پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک)

word 3 MB 32522 104
1392 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.sc"

  رشته مهندسی کشاورزی

  گرایش زراعت

  چکیده

  به هدف بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول پاک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در منطقه سراب نیلوفر استان کرمانشاه اجرا گردید. تیمارها شامل دو رقم سیب‌زمینی مارفونا و سانته به عنوان سطوح فاکتور اول و 7 سطح کودی به عنوان سطوح فاکتور دوم شامل بدون مصرف کود، مصرف کود شیمیایی (بر اساس آزمایش خاک)، کود مرغی گرانوله (به مقدار یک تن در هکتار)، کود دامی معمولی، ورمی کمپوست و کمپوست  هر کدام به مقدار 20 تن در هکتار و کمپوست چای (به صورت غوطه‌وری غده‌ها در محلول و 3 مرتبه محلول‌پاشی) بودند. تجزیه واریانس مشخص نمود که تاثیر رقم بر عملکرد و اجزای آن معنی‌دار نگردید اما سطوح مختلف کودی برای صفات تعداد غده در بوته و در سطح برداشت در سطح احتمال 5 درصد و برای صفات عملکرد غده در بوته و هکتار در سطح احتمال 1 درصد دارای تفاوت معنی‌داری بودند. بر اساس مقایسه میانگین، بالاترین عملکرد غده در هکتار (حدود 35 تن) مربوط به تیمار کود مرغی  بود که  نسبت به دیگر تیمارها دارای برتری معنی‌دار بود و تفاوت‌ آن با دیگر تیمارها حدود 10 تا 18 تن در هکتار به ترتیب در کود ورمی کمپوست و بدون مصرف کود بود. تجزیه واریانس برای صفات بیوشیمیایی غده شامل درصد ماده خشک، پروتئین خام، روغن، فیبر و نشاسته نشان داد که هیچ کدام از این صفات تحت تاثیر رقم  قرار نگرفتند؛ اما اثر کود برای درصد نشاسته در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و اثر متقابل رقم و کود برای درصد ماده خشک در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار شد. اثر رقم برای درصد فسفر و اثر کود برای درصد قند نیز در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار گردیدند. بر اساس مقایسه میانگین بالاترین درصد نشاسته (حدود 80 درصد) در کود مرغی گرانوله و ورمی کمپوست به دست آمد که نسبت به دیگر سطوح تیمارها دارای برتری معنی‌داری بودند.

  کلمات کلیدی: مارفونا، سانته، کود مرغی، ورمی کمپوست، عملکرد سیب زمینی، صفات کیفی غده

   

  مقدمه

   

        تولید محصولات کشاورزی ارگانیک (پاک) یک اصل بنیادین در کشاورزی پایدار است و جلوگیری از آلودگی بیش از حد آب و خاک  به سموم و کودهای شیمیایی در راستای تولید غذای سالم برای هر کشوری از اهمیت زیادی برخوردار است. مواد غذایی ارگانیک  موادی هستند که در آنها  میزان سموم کشاورزی حاصل از آفت کش‌ها و کودهای شیمیایی کمترین مقدار را داشته و میزان عناصر غذایی آنها زیاد باشد (Lairon, 2009). تولید  محصولات ارگانیک کشاورزی از دو جنبه بهداشت و سلامت انسانی و حفظ محیط زیست اهمیت بسیار زیادی دارد. محصولات  غیرارگانیک آلوده به  مواد  مضر سرطانزایی مثل نیترات‌ها هستند. در تحقیقات سال‌های اخیر، تجمع نیترات در سبزیجات غده‌ای مثل سیب زمینی افزایش بیشتری نشان داده است (UN, 2003).

          سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) محصولی است که هر ساله در ایران در سطح وسیع کشت  می‌شود (شریفی و همکاران، 1384) که  بعد از گندم دومین غذای اصلی مردم است (پارساپور و لامع، 1383). در دهه‌های گذشته هر ساله مقادیر زیادی از محصول سیب‌زمینی کشورمان  به کشورهای همسایه از جمله عراق صادر می‌شد که هم‌اکنون به دلیل آلودگی‌های نیتراتی این صادرات متوقف شده و یا به کمترین ‌میزان خود رسیده است (سایت غذا و سلامت، 1391). به جز کیفیت محصول، بازار پسندی و اندازه غده‌های سیب‌زمینی به شدت به مصرف کودهای نیتروژن‌دار وابسته است و کاهش مصرف کود نیتروژن رسیدن و برداشت محصول را  به تاخیر می‌اندازد (Zebarth et al., 2007). بنابراین مدیریت نیتروژن و دیگر عناصر غذایی اهمیت زیادی در این محصول دارد؛ به همین دلیل استفاده از کودهای آلی مناسب که ضمن دارا بودن مقدار کافی نیتروژن و سرعت لازم در اختیار گذاشتن آن برای گیاه، به حفظ بهداشت محیط نیز کمک نمایند از جایگاه مهمی برخوردار شده‌اند (Zebarth et al., 2007).کودهای آلی از تجمع نیترات‌ها در غده سیب زمینی که برای سلامتی انسان مضرند جلوگیری می‌کنند. همچنین سیب‌زمینی یک گیاه صنعتی است زیرا بخش قابل توجهی از سیب‌زمینی تولیدی، در صنایع غذایی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد که توجه به کیفیت سیب‌زمینی از نقطه نظر مصرف صنعتی رو به افزایش است؛ در نتیجه تولید سیب‌زمینی‌هایی که از نظر صنایع تبدیلی مرغوب باشند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

   مطالعات حاکی از برتری برخی ارقام سیب‌زمینی برای تولید محصول ارگانیک است؛ زیرا این ارقام در مقابل آفات و بیماری‌ها مقاوم‌تر بوده و به فاکتورهای محیطی موثر در رشد مثل کودها پاسخ بهتری می‌دهند (Bradshaw et al., 2007). از آنجایی که اثر متقابل رقم و کودهای آلی و تنوع استفاده از این کودها در تولید محصولات زراعی به‌خصوص در گیاه سیب زمینی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و همین‌طور ضرورت تولید محصول پاک برای صادرات و دیگر مصارف خوراکی و صنعتی در کشور وجود دارد، لذا این تحقیق با اهداف زیر انجام گردید:

  1- مقایسه ارقام سیب زمینی از نظر پاسخ به منابع مختلف کود

  2- مقایسه کاربرد منابع مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر ویژگی‏های رویشی و عملکرد غده

  3- ارزیابی ویژگی‏های کیفی غده سیب زمینی در پاسخ به کاربرد منابع مختلف کود

  همچنین فرض‌های تحقیق عبارت بودند از:

  بین رقم‌های سیب زمینی از نظر پاسخ به مواد آلی مورد بررسی تفاوت معنی‌دار وجود خواهد داشت.

  بین سطوح مختلف کودهای آلی از نظر تاثیر بر عملکرد سیب‌زمینی تفاوت معنی‌دار وجود خواهد داشت.

  کودهای آلی نسبت به کود شیمیایی برتری معنی‌داری در رشد و عملکرد سیب‌زمینی دارند.

  اثر متقابل کود و رقم برای عملکرد کمی و کیفی سیب‌زمینی معنی‌دار می‌گردد.

   

  Abstract

  An experiment was conducted to evaluate the effects of organic manures on growth and yield of potato cultivars (Solanum tuberosum L.) for organic potato production. Experimental design was factorial  based on RCBD with Three replications. Two potato cultivars (Sante and Marfona) and seven levels of fertilizer (non-fertilizer, chemical fertilizer and five organic fertilizers were including manure, granulated chicken manure, common manure, compost, vermicompost and tea compost) were evaluated. ANOVA indicated significant effects of fertilizer levels on the number of tubers per plant and harvested area (p≤ 0.05), the yield of tuber per plant and per hectare (p≤ 0.01). Mean comparisons showed that the highest tuber yield (about 35 tons/hac) was obtained using chicken manure. This amount was upper about 10 -18 tones per hectare as compared to vermicompost and check treatment respectively and its difference was significant over the other treatments. Nonsignificant difference was recorded for tuber yield due to application of all fertilizer except check manure. ANOVA for biochemical traits showed significant effect of fertilizer on the percent of starch (p≤ 0.01). Cultivar fertilizer interaction was significant for percent of the tuber dry matter (p≤ 0.05). The effect of fertilizer was significant for sugar percent (p≤ 0.05). Mean comparisons indicated that the highest starch percent (about 80%) was obtained using chicken manure and vermicompost. This was upper than the other fertilizers significantly.

