پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی

word 8 MB 32544 83
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. )

  گرایش : زراعت

   

  چکیده

       به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد ارسنجان، در سال زراعی (1390-1389) به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سالیسیلیک اسید در چهار سطح 0، 1، 2 و 3 میلی مولار و فاکتور دوم شامل 3 سطح آبیاری بر اساس 45، 65 و 85 درصد ظرفیت مزرعه بودند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید ارتفاع بوته، سنبله در بوته، دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه، وزن ریشه، وزن ساقه، نسبت اندام هوایی به ریشه و پرولین افزایش یافت. در آبیاری 45 درصد ظرفیت مزرعه، بیشترین وزن ریشه و میزان پرولین به دست آمد و در آبیاری 65 درصد ظرفیت مزرعه بیشترین تعداد دانه در سنبله، سنبله در بوته، وزن هزاردانه و وزن ساقه بدست آمد. در آبیاری 85 درصد ظرفیت مزرعه بیشترین ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک وزن برگ و ساقه به ریشه بدست آمد. نتایج اثر متقابل نشان داد بیشترین تعداد دانه در سنبله، سنبله در بوته، وزن هزاردانه، وزن ریشه، وزن برگ و وزن ساقه درسالیسیلیک اسید2 میلی مولار با آبیاری 65 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد، کمترین تعداد دانه در سنبله، سنبله در بوته، ارتفاع بوته عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه، وزن برگ، نسبت اندام هوایی به ریشه و وزن ساقه در سالیسیلیک اسید 0 میلی مولار (شاهد) با آبیاری 45 درصد مزرعه بدست آمد. و کمترین وزن ریشه و میزان پرولین در سالیسیلیک اسید 0 میلی مولار با آبیاری 85 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد. سالیسیلیک اسید باعث بیشتر شدن تمام صفات نسبت به شاهد شد و این نشان دهنده افزایش مقاومت گیاه با مصرف سالیسیلیک اسید می باشد در نهایت به نظر می رسد با مصرف سالیسیلیک اسید2 میلی مولار و آبیاری 65 درصد ظرفیت مزرعه  بتوان به عملکرد بالاتری دست یافت.

   

  کلمات کلیدی: سالیسیلیک اسید، تنش خشکی، جو، اجزای عملکرد

  مقدمه :

  جو (Hordeum vulgare L.) یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی و چهارمین غله مهم جهان پس از گندم، ذرت و برنج است میزان تولید جهانی حدود دو پنجم گندم می باشد (پولمن[1]، 1973). با روندی که افزایش جمعیت درجهان دارد، برای تأمین مواد غذایی درسالهای آینده بایستی میزان تولیدات کشاورزی و مواد غذایی بسیار افزایش یابد تا بتواند نیازهای غذایی جامعه بشری را مرتفع سازد. ازدیدگاه کارشناسان تولیدات کشاورزی، افزایش تولید غذا تنها راه حل مشکل گرسنگی است. بویژه در کشورهای در حال توسعه، لازم به سرمایه گذاری بیشتر در امر تولید غذا می باشد چنانچه قرار باشد عرضه غذا به صورت کنونی انجام شود، این کشورها می بایست طی 30 سال در آینده حداقل 60 درصد به تولیدات کشاورزی خود بیفزایند (فتحی، 1382). نزدیک به 70 درصد جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه متمرکز شده در حالی که از نظر تولیدات غذایی این نسبت برعکس می باشد. در کشورهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی و بکارگیری علوم و فنون جدید تولید مواد غذایی و عملکرد محصولات کشاورزی در واحد سطح به سرعت در حال افزایش است بطوری که اغلب مقدار تولیدات از مصرف داخلی بیشتر است. متأسفانه در اغلب کشورهای در حال توسعه در عین افزایش سرعت رشد جمعیت کمبود مواد غذایی در حال گسترش است و قمیت عمده درآمد ارزی این کشورها به مصرف واردات مواد غذایی می رسد (رستگار، 1372). نظر به این که پیشرفت و توسعه در کشاورزی فقط از راه شناخت علمی و اصول اثر عوامل محیطی در رشد بهینه گیاه امکان پذیر است و علاوه بر بهبود شرایط محیط کشت، بکارگیری صحیح نهادهای کشاورزی الزامی است، لذا برای ایجاد زیربنای مناسب برای توسعه کشاورزی نه تنها تأمین به موقع نهادها لازم است، بلکه روش استفاده صحیح از این نهادها و همچنین اعمال مدیریت صحیح در سطح مزرعه و بکارگیری این روش ها ضروری می باشد (ملکوتی و نفیسی، 1362).                                                      

  تنش خشکی مهمترین عاملی است که در بیشتر مراحل رشد گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک با ایجاد محدودیت در رشد، دستیابی به عملکرد بالا را دشوار می سازد. با تشدید تنش خشکی، آب موجود در بافتها و سلولهای گیاهی به تدریج از بین رفته و در متابولیسم طبیعی بافتها و سلولهای گیاهی اختلال به وجود می آورد و درنتیجه عملکرد به شدت کاهش می یابد ( کارامر[2]، 1969).                                                    

  آبیاری در بسیاری از کشورها به عنوان روشی برای افزایش تولید غذا توسعه یافته است.              توان تبخیر پذیری بالا و دماهای بالا گیاه را در معرض تنش آب قرار می دهد، که تاثیر نامطلوب این تنش می تواند از طریق آب کافی و منبع نیتروژن به دلیل اثرات جبران کننده بر روی رشد و تکامل گیاه، تا حدی کاهش یابد (اکیویدو[3]، 1991؛  پاریهار[4] و همکاران، 1974). تنش آب از طریق تأثیر بر، پنجه زنی، فتوسنتز و پیری برگ، تعداد و اندازه دانه می تواند بر عملکرد مؤثر باشد (فردریک[5] و کامبراتو[6]، a1995؛  قومان[7] و مائوریا[8]، 1986).   

