پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری

word 4 MB 32524 81
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۴,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی باغبانی

  چکیده :

   

     دستیابی به کشاورزی پایدار در کنار افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و تامین سلامت جامعه از اهداف محققین در بخش کشاورزی است. در چند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب و خاک ، کاهش حاصلخیزی و از بین رفتن تعادل عناصر شیمیایی در خاک است. از جمله روشهای جدید  برای جلوگیری از این معضلات ، کاربرد اصلاح کننده های بیولوژیکی و شیمیایی در خاک است بر همین اساس آزمایشی به منظور ارزیابی اثر قارچ میکوریز بر روی گیاه همیشه بهار در شرایط تنش شوری به صورت گلدانی در شاهرود انجام شد نمونه ها در خاک های لومی شنی کشت گردیده که آزمون خاک نیزبر روی آن انجام گردید این آزمایش به صورت گلدانی با استفاده از 4 تیمار شوری در غلظت های ،5/1- 5/3- 5/5- 5/7 دسی زیمنس بر متر و 2 سطح  با میکوریز و فاقد میکوریزی در 4 تکرار در قالب طرح فاکتوریل کامل تصادفی انجام شد..بذور1 F  همیشه بهار هم‌زمان با کاشت با قارچ میکوریزا آغشته گردید در مرحله 4 برگی تیمار شوری اعمال گردید. صفات مورد برسی در این آزمایش شامل وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی، پهنای برگ، تعداد شاخه گلدهنده، کلروفیلa، کلروفیلb، قند، پرولین، کلونیزاسیون ریشه ، و فسفر برگ بود نتایج حاصل نشان داد که کاربرد تیمارهای مختلف مایکوریز و شوری روی صفات مورد اندازه گیری تأثیر معنی داری داشته بدین صورت که کاربرد مایکوریزا بر صفت وزن خشک اندام هوایی، پهنای برگ ومیزان پرولین در سطح 5%  ودر صورتیکه بر مقدار فسفر، تعداد شاخه گلدهنده، کلروفیل a,b و کلونیزاسیون در سطح 1% معنی دار بودو هم چنین استفاده از تیمار شوری روی میزان قند در سطح 5% (p≤0/05) ولی بر میزان فسفر ،کلروفیلa,b و پرولین در سطح 1% معنی دار بود. هدف ازانجام این تحقیق نیز به منظور استفاده از قارچ میکوریز برای حفظ و بهبود رشد گیاهان زراعی وباغی در شرایط تنش محیطی نظیر تنش شوری بخصوص در مناطق کویری بر روی گیاه دارویی وزینتی همیشه بهار می‌باشد.

   

  واژه های کلیدی: همیشه بهار، مایکوریزا، تنش شوری،قند،پرولین

   

   

  مقدمه:

     نظام های پایدار کشاورزی ، نظام هایی هستند که ضمن کاهش مصرف نهاده های کشاورزی بر منابع تجدید شونده در داخل مزرعه تاکید دارند رعایت تناوب گیاهی و استفاده از گیاهان تثبیت کننده ازت در حفظ حاصلخیزی خاک، استفاده از کودهای بیولوژیکی برای بهبود ساختمان خاک ، کنترل بیولوژیکی و تلفیقی افات، افزایش جمعیت میکروارگانیزم های خاک و بهره گیری از اثرات متقابل بین عوامل موثر در تولید، اساسا سبب می شوند که هزینه های تولید کاهش یافته و نظام های زراعی پایداری خود را حفظ کنند یکی از اصلی ترین میکرو ارگانیزم های موجود در محیط ریشه، قارچ های میکوریزای آربوسکولار هستند این قارچ ها با ایجاد ارتباط همزیستی با گیاهان زراعی وباغی و زینتی مزایای زیادی را برای میزبان خود فراهم می کنند افزایش در جذب آب و عناصر غذایی گیاه میزبان و در نتیجه افزایش رشد و مقاومت به تنش های خشکی و شوری، افزایش مقاومت به عوامل بیماری زا، تولید هورمون های گیاهی و بهبود ساختمان خاک از طریق تسهیل در ایجاد خاکدانه ها از جمله مزایایی است که گیاه میزبان در این همزیستی از آن بهره مند می شود(کوچکی و همکاران، 1380).

     شوری یکی از عوامل مهم کاهش دهنده رشد گیاهان در بسیاری از مناطق جهان است وسعت خاکهای شور در ایران حدود 24 میلیون هکتار است که معادل 15% از اراضی کشاورزی کشور می باشد شوری پتانسیل آب محیط ریشه را کاهش داده و کم شدن توان جذب آب گیاه را سبب می شود به علاوه با افزایش شوری در محیط ریشه جذب و انتقال یونهای سمی به بافتهای گیاه افزایش می یابد که کاهش جذب عناصر ضروری ، به هم خوردن توازن یونی و سمیت ناشی از انباشتگی یونهای سدیم و کلر را به دنبال دارد.(رنگاسامی[1]، 2010).  

     با بررسی غلبه بر موانع شوری بر روی تولید محصولات با روشهای سنتی بیان گردید که نمک زار بودن یک مشکل اصلی در نواحی خشک و نیمه خشک بود تأثیر شوره زار بودن بر روی محصولات شامل کاهش رشد و مرگ گیاه است.(پایوتت[2] و همکاران، 2013).

     تنش شوری ممکن است اولین عامل تنش شیمیایی باشد که موجودات زنده در طول تکامل با آن مواجه شده اند  خاکهای شور در کره زمین پدیده ای طبیعی هستند، زیرا نزدیک به 75% سطح این سیاره خاکی را دریاهایی پوشانده اند که غلظت نمک آنها زیاد بوده و حاوی یونهای  Na، Cl، K،و Mg می باشند بنابراین ، وجود خاکهای شور نباید پدیده هایی غیر طبیعی تلقی شوند ابتدایی ترین موجودات زنده، آبزیانی بوده اند که از این آبها منشآ گرفته اند و حتی امروزه نیز انواع جانوران شورزی بیشتر از جانورانی هستند که در آبهای شیرین زندگی می کنند، بنابراین، در طی تکامل، گیاهان نیز در چنین مکانهایی ظاهر شده اند و ظرفیت سازگاری با چنین محیط هایی را پیدا نموده اند امروزه گیاهان برخوردار از این سازگاری، سهم کوچکی را در اکوسیستمهای طبیعی و کشاورزی در اختیار گرفته اند(لارچر[3]، 1995).

