پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز

مشخص نشده 22 MB 29504 159
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی معماری
قیمت قبل:۶۵,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در

  رشته معماری

  06/ 93

  چکیده

   

  امروزه در اثر بکارگیری سیاست انبوه سازی و کوچک سازی در جوامع شهری بزرگ، مسکن سنتی معنا و مفهوم خود را از دست داده و به دنبال کاهش عملکردها ، به یک سرپناه تقلیل می یابد و مجتمع های مسکونی بدون تأمین عناصر و فعالیت های مکمل، گسترش می یابند.گذر زمان تغییر در نیازها و مفاهیم را اجتناب ناپذیر می سازد ، اما برخی نیازها خصوصا روحی و فردی دارای ذات پایدار است و گذشت زمان ممکن است تنها از لحاظ فرمی آنها را دچار تغییر کند. از جمله اینگونه نیازها نیاز بشر به ارتباط با طبیعت و فضای باز ، خلوت و گسترش روابط اجتماعی اشاره کرد، که خود را در معماری مسکن در فضاهای باز (حیاط و ...) و نیمه باز (ایوان و...) جلوه گر میکند.این پژوهش به بررسی مفهومی و عملکردی فضاهای باز و نیمه باز در معماری مسکن می پردازد. فضاهای باز همچون حیاط، و نیمه باز همچون ایوان به عنوان فضایی از معماری مسکونی مطرح می شود که دارای غنای فرمی و مفهومی و عملکردی است و وجود آن در کنار فضای بسته به تجربیات فضایی نابی منجر می شود. از این رهگذر ابتدا به بررسی تاریخچه پیدایش مجتمع های مسکونی در ایران و سپس شناخت این فضاها به لحاظ معنایی با دو رویکرد سنتی و ضوابط ساختمانی می پردازد، و در مرحله بعد این فضاها به عنوان عناصر اقلیمی در جهت ایجاد معماری پایدار تشریح می شود. هدف از این پژوهش لزوم توجه به فضاهای باز و نیمه باز به عنوان عامل در بالا بردن کیفیت و غنای فضایی خانه و نیز عامل تأثیرگذار در جهت کاهش مصرف انرژی و تحقق معماری پایدار است. بخشی از مطالعات به صورت کتابخانه ای و برخی به صورت میدانی می باشد. در مطالعات کتابخانه ای گردآوری اطلاعات از طریق کتاب، مجلات و پایانامه های مرتبط با موضوع صورت گرفته است. در مطالعات میدانی اهمیت فضای باز و نیمه

  باز در مجتمع های مسکونی از طریق بررسی نمونه های موردی داخلی وخارجی صورت گرفته است. در نتیجه گیری با در نظر داشتن مفهوم عملکرد فضای نیمه باز و باز و تأثیرگذاری آن به عنوان عنصری پایدارساز در معماری مسکونی پیشنهادها و  توصیه هایی معمارانه برای طراحی مسکن معاصر ارائه می گردد.

  مقدمه

  مسکن همواره جزء نیازهای اولیه انسان بوده و همواره در پی تکامل بشر، مسکن نیز از لحاظ کیفی و کمی مسیری تکاملی طی کرده است. اما با گذشت زمان و روبرو شدن با معضلی چون افزایش جمعیت و نیز کمبود زمین، معماران و طراحان به ساخت مجتمع های مسکونی بلند مرتبه و در پی آن کاهش فضاهای باز عمومی که در گذشته فضایی در جهت ارتباط بین انسان و محیط و نیز انسان با انسان بوده، واداشته شدند، که باعث تنزل کیفیت مسکن شد. این مجتمع ها بدون توجه به نیازهای روانی تنها به تأمین نیازهای فیزیکی آن هم نه به صورت کامل ساخته پرداخته اند، غافل از اینکه بی توجهی به نیازهای روانی مانند تعاملات اجتماعی، حریم و... باعث افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و در پی آن کاهش امنیت شهری میشود.

  «والله جعل لکم من بیوتکم سکنا...» و خدا برای سکونت شما منزل هایتان را قرار داد. (قرآن کریم ،سوره نحل :آیه٨٠)

  بیان مسئله

  یافتن مکانی برای سکونت و احساس آسایش از آن یکی از مهمترین نیازهای بشر در طول تاریخ می باشد. خانه به عنوان عنصری که تأمین کننده این نیاز است دارای اهمیت خاصی می باشد با توجه به نقش و اهمیت فضایی و عملکردی فضاهای باز و نیمه باز در زندگی سنتی و تداوم این نقش تا امروز بهتر است در طراحی خانه های معاصر نیز این مهم در نظر گرفته شود. همچنین کارکرد مثبت اقلیمی فضای باز و نیمه باز در تعدیل هوای خانه و جلوگیری از تابش آفتاب در مواقع گرم سال را نیز نمی توان نادیده گرفت. مصادیق فضاهای باز و نیمه باز از گذشته در مسکن نقش پر رنگ داشته و بسیاری از فعالیتهای فردی و اجتماعی در آن روی داده است. با توجه به اینکه در معماری امروز با تغییر روش زندگی، افزایش جمعیت و کمبود زمین رو به رو هستیم، الگوهای معماری مسکن نیز تغییر کرده است. این پژوهش بر آن است که با در نظر گرفتن مسائل نوین از جمله تراکم، مسائل اقتصادی و توسعه پایدار راهکارهایی جهت تجدید حیات فضاهای باز و نیمه باز به عنوان بستر حضور طبیعت و معماری همساز با اقلیم با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر به واسطه طراحی صحیح فضاهای باز و نیمه باز و در نهایت دستیابی به یک الگوی مسکن پایدار ارائه دهد.

