پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل)

مشخص نشده 1 MB 29324 75
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۹,۷۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مدیریت اجرائی

  گرایش مدیریت استراتژیک

  خرداد 1391

  چکیده

  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره بیمه ایران و شرکت­ها و نمایندگی­های زیرمجموعه آن در استان اردبیل است. این تحقیق به دنبال این است که آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد ابتکارات فردی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد؟ یا اینکه آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد وظیفه شناسی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد؟و یا اینکه آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد جوانمردی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد؟ پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش کاربردی می­باشد ضمن اینکه این پژوهش از نقطه نظر گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی همبستگی می­باشد.جامعه آماری این پژوهش 244 نفر از کارکنان ادارات و شرکت­ها و نمایندگی­های بیمه ایران در استان اردبیل می­باشد که از بین این تعداد 145 نفر با استفاده از نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش­نامه بین آنها توزیع گردید.و این پژوهش بر اساس داده­های روش نمونه­گیری به صورت نمونه­گیری تصادفی ساده است برای گردآوری داده های مورد نیاز از دوپرسشنامه سبک رهبری تحول­آفرین و پرسش­نامه رفتار شهروند سازمانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده مهم ترین روش­های آماری که در این تحقیق استفاده شده شامل آزمون­هایی چون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس یک طرفه می باشد. نتیجه به دست آمده نشان دهنده این بود که بین مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحول­آفرین ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.  

                                        

   واژگان کلیدی: رهبری تحول­آفرین، رفتار شهروندی

   

  فصل اول

  کلیات پژوهش

   

   

  1-1 مقدمه

  در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل میگیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران  در پی شناسایی و بهره­گیری بهینه از منابع و سرمایه هایی هستند که تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره­ورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است. ( باتمان و ارگان[1] ،1983 )

  برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می دانند که ورای الزامات سازمانی است.از آنجایی که رشته مدیریت هر روز وارد مباحث جدیدتری می شود و حوزه های بیشتری را تسخیر می کند، و بهبود عملکرد در شکل گیری رشته مدیریت اصل خدشه ناپذیر بوده است در مکاتب اولیه مدیریت افراد یک سازمان با رفتارهایی که در شرح شغل و شرایط احراز آن وجود داشت مورد ارزیابی قرار می گرفتند ولی امروزه رفتارهایی فراتر از آن نیز مد نظر قرارگرفته است. امروزه این رفتارها جزء جدایی ناپذیر در مدیریت عملکرد محسوب شده ودر جنبه های مختلف سازمان وارد شده اند وآن را رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار شهروندی سازمانی می­خوانند. در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق پرداخته­ایم، سپس اهداف و سوالات تحقیق و تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات تحقیق را آورده­ایم.

   

  1-2 بیان مسئله

  قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمان

  ها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمانها در پی یافتن پاسخهایی برای این پویاییها باشند. برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی ضروری است سازمانها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون بپرهیزند    ( جمشیدیان و یزدان­شناس، 1387).

  مدیریت و رهبری ساکن و بی‌تحرک نمی‌تواند مدت زیادی به طول انجامد، موج یا آن را غرق می‌کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می‌ماند دیدگاه­های بسیاری از نظریه پردازان حاکی از آن است که سازمانهای امروزی نمی ‌توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتی­ها را به فرصت­هایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند.

  جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیازبه افرادی درنقش رهبر بشدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول­آفرین  خواهد بود. ( انصاری و تیموری،1385)

  رهبری تحول آفرین به دنبال برقراری یک رابطه بین علائق فردی و جمعی است تا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد.این نوع رهبری برخلاف تئوری­های سنتی که عمدتاً متمرکز برفرآیندهای عقلایی هستند، بر احساسات و ارزش­ها تاکید می­کند و در جستجوی اتصال میان علایق فردی و جمعی می­باشد تا از این طریق به زیردستان اجازه دهد برای اهداف متعالی تلاش کنند. رهبری تحول­آفرین زمانی تحقق می­یابد که رهبر علایق کارکنانش را به کار افزایش دهد و آنان را از هدف­ها و ماموریت­ها آگاه سازد و پیروانشان را تشویق کند که فراتر از منابع فردی بیندیشند.