     وسعت اراضی شور در جهان دقیقآ معلوم نیست، ولی بر اساس برآوردهای انجام شده 7% از اراضی شور و 3% بسیار شور می باشند و این برآورد به دلیل میزان کم بارندگی، تبخیر زیاد از سطح خاک و آبیاری با آبهای با املاح زیاد همچنان در حال افزایش است توزیع و پراکندگی اراضی شور در سطح جهان یکنواخت نیست قاره استرالیا با حدود 360 میلیون هکتار و قاره آسیا با حدود 310 میلیون هکتار بیشترین سطح شوری را دارا می باشند(علوی پناه، 1371). در آسیا بعد  از شوروی سابق، چین، هندوستان و پاکستان، بیشترین سطح خاکهای شور و دریایی به ایران تعلق دارد(سزابلیک[4]، 1992). البته آب و هوای خشک و نیمه خشک ایران در تشکیل خاکهای شور مناطق مختلف سهیم است(دوان [5]و همکاران، 1994). قسمت بیشتر سطح کشور را به علت کمبود ذخایر آبی و نامساعد بودن شرایط آب و هوایی، اراضی شور و نیمه شور تشکیل می دهد(علوی پناه، 1371). بر اساس گزارش FAO بیش از 40% از اراضی تحت آبیاری ایران در معرض شوری ثانویه قرار دارند(پساراکلی[6]، 1993). خاکهای شور در کشور حاوی مقادیر زیادی از نمک های محلول بوده و بسیاری از آنها از رنگ روشن و ماده الی اندک برخوردار هستند.در خاکهای ایران آنیون غالب بیشتر کلرید است ولی سولفاتها نیز در بعضی از مناطق در مقادیر قابل توجهی وجود دارند. کاتیون غالب نیز سدیم است، بنابراین نمکها در این خاکها به طور عمده به صورت کلرید سدیم و یا سولفات سدیم می باشند. نمک در این خاکها به حدود 3% می رسد و بسیاری از خاکهای کشور آهکی می باشد. وسعت خاکهای شور در ایران حدود 24 میلیون هکتار است که معادل 15% از اراضی کشور می باشد(جعفری، 1373، سزابولیک، 1992). آبهای با کیفیت خوب ممکن است حاوی 100-1000 گرم نمک در متر مکعب باشند با آبیاری 1000 متر مکعب در سال در هر هکتار از 1 تا 10 تن نمک به خاک اضافه می شود و در اثر تبخیر و تعرق آب، نمکهای محلول اضافی به خاک افزوده می گردند که بایستی توسط شستشو و زه کش از خاک خارج شوند حتی با کاربرد تکنولوژی پیشرفته در این نوع خاکها، میزان نمک به اندازه ای است که به رشد گیاه خسارت می زند(سزابولیک، 1992).

     برای مقابله با شوری از روش تکنولوژیکی (آبیاری با آب شیرین در مقیاس وسیع) ویا از روشهای بیولوژیکی و روشهای اصلاح و شناسایی گیاهان برای ایجاد مقاومت به شوری استفاده می کنند امروزه استفاده از روش بیولوژیک جهت مقابله با مسائل شوری خاک به طور وسیع به کار گرفته می شود، ولی موفقیت چشمگیر زمانی عاید می شود که منابع ذخایر گیاهی که دارای تغییرات ژنتیکی مطلوب هستند در دسترس قرار داشته باشند(جونز[7]، 1983) ، چرا که مقاومتهای متفاوت در برابر شوری ناشی از تنوع ژنتیکی گیاهان می باشد و انتخاب بر اساس یک عامل معیار مناسبی در ارزیابی مقاومت به شوری که موجب تغییراتی در فیزیولوژی، آناتومی و مورفولوژی ارقام می گردند توجه شود با استفاده از روشهای انتخاب و اصلاح گیاهان به شوری می توان میزان تولید در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران را حفظ نمود به علاوه باید به دنبال راهی رفت که بتوان از منبع پایان ناپذیر آب دریا در آبیاری استفاده نمود. آپستین و همکارانش در سال 1980 نشان دادند که با رقم خاصی از گیاه جو، که با آب دریا همراه کود نیتروژن و فسفر آبیاری نمودند بیش از یک تن جو برداشت شد .

  1-2 همیشه بهار:

     منشا آن جنوب اروپا ویکی از رایج ترین گلهای فصلی است نام آن از Calendula officinalis. به معنی اولین روز هر ماه گرفته شده است به دلیل دوره طولانی گلدهی وچون تقریبآ در تمام سال گل می دهد(رند هاوا [8]و همکاران،1996).  از جاهای گرم تا مناطق خیلی سرد قابل کشت است این گیاه بعنوان یک گل یکساله در برنامه گل کاری قرار می گیرد ولی می تواند به صورت علفی چند ساله به زندگی خود ادامه   دهد که این حالت گل ها مرغوبیت سال اول را ندارند لذا کمتر به صورت چند ساله کشت و کار می شود(دانشور.1372).

   

   

   

   

  1-2-1 رده بندی و گیاه شناسی:

     همیشه بهار گیاهی از خانواده کاسنی Asteracea با نام علمی calendula  officinalis گیاهی بوته ای و اسامی دیگر آن همیشه بهار باغی-همیشه بار- آذرگون- .زبیده- و قرمهان می باشد (صمصام، 1383). در فارسی به آن همیشه بهار و در هندی زر گل گویند و به انگلیسی pot marigold گفته می شود (میر حیدر، 1382). گیاه علفی و پایا است ساقه هوایی افراشته منشعب  ودارای پرزهای غده ای ،گل آن زرد رنگ می باشد  گل ها 3تا 5ا سانتی متر قطر داشته وبه تنهایی در انتهای ساقه گل دهنده قرار دارند( دانشور، 1372). و به رنگهای زرد و نارنجی دیده می شود و امروزه ارقام گل سفید هم اصلاح شده است دارای انواع کم پر و پرپر است ارتفاع بوته ها بسته به رقم 30-60 سانتی متر است در انواعی از آن که ساقه ها یا دمگل های طویل و قوی و گل های درشت دارند باعث می شود رنگ سایر گل ها بهتر نمایان شود (خوشخوی ، 1375). گل همیشه بهار در شب جمع شده و حالت بسته و نیمه بسته به خود گرفته و در روز باز می شود (میر حیدر، 1382). در اثر مالش برگ و گل آن بو خوبی استشمام می شود (دانشور، 1372). خاصیت دارویی داشته و برای درمان بیماریهای پوستی بکار می رود (قنادی، 1364).

   

  Abstract:

       One of the objectives of agricultural researchers, is achieve to the sustainable agriculture along with increasing the yield of crops and the providing health community. In recent decades, the use of chemical inputs in agricultural land has caused numerous environmental problems such as water pollution, soil fertility decline and the loss of balance of chemicals material in  the soil. the use of biological and chemical soil amendments is Including the new ways to prevent these problems.  On this basis, an experiment was conducted to evaluate the effect of mycorrhizal fungi on  marigold under salinity stress in shahrood. The samples were cultivated in sandy loam soils that was done the monitorin of the soil test.  This experiment was conducted in a factoriel completely randomized design with 4 replications. Treatments were consisted of the four levels of salinity(1.5, 3.5, 5.5 and 7.5 dS /m) and two levels of mycorrhiza and without mycorrhiza. Simultaneously with planting of Marigold, F1 seeds were impregnated with mycorrhizal fungi. Salinity treatments were applied at 4-leaf stage. Characteristics of  this study were  root and shoot dry weight, leaf width, number of flowering shoots, chlorophyll a and chlorophyll b, glucose, proline, percent colonization, and leaf phosphorus. The results showed that different treatments of mycorrhiza and salinity stress had a significant effect on the measured characteristics. So That   application of mycorrhiza had significant effect at 5% on shoot dry weight, proline content, leaf width and was significant at 1%of the value of P, the number of flowering shoots, chlorophyll a, b and colonization was significant at 1%. The use of salt treatment on blood glucose levels is significant at the 5% level (p≤0.05), but were significant at 1 %( p≤0.01), in the amount of phosphorus, chlorophyll a, b and proline

   

  Keywords: Marigold, mycorrhiza, Salt stress, prolin, soger

   

 • فهرست:

  چکیده 12

  1-1 مقدمه: 14

  1-2 همیشه بهار 16

  1-2-1 رده بندی و گیاه شناسی. 17

  1-2-2 شرایط لازم برای رشد گیاه 17

  1-2-3   نیازهای اکولوژیک.. 18

  1-3  کودهای زیستی و بیولوژیک.. 19

  1-3-1  اهمیت کاربرد کودهای الی. 20

  1-4  تاریخچه میکوریزا 21

  1-4-1 مراحل تشکیل میکوریزایی. 23

  1-4-2   اثر میکوریزای قارچی arbuscular روی اکوسیستم کشاورزی. 24

  1-4-2-1 مواد غذایی گیاهان. 24

  1-4-2-2  ارتباط با آب گیاه 25

  1-4-2-3  ساختار خاک با تاثیر میکوریزا 25

  1-4-2-4   تاثیر تناوب زراعی روی میکوریزای قارچی. 26

  1-5 همزیستی میکوریزا 26

  1-5-1 تاثیر بر جذب عناصر غذایی. 26

  1-5-2 افزایش مقاومت گیاه به عوامل بیماری زای ریشه. 27

  1-5-3  افزایش مقاومت به خشکی. 27

  1-5-4  افزایش مقاومت گیاه به تنش های ناشی از تراکم خاک و اصلاح ساختمان خاک.. 29

  1-6 فرآیند کلونیزه شدن ریشه. 30

  1-7 تنش شوری. 31

  1-7-1 تعاریف شوری. 33

  1-7-2 تشخیص شوری. 33

  1-8  اندازه گیری شوری. 34

  1-9  تاثیر شوری بر مولفه های فیزیولوژیکی : 34

  1-9-1 روابط آبی: 34

  1-9-2 مقاومت روزنه ای. 35

  1-9-3 تنظیم اسمزی. 35

  1-9-4 کلروفیل. 37

  2-1 شوری در گیاهان. 40

  2-2 نتایج بررسی های انجام شده بر روی اثرات میکوریزا 42

  2-3 نتایج بدست آمده در شرایط تنش شوری. 52

  3- 1 زمان و محل آزمایش.. 56

  3-2 انتخاب گونه بذر و تهیه قارچ میکوریزا 56

  3-3 انتخاب و آماده سازی گلدانها 56

  3-4 خصوصیات خاک گلدان و آماده سازی آن. 57

  3-5 طرح آزمایشی در گلدان و شرایط رشد. 57

  3-6 نحوه کاشت در گلدان ها 58

  3-7 مراحل بعدی کاشت و استفاده از محلول نمک.. 58

  3-8 نمونه گیری برگ و ریشه. 58

  3-9 اندازه گیری کلروفیل برگ.. 59

  3-10 اندازه گیری پرولین برگ.. 60

  3-12 رنگبری، رنگ آمیزی و تعیین کلونیزاسیون ریشه ها 63

  3-13 تجزیه وتحلیل آماری داده ها 64

  4-1: نتایج حاصل از تجزیه آماری بر صفات اندازه گیری شده 67

  4-1-1: وزن خشک ریشه. 68

  4-1-2: وزن خشک اندام هوایی. 69

  4-1-3 : پهنای برگ.. 71

  4-1-4: تعداد شاخه گلدهنده در بوته. 71

  4-1-5 : کلروفیل A در برگ.. 72

  4-1-6 : کلروفیل B. 73

  4-1-7 : قندمحلول برگ.. 74

  4-1-8 : پرولین برگ.. 75

  4-1-9 : کلونیزاسیون ریشه. 76

  4-1-10 : فسفر برگ.. 77

  5-1 : اثر وزن خشک ریشه. 79

  5-2 : اثر وزن خشک اندام هوایی. 79

  5-3 : اثر پهنای برگ.. 80

  5-4 :  اثرتعداد شاخه گلدهنده در بوته. 81

  5-5 :  اثرات کلروفیل A و B در برگ.. 81

  5-6 :  اثربر میزان قند محلول برگ.. 83

  5-7 : اثر میزان پرولین برگ.. 84

  5-8 :  اثر کلونیزاسیون ریشه. 86

  5-9 : اثر میزان فسفر برگ.. 87

  نتیجه گیری. 89

  پیشنهادات. 91

  منابع  فارسی : 92

  منابع انگلیسی. 97

  Abstract: 105

   

  منبع:

   

  1. آقاسی یزدی ن. 1390. بررسی جوانه زنی بذور گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری. دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

  2. احتشامی، م.ر .،آقا علیخانی، م.،چایی چی، م.ن. و خاوازی، ک. 1388 . تآثیر کودهای زیستی فسفاته بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای (سینگل کراس 704) در شرایط تنش کم آبی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. شماره (1) جلد            27-15:40

  امیر آبادی، م. ، اردکانی، م.ر.، رجالی، ف.، برجی، م. و خاقانی ، ش. 1388. تعیین کارایی میکوریزا و ازتوباکتر تحت تاثیر سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 7.4 در اراک. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. شماره (2). جلد 40: 51-45.

  امید بیگی، رضا، 1376 رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. انتشارات طراحان نشر، جلد دوم، صفحه 300 تا 305.

  احمدی، ج. 1390. تأثیر کاربرد قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه زراعت. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شاهرود.

  اسماعیل پور، ب. جلیل وند، پ. 1391. تأثیر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر برخی از صفات مورفولوژیک و عملکرد مرزه . مجله بوم شناسی کشاورزی .    جلد 5/شماره 2

  اکبری، ا. 1392. تأثیر قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و محلول پاشی اسید هیومیک بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی رازیانه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.

  بای بوردی، ی. م.، ملکوتی، م. ج.، امیر مکری، ه. و نفیسی، م. 1379. تولید و مصرف بهینه کود شیمیایی در راستای اهداف کشاورزی پایدار. انتشارات نشر آموزش کشاورزی. تهران، ایران.

   باهوش، م. و اصفهانی، م. 1379. تأثیر سطوح مختلف شوری (کلرور سدیم) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج. چکیده ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. بابلسر.

  بیطرفان، ن. 1391. تأثیر کاربرد میکوریزا و ورمی کمپوست بر کیفیت و عملکرد آویشن باغی (Thymus vulgaris). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.

  بی نام. 1382. طرح جامع تولید، صادرات و واردات کودهای شیمیایی و بیولوژیک در دهه 80. موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.

  بی نام. 1385. وزارت جهاد کشاورزی، آمار نامه کشاورزی، جلد اول محصولات زراعی و باغی (سال زراعی 84-1383) نشریه 09/85 دفتر آمار و فن آوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، تهران.

  تاج بخش، م. 1379. بررسی مقاومت به شوری ارقام مختلف جو در شرایط تنش شوری حاصل از کلرور سدیم. چکیده ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. بابلسر.

  جمشیدی, ا. 1388. اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات گیاهی آفتابگردان در شرایط تنش خشکی. مجله علوم زراعی ایران- جلد 11-شماره 2.

  خسروجردی، م. 1391. بررسی بر همکنش قارچ میکوریز، باکتری مزوریزوبیوم و سولفات آهن بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد نخود. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.

  خورشیدی بنام، م . ب. 1370. اثر شوری بر جوانه زنی بذرها گیاهان مهم زراعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

   

  حسن رضایی، ل. 1382. اثر همزیستی سه گانه میکوریزا، ریزوبیوم ، لگوم در افزایش جذب عناصر غذایی و مقاومت به خشکی در گیاه یونجه تحت تنش رطوبتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

   

   حاج باقری س. 1389. نقش میکوریزی و سالسیلیک اسید در تفاوت گیاه ریحان نسبت به تنش شوری. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).

