پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی

word 40 MB 32622 140
1390 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی):

  چکیده

  تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی

   

  هدف از انجام این تحقیق، تحلیل آسیب پیشرو در اتصال پینی مواد کامپوزیتی می باشد. برای انجام این کار از نرم افزارهای المان محدود ABAQUS  و برنامه نویسی FORTRAN استفاده شده است. تماس بین صفحه کامپوزیتی با لایه چینی متقارن و پین الاستیک در نظر گرفته شده است. در ابتدا توزیع تنش در هر یک از لایه های صفحه کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس به بررسی و رشد مدهای مختلف شکست شامل مدهای شکست فشاری و کششی ماتریس، الیاف، ورقه شدگی و مد شکست برشی الیاف-ماتریس، پرداخته شده است. پس از آن با توجه به زویای الیاف از طریق فرمولاسیونی، ضریب اصطکاک موثر در هر یک از مسیرهای لغزش پین و صفحه ( Z،θ) محاسبه گردیده است و در نهایت اثر وجود اصطکاک بر بار و مسیر شکست در هر یک از حالت های بدون اصطکاک، وجود اصطکاک در راستای Z، وجود اصطکاک در راستای θ و وجود اصطکاک در راستای θ و Z مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین اثر اصطکاک در حالت وجود اصطکاک در راستای Z، مربوط به مد کششی ورقه شدگی و در حالت وجود اصطکاک در راستای θ، مربوط به مد شکست الیاف می باشد که به ترتیب میزان بار شکست را 12% و 32%  نسبت به حالت بدون اصطکاک افزایش یافته است.

   

  مقدمه

   

   

  دستگاهها و بطور کلی ساختارهایی که در اطراف خود مشاهده می کنیم از اجزاء و قسمت های گوناگونی تشکیل شده است که هر کدام از آنها بنا به ضرورت هایی بدین شکل ساخته شده اند. در بعضی موارد به علت محدودیت های ساخت مانند ابعاد و اندازه یا متفاوت بودن جنس مواد به کار رفته و یا به علت فرسوده شدن زودتر بعضی از قسمت ها و نیاز به تعویض کردن آنها و عوامل مختلف دیگری، ساختار به طور یکنواخت ساخته نمی شود و نیاز به اتصالات جزء انکار ناپذیر می باشد. لذا مبحث اتصالات یک از زمینه های حائز اهمیت در صنعت می باشد.

  به طور کلی اتصالات بنا به کاربرد آنها شامل اتصالات دائمی و غیر دائمی می باشند. اتصالات دائمی در مواقعی که نیاز به تعویض عضو وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع اتصال ارزانتر و قابلیت تحمل نیروهای دینامیکی را دارا می باشد. در مقابل در اتصالات غیر دائمی قابلیت باز و بسته شدن و کنترل در نحوه اتصال وجود دارد و بخاطر چنین خصوصیتی نسبت به اتصالات دائمی بسیار پرکاربردترند.

     با توجه به نسبت استحکام به وزن بالای مواد مرکب[1]، این مواد در صنعت کاربرد بسیار زیادی دارد. یکی از مسائلی که در مبحث مواد مرکب مورد توجه قرار گرفته است، مبحث اتصال مواد کامپوزیتی می باشد که بخاطر غیر ایزوتروپیک بودن[2] آنها، پیشگویی در مورد توزیع آنها پیچیده می باشد. اتصالات در مواد کامپوزیتی شامل اتصالات چسبی[3] و اتصالات مکانیکی[4] می باشد و در بعضی مواقع نیز از ترکیبی[5] از آنها استفاده می­شود. اتصالات مکانیکی با توجه به قابلیت باز و بسته شدن در صنعت کاربرد بیشتری نسبت اتصالات چسبی دارد و بنابراین بسیار مورد توجه طراحان قرار گرفته است.