  Key words: Marfona, Sante, chicken manure, vermicompost, potato yield, qualitative characters of tuber

 • فهرست:

  مقدمه..............................................................................................................................................................1

  فصل اول

  کلیات

  1-1- سیب زمینی...........................................................................................................................................5

     1-1-1- گیاه شناسی سیب زمینی..............................................................................................................5

     1-1-2- ارزش و اهمیت خوراکی سیب زمینی..........................................................................................5

     1-1-3- اهمیت سیب زمینی از نظر اقتصادی............................................................................................6

     1-1-4- میزان تولید و سطح زیر کشت سیب زمینی ................................................................................8

     1-1-5- نکات زراعی پرورش سیب زمینی.............................................................................................10

  1-2- اهمیت کودهای آلی و زراعت سیب زمینی........................................................................................11

  فصل دوم

  بررسی منابع

  2-1- مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودهای آلی در سیب زمینی و محصولات دیگر.........15

  2-2- تحقیقات مرتبط با تاثیر کودهای آلی و شیمیایی در ارقام سیب زمینی...............................................29

  فصل سوم

  مواد و روش‌ها

  3-1- محل و زمان اجرای تحقیق................................................................................................................36

  3-2- طرح آزمایشی و تیمارهای مورد استفاده............................................................................................37

  3-3- عملیات تهیه زمین، کاشت، داشت و برداشت محصول......................................................................38

  3-4- صفات اندازه‌گیری شده......................................................................................................................41

     3-4-1- صفات فیزیولوژیک....................................................................................................................41

        3-4-1-1- فلوروسانس کلروفیل.........................................................................................................41

        عنوان .............................................................................................................................................صفحه

  3-4-1-2- میزان کلروفیل نسبی (عدد اسپد)..............................................................................................42

     3-4- 2- صفات مرفولوژیک...................................................................................................................42

        3-4-2-1- قطر و تعداد ساقه..............................................................................................................42

        3-4-2-2- ارتفاع بوته.........................................................................................................................42

        3-4-2-3- قطر غده............................................................................................................................42

     3-4-3- عملکرد و اجزا آن.....................................................................................................................42

          3-4-3-1- تعداد غده در واحد سطح...............................................................................................42

         3-4-3-2- وزن غده در واحد سطح..................................................................................................43

         3-4-3-3- تعداد و وزن غده در بوته.................................................................................................43

         3-4-3-5- عملکرد غده در هکتار.....................................................................................................43

         3-4-3-6- ماده خشک کل در واحد سطح........................................................................................43

        3-4-3-7- شاخص برداشت در واحد سطح.......................................................................................43

     3-4-4- صفات بیوشیمیایی و کیفی .......................................................................................................43

         3-4-4-1- پروتئین خام و نیتروژن....................................................................................................44

         3-4-4-2-  فسفر و پتاسیم................................................................................................................44

         3-4-4-3- نشاسته.............................................................................................................................44

         3-4-4-4- روغن خام، قند و فیبر......................................................................................................44

         3-4-4-5- درصد ماده خشک ..........................................................................................................45

  3-5– نرم افزارها و روش‌های تجزیه آماری مورد استفاده...........................................................................45

  فصل چهارم

  نتایج و بحث

  4-1- نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین.............................................................................................47

      4-1-1- تجزیه واریانس  و مقایسه میانگین صفات مرفولوژیک ...........................................................47

      عنوان ...............................................................................................................................................صفحه  

     4-1-2- تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک..........................................................................................51

  4-1-3- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد ......................................................52

      4-1-4- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات کیفی و بیوشیمیایی..................................................61

  4-2- تجزیه همبستگی ساده برای صفات اندازه‌گیری شده.........................................................................69

  نتیجه‌گیری و پیشنهادات...............................................................................................................................75

  منابع مورد استفاده........................................................ ...............................................................................78

   

   

  منبع:

  ارشدی، م. ج.، خزاعی، ح. ر.، محلاتی، م. ن. و عاقلی، س. ا. 1389. اثرات برخی صفات مهم زراعی بر عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) و امکان تعیین زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن با استفاده از دستگاه کلروفیل متر. نشریه بوم شناسی کشاورزی، 2 (1):128-119.

  اخیانی، ا.، سعادت، س.، فائزنیا، ف. و شانیان، ح. بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف کود آلی بر خصوصیات خاک و عملکرد محصول سیب زمینی. همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار، 17 و 18 آبان‌ماه، کرج.

  اسکویی، ع. و بایبوردی، ا. 1385. بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری، ورمی کمپوست و کود دامی بر روی محصول پیاز. مقالات اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست: 1-10.

  افشار، ع.، نشاط، ع.، افشارمنش، غ.ر.1390.  تاثیر رژیم آبیاری و کود دامی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی در جیرفت. فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، سال اول، 1: 70-63.

  امامی، ع. 1385. روش‌های تجزیه گیاهی. جلد اول، موسسه تحقیقات خاک و آب، نشریه شماره 982/1.