  حکمت شعار، ح. (1372)و فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار. انتشارات نیکنام.

   حسیبی، پ. 1386. بررسی فیزیولوژیکی اثر تنش سرما در مرحله گیاهچه ای ژنوتیپ های مختلف برنج، رساله دکترای دانشگاه شهید چمران اهواز، ص، 145.

  خوشخوی م. 1376. اصول باغبانی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز

  جلیل ، م. طباطبایی س ج. فلاحی ا. ایمانی ع. 1388. اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، شماره 2، 140–131.

  جعفری،م .١٣٧٣ .سیمای شوری و شورروی ها.تهران: مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 55 صفحه.

  دانشور ح ع. کیانی ب. 1383. بررسی اثر شوری بر چند رقم محلی سنجد در استان اصفهان. مجله پژوهش و سازندگی (شماره 65). ماهنامه زمستان. 83-76.

  داعی ا.، گودرز ب. 1384. بررسی کارآیی همزیستی سویه های مختلف قارچ میکوریز با ژنوتیپ های گندم در شرایط شور با روش سنجش هسته ای. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

  داعی گ. و مهربان م. ر. 1386. نقش قارچ های همزیست میکوریز در پیکار با خشکسالی. مجموعه مقالات اولین همایش خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

   

  درویشی. ب. 1384. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- مجله علوم کشاورزی ایران؛ جلد 36- شماره 6 (1538-1529). 

  رجب زاده مطلق، ف. 1390. بررسی کاربرد قارچ میکوریزا آربوسکولار، باکتری تثبیت کننده نیتروژن و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.

  رجالی، ف. 1382. تهیه مایه تلقیح قارچهای میکوریز آربسکولار به روش درون شیشه ای و بررسی اثر آن در افزایش جذب عناصر غذایی در گیاه گندم با تنش خشکی. پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

  رجالی ، ف. 1382. تأثیر همزیستی میکوریزی بر کارآیی مصرف آب ،تجمع پرولین و حذب عناصر غذایی گندم در شرایط شور،مجله پژوهش آب در کشاورزی /ب/ جلد 24 / شماره 2.

  رجالی ف. 1384. مروری بر همزیستی میکوریزا. (سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی) مؤسسه آب و خاک.

  رضایی دانش ی. 1391. بررسی وضعیت قارچهای میکوریز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان. نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 4، صفحه 449-437.

  روحانی ن. 1384. مقایسه روش های جداسازی و تکثیر قارچهای وزیکولار – آربوسکولار. چهارمین همایش بیوتکنولوژی ایران.

  رفیعی، م. 1379. اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذور چغندر قند. چکیده ششمین کنگره زراعت و اصلاح  نباتات ایران زنگنه س.  بررسی وضعیت همزیستی میکوریزایی چند گیاه غالب در بیابان های استان سمنان. مقاله کوتاه: 13(1):108-105.

  رحمت زاده،س. 1392. تاثیر قارچ میکوریزا بر بهبود رشد و شاخص های بیوشیمیایی گیاهان پروانش باززایی شده تحت تیمار تریپتوفان طی فرآیند سازگاری. زیست شناسی گیاهی، سال پنجم، شماره شانزدهم، تابستان 1392/ص40_27

  سلیمی، ف. شکاری، ف. 1391. زیست شناسی گیاهی، سال چهارم – شماره یازدهم، صفحه 27-38

  شاه حسینی، ز. 1389. بررسی تأثیر قارچ های میکوریزا آربوسکولار(AM) و اسید هیومیک بر روی عملکرد و راندمان مصرف آب (WUE) در ذرت تحت تأثیر شرایط کم آبی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.

  شکاری، ف. 1372. مقاومت  و شوری در مرحله رشد رویشی تعدادی از گیاهان زراعی و مرتعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی تبریز.

  شیرانی ، ا.، علیزاده، ع. و هاشمی دزفولی، ا. 1379. بررسی اثر قارچ میکوریز آربسکولار، فسفر و تنش خشکی بر کارایی جذب عناصر غذایی در گیاه گندم.نشریه علمی پژوهشی نهال و بدر، جلد 16، شماره 3، ص 327 تا 349، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بدر.تهران، ایران.

   صمصام شریعت، هادی، پرورش و تکیر گیاهان دارویی، 1374، انتشارات مانی علوی پناه. س، ک. (1371) احیای مناطق شور.نشریه سازمان جنگلها و مراتع.

  صابری، م ح. و راشد محصل، م ح. 1379. اثرات درجات مختلف شوری ناشی از کلرور سدیم بر جوانه زنی چهار رقم گندم. ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. بابلسر.

  صدوری م. 1381. معرفی پنج گونه گلوموس از قارچ های آربوسکولار ایران. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال نهم، شماره 1، صفحه 30-15.

  علیزاده ا. 1386. اثرات میکوریزا در شرایط متفاوت رطوبت خاک بر جذب عناصر غذایی در ذرت. مجله پژوهش در علوم کشاورزی، سال 3، شماره 1.

  علوی پناه. س، ک. 1370. احیای مناطق شور. نشریه سازمان جنگلها و مراتع.

  علی اصغر زاده، ن. 1379. بررسی واکنش و تراکم جمعیت قارچهای میکوریز آربسکولار در خاکهای شور دشت تبریز و تعیین اثرات تلقیح آنها در بهبود و تحمل پیاز و جو به تنش شوری، پایان نامه دکتری دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  عبادی خزینه قدیم، ع. حیدری شریف آباد، ح.، (1379). افزایش متابولیت های سازگار در اثر خشکی در یونجه. پژوهش و سازندگی، شماره 46.

  غلامی ا.، کوچکی. ع. 1380. میکوریزا در کشاورزی پایدار. دانشگاه شاهرود.

   غلامی ا.، کوچکی ع.، مظاهری د. و قلاوند ا. 1378. ارزیابی اثرات گونه های مختلف قارچ میکوریزا از نوع ویسکولار (VAM) بر خصوصیات رشد ذرت. مجله علوم زراعی ایران.

   

  فرزانه ح. 1382. شناسایی و طبقه بندی قارچ های میکوریزی همزیست با تاغ در سبزوار. مؤسسه تحقیقات جنگل ها.

  کریمی، ج. 1391. تأثیر میکوریزا، اسید هیومیک و کوددامی بر عملکرد و صفات زراعی کدوی تخمه کاغذی(cucurbita popol). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.

  مرزبان، ز. 1391. تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و لوبیا. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.

  موسوی، ز. 1392. بررسی تأثیر قارچ میکوریزا در سطوح مختلف کاربرد کودهای فسفر و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه بردسکن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.

  مجاهدی، ه. 1392. تأثیر میکوریز و کاربرد EDTA در ذرت و سورگوم به منظور پالایش گیاهی سرب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.

  . مراد بیگی ه. 1390. ارزیابی تفسیر برخی شاخص های فیزیولوژیک در گیاه آفتابگردان (رقم لاکومکا). زیست گیاهی، سال3، شماره 10، صفحه 59-70.

  مراقبی ف. 1389. همزیستی میکوریزی فندق و فعالیت اسید فسفاتاز در رویشگاه مکش و فندقلو. فصلنامه علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم، سال 6، شماره 24.