     در سال های گذشته با توجه به محدود بودن پارامترهای موجود و سادگی مباحث مورد نظر روش های تحلیلی مورد استفاده قرار می گرفت اما امروزه با در نظر گرفتن پیچیدگی های موجود، وجود عوامل گوناگون موثر در تحلیل و استفاده کاربردی در صنعت، روش های عددی بخصوص روش المان محدود[6] و نرم افزارهای خاص آن بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. با استفاده از روش المان محدود می توان انواع لایه چینی ها، شرایط مرزی، اصطکاک، لقی و عوامل مختلف دیگری را مورد بررسی قرار داد.   

  1-1-پیشینه تحقیق

  در زمینه توزیع تنش و چگونگی شکست در سوراخ دایره ای شکل بر روی صفحه کامپوزیتی که تحت بار وارده از پین قرار گرفته و در شرایط تنش صفحه ای[7] و کرنش صفحه ای[8]   قرار دارد، تحقیقات زیادی انجام شده است. در دهه های گذشته بخش زیادی از مقالات و تحقیقات گذشته در مورد اتصالات مواد کامپوزیتی به صورت نتایج تجربی شکل گرفته است که با گسترش مواد کامپوزیتی در صنعت نیاز به کارهای تحلیلی بیش از پیش مورد توجه محققین قرار گرفت. به طور کلی تحقیق در زمینه اتصالات از دو بخش تشکیل شده است که شامل توزیع تنش و تحلیل اتصال مورد نظر و بخش دیگر بررسی شکست و چگونگی مدهای شکست ایجاد شده  و رشد ترک در اتصال می باشد. در زمینه توزیع تنش و تحلیل اتصال از گذشته تا کنون کارهای بسیاری زیادی انجام شده است که شامل بررسی اثرات هندسه، اصطکاک، لقی و چیدمان لایه ها بر روی توزیع تنش می باشد] 6-1[. در زمینه رشد آسیب و مدهای شکست ایجاد شده تحقیقات به گستردگی حالت قبل نبوده است،  یکی از اولین تحقیقات انجام شده در ضمینه چگونگی رشد آسیب در لایه های کامپوزیتی توسط لیزارد و همکارانش در سال 1991 انجام شد]7[. این تحقیق بر روی لایه کامپوزیتی شامل یک سوراخ، تحت بار فشاری انجام شده است. آنها از مدل آسیب پیشرو[9]، جهت بدست آوردن مدهای شکست داخلی، خارجی و گسترش آنها که تابعی از بار اولیه اعمال شده تا بار نهایی است، استفاده کردند. این مدل شامل تحلیل تنش و شکست می باشد که در آن، تنش ها و کرنش های درونی لایه ها را به صورت یک تحلیل المان محدود غیر خطی بدست آورده اند، این تحلیل بر اساس تئوری تغییر شکل محدود[10] و با در نظر گرفتن خصوصیات غیر خطی مواد و هندسه انجام گرفته است. در این تحلیل که شامل چندین معیار شکست و مدل هایی شامل تغییر تدریجی خواص ماده است به بررسی انواع و چگونگی بسط آسیب های بوجود آمده در ماده پرداخته شده است.

  در سال 1999، ژیائو و همکارانش به بررسی ضریب اصطکاک در سطح تماس پرداختند]8[. آنها نشان دادند که ضریب اصطکاک، وابسته به زوایای الیاف در سطح تماس است و به کمک تست های آزمایشگاهی، نمودار ضریب اصطکاک را با توجه به زوایای الیاف با سطح تماس بدست آوردند و در نهایت با استفاده از فرمولاسیون ضریب اصظکاک موثر را بدست آوردند.  

  در سال 2000 توسط دانو تحقیقاتی بر روی تحلیل تنش و شکست لایه های کامپوزیتی تحت بار بر روی پین صورت گرفت]9[. در این تحقیق از یک مدل المان محدود جهت تحلیل لایه کامپوزیتی استفاده شده است. در مدل مذکور، تماس بین سطح سوراخ و پین، آسیب تدریجی و روابط غیر خطی تنش-کرنش در نظر گرفته شده است. جهت بررسی شکست تدریجی لایه ها از ترکیبی از دو معیار شکست ماکزیمم تنش[11] و هشین[12] استفاده کرده اند. در این مطالعه به بررسی اثر معیارهای شکست، رفتار غیر خطی برشی بر روی پیش بینی مقاومت و منحنی جابجایی پین- بار پرداخته اند.