  بیابانکی، ف.ا.، حسین‌پور، ع.ر.، شریعتمداری، ح. 1384. سینتیک رهاسازی فسفر در خاک های تیمار شده با کود مرغی در شماری از خاک های استان همدان. همین کنگره علوم خاک ایران، 6 تا 9 شهریورماه، تهران.

  پارساپور، م. م. و لامع، ح. 1383. امکان تولید چیپس سیب زمینی به روش خشک کردن. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1 (2):22-15.

  پرویزی، خ. 1386. بررسی صفات کمی و کیفی ارقام جدید زود رس و دیر رس سیب زمینی در کشت بهاره. مجله پژوهش و سازندگی، 79: 90-80.

  تالارپشتی، ر.، کامبوزیا، ج.، صباحی ح. و مهدوی دامغانی، ع. 1388. اثر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و تولید محصول و ماده خشک گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.). دوفصلنامه پژوهش‌های زراعی ایران، 1: 268-257.

  جامی معینی، م.، مدرس ثانوی، س. م. ع.، کشاورز ، پ.، سروش زاده، ع. و گنجعلی، ع. 1388. ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب زمینی. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران، 8 (3): 454-444.

  جامی معینی، م.، مدرس ثانوی، س. م. ع.، کشاورز ، پ.، سروش زاده، ع. و گنجعلی، ع. 1389. تأثیر مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و بعضی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب زمینی. مجله علوم باغبانی، 23 (1): 56-46.

  جلینی، م. 1390. بررسی میزان تجمع نیترات در محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی. فصلنامه علمی محیط زیست، 50: 71-62.

  حسندخت، م.ر. 1374. بررسی اثر کود دامی و ازت بر صفات کمی و کیفی سیب زمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

  حسینی، س. ج.، زردشتی، م.ر.، عبدالهی مندولکانی، ب. و علیزاده، ا. 1389. ررسی تاثیر کود مرغی بر جذب برخی عناصر و عملکرد در سه رقم سیب زمینی. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 17 و 18 مرادماه، ارومیه.

  خزاعی ، ح.ر. و ارشدی، م.ج. 1387. بررسی اثر مدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط آب و هوایی مشهد. مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 22 (2): 63-49.

  دزکی، ب. ا.،  کوچکی، ع. و محلاتی، م. ن. 1386. اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی. پژوهش‌های زراعی ایران، 4 (2): 10-1.

  ربیعی،ک.، خدامباشی، م. و رضائی، ع . 1387. شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد سیب زمینی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره در شرایط تنش و عدم تنش خشکی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 46: 131-140.

  رستم پور، م.، پازکی، ع.، نصراصفهانی، م.،  رستمی زاده، ب. و نصر اصفهانی، م. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از لاین‌های میان رس سیب زمینی در مقایسه با ارقام تجاری. مقالات دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، 1 تا 3 خرداد ماه، تهران.

  روزبهانی، ن. 1385. بررسی وضعیت صنایع تبدیلی سیب زمینی و ارائه برخی فراورده‌های نوین از آن. وزارت جهادکشارزی، معاونت صنایع و توسعه روستایی، دفتر امور صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی.

  زندیان، ف.، فرنیا، ا.، افتخاری نسب، ن. 1391. اثر کود ورمی کمپوست و کود مرغی بر عملکرد و اجسای عملکرد سیب زمینی در شرایط کرمانشاه. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 20 اسفندماه، تهران.

  ساجدی، ن. ع.، شیخ عالیوند، س.،  مدنی، ح.،  صفری کمال آبادی، ح. 1388. اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر صفات زراعی سیب زمینی رقم مارکیز. یافته‌های نوین کشاورزی، 3 (3): 301-287.

  ‌شریفی، م.،  حاج عباسی، م. ع.، کلباسی، م. و مبلی، م. 1384.  ویژگی‌های مورفولوژیکی ریشه و جذب نیتروژن در هشت رقم سیب زمینی. فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 1 (31): 181-186.

  شفیعی، س.، سرابچی، ع.، امیری، م.ا. 1387. بررسی تاثیرمصرف توام ضایعات آلی و کود نیتروژن بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی سیب زمینی. فصلنامه فن آوری های نوین کشاورزی،  15-7.

   عزیزی آق قلعه، ب. 1379. تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود بر کمیت و کیفیت محصول سیب زمینی. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی،  27: 19-13.

  فلاح، س.، قلاوند، ا.، سمر، س.م.، یدوی، ع. 1390. تاثیر کود مرغی و نحوه اختلاط آن با خاک بر غلظت عناصر غذایی دانه ذرت. پژوهش و سازندگی، 24 (4): 47-40.