   مردوخی ب. 1387. تأثیر همزیستی میکوریزی بر عملکرد اجزاء 2 رقم نیمه مقاوم و مقاوم گندم در سطوح مختلف شوری. مجله علوم خاک و آب، جلد 22، شماره1.

   منافی ح. 1389. تحمل تنش کمبود آب در گوجه فرنگی در همزیستی با قارچ میکوریز. نشریه دانش آب و خاک، جلد 22، شماره 2.

  نورانی آزاد،  ،ت. 1388. مطالعه تنش آبی بر بیوماس ، قندهای محلول، پرولین، آنزیم ها و یون ها در گیاه آفتابگردان ، فصلنامه علمی- پژوهشی "دانش زیستی ایران "جلد 3/شماره /2

  یاورپور، م. 1392. بررسی تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری محرک رشد (PGPR) بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن گیاه کنجد در سطوح مختلف فسفر خاک. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.

  هاشمی دزفولی، ا. کوچکی، ع و بنائیان اول، م. (1374). افزایش عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی :

   

  Abbot, L.K. and Robson, A.D. 1991 . Field management of mycorrhizal fungi In: The Rhizosphere and plant Growth. D.L. Keister and P .B. Cregan (eds). Kluwer Academic Publisher Dordecht, The Netherlands. PP . 355-362.

  Aldon. E.F. 1975. Endomycorrhizae enhance survival and growth of fourwing saltbush on coal mine spoils. United States Dept. of Agriculture Forest Service research note Pacific Southwest, RM-294, 2p.

  Al-Karaki, G.N., Al-Raddad, A. and Clark, R.B. 1998. Water steress and mycorrhizal isolates effects on growth and nutrient acquisition of wheat. Journal of Plant Nutrition. 21: 891-902.

  Al-Karaki, G.N. and AlcRaddad, A. 1997. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and drought stress on growth and nutrient uptake of two wheat genotypes differing in drought resistance. Mycorrhiza. 7:83-88.

  Al-Karaki G. N. and Hammad  R. 2001. Mycorrhizal influence on fruit yield and mineral content of tomato grown under salt stress. Journal of plant Nutrition 24, 1311-1323.

  Allen, M.F., Allen, E.B. and friess , C.F. 1989. Responess of the non-mycotrophic plant Salsola kali to invasion by vesicular- arbuscular my fungi. New Phoytol. 111:45-49.

  Allen, M.F. 1992. Mycorrhizal Functioning, an Integrative Plant-Fungal rocess. Chapman & Hall Press. New York, P.534.

  Allen, MF.1991.The Ecology of Mycorrhize.Cambridge University Press.Press.196p.ISBN:0521335531.

  Ames, R.N.,Reid,C.P.P.,Porter,l.k.and Cambardella,C.1983.Hyphal uptake and transport of nitrogen from two 15N labeled sources by Glomus mosseae,a vesicular-arbuscular mycorrhizal fungus.New Phytol.95:381-396.

  Asghari, H.A., Marschner, P., Smith, S.E and Smith, F.A. 2005. Growth response of Atriplex nummularia to mycorrhizal inoculation at different salinity levels. Plant and Soil, 273:245-256.

  Ashraf، M.،McNeeilly. T .  and Bradshaw، A. D 1987. Selection and heritability of toleranc to sodium chloride in four forage species. Crop sci. 227:232-234.

  Azcon, R. and Barea, J.M. 1992.Nodulation, N2 Fixation (15N) and N nutritional relationships in mycorrhizal or phosphate-amended alfalfa plants.Symbiosis.12:33-41.

  Aziz, T. and Habte,M.1989.Influence of inorganic N on mycorrhizal activity,nodulation and growth of Leucaena Leucocephala in an oxisol subjected to simulated erosion.Commun.Soil Sci.Plant Anal.20:239-251.

  Arnon، A. N. 1987،   Method of extraction of chlorophyll in the plants ، Agronomy Jornal ، 23:112-121.

  Baltruschat, H. and Dehne, H.W. 1988. The occurrence of vesicular-arbuscular mycorrhiza in agroecosystems: I. Influence of nitrogen fertilization and green manure in continuous monoculture and in crop rotation on the inoculums potential of winter wheat.Plant and Soil.107:279-284.

  Bazin، M. J., Markham, P. Scot, E.M. and Lynch, J.M. 1990. Population dynamis and rhizosphere interactions. P. 99-127. In. M. Lynch )ed). The rhizoshere. John Wiley and Sons, New York.

  Barazani, O. and Friedman, J.1999.Is IAA the major root growth factor secreted from plant- growth-mdiating bacteria? J.Chem.Eco.25:2397-2406.

  Barea, J.M. and Azcon-Aguilar, C.1982. production of plant growth-regulating substances by the vesicular-arbuscular mycorrhizal fungus Glomus mosseae. Appl.Environ.Microbiol.43:810-813.

  Baruzzini, L. and Delzan, F.1992.Soil fertility improvement and pollution risks from the use of compost referred to N, P, K and C balance.Soil International Symposium on Compost Recycling of Wastes, Athens, Greece,4-7 October 1989. Acta Horticulture.NO.302:51-62.

  Barzegar, A.R., Nelson. P.N. Oades, J.M. and Rangasamy, P.1997.Organic matter Sodicity and Clay Type: Influence on Soil Sci. Soc.Am.J., 56:1292-1298.

  Bazin, M.J.,Markham, P.Scot,E.M.and Lynch,J.M.1990.Population dynamics and rhizosphere interaction.P.99-127.In.M.Lynch(eb).The rhizosphere.John Wiley and Sons,New York.

   Bates ، I. S. Waldern،  R، P، and Tear، I. D.2006 . Rapid determination of free praline for water stress studies. Plant and soil، 39:205-201.

  Bethlenfalavy, G.J, Bayne, H.G. and Pacovsky, R.S. 1983. Parasitic and mutualistic associations between a mycorrhizal fungus and spybean: The effect of phosphours on host plant endophyte interaction. Physiol. Plant. 57-543-548

  Bethlenfalavy, G.J., Brown, M.S., Ames, R.N. and Thomas, R.S. 1988. Effects of drought on host and endophyte development in mycorrhizal soybeans relation to water use and Phosphate uptake. Physiol. Plant. 72:565-571.

  Bethlenfalavy, G.J., Brown, M.S. and Newton, W.E. 1987. Photosynthetic water and nutrient use efficiency in a mycorrhizal legume. P.231-233. Inmycorrhizae in the next decade. Practical applications and research priorities.Proc. 7th  North Am. Conf. on mycorrhizae. Gainesville, FL. 3-8 May 1987. Inst. Food and agric. Sci., Univ. of Florida, Gainesville, Fl.

  Bethlenfalavy, G.J., Franson, R.L., Brown, M.S. and Mibara, K.L. 1989. The Glycne-Glomus-Bradyrhizobium symbiosis, IX: Nutritional morphological and physiological responses of nodulated soybean to geopgraphic isolates of the mycorrhizal fungs, Glomus mosseae. Physilogia Plantarum. 76:226-232.

  Bethlenfalavy, G.J. and Linderman, R.G. 1992.  Mycorrhizae in sustainable agriculture. American Society of Agronomy, Special Publication, No. 54. Madison Wis. 124p.