                

  1-1- جو

  جو یکی از غلات مهم در جهان است که به عنوان غذا مورد استفاده بشر و حیوانات قرار            می گیرد. این گیاه علفی متعلق به خانواده گرامینه (گندمیان) می باشد و دارای انواع زراعی و وحشی   می باشد. نسبت به گندم سازگارتر بوده و در همه نواحی معتدل و در بسیاری از نقاط سردسیر هم به عمل می آید. در دیم زارهایی که رطوبت خاک و بارندگی برای رشد گندم ناکافی باشد، جو می تواند جایگزین آن شود.  خاستگاه جو همانند گندم، منطقه حلال حاصلخیز می باشد. جو زراعی شاید از گونه جو وحشی دو ردیفه که دارای محور سنبله شکننده ای است و به راحتی تلاقی با جو زراعی است، منشأ گرفته باشد (امام، 1382). در مناطق خشک، چون جو نسبت به شرایط نامساعد محیطی متحمل تر است و از طرفی، زودتر از گندم می رسد، برای پرهیز از خطر خشکی در آخر فصل، کشت آن بر گندم ترجیح داده می شود (امام، 1382). کارآرایی استفاده از آب در جو در شرایط تنش خشکی زیادتر از گندم است. علاوه بر این، کارایی استفاده از آب در ارقام ریشک دار زیادتر از ارقام بدون ریشک است. جو نسبت به شرایط غرقاب حساس است (زارع، 1385).

   

  1-2- ویژگی های گیاه شناسی جو

  شباهت های ظاهری زیاد بین گندم و جو وجود دارد. تفاوت برگ جو با گندم در گوشوارک هاست که در جو بزرگ و بدون کرک، ولی در گندم کوچک و کرکدار می باشند. افزون بر این، نوک برگ اول جو قدری پهن است. ولی نوک برگ اول گندم تیز است. گرچه رنگ سبز برگ های جو به تیرگی برگ های گندم نیست، ولی چون رنگ برگ تحت تأثیر برخی عامل های زراعی از جمله میزان کود نیتروژن تغییر می کند. معیار مطمئنی برای تشخیص گندم از جو نمی باشد. ساقه های جو مانند ساقه ی گندم بند بند و توخالی است و در محل گره ها توپر می باشد معمولا هر ساقه ی جو از 5 تا 7 میانگره تشکیل شده است که میانگره های پایینی کوتاه تر از بالایی می باشند. به آخرین میانگره های ساقه که زیر سنبله قرار دارد. دم گل آذین گفته می شود شمار ساقه در هر بوته ی جو تحت تأثیر          عامل های مؤثر بر پنجه زنی معمولا بین یک تا شش ساقه متغییر است به گونه ی معمول، جوهای دو ردیفه شمار برگ و پنجه ی بیشتری در هر بوته تولید می کنند (امام، 1384).

  جو مانند گندم داری گل آذین سنبله ای مرکب است، ولی در هر سنبلک جو بر خلاف گندم فقط یک گلچه وجود دارد. در جو به هر پلکان محور سنبله سه سنبلک چسبیده است، حال آنکه در گندم به هر پلکان محور سنبله تنها یک سنبلک چسبیده است. از سنبلکی که به هر پلکان محور سنبله چسببیده اند، در جوهای دو ردیفه تنها یک سنبلک (سنبلک وسطی) و در جوهای شش ردیفه هر سه سنبلک بارور هستند که معمولا اندازه ی سنبلک وسطی بزرگ تر از دو سنبلک کناری است (زارع، 1385).

   

  1-3- ساختمان سنبله جو

  گل آذین گیاه جو سنبله است که در نوک ساقه قرار گرفته است محور سنبله معمولا از دو طرف قرینه است. گره تحتانی محور سنبله را یقه می نامند. در هر گره محور سنبله سه سنبلک ایجاد می شود به طور معمول هر سنبلک از یک گلچه و دو گلوم باریک تشکیل شده است چون در اغلب ارقام لما و پالئا بعد از کوبیدن محصول متصل به دانه باقی می مانند. جو به عنوان غله دانه ریز تلقی می گردد. سنبلک مرکزی در هر گره بزرگ ترین سنبلک است و سنبلک های جانبی طیفی از کاملا بارور در جوهای شش ردیفه تا کاملا عقیم در جوهای دو ردیفه را تشکیل می دهند (استوک، 1985).

