پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین

word 3 MB 32572 92
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی مکانیک
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • در این پایان در مورد بر هم کنش های ضعیف ذرات و پارامتری کردن استاندارد آنها تحقیق کردیم. عملگرهای  تا  را در بسط عملگرها در واپاشی های ضعیف مورد استفاده قرار دادیم. هامیلتونین موثر ضعیف را در مورد واپاشی های مزون B و مزون K مورد استفاده قرار دادیم. ضرایب ویلسون مربوط به آنها را محاسبه و در مورد چندین واپاشی بکار برده ایم و سپس تئوری موثر کوارک سنگین را  مطالعه و حالتهای مختلف را برای مزونهای سنگین کوارک B مورد استفاده قرار دادیم.

  1-1- ذرات و برهم کنش ها

   

  دراین فصل مدل کوارک ها و لپتونها که براساس پیمانه گروه 

    به    به طور خودبخودی شکسته میشود، را مورد مطالعه قرارگرفته است. ‎  و ‎  ‎نماد فوق بار ضعیف و مولد های بارالکتریکی است و  درجایگاه    که با جزئیات بیشتر در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  ویژگی های خاصی از بخش الکترو ضعیف مدل استاندارد که برای ملاحظات مهم خواهد بود را یاداوری کنیم.

  لپتونها و کوارکهای چپگرد در  دوتایی هستند، بصورت زیر:

   

  بر همکنش الکترو ضعیف از وارکها و لپتونها با واسطه پیمانه ضعیف جرمدار بوزونهای  و

  وفوتون ‎A‎ وجود دارد که با لاگرانژین زیر خلاصه می شود:

   

   

  که در آن

   

  که بر همکنش جریان بار را توصیف می کند و

   

   

  برهمکنش جریان خنثی را توصیف می کند که ‎e‎ ثابت جفت شدگی ‎QED‎ و  ثابت جفت شدگی   و  زاویه وین برگ است‎.‎

  جریانها به شرح زیر ارائه می شوند:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  که  و   بترتیب معرف بار و مولفه سوم ایزو اسپین ضعیف فرمیون چپ گرد  است. در واپاشی ضعیف ثابت فرمی نقش مهمی بازی می کند که دارای مقادیر زیر است:

  سایر مقادیر پارامترهای وابسته در پیوست ‎A‎ جمع آوری خواهد شد برهم کنش های میان بوزونهای پیمانه ای استاندارد هستند و در هر کتاب درسی تئوری پیمانه ای یافت می شوند‎. پریم در (2-1) نشان میدهد که ویژه حالت ضعیف    معادل با ویژه حالت جرم متناظر با ‎  ‎ نیست اما ترکیب خطی از طریق رابطه زیر از دومی بیان شده است.

  که در آنها ماتریس واحد اتصال دهنده و مرتبط کننده دو مجموعه از حالات ماتریس کوبیبو-کوبایا-مسکاوا ‎(CKM)‎ است. بسیاری از پارامترهای این ماتریس در متون پیشنهاد شده اند. دراین بررسی دوگونه پارامتری کردن را بکار می بریم . پارامتری کردن استاندارد توصیه شده توسط گروه داده های ذرات و پارامتری کردن ولف ان اشتاین

  1-2- پارامتری کردن استاندارد

  نمادگذاری زیر را در نظر می گیریم:

      و     با     پس پارامتری کردن استاندارد به شرح زیر است:

  که در آن  فاز لازم برای نقض ‎CP  ‎است    و   می توانند مثبت انتخاب شوند و  ممکن است در محدوده    متفاوت باشد با این حال اندازه گیری نقض ‎CP‎ در واپاشی نیروری ‎K‎، قرار گرفتن  در محدوده  را موجب می شود. پدیدار شناسی گسترده سالهای اخیرنشان می دهد که  و    ،

   

  اعداد کوچک به ترتیب در مرتبه    و  هستند در نتیجه به دقت عالی             
   و چهار پارامتر مستقل به شرح زیر است :

   

   با فاز  استخراج شده از انتقال نقض ‎CP‎ با فرایندهای حساس به  . مورد بعدی بر اساس مشاهدات مبتنی برای    استوار است همچانکه به تجزیه و تحلیل نقض ‎CP‎ تناظر یک به یکی بیین  و  به شکل زیر وجود دارد

   

   

