پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت

word 551 KB 32778 81
مشخص نشده کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۶۴,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

        

       کارت امتیاز متوازن چهار چوبی است برای تشریح فعالیتهای یک سازمان از چهار جنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت میگیرد ، هدف اصلی در این تحقیق ، بررسی وضعیت شاخصها وجنبه های کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت پاسارگاد   می باشد ،تحقیق حاضر از دو سئوال تشکیل شده است .

         1-وضعیت شاخص ها در هرجنبه چگونه است ؟

          2-کدام یک از جنبه مطرح در کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت پاسارگاد وضعیت مناسبی دارد ؟

     برای جمع آوری اطلاعات در جنبه مشتریان از پرسشنامه  ودرجنبه های دیگر( مالی ، فرآیندهای داخلی ، رشد و توسعه) ازاسناد و مدارک موجود در شرکت استفاده شده است پس از بررسی های لازم و توزیع و جمع آوری پرسشنامه و تجزیه وتحلیل نتایج به کمک نرم افزار آماری SPSS  از روش آمار توصیفی برای جنبه مشتریان ، برای سه جنبه دیگرازروش  محاسبات جداول طبق فرایند BSC استفاده شده  است طبق نتایج حاصله وضعیت شاخصها و جنبه ها به ترتیب ذیل می باشد .

  1-مالی

  2- فرآیند های داخلی

  3- مشتریان

  4- رشد و توسعه 

   

  1-مقدمه

  با توجه به محیط پویایی که اکنون بر صنعت و سازمانها در جهان حاکم است تغییر سریع شرایط محیطی، سازمانها و حتی دولتها و کشورها را برای بقا و توسعه به چالش می کشد و در این میان راهکارهای زیادی وجود دارد که می توان با استفاده از آنها به یک روش مدرن و اجرایی جهت مدیریت عملکرد[1] دست یافت .

   بر این اساس روش کارت امتیازی متوازن مطرح گردیده است که جهت تبدیل استراتژی به عمل می باشد ، به عبارتی دیگر روش مذبور تکنیکی  جهت عملیاتی ساختن آرمان ، ماموریت و استراتژی های سازمان ها بوده ،  چشم انداز آینده شرکت حوزه اصلی بررسی های روش کارت امتیاز متوازن می باشد .

  کارت امتیاز متوازن صرفاً نقش کنترلی نداشته است بلکه  با تاکید بر چهار رکن اصلی که در اکثر سازمانها جزء پایه های ساختار سازمانی  می باشد روشی را تدوین نموده است که در نهایت با شاخص گذاری و اندازه گیری آنها می توان نبض یک سازمان را بدست آورد و تمهیدات لازم را اندیشید.

   

  بیان مسئله

  با عنایت به این واقعیت که سرعت رشد علوم و فناوری در دهه های اخیر سرعت چشم گیری پیدا کرده است و محیط پیرامون ما دائماً در حال تغییر بوده و ناگزیر سازمانها و واحدهای صنعتی باید خود را با تغییرات پیرامون تطبیق داده تا بتوانند بقا و توسعه خود را تضمین کنند ، بی گمان هر سازمان یا واحد صنعتی بنابر بضاعت و جایگاهی که دارد سیاستی فراخور را بر می گزیند و سیستمی را جهت تحلیل و برنامه ریزی برای تحقق آینده مطلوب خود انتخاب خواهد کرد در این راستا می توان به سیستم کارت امتیازی متوازن اشاره نمود ، در سال 1992 توسط آقایان کاپلان[2]، نورتن[3] تدوین و منتشر شد ، اشاره کرد که با گذشت زمان  این سیستم تکامل یافت و اکنون به عنوان یک ابزار قدرتمند در دست مهندسان سیستم قرار دارد.

  سیستم کارت امتیاز متوازن  بر چهار رکن اساسی که در اکثر سازمانها وجود دارد پایه گذاری شده است ،  به عبارت دیگر بقا و توسعه یک سازمان را در تحلیل و برنامه ریزی بر روی این چهار رکن پایه گذاری  شده است .

  1- دیدگاه مالی  :  در این دیدگاه راهکارهایی جهت افزایش سودآوری و کاهش هزینه تولید شده محصول تاکید می شود و همچنین رضایت و سودآوری سهامداران و ذینفعان نیز در دستور کار قرار می گیرد.

  2- دیدگاه مشتری :  در ‌این دیدگاه در پی راهبردی است جهت افزایش تعداد مشتریان و همچنین در افزایش رضایت مشتریان به طوری که سازمان بتواند حداکثر سهم خود را از بازار برداشت کند.