  در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمانها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می­گیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره­گیری بهینه از منابع و سرمایه­هایی هستند که تحصیل آنها هزینه­ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه­های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره­ورترین طرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه­هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی­های خود و با برنامه­ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است . (باتمان وارگان، 1983)

  برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می­دانند که ورای الزامات سازمانی است. رفتار فردی آگاهانه و با بصیرت که مستقیماً و به صراحت با سیستم پاداش رسمی شناخته نمی­شود وبه صورت کلی کارکردهای سازمان را ارتقاء می­دهد.منظور از آگاهانه و با بصیرت، رفتاری که لازمه نقش  یاشرح شغل توافق شده در قرارداد استخدام باشد، نیست،این رفتار انتخاب آزادانه شخصی است که غفلت از آن تنبیهی در پی ندارد.

   این تحقیق  به دنبال این است که رابطه رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران در استان اردبیل را بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد  که چه رابطه ای بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی کارکنان بیمه ایران در استان اردبیل وجود دارد؟ و آیا این رابطه موجب بهبود اثر بخشی کارکنان می شود؟

   

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

  رهبری تحول آفرین یکی از پارادایم­های رهبری در روان­شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده­ای قرار گرفته است . رهبری تحول­آفرین ، رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و به علاوه تعهد عاطفی آنان را افزایش می­دهد. رهبرانی که رفتارهای تحول­آفرین را از خود نشان می­دهند مجموعه­ای از نتایج مثبت را در سازمان ایجاد می­کنند. از سویی، عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی حاصل نمی­شود. یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ می­شود این است که آنها کارکنانی دارند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می­نمایند، یعنی آنها کارکنانی دارندکه ر فتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می­دهند. تحقیقات نشان داده بین رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد .

  مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 این امر جدیت بیشتری یافت .بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتارها و علل بروز آنها داشته اند .مباحثی نظیر؛ ادراک ، انگیزش ، نگرشهای شغلی و غیره از جمله مواردی هستند که به بررسی ریشه بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازند. اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده است و علاوه بر رفتارشناسان ، توجه روان­شناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جلب کرده است ، رفتار شهروندی سازمانی نام دارد.  رفتار شهروندی سازمانی ، رفتاری اختیاری و فراوظیفه­ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان مؤثر است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان سازماندهی نمی شود .با توجه به اینکه افزایش اثربخشی همواره یکی از مسائل و دغدغه های مدیران است، شناخت رفتار شهروندی سازمانی و زمینه های استقرار آن می تواند گام موثر و مفیدی در این مسیر به شمار آید.( طبرسا و همکاران، 1389، ص 2)

  بنابرین تحقیق حاضر برآن است تا از یک سو مفاهیم نسبتاً جدید رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی را بیان کند و از سوی دیگر رابطه این دو مورد یعنی رابطه رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی سازمانی را تبیین نماید. سپس راهکارهایی را برای افزایش تاثیرگذاری این رابطه در بالا بردن کارایی و اثربخشی کارکنان اداره بیمه ایران در استان اردبیل ارائه نماید.

   

  1-4 اهداف تحقیق

  1-4-1 هدف اصلی

  مشخص کردن ارتباط بین رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره بیمه ایران در استان اردبیل در سال 1391.

  1-4-2اهداف فرعی:

  1 تعیین ارتباط بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد ابتکارات فردی رفتار شهروندی؛

  2 تعیین ارتباط بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد وظیفه شناسی رفتار شهروندی؛

  3 تبین ارتباط بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد جوانمردی رفتار شهروندی؛

  4 بررسی ارتباط بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد رفتارمدنی رفتار شهروندی؛

  5 تعیین ارتباط بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد نوع دوستی رفتار شهروندی.

   

  1-5 پرسش­های تحقیق

  1-5-1 پرسش اصلی تحقیق

  آیا بین رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره بیمه ایران در استان اردبیل ارتباط وجود دارد؟

  1-5-2 پرسش­های فرعی

  1 آیا بین سبک­ رهبری تحول­آفرین با بعد ابتکارات فردی رفتار شهروندی ارتباط وجود دارد؟

  2 آیا بین سبک­ رهبری تحول­آفرین با بعد وظیفه شناسی رفتار شهروندی ارتباطی وجود دارد؟

  3 آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد جوانمردی رفتار شهروندی ارتباطی وجود دارد؟

  4 آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد رفتارمدنی رفتار شهروندی ارتباط وجود دارد؟

  5 آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد نوع دوستی رفتار شهروندی ارتباط وجود دارد؟

   

  1-6 فرضیه­های تحقیق

  1 بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد ابتکارات فردی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.

