پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف

word 785 KB 32740 144
1391 کارشناسی ارشد فلسفه و اخلاق
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرق تشیع

  چکیده

  علم فقه را می توان زیر ساخت هر دین و مذهبی دانست. فرقه اسماعیلیه هم به عنوان یکی ازفرق مذهبی با قدمتی تاریخی از فقهی متمایز برخوردار است. سیر ادوار فقه و شریعت اسماعیلیه و جایگاه آن نزد متکلمان و فقیهان اسماعیلی مذهب محقق را برآن داشته است تا ضمن واکاوی التزام و عدم التزام به فقه و شریعت توسط اسماعیلیان به این سوال اصلی پاسخ داده شود که: جایگاه فقه و شریعت در منظر اسماعیلیان چگونه بوده است؟ در پاسخ به این سوال فرضیه غالب بدین شرح است که: اسماعیلیان با متاثر از عقاید خود در مورد قائم القیامه در ادواری که حضور امام دور آخر را تایید کرده اند، به فقه و شریعت پشت کرده و ملتزم به آن نبودند و هرگاه قائل بودند که دوره قیامت فرا نرسیده است، پایبند به شریعت بوده اند. برای آزمون این فرضیه از روش توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و فیش برداری از منابع مکتوب استفاده شده است. دستاورد بلافصل این پژوهش روشن شدن وضعیت اسماعیلیان در مرعی داشتن و یا نداشتن شریعت است، به طوری که می توان ادعا کرد قرامطه پایبندی چندانی به شریعت نداشتند. فاطمیان با توجه به عقایدشان به فقه اهمیت می­دادند و شریعت باور بودند. دروزیان رویکردی اباحه گرایانه داشتند، اگرچه امروزه ادعای شریعت محوری دارند. مستعلویان و طیبیان ادامه دهنده منش فاطمیان در التزام داشتن به شریعت بودند. و نزاریان قبل از اعلام قیامت شریعت باور و بعد از آن اباحه گر شده و شریعت را به نوعی کنار گذاشتند.

  واژگان کلیدی: فقه، شریعت، ظاهر، باطن، اسماعیلیه، قرامطه، فاطمیان، دروزیان، بهره ها، نزاریان

  مقدمه

  هفت

  علم فقه در میان علوم و معارف اسلامی یکی از مهم ترین و گسترده ترین علوم است، و نقش سازنده­ای در زندگی مسلمانان دارد که بیش از هر علم و فن دیگری است. به نحوی که می توان گفت فقه و شریعت اسلامی در کنار بعضی دیگر از علوم اسلامی، شکل دهنده مولفه های اصلی دانش و تمدن اسلامی هستند. از همین روی توجه و اعتنا به فقه و همچنین شریعت ظاهری همیشه یکی از ملزومات مسلمانی به حساب آمده و مسلمانی که در کنار توجه به باطن دین ظاهر آن را نیز مرعی دارد، تعادل دینی را رعایت کرده و منش دینی اش مقبول است. به دلیل همین اهمیت جایگاه فقه و شریعت، دغدغه ای در ذهن محقق این پژوهش شکل گرفت که به بررسی و توصیف جایگاه این مهم در فرقه اسماعیلیه که یکی از فرق شیعی است، بپردازد. در نهایت این اثر پیش رو شکل گرفت. اگرچه جای پژوهش بیشتری در این عرصه وجود دارد و مطالعات میدانی نیز می تواند یاری دهنده پژوهش های کتابخانه­ای شود. این پایان نامه از شش فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بیان مقدمه پرداخته شده که شامل موارد روبرو می باشد: تبیین موضوع ، پیشینه، اهداف و ضرورت، سوالات و فرضیات، روش تحقیق، تعاریف مفاهیم عملیاتی ( فقه و شریعت، اسماعیلیه) و بررسی و نقد منابع. ودر پایان نیز نگاهی اجمالی به تاریخ اسماعیلیان شده است. در فصل دوم، تحت عنوان رویکرد اسماعیلیان نخستین و قرامطه به شریعت به مباحثی همچون اسماعیلیان نخستین و شریعت، ترک شریعت در رفتار قرامطه، و فقه و شریعت از منظر اندیشمندان نخستین مانند ابوحاتم رازی و سجستانی پرداخته شده است. در فصل سوم به بررسی شریعت مداری فاطمیان پرداخته شده و عناوینی همچون نقش خلفای فاطمی در التزام و عدم التزام به شریعت، نقش قاضی نعمان در بسط و تدوین فقه اسماعیلی، و شریعت در اندیشه اندیشمندان فاطمی همچون حمید الدین کرمانی، مؤید الدین شیرازی و ناصر خسرو قبادیانی در ادامه آمده است. در فصل چهارم از دروزیان، و شریعت؛ همراهی یا جدایی گفته شده و به بررسی احوالات شخصی و حکومت داری الحاکم و شریعت نزد دروزیان در گذشته و امروز پرداخته شده است. فصل پنجم در باب مستعلویان و طیبیان؛ ادامه نگرش فاطمیان است که مباحثی چون صلیحیون یمن و شریعت، شریعت مداری بهره های داوودی و نگاه بهره های سلیمانی به شریعت آمده اند. در فصل ششم نزاریان و دوره های مختلف در شریعت بررسی شده و نقش حسن صباح در التزام و عدم التزام به شریعت، اعلام قیامت حسن دوم و الغاء شریعت، جلال الدین و بازگشت به شریعت با قرائت اهل سنت و شریعت از منظر نزاریان بعد از الموت و آقاخان ها مورد کنکاش قرار گرفتند. فهرست منابع نیز بخش انتهایی این تحقیق است.