  قاسم زاده گنجه‌ای، م.، ذبیحی، ح.ر.، اد عابدینی طرقبه، ج. 1391. بررسی اثر منابع مختلف کودهای کارخانه کمپوست مشهد برعملکرد سیب زمینی. ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند، 2 تا 3 اردیبهشت ماه، مشهد.

  قنبری، ا.، فربودی، م.، علی محمدی، ر.، فرامرزی، ع.، جمشیدی، س. و شمس پور، ش. 1386. بررسی تاثیر سولفات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا و ساتینا در منطقه میانه. مجله دانش نوین کشاورزی پایدار، 3 (6): 79-69.

  کرمی، ع. و نیازی، ج. 1384. تاثیر منابع و مقادیر ماده آلی بر خواص خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای. نهمین کنگره علوم خاک ایران ، تهران : 78-75.

  متقیان، آ.، پیردشتی، ه. ا. و بهمنیار، م. ع. 1388. واکنش ظهور و رشد گیاهچه‌ای لوبیا سبز  (Phaseolus vulgaris L.) به مقادیر مختلف ورمی کمپوست. نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1 (1): 114-103.

  محمدزاده، ا. 1386. اثرات کودهای سبز و آلی بر خصوصیات خاک و عملکرد سیب زمینی. مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران: 85.-79.

  31).

  محمدیان، م . و ملکوتی، م . ج. 1382. ارزیابی تاثیر دو نوع کمپوست بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد ذرت. اصول تغذیه ذرت (مجموعه مقالات) انتشارات سنا، تهران: 290-281.

  مدنی، ح.، فرهادی، ا.، پازکی، ع. و چنگیزی، م. 1388. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت برخصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اراک. یافته‌های نوین کشاورزی، 4: 391-379.

  مسعودی، ف.، زردشتی، م. ر.، عبدالهی مندولکانی، ب.، رسولی صدقیانی، م. ح. و نظرلی، ح. 1388. اثر دورهای آبیاری بر عملکرد و صفات گیاهی سیب زمینی. مجله علوم زراعی ایران، 12 (3): 278-265.

  منتظری، ع.ز، زمردی، ش.، 1386. اثرات کود مرغی وازت بر خصوصیات کمی و کیفی و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی. دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریورماه، تهران.

  میرزاشاهی، ک.، سعادت، س. 1389. تاثیر نوع و مقادیرکودهای آلی توام با کودهای شیمیایی بر عملکرد محصول و کربن آلی خاک در یک تناوب زراعی رایج در شمال خوزستان. فصلنامه نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی)، 89: 12-1.

  میری، ز.، اضغری، ج. و پناهی‌کرد لاغری، خ. 1387. تأثیر رژیم‌های آبیاری و ترکیب‌های کودی بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در فریدن. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 46: 186-177.

  وزارت کشاورزی. 1389. آمارنامه محصولات زراعی:70-66.

  نجفی، ع.، سهرابی، محمد، احمدیان، آ. و ایزدی مقدم، س. 1389. تأثیر مصرف انواع کمپوست بر عملکرد خیار، گوجه­فرنگی و سیب­زمینی در مقایسه با کودهای دامی و شیمیایی. مقالات پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند. 2 تا 3 اردیبهشت ماه، مشهد.

  نصر اصفهانی، م. و احمدی، ع. 1384. اثر کودهای آلی و شیمیایی روی نماتود  Meloidogyni javanicaدر خیار. فصلنامه بیماری‌های گیاهی، 1: 11-1.

  نیسانی، س.، فلاح، س.، رییسی، ف. 1390. تاثیر کود مرغی و اوره بر صفات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش خشکی. دانش کشاورزی پایدار، 21 (4): 74-63.

  هاشم آبادی، د. و کاشی، ع. 1383.  بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود مرغی روی صفات کمی و کیفی خیار پاییزه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی (2): 32-25.

  هنردوست، ش.، اجلی، ج.، حسن‌پناه، د. و فرامرزی، ع. 1390. اثر غلظت‌های مختلف مواد آلی هومات پتاسیم بر تولید مینی تیوبر سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه‌ای. مقالات ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، خوراسگان.

  Abou-Hussein, S.D., Abou-Hadid, A.F. and El-Shorbagy, T. 2003. Effect of cattle and chicken manure with or without mineral fertilizers on vegetative growth, chemical composition and yield of potato crops. Acta Hort. (ISHS) 608: 73-79.