   

  Abstract:

  This experiment was conducted to study the effect of salicylic acid on the yield and yield components of barley in the experimental drought conditions in the greenhouse of Azad Islamic Arsanjan University in the 2010-2011 in factorial experiment in a completely randomized design with three replications. Factors include salicylic acid at levels of 0, 1, 2 and 3 mM, and the second factor consisted of three irrigation 45, 65 and 85 percent of field capacity. The results showed that increasing the concentration of salicylic acid in plant height, spikes per plant, grains per spike, biological yield, 1000 grain weight, root weight, shoot weight, root to shoot ratio and proline significantly increased  Irrigation 45% of field capacity, showed the highest root weight and proline, and irrigation 65% of field capacity showed highest number of grains per spike, spikes per plant, 1000 grain weight and stem weight was and 85% of field capacity irrigation showed the highest plant height, biological yield, leaf weight and root to shoot ratio. Interaction results showed that the highest number of grains per spike, spikes per plant, 1000 grain weight, root weight, leaf weight and stem weight obtained in 2 mM salicylic acid and 65% irrigation of field capacity. The lowest number of grains per spike, spikes per plant, plant height, biological yield, 1000 grain weight, leaf weight, weight ratio of shoots to roots and salicylic acid obtained in 0 mM (control), 45% of field capacity respectively. Lowest weight roots and proline in 0 mM salicylic acid in 85% field capacity respectively. Finally, it seems to take 2 mM salicylic acid and 65% field capacity irrigation can achieve higher performance.    

 • فهرست:

  چکیده....................................................................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه...................................................................................................................................................................... 2

  1-1- جو.................................................................................................................................................................... 3

  1-2- ویژگی های گیاهشناسی جو................................................................................................................. 4

  1-3- ساختمان سنبله جو................................................................................................................................. 5

  1-4- سطح زیر کشت جو................................................................................................................................. 5

  1-5- مراحل رشد گیاه جو................................................................................................................................. 6

  1-6- انواع جو.......................................................................................................................................................... 7

  1-7- میزان بذر در هکتار..................................................................................................................................... 8

  1-8- مقاومت جو.................................................................................................................................................. 8

  1-9- تاریخچه گیاه جو....................................................................................................................................... 9

  1-10- اهمیت اقتصادی جو.............................................................................................................................. 10

  1-11- سالیسیلیک اسید............................................................................................................................... 11

  1-12- تنش............................................................................................................................................................. 12

  1-13- تنش خشکی............................................................................................................................................ 13

  1-14- مکانیزم های مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی.................................................................. 15

  1-14-1- مقاومت به خشکی.......................................................................................................................... 16

  1-14-2- اجتناب از خشکی.............................................................................................................................. 16

  1-14-3- تحمل به خشکی................................................................................................................................ 17

  1-14-4- التیام یا بهبود پس از خشکی....................................................................................................... 17

  1-15- اثر تنش خشکی بر توسعه ریشه ها............................................................................................. 18

  1-16- اثرات مفید تنش خشکی.................................................................................................................... 19

  1-17- واکنش های متابولیکی تحت تنش خشکی.................................................................................... 19

  1-18- اهداف تحقیق............................................................................................................................................ 21

  فصل دوم: مروری بر پژوهش ها

  2-1- تأثیرتنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو و گندم......................................................... 22

  2-2- اثر متقابل تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو و گندم......................... 30

  2-3- اثر سالیسیلیک اسید بر تنش............................................................................................................. 35

  فصل سوم: مواد و روش ها

  3-1- مشخصات محل اجرای آزمایش........................................................................................................... 44

  3-2- شرایط آب و هوایی................................................................................................................................... 44

  3-3- مشخصات آزمون خاک............................................................................................................................ 44

  3-4- مشخصات آزمایش................................................................................................................................... 45

  3-5- مراحل انجام آزمایش.................................................................................................................................. 46

  1-5-3- عملیات تهیه بستر............................................................................................................................. 46

  2-5-3- عملیات کوددهی................................................................................................................................... 46

  3-5-3- عملیات کاشت..................................................................................................................................... 46

  4-5-3- آبیاری......................................................................................................................................................... 47

  5-5-3- مبارزه با علفهای هرز.......................................................................................................................... 47

  6-5-3- مبارزه با آفات......................................................................................................................................... 47

  7-5-3- اعمال تنش............................................................................................................................................. 47

  8-5-3- محلول پاشی سالیسیلیک اسید................................................................................................. 47

  9-5-3- عملیات برداشت................................................................................................................................... 49

  6-3-  صفات مورد بررسی................................................................................................................................. 49

  7-3- تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................. 49

  فصل چهارم: نتایج و بحث

  4-1- ارتفاع گیاه.................................................................................................................................................. 49

  4-2- تعداد دانه در سنبله................................................................................................................................ 51

  4-3- تعداد سنبله بارور در بوته..................................................................................................................... 54

  4-4- عملکرد بیولوژیک..................................................................................................................................... 56

  4-5- وزن هزاردانه................................................................................................................................................. 58

  4-6- وزن ساقه بدون سنبله........................................................................................................................... 61

  4-7- وزن ریشه...................................................................................................................................................... 63

  4-8- اندام های هوایی به ریشه...................................................................................................................... 66

  4-9- وزن برگ......................................................................................................................................................... 68

  4-10- میزان پرولین.............................................................................................................................................. 70

  نتیجه گیری........................................................................................................................................................... 73

  پیشنهادات............................................................................................................................................................. 73

  منابع و مآخذ

  منابع........................................................................................................................................................................ 75

   

  منبع:

   

  امام، ی. 1374. فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی گرمسیری. چاپ اول. مرکز نشر دانشگاه شیراز. 150 صفحه.

  امام ، ی . 1386 . زراعت غلات . انتشارات دانشگاه شیراز 363 . 142 صفحه.

  امام، ی. 1382. زراعت. انتشارات مرکز نشر دانشگاه شیراز- چاپ اول. 173 صفحه.

   افضلی فر، ا.، م. زهراوی. و م. ر. بی همتا. 1390. ارزیابی ژنوتیپ های متحمل خشکی جو اسپانتانئوم ایران در منطقه کرج. مجله زراعت و اصلاح نباتات. جلد 7. شماره 1. صفحات 25-44.

