکشی میان­فصل و پایین آوردن سطح ایستابی پس از برداشت برنج (جهت کشت پاییزه و زمستانه) احداث می­گردد. به منظور بررسی اثر انواع زهکشی (سطحی و عمقی) و فواصل آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله به عنوان ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات چکیده به منظور بررسی اثر کود اوره و اوره پوشش دار گوگردی بر روندرشد و عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای به صورت قالب دو طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کود اوره در چهار سطح 0 و50،100، 150 کیلوگرم در هکتار و کود اوره پوشش دار گوگردی در چهار سطح 0و50و100و150کیلو گرم در هکتار، در سال زراعی91-92 در منطقه دامغان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد » « M.SC. گرایش : زراعت چکیده بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 به منظور بررسی اثر تراکم بوته و سطوح مختلف کود آهن برروی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 در سال 1388 آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه ای واقع در 2 کیلومتری نورآباد ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی سال 1386 سطوح مختلف آرد سویا و همچنین استفاده از سطوح مختلف صمغ گوار و آب در فرمولاسیون این کیک مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت کیک تایید شده جهت بررسی میزان غنی شدن توسط آرد سویا مورد آنالیز تغذیه ای قرار گرفت. آرد سویا در سه سطح 5 ، 10 ، 15 درصد وزن آرد ، صمغ گوار در دو سطح 0 و 4/1 گرم و آب در دو سطح 110 و 120 گرم به عنوان ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی اکولوژیک چکیده به­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی (V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس (کتول) آزمایشی به­صورت گلدانی در سال 1392 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1) ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. » گرایش : زراعت چکیده این بررسی به منظور مقایسه اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه اسپرس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 9 تیمار و 4 تکرار در زمینی به مساحت 800 متر مربع در بهار سال 1391 ( 15/02/1391) در یک قطعه زمین زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی آبخوان پلدشت وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش: شیمی موادغذایی خلاصه فارسی ایران زیستگاه اصلی گردواست. گردوی ایرانی یک گونه مهم اقتصادی است و دارای ارزش تغذیه ای فراوان است.در این پژوهش نمونه های گردوبه صورت تصادفی از 100 درخت گردو در دو منطقه باغستان واقع در استان تهران و ارنگه واقع در استان البرز، در مهر ماه 1393 جمع آوری شدند.همچنین طبق استاندارد شماره 18 ایران مغز ...

ثبت سفارش