  1-3-   مثلث یکانی مرتبه اول

   

  یکی از کاربردی ترین روابطی که شرط یکانی ماتریس برای  ‎CKM‎  را فراهم می کند عبارتست از:

   

   

   

  در سطوح مختلف رابطه )1-16) میتواند بعنوان مثلث یکانی[1] (UT)‎ نامیده میشود، مطرح است. شناخت این مثلث جالب است چنانچه در حال حاضر ورود همزمان عناصر   ‎  بحث گسترده ایی دارد در تجزیه و تحلیل معمول ‎UT‎ فقط  ترم      در (1-16) نگه داشته           می شود اما با اینحال مستقیما" ترم عمده    به حساب می آوریم‎.‎ نخست ذکر می کنیم که:

   

  پس مقدار دقیق اندازه   که برابر با مقدار حقیقی    است، موجود می باشد.تصحیح   را نگه می داریم و همه ترم های (1-16) را با     جایگزین می کنیم، داریم:

   

   

   

  که

   

   

  بنابراین شکل 1را می توان بعنوان مثلث یکانی در صفحه مختلط  نمایش داد . طول ‎CB‎  که بر محور حقیقی واقع است وقتی معادله   با   جایگزین شود معادل یک واحد است. مشاهده می شود که فراتر از مرتبه عمده در   نقطه ‎A‎ با  مرتبط نیست اما

  با  بوضوح در حدود دقت   مرتبط است. داریم :  . اما در آینده دور دقت و صحت نتایج تجربی و محاسبات نظری ممکن بهبود قابل ملاحظه ای یابد بنابر این بیشتر فرمول سازی ارائه شده در اینجا مناسب خواهد بود.          

  با استفاده از مثلثات ساده می توان   که  را برحسب   حساب کرد، داریم:

   

   

   

   

  طول ‎CA‎ و ‎BA‎ در مقیاس کوچکتر در مثلث شکل ‎1‎ بترتیب با  و  نماد کذاری میشوند که عبارتند از:

   

   

   

   

  عبارات  ‎ و   با تقریب خوبی بر حسب    ارائه شده که بوضوح می تواند توسط دو زاویه  تعیینگردد، داریم:

  1-4-   باز بهنجارش QCD

   

  آنچنان که تا کنون در پیشگفتار اشاره شد، ‎QCD‎ نقش مهمی در پدیده شناسی واپاشی ضعیف هادرونها بازی می کند در واقع در تجزیه و تحلیل این واپاشی بررسی اصلاحات ‎QCD‎ مشکل ترین و گسترده ترین بخش است. در این بخش باید به طور خلاصه ویژگیهای اساسی اختلال ‎QCD‎ وبازبهنجارش آن ذکر شود در نتیجه بر جنبه هایی که برای بررسی اختلال ‎QCD‎ و باز بهنجارش نیاز خواهد بود، تمرکز می کنیم. همچنین فرصت ارائه مرجعی برای عبارات کارکرد جفت شدگی کارکرد جرم و متناسب با گروه توابع بازبهنجار فراهم خواهد شد. چگالی لاگرانژین ‎QCD‎ به شکل زیر است:

  -mq)q+χa*∂μ∂μχa

  اینجا    رنگهای سه گانه طعم کوارک    است. ‎g‎ جفت شدگی ‎QCD‎ است.

   میدان گلوئون و   میدان مجازی یا شبح میدان است.  پارامتر پیمانه است و  مولدهای

  که  ثابت ساختار  می باشند. به واسطه این لاگرانژین ممکن است به دفعات قوانین فاینمن برای ‎QCD‎ ،  برای مثال    ‎ را که برای راس کوارک و گلوئون است را باز خوانی کند بمنظور مقابله با واگرایی که در کوانتم(حلقه) اصلاحات و تصحیحات توابع گرین ظاهر می شود تئوری به پارامتری کردن صریح و روشن از نقاط تکین منظم و متعاقبا باز بهنجار بمنظور ارائه دادن توابع گرین متناهی باید بپردازد بمنظور نیل به این هدف موارد زیر انجام میشود :

   

  ‎   تنظیم ابعادی    با حرکت مداوم بسوی ابعاد فضا زمان

     تفریق از واگرایی در طرح حداقل تفریق ‎MS‎ برای از بین بردن واگرایی باید میدانها وپارامترها در لاگرانژین رابه طور کلی از طریق زیر باز به هنجار نمود.