  Adejobi, S.K. and Ojeniyi, S.O. 2006. Comparative effects of poultry manure and npk fertilizer on growth, yield and nutrient content of sweet potato Ipomoea batatas (L.). Thesis of Department of Crop, Soil and Pest Management, Federal Univesity of Technology, Akure.

  Adhikari, R. C. 2001. Effect of fertilizers on growth and yield of potato in humid sub-tropical condition of Chitwan, Nepal. M. Sc. Thesis, Department of Horticulture, IAAS, Rampur, Chitwan, Nepal. pp. 123.

  Adhikari, R.C. and Sharma, M.D. 2004. Use of chemical fertilizers on potatoes in sandy loam soil under humid sub-tropical condition of chitwan. Nepal Agric. Res. J., 5: 23-26.

  Aghighi Shahverdi Kandi, M., Tobeh, A., Golipouri, A., Jahanbakhsh Godehkahriz, S. and Rastgar, Z. 2012. Concentration changes of Lysine and Methionine amino acids in potatoes varieties affected by different levels of Nitrogen fertilizer.Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2 (4): 93-96.

  A.O.A.C., 2005. Official Methods of Association of gricultural Chemicals, 18th edn. Washington: AOAC.

  Asghari-Zakaria, R., Fathi, M. and Hasan-Panah, D. 2007. Sequential path analysis of yield components in potato clones obtained from true potato seeds (TPS). Potato Research, 49(4): 273-279.

  Barghi, A., Tobeh, A. and Hassanzade, N. 2012. Effect of nitrogen fertilizer levels on tuber filling rate and protein assimilation in early and late maturing potato. Annals of Biological Research, 3 (9): 4264-4275.

  Baniuniene, A. and Zekaite, V. 2008. The effect of mineral and organic fertilizers on potato tuber yield and quality. Latvian Journal of Agronomy, 11:202-206.

  Bartova, V., Barta, J., Divis, J., Svajner, J. and Peterka, J. 2009. Crude protein content in tubers of starch processing potato cultivars in dependence on different agro-ecological conditions. Central Eoropean agriculture, 10 (1): 57-66.

  Bunce, J.A. 2006. How do leaf hydraulics limit stomatal conductance at high water vapour pressure deficits? Plant, Cell and Environment, 29: 1644–1650.

  Burhan, A., 2007. Relationship among yield and some yield characters in potato. J. Biol. Sci., 7: 973-976.

  Bushway, M. 2010. Commercial Potato Productionin North America. The Potato Association of America Handbook: 8-9.

  El-Ghadban, E. A. E., Ghallab, A. M. and Abdelwahab, A. F. 2002. Effect of organic fertilizer (Biogreen) and biofertilization on growth, yield and composition of Marjoram plants growth under newly reclaimed soil conditions. 2nd Congress of Recent Technologies in Agriculture, 2: 334-361.

  El-Ghamry, A. M. 2009. Soil fertility and potato production as affected by conventional and organic farming systems. J. Agric. Sci. Mansoura Univ., 2 (2):141-156.

  El-Shazly, M.M. 2008. Potassic, organic and bio-fertilization of potatoes under alluvial soil conditions. Ph. D. Thesis. Fac. of Agric., Mansoura, Univ., Egypt.

  El-Sirafya, Z.M., Abbady, K.A., El-Ghamry, A.M. and El-Dissoky, R. A. 2008. Potato Yield Quality, Quantity and Profitabilty as Affected by Soil and Foliar Potassium Application. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 4(6): 912-922.

  El-Sirafyb, Z.M., Abbady, K.A., El-Ghamry, A.M. and El-Dissoky, R. A. 2008. Agroeconomic Evaluation of Conventional and Controlled Release Potassium Fertilizers for Potato Crop. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2(4): 1092-1103

  El-Tantawy, I.M., El-Ghamry, A. M. and Habib, A. H. 2009. Impact of farmyard manure and manure compost tea on potato yield and soil fertility. J. Agric. Sci. Mansoura Univ., 34 (1):669-678.

  Etehadnia, M. 2009. Salt Stress Tolerance in Potato Genotypes. Ph.D thesis of Saskatchewan University, Canada: 1-244.

  FAO. 2009. Uses of potato. International year of potato conference. 18-23 Nov. Rome. Italy.

  FAO. 2011. Food and agriculture organization of the United Nations (http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx).

  Flis, B., Zimnoch-Guzowska, E. and Mańkowski, D. 2012. Correlations among yield, taste, tuber characteristics and mineral contents of potato cultivars grown at different growing conditions. Journal of Agricultural Science, 4 (7): 197-207.