  طرح مسأله

  فقه به طور کلی زیرساخت هر مذهب و یا دینی به حساب می آید و در میان علوم اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به نحوی که می توان آن را از ستون ها و پایه های اصلی اسلام دانست که تتبع در آن همیشه مورد تاکید قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت بوده است. به تبع علم فقه بحث عمل به ظاهر دین و شریعت پیش می آید و اینکه آیا مسلمانان عامل به فقه بوده و شریعت باور هستند و یا نه؟ در بین فرق مختلف اسلامی، اسماعیلیه دومین فرقه شیعی بعد از امامیه از حیث جمعیت، اهمیت و سابقه است. هنگام مطالعه ی تاریخ فرقه اسماعیلیه، نوعی دوگانگی درمورد نگاه اسماعیلیان به فقه و شریعت دیده می شود. این دوگانگی، از باور به شریعت و ظاهر، و در طرف دیگر، توجه بیش از حد به باطن و به نوعی کنار گذاشتن ظاهر؛ نمود پیدا کرده است. توجه و عدم توجهی که به دنبال شیوه نگرش اسماعیلیان به امام زمان خود بروز پیدا می کند. هرگاه نگاهی غلو گونه به او داشته اند و یا اینکه او را امام آخرالزمان (قائم القیامه) و قیامت دانسته اند، به شریعت پشت کرده اند و هرگاه که مقامی فراتر از شان امام برایش قابل نبوده و یا قائل بوده اند که هنوز هنگامه قیامت و دوره کشف نرسیده است، ملتزم به شریعت بوده اند. قرمطیانی که دست از شریعت می کشند، فاطمیان که به طور کامل شریعت باور هستند، دروزیانی که با غلو در مورد یک امام فاطمی ناسخ شریعت می گردند، طیبیانی که ادامه دهنده منش فاطمیان در جمع بین ظاهر و باطن هستند و در نهایت نزاریانی که دوره های مختلفی را از التزام و عدم التزام طی کرده اند. این دوگانگی ها در شریعت باوری و شریعت گریزی پژوهنده  مطالعات اسماعیلیه را وا می دارد که به دنبال توصیف اندیشه و عملکرد آنان در باب جنبه جوارحی دین باشد تا در نهایت به پاسخ و تحلیلی روشن برای پرسشهای خود برسد.

  سوال اصلی

  جایگاه فقه و شریعت در نزد اسماعیلیان چه بوده است؟

  سوال فرعی

  اسماعیلیان نخستین و قرامطه چه نگاهی به شریعت داشتند؟

  فاطمیان به فقه و شریعت چه نگاهی داشتند؟

  ارتباط دروزیان با شریعت چه بوده است؟

  شریعت نزد دروزیان چگونه بوده است؟

  بهره ها چه رابطه ای با شریعت دارند؟

  ضرورت و اهداف تحقیق

  فرقه اسماعیلیه بخش قابل اعتنایی از جامعه شیعیان را تشکیل می دهند و در طول تاریخ تشیع نقش مهمی در تحولات سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی جهان اسلام داشته اند، که این امر نشان دهنده ضروری بودن هرگونه پژوهشی در چارچوب مطالعات اسماعیلیه در حوزه فرقه های شیعی است. این پژوهش نشان دهنده نمایی کلی از نوع نگاه، طرز فکر و عملکرد اسماعیلیان درمورد فقه و شریعت می باشد. تا در نهایت با واکاوی دقیق و تمایز بین تارکان شریعت و عاملین به آن در میان این فرقه، اتهام اباحه گری را از تمام اسماعیلیه دور سازد. این تحقیق سبب پر کردن یکی از خلاءهای فرقه شناسی در میان فرق شیعی است که می توان این پژوهش را در دیگر فرق زیر مجموعه شیعه همچون زیدیه، علویان، اهل حق و ... ادامه داد.

  فرضیه تحقیق

  به نظر می رسد که اسماعیلیان و با توجه به نگاهشان به دوره قیامت، به هنگام عصر قائم القیامه و یا هنگامی که در حق امام خود غلو کرده اند، شریعت گریز و در غیر این صورت پایبند به شریعت بوده­اند.

  روش تحقیق

  نوع این تحقیق بنیادی و روش این تحقیق تاریخی،مبتنی بر توصیف و تحلیلی است. گرد آوری اطلاعات نیز در این تحقیق کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از منابع مکتوب متقدم، کتب و مجلات معاصر و پایگاههای اطلاع رسانی صورت گرفته است.

  محدوده تحقیق

  این پژوهش به بررسی اندیشه و رفتار اسماعیلیان در باب فقه و شریعت از بدو شکل گیری در زمان حیات امام جعفر صادق علیه السلام (ف 148) تا عصر حاضر به طور کلی می پردازد، به گونه ای که بتوان در پژوهشهای بعدی هریک از برش های این تاریخ و هر انشعاب این فرقه را جداگانه و به طور تفصیلی و با منابع میدانی مورد کنکاش قرار داد. در این تحقیق تحدید موضوع بدین گونه است که تنها به مهم ترین گروهها و پیروان فرقه اسماعیلیه و بارزترین اندیشه ها و رفتارهای آنان پرداخته شده است.

  پیشینه تحقیق

  علی رغم وجود مطالعات وسیع و دامنه داری که در حوزه اسماعیلیه صورت گرفته است .هنوز مطالعه دقیقی در باره فقه و شریعت اسماعیلیه انجام نپذیرفته است. این ادعا با بررسی های همه جانبه در پایگاه های اطلاع رسانی زمانی تایید شد که هیچ پایان نامه، مقاله و یا کتابی با عنوان  فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیه به دست نیامد، هرچند برخی مطالعات به اقتضای موضع به بحث فقه و یا شریعت بطور کلی پرداخته اند و در لابلای موضوعات مورد نظر خود گریزی نیز به فقه و شریعت اسماعیلیان زده اند. بدین ترتیب تنها دسته ای از مطالعات وجود دارند که پیشینه ی مرتبط با موضوع مورد نظر هستند این تحقیقات عبارتند:

  تاریخ و عقاید اسماعیلیه:[1] این کتاب توسط محقق و اسماعیلی شناس معاصر فرهاد دفتری (متولد 1317) به زبان انگلیسی به رشته تحریر درآمد و در سال 1990 م توسط انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ شده است. در سال 1375 شمسی این کتاب بوسیله فریدون بدره ای به زبان فارسی ترجمه شد  و در نشر فرزان روز به چاپ رسیده است. فرهاد دفتری خود می گوید که از دهه 1340 شمسی که در دانشگاه کالیفرنیا تحصیل می کرده و با آثار ولادیمیر ایوانف آشنا شده، رو به تحقیقاتی درباره اسماعیلیه آورده است. کتاب او دارای هفت فصل است که به ترتیب به این مباحث می پردازد: پیشرفت غربیان در مطالعات اسماعیلی، منشأ و تحولات اولیه مذهب تشیع، اسماعیلیه نخستین، اسماعیلیه فاطمی، اسماعیلیه مستعلوی، اسماعیلیه نزاری در دوره الموت و اسماعیلیه نزاری بعد از دوره الموت. کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه به نوبه خود اثر مهمی در شناخت فرقه اسماعیلیه به حساب می آید. به نحوی که باید گفت اثر جامعی درباره این فرقه تا قبل از نگارش این کتاب وجود نداشت و بعد از تالیف کتاب محل بسیاری از ارجاعات محققین و پژوهشگران فرق شد. دفتری در این کتاب به طور مفصل تاریخ این فرقه را بررسی می کند و در لابلای مباحث تاریخی به بررسی عقاید این فرقه نیز می پردازد. گرچه از بین مطالب ذکر شده می توان مباحثی مربوط به اندیشه اسماعیلیان در رابطه با فقه و شریعت نیز کشف نمود، اما این کتاب را نمی توان اثر مستقلی در این باره دانست، اضافه بر اینکه رویکرد فرهاد دفتری در این کتاب و دیگر کتب او که به فارسی ترجمه شده اند، مانند مختصری در تاریخ اسماعیلیه: سنتهای یک جماعت مسلمان،  تاریخ و اندیشه‌های اسماعیلی در سده‌های میانه، افسانه‌های حشاشین، یا، اسطوره‌های فدائیان اسماعیلی و مقالات گوناگون در دائره المعارف ها و مجلات ،تطهیر و توجیه اندیشه و عملکرد اسماعیلیان می باشد، به نحوی که او در مورد فاطمیان تاکید می کند که آنها قائل به همراهی ظاهر و باطن بوده اند و شریعت را رعایت می کردند، اما در مورد شریعت گریزی ها ساکت است. این رویکرد را شاید بتوان در مورد فاطمیان قابل قبول دانست ولی طیف دیگری که در اسماعیلیان، شریعت گریز بوده اند نیز باید بررسی شود. دفتری به دلیل مقام مهمی که در موسسه مطالعات اسماعیلیه لندن دارد، کاملا نسبت به تاریخ این فرقه مثبت اندیش بوده و در برخورد با شریعت گریزی این فرقه یا به اهمال رفتار نموده (مانند آنچه در مورد آقاخان ها گفته می شود) و یا اینکه درصدد توجیه برآمده است (مانند آنچه او در مورد قیامت حسن علی ذکره السلام می گوید).

  اسماعیلیه، مجموعه مقالات:[2] این کتاب که مجموعه ای مقالات درباره فرقه اسماعیلیه می باشد، در سال 1384 شمسی توسط گروهی از نویسندگان مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب نگاشته شده و همراه با مقدمه ای از سوی فرهاد دفتری، توسط انتشارات همین مرکز به چاپ رسید. کتابی که خیلی از مقالاتی که در آن آمده برای اولین بار است که در مطالعات اسماعیلی مطرح می شود. دفتری در مقدمه این کتاب آن را اولین تحقیق مستقل گروهی در مورد اسماعیلیه می داند که بر اساس شیوه های علمی در ایران انجام شده است، که در این صورت اقدامی پیشگامانه در زمینه مطالعات جدید اسماعیلی می داند. نویسندگان این کتاب هرکدام به بررسی بخشی از عقاید و یا نقاط مبهم فرقه اسماعیلیه پرداخته اند. این کتاب را می توان به سه بخش تقسیم کرد که در هر کدام از آن بخش ها می توان سرنخ هایی از مباحث مربوط به فقه و شریعت یافت. بخش اولین کتاب که در مورد اعتقادات است مقالاتی در باب خدا و صفات او، نبوت، امامت، معاد و باطنی گری از دیدگاه اسماعیلیه را دارا است. در این بخش به خصوص در چهار مقاله اخیر می توان مباحث مربوط به این پژوهش را هرچند به طور غیر مستقیم یافت. در بخش دوم این کتاب مقالاتی در باب بعضی از بزرگان اسماعیلی و یا منسوب به این فرقه همچون قاضی نعمان، ابوحاتم رازی، ناصرخسرو، شهرستانی و خواجه نصیر آمده است که به بررسی مذهب، اندیشه و آثار آنها پرداخته است. در این بخش نیز در لابلای این زندگی نامه ها اشاراتی همسو وجود دارد. در بخش سوم نیز دو مقاله درمورد دروزیه و قرامطه آمده است، که در مقاله اولی به مواردی از فقه و شریعت دروزیان که منشعب از اسماعیلیه فاطمی شدند، به طور صریح اشاره شده است و در مقاله دومی نیز اشارتی به شریعت گریزی های قرمطیان شده است. این اثر نیز به دلیل آنکه سعی داشته رویکردی تقریبی مرکز مورد نظر را نسبت به ادیان و مذاهب من جمله اسماعیلیان حفظ کند، نمی تواند اثری کاملا          بیطرفانه در بررسی این فرقه از حیث فقه و شریعت باشد. البته می توان این توجیه را نیز ارائه کرد که عقاید اسماعیلیه در این کتاب بیشتر رنگ و بوی فاطمی دارد که آنها نیز مراعات ظاهر و باطن در کنار هم را معتقد بودند و به شریعت گریزی قرامطه و طیفی از نزاریان و دروزیان بسیار کم پرداخته شده است.