  اهدایی، ب. 1377. انتخاب برای مقاومت به خشکی در گندم. اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج. 20 صفحه.

  اهدایی، ب. 1372. انتخاب برای مقاومت به خشکی در گندم. چکیده مقالات چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. صفحه 61-43.

  بابائیان، م.، ی. اسماعیلیان، ا. قنبری و ا. احمدیان. 1388. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. سال سوم. شماره 12. صفحات 27-39.

  بهنیا، م. ر. 1376. غلات سردسیری. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. 378 صفحه.

   بخشی خانیکی، غ.، ف. فتاحی و س. یزدچی. 1386. بررسی اثر تنش خشکی بر روی برخی از صفات مورفولوژیک ده رقم گیاه جو در شرایط آب و هوایی اسکو (آذربایجان شرقی). زراعت و باغبانی. شماره 74. صفحات 100-113.

  بخشنده، ع. ا.، س . فرد  و ا. نادری. 1382. ارزیابی عملکرد دانه، اجزای آن وبرخی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم بهاره در شرایط کم آبیاری در اهواز. شماره 61. صفحه 657 -57.

  پاک نژاد، ف.، ا. مجیدی، ق. نورمحمدی، ع. ا. سیادت و س. وزان. 1386. ارزیابی تاثیر تنش بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه ارقام مختلف گندم. مجله علمی-پژوهشی. شماره1. صفحه 137.

  جودی، م. و ف. شریف زاده. 1385. بررسی هیدرو پریمینگ در ارقام مختلف جو. بیابان جلد11شماره 1

  حکمت شعار، ح. 1372. فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار. چاپ اول. صفحه 206.

  حیدری، ر.، م. یکان، ر. حیدری و ر. رحیمی. 1386. بررسی مقاومت به خشکی چهار رقم جو در مرحله جوانه زنی. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. شماره 74.

  خدابنده، ن. 1379. زراعت غلات. انتشارات دانشگاه تهران. 537.

  دستفال، م.، و. براتی، ف. نوابی و ح. حقیقت نیا. 1388. اثر تنش خشکی انتهایی بر عملکرد دانه وا جزا آن در ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط گرم و خشک جنوب استان فارس. جلد 25. شماره 3. صفحه 346 -331.

  داداشی، م. ر.، ا. مجیدی هروان.، ا. سلطانی. و ع. نوری نیا. 1386. ارزیابی واکنش لاین های مختلف جو به تنش شوری. مجله علمی-پژوهشی. علوم کشاورزی. سال سیزدهم. شماره 1. صفحات 181-191.

   دولت آبادیان، آ.، س. ع. م. مدرس ثانوی و ف. اعتمادی.1386. اثر پیش تیمار اسید سالیسیلک بر جوانه زنی بذر گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط شوری. مجله زیست شناسی. جلد 21. شماره 4. صفحات 112-124.

  راشد محصل، م.ح.، م. حسینی.، م. عبدی و ع. ملافیلابی. 1376. زراعت غلات. ترجمه و تدوین. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 406 صفحه.

  رستگار، م. ع. 1372. دیمکاری. انتشارات برهمند. صفحات 1، 5، 133، 145، 146.

  رضائی، ع و ا. سلطانی. 1375. زراعت سیب زمینی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. صفحه 120.

  زارع فیض آبادی، ا و م. قدسی. 1381. بررسی مقاومت به خشکی لاین ها و ارقام گندم مناطق سرد کشور. چکیده مقالات هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات، ایران. موسسه تحقیقات و نهال بذر، کرج. صفحه 575.

  زارع، ن. 1385. بررسی اثر تراکم و سطوح کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم جو. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد ارسنجان. 131 صفحه.

  زهتابیان، غ. ر و م. ر. جوادی. 1382. بررسی اثر تنش خشکی بر روی جوانه زنی سه گونه مرتعی از جنس سالسون. جلد 8. شماره 1.

  سالاردینی، ا و م. مجتهدی. 1372. اصول تغذیه گیاه. انتشارات دانشگاه تهران. جلد اول. 433 صفحه.

  سرمدنیا، غ. 1374. اهمیت تنش های محیطی در زراعت. مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. صفحه  66-55.

  سرمدنیا، غ و ع. کوچکی. 1371. جنبه های فیزیولوژیک  زراعت دیم. ترجمه انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. صفحه 200.

  شهریاری، ر و ا. کریمی. 1380. ارزیابی مقاومت به سرما در ژرم پلاسم های گندم با اندازه گیری محتوای کلروفیل و رنگ برگ ها. چکیده مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. صفحه 507.

  شمس، اسفندیاری.، راشین. منصور .، مدرس هاشمی و سید مجتبی. 1384. بررسی برخی تیمار های شکستن خواب در پنج جمعیت بذری گونه استیپی ریش دار(Desf. Stipa barbata). مجله زیست شناسی، 18(1):48-59.

   شفیعی، ع. ا.، ع. سلیمانی. و م. ح. شاهرجبیان. 1389. ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو در دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی. همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. صفحات 1-4.

  علیزاده، ب. 1369. رابطه آب و خاک و گیاه. انتشارات جاویدان فر. 735 صفحه.

  فتحی، ق. 1384. اثر خشکی و نیتروژن بر انتقال مجدد نیتروژن در شش رقم گندم. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 36. شماره 5. صفحه 1101-1093.

  فتحی، ق. 1382. کشاورزی در جهان به سوی 2030-2015. ترجمه انتشارات موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورز. مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته های تحقیقاتی. صفحه 33-11.