   

  اهداف پژوهش

  1 – تاکید بر مفهوم فضای باز و نیمه باز با شناخت معیارها و اصول طراحی پایدار

  2 - ایجاد یک معماری زنده و ارگانیک با بازنگری و شناخت فضای باز و نیمه باز در معماری سنتی و ترجمه آن به زبان معاصر

  3-به کارگیری اصول طراحی پایدار در مسکن معاصر،که بر کاهش اثرات ساختمان بر محیط طبیعی و همسازی ساختمان و طبیعت اشاره دارد.

  4- چگونگی تلفیق فضاهای باز،  نیمه باز و بسته در طراحی مسکن (خانه) ایرانی

  1-4 فرضیات

  1)به نظر میرسد نقش و عملکرد فضاهای باز و نیمه باز به عنوان یکی از مولفه های پایداری در مسکن امروز، ناشناخته مانده است.

  (به نظر میرسد معماری مسکن امروز ایران تنها به خود بنا و مسأله اقتصاد اهمیت می دهد و نقش محیط طبیعی و انرژی های تجدید پذیر در طراحی مسکن پایدار نادیده گرفته شده است.

  1-5 سوالات پژوهش

  پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق): مساله اساسی در این تحقیق عدم توجه به نقش و عملکرد فضای باز و نیمه باز در ایجاد مسکن پایدار در معماری امروز)عدم توجه به نقش و عملکرد فضای باز و نیمه باز مسکن پایدار در ذخیره سازی انرژی)  است . دراین تحقیق کوشش خواهد شد به سوالات زیر پاسخ داده شود.

  1 –در معماری امروز ایران تا چه اندازه به نقش و عملکرد فضاهای باز و نیمه باز در مسکن پایدار توجه می شود؟

  2 – مفهوم فضای باز و نیمه باز و عملکرد آن در مسکن پایدار چیست؟

  6 روش تحقیق

  بخشی از مطالعات به صورت کتابخانه ای و برخی به صورت میدانی می باشد. در مطالعات کتابخانه ای گردآوری اطلاعات از طریق کتاب، مجلات و پایانامه های مرتبط با موضوع صورت گرفته است. در مطالعات میدانی اهمیت فضای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی از طریق بررسی نمونه های موردی داخلی وخارجی صورت گرفته است.

  1-7 تعریف واژگان

  آلبدو:

  سپیدایی یا آلبدو به معنی درصد بازتاب نور از سطح یک جسم است. مقادیر این کمیت می‌تواند از صفر (تاریک مطلق) تا یک (روشن مطلق) تغییر پیدا کند. آلبدو را گاه با درصد و گاه با یک عدد اعشاری کوچکتر از یک نشان می‌دهند.

  میکروکلیما:

   الگوی آب و هوایی در مقیاس کوچک را میکروکلیمای آن منطقه می نامند.

  فضای باز:

   فضای باز به فضایی گفته می‌شود که فاقد پوشش سقف می‌باشد و جداره‌ها نیز در صورت وجود از تمامی جهات این فضاها را مسدود نمی‌نماید. فضای باز غالباً جزو فضاهای عمومی و نیمه عمومی محسوب می‌شود و تنها بالکن و حیاط خصوصی فضای باز در عین حال خصوصی می‌باشند.

  فضای نیمه باز:

  حد فاصل بین فضاهای بسته و باز محاط بر آن در یک بررسی تحلیلی می‌تواند به عنوان فضای ارتباط دهنده این دو شناخته شود. مجموعه عناصری که کاربرد اصلیشان جدا نگه داشتن فضای باز از فضای سر پوشیده بنا محسوب می‌شود، تحرک فضایی قابل ملاحظه‌ای را در کار تلفیق فضای داخلی و خارجی به عهده دارند.

  Pmv :

   احساس حرارتی که محدوده از احساس سرد(3-) تا داغ (3+) را شامل می شود.در این مل محدوده 1+ تا 1- جز محدوده آسایش حرارتی ارزیابی می شود.

  T sk :

  متوسط دمای پوست بدن

  Tcore :

  متوسط دمای درونی بدن

   

  2-1 مقدمه

  نیاز به پناهگاه، نیاز مادی، معنوی و فطری است این نیاز در درون هر انسان وجود دارد و این خود محرکی است برای ساختن. خانه به عنوان محل زندگی اولین فضایی است که هر فرد با آن آشنا می شود و باآن احساس یگانگی کرده و نسبت به آن احساس مالکیت می کند. و نخستین درک و برداشت افراد از فضا در خانه صورت می گیرد.                                                     
  در این فصل ابتدا به معرفی گونه شناسی  مسکن شهری و در ادامه به بررسی تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی و در نهایت بررسی فضاهای باز و نیمه باز در این گونه از مسکن شهری(مجتمع های مسکونی) که امروزه بسیار رواج دارد، به اختصار پرداخته می شود.