  Abstract

  In this thesis we have researched about particle`s weak interactions and their standard parameterizations. We have used the  to  operators in the operators expansion for weak decays. We have used the weak effective Hamiltonian in the case of B meson and K meson. The Wilson coefficients related to them is calculated and is applied to the several decays. Then we have studied the Heavy Quark Effective Theory (HQET) and then, we have used different states for B heavy quark mesons.

 • فهرست:

  فصل 1: بر هم کنش های ضعیف    1

  1-1- ذرات و برهم کنش ها 2

  1-2- پارامتری کردن استاندارد. 5

  1-3-مثلث یکانی مرتبه اول. 6

  1-4- باز بهنجارش QCD.. 9

  فصل 2: عملگرها در واپاشی های ضعیف    16

  2-1- بسط عملگرها در واپاشی های ضعیف... 17

  2-2- بسط عملگرها و اثرات برد کوتاه QCD.. 22

  2-3-مقیاس فاکتور کردن. 32

  فصل 3: 33

  هامیلتونی موثر در  بر هم کنش های ضعیف    33

  3-1- هامیلتونی مؤثر. 34

  3-2- عملگرهای همیلتونی موثر. 35

  3-3- ضرایب ویلسون. 40

  3-4- هامیلتونی موثر  شامل عملگرهای پنگوئن QCD.. 47

  3-5- هامیلتونی موثر  در QCD.. 49

  3-6- ضرایب ویلسون   در QCD.. 51

  3-7-هامیلتونی  در عملگرهای الکتروضعیف پنگوئن. 52

  3-8- هامیلتونی موثر   در عملگرهای الکتروضعیف پنگوئن. 53

  3-10- ضرایب ویلسون  در الکترو ضعیف پنگوئن. 57

  فصل 4: 59

  واپاشی های ضعیف مزون های B و K   59

  4-1- هامیلتونی موثر در واپاشی ...................... 60

  4-2- هامیلتونی موثر در واپاشی ..................... 62

  4-3-هامیلتونی موثر در واپاشی های کمیاب مزون های K وB.. 63

  4-4- واپاشی ........................... 67

  4-5- مرتبه دوم هامیلتونی موثر در واپاشی .......................... 70

  4-6-واپاشی های     ،      و .......................... 73

  فصل 5: 74

  تئوری موثر کوارک سنگین  74

  5-1- مقدمه. 75

  5-2- تئوری موثر کوارک سنگین. 75

  5-3- جریان های سنگین. 79

  5-4- پدیدار شناسی واپاشی های ضعیف مزون سنگین B.. 83

  5-5- حالتهای واپاشی کوارک سنگین b  86

  منبع:

   

   

   

  [1] B.R. Webber”,HADRONIZATION”,B361(1991)93, added 30 Nov 1994.

  [2] N.G. Deshpande, and Xiao-Gang He,A Method for Determining CP Violating Phase ,Rev.Lett  75                                       3064-3067(1995).

  [3].N.G. Deshpande, G. Eilam, Xiao-Gang He, and JosipTrampetic,”The NonresonantCabibbo                        Suppressed Decay     and Signal for CP Violation”, ref: Phys.Rev.D52:5354-                   5357,1995.

  [4] N.G. Deshpande  and Xiao-Gang He,”Penguin B Decays   and    ”,OITS-                     555,1994.

  [5] Robert Fleischer,”Mixing-induced CP Violation in the Decay    within the Standard               Model”,Ref: Phys.Lett.B341:205-212,1994.

  [6] J. Fleischer, O. V. Tarasov,”Two-loop gluon-condensate contributions to heavy-quark                                currentcorrelators: exact results and approximations”, Ref: Phys.Lett.B329:103-110,1994.

  [7]Adam F. Falkab, ZoltanLigetic, Matthias Neubertd, and YosefNirc,”Heavy Quark Expansion for the

       Inclusive Decay  “, Phys.Lett.B326:145-153,1994.

  [8] Wolfgang Kilian and Thomas Mannel,”Unimagined Imaginary Parts in Heavy Quark Effective Field         Theory”, Phys.Lett.B304:311-317,1993.

  [9] J M Flynn  and N Isgur,”Heavy quark symmetry: ideas and applications”, J.Phys.G18:1627-                      1644,1992.