  فتحی، ق و گ. مک دونالد. 1376. مقایسه شش رقم جو از نظر قابلیت انتقال نیتروژن تحت شرایط تنش خشکی طی دوره پر شدن دانه در گلخانه. مجله علمی کشاورزی. جلد 20. شماره های 1و2. صفحات         79-61.

  فرجی، ه.، ع. ا. سیادت، ق. ا. فتحی، ی. امام، ح. ا. نادیان و ع. ا. راسخ. 1385. تاثیر نیتروژن بر عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی پایان دوره رشد.مجله علمی کشاورزی. جلد 29. شماره1. صفحه 111-99.

  قاسمی، ا. 1383. بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه دو رقم جو ریحانه و کارون در کویر در منطقه لارستان. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه ارسنجان. 128 صفحه.

  کریمی، ه و ف. مخترع. 1354. گندم. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.

  کبیریان، ح. 1377. تأثیر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه سه رقم تریتیکاله در مقایسه با جو والفجر در باجگاه (شیراز). پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شیراز. 128 صفحه.

  کوچکی، ا.، ا. یزدان سپاس و ح. ر. نیک خواه. 1385. اثر تنش خشکی آخر فصل روی عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ های گندم. مجله علوم زراعی ایران. جلد 29. شماره 18. صفحه 29-14.

  کوچکی، ع.، م. راشد محصل، م. نصیری و ر. صدرآبادی. 1367. مبانی فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی. انتشارات آستان قدس رضوی. 112 صفحه.

  کوچکی، ع و ا. علیزاده. 1374. اصول زراعت در مناطق خشک. ترجمه انتشارات آستان قدس رضوی. صفحه 260.

  محمدی، م. 1377. گزارش نهایی بررسی همبستگی صفات زراعی با عملکرد گندم در شرایط دیم. مرکز تحقیقات کشاورزی کهکیلویه و بویراحمد. شماره 232/77. 11 صفحه.

  محمدی، م.، ح. فهیمی. و ا. مجد. 1388. بررسی مقایسه ای اثر سالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید بر سرعت جوانه زنی بذر عدس. مجله زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرمسار،  شماره 4 ، صفحات          33-44

   مهرابیان مقدم، ن.، م. ج. آروین.، غ. ر. خواجویی نژاد و ک. مقصودی. 1390. اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد علوفه و دانه ذرت در شرایط تنش خشکی در مزرعه. مجله به زراعی نهال و بذر. جلد 1. صفحات 2-27.

  مرجانی، ع.، م. فارسی و م. رحیمی زاده. 1385. بررسی تحمل به خشکی در ده ژنوتیپ نخود در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000. ویژنامه علمی پژوهشی علوم کشاورزی. سال دوازدهم شماره 1.

  ملکوتی، م. ج و م. نفیسی. 1368. مصرف کود در اراضی فاریاب و دیم. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. صفحه 41 -25.

  مجد، ا.، ا. جعفریه یزدی.، ف. فلاحیان.، ر. خاوری نژاد.، ف. برنارد. و ف. جاویدفر. 1385. اثر تنش خشکی و آبسیزیک اسید بیرونی بر تکوین گیاه کلزا. مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی. شماره 1. صفحات 102-115.

  ممنوعی، ا. و ر. سید شریفی. 1389. بررسی اثر کمبود آب بر شاخص های فلورسانس کلروفیل و میزان پرولین در شش ژنوتیپ جو و رابطه آن با دمای آسمانه و عملکرد. مجله زیست شناسی گیاهی. سال دوم. شماره پنجم. صفحات 51-62.

  مرادی، ر. و پ رضوانی مقدم. 1389. بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill). نشریه پژوهشهای زراعی ایران. جلد 8 شماره 3. صفحه 489-500.

  مظاهری تیرانی، م. و خ. منوچهری کلانتری.1386. بررسی اثرات سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای رشد وبیو شیمیای گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) جلد بیست هشتم-شماره2-صفحات66-55.

  میری، ح.ر.1384. فیزیولوژی و عملکرد گیاهان زراعی در شرایط تنش خشکی.انتشارات نوید شیراز.چاپ اول. ص:80 و 94.

  مجد، ا.، س. م. مداح.، ف. فلاحیان.، س. ح. صباغ پور. و ف. چلبیان. 1385. بررسی مقایسه ای اثر اسید سالیسیلیک بر عملکرد ومقاومت دو رقم حساس ومقاوم نخود نسبت به قارچ Ascohyta rabiri مجاه زیست شناسی ایران.جلد19.شماره 3

   

  Agnes, S., B. Jolan., G. Szilvia., H. Katalin., E. Ferenc., K. D. Laszla., L. S. Aranka., and T. Irma. 2005. Role of salicylic acid per-treatment on the acclimation of tomato plants to salt and osmotic stress. Acta Biol. Szegediensis.49(1-2): 123-125.

  Afzal, I., M. A. Shahzad. M, F. Basra, and  A. A. Mir. 2006.  Alleviation of Slinity stress in spring wheat by Hormonal Priming with ABA .Salicylic Acid and Ascorbic Acid. INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE & BIOLOGY23-28              

  Apte, P. V and M. M. Laloraya. 1982. Inhibitory action of phenolic compounds on abscisic acid induced abscission. J. Exp. Bot. 33: 826-830.

  Arnon, I. 1972. Crop Production in Dry Regions. Vol. II: Systematic Treatments of the Principal Crops. Plant Science Monograph. Leonard Hill Books, London. 683pp.