  2-2 مسکن در قرن حاضر ( با رویکرد پایداری زیست محیطی و اجتماعی )

  به دلیل رشد شهرنشینی دهه های اخیر در ایران، الگوی تولید مسکن تغییر یافته و لزوم ایجاد انبوه مسکن سبب کاهش کیفیت و مطلوبیت طراحی ها گشته است. طراحی مجتمع های مسکونی امروزی به دلیل  عدم توجه به نیازهای انسانی و در نظر نگرفتن پیامدهای روانشناختی آن،زندگی فردی و اجتماعی ساکنین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. .(یزدانی،1392،28) از جمله نیازهای فراموش شده انسان ها در طراحی ضرورت طراحی فضاهای باز و نیمه باز در جهت تأمین نیاز به تعاملات اجتماعی ساکنان و استفاده بهینه از انرژی های طبیعی می باشد. زندگی امروز ما به نحو چشمگیری به داخل فضاها و بناها کشیده شده است، به صورتی که مفاهیمی چون امنیت روانی و استقلال فردی عموما به نوعی تصور فیزیکی از فضایی مستور و محصور همراه است. در تعبیر سنتی از خانه، فضاهای باز خارج از کارکرد خصوصی و مستقل خانه نبوده، بخشی از حوزه داخلی و خصوصی خانه قلمداد می شود. لیکن در الگوهای جدید خانه، حریم خصوصی کمتر به فضای باز راه یافته و اصولا این عمل مغایر با امنیت روانی داخل خانه تعبیر می شود. لذا خانه روزگار مدرنیته تنها در فضاهای داخلی خانه معنی می یابد و منظور از حیاط تأمین امنیت روانی و تحقق استقلال فردی  نیست.(سمیع آذر،98،1385)

  2-3 گونه شناسی مسکن شهری

  گونه شناسی بررسی نمونه های هم نوع برای رسیدن به شناختی در جهت ارائه ویژگی های مشابه و متفاوت یک موضوع و در نهایت رسیدن به یک دسته بندی می باشد،گونه به مثابه زیر ساختی به کار گرفته می شود که بر اساس آن طرح های متنوع می توانند بی آنکه در پایان عینا شبیه یکدیگر باشند تکمیل یابد.

  1: خانه های مجزا

  بر اساس ایده یک واحد مسکونی در داخل باغ

  آزاد بودن ساختمان از سه یا چهار طرف

  2:خانه های حیاط مرکزی

  متداول ترین شکل به صورت واحد های مسکونی ال شکل

  تصویر2-1 : گونه یک خانه مجزا

  ایجاد خلوت صوتی و بصری برای ساکنین به وسیله حیاط(عدم اشرافیت همسایه ها به هم)

  فراهم اوردن شرایط خوب اقلیمی در زمستان و تابستان برای ساکنین

  کارای بالای این گونه ساختمان ها در به کار گیری زمین

   3:خانه های ردیفی(خانه های شهری)

  مجموعه ای از واحد های مسکونی تک خانواری چسبیده به هم

  ارتفاع متوسط تا چهار طبقه

  دید از یک سمت به خیابان وسمت دیگر به فضای باز خصوصی

  امکان تهویه طبیعی به دلیل داشتن دو طرف باز

  تصویر2-2 : گونه دو خانه ردیفی

  اتلاف انرژی بسیار کمتر نسبت به خانه های مجزا به دلیل اتصال به واحد های کناری

  4:آپارتمان های بلند مرتبه

  قرارگیری در مرکز شهر ها به طور معمول

  استفاده بهینه از زمین به دلیل حداقل سطح اشغال و تراکم بالا

  پرت انرژی

  ارتباط کم با همسایه ها

  5:مجموعه های بلند مرتبه آپارتمانی

  تصویر2-3 : آپارتمان های بلند مرتبه

  تعداد طبقات حداکثر هشت طبقه

  بالا بردن کیفیت زندگی ساکنان کم درامد و موفقیت اقتصادی این ساختمانها

  بالا رفتن امنیت ساکنین به دلیل شناخت بیشتر همسایه

  دید به فضای عمومی و فضای بازی بچه ها به دلیل ارتفاع کم

  استفاده بهینه از زمین و داشتن تناسب به تراکم جمعیتی انها و تراکم شهری

  صرفه جویی در هزینه و انرژی نسبت به ساختمان های بلند

  6:مجموعه های آپارتمانی با ارتفاع متوسط

  عموما به صورت بلوک های کشیده اپارتمانی با تعداد طبقات زیاد(حتی تا سی طبقه)در زمین هایی با محدوده های بزرگ

  استفاده از سطح زمین صرفا جهت تامین دسترسی و پارکینگ و در موارد اندکی تامین تسهیلات

  تصویر2-4 : مجموعه آپارتمانی بلند مرتبه

  2-4 مجتمع های مسکونی

  تصویر2-5 : مجموعه آپارتمانی با ارتفاع متوسط

  مجتمع‌ مسکونی به مجموعه ای گفته می شود که با تجمع تعدادی آپارتمان در یک بلوک شهری، که به شکل یکپارچه طراحی و ترکیب شده باشند، پدید می آید. بسیاری از مجتمع‌های مسکونی دارای فضای عمومی مشترکی هستند که مورد استقاده همگانی ساکنان مجتمع قرار می‌گیرد و دیگران حق استفاده و حتی ورود به آن را ندارند. (هنرهای زیبا،1386)