  کرماندیس و همکارانش نیز در سال 2000 از مدلی جهت بدست آوردن آسیب تدریجی بوجود آمده در یک اتصال پیچی تحت بار کششی استفاده کردند]10[. در این مدل به محاسبه مقاومت شعاعی و سختی شعاعی لایه ها، با هندسه و مکان پیچ متفاوت پرداخته است. آنها در این مطالعه به تحلیل سختی، تحلیل شکست و کاهش تدریجی خواص ماده پرداخته اند. آنها جهت تحلیل تنش از برنامه المان محدود ANSYS  استفاده کرده اند و معیار مورد نظر را نیز هشین در نظر گرفته اند.

  کدیور و شاهی ]11[ در سال 2002 سطح تماس پین و سوراخ را بوسیله یک مدل سه بعدی المان محدود و به کمک نرم افزارANSYS   در امتداد ضخامت چند لایه محاسبه کردند. آنها پین را صلب فرض نموده و با اعمال شرایط مرزی مناسب، اثرات پین بر روی سوراخ را مدل کرده و تاثیر شکل هندسی بر ناحیه تماس و توزیع تنش را بررسی نمودند.

  در سال 2002 اُکاتان  در قالب رساله ی دکترا  با در نظر گرفتن یک اتصال پینی به صورت دو بعدی به بررسی مقاومت اتصال پرداخته اند]12.[ در این تحلیل خواص ماده به صورت غیر خطی در نظر گرفته شده است و شکست را تا حالت نهایی با کاهش خاصیت مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق تمرکز بیشتر بر اثرات هندسه بر روی شکست است و به بررسی مدهای شکست کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

  در سال  2002 ، تیزرپس و همکارانش به بررسی آسیب پیشرو در یک اتصال پیچی تحت بار کششی یکنواخت پرداخته اند]13[. آنها به پیشگویی آسیب و مقاومت نهایی آخرین مد شکست با توجه به کاهش خواص ماده با توجه مد شکست رخ داده، پرداخته اند. در این مدل اتصال به همراه اصطکاک در سطح تماس با در نظر گرفتن ضریب اصطکاک ثابت در سطح تماس مدلسازی و بر اساس تئوری شکست هشین مورد تحلیل قرار گرفته است.

  در سال 2005 ،  مک کارتی و همکارانش آسیب پیشرو را در اتصال چند پیچ با لقی های متفاوت مورد بررسی قرار دادند]14[. آنها اتصال را به صورت سه بعدی در نظر گرفته اند و با متفاوت در نظر گرفتن لقی پیچ ها به بررسی اثر لقی بر روی آسیب پیشرو پرداخته است. در این تحقیق خواص ماده به صورت غیر خطی و متغیر با توجه به مدهای شکست در نظر گرفته شده است.

  در سال 2008، بلزیس از مدل آسیب تدریجی جهت بدست آوردن تاثیر رفتار کمانش و مدهای مختلف شکست بر روی صفحه کامپوزیتی سوراخدار تحت بار فشار استفاده کردند ]15[. این تحلیل بر اساس مدل المان محدود آسیب تدریجی، تحلیل تنش های موجود، تحلیل شکست و مدول کاهش یافته ی خاصیت ماده شکل گرفته است. آنها نشان دادند که کمانش اولیه بوجود آمده در صفحه وابسته به مدهای شکست بوجود آمده در آن ناحیه می باشد.

  در سال 2008 ، کاراکازو و همکارانش به بررسی اثرات پارامترهای هندسه اتصال بر روی بار شکست و مدهای شکست بوجود آمده در یک اتصال دو پینه از جنس گلاس وینیل استر[13] بافته شده پرداخته اند] 16[. مدهای در نظر گرفته شده در این مقاله محدود به مدهای شکست لهیدگی[14]، برشی[15] و کششی[16] می باشد. اتصال بدون در نظر گرفتن اصطکاک و پین به صورت غیرالاستیک در نظر گرفته شده است. 