  Bethlenfalavy, G.J., Reyes-Soils, M.G. Camel, S.B. and Ferrera-Cerrato, R. 1991. Nutrient transfer between the root zones of soybean and maize plant connected by a common mycorrhizal inoculums. Physiol.Plant. 82:423-432.

  Black, R. and Tinker, P.B. 1979. The development of endomycorrhizal root systems: In: Effect of agronomic factors and soil conditions on the development of vesicular-arbuscular mycorrhizal infection in barley and the endophyte spore density. New Phtol. 83:401-413.

  Brundrett, M.C. and Abbott, L.K.2002. Arbuscular mycorrhizae in plant communities. In: Microorganisma in plant Conservation and Biodiversity. Sivasithamparam, K., Dixon, K.W. and Barrett, R.L. (Eds.). Kluwer Academic Press. ISBN: 1402007809. PP. 151-193.

  Caris, c., Hordt, W., Hawkins, H.J., Rornhel, V. and Eckhard, G. 1998. Studies of iron transport by arbuscular mycrorrhiza hyphae from soil: to peanut and sorghum plants. Mycorrhiza, 8: 35-39.

  Clark, R.B. and Zeta, S.K. 1996. Mineral acquisition by mycorrhizal variable and on acid and alkaline soil. Soil Biologyand Biochemistry. 28:1405-1503.

  Cook, R.J. 1984. Root health: Importance and relainship to farming practices.P. 111-127. In D.F. Bezdicek and H.F. Power (ed) Organic farming: Current technology and its role in sustainable agriculture: ASA Spes. Publ. 46. ASA, Cssa and SSSa, Madison,  Wl.

  Cooper, K.M. 1984. Physiology of VA mycorrhizal associations. p. 155-186. In C.LI. Ppwell and D.J. Bagyaraj (ed). VS mycorrhizal. CRC Press, Boca Raton, FL.

  Cowan, A.K. 1989. Evaluathin the role abscisic acid in drought tolerance in plants: A review. S. Afr. J. Si. 85:559-562.

  Crookston, R.K., Kurle, J.E., Copeland, P.J., Ford, J.H. and Lueschen, W.E. 1991. Rotayional cropping sequence affects yield of corn and soybean. Agron. J. 83:108-113.

  Daft, M.J., 1983. The influence of mixed inocula on on endomycorrhizal development. Plant and Soil. 71:331-337.

  Davies, F.T., Potter, J.R. and Linderman, R.G. 1992. Drought resistance of mycorrhizal pepper plants independent of leaf. P-concentration response in gas exchange and water relations. Physilogica Plantarum. 87: 45-53.

  Davies, P.J. 1995. The plant hormones: their nature, occurrence, and function. In: plant Hormones: Physiology, Biology, 2nd ed., pp. 1-12, Davies, P.J., Ed, Kluwer Academic Press, Drodrecht, The Netherlands.

  Davis, R.M. 1980. Influnce of Glomus fasciculatus on Thielaviopsis basicola root of citrus plant Dis. 64:839-840.

  Dexter, A.R. 1988. Advances in characterization of soil structure. Soil and tillage Research. 11:199-238.

  Dixit ،V. ، Pandey ,V.,Shyam, R., 2001. Differontial antionidative responses to cadmium in roots and leaves of pea. Journal of experimental Botany 52:1101-1109.

  Demir ,S.,2004 , Infulence of arbuscular mycorrhiza on same physiological growth parameters of popper. Turkish Journal of Biology.28:85-90.  

  Esch, H., Hundeshagen, B., Schneiderpoetsch, H. and Bothe, H. 1994. Demonstration of abscisic acid in spores and hyphae of the arbuscular mycorrhizal fungas Glomus and in the N2-fixing cyanobacterium Anabaena Variabilis. Plant Science. 99:9-16.

  Fitter, A.H.1991.Costs and benefits of mycorrhizas: Implications for functioning under natural conditions.Experientia.47:350-35.

  Finger, F. L. ، Puschmann R. and Barros R. S. 1995. Effects of salt on respiration، ethylene production and ripening of banana fruit. Revista Brasileira De Fisiologia Vegtal، 7: 115-118.

   

  Fitter, A.H.and Garbaye , J.1994.Interaction between mycorrhizal fungi and other soil organisms,Plant and Soil,159:123-132.

  Fixen,P.E.,Gerwing,J.R.and Farber,B.G.1984.Phosphours requirements of corn soybeans following fallaw.p.72-80.InSoutheastern farm report.Agric.Exp.Stn.,Dep.of plant Science,South Dakota State Univ.,Brooking,SD.

  Fravel, D.R., Marios, J.J., Lumsden, W.J.1985.Encapsulation of potential biocontrol agents in an alginate-clay matrix.Phytopathology.75:774-777.

  Gehring, C.A., Mueller, R.C.and Whitham, T.G.2006.Environmental and genetic effects on the formation of ectomycorrhizal and arbuscular mycorrhizal associations in cottonwoods.Oecologia.149:158-164.

  Goh, T.B., Banerjee, M.R., Shihua,T. and Burton,D.L.1997.Vesicular-arbuscular mycorrhizea mediated uptake and translocation of P and Zn by wheat in a calcareous soil.Canadian Journal of Plant Science.77:339-346.

   

  Graham, J.H.and Menge, J.A.1982.Influence of vesicular-arbuscular mycorrhizae and soil phosphorus on take-all disease of wheat.Phytopathology.72:95-98.

   

  Graham, J.H.and syvertsen. 1989.  vesicular-arbuscular mycorrhizas increase chloride concentration in citrus seedling.New Phytol.113:29-36.

   

  Greenway, H. and Munnes, R. (1980). Mechanisms of salt tolerance in nonhalophytes. Ann. Rev. Plant Physiol. 31: 149-190.

  Hamel, C., Furlan, V. and Smith, D.L.1991.N2 fixation and transfer in a field – groen mycorrhizal corn and soybean intercrop.Plant and Soil.133:177-185.

  Hamel,  C . and Smith, D.L.1991.Interspecific N transfer and plant development in a my corrhizal fiel-grown mixture.Soil Biol.Biochem.23:661-665.

  Hardi, K., and Leyton, L.1981.The influence of vesiscular-arbuscular mycorrhiza on growth and water relations of red clover .New Phytologist.89:599-608.

  Hamel, C.  Furlan, V. and SMITH, D.L.1991.N2 fixation and transfer in afield-grown mycorrhizal corn and soybean intercrop. Plant and Soil.133:177-185.

  Harrison, M.J. 2005. Signaling in the abruscular mycorrhizal symbiosis.Annual Review of Microbiology. 59:19-42.

  Hartung, W., and Slovik, S. 1991. Physicochemical properties of plant growth regulation and plant tissues determine their distribution and redistribution: Stomatal regulation by abscise acid in leaves.New Phoytol. 119:361-382.

  Hildebrant, U., Janetta, K., Ouziad, F., B., Nawrath, K. and Bothe, H.2001. Arbuscular mycorrhizal colonization of halophytes in Central European salt marshes. Mycorrhiza, 10: 175-183.

  Hopkins, A. 2000. Microbial ecology of the arbuscular mycorrhiza. FEMS Microbiology Ecology, 32:91-96.

  Huang, R.S., Smith, W.K., and Yost, R.S. 1985. Mycorrhiza on growth, water relation , leaf orientation in Leucaena leucocephala (LAM). New phytologist. 99:229-243.