  2 بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد وظیفه شناسی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.

  3 بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد جوانمردی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.  

  4 بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد رفتارمدنی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.

  5 بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد نوع دوستی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.

    

  1-7 تعریف متغیر ها و اصطلاحات تحقیق:

  1-7-1 رهبری

  رهبری عبارت است از توانایی اعمال نفوذ یا اثر گذاردن بر یک گروه، در جهت تامین هدف ها، که این اثر می تواند منبع یا منشا رسمی و سازمانی داشته باشد و یا به صورت غیررسمی به وجود آید (حسینی سرخوش، 1389، ص 60).

  نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ خود را، سبک رهبری می گویند که با عنایت به نوع و ماهیت تئوری های ارایه شده سبک های متعدد و متفاوتی در رهبری ارایه و به وجود آمده است، که برخی از آنها عبارتند از: سبک مشارکتی، سبک مشاوره ای، سبک دستوری یا آمرانه، سبک تفویض کننده اختیار، سبک حمایتی، سبک وظیفه گرا، سبک متقاعد کننده، سبک تحول آفرین (حسن­پور و همکاران، 1388، ص 161).

  1-7-2 رهبری تعامل­گرا

  در این سبک به همه چیز از منظر میزان منفعتی که عاید افراد می­کند، نگریسته می­شود و رابطه رهبر با پیروان سوداگرانه و بر مبنای مبادله یک چیز برای چیز دیگر است­ (حسینی سرخوش، 1389، ص 62).

  1-7-3 رهبری تحول­آفرین

  رهبری تحول آفرین به نوعی رهبری اطلاق می شود که در آن رهبران دارای موهبت الهی هستند و برای پیروان خود انگیزش معنوی و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان ، آنها را هدایت می کنند. رهبران تحول آفرین یک چشم انداز سازمانی پویا خلق می کنند که اغلب یک دگرگونی در ارزشهای فرهنگی برای انعکاس نوآوری بیشتر را ضروری می سازد. رهبری تحول آفرین همچنین به دنبال برقراری یک رابطه بین علائق فردی و جمعی است تا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد (میرکمالی و همکاران، 1390، ص 158).

  Abstract

  The aim of the present study was to investigate the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior manage  poses with Iran Insurance Company subsidiary  and represent it in the Ardabil Province. The investigation is looking into whether the transformational leadership style, poses with the individual initiatives citizenship behavior are related? Or whether transformational leadership style poses with the duty of citizenship behavior relationship there or whether transformational leadership style poses with the generosity citizenship behavior are related? This study is based on research objectives while applied research point of data collection is descriptive correlational. The population of this study, 244 employees and company departments and agencies Ardabil Province of insurance in which the numbers were randomly chosen 145 people using the example of Letters and questionnaires were distributed among . This study is based on data by sampling sample using simple random sampling is to collect the required data from Dvprsshnamh transformational leadership style Q entrepreneurs and organizational citizenship behavior is being used. For data analysis, descriptive and inferential statistics were used in this study, the most important methods - statistical test used in this study such as Pearson correlation coefficient, regression analysis of variance. The results indicate that the components of transformational leadership and organizational citizenship behavior - poses a significant positive relationship exists.

   فهرست منابع

   

   

  منابع فارسی

  حسنی­کاخکی ا، قلی­پور ن. 1386. رفتار شهروندی سازمانی: گامی در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری. فصل­نامه پژوهش­نامه بازرگانی. شماره 45 

  حسینی­سرخوش م. 1389. چارچوب مفهومی تأثیر رهبر تحول­آفرین بر فرهنگ سازمانی.ماهنامه توسعه انسانی پلیس. 30: 15-32.

  خاکی غ. 1378. روش تحقیق با رویکردی به پایان­نامه­نویسی.تهران:نشر تحقیقات علمی کشور.