  3 – دیدگاه فرایند داخلی  :  این جنبه به شناسایی و پایش فرایندهای داخلی سازمان می پردازد به طوری که تمام فرایندهای اداری، تولیدی و خدماتی آنالیز شده و بهترین روش را که منجر به افزایش رضایت عمومی انتخاب می گردد.

   4 – دیدگاه رشد و توسعه : در این دید توجه ویژه ای به مهارتها و دانش فنی منابع انسانی خواهد شد ، به طوری که با تجهیز نیروی انسانی به دانش فنی روز و تجهیزات نوین درصد تحقق جنبه های دیگر تسهیل خواهد شد. (پیتر نورتن ، رابرت کاپلان[4] 2002 ، 48-41 )

      پس از طرح این چهار دیدگاه مسیر حرکت در یک سازمان مشخص است ،  اما برای اندازه گیری مسیر پیموده شده، نیاز به شاخصهایی است ، با استفاده از آن بتوان تغییرات را اندازه گیری کرد. در جنبه مالی می توان افزایش سود خالص را در سال به عنوان شاخص ،  در نظر گرفت و با اندازه گیری آن می توان درصد پیشرفت برنامه های واحد مالی را اندازه گیری نمود .

  در دیدگاه مشتریان می توان رضایت مشتریان را به عنوان شاخص ، اندازه گیری نمود ، افزایش تعداد مشتریان و مقدار خرید آنها در سال می تواند درصد پیشرفت برنامه ها در امور مشتریان را به ما نشان دهد .

  در قسمت فرآیندهای داخلی می توان در هر قسمت که تغییراتی صورت می گیرد، با اندازه گیری شاخص مربوطه مقدار آن را اندازه گیری کرد. از جمله کاهش زمان بارگیری قیر با استفاده از حمل و نقل ریلی که همگی قابل اندازه گیری هستند .

  درآخرین مورد یعنی رشد و توسعه ، تولید و فروش دو میلیون قیر به کشورهای آسیایی و کسب دانش و تجربه روز را به عنوان شاخص اندازه گیری در نظر گرفت. با اندازه گیری شاخصها درصد پیشرفت برنامه واحد رشد و توسعه اندازه گیری می گردد.

  پژوهشگر بر این باوراست ، که مدل ارزیابی متوازن تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می باشد ،کارت امتیازی متوازن صرفاً نقش کنترلی نداشته است و معیارهای آن برای توصیف عملکرد گذشته بکار نمی رود بلکه این معیارها ابزاری جهت تبین استراتژی سازمان می باشد،که با هماهنگی فعالیتها در سطوح مختلف سازمان امکان دستیابی به اهداف سازمانی را میسر می سازد. مسائلی که پژوهشگر را برآن داشته که تحقیق حاضررا در این شرکت انجام دهد، ارزیابی جنبه ها و شاخصهای کارت امتیاز متوازن، که براساس استراتژی شرکت نفت پاسارگاد تدوین شده ،که در شکل1-1 از مدل اجرایی کارت امتیاز متوازن نشان داده شده است ( استیفان والتر 2000 ، 90 )[5]

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه  1

  2-1- بیان مسئله  12

  3-1- چهار چوب نظری  15

  4-1- اهداف تحقیق  15

  5-1- سوالات تحقیق  15

  6-1- ضرورتهای خاص انجام تحقیق  15

  7-1 - واژه های خاص   16

  فصل دوم : ادبیات تحقیق

  1-2- مقدمه  18

  2-2-کارت امتیازی متوازن 19

  3-2-مزایای کارت امتیازی متوازن 20

  4-2- دلایل عدم اجرای استراتژی های تدوین شده در سازمان 22

  1-4-2- عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت  22

  2-4-2- موانع مدیریتی  22

  5-2- موانع عملیاتی (عدم یکپارچگی) 22

  6-2- موانع کارکنان 23

  7-2- سیر تکامل کارت امتیاز متوازن 25

  8-2-کاربرد کارت امتیازی متوازن در سازمان 26

  9-2- کارت امتیازی متوازن مدل برتر 29

  10-2- زندگی با کارتهای امتیازی  30

  1-10-2- ایجاد و بکارگیری کارتهای امتیازی – نمایی فرآیندی  30

  11-2- آماده سازی پروژه 30

  12-2- نیازمندیهای شاخص   32

  الف

   