  کدیور و یاوری در سال 2009 به بررسی سطح تماس بین پین و ورق در اتصالات مکانیکی در مواد کامپوزیت پرداختند ]17[. آنها در این تحقیق که به صورت سه بعدی انجام گرفته، لایه گذاری های متقارن و نامتقارن را  مد نظر قرار داده و اثر اصطکاک را نیز در نظر گرفتند.

   

   کرال در سال 2010  به بررسی اثر لقی بر روی مدهای شکست، بار شکست و مقاومت لهیدگی اتصال پینی تحت فشار پرداخته است]18[. در این تحقیق اثر لقی برای نسبت های متفاوت فاصله تا لبه به قطر سوراخ و عرض صفحه به قطر سوراخ را مورد بررسی قرار داده است.

  در سال 2010 ، کپتی و همکارانش به کمک معیار شکست تساوی- وو[17] به بررسی شکست تحت شرایط گوناگونی همچون رطوبت، لقی و پیش بار در اتصال لایه های کامپوزیتی پرداخته است]19[. تحقیق مورد نظر به صورت سه بعدی و به بررسی عوامل هندسی بر روی بار شکست پرداخته است.

  1-2-هدف از انجام تحقیق، ضرورت و کاربردها

  باتوجه به اینکه اتصالات یکی از نقاط بحرانی یک ساختار می باشد، بعد از گسترش مواد کامپوزیتی در صنعت، تحلیل اتصالات بسیار مورد توجه محققین قرار گرفت. در دهه های گذشته تحلیل هایی که بر روی اتصالات انجام می شد به منظور سادگی معمولا به صورت دو بعدی و بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی همچون الاستیک بودن اتصال دهنده (پین یا پیچ) و یا اصطکاک در سطح تماس انجام شده است. امروزه با توجه به نرم افزارهای پیشرفته موجود و اهمیتی که موارد ذکر در توزیع تنش و شکست و همچنین افزایش تطابق بیشتر نتایج بدست آمده با نتایج تجربی به اعمال شرایطی همچون اصطکاک در سطح تماس و الاستیک بودن پین در تحلیل ها پرداخته می شود. در این زمینه تحلیل های شکستی که بر روی اتصالات انجام شده است بیشتر به گونه ای انجام شده است که با اولین شکستی که در اتصالات انجام می شود، تحلیل متوقف می شود در حالی که ساختار مواد کامپوزیتی به گونه ای است که با شکسته شدن یک لایه اتصال همچنان قادر به تحمل بار می باشد. لذا تحلیل شکست پس از آسیب اولیه جهت بررسی مدهای مختلف و چگونگی رشد آسیب قابل اهمیت می باشد، چرا که با بررسی نحوه رشد ترک و نوع مد ایجاد شده، می توان با ایجاد تغییراتی همچون چیدمان لایه ها، زویای الیاف و غیره باعث به تعویق افتادن مد شکست مورد نظر و بهینه کردن اتصال شد.

   

  Abstract

   

  Progressive Damage Analysis of Composite Materials Joints

  By:

  Mohammad Mohammadi Fesharaki

   

  The aim of this thesis is progressive damage analysis of composite materials pin joint. To perform this, the finite element software ABAQUS and programming software FORTRAN have been used. The contact area has been considered between plate with symmetric stacking sequence and elastic pin. At first the stress field has been computed in each ply of the composite plate. Next, the damage and growth of different failure modes include compressive and tension matrix mode, fiber, delamination and fiber-matrix shear mode has been investigated. The Effective coefficients of friction in sliding directions according to fiber orientation by formulation have been developed. Finally effect of friction on load and direction of damage in different cases frictionless, existence of friction in z direction, existence of friction in θ direction and existence of friction in z, θ directions has been investigated. Results have shown that maximum effect of friction are on tension delamination mode in existence of friction in z direction case with 12% increasing failure load and on fiber mode in existence of friction in θ direction case with 32% increasing failure load respect to frictionless case.