  2-4-1تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی

  زندگی در مجموعه های مسکونی از پیش طراحی شده را می توان از مهمترین تحولات در فرآیند سکونت در شهرها دانست. گذر از مرحله ای که هر ساختمان مناسب با شرایط یک خانواده طراحی میشد و رسیدن به مرحله ای که ساخت مسکن را همگام با برنامه ریزی متناسب با شرایط عمومی ساکنان میداند، هرچند ساده و بدیهی به نظر میرسد، ولی تحولی بنیادی است. نتیجه این نوع برنامه ریزی طیف وسیعی از مجموعه های مسکونی با تراکم کم تا مجتمع های مسکونی متراکم را شامل میشود. در این نوشتار منظور از مجموعه های مسکونی، مجموعه هایی است که تحت عناوین مختلف به گونه های یکجا و همزمان، برنامه ریزی، طراحی و اجرا میشوند. مقیاس این مجموعه ها معمولاً از چند واحد مسکونی تا ساختمانهای بلند و حتی مجموعه های بزرگ که به صورت ناحیه ا ی از شهر در آمد ه اند، متغیر است )عینی فر،1379،110. (در ایران همگام با روند رشد شهرنشینی، سیاست تولید مسکن انبوه در قالب مجموعه های مسکونی به عنوان یکی از راه های پاسخ به نیاز مسکن به سرعت گسترش یافت. آغاز دهه 1330 مصادف با آغاز بلندمرتبه سازی در تهران از یکسو و رواج ایده احداث کویها و شهرکهای مسکونی برای اسکان مهاجران و اقشار کم درآمد )نظیر چهارصد دستگاه و نازی آباد( بوده است. از دهه 1340احداث مجتمع های مسکونی برای اقشار میان درآمد، با مشارکت بخش خصوصی مورد توجه واقع شد که از این دست میتوان به ساخت شهرک اکباتان اشاره نمود.در ادامه با رواج بلندمرتبه سازی در دهه 1350 همراه با رونق اقتصادی بخش مسکن، احداث مجتمع های لوکس برای اقشار پردرآمد شدت گرفت که با وقوع انقلاب اسلامی از سرعت آن کاسته و پس از حدود یک دهه، مجددا از سر گرفته شد)عزیزی،1386 ،28).بررسی گونه شناسی معماری ایران نشان می دهد که شکل گیری بنا چه به صورت منفرد و چه به صورت مجتمع بر اساس ترکیب الگوی فضای (باز،نیمه باز،بسته) صورت گرفته است.

  2-4-2 آسیب شناسی مجتمع های مسکونی

  با توجه به کمبود مسکن و سیاست گذاری های اخیر برای تأمین آن  مطابق الگوی مصرف مسکن در کشور، فضای باز همچون حیاط و فضای نیمه باز همچون تراس از برنامه طراحی واحدهای مسکونی مستقل حذف یا بسیار محدودشده است.ایجاد شرایط مطلوب به گونه ای که ساکنان هر واحد مسکونی فضای باز را ادامه فضای بسته خانه و مکان فعالیت های مکمل زندگی روزمره به شمار آورند، می تواند نقش مهمی در زندگی شهری داشته باشد. فضاهای باز مسکونی هم از نظر برقراری روابط اجتماعی در مقیاس همسایگی و هم از نظر ذخیره سازی انرژی اهمیت می یابد. وجود سلسله مراتب در فضاهای دسترسی و ایجاد رابطه ای منسجم ، پیوسته و خوانا بین سه عنصر فضاهای بسته، نیمه باز و باز عاملی موثر در طراحی مسکن خواهد بود. در نتیجه ارائه راهکارهایی که لازم است در طراحی فضاهای باز و نیمه باز مسکونی در نظر گرفته شوند تا با ایجاد فضاهایی قابل دسترس، انعطاف پذیر، پویا امکان تعاملات اجتماعی و بهره وری از انرژِی های تجدید پذیر را فراهم آورد، ضروری به نظر می رسد.

  2-4-3 بررسی فضاهای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی

  (تصاویر در فایل اصلی قابل مشاهده است)

  : نمود فضای های باز و نیمه باز در بالکن و بام هر واحد مسکونی

  محدودیت های موجود در شهرهای بزرگ، منجر به گسترش ساخت مجتمع های مسکونی و کاهش سهم حیاط خصوصی در معماری معاصر گردیده است. فضای باز و نیمه باز مسکونی علاوه بر تأمین نور و روشنایی فضاهای داخلی و تهویه طبیعی، به عنوان فرصتی برای ارتباط بیشتر با طبیعت و مکانی برای تعاملات اجتماعی است. با توجه به محدودیت های فضای داخلی واحدهای مسکونی و سابقه سنتی حضور حیاط در زندگی ایرانی، فضای باز مجالی برای گسترش عملکرد فضای داخلی و رابطه ان با فضای بیرونی است. بنابراین، بازنگری و شناخت وضع موجود فضاهای باز و نیمه باز، زمینه ساز طراحی آگاهانه تر فضاهای باز مسکونی در آینده است. (قاضی زاده،1385)