   Amin A. A., M.  EL-Sh., and  H. M. H. EL-Abagy. 2007. Physiological Effect of Indole - 3 - Butyric Acid and Salicylic Acid on Growth, Yield and Chemical Constituents of Onion Plants. Journal of Applied Sciences Research, 3(11): 1554-1563

  Amin, A. A., M.  El-Sh. F. Rashad, A. E. Gharib. 2008. Changes in Morphological, Physiological and Reproductive Characters of Wheat Plants as Affected by Foliar Application with Salicylic Acid and Ascorbic Acid . Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2(2): 252-261

  Acevedo, E.1991. Effect of heat stress on wheat and possible selection tools for use in breeding for tolerance. In: Saunders. CIMMYT, Mexico, DF.pp. 401-421.

  Andrade, F. H., L. Echarte, R. Rizzalia, A. D. Maggiora and M Casanovas. 2002. Kernel number prediction in maize under nitrogen or water stress. Crop Sci. 42. 1173–1179.

  Angus, J. F and A. F. Van Herwaarden. 2001. Increasing water use and water use efficiency in dryland wheat. Agron J. 93. 290-298.

  Arvaudeau, M. A. 1989. Breeding for drouht resistance. In: Drouht Res in Cereals. Baker. 56: 101-116.

  Ashrof, M. Y., A. H. Khan and M. Siddique Sadiq. 1991. Responsess of som genetically diverse Line of chichkpeato drought. Field Crops Res. 64: 100-110.

  Bell, D. T., D. E. Koppe and R. J. Miller. 1971. The effect of drought stress on respiration of isolated Corn mictocondria. Plant Physiol. 48: 413-415.

  Blum, A. 1989. Breeding methods of drouht resistance. Plant under Stress, ed. 45: 125-136.

  Bradford, K. J and T. C. Hasiao. 1982. Physioligical response to moderate water Stress, In: Physioligica Plant Ecology.II: Water relation and Carbon assimilation Eneyclopedia Plant Physiques. Plant Physiol. 66: 145-156.

  Bergmann, H. L., V. Maachelett and B. Geibel. 1994. Increase of stress resistance in crop plants by using phenolic compounds. International Symposium on Natural Phenols in plant Ressistance. 1:13-17 Sep. Weeihenstephan. Germany. Acte Hortic. 381: 390-397.

  Cerventes, E. 2001. Ethyllene is involved in 'late' induction of ADH, but something else is responsible for the earlier induction' .Plant science .6(10): 450

  Cooper, P. J. M., P. J. Gregory, D. Tully and H. C. Harris. 1987. Improving water use efficiency of annual crops in the rainfed farming systems of West Asia and North Africa. Exp Agric Farming Syst. 523. 113-158.

  Davis, W. J., T. A. Mansfield and A. R. Wellburn. 1979. A role for abscisic acid in drought aroidance. In: Plant Growth Substance. Ed. 78: 242-253.

  Deshmakh, P .D., V. R. Padole,  M. K. Pathey and W. S. Ingle. 1993.  Effect of irrigation frequencies on cation exchange capacity of wheat roots at different growth stages. PKVResearch Journal. 17: 53-55.

  Eghball, B and J. W. Maranville. 1993. Root developmant and nitrogen influx of corn genotypes grown under combined drought and nitrogen stresses. Agron  J. 85. 287–289. 

  El-Tayeb, M. A. (2005) .Response of barley Gains to the interactive effect of salinity and salicylic acid .Plant Growth Regulation. 45: 215-225.

  FAO. 2010. Food and Agriculture organization of the united natiors. Quaterly Bulletin of statics. Rom, Italy pp: 23-87.

  Ferrarese, L., P. Moretto., L. Trainotti., N. Rascio and G. Casadoro. 1996. Cellulase involvement in the abscission of peach and pepper leaves is affected by Salicylic acid. J. Exp. Bot. 47(2): 251-257.

  Gupta, P. C and J. C. O. Tool. 1986. Upland rice, global perpective. IRRI. In: Drught Res in Cereals. Ed. 40: 150-162.

  Hall, M. A., A. J. Kapuya, S. Sivakumaran and A. John. 1997. The role of ethylene in the response of Plant to Stress Pestic. Sci. 8: 217-223.

  Hasiao, T. C. 1973. Plant response to water Stress. Plant Physiol. 24: 519-570.

  Husain, I and D. Aspinall. 1970. Water Sterss and apical Morphogenesis in barley. Annals of Bot. 34: 393-407.

  Hussein, M. M.,  L. K. Balbaa and  M. S. Gaballah. 2007. Salicylic Acid and Salinity Effects on Growth of Maize Plants. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3(4): 321-328 

  Huang, Y. F., C. T. Chen and C. H. Kao. 1993. Salicylic acid inhibits the biosynthesis of ethylene in deteched rice leaves. Plant Growth Regul. 12: 79-82.

   

  James, D. F., C. H. Foyer and I. M. Scott. 1998. Changes in salicylic acid and antioxidants during induced thrmotolerance in mustard seedlings. Plant Physiol. 118:1455-1461.

  Jung, J. L., B. Friting and G. Hahne. 1993. Sunflower (Helianthus annus L.) pathogenesis-proteins. Induction by Aspirin (asetylsalicylic acid) and characterization. Plant Phsiol. 101(3): 873-880.

  Karamer, P. J. 1983. Water relation of plant. Plant Physiol. 20: 120-133.