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه. 1

  1-1- پیشینه تحقیق.. 2

  1-2-هدف از انجام تحقیق، ضرورت و کاربردها 5

  1-3-نحوه‌ی انجام کار 6

  فصل دوم: تئوری مواد مرکب و معیارهای شکست.. 10

  2-1-مقدمه. 11

  2-2-روابط تنش- کرنش یک صفحه ارتوتروپیک... 11

  2-3-تغییرات تنش و کرنش در طول ضخامت.. 15

  2-4-برایند نیرو و ممان در لایه. 18

  2-5-اتصالات در مواد مرکب.. 21

  2-5-1-اتصالات چسبی.. 22

  2-5-2- اتصالات مکانیکی.. 23

  2-6-تئوری شکست مواد مرکب.. 23

  2-6-1-معیارهای شکست بدون در نظر گرفتن مدهای شکست.. 24

  2-6-2-معیارهای شکست با در نظر گرفتن مدهای شکست.. 27

  2-7- قوانین کاهش خواص مواد. 30

  2-8-بررسی اصطکاک در محل تماس... 31

  2-8-1-فرمولاسیون. 32

  فصل سوم: مدلسازی و تحلیل توزیع تنش.. 39

  عنوان........................................................................................................................صفحه

  3-1- مقدمه. 40

  3-2- تعریف مسئله. 40

  3-3- مدل المان محدود سه بعدی.. 42

  3-4- بررسی میدان تنش... 43

  3-4-1- بررسی توزیع تنش شعاعیσrr 44

  3-4-2- بررسی توزیع تنش مماسی σθθ 48

  3-4-3-بررسی توزیع تنش نرمال σzz 51

  3-4-4- بررسی توزیع تنش برشی.. 54

  3-5- بررسی جابجایی.. 60

  3-5-1- جابجایی شعاعی.. 60

  3-5-2-جابجایی مماسی.. 63

  فصل چهارم: بررسی مدهای شکست و اثر اصطکاک بر آن. 65

  4-1-مقدمه. 66

  4-2-بررسی مدهای مختلف شکست در حالت بدون اصطکاک... 68

  4-3-بررسی مدهای مختلف شکست در حالت 1/0 µZ=  ,0  µθ =. 76

  4-3- بررسی مدهای مختلف شکست در حالت 2461/0 = µZ , 0µθ =. 82

  4-4- بررسی مدهای مختلف شکست در حالت 3/0 z = µ  ,0µθ =. 88

  4-5-بررسی مدهای مختلف شکست در حالت 0z = µ , 2461/0µθ =. 96

  4-6-بررسی مدهای مختلف شکست در حالت 2461/0 z = µ , 2461/0µθ =. 104

  4-7- جمع بندی.. 112

  مراجع 

  منبع:

  Conti (1986). “Influence of Geometric Parameters on the Stress Distribution Around a Pin-loaded Hole in a Composite Laminate” Composites Science and Technology 25: 83- 101

   

  [2] L.Yang and L.Y.YE (1990).“Study of the Behavior of a Composite Multi-bolt joint” Computers & Structures Vol. 34, No. 3: 493-491.

  [3] Wei-xun fan and chijn-tu Qiu (1993). “Load Distribution of Multi-fastener Laminated Composite Joints” International Journal of Solids and Structures, Volume 30, Issue 21: 3013-3023

  [4] M.A. McCarthy, C.T. McCarthy, G.S. Padhi (2006). “A Simple Method for Determining the Effects of Bolt–Hole Clearance on Load Distribution in Single-Column Multi-bolt Composite Joints” Composite Structures 73: 78–87

  [5] S.Sathiya Naarayan, D.V.T.G. Pavan Kumar, Satish Chandra(2009). “Implication of unequal rivet load distribution in the failures and damage tolerant design of metal and composite civil aircraft riveted lap joints” Engineering Failure Analysis 16 : 2255–2273 

  [6] P.J. Gray, C.T. McCarthy (2010), “A global bolted joint model for finite element analysis of load distributions in multi-bolt composite joints” J.Composites, Part B 41: 317–325

  [7] Fu-Kuo chang and Larry B. Lessard (1991) “Damage tolerance of laminated composites containing an open hole and subjected to compressive loadings”, journal of composite materials ;25:2–43.