  چنانچه فضاهای باز و نیمه باز مسکونی پاسخگوی نیازها و خواسته های فردی و اجتماعی ساکنین در سنین مختلف باشد، می توان بخش زیادی از فعالیت های زندگی را از فضای داخلی به فضاهای بیرونی مجموعه ها منتقل و کمبودهای زندگی در واحدهای مسکونی با مساحت کم را تا حدودی جبران نمود. فضاهای باز مسکونی، ضمن فراهم آوردن موقعیت هایی برای رشد خلاقیت، زمینه معاشرت، تعامل و تقابل اجتماعی، و کاربردهایی همچون ایجاد ارتباط، آرامش.مهمترین مؤلفه های قابل بررسی که در طراحی فضاهای باز و نیمه باز بسیار مؤثر می باشنداز جمله انعطاف پذیری، تنوع پذیری، تطبیق پذیری و تغییر پذیری می باشند که در ذیل به آن اشاره شده است.

  Abstract

   

  Today due to massive and miniaturization construction policies in major

  cities, traditional houses have lost their concept and perception and have become more like shelters due to reduce in their usage; as building complexes, lacking comfort factors and activities, are becoming more extensive.

  Time, as passes, makes alternation of needs and concepts more unavoidable. However, some psychological and individual needs are more resistant and time may merely change their form not their nature. An example of mentioned human needs is need of nature, privacy or expanding their social relationship which are shown in some residential architecture elements such as yard or balcony.

  This research aims a comprehensive study in the concept and application of open and semi-open spaces in residential architecture. Open spaces such as yards, or semi-open spaces like balconies are significant elements of residential architecture which are reach in form, concept and application; and their relationship to close spaces creates an exceptional experience of space.

   Therefore, the research firstly studies the history of residential complex start in Iran, next continues understanding the concept of these spaces with two approaches of tradition and building codes and then these spaces will be discussed as climatic factors to provide sustainable architecture.

  The aim of this study is the necessity of considering open and semi-open spaces as elements to increase the quality of dwellings and also as factors to decrease energy consumption and fulfill sustainable architecture.

  In conclusion, by considering the concept of open and semi-open spaces and their influence as an element of sustainable architecture in residential buildings, architectural suggestions and recommendation for contemporary dwelling design will be presented.  

   

  منابع

  1.       آشنایی با معماری مسکونی ایران گونه شناسی درونگرا، معماریان،انتشارات دانشگاه علم و صنعت،1375

  آیین نامه طراحی راه های شهری (مسیرهای پیاده-دسترسی ها)، معاونت شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی

  3.       احمدی، فرهاد،شهر-خانه-حیاط مرکزی ( شهر،خانه پایدار-شهر خانه آیینی)، صفه41،ص90،پاییز و زمستان ۱۳۸۴

  اکرمی، غلامرضا،استد راهنما،رازجویان، محمود،رساله دکتری،حیات مدرسه نقش فضای باز در مدارس ابتدایی،دانشگاه شهید بهشتی،1388

  اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی ( از دید صاحب نظران و متخصصان ایرانی)، سجادی، پروین، پوردهیمی، شهرام، صفه 51، پاییز و زمستان 1389

  آسایش حرارتی در فضای باز شهر تهران، امین دلدار،ساناز،حیدری،شاهین، رساله کارشناسی ارشد انرژی، تیر1390

  بمانیان، محمد رضا، نسیم رستم غلامی و جنت رحمت پناه ( 1389 ) عناصر هویت ساز در معماری سنتی خانه های ایرانی، دو فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات هنر اسلامی /شماره سیزدهم /پاییز -زمستان 138

  بهزادفر، مصطفی؛ منعام،علیرضا، تأثیر ضریب دید به آسمان در آسایش حرارتی کاربران فضای باز شهری،بررسی بوستان های منتخب شهر تهران، آرمانشهر5،34،1389    

  بررسی نقش فضاهای باز مشترک در مجتمع های مسکونی امروز به عنوان یکی از عوامل پایداری اجتماعی در معماری بومی در افزایش امنیت شهری  زهرا صمدی فرد  ، خسرو موحد  ، حیدر جهانبخش، همایش معماری و شهرسازی و توسعه پایدار،1381

  بمانیان، محمدرضا، محمودی نژاد، هادی، امنیت و طراحی شهری، تهران، 1388

  پارسی، فرامرز،1387

  پاکزاد، جهانشاه، مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری، تهران، انتشارات شهیدی،1386

  پتانسیل سنجی انرژی باد و نقش بنیادین آن در تهویه مطبوع و زدودن رطوبت، مهناز محمودی،آرمانشهر شماره1389،4

  14.    پوردهیمی، شهرام "فضاهای باز در مجموعه های مسکونی"، صفه 36، پاییز و زمستان 1389

  پوردهیمی، شهرام، نورتقانی، عبدالمجید، ) بهار 1392 (، هویت و مسکن؛ بررسی ساز و کار تعامتل هویتت ستاکنین و محتیط مستکونی، فصل نامه، مسکن و محیط روستا، شماره 141

  پوردهیمی شهرام،ساخت و ساز همساز با اقلیم، صفه 28، بهار و تابستان 1378

  پیرنیا، محمدکریم  "آشنایی با معماری اسلامی ایران"، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران،  1378