  دانش­فرد ک،شیدایی م. 1391. بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی استادان با عملکرد آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب. فصل­نامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی. سال سوم

  دعائی ح،مرتضوی س،نوری ع. 1388. ارتقاء سطح کیفیت خدمات: بررسی تأثیر رفتار شهروندی (مورد مطالعه: هتل پارس مشهد). چشم­انداز مدیریت. شماره 30

   رابینز ا. 1998.رفتار سازمانی. مفاهیم نظریه­ها کاربردها.  مترجمان ع پارسایان،م اعرابی.جلد دوم. چاپ سیزدهم. تهران:نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  رضائیان ع. 1374. مدیریت رفتار سازمانی. تهران:انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  زاهدی ش،اندیش م.1388.تاثیر رهبری تحول­آفرین بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت (سال 1388). سال دوم. شماره 5

  سیدجوادین ر.1386.تئوریهای سازمان و مدیریت. جلد اول.تهران:انتشارات نگاه دانش.

  طبرسا غ،رامین مهر ح.1389.ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی. شماره3

  عابدی­جعفری ح،تسلیمی م،مرادی م،پورابراهیم س.1389. بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول­آفرین با هوش عاطفی و بهره هوشی. فصلنامه مدیریت. سال هفتم. شماره 20

  غلام­حسینی ا،بجانی ح،ملکی­نیا ع.1389.عوامل تأثیرگذار مؤلفه­ها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس. سال هفتم. شماره 31

  قربانی‌زاده و. 1388. عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). شماره 4

  کول کویت جیسون ا ،لیپاین جفری ا. ویزن مایکل ج. 1390. مدیریت رفتار سازمانی بهبود عملکرد و تعهد در سازمان. ترجمه م فیضی ، ا قادری ، م علیزاده.اردبیل:انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

  گودرزوند م،فرجادی نژاد ز،فردوسی س. 1389 . رهبری تحول آفرین رویکردی نوین در سازمان های موفق

   

  مرادی م،حمیدی م،سجادی ن،جعفری ا،مرادی ج.1389.رابطه سبک­های رهبری تحول­آفرین- تبادلی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت بدنی ایران.تهران:نشریه مدیریت ورزشی. دوره دوم.

  میرکمالی م،چوپانی ح.1390.رابطه بین رهبری تحول­آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه­ای. پژوهش­نامه بیمه. سال بیست و ششم. شماره 3

  موسی­خانی م،الوانی م،میرزایی م،محمدی س.1391. بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان. فصل­نامه مدیریت. سال نهم. شماره 25

  هادیزاده مقدم ا،کشته گر ع،طبرسا غ. 1389 . ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی. چشم­انداز مدیریت دولتی . شماره 1

  یوکل گ. 1382. مدیریت و رهبری در سازمانها. چاپ اول.تهران:انتشارات دانشگاه امام حسین.

  یعقوبی ن،مقدمی م،کیخا ع. 1389. بررسی رابطه بین رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. پژوهش­نامه مدیریت تحول. دوره دوم. شماره4

   

  منابع انگلیسی

  Bass B.1985.Leadership and performance beyond expectations.New York: Free Press.

  Bolino M,turnley C,William h.2003.Going the extra mile:cultivating and managing employee citizenship behavior.Academy ofmanagement executive.

  Castro C,Armario E,Ruiz D.2004.The influence ofemployee organizational citizenship behavior on customer loyalty",International journal of Service industry management,pp:27-53.

  Gardner L,Stough C.2002.Examining the relationship betweenleadership and emotional intelligence in senior level managers.Leadership and Development journal,pp:68-79.

  Hodson R.2002.Management citizenship behavior and its consequences.work and occupations,pp:64-96.

  Organ W,Podsakoff M,Mackenzie B.2006.Organizational citizenship behavior is nature antecedents and consequences.A sage publication series.

  Podsakoff P,Mackenzie S.1994.Organizational citizenship behaviors and sales unit effectiveness.Journal of marketing research,pp:351- 363.

  Podsakoff  P, Mackenzie S,Bommer W.1996.Transformational leader behaviors and substitutes for leadership as determinants of employee satisfaction, commitment, trust, and organizational citizenship behaviors.Journal of Management,pp:259-298.

  Podsakoff P,Mackenzie S.1997.Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance:A review and suggestions for future research.Journal of Human Performance,pp:133-151.