  [10] C.R. Allton, H. Duong, C.T. Sachrajda,”Quenched Hadrons using Wilson and O(a)-Improved                    Fermion Actions at  = 6.2 ”, Phys.Lett.B284:377-383,1992.

  [11] Matthias Neubert,”Theoretical Update on the Model-Independent Determination of 

          Using Heavy Quark Symmetry”, Phys.Lett.B338:84-91,1994.

  [12]Wolfgang Kilian Thomas Mannel,”QCD Corrected   Contributions to                           “,Phys.Lett. B301 382-392 (1993).

  [13] D. J. BROADHURST, A. G. GROZIN,”Two-loop renormalization of the effective field theory of a           static quark”, Phys.Lett.B267:105-110,1991.

  [14] I.I.Bigi,”Nonperturbative Corrections to Inclusive Beauty and Charm Decays : QCD versus                       Phenomenological Models”, Phys.Lett.B293:430-436,1992; ERRATUM-ibid.B297:477,1993.

  [15] IkarosBigi,”The Baffling Semileptonic Branching Ratio of B Mesons”,Phys.Lett. B323 408-416               (1994).

  [16] Aneesh V. Manohar,Mark B. Wise,”Inclusive Semileptonic B and Polarized _b Decays from QCD”,          Phys.Rev.D49:1310-1329,1994.

   

  [17] Thomas Mannel and Matthias Neubert,”Resummation of Nonperturbative Corrections to the Lepton          Spectrum in Inclusive  Decays”, Phys.Rev.D50:2037-2047,(1994).

  [18 ] Adam F. Falk,”Another Source of Baryons in B Meson Decays”,Phys.Rev.Lett. 73 1075-1078                  (1994).

  [19] I.I. Bigi,”On the Motion of Heavy Quarks inside Hadrons: Universal Distributions and Inclusive                Decays”,Int.J.Mod.Phys. A9  2467-2504 (1994).

  [20] Adam F. Falk and Alexander Kyatkin,”Instantons and the endpoint of the lepton energy spectrum in

          charmlesssemileptonic B decays”, Phys.Rev.D52:5049-5055,1995.

  [21] I. Bigia,b, M. Shifman c, N. Uraltseva,d, A. Vainshtein,”Heavy Quark Distribution Function in QCD         and the AC2M2 Model”, : Phys.Lett. B328 431-440 (1994).

  [22] E. Bagan, Patricia Ball, B. Fiol1 and P. Gosdzinsky,”Next-to-leading Order Radiative Corrections

          to the Decay   ”,Phys.Lett. B351 546-554 (1995).

  [23] E. BaganRadiative Corrections to Nonleptonic Inclusive B Decays and the Semileptonic Branching           Ratio of B Mesons,Nucl.Phys.Proc.Suppl. 39BC 402-404 (1995).

  [24] E. Bagan_ and P. Gosdzinsky,RENORMALIZABILITY OF THE HEAVY QUARK EFFECTIVE            THEORY,Phys.Lett. B320 123-129 (1994).

  [25] Patricia Ball, M. Beneke and V.M. Braun,”Resummation of Running Coupling Effects in                           Semileptonic B Meson Decays and Extraction of |Vcb|”,Phys.Rev.D : 3929-3948 ,1995.

  [26] Michael Luke, Martin J. Savage, Mark B. Wise,”Hadronic Event Shapes in $B$ Decay”,Phys.Lett.            B322 (1994) 154-158

  [27]  Ian I. Kogan, Mikhail Shifman,”Two Phases of SupersymmetricGluodynamics”,Phys.Rev.Lett. 75            (1995) 2085-2087

  [28] B. Blok, M. Shifman,”The Isgur-Wise Function in Small Velocity Limit”,Phys.Rev. D47 (1993)               2949-2964