  Keim, D. L and W. E. Kranstad. 1981. Drought response if winter wheat cultivars grown under field stress condition. Crop Sci. 21: 11-15.

  Kumar, A., D. K. Sharma and H. C. Sharma. 1995. Nitrogen uptake, recovery and N–use efficiency in wheat as influenced by nitrogen and irrigation Levels in semi–reclaimed sodic soils. Indian  J Agron. 40(2). 198-203.

  Kumar, A., T. N. Prasad and U. K. Prasad. 1996. Effect of irrigation and nitrogen on growth yield, oil content, nitrogen uptake and water-use of summer sesame (sesamum indicum). Indian J Agron. 41 (1). 111-115.

  Kumar, V and S. K. Awal. 1991. Effect of irrigation and nitrogen on yield of barley. Indian J Agron. 36 (4). 518-521.

  Levitt, J. 1980. Response of plant to environmental Stresses. Crop. Improv. Stress. 2: 103-146.

  Lopez- Bellido, L. 2001. Efficiency of Nitrogen in wheat under Mediterranean conditions: effect of tillage, crop rotation and N Fertilization. Field. Crops Res. 71: 31-46.

  López, M., J. M. Humara., A. Casares, and J. Majada. 1999. The effect of temperature and water stress on laboratory germination of Eucalyptus globules Labill. seeds of different sizes . INRA, EDP Sciences. 57: 245-250.

  Merah, O. 2001. Ptential importance of water status traits for durum wheat improvement under Mediterranean conditions. J. Agric. Sci. 137: 139-145.

  Meinke, H., G. L. Hammer, H. V. Keulen, R. Rabbinge and B. A. Keating. 1997. Improving wheat simulation capabilities in Australia from a cropping systems perspectives: water and nitrogen effects on spring wheat in a semi-arid environment. Euro J Agron. 7. 75-88.

  Mitra, J. 2001. Genetics and genetic improvement of drought resistace in Crop Plant. Current Sci. 80: 758-763.

  Martin, J. H., W.H. Leonard and D. L. Stamp. 1976. Principles of field Crop Production. Rd edition. Collier Macmillan. 1118pp.

  Metwally, A., I. Finkemeier., M. Georgi. and K-J. Dietz. 2003. salicylic acid Alleviates the Cadmium Toxicity in Barley seedlings. Physiology and Biochemistry of Plant. 132: 272-281  

  Oweis, T. 1994. Supplemental irrigation: An option for improved water use efficiency. In. Proc. Regional seminar on the optimization of irrigation in agriculture, Amman, Jordan. 21-24 Nov. 1994. P. 115-131

  Oweis, T., H. Zhang and M. Pala. 2000. Water use efficiency of rainfed and irrigated bread wheat in a Mediterranean environment. Agron J. 92. 231-238.

  Pala, M., A. Matar and A. Mazid. 1996. Assesment of the effects of environmental factors on the response of wheat to fertilizer in on-farm trials in a Mediteranean type environment. Exp Agric. 32. 339-349.

  Pandet, R. K., W. Maranville and A. Admou. 2001. Tropical wheat response to irrigation and nitrogen in a Sahelian environment. I. Grain yield, yield components and water use efficiency. European Journal  of Agron. 15: 93-105. 

  Pandey, R. K., J. W. Maranville and A. Admou. 2000a. Deficit irrigation and nitrogen effects on maize in a sahelian environment. I. Grain yield and yield components. Agric Water Management. 46. 1-13.

  Poehlman, J. M. 1959. Breeding Field Crops. Henry Holt and Company. Inc. New York. 427pp.

  Popova, L., T. Pancheva, and A. Uzunova,. 1997. salicylic acid: Properties, Biosynthesis and Physiological role. 23: 85-93.  

  Passioura, J. B. 2002. Environmental biology and Crop improvement. Plant. Bio. 29: 537-573.

  Prasad, U. K., B. K. Verma and T. N. Prasad. 1990. Effect of irrigation and nitrogen on sugarcane and sugar yield, water use efficiency, soil moisture depletion and nitrogen uptake in calcareous soil. Indian J of Agric Sci. 60 (6). 396-401.

  Piekett, A. A. 1988. Factors offecting seed production of triticale. Plant varieties and seeds. 1: 63-74.

  Reidenbach, G and W. J. Horst. 1997. Nitrate uptake capacity of different root zones of zea mays in vitro and in situ. Ando, T (Ed).   Plant nutrition for sustainable food production and environment. 663–668.

  Rajasekaran, L. R., A. Stiles., M. A. Surette., A. V. Sturz., , T. J. Blake. C. Caldwell., and J. Nowak,. 2002. Stand Establishment Technologies for Processing Carrots: Effects of various temperature regimes on germination and the role of salicylates in promoting germination at low temperatures. Canadian Journal of Plant science. 82: 443-450

  Raskin, I. 1992. Role of salicylic acid in plants. Annu. Rev. Plant physiology. Plant Mol. Biol. 43: 439-463.

  Ray, S. D., K. N. Guruprasad and M. M. Laloraya. 1983. Reversal of abscisic acid-Inhibited betacyanin synthesis by phenolic compounds in Amaranthus caudatus seedlings. Physiol. Plant. 58: 175-178.

  Romani, R. J., B. M. Hess and C. A. Leslie. 1989. Salicylic acid inhibition of ethylene production by apple discs and other and other plant tissues. J. Plant Growth Regul. 8(1): 63-69.

   Sing, J and A. L. Patel. 1996. Water status, gaseous exchange, praline accumulation and yield of wheat in response to water Stress. Plant Physical. 12: 77-81.