   

   

   

   

  Abstract
  Jurisprudence can be regarded as a base for any religion and denomination. Ismailis as a religious denomination with a historical antiquity has a distinct jurisprudence. The historical process of Ismaili jurisprudence and sharia and its place among theologians and jurisprudents have prompted the researcher to analyze the adherence and non-adherence to Sharia and Jurisprudence by Ismailis, and to answer the main question of what is the role of jurisprudence and shariah in Ismailis view ? The dominant hypothesis to answer this question is that Ismailis according to their own beliefs regarding resurrection meanwhile the Last Imsm is present, they denied fiqh and shariah and when they believed that the Day of Judgment didn't com yet they had accepted fiqh and shariah. The methodology to test this hypothesis is descriptive, analytical and data gathered are collected trough library and receipt taking of written sources. The immediate outcome of this study is to clarify the status of the Ismailis in compliance or failure in obeying sharia, so it can be argued that Qramth did not adhere to it, while in Fatimid beliefs they believed in fiqh and The Druze had left shariah, although they claim to accept it. Tayebi, such as the Fatimids believe in Shariah and Nizaris before the resurrection declaration believed in Shariah but afterwards dropped it somehow.

  Keywords: fiqh - Shariah- appearance- conscience- Ismailis- Qarmathi- Fatimids  - Druze- Bohra- Nizaris
   

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات   1

  1.طرح مسأله.......................................................................................................................................................... 2

  2.سوال اصلی.......................................................................................................................................................... 2

  3.سوال فرعی........................................................................................................................................................... 2

  4.ضرورت و اهداف تحقیق                                                                                                      3

  5.فرضیه تحقیق     3

  6.روش تحقیق      3

  7.محدوده تحقیق   3

  8.پیشینه تحقیق...................................................................................................................................................... .......................................................................................... 4

  9.معرفی و بررسی منابع...................................................................................................................................... 8

  10.تعریف و تحدید واژگان. 16

  11.اجمالی در تاریخ و عقاید اسماعیلیه. 18

  فصل دوم: رویکرد اسماعیلیان نخستین و قرامطه به شریعت   26

  2-1 شریعت در نزد اسماعیلیان نخستین. 27

  2-2 شریعت در منظر قرامطه. 33

  2-2-1 شریعت در جامعه حمدان قرمط.. 35

  2-2-2 توصیف ناصر خسرو از شریعت در جامعه قرامطه. 41

  2-3 فقه و شریعت از منظر اندیشمندان اسماعیلیه نخستین. 46

  سه

  2-3-1 شریعت از منظر ابوحاتم رازی. 46

   

  2-3-1-1 تالیف کتب و مقابله با جریانات شریعت گریز 48

  2-3-2 ابویعقوب سجستانی و شریعت اسماعیلیه. 56

  2-3-2-1 همراهی ظاهر و باطن در آثار سجستانی. 59

  فصل سوم: شریعت مداری فاطمیان  63

  3-1 نقش خلفای فاطمی در ترویج و التزام به شریعت.. 64

  3-1-1 مناصب شرعی امامان اسماعیلی. 67

  3-1-2 ساخت مساجد و برگزاری نماز 67

  3-1-3 اجرای شریعت در جامعه. 68

  3-1-4 نمود شریعت در امور مالی فاطمیان. 69

  3-1-5 بررسی اجمالی رفتارهای شریعت محورانه خلفا 70

  3-2 نقش قاضی نعمان در بسط و تدوین فقه اسماعیلی. 78

  3-2-1 آثار و آراء فقهی قاضی نعمان. 82

  3-2-2 فتاوی شاخص قاضی نعمان. 88

  3-2-3 تداوم جریان فقهی قاضی نعمان. 91

  3-3 شریعت در اندیشه متکلمین فاطمی. 93

  3-3-1 شریعت در اندیشه حمید الدین کرمانی. 93

  3-3-1-1 اندیشه های کرمانی در راحه العقل و الریاض... 96

  3-3-2 شریعت در اندیشه مؤید فی الدین شیرازی. 101

  3-3-2-1 رد قول اباحه گران. 107

  چهار

  3-3-2-2 نمود شریعت در اشعار موید فی الدین. 107

  3-3-3 ناصرخسرو و شریعت اسماعیلیه. 108

  3-3-3-1 اثبات ظاهر و باطن شریعت.. 109

  3-3-3-2 نمود شریعت در اشعار ناصر خسرو 111

  فصل چهارم: دروزیان و شریعت، همراهی یا جدایی   113

  4-1 بررسی شریعت در حیات سیاسی الحاکم. 114

  4-2 شریعت نزد دروزیان در گذشته و امروز 120

  4-2-1 دلایل شریعت گریزی دروزیان. 124

  4-2-2 ارکان شش گانه شریعت دروزیان. 125

  فصل پنجم: مستعلویان و طیبیان؛ ادامه نگرش فقهی فاطمیان  137

  5-1 صلیحیون یمن و شریعت.. 138

  5-2 شریعت مداری بهره های داوودی. 139

  5-2-1 ارکان شریعت بهره ها 141

  5-3 نگاه بهره های سلیمانی به شریعت.. 150

  فصل ششم: نزاریان و دورههای مختلف در شریعت   151

  6-1 حسن صباح و التزام به شریعت.. 152

  6-1-1 فدائیان نزاری و شریعت.. 157

  6-2 اعلام قیامت حسن دوم و الغاء شریعت.. 160

  6-3 جلال الدین و بازگشت به شریعت با رویکرد اهل سنت.. 169

  6-3-1شریعت باوری جلال الدین و برخورد خلیفه و مسلمین. 170

  6-3-2 شریعت در دوران بعد جلال الدین حسن. 171

  پنج

  6-4 نزاریان بعد از الموت، آقاخان ها و شریعت اسماعیلی. 172

  6-4-1 شریعت در عملکرد آقاخان ها 173

  6-4-2 پیروان نزاری آقاخانی و شریعت.. 178

  خاتمه  189

  فهرست منابع و مطالعات   191

   