  13-2- مقایسه دومدل از نظر منشا پیدایش، مسیر، هدف، رویکرد و عوامل موفقیت  34

  14-2- بررسی مقایسه بین دو مدل با استفاده از پنج سوال اوتلی  35

  15-2- چرا باید با هر دو مدل کار کرد؟ 37

  16-2- استفاده ترکیبی از کارت امتیاز متوازن و مدل سرآمدی 38

  17-2- کاربردIT در کارت امتیازی متوازن 40

  1-17-2- نرم افزار به عنوان یک راه حل  40

  2-17-2- ارزیابی راه حل های مختلف   41

  18-2 برنامه ریزی  41

  1-18-2 ابعاد مختلف یک برنامه  42

  2-18-2 اهمیت بر نامه ریزی  43

  3-18-2 ماهیت بر نامه ریزی  43

  4-18-2- محصول بر نامه ریزی  43

  5-18-2 انواع بر نامه ریزی  44

  1-4-5-18-2- برنامه ریزی پاسخگو 46

  2-4-5-18-2- برنامه ریزی منفعل  47

  3-4-5-18-2- برنامه ریزی فعال  47

  19-2- برنامه ریزی منابع انسانی  48

  20-2- برنامه ریزی از نقطه نظر مدت و نحوه اجرا 49

  21-2- انواع دیگر برنامه ریزی  50

  22-2- فرآیند ایجاد کارت امتیاز متوازن 50

  1-22-2- پشتیبانی و مشارکت  51

  2-22-2- ترکیب گروه پروژه 51

  3-22-2- گستردگی پروژه 52

  4-22-2-بنا کردن کارت امتیاز متوازن بر اساس استراتژی سازمان 52

  5-22-2- ارتباط با سیستم فعلی کنترل  52

   

   

  ب

   

   

   

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق

  1-3- مقدمه  53

  2-3 –  روش تحقیق  53

  3-3 جامعه آماری  54

  4-3- نمونه آماری  54

  5-3- روش نمونه گیری  55

  6-3-روشها و ابزارهای گردآوری اطلاعات  57

  1-6-3 – پرسشنامه  57

  7-3- بررسی روایی و پایایی تحقیق  58

  1-7-3 – روایی پرسشنامه های تحقیق  59

  2-7-3- پایایی پرسشنامه تحقیق  59

  8-3-روش تجزیه و تحلیل دادهها 60

  1-8-3-تحلیل در جنبه مالی  61

  2-8-3-تحلیل در جنبه  مشتریان 61

  3-8-3-تحلیل در جنبه فر آیندهای داخلی  61

  4-8-3-تحلیل در جنبه رشد و توسعه  62

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها

  1-4 – مقدمه  63

  2-4 تجزیه تحلیل سئوال اول تحقیق  64

  3-4 - تجزیه تحلیل سئوال دوم تحقیق  83

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5مقدمه  86

  2-5 – سئوال اول تحقیق  86

  1-2-5 – بررسی شاخصها  در جنبه مالی  86

  2-2-5-  بررسی شاخصها در جنبه مشتریان 87

  3-2-5-  بررسی شاخصها درجنبه فرایند های داخلی  87

  4-2-5 –  بررسی شاخصها در جنبه رشد و توسعه  88

  3-5- نتیجه گیری از سئوال اول تحقیق  88

  4-5 – سئوال دوم تحقیق  89

  1-4-5- جنبه مالی  89

  2-4-5 – جنبه فرایند های داخلی  89

  3-4-5- جنبه مشتریان 90

  4-4-5- جنبه رشد و توسعه  90

  5-5- نتیجه گیری از سئوال اول تحقیق  90

  6-5 – پیشنهادات به سازمان 91

  7-5 – پیشنهادات به تحقیقات آتی  91

  8-5 – محدودیتهای پژوهشی  92

  ضمائم و پیوست ها

  فرم سنجش رضایت مشتریان 93

  منابع وماخذ

  فهرست منابع فارسی..............................................................................................................................................................84 فهرست منابع غیر فارسی..............................................................................................................................................................85

   

  منبع:

  جهان بین، افشین و صادقی، رویکردهای خودارزیابی و فنون اجرایی آن ، انتشارات مهندسین مشاور روش سازان صنعت ،تهران ، 1385

  الوانی، سید مهدی ، اصول مدیریت عملکرد ، انشارات نی ، تهران ، 1380

  خاکی (1382)، روش تحقیق ، چاپ اول، تهران ، انتشارات بازتاب

  بختیاری ، ب ، 1383 ، ارزیابی متوازن ، تدبیر ، شماره 150

  بختیاری ، ب ، 1385 ، سازمان استراتژی محور ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

  شباهنگ ،ر، ابراهیمی سرو علیا ، م ، 1384 ، طراحی و اجرای BSC   به عنوان سیستم جامع ارزیابی عملکرد ، اقتصاد و مدیریت شماره 67

  نمازی ، م ، رمضانی ، 1382 ، ارزیابی متوازن در حسابداری ، مجله علوم اجتماعی و انسانی ، دانشگاه شیراز ، دوره نوزدهم ، شماره 2

  نجفی ، حقی ، ج، 1382 ، روش ارزیابی متوازن عملکرد رویکرد نوین مدیریت استراتژی ، تدبیر شماره 151

  سلیمانی ، کارت امتیاز متوازن ، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ، تهران ، 1384

   

   

   

   

   

   

   

  منابع خارجی :

   

   

   

  1- the the balanced score card : translating strategy into action , by roberrt s . Kaplan and david . Norton , harvarrd business school press 1996.