  Hannak.Galal.and Bromham.lindell, 2010،Evolution of halophytes multiple origins of salt tolerace land plants Functional plant Biology،, 31,604-612.

  Jasper, D.A., Abbott, L.K. and Rosbon, A.D. 1991. The effects of soil disturbance on vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi in soils from different vegetation types. New Phytol. 118:471-476.

  Johnson, C.R., Jarrell, W.M. and Menge, J.A. 1984. Influence of ammonium: nitrate ratio and solution pH on mycorrhizal infection, growth and nutrient composition of Chrysanthemum morifolium var. Circus. Plant and Soil. 77:151-157.

   Krina، P. 2001 Brassinosteroid-mediated stress responses. J Plant Growth Regul، 22:289-297.

  Kramer, P. J. (1983). Cell water reletion. In: Water relation of plants. P: 55.Kramer , p. J(ed). Academic press New York.

   

  Koide, R.T. and Li, M. 1990. On host regulation of the vesicular-arbuscular mycorrhizal symbiosis. New phytol. 114:59-65.

  Kothari, S.K., Marschner, H. and Romheld, V. 1991.  Contribution of VA mycorthizal hyphae in acquisition of phosphorus and zinc by maize grown in a calcareous soil. Plant and Soil. 131:177-185.

  Kothari, S.K., Marschner, H., and Romheld, V. 1990. Effect of vesicular arbuscular mycorrhizal fungi and rhizosphere microorganisms on manganese reduction in the rhizophere and manganese concentration in maize. New Phytologist, 117:649-655.

  Kucey, R.M.N., and Janzen, H.H. 1987. Effect of VAM and reduced nutrient availability on growth and phosphorus and micronutrient uptake of wheat and field beans under green house.plant and soil.104:71-78

  Kucey, R.M.N. and  paul, E.A. 1983. Vesicular-arbuscular  mycorrhizal spore populations in various sakatchewan soils and the effect of inoculation with Glomus mosseae  ob faba bean  growth in green house and field trials Can.J.Soil sci. 63:87-95

  72.  Kang zhu. Jian, 2003, Regulation of ion homeostasis under salt stress, Elsevier Ltd. All rights reserved.

  73.  Krishna , H. , Singh ,  . k. and Sharma , R. R. 2005. Biochemical changes in micropropagated fungi(AMF)in coulated during ex vitro acclimatization, Scientia Horticltura 106:554-567.

  74.  Kapoor , R, Sharma , D . and Bhatnagar . A. k. 2008. Arbuscular mycorrhiza in micropropagate systems and their potential applications .Scientia Horticulturae 116:227-239.  

  75.  Larcher, W. (1995). Physiological plant ecology (3rd).pp:390.springer publishing.

  Liu, L., Klopper, J.W. and Tuzun. S.1995.Induction of systemic resistance in cucumber against fusarium   wilt  by  plant  growth  promoting  rhizobacteria  phytopathol.85:695-698

  Li, X- L. Grorge , E.  and Marscgner,  H.  1991.  Phosphours depletion  and  pH  decrease  at  the  root-soil  and  hypha-soil  interface  of  VA  mycorrhizal  white  clover  fertilized  with  ammonium .  New phytol.119:397-404

  Li, X- L  , Grorge , E.  and Marscgner,  H.  1991.  Acquisition  of  phosphorus  and  copper  by  V  A-m ycorrhizal  hyphae  and  root  to  shoot  transport  in  white  clover.plant and soil.  136:49-57.

  Levitt , J., 1990. Responses of plants to environmental stress Vol 1.2nd. Acadmic press , New york.

  Manaffee, W.F.  and Klopper  , J.W. 1994. Applications of growth   promoting  rhizobacteria   in  sustainable  agriculture. In  :  soil  biota  management   in  sustainable  farming  syshoots, pankburst,  C.E., Doube,B.M., Gupta, V.V.S.R.,  and  Grace,  P . R., eds  pp :23-31  CSLRO, pub. East  Melbourne: Australia

  Marschner, H., and   Dell, B. 1994.  Nutrient   uptake   in  mycorrhizal  symbiosis.   Plant  and  soil.  159:89-102

  Martin, J.P., Black, J.H.  and   Hawthorne,  R,M, 1997.  Earthworm   biology   and   production. Comstock  publishing  Associates ,  Ithaca, N.Y. 395PP

  Marin,  P.A.,  Glatzle,  W., Kolb,  W.,  Omay,  H.and  Schmidt,  W.1989.N2-fixing  bacteria  in the  rhizosphere:    q uantification  and  hormones  effects  on  root  development. Z. Pflanzenernaehr  .  Bodenk.  152:237-245

  Mass، E. v. and Hoffman، G. J. 1977. Crop salt toleranc current assessment. J. Irrig. 103:115-135.

  85.  Main.  A. Senadheera. P.2011, Improving crop salt Tolerance: Anion and Cation transporters as genetic engineering targets،plant stress، Global Scince Books.

  Munns، R، and، James، R ،2003، Screeing methods for salinity tolerance: a case study with terraploid wheat ،plant and soil 253:201-218.

   

  Mather، T. H. 1985. Eviromental management for vector control in rice fields. Irrigation and Drainage paper 41. FAO. Rome.

  Minhas، P. S.، Sharma، D. R. and khosla، B. K. 1990. Response to sorghum to the use of saline waters. J. Indian soc. Soil sci. 37:140-146.

  McGonigle, T.P. and Fitter, A.H. 1990. Ecological specificity of vesicular-arbuscular mycorrhizal associations.  MYcol.  Res.94:120-122.

  Mukerji, K.G. and Chamola, B.P.2003. Compendium of Mycorrhizal Research. A. P. H.  Publisher. New Delhi. P. 310.

  Morgan, g.M.(1984). Osmoregulation and water stress in higher plant.

  Ann.Rev. Plant  Physiol. 35:299-319.

   

  Nelsen, C.E., Boglinao, N.C., Furutani, S.C., Safir, G.R. and Sandstra, B.H. 1981. The effect od soil phosphours levels on mycorrhizal infection of field-grown onion plants and mycorrhizal reproduction. J. Am. Sec. Hortic Sci. 106:786-788.

  Ojala, J.C. Jarrell, W.M., Menge, J.A. and Parkpian, P. 1998. Iron deficiency fungi on the mineral nutrition and yield of onion in saline soil. Agronomy Journal. 75:755-258.

  Ozlem، F ،2012، Effects of arbuscular my corrhizal inoculation on biochemical parameters in capsicum annuum grown under long term salt stress, Turk Bot،36-63-72.

  Pacovsky,  R.S.  1988.  Influence  of  inoculation  with  Azospirillum  brasilense    and  Glomus  fasciculatum   on  sorghum  nutrition.  Plant and  soil..110:283-286

  Pacovsky,  R.S., Fuller, G.  1988. Mineral and  lipid  composition  of  Glycine– Glomus- Bradyrhizobium   symbiosis. Physiologica  plantarum .  72:733-746

  Piekielek W. P. and Fox R. H. 1992. Use of a chlorophyll meter to predict sidedress nitrogen requirements for maize. Agronomy Journal، 84: 59-65.

  Prasad,  R.  and  power,  J.F. 1997.  Soil fertility management  for  sustainable  agriculture.  CRC. Press. LLC.PP.