 • چکیده ..................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه ............................................................................................................... 2

  1-2 بیان مسئله ......................................................................................................... 3

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ...................................................................................... 3

  1-4 اهداف تحقیق ...................................................................................................... 4

  1-4-1 هدف اصلی ...................................................................................................  4

  1-4-2 اهداف فرعی .................................................................................................. 4

  1-5 پرسش­های تحقیق ...............................................................................................  4

  1-5-1 پرسش اصلی تحقیق .........................................................................................  4

  1-6 فرضیه­های تحقیق ................................................................................................ 5

  1-7 تعریف متغیر ها و اصطلاحات تحقیق ....................................................................... 5

  1-7-1 رهبری  ......................................................................................................... 5

  1-7-2 رهبری تعامل­گرا ............................................................................................  5

  1-7-3 رهبری تحول­آفرین ..........................................................................................  5

  1-7-4 رفتار شهروندی سازمانی ................................................................................... 5

  1-7-5 ابعاد رفتار شهروندی ........................................................................................ 6

  1-7-5-1 اطاعت سازمانی ........................................................................................... 6

  1-7-5-2 ابتکارات فردی............................................................................................. 6

  1-7-5-3 نوع­دوستی .................................................................................................. 6

  1-7-5-4وظیفه­شناسی ................................................................................................. 6

  1-7-5-5 جوانمردی ................................................................................................... 6

  1-7-5-6 تعهد سازمانی .............................................................................................. 6

  1-8 تعاریف عملیاتی متغیرها ....................................................................................... 6

  1-8-1 رهبری تحول­آفرین ........................................................................................... 6

  1-8-2 رهبری تعامل­گرا ............................................................................................. 6

  1-8-3 رفتار شهروندی سازمانی ................................................................................... 7

  1-8-4 اطاعت سازمانی .............................................................................................. 7

  1-8-5 جوانمردی ...................................................................................................... 7

  1-8-6 وفاداری سازمانی ............................................................................................. 7

  1-8-7 ابتکارات فردی ................................................................................................ 7

  1-8-8 نوع­دوستی ...................................................................................................... 7

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  2-1مقدمه ................................................................................................................ 8

  2-2 رهبری (مروری بر مفاهیم رهبری) ......................................................................... 8

  2-2-1 نظریه­های رهبری ............................................................................................ 9

  2-2-1-1 نظریه­های صفات مشخصه رهبری ................................................................... 9

  2-2-1-2 نظریه­های سبک­های رفتاری ........................................................................... 9

  2-2-1-3 نظریه­های اقتضایی ..................................................................................... 10

  2-2-1-4 نظریه رهبری تحول­آفرین ............................................................................. 10

  2-2-2 رهبری مبادله­ای ............................................................................................ 13

  2-2-3 پاداش­های مشروط .......................................................................................... 13

  2-2-4 مدیریت بر مبنای استثناء .................................................................................. 13

  2-2-5 مدیریت بر مبنای استثناء( فعال ) .........................................................................13

  2-2-6 مدیریت بر مبنای استثناء( منفعل ) ...................................................................... 14

  2-2-7 رهبری عدم مداخله­گر ..................................................................................... 14

  2-3 رفتار شهروندی ................................................................................................ 14

  2-3-1 رفتارهای در نقش و فرانقش ............................................................................. 16

  2-3-2 تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان ................................................................. 17

  2-3-3 ویژگیهای کلیدی رفتار شهروندی سازمانی ........................................................... 17

  2-3-4 ابعاد رفتارهای شهروندی از دید محققین مختلف.......................................................17

  2-3-4-1 رفتارهای کمک­کننده ................................................................................... 17

  2-3-4-2 رادمردی .................................................................................................. 18

  2-3-4-3 وفاداری سازمانی ....................................................................................... 18

  2-3-4-4 اطاعت سازمانی ......................................................................................... 18

  2-3-4-5 ابتکارات فردی .......................................................................................... 18

  2-3-4-6 رفتار یا فضیلت مدنی .................................................................................. 19

  2-3-4-7 توسعه خود ............................................................................................... 19

  2-3-5 شاخص­های رفتار شهروندی از دید صاحبنظران مختلف .......................................... 19

  2-3-6 عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ....................................................... 22

  2-3-7 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی .............................................................. 24

  2-4 پیشینه‌تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع ............................................................... 25

  2-4-1 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران ...................................................................... 25

  2-4-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج ..................................................................... 28

  2-5جمع­بندی و چارچوب نظری پژوهش ....................................................................... 30

  فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه.............................................................................................................. 32

  3-2 روش تحقیق ..................................................................................................... 32

  3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری ........................................................... 33

  3-4 قلمرو زمانی پژوهش .......................................................................................... 33