  منبع:

  قرآن کریم

  ابراهیمی دینانی، غلامحسین، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، تهران، طرح نو، 1379

  ابرو، حافظ، مجمع التواریخ السلطانیه، به اهتمام مدرسی محمد، تهران، انتشارات اطلاعات، 1364

  ابن اثیر، عز الدین علی بن محمد ، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، دار بیروت، 1965م

  ابن الجوزی، ابوالفرج، المتنظم فی تاریخ الأمم و الملوک، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1992م

  ابن بابویه، محمد بن على‏، کمال الدین و تمام النعمه ، تهران‏، اسلامیه‏، چاپ دوم‏، 1395 ق‏

  ابن تغری بردی، جمال الدین ابوالمحاسن، النجوم الزاهره فی ملوک مصر والقاهره ، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1992م

   ابن خلکان، ابی العباس شمس الدین احمد بن محمد، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، بیروت، دار الفکر

   ابن عذاری، البیان المغرب فی اخبار الاندس و المغرب، بیروت، دار الثقافه، 1983م

  ابن عنبه، احمد بن علی، عمده الطالب فی انساب آل ابیطالب، بیروت، دار المکتبه الحیاه ، بی تا

  احمد، عزیز، تاریخ تفکر اسلامی در هند، ترجمه نقی لطفی و محمد جعفر یاحقی، تهران، 1367، انتشارات کیهان با همکاری شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

  الامین، حسن، الاسماعیلیون و المغول و نصیرالدین الطوسی، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، 141ه

  انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، 1387

  بدوی، عبد الرحمن، تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام، ترجمه حسین صابری، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 1374

  بزون، حسن، القرامطه بین الدین و الثوره، بیروت، موسسه الانتشار العربی، 1997م

  بغدادی، عبد القاهر، الفرق بین الفرق(تاریخ مذاهب اسلامی)ترجمه دکتر محمد جواد مشکور، تبریز، کتابفروشی حقیقت، 1333 ه.ش.

  بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، بیروت، المکتبه العصریه، 1419 ه

  بوس، ماهر، آقاخان ها، مترجم محمود هاتف، تهران، کتاب سرا، 1376

  بهمن پور، اسماعیلیه از گذشته تا حال، تهران، انتشارات فرهنگ مکتوب، 1386

  بیهقی، محمد بن حسین، تاریخ بیهقی، به تصحیح دکتر علی اکبر فیاض، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1356

  تارم؛ میثم، تاریخ و عقاید اسماعیلیه آقاخانیه، 1381، انتشارات مرکز کرمان شناسی، کرمان

  تامر، عارف، اسماعیلیه و قرامطه در تاریخ، ترجمه و تعلیق از دکتر حمیرا زمردی، تهران، 1377 انتشارات جامی

  تامر، عارف، القرامطه بین الالتزام و الانکار، دمشق، دارالطلیعه الجدیده ،1996

  تامر، عارف، تاریخ الاسماعیلیه، لندن، ریاض الرئیس للکتب و النشر، 1991

  توسی، خواجه نظام الملک، سیاست‏نامه، به تصحیح دکتر جعفر شعار، تهران، انتشارات جیبی، 1364ش

  جان احمدی، فاطمه، ساختار نهاد دینی فاطمیان در مصر، تهران، نشر علم، 1388

  جمعی از نویسندگان، دانشنامه کلام اسلامی، قم، موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق، 1387

  الجویر، محمد بن احمد، الاسماعیلیه المعاصره ، الاصول- المعتقدات- المظاهر الدینیه و الاجتماعیه، ریاض، مکتبه الرشد ، 1417ه

  جوینی، علاءالدین عطاملک محمد بن محمد؛ تاریخ جهان گشای جوینی، بر اساس نسخه محمد قزوینی، به اهتمام احمد خاتمی، تهران، نشرعلم، 1387

  چلونگر، محمد علی، زمینه های پیدایش خلافت فاطمیان، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381

  حسن، حسن ابراهیم و طه احمد شرف، عبیدالله المهدی امام الشیعه الاسماعیلیه و موسس دوله الفاطمیه فی بلاد المغرب، مکتبه النهضه المصریه ، بی تا

  حسن، حسن ابراهیم، تاریخ الدوله الفاطمیه... ، قاهره، مکتبه النهضه المصریه، 1958 م 

  حسین، محمد کامل، طائفه الدروز، تاریخها و عقایدها، قاهره، دار المعارف، 1962م

  خطیب، محمد احمد، عقیده الدروز عرض و نقض، ریاض، دار عالم الکتاب، 1989م

  دفتری، فرهاد، افسانه های حشاشین یا اسطوره های فداییان اسماعیلی، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، نشر فرزان روز، 1385

  دفتری، فرهاد، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، نشر فرزان روز، 1376

  دفتری، فرهاد، مختصری در تاریخ اسماعیلیه، سنت های یک جماعت مسلمان، تهران، نشر فرزان روز، 1378

  دوخویه، میخائیل، قرمطیان بحرین و فاطمیان، ترجمه محمد باقر امیرخانی، تهران، سروش، 1371

  رازی، ابوحاتم، اعلام النبوه ، مصحح غلامرضا اعوانی، تهران، موسسه پژوهشی حکمت ایران، 1381

  رازی، ابوحاتم؛ الزینه، ترجمه علی آقانوری، گرایشها و مذاهب اسلامی در سه قرن نخست هجری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1382

  رازی، ابی حاتم احمد بن حمدان، الاصلاح، به اهتمام دکتر حسین مینوچهر و دکتر مهدی محقق، تهران، انتشارات موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیل کانادا، 1377

  ربانی گلپایگانی، علی، فرق و مذاهب کلامی، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1383