   

  2- performance measurement & control systems for implementing strategy : text & cases by Robert simons , Antonio Davila and Robert s. Kaplan , prentice hall college div. , 1999

   

  3- performance drivers: a practical guide to using the balanced scorecard by nils- goran olve , jan roy and magnus wetter , john wiley & sons 1999.

   

  4- balanced score card in the federal government by james b whittaker , management concepts , inc,2000

   

  5- the consultant is scorecard : tracking results and bottom- line impact of consulting projects by jack Phillips , mcgraw hill 2000

   

  6-the strategy focused organization : how balanced scorecard companies thrive in the new business environment by Robert s . Kaplan and david p . Norton , Harvard business school press ,2000

   

  7- the hr scorecard : linking people , strategy , and performance by brian e . becker , mark a . huselid and dave Ulrich , Harvard business school press , 2000

   

  8- burke , w , warner , a . and litwin , g . (1992) A causal  model of organizational performance and change.

   

  9- Kaplan, r,s. and Norton , d.p.the balanced scorecard- measures the drive performance . 1992

   

  10-kaplan  , r.s and Norton , d. p, (1996) using the balanced scorecard as a strategic management system .

   

  11- butler .A, letza , s. r & neale , B, (1997) linking the balanced scorecard to strategy .

   

  12- stifan waltere,(2000) , the balanced score card institute .

   

  13- david capran, stifan walter, (2002), performance and management

   

  14- lanter,(2000) performance and management .

   

  15-chandler , A. D, jr , (1962) , strategy and structure : chaptersin the historyof the industrial enterprise .

   

  16-ittner , c. d. & larcker , d.f,(1997) quality strategy , strategic control systems , organizational performance .


موضوع پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, نمونه پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, جستجوی پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, فایل Word پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, دانلود پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, فایل PDF پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی گرایش: استراتژیک چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا است. کارت امتیازی متوازن یکی از تکنیک­های ارزیابی عملکرد سازمان­ها می­باشد که سازمان را از چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار می­دهد. عمده­ترین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی) چکیده امروزه اهمیت اندازه گیری عملکرد برای سازمان ها مشخص شده است و در بسیاری از سازمان ها نیز هم اکنون نقش مهمی ایفا می کند. در عصر اطلاعات، سازمان ها نیازمند اندازه گیری کلیه ابعاد مالی و غیر مالی سازمان خویش هستند. یکی از رویکرد های ارزیابی عملکرد که توسط کاپلان و نورتن مطرح شده ، کارت امتیازی متوازن ...

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده این تحقیق به دنبال بررسی ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید. جامعه آماری این تحقیق نیز شامل کلیّه پرسنل بانک تجارت سراسر استان گیلان در ...

پايان نامه د وره کارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي (گرايش استراتژيک) شهريور ماه 1391 چکيده: امروزه بنگاه‌هاي اقتصادي کشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش

مدیریت بازرگانی گرایش مالی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A " چکیده: با توجه به تأثیر بسیار بالای صنعت بیمه بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد در شرکت های بیمه ای از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار می باشد و از آنجائیکه شرکت های بیمه از لحاظ ساختاری و نوع فعالیت بسیار گسترده می باشند لذا نیاز به کنترل و ارزیابی عملکرد در آنها مضاعف می گردد. از این رو ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی) چکیده: با توجه به لزوم و اهمیت مطالعه کارایی بانک‌ها، جهت شناسایی واحد های ناکارا و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد بانک‌ها، در پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 20 شعبه از شعب بانک تجارت در شهر تهران و در دوره زمانی سال‌های 1389 و 1390 با استفاده از تحقیق روش تحلیل پوششی دادها و کارت امتیازی متوازن پرداخته ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری چکیده همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیت ها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. نظارت و ارزیابی عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف آن است از این رو نظارت و ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته : مهندسي صنايع – صنايع تابستان1393 چکيده   زنجيره‌ي‌تأمين مجموعه‌اي از تأمين‌کنندگان، توليدکنندگان، توزيع‌کنند

ثبت سفارش