  Gholizadeh, A. 2009. Evaluation of spad chlorophyll meter in two different rice growth stages and its temporal variability. European Journal of Scientific Research, 4: 591-598.

  Gilley, G.E. and Eghball, B. 2002. Residual Effects of Compost and Fertilizer Applications on Nutrients in Run off. American Society of Agricultural Engineers, 45(6): 1905–1910.

  Guianquinto, G., Sambo, P. and Pimpini, F. 2003. Use of SPAD-502 Chlorophyll Meter for Dynamically Opitimizing the Nitrogen Supply in Potato Crop: First Results. Proc. 9th IS on Field Vegetables. Eds. D.J. Cantliffe et al. Acta Horticultural 607, ISHS.

  Gul, Z., Khan, A. A. and Jamil, K. 2011. Review: Study of Potato leaf roll virus (PLRV) of Potato in Pakistan. Canadian Journal on Scientific and Industrial Research, 2 (1): 24-34.

  Guler, S. 2009. Effects of nitrogen on yield and chlorophyll of potato (Solanum tuberosum L.) cultivars. Bangladesh J. Bot. 38(2): 163-169.

  Hammoda, S. S. 2001. Effect of some agricultural treatments on growth and productivity of Moghat plant under Siani conditions. M.Sc. Thesis, Fac. Agric., Cario Univ., Egypt.

  Hepperly, P., Lotter, D., Ulsh, C.Z., Seidel, R., and Reider, C. 2009. Compost, Manure and Synthetic Fertilizer Influences Crop Yields, Soil Properties, Nitrate Leaching and Crop Nutrient Content. Compost Science and Utilization, 17 (2): 117-126.

  Hgazaabd, V.K., Diby, L.N., Aké, S. and Frossard, E. 2009. Leaf growth and photosynthetic capacity as affected by leaf position, plant nutritional statusand growth stage in Dioscorea alata L. Journal of Animal & Plant Sciences, 5: 483 - 493.

  Jaipaul, J., Sharma, S., Sharma, A.K. 2011. Effect of organic fertilizers on growth, yield and quality of potato under rainfed conditions of central himalayan region of uttarakhand Potato J., 38 (2): 176-181.

  Karnataka, M. 2005. Effect of Irrigation Regimes and Organic Manure Levels on Growth and Yield of Potato. J. Agric. Sci., 18 (3):780-782.

  Khadem, S.L., Galavi, M., Ramrodi, M., Mousavi, S. R., Rousta, J. and Rezvani-moghadam, P. 2010. Effect of animal manure and superabsorbent polymer on corn leaf relative water content, cell membrane stability and leaf chlorophyll content under dry condition. AJCS 4(8): 642-647.

  Khayatnezhad, Shahriari, R. and R. Gholamin. 2011. Correlation and path analysis between yield and yield components in potato (Solanum tubersum L.). Middle-East Journal of Scientific Research, 7 (1): 17-21.

  Laei1, G., Noryan, M. and Afshari, H. 2012. Determination of the planting depth of potato seed tuber yield and yield components of two varieties agria and draga response curves seed. Annals of Biological Research, 3 (12): 5521-5528

  Lairon, D. 2009. Nutritional quality and safety of organic food. A review. Agron. Sustain. Dev.:1-9.

  Laszlo, M. 2010. Effects of potassium mineral fertilization on potato (Solanum tuberosum L.) yield on a chernozem soil inhungary. Geophysical Research Abstracts, 12: 2835-2837.

  Magagula, N.E.M., Ossom, E.M., Rhykerd, R.L.  and Rhykerd, C.L. 2010. Effects of Chicken Manure on Soil Properties under Sweetpotato [Ipomoea batatas (L.) Lam.] Culture in Swaziland. American-Eurasian Journal of Agronomy, 3 (2): 36-43.

  Maxwell, K. and Johnson, G. N. 2000. Chlorophyll fluorescence- a partial guide. J. expr. Botany, 51 (345): 659-668.

  Mitelut, A.C and Popa, M.E. 2011. Seed germination bioassay for toxicity evaluation of different composting biodegradable materials. Romanian Biotechnological Letters, 16 (1): 121-129.

  Moller, K., Habermeyer, J., Zinkernagel, V. and Reents, H.  2007. Impact and interaction of nitrogen and Phytophthora infestans as yield-limiting and yield reducing factors in organic potato (Solanum tuberosum L.) crops. Potato Research, 49: 281-301.

  Monheim, A.G and et al. 2008. The Potato: A crop with prospects. The Bayer CropScience Magazine for Modern Agriculture, 1 (08): 1-32.