  تأثیر نور روز بر انسان، فرآیند ادراکی و زیست شناسی-روانی روشنایی روز)،پوردهیمی، شهرام، حاجی سید جوادی، فریبرز،صفه36، پاییز و زمستان 1389

  19.    توکلی، نیکی؛ ماجدی، حمید،عملکرد محیط های سبز و طبیعی در ارتقاءسلامت روحی- روانی انسان، هویت شهر،شماره13،بهار 1392، ص 23-33

  تسهیلات پیاده روی، سازمان برنامه بودجه، معاونت امور فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، تهران،1375

  توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایران، مهدی زندیه؛ پروردی نژاد، نشریه مسکن و محیط روستا،1389

  تعیین الگوی بهینه حیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول با تکیه بر تحلیل سایه دریافتی سطوح مختلف حیاط، محسن، تابان؛ پورجعفر،محمدرضا؛ حیدری،شاهین، باغ نظر،شماره27، زمستان 92

  توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهای توسعه پایدار در ایران، کشتار قلاتی، احمدرضا، نشریه هویت شهر، شماره6، بهار و تابستان 1389

  حائری، محمدرضا "خانه، فرهنگ، طبیعت)بررسی معماری خانه های تاریخی و معاصر به منظور تدوین فرآیند و معیارهای طراحی خانه("، تهران، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری. 1388

  25.    حیدری نژاد، قاسم  "آسایش حرارتی"، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. 1388

  حیدری،مهتا؛حسینی،باقر، تغییر فضای بازمسکونی روشیمستقیم درتوسعه منظر شهری، سومین همایش ملیفضایسبز و منظر شهری، بهار 1387

  حیدری، شاهین، دمای آسایش حرارتی مردم تهران، مجله هنرهای زیبا، شماره28،تابستان1388

  خلیلی،میترا،مقایسه متغیرهای تأثیرگذار برآسایش حرارتی و نمود آن ها در طراحی و ساخت معماری سنتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دا تهران1387نشگاه تهران

  دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران "مقررات شهرسازی و معماری و طرح های توسعۀ عمرانی"،تهران، توسعه ایران، 1383

  روحی زاده، امیر رضا ، معماری تنظیم شرایط محیطی،انتشارات عصر کنکاش، چاپ اول ،1387،93-96 (بهشتی55)

  31.    رازجویان،محمود،آسایش به وسیله معماری همساز با اقلیم، تهران،دانشگاه شهید بهشتی،1369

  زارع، لیلا؛ نقی زاده، محمد، رابطه طبیعت و حیاط مرکزی ( با نگاه به معماری سکن ایرانی-کاشان)، هویت شهر، شماره 12،زمستان1391

  زالفیان، مرتضی،بحرینی،حسین، طراحی فضای شهری با تأکید بر حرکت عابر پیاده، کارشناسی ارشد ظهری،تیر 1389

  شربیان، محمد حسن،تاملی نظری برجامعه شناسی امنیت اجتماعی، سایت انسان شناسی و فرهنگ،www. anthroplogy.ir،شهریور 1392

  شکیبامنش،امیر؛ قربانیان، مهشید، تنظیم شرایط محیطی، اصول و مبانی اقلیم شناسی، نشر هاله، تیر 1388

  صارمی، علی اکبر؛ رادمرد، تقی، ارزشهای پایدار در معماری ایران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور1376

  طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر مطلوبیت فضای باز،سعید عظمتی،استاد راهنما:دکتر اسماعیل ضرغامی،پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری تیر 1391دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

  طاهباز،منصوره،طراحی سایه در فضای باز، نشریه هنرهای زیبا،شماره 27،38تهران،1386

  طبیبیان، منوچهر و همکاران، بازتاباب سلسله مراتب در شهرهای ایرانی اسلامی، آرمان شهر شماره،  1391

  طراحی مجموعه مسکونی مبتنی بر کاهش مصرف انرژی در اقلیم گرم و مرطوب، شجاعی پور، سلمان، قیابکلو، زهرا، رساله کارشناسی ارشد، شهریور 1388

  ضوابط و مقررات شهرسازیو معماری برای افراد معلول جسمی-حرکتی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بخش تحقیقاتطراحی محیط و انرژی،1378

  عامری سیاهویی، حمید، نقش معماری در پیشگیری از جرم، تهران، انتشارات مجد،  1387

  عینی فر، علیرضا؛ قاضی زاده،ندا، گونه شناسی مجتمع های مسکونی تهران با معیار فضای باز، آرمانشهر شماره35، 1389

  عینی فر،علیرضا، الگویی برای تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران،مجله هنرهای زیبا شماره 13، بهار 1382

  فصلنامه مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی، مجله آبادی، شماره 23، زمستان 1375

  قاسم زاده، مسعود، محیط مناسب برای رشد کودکان، پایانامه کارشناسی ارشد معماری، تهران، بهشتی،1367

  قاضی زاده،ندا؛ عینی فر، علیرضا؛ بهزادفر، مصطفی، تأثیر طراحی فضای باز مجتمع های مسکونی در شکل گیری حس تعلق به فضا، رساله دکتری، پردیس هنرهای زیبا،1385