  Philips، J. M. and D. S. Hayman. 1970. Improved for cleaning roots and staining parasitic and vesicular arbuscular mycorrhizal fungi assessment infection. Trans. Mycol. Soc. 55:158-161.

  Plaut,  M, Edelstein،2013، Overcoming salinity Barriers to crop production using traditional methods.

  Rangasamy .P. and Olsson. A.1991. Sodicityand soil structure. Aus. J.Soil Res,29:935-952

  Read,  D.J.,  Francis,  R. and finlay , R.D. 1985.  Mycorrhizal  mycelia  and  nutrient  cycling  in  plant communities. P.193-217. In A.H.  fitter (ed) Ecological  in soil. Blackwell Scientific.Boston.MA.

  Requena, N., Jeffries.P.andBarea, J.M. 1996. Assesmentof  naturalmycorrhizal  potential  in  a  desrtified  semiarid  ecosystem. Applied and  Environmental  Microbiology,62:842-847

  Ruiz- Lozano, J.M., Azcon ,  R. and  Gomes, M. 1996.  Alleviation  of  salt  stress by  arbuscularmycorrhizalGlomus  Species  in  Lactuca sativa  plants[Glomusdeserticola]. Physiologiaplantarum. 98: 767-772

  Sofo، A. ، Dichio، B. ، Xiloyannis، C. ، Masia، A. ، (2004). Effects of different irradiance levels on some antioxidant enzymes and on malondialdehyde content during rewatering in olive tree. Plant Science. 166:293-300.

  Singh, A. K.and Dobey,R. S.(1995).Changes in chlorophyll a and b content and activities of photosystems I and II in rice seedling induced by NaCl.photosynthetica. 31:489-499.

  Schubert. A.  and  Hayman, D.S.  1996.  Plant growth  responses  to  vesicular- arbuscularmycorrhiza : X V I. Effectiveness  of  different  endophytes  at  different  levels  of  soil  phosphate.Newphytol.  103:79-90

  Sharma, A.K. 2002. A handbook  of  organic  farming. Agrobios, India . 627 pp

  Sharma, A.K. and JOHRI, b.n. 2002. ArbuscularMycorrhizae,  Interaction  in plants, rhizosphere and  soils. Oxford   and  IBH  publishing  .New  DELHI . P. 308

  Somasegaran,  P. and  Hoben,  H.J. 1994.  Handbook  for  rhizobia :  Methods  in  Legume-rhizobium  technology.  Pp.  450. New  YORK:Springer- Verlage.  ISBN  0-38794134-7

  Sylvia , D.M. and  Neal, L.H. 1990 .Nirtogen  affects  the  phosphours  response  of  VA mycorrhizal  fungi.  Methods  Microbiol.24:53-66

  Sylvia , D.M. 1992. Quantification  of   external hyphae  of  vesicular-arbuscularmycorrhizal  fungi. Methids Microbiol . 24:53-66

  Sheligl، H. Q. 1986. Die verwertung orgngischer sourendurch chlorella lincht. Plant  a  Journal،  45-51.

  Sadras , V . O ., Milrory , S . P. , 1996-Soil-Water thresholds for the responses of leaf expansion and gas exchanges :Areviw , Field crops Res . 47:256-260.

  Thompson, H.P.  and  Wildermuth,  G.B.  1988.  Colonization  of  crop  and  pasture  species  with  vesicular- arbuscularmycorrhizal  fungus  and  a  negative  correlation with  root  infection  by  Bipolarissorokiniana .Can. J.Bot. 69:687-693

  Thompson,  J.P ., Clewett,  T.J.,  Fiske , M.L.  and  Lister,  P.E.  1986.  Mycorrhiza  research .  Role  of vesicular- arbuscularmycorrhiza (V  A M) in  long  fallow  disorder. P.35-46 Queensland  wheat  Res.  Inst.  Biennial   Rep.  for  1982-1984. Queensland  Dep.  Of  primary  Industries. Toowoomba


موضوع پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, نمونه پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, جستجوی پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, فایل Word پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, دانلود پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, فایل PDF پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, پروژه درباره پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر قارچ میکوریزا بر رشد و تغذیه گل همیشه بهار در شرایط تنش شوری

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده : تنش خشکی یکی از مهم‌ترین عامل محدود‌کننده رشد گیاهان زراعی است که عملکرد محصول را به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار می دهد.یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای مقابله با کم آبی و تنش خشکی در بسیاری از گیاهان مورد استفاده قرار گرفته است ، استفاده از انواع میکروارگانیسم های مفید مانند قارچهای ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» رشته زراعت اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره 1: کلیات: 1-1: مقدمه: تنش های محیطی مهم ترین عوامل کاهش دهنده­ی عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند. چنانچه تنش های محیطی حادث نمی شدند، عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان می­بود؛ در حالی که در بسیاری ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی کلید­ واژه­ها: الکتروفورز دو بعدی، تنش کلرید سدیم، گندم چکیده: گندم (Triticum aestivum L.) یکی از قدیمی­ترین و اولین گیاهان زراعی ‌است که به عنوان ماده اولیه تهیه نان در تغذیه بشر نقش اساسی ایا کرده است. با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز­ افزون به محصولات کشاورزی به ویژه گندم می­بایست تولید گندم را در کشور ...

رساله کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی چکیده به منظور بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه کرچک تحت تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در سال 1390 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام­شد. در این طرح دو رقم کرچک اصلاح شده (V1) و محلی مشهد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش اصلاح نباتات چکیده د تنش شوری پس از تنش خشکی، دومین عامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی در سطح جهانی است. سورگوم بر اساس تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی گیاهان از نظر تحمل به تنش شوری، در کلاس نیمه‌متحمل قرار می‌گیرد و آستانه تحمل به شوری آن 9/4 تا 8/6 دسی‌زیمنس بر متر است. در مرحله رویشی و مراحل اولیه زایشی، بسیارحساس بوده در حالی که در دوره گلدهی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی 92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش: زراعت بررسی تأثیر چندین نوع پیش‌تیمار سازی بر روی بذور گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) تحت چندین سطح تنش شوری چکیده: بر اساس آمار موجود در سطح جهانی ایران پس از چین، هند و پاکستان بیشترین درصد اراضی شور را به خود اختصاص داده است از این رو لازم است که جهت ایجاد یک کشاورزی پایدار استفاده از گیاهان جدید و روشهای جدید در ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد منابع طبیعی - بیابان زدایی چکیده جنگل‌ های حرا در مناطق ساحلی جنوب کشور ایران قرار دارند و به دلیل کارکردهای بی‌شمار و ارزش‌های زیست‌محیطی حفاظت، احیاء و توسعه آن‌ها ضروریست. تصمیم‌گیری طریقه عمل در مسیری خاص، به صورت آگاها‏‏‏‏نه جهت نیل به اهداف می‌باشد تا بدین طریق گزینه‌ای مناسب در میان انواع گزینه‌ها انتخاب شود. یک مسئله مبتنی بر تصمیم‌گیری مکانی ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: علوم باغبانی، گرایش: گیاهان زینتی چکیده به منظور بررسی تأثیر تنظیم کننده­های رشد گیاهی و رقم بر ریشه­زایی قلمه­های گاردنیا مطالعه­ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه فاکتور تنظیم کننده­ی رشد گیاهی شامل: IBA در 4 سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی­گرم در لیتر) و NAA در 4 سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی گرم در ...

ثبت سفارش