موضوع پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, نمونه پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, جستجوی پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, فایل Word پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, دانلود پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, فایل PDF پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, تحقیق در مورد پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, مقاله در مورد پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, پروژه در مورد پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, پروپوزال در مورد پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, تز دکترا در مورد پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, پروژه درباره پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین, رساله دکترا در مورد پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته عمران-خاک وپی چکیده لایه های رسی متراکم به عنوان یکی از متداول ترین لایه های نفوذناپذیر در اکثرسازه های ژئوتکنیکی مانند سدهای خاکی و مراکز دفن زباله های شهری و رادیواکتیو کاربرد دارند. به دلیل خصوصیات ژئوتکنیکی خاص، این لایه ها در طول عمر خود به وسیله ترک خوردگی دچار آسیب می گردند این ترک ها باعث افزایش نفوذپذیری لایه و کاهش کارایی آن می گردد. با ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش معدن چکیده: در این بررسی اثر استخلاف آمیدی روی سطح اکسید گرافن مورد مطالعه قرار گرفت. دو آمین برای تغییر سطح تماس و میزان جذب انتخاب شد. از یک دی آمین خطی مثل اتیلن دی آمین[1] و آمین حلقوی 6-آمینو اوراسیل[2] با دو مشخصه متفاوت مورد ارزیابی واقع شدند. بعد از سنتز و شناسایی محصولات در حضور یون های فلزی مس، سرب و کادمیم در محیط آبی میزان ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت «M.A.» گرايش: مالي زمستان 1391   چکيده     هدف پژوهش حاضر، تبيين رابطه­ي بين شايستگي­هاي رهبري

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدگروه جغرافیا «M.A.» رشته جغرافایی طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده سیل جریان آبی است که از ظرفیت مجرای رود تجاوز کرده وسپس به جلگه سیلابی مجاورسرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاءهیدرواقلیمی می ...

کارشناسی ارشد شیمی (گرایش شیمی­- فیزیک) چکیده در کار حاضر، به مطالعه تئوری ساختار های پایدار، انرژی­ های پیوند و نحوه برهم­ کنش در کلاستر های H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2) در سطح محاسباتی MP2/aug-cc-pVDZ پرداخته شد. حضور یک و دو مولکول H2O، بر هم­ کنش میان دو مولکول HNO و H2SO4 را تقویت نموده و این نشان دهنده نقش مثبت مولکول H2O در گرفتن و به دام انداختن مولکول HNO توسط ذرات معلق ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: شیمی گرایش: شیمی تجزیه چکیده در سال های اخیر، استفاده از نانولوله ها به عنوان نانو حامل های انتقال دارو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از نانولوله های کربنی CNT(5-5) و CNT(6-0) و BNNT(6-0) و BNNT(5-5) dopped Ga استفاده شده است. ابتدا نانولوله ها به‎وسیله نرم افزارهای Gauss View و Nanotube Modeler ترسیم شده و سپس ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)در جغرافیای طبیعی گرایش : اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده : حوادث طبیعی مهمترین عامل نگرانی انسان در هر زمانی بوده است . یکی از مهمترین حادثه طبیعی ، لغزش زمین بوده که هر ساله خسارتهای مالی و جانی فراوانی را به ارمغان می آورد که این امر مشکلاتی را در اجرای طرحهای عمرانی ایجاد می کند . این پژوهش جهت بررسی عوامل موثر در ایجاد ...

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی چکیده بررسی پارامترهای موثر بر تولید ژل آلومینا به روش سل ژل روش سل- ژل یکی از روش­های متداول است که به طور گسترده برای تولید نانوذرات مختلف استفاده می­شود. در این روش محلولی از آغازگرها در حضور کاتالیست با آب مخلوط می­شوند و واکنش­های هیدرولیز و پلیمریزاسیون اتفاق می­افتد. در ادامه فرآیند پلیمریزاسیون ذرات سل یک شبکه سه بعدی به نام ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی فلوئورید و فعالیت های صنعتی کارخانه ها می­باشد. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست مقدار فلوئورید بیش از ١ میلی­گرم بر لیتر باعث بروز بیماریهای مختلف می­شود. در این تحقیق از ماده بیوپلیمری بنام زئین بعنوان جاذب برای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذای– شیمی مواد غذایی کلیات تحقیق چکیده: در این تحقیق از میدانهای الکتریکی قوی با پالسهای کوتاه مربعی و مقیاس زمانی بین میکروثانیه و میلی ثانیه جهت سالم سازی مواد غذایی مایع استفاده شد و مواد غذایی تحت شرایط محیطی و یا دماهای پایین و با صرف انرژی کم فرآوری گردد و جهت اصلاح نشاسته سیب زمینی و ساگو و تاپیوکا و ذرت استفاده ...

ثبت سفارش