  الزعبی، محمد علی، الدروز ظاهرهم و باطنهم، بیروت، چاپ دوم، 1972م

  زکار، سهیل، اخبار القرامطه فی الاحساء – الشام – العراق – الیمن، ریاض، دار الکوثر، 1410ه

  زوزنی، حمزه بن علی، رسائل الحکمه، لبنان، دار لأجل المعرفه، دیار عقل، 1986

  سبحانی، جعفر؛ بحوث فی الملل و النحل،  بیروت، الدارالاسلامیه؛ 1411ق

  سجستانی، ابویعقوب؛ الافتخار؛ تحقیق از اسماعیل قربان حسین پونا والا؛ بیروت؛ دار الغرب الاسلامی؛ 2000 م

  سجستانی، الافتخار،  تحقیق و تقدیم از دکتر مصطفی غالب، بیروت، دارالاندلس، بی تا

  سجستانی، کشف المحجوب، تهران، انستیتو ایران و فرانسه، 1327 ش

  سیف آزاد، عبدالرحمن، تاریخ خلفای فاطمی، تهران، اداره مجله ایران باستان، 1341 ش

  شاه خلیلی، امیر حسین، رساله هفت رکن دین در عبادت اهل یقین، تهران، نشر چشم انداز، 1386

  یحیی الامین، شریف، فرهنگنامه فرق اسلامی، ترجمه محمد رضا موحدی، تهران، انتشارات باز، 1378

  شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366

  شهرستانی، محمد بن عبد الکریم بن أبی بکر أحمد، ملل و نحل، بیروت، دار المعرفه ، 1404

   شیرازی، موید فی الدین، المجالس المویدیه للموید فی الدین شیرازی، تلخیص حاتم بن ابراهیم، تحقیق محمد عبدالقادر، قاهره، دارالثقافه للطباعه و النشر،  1975م

  شیرازی، موید فی الدین، دیوان داعی الدعاه ، تحقیق محمد کامل حسین، بیروت، دارالانتظار، 1996م

  شیرازی، موید فی الدین، مجالس المؤیدیه، تحقیق و تعلیق محمد عبدالغفار، مکتبه مدبولی، قاهره، 1414

  صدر حاج جوادی، احمد، دائره المعارف تشیع، تهران، نشر شهید سعید مجتبی، 1375

  الصنهاجی، ابی عبدالله محمد، اخبار ملوک بنی عبید و سیرتهم، تاریخ فاطمیان، ترجمه حجت الله رودکی، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1378

  طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، بیروت، دار التراث 1967م

   عثمان، هاشم، اسماعیلیه بین الحقایق و الاباطیل، بیروت، موسسه اعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 1419ق

  عرب احمدى؛ امیر بهرام، شیعیان تانزانیا دیروز و امروز، تهران، الهدی، 1379

  عزام، أمجد، الموحدون الدروز بین الخطاء و الصواب، دمشق، دارالاوائل ، 2009

  عزیز النصر، عبدالمنعم، جذور حرکه القرامطه، تاریخهم و تاریخ دعاتهم، بغداد، مطبعه اسد، 1986م

  عمادالدین، ادریس، زهر المعانی، تحقیق مصطفی غالب، بیروت، الموسسه الجامعیه، 1991م

  غالب، مصطفی، اعلام الاسماعیلیه، بیروت، دار الیقظه العربیه،1964

  غالب، مصطفی؛ تاریخ دعوه الاسماعیلیه، بیروت، دارالاندلس، 1965م

  غزالی، ابو حامد محمد، فضائح الباطنیه، تحقیق عبد الرحمن بدوی، کویت، مؤسسه دار الکتب الثقافیه ، بی تا

  فرقانی، محمد فاروق، تاریخ اسماعیلیان قهستان، تهران، 1381، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  فرمانیان، مهدی، اسماعیلیه، تاریخ و عقاید، قم، نشر ادیان، 1386

  فضل الله همدانی، رشیدالدین، جامع التواریخ، تصحیح محمد روشن، تهران، انتشارات میراث مکتوب، 1387

  قاضی نعمان، ابو حنیفه نعمان بن محمد المغربی التمیمی، الایضاح، تقدیم و اعداد محمد کاظم رحمتی، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1428 ه

  قاضی نعمان، ابوحنیفه نعمان بن محمد المغربی التمیمی، کتاب الاقتصار، بیروت،دارالاضواء، 1416 ه

  قاضی نعمان، ابوحنیفه، اختلاف اصول المذاهب، تحقیق مصطفی غالب، دارالاندلس، بیروت، بی تا

  قاضی نعمان، ابوحنیفه، افتتاح الدعوه، تونس، الشرکه التونسیه، بی تا

  قاضی نعمان، المجالس و المسایرات، بیروت، دار الغرب الاسلامی، 1997م

  قاضی نعمان، تأویل الدعائم، بیروت، دارالاضواء، 1995م

  قاضی نعمان، دعائم الاسلام و بیان حلال و حرام و قضایا و احکام، مقدمه علی اصغر فیضی، ترجمه عبدالله امیدوار، تهران، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1372ش

   قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق اصغر علی فیضی، قاهره، دار المعارف، 1963م

  قبادیانى مروزى،‏ ناصر خسرو، سفر نامه ناصر خسرو، تهران، انتشارات زوار، 1381 ش

  قبادیانی، ناصر خسرو، دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1384

  قبادیانی، ناصر خسرو، گشایش و رهایش، نشرجامی، 1363

  قبادیانی، ناصر خسرو، وجه دین، کتابخانه طهوری، 1348  

  قمی، سعد بن عبدالله؛ المقالات و الفرق، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1361

  کاشانی، زبده التواریخ، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1366

  کرمانی، احمد بن عبدالله، الریاض فی الحکم بین (الصادین)، بیروت، دار الثقافه، 1960م