  قیابکلو، زهرا،الگوی حرکت سایه و طراحی سایت، نشریه هنرهای زیبا،58-68

  قیابکلو، زهرا، روش های تخمین محدوده آسایش حرارتی، مجله هنرهای زیبا،شماره10، زمستان 1380

  قیاسوند،جواد، تعامل معماری و انرژی های نو،

  51.    کسمایی، مرتضی  "اقلیم و معماری"، اصفهان، نشر خاک،1382

  52.    کسمایی، مرتضی  "پهنه بندی و راهنمای طراحی اقلیمی)معتدل ومرطوب("، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،1388

  گل،یان،زندگی در فضای باز میان ساختمان ها، ترجمه شیما شصتی، انتشارات جهاد دانشگاهی،1387

  لنگ، جان ، آفرینش نظریه های معماری )نقش علوم رفتاری در طراحی محیط(، علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران، 1388

  مبانی فضای سبز شهری،کامبیز بهرام سلطانی،معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن،1384

  محمد صادق عابدینی،معماری ایرانی ، الگوی واقعی مسکن پایدار، هفته نامه خبری مسکن

  محمودی نژاد،هادی؛پورجعفر،محمدرضا؛ اثر عوامل طبیعی در کاهش مصرف انرژی مسکن (جستاری برالتزام و طراحی اقلیمی با تأکید بر مناطق سردسیر ایران)، مجله راه و ساختمان،شماره 1389،42

  محمودی زرندی،مهناز، ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط، باغ نظر،شماره20، بهار1391

  مرکز آمار ایران  "نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 "، تهران، مرکز آمار ایران.

  معتضدیان، آسیه، استاد راهنما،شیبانی،آسایش در فضای باز،رساله کارشناسی ارشد منظر، دانشگاه شهید بهشتی،سال88-89

  منابع انرژی تجدید پذیر، دفتر انرژی های نو، معاونت امور انرژی وزارت نیرو، تهران 1375

  مهدوی نژاد،محمد جواد؛ منصورپور،مجید، محرمیت در الگوی مسکن بومی و به کارگیری آن درمعماری معاصر تهران، 1390

  مور،فولر،سیستم های کنترل محیط زیست(تنظیم شرایط محیطی، کی نژاد،محمد علی،انتشارات دانشگاه هنر اسلامی،1382

  نشریه هنرهای زیبا،تیپولوژی مجتمع های مسکونی،شماره 22، زمستان 1386

  نوذری،شعله، رهنمودهای طراحی فضاهای باز مسکونی ،صفه39، پاییز و زمستان 1383

  66.     واتسون، دانلد و لبز، کنت "طراحی اقلیمی" ، ترجمه وحید قبادیان و محمد فیض مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران، 1387

  67.    وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران ، معماری ایرانی-الگوی مسکن پایدار  http://ammi.ir/Go/4112

  ویژگی های کیفی مسکن مطلوب (مبانی طراحی و روش های تحصیل آن )،دکتر محمد نقی زاده، پایانامه کارشناسی ارشد معماری پردیس هنرهای زیبا تهران،1 سمیع آذر، علیرضا، 1385

  یزدانی، سمیرا، تیموری، سیاوش، تأثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین، نشریه هویت شهر، شماره 15، پاییز 1392

   

  Gehl,Jan, "Life between building", Van Nostrand Rienhold, New york, 1987

   

  Memarian, Gholamhossein. & Brown, Frank. (2006) The Shared Characteristic of Iranian and Arab Courtyard House .In Edwards, B. (Ed.) "Courtyard Housing: Past, Present and Future", Abingdon, Oxon; New York, Taylor & Francis.

  Brown, Michael J., Grimmond, Sue & Ratti, Carlo (2001) 'Comparison of Methodologies for Computing Sky View Factor in Urban Environments', "International Society of Environmental Hydraulics Conference", Arizona State University, Tempe, Arizona, USA.,

  Becker, P., Erhart, D. W. & Smith, A. P. (1989) 'Analysis of Forest Light Environments Part I. Computerized Estimation of Solar Radiation from Hemispherical Canopy Photographs', "Agricultural and Forest Meteorology", 44: 217-232.

  Bryan, Harvey (2001) "Outdoor Design Criteria for the Central Phoenix/East Valley Light Rail Transit System", Arizona, Arizona State University.

  Giridharan, R., Lau, S. S. Y., Ganesan, S. & Givoni, B. (2008) 'Lowering the Outdoor Temperature in High-Rise High-Density Residential Developments of Coastal Hong Kong: The Vegetation Influence', "Building and Environment", 43: 1583-1595.