  3-5 قلمرو مکانی پژوهش  ......................................................................................... 33

  3-6 ابزار گردآوری داده­ها  ....................................................................................... 33

  3-7 روایی و پایایی پرسش­نامه  .................................................................................. 34

  3-8 روش تجزیه و تحلیل داده­ها  ................................................................................. 34

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 

  4-1 مقدمه  ............................................................................................................ 35

  4-2 آمار توصیفی جمعیت­شناختی پاسخ­گویان  ................................................................. 36

  4-3 تجزیه و تحلیل داده­های مربوط به فرضیه­های تحقیق ................................................... 41

  4-3-1 تجزیه و تحلیل داده­های مربوط به فرضیه اول ....................................................... 41

  4-3-2 تجزیه و تحلیل داده­های مربوط به فرضیه دوم ....................................................... 41

  4-3-3   تجزیه و تحلیل داده­های مربوط به فرضیه سوم ..................................................... 42

  4-3-4 تجزیه و تحلیل داده­های مربوط به فرضیه چهارم .................................................... 42

  4-3-5 تجزیه و تحلیل داده­های مربوط به فرضیه پنجم ...................................................... 43

  4-4 بررسی رابطه­ بین متغیرها به کمک رگرسیون .......................................................... 43

  فصل پنجم: یافته ها ،بحث و نتیجه­گیری، و پیشنهادات تحقیق

  5-1 مقدمه ............................................................................................................. 45

  5-2 یافته­های جمعیت­شناختی ...................................................................................... 45

  5-3 یافته­های مربوط به فرضیه­های تحقیق...................................................................... 46

  5-4 بحث و نتیجه­گبری از فرضیه­ها ............................................................................. 46

  5-4-1 نتیجه­گیری از فرضیه اول ................................................................................ 46

  5-4-2 نتیجه­گیری از فرضیه دوم ................................................................................ 46

  5-4-3 نتیجه­گیری از فرضیه سوم ............................................................................... 46

  5-4-4 نتیجه­گیری از فرضیه چهارم ............................................................................. 46

  5-4-5 نتیجه­گیری از فرضیه پنجم ............................................................................... 46

  5-5 محدودیت­های تحقیق ........................................................................................... 47

  5-5-1 محدودیت­های سوابق مطالعاتی .......................................................................... 47

  5-5-2 محدودیت­های زمانی و مکانی ........................................................................... 47

  5-6 پیشنهادات ........................................................................................................ 47

  5-6-1 پیشنهادات پژوهشی ........................................................................................ 47

  5-6-2 پیشنهادات اجرایی .......................................................................................... 47

  منابع ..................................................................................................................... 49

  پیوست ها................................................................................................................ 51

  چکیده انگلیسی ........................................................................................................ 67

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل), مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل), پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل)

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-تحول چکیده تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی، موجب تحول و نوآوری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی چکیده یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند، فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ یعنی آنها کارکنانی دارندکه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. پژوهش حاضر توصیفی و با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش : مدیریت منابع انسانی چکیده با گسترش پدیده­ی جهانی­سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان­ها اشاره کرده­اند. هدف این پژوهش سنجش رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش مدیریت دولتی- تحول چکیده در این تحقیق ضمن بیان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، به معرفی کلی موضوع پژوهش پرداخته شد. در فصل دوم ابتدا اشاره ای به تعاریف و عناصر تشکیل دهنده هرکدام از مفاهیم گردید و در نهایت به معرفی کامل مدل پژوهش پرداخته شد. در فصل سوم ضمن معرفی جامعه آماری و نمونه آماری، روش های جمع آوری اطلاعات و شاخص های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت «M.A.» گرايش: مالي زمستان 1391   چکيده     هدف پژوهش حاضر، تبيين رابطه­ي بين شايستگي­هاي رهبري

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته تحصيلي کارشناسي ارشد :  MBA زمستان 90 چکيده: چابکي به معناي توانايي هر سازماني براي پيش بيني تغييرات موجود در محيط کاري مي باشد. چنين سازماني با

کلیات تحقیق مقدمه امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان محسوب می­شوند. سازمان­ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع می­باشند. در حقیقت با اتکا بر عملکرد کارکنان و مدیریت سرمایه انسانی و ارائه روش­های علمی و کاربردی، سازمان­ها به دنبال افزایش کارآمدی و اثربخشی خود هستند. وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین ...

ثبت سفارش