  [8] Yi xiao , weng- xue wang (1999). “The Effective Friction Coefficient of a Laminate Composite and Analysis of Pin Loaded Plates”. J Compos Material 34: 69–87.

  [9]Marie-Laure Dano, Guy Gendron, Andre Picard (2000). “Stress and Failure Analysis of Mechanically Fastened Joints in Composite Laminates. Composite Structures 50: 287-296

  [10] Kermanidis.Th, Labeas. G, Tserpes. K.I and Pantelakis.Sp, (2000). “Finite element modeling of damage accumulation bolted composite joints under incremental tensile loading” European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering.

  [11]Kadivar.MH, Shahi,H, (2002) “ A 3D Contact Area in Pinned Composite Joint, MS Thesis, Shiraz university

  [12] Okutan.  B, (2001). “STRESS AND FAILURE ANALYSIS OF LAMINATED COMPOSITE PINNED JOINTS”, PHD Thesis, Graduate School of Natural and Applied Sciences of Dokuz Eylul University

   

  [13] K.I. Tserpes, G. Labeas, P. Papanikosb, Th. Kermanidis, (2002). “Strength Prediction of Bolted Joints in Graphite/Epoxy Composite Laminates”, J.Composites: Part B 33: 521–529

  [14] C.T. McCarthy, M.A. McCarthy, V.P. Lawlor, (2005). “Progressive Damage Analysis of Multi-bolt Composite Joints With Variable Bolt–hole Clearances”, J.Composites: Part B 36: 290–305

  [15] G. Labeas, S. Belesis, D. Stamatelos (2008), “Interaction of damage failure and post-buckling behaviour of composite plates with cut-outs by progressive damage modeling” J.Composites: Part B 39: 304–315

  [16] Karakuzu, R., Cal|skan, C. R., Aktas, M. and  Icten, B. M. (2008). Failure Behavior of Laminated Composite Plates with Two Serial Pin-loaded Holes, Composite Structures, 82: 225–234

  [17] Kadivar MS, Yavari V, (2009). “On the Stress Distribution Around the Hole in Mechanically Fastened Joints” Mechanics Research Communications 36: 373–380

  [18]  Binnur Goren Kiral, (2010). “Effect of the Clearance and Interference-fit on Failure of the Pin-Loaded Composites”, Materials and Design 31: 85–93

  [19] Servet Kapti, Onur Sayman, Mustafa Ozen, Semih Benli, (2010). “Experimental and Numerical Failure Analysis of Carbon/Epoxy Laminated Composite Joints under Different Conditions”, Materials and Design 31: 4933–4942

  [20] ABAQUS, Version 6.9

  [21] FORTRAN, Version 90

  [22] Jones, Robert,(1999). Mechanics of Composite Materials, Second Edition, Taylor & Francis

  [23]  Tsai, S. W. and Wu, E. M.( 1971). A General Theory of Strength for Anisotropic Materials,  Journal of Composite Materials, 5: 58-80,

   

  [24] Hart-Smith, LJ, (1998). Predictions of the original and truncated maximum-strain failure models for certain fibrous composite laminates. Composites Science and Technology, 58: 1151-79.

   

  [25] Hoffman, O.,( 1967). “The Brittle Strength of Orthotropic Materials”, J. Composite Materials, v.1: 200-206.

   

  [26] Azzi, V.D. & Tsai, S.W.(1965), “Anisotropic Strength of Composites”, Experimental Mechanics:283-288.

   

  [27] Tsai, S.W.(1965), “Strength Characteristics of Composite Materials”, NASA CR-224.