  Salisbury, F. B. and C. W. Ross. 1992. Plant Physiology. Carey. J.C,(Ed.) Hormones and Growth Regulators. 18:400.

  Senaranta, T., D. Touchell., E. Bumm, and k. Dixon. 2002. Acetylaslicylic (aspirin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plants. Plant Growth Regulation. 30: 157-161.

  Shah, F. S., C. E. Watson, and E. R. Cabera. 2002. Seed vigor testing of subtropical corn hybrids. Research Report. 23 (2): 56-68.

  Shakirova, F. M., D. R. sahabutdinova (2003).Changes in the hormonal status of wheat seedlings induced by salicylic acid and salinity. Plant science.164:            317-322.

  Sakhabutdinova, A. R.,  D. R. Fatkhutdinova., M. V. Bezrukova and F. M. Shakirova. 2003. Salicylic Acid  prevents the damaging action of stress factors on wheat plants. bulg. J. Plant physiol., special issue.pp 314–319

  Shettel, N.L and N. E. Balke. 1983. Plant growth response to several allelopathic chemicals. Weed Sci. 31:293-298.

  Slatyer, R. O.1973. Plant respons to climatic factors. UNESCO. Pariss. Pp          177-191.

  Taleisnik, E., G. Peyrano,  A. Cordoba  and C. Arias. 1999. Water 14 retention capacity in root segments differing in the degree of exodermis development. Ann of Bot. 83. 19–27.

  Thomas, P. 1984. Canola growers manual. J. Agric. Sci. 17: 109-115.

  Turner, N. C. 1986. Adaptation to water-deficits. Achanging Perspective. Aust. J. of Plant Physiol. 13: 175-190.

  Vasyutin, M. M., T. A.  Rutor and M. I. Domchenko. 1995. The effect of NPK on the yield of winterwheat. Field crop Abstracts.Vol: 48, P:269, No. 2274.

  Wang, W., B. Vincor and A. Altman. 2003. plant responses to drought, Salinity and extreme temperatures. Planta Sci. 248: 1-14. 

  Wardlaw, I. F. 1968. The control and patern of movement of Carbohydrats in Plant. Botany Resource. 34: 79-105.

  Whingwiri, E. E and D. R. Kemp. 1980. Spiklet development and grain yield of the wheat ear in response to applied Nitrogen. Aust J Agric Res. 31: 637- 647.

  Whitfield. D. M., C. I. Smith. 1989. Effects of irrigation and  Nitrogen on growth. light interception and efficiency of light conversation in wheat. Field. Crops Res: 20: 279-295.

  Wu, L., X. Guo, and M. A. Harivandi. 1998. Allelopathic effects of phenolic acids detected in buffalograss (Buchloe dactyloides) clippings on growth of annual bluegrass (Poa annua) and buffalograss seedlings. Environmental and Experimental Botany, 39: 159-167.

  Yamada, K., M. Nishimura, and I. Hara- Nishimura. 2004. The slow wound response of γVPE is regulated by endogenous salicylic acid in Arabidopsis. Planta.. 218: 599-605.

  Yin,C., Y. Zang and R. Peng. 2005. Adaptive responses of poupulus Kandigensis to drought stress. Plant Physiol. 123: 445-451.

  Zhang, Y., K. Chen., Sh. Zhang and I. Fergusen. 2003. The role of salicylic acid in postharvest ripening of Kiwifruit. Postharvest Biology and Technology. 28: 67-74.


موضوع پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, نمونه پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, جستجوی پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, فایل Word پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, دانلود پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, فایل PDF پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, تحقیق در مورد پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, مقاله در مورد پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, پروژه در مورد پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, پروژه درباره پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایاننامهبرایدریافتدرجهکارشناسیارشددررشته کشاورزی(M.Sc) گرایش: زراعت چکیده: این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. این آزمایش شامل 3 فاکتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرایش: زراعت چکیده اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت­های متفاوت. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب A-200 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف تنش خشکی در دو نوع خاک با بافت­های متفاوت در منطقه چیتاب، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی) عنوان پایان نامه: تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum.L) به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده تنش‌ های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشد و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است. سیر گیاهی ا‌ست که از قرن‌ها پیش اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است. شناخت پارامتر‌های فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف ...

چکیده این آزمایش به منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف کنجاله کنجد و دو روش جیره نویسی بر اساس اسید های آمینه کل و اسید های آمینه قابل هضم به همراه آنزیم فیتاز بر عملکرد، و خصوصیات لاشه در جوجه گوشتی انجام گرفت. 360 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در 12 تیمار، 3 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار تخصیص داده شدند. جوجه‏ها به مدت 42 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 2 × 2 ...

گروه زراعت و اصلاح نباتات مقدمه: برنج به عنوان غذاي اصلي حدود نيمي از جمعيت جهان به شمار مي‎آيد و به همين دليل اين محصول يکي از مهمترين منابع اصلي تأمين کننده نياز غذايي جهان است (56،71). ط

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» رشته زراعت اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره 1: کلیات: 1-1: مقدمه: تنش های محیطی مهم ترین عوامل کاهش دهنده­ی عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند. چنانچه تنش های محیطی حادث نمی شدند، عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان می­بود؛ در حالی که در بسیاری ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب و بررسی اثر کاربرد مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393 در مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای حسن آباد کوچصفهان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح(3، 10 و 17 اردیبهشت) و دو سطح استفاده از ...

ثبت سفارش