  Moon, P.E. 1997. Basic On-Farm Composting Manual. Final report of The Clean Washington Center, Department of Community, Trade & Economic Development, Washington State University: 1-29.

  Moore, A. and Olsen, N. 2009. Fertilizing potatoes in Idaho with dairy manure. Presented at the Idaho Potato Conference on January 21, 2009.

  Mosley, A., Vales, I., McMorran, J. and Yilma, S.  2011. Principles of Potato Production. Oregon stat university publications: 1-25.

  Murniece, I., Kruma, Z. and Skrabule, I. 2012. Carotenoids and colour before and after storage of organically and conventionally cultivated potato genotypes in Latvia. World Academy of Science, Engineering and Technology, 67: 1201-1205.

  Mustonen, L., wallius, E. and Timo, H. 2010.  Nitrogen fertilization and yield formation of potato during a short growing period. Agriculture and food science, 19: 173-183.

  Najm, A. A, Haj Seyed Hadi, M. R., Fazeli, F., Taghi Darzi, M., and R. Shamorady. 2010. Effect of Utilization of Organic and Inorganic Nitrogen Source on the Potato Shoots Dry Matter, Leaf Area Index and Plant Height, During Middle Stage of Growth.International Journal of Agricultural and Biological Sciences 1(1): 26-29.

  Naik, K.R., Basavaraja, N. and Johri, S. 2012. Variability and Correlation Studies in Potato (Solanum tuberosum L.) for Rainfed Situation in Southern Plateau of India. Research Journal of Agricultural Sciences, 3 (3): 32-41.

  Naz, F., Ali


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), نمونه پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک)

چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی­های کمّی و کیفی گیاه دارویی مرزه تابستانه و مقدار اسانس آن به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 7 تیمار شامل: تیمار نمونه شاهد (بدون مصرف کود)، تیمار ورمی کمپوست، تیمار کود گوسفندی کاملا پوسیده شده و چهار تیمار کود شیمیایی با ترکیب عناصر اصلی ازت، فسفر و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی چکیده نماتد Globodera rostochiensis تا قبل از سال 1387 از ایران گزارش نشده بود .آلودگی بالای نماتد در مزارع کشت سیب زمینی استان همدان تهدیدی جدی برای تولید سیب زمینی که محصول اقتصادی ، این منطقه می باشد محسوب می گردد. با توجه به جدی بودن خسارت Globodera rostochiensis برای ایران ،تا کنون ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی) عنوان پایان نامه: تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum.L) به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.sc) مهندسی علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه­ای و عطری سرخارگل (Echinaceae purpurea)گیاهی علفی، چند ساله بوده و به لحاظ تجاری گونه­ای بسیار ارزشمند محسوب می­شود. ترکیبات فعال دارویی آن عمدتأ شامل اسیدهای فنولیک و آلکامیدها هستند. قسمت­های مختلف گیاه از جمله ریشه و بخش­های هوایی آن دارای خواص درمانی زیادی است. ...

پایان­نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی چکیده: سیب ­زمینی (Solanum tuberosum L.) مهم­ترین گیاه مغذی بعد از غلات است و پس از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول عمده­ی دنیا به شمار می­رود. محصول سیب­زمینی به علت دارا بودن تکثیر رویشی، مستعد آلودگی به وسیله­ی باکتری­ها، قارچ­ها، ویروس­ها و ویروئیدها می­باشد که این عوامل بیماری­زا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. » گرایش : زراعت چکیده این بررسی به منظور مقایسه اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه اسپرس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 9 تیمار و 4 تکرار در زمینی به مساحت 800 متر مربع در بهار سال 1391 ( 15/02/1391) در یک قطعه زمین زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی آبخوان پلدشت وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته زراعت چکیده به منظور بررسی اثر تاریخ و تراکم کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد ارقام سیب‌ زمینی آزمایشی طی سال 1392 در شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود انجام شد. آزمایش در قالب طرح اسپیلت-پلات فاکتوریل بر پایه بلوک‌های تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی شامل سه سطح تاریخ کاشت (15 اردیبهشت، 15 خرداد، 15 تیر) و تیمارهای تراکم بوته در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت چکیده به منظور بررسی اثرات عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر سرعت جوانه­زنی، درصد جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، وزن گیاهچه، بنیه گیاهچه و نسبت ریشه­چه به ساقه­چه و همچنین برخی شاخص­های رشدی، در سه گیاه دارویی توت ­روباهی، بابونه و اکیناسه، دو آزمایش جداگانه در سال 1388، در همدان اجرا گردید.آزمایش عصاره دودی ...

ثبت سفارش