   

  [28] Chamis, C.C.(1969), “Failure Criteria for Filamentary Composites”, Composite Materials: Testing and Design, STP 460, ASTM, Philadelphia : 336-351.

   

  [29] Hashin, Z.(1980). Failure Criteria for Unidirectional Fiber Composites. Journal of Applied Mechanics 47:329-34.

   

   

  [30] Shokrieh, M. M., Lessard, L. B. and Poon, C. (1996) “Three dimensional progressive failure analysis of pin/bolt loaded composite laminates”. Agard Conference Proceedings of the 83rd  Meeting of the AGARD SMP on ‘Bolted Joints in Polymeric Composites’, Florence, Italy, 2–3 September, (Edited by C. Poon). RTO/NATO, Neuilly-Sur-Seine, France, pp. 7.1–7.10.

  [31] Camanho PP, Matthews FL.(1999) “A  progressive damage model for mechanically fastened joints in composite laminates”. J Compos Mater, 33:2248–80.

   

  [32] Blackketter DM, Walrath DE, Hansen AC (1999). “Modeling  damage in a plain weave fabric-reinforced composite material”.  J Compos Technol;15:136–42.

   

  [33] Tserpes.K.I, Labeas, (2009). “Mesomechanical analysis of non-crimp fabric composite structural parts”, Composite Structures 87: 358–369

   

  [34]W.-H. CHEN and J.-T. YEH,(1990). “THREE-DIMENSIONAL FINITE  ELEMENT ANALYSIS OF STATIC  AND  DYNAMIC  CONTACT  PROBLEMS  WITH  FRICTION”, Compurers & Structures Vol. 35. No. 5: 541-552

   

  [35]Jiang Xiaoyu, (1995), “FRICTIONAL CONTACT ANALYSIS OF COMPOSITE MATERIALS”, Composite  Science and Technology, 54 :341-34

   

  [36] Seung Jo Kim and Jin Hee Kim,(1995). “FINITE ELEMENT ANALYSIS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES WITH MULTI-PIN JOINTS CONSIDERING FRICTION”, Computers & Structural Vol. 55. No. 3: 507-514.

   

  [37] Joakim Schon, (2000), “Coefficient of friction of composite delamination surfaces”, Wear 237: 77–89

  [38]Joakim Schon, (2004).  “Coefficient of friction for aluminum in contact with a carbon fiber epoxy composite”, Tribology International 37: 395–404

   

  [39] Nanda Kishore. A, Malhotra. S.K, Siva Prasad. N,(2009) “Failure analysis of multi-pin joints in glass fibre/epoxy composite laminates”, Composite Structures 91 : 266–277

  [40] Yavari.V , Rajabi.I, Daneshvar.F, Kadivar.M.H,(2009). “On the stress distribution around the hole in mechanically fastened joints”, Mechanics Research Communications 36 :373–380