  کرمانی، احمد بن عبدالله، راحه العقل، تحقیق مصطفی غالب، بیروت، دارالاندلس، 1983م

  کرمانی، احمد بن عبدالله، مجموع رسائل الکرمانی، تحقیق مصطفی غالب، بیروت، موسسه الجامعیه، 1987م

   کشی، محمد بن عمر، ‌اختیار معرفه الرجال المعروف برجال الکشی،تلخیص طوسی، أبی جعفر محمد بن حسن بن علی،‌ تصحیح و تعلیق حسن مصطفوی، مشهد، دانشگاه مشهد، ‌1348 ش

  کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، قم، دار الحدیث، 1429 ق

  حامدی، ابراهیم بن حسین، کنز الولد، تحقیق مصطفی غالب، دارالاندلس، بیروت، 1416 ه

  گروه مذاهب اسلامی، اسماعیلیه، مجموعه مقالات، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1380

  لوئیس، برنارد، اسماعیلیان، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی، 1386

  لوئیس، برنارد، و دیگران، نهضت قرامطه، ترجمه یعقوب آژند، تهران، موسسه میراث ملل، 1368

  لوییس، برنارد، لویی ماسینیون و دیگران، اسماعیلیان در تاریخ، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی، 1363

   مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الانوار، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ سوم،  1403ق

  متز، آدام، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجری، انتشارات امیرکبیر، 1362

  محمد الشعکه، مصطفی، اسلام بلا مذاهب، بیروت، 1979م

  مستوفی، حمد الله بن ابى بکر بن احمد، تاریخ گزیده، تحقیق عبد الحسین نوایى، تهران، امیر کبیر، چ سوم، 1364ش‏

  مشکور، محمد جواد، تاریخ شیعه و فرقه های اسلامی تا قرن چهارم، تهران، انتشارات اشراقی، 1385

  مصادر العقیده الدرزیه حامد بن سیرین، لبنان، دیارعقل دار «لأجل المعرفه »، 1985

  معین، محمد، فرهنگ فارسی دکتر محمد معین، تهران، ج2، امیرکبیر، 1388

  مقریزی، تقی الدین احمد بن علی، اتعاظ الحنفا باخبار الائمه الفاطمیین الخلفا، تحقیق دکتر جمال الدین شیال، چاپ دوم، قاهره، المجلس الأعلی للشؤن الاسلامیه، 1996م

  موسوی الخمینی، روح الله، آداب الصلوه ، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی ره

  موسوی بوجنوردی، محمد کاظم، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1367

  ناصری، عبدالله، فاطمیان در مصر، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379

  نجلا م. ابوعزالدین، تحقیقی جدید در تاریخ، مذهب و جامعه دروزیان،ترجمه احمد نمایی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،1372

  نصر، مرسل، الموحدون الدروز فی الاسلام، دارالاسلامیه، بیروت، 1417 ه

  نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد، روضه التسلیم، پاریس، موسسه اسماعیلیان، 1996م

  نوبختی، فرق الشیعه، ترجمه دکتر محمد جواد مشکور، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1352

  نیشابوری، محمد کریم، التنبیهات الجیله فی کشف الاسرار الباطنیه، تاریخ و عقاید فرقه آخانیه، تحقیق حسین حسنی بیرجندی، قم، دارالتفسیر، 1386

  واکر، پل ای، ابویعقوب سجستانی متفکر و داعی اسماعیلی، ترجمه فریدون بدره ای، نشر فرزان، تهران،  1377

  واکر، پل ای، پژوهشی در یکی از امپراتوری های اسلامی، ترجمه فریدون بدره ای، نشر فروزان، تهران، 1383

  واکر، پل ای، حمید الدین کرمانی، تفکر اسماعیلیه در دوره الحاکم بامرالله، ترجمه فریدون بدره­ای، نشر فرزان روز، تهران، 1379

  هاجسن، مارشال گ . س، فرقه اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1387

  هاجسن، مارشال، فرقه اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، 1369

  هاسبرگر، آلیس سی، ناصرخسرو لعل بدخشان، ترجمه فریدون بدره ای ، تهران، نشر فروزان، 1390

  هالیستر، جان نورمن، تشیع در هند، ترجمه آزرمیدخت مشایخ فریدنی، مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1373

  هاینتس، هالم، فاطمیان و سنتهای تعلیمی و علمی آنان، ترجمه فریدون بدره‏ای، تهران، نشر فرزان روز، 1377

  هاینس، هالم، تشیع، ترجمه محمد تقی اکبری، قم، نشر ادیان، 1384

  مجلات و پایان نامه ها:

  اصفهانی، ر.ج؛ گزارشی مختصر پیرامون فرقه اسماعیلیه، مجله نور علم، دی 1366، شماره 24

  جهانتاب، مهدی؛ جزوه درون سازمانی آشنایی با فرقه بهره، مجمع جهانی اهل بیت، 1381ش

  چلونگر، محمدعلی؛ نقد و بررسی اباحی گری فاطمیان؛ مجله دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان شماره 26و27

  خواتی، محمدشفق؛ اسماعیلیه در افغانستان، طلوع ،  پاییز 1382، شماره 7

  دفتری، فرهاد؛ هفت آسمان، زمستان 1381، شماره 16

  راجانی، کمیل؛ بهره ها در بستر تاریخ و اندیشه، پایان نامه جامعه المصطفی العالمیه، 1387

  روحی میرآبادی، علی رضا؛ دور قیامت در نظر اسماعیلیان نزاری، مجله تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم، شماره 11

  الشامی،ابراهیم؛ الصلیحیون ودورهم فی نشرمذهب الاسماعیلی مع­ترکیز علی­دور الملکه اروی، مدرسه الامام خمینی

  شاه خلیلی، امیر حسین؛ تاریخ الموت و اعتقادات شیعه اسماعیلی، مجله حافظ، خرداد1384، شماره 15

  شرفی، محبوبه؛ اسماعیلیان نزاری واعاده شریعت، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، پاییز 1381،  شماره 43  