موضوع پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , نمونه پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , جستجوی پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , فایل Word پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , دانلود پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , فایل PDF پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , مقاله در مورد پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , پروژه در مورد پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , پروژه درباره پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی , رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) چکیده بررسی تنش‌های سه بعدی بین‌لایه‌ای در اتصالات مکانیکی در مواد مرکب لایه‌ای هدف از انجام این پایان‌نامه بررسی تنش‌های بین لایه‌ای به صورت سه‌بعدی در اتصالات مکانیکی در مواد مرکب لایه‌ای می‌باشد. برای این کار از روش المان محدود و نرم‌افزار ABAQUS استفاده شده است. میدان تنش در هر لایه از ورق کامپوزیت بد‌ست آمده و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش : طراحی کاربردی چکیده در این پایان نامه تحلیل پایداری تیر­کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله ­های کربنی روی تکیه­گاه الاستیک تحت نیروی محوری مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع نانولوله­ها بصورت یکنواخت[1] در نظر گرفته شده است. برای تعیین خصوصیات مواد تقویت شده با نانولوله­ها ازنتایج دینامیک مولکولی و قوانین ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc» گرایش: ساخت و تولید چکیده در کار صورت گرفته در این پایان­نامه به چگونگی بهبود خواص پلاستیک‌ها به کمک عملیات حرارتی پرداخته شده است. ابتدا مختصری در مورد پلیمر‌ها، پلاستیک‌ها و زیر شاخه‌های آنها و عملیات حرارتی روی آنها صحبت شده و بعد از آن به بیان اثر عملیات حرارتی آنیلینگ بر روی ورقهایی از جنس پلی اتیلن سنگین میپردازیم که به روش ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد گرایش سازه و بدنه خودرو چکیده در سالهای اخیر، بسیاری از محققان توجه خود را به رده خاصی از مواد یعنی مواد حافظه دار تخصیص داده اند. توانایی جذب و کنترل ارتعاشات به طور فعال و یا غیر فعال، به ترتیب متأثر از ویژگی های حافظه شکلی و اتلاف انرژی هیسترزیس ناشی از مشخصه های شبه الاستیک این موارد می باشد. همچنین استفاده از مواد کامپوزیتی در دهه های اخیر رشد ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته: عمران(M.Sc) گرايش: سازه زمستان 1393 چکيده : مقاوم ­سازي ساختمانهاي دولتي مهم، تأسيسات زيربنايي و شريان­هاي حياتي با توجه به افزايش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: عمران(M.Sc) گرایش: سازه چکیده : مقاوم­ سازی ساختمان های دولتی مهم، تأسیسات زیربنایی و شریان­های حیاتی با توجه به افزایش حملات تروریستی در سراسر دنیا و امکان بمب گذاری در نزدیکی ساختمان ها و اماکن شهری، از مهمترین بحث­های پیش رو در علم مهندسی عمران خصوصاً در کشور ما می­باشد. یکی از پرکاربردترین مصالح جهت تقویت سازه ها استفاده الیاف ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد عمران-زلزله چکیده استفاده از مهاربندها به عنوان سیستم مقاوم جانبی در سازه‌ های فولادی یکی از متداولترین روش‌ها برای تحمل نیروهای ناشی از زلزله می‌باشد. یکی از نقاط ضعف این سیستم مقاومت فشاری عضو مهاربندی و کمانش آن در نتیجه کاهش باربری عضو می‌باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور مهاربند مقاوم در برابر کمانش این مشکل حل شده‌است. این قاب‌ها نوع جدیدی از ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc گرایش مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی چکیده با پیدایش مواد کامپوزیتی پیشرفت عظیمی در بسیاری از کاربرد‌های مهندسی حاصل شد. با این وجود، مشکلاتی نظیر لایه لایه شدن، تمرکز تنش و توزیع نا‌پیوسته تنش، فکر ساختن نوع جدیدی از مواد مرکب که خواص در آن‌ها به صورت پیوسته تغییر کند و بر مشکلات نام برده بالا فائق آید، پژوهشگران را به سمت ساخت و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه چکیده : این پایان نامه ، نتایج یک مطالعه عددی و پارامتریک بر روی تأثیر تقویت دیوار برشی بتن مسلح با کامپوزیت FRP و بکارگیری نتایج حاصل از روش اجزاء محدود می باشد. برنامه اجزای محدود در مقابل اطلاعات تجربی مقایسه و کالیبره شده است . سپس نتایج عددی به منظورارزش گذاری ظرفیت که به کمک منحنی های غیر خطی بار- تغییر مکان ...

گرایش مکانیک خاک و پی چکیده بررسی رفتار خاک­ ها در اثر بارگذاری­های متفاوت از مهمترین مسائل در مهندسی ژئوتکنیک می­باشد. رفتار خاک­ها وابسته به پارامتر­های متعددی نظیر دانه­بندی، جنس دانه­ها، نحوه بارگذاری، تاریخچه تنش و غیره است. عدم هم­محوری جهات تنش اصلی و کرنش اصلی پدیده­ای است که در سال­های اخیر توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. این پدیده ناشی از ناهمسانی در رفتار خاک ...

ثبت سفارش