  صابری، حسین؛ غالیان، تاریخچه و مناسبات فکری با شیعه امامیه، مجله مشکوه ، شماره 82

  عرب احمدی، امیر؛ بررسی تاریخ تطور و اصول عقاید شیعیان بهره داوودی، شیعه شناسی،  بهار 1387، شماره 21

  عرب احمدی، امیر؛ آشنایی با شیعیان بهره داوودی، اخبار شیعیان، اردیبهشت 1388، شماره 42

  میرآقایی، سید جلال؛ شناخت بهره اسماعیلیه (پایان نامه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم) 1388

  یوسفی، علی؛ فرهنگ و تمدن آسیا، سال دوم، اردیبهشت 1380، شماره 3

  سایت ها:

  www.irismaili.net.

  www.cgie.org.ir

  www.mumineen.org

  www.alavibohra.org/the%20timings%20for%20the%20namaaz.htm

  www.alavibohra.org/Salaat%20Namaz.htm

  www.dawoodi.bohras.com/library/bohra_literature

  www.media.mumineen.org/images/dua/rosa_niyat.gif

  www.encyclopediaofismailis.com


موضوع پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, نمونه پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, جستجوی پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, فایل Word پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, دانلود پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, فایل PDF پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, تحقیق در مورد پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, مقاله در مورد پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, پروژه در مورد پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, پروپوزال در مورد پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, تز دکترا در مورد پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, پروژه درباره پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, گزارش سمینار در مورد پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف, رساله دکترا در مورد پایان نامه فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان (بررسی رویکردهای مختلف

پايان نامه کارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش(گرايش تعليم و تربيت اسلامي) خرداد 1394 چکيده       در جامعه کنوني مباحث پيرامون دين و اعتقاد و عدم اعتقاد به دين

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان شهريور1393   در دوران صفويه شاه اسماعيل مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي سلسله صفوي اعلام کرد. تداوم و عمر طولاني اين سلسله و استحکام

پایان‌نامه برای دریافت درجه‏ی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیّات فارسی چکیده مسأله فهم از زمانی که بشر برای انتقال پیام به نوشتن پرداخت، محل جدل بوده است. در این میان، دانش تأویل (هرمنوتیک) و نیز مباحث کیفیت فهم قرآن مجید به‏ویژه در آیات متشابه و مجمل و باطن آیات در حوزه‏ی اسلامی بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) بین نحله‏های کلامی شایان توجه است. در میان فرق اسلامی، کلام اسماعیلیه که ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عرفان اسلامی چکیده: از منتقدان مهم اهل سنت در قرن ششم ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی (متوفی597) است. وی قسمت اعظم کتاب "تلبیس ابلیس" را به نقد آراء و آداب سلوک و رفتار صوفیان اختصاص داده است. به نظر او از جمله خدعه های شیطان با صوفیان ترک کسب و کار و نکاح، عزلت نشینی، پوشیدن خرقه و رواج سماع، نظر بر احداث اعتقاد به حلول و اتحاد و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مذاهب فقهی چکیده زن با عناوین متعدد مانند زوجه، دختر، خواهر و ... وارث قرار می گیرد. مذاهب اسلامی دو نظام عمده برای تقسیم ارث بیان داشته اند که تفاوت های چشمگیری در عناوین وارثان و از جمله زنان ایجاد می کند. بیشترین عنوانی که در مذاهب اسلامی مورد بحث قرار گرفته، ارث زوجه می باشد. این نوشتار بر آن است با مقایسه ای توصیفی و استنادی، همه عناوین مربوط ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مديريت آموزشي سال 1388 عنوان تحقيق       بررسي تأثير نگرش ديني ( مثبت و منفي ) بر تفکر انتقادي دانشجويان رشت? علوم تربيتي دانشگاه

پایان نامه، برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A"رشته تولید سیما چکیده تحقیق: نشر آموزه های دین اسلام، از ضروری ترین عوامل بقاء و تداوم این آیین توحیدی می باشد. تبلیغ و اطلاع رسانی این مفاهیم و مبانی دینی، مهمترین راهکار نشر و ایقاء آن می باشد. با شروع غیبت امام زمان(عج)، روحانیون به عنوان نائبان آن حضرت، به این رسالت مهم پرداختند و می پردازند؛ در عصر غیبت، روحانیون مسلمان، به ...

چکیده تحقیق و پژوهش حاضر به منظور بررسی آموزه های اخلاقی(فضایل)در دو دفتر اوّل و دوّم مثنوی صورت گرفته است. در تمام جوامع انسان و در همه قرون و اعصار اخلاق به عنوان رکن جامعه محسوب می شود و دارای اهمیت فراوانی است و اهمیت آن ربطی به ادیان و مذاهب و جامعه خاصی ندارد بلکه در تمام طول تاریخ و در تمام ادیان و جوامع فضیلت های اخلاقی را ستایش و رذیلت هی اخلاقی را نکوهش می نماید. روش ...

(M.A) فقه و مبانی حقوق اسلامی پایان نامه کارشناسی چکیده اختلال وسواس فکری عملی (OCD) که از دسته ی اختلالات اضطرابی محسوب می شود، یک ناهنجاری رفتاری و شخصیّتی است که از دیر باز، جنبه های گوناگون زندگی بشر را تحت تأثیر عوارض مستقیم و غیرمستقیمِ خود قرار داده است. محتوای این وسواس ها که منعکس کننده ی نگرانی ها ودغدغه های مردم در هر فرهنگی می باشد، عمدتاً جنبه ی مذهبی داشته است. صرف ...

M.Aپايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد گرايش فلسفه وحکمت اسلامي سال 1386 بيان مسئله: سپاس فراوان آفريدگاري را سزاست که جهان هستي را همسان و هماهنگ با احتياجات ونيازهاي بشر سامان داده وب

ثبت سفارش