  Cooper, Marcus, Clare and Wendy Sarkissian ,(1986), Housing as if People Mattered, Berkeley:University of California press

  Naghizadeh, M. (1997). the features of Islamic City in Islamic Texts. Journal of Fine Arts (4.,5

 • فصل اول(کلیات تحقیق)

  (1-1)مقدمه 1

  (1-2)-بیان مسئله 1

  (1-3)-اهداف پژوهش 1

  (1-4)-فرضیات پژوهش 2

  (1-5)-سوالات پژوهش 2

  (1-5)-روش تحقیق 2

  (1-6)-تعریف واژگان3

  فصل دوم (مطالعات مسکن)

  (2-1)-مقدمه 4

  (2-2)-مسکن در قرن حاضر(با رویکرد پایداری زیست محیطی و اجتماعی) 4

  (2-3)-گونه شناسی مسکن شهری 4

  (2-4)-مجتمع های مسکونی 6

  (2-4-1)-تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی 6

  (2-4-2)-آسیب شناسی مجتمع های مسکونی7

  (2-4-3)-بررسی فضاهای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی 7

  (2-4-3-1)-انعطاف پذیری(چند عملکردی بودن فضای باز و نیمه باز) 8

  (2-4-3-2)-تنوع پذیری 9

  (2-4-3-3)تطبیق پذیری(جابه جایی فصلی و روزانه) 9

  (2-4-3-4)تغییر پذیری(تفکیک و تجمیع)10

  (2-4-3-5)بازی پذیری فضاهای باز برای کودکان10

  (2-4-4)-نقش فضای باز در بهره گیری از عوامل اقلیمی 11

  (2-5)-گونه شناسی مجتمع های مسکونی در شکل گیری فضای باز 11

  (2-5-1)-گونه شناسی سنتی(بررسی عمودی در سطح ارتفاع) 12

  (2-5-2)-گونه شناسی معاصر(بررسی افقی در سطح افق) 12

  (2-5-2-1)محیطی13

  (2-5-2-2)منفرد14

  (2-5-2-3)نواری14

  (2-5-2-4)مختلط14

  (2-6)-نتیجه گیری 14

  فصل سوم (پایداری)

  (3-1)-مقدمه 14

   (3-2)-معماری پایدار 16

  (3-2-1)-طراحی پایدار و اصول اولیه آن 16

   (3-3)-انرژی های تجدیدپذیر(نو) 16

  (3-3-1)-انرژی باد 17

  (3-3-2)-انرژی خورشید 17

  (3-3-3)-انرژی آب 17

  (3-3-4)-انرژی زمین گرمایی 18

  (3-3-5)-انرژی زیست توده 18

  (3-3-6)-ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 18

   (3-4)-تعامل پایداری و انرژی های نو 18

  (3-5)-رویکردی پایداری به مسکن 19

  (3-5-1)-معمار ایرانی الگوی واقعی مسکن پایدار 20

  (1-1-5-3)-بررسی الگوهای فضاهای باز و نیمه باز در معماری سنتی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی 21

  (3-6)-نتیجه گیری 22

  فصل چهارم(طراحی اقلیمی)

  (4-1)-مقدمه 23

  (4-2)-آسایش حرارتی 23

  (4-2-1)-آسایش حرارتی در محیط های خارجی 24

  (4-2-2)-تفاوت های فیزیولوژیکی حرارتی بین آسایش حرارتی در محیط های داخلی و خارجی  25

  (4-2-3)-احساس آسایش در فضای باز 27

  (4-2-4)- تطابق و سازگاری 28

  (4-2-5)-جنبه های روانشناختی و تاثیر آن در ارزیابی آسایش حرارتی در فضای داخلی و فضای باز 28

  (4-3)-اهداف عمده طراحی اقلیمی 29

  (4-3-1)-کاهش اتلاف حرارت ساختمان 29

  (4-3-2)-کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان 30

  (4-3-3)-بهره گیری از انرژی خورشیدی 31

  (4-3-4)-محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج 31

  (4-3-5)-محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب 32

  (4-3-6)-بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا 32

  (4-3-7)-بهره گیری از شرایط مناسب هوای خارج 33

  (4-3-8)-ایجاد کوران در فضاهای داخلی ساختمان 33

  (4-3-9)-افزایش رطوبت هوا 34

  (4-3-10)-جلوگیری از افزایش رطوبت هوا 34

  (4-3-11)-محافظت ساختمان در برابر بارندگی 34

  (4-3-12)-کاهش تاثیر بادهای غبارآلود35

  (4-4)-متغیرهای اقلیمی-محیطی موثر برآسایش حرارتی فضای باز و نیمه باز 35

  (4-4-1)-تاثیر عوامل اقلیمی بر محدوده آسایش  35

  (4-4-1-1)-تاثیر تابش آفتاب و دما 35

  (4-4-1-2)-تاثیر رطوبت هوا 35

  (4-4-1-3)-تاثیر باد و جریان هوا 36

  4-4-1-3-1اثر سایه باد36

  4-4-1-3-2تشکیل حلقه تلاطم در پای ساختمان ها 37

  4-4-1-3-3اثر مانع37

  4-4-1-3-4پدیده ونتوری 38

  4-4-1-3-5اثر ناشی از ارتباط مابین مناطقی با فشار متفاوت 39

  4-4-1-3-6پدیده کانالیزاسیون یا جهت پذیری40

  4-4-1-3-7اثر حلقه باز40

  4-4-1-3-8 اثر هرم40

  4-4-1-3-9 اثر گوشه 41

  (4-4-2)-تاثیرات محیطی 42

  (4-4-2-1)-نور  42

  4-4-2-1-2 سایه اندازی فضاهای بیرونی  43

  (4-4-2-1)-نور  42

  (4-4-2-2)-صوت 43

  (4-4-2-3)-آلودگی هوا 43

  (4-5)-راهکارهای تعدیل خرد اقیم از راه کنترل عوامل اقلیمی محیطی موثر بر آن 43

  (4-5-1)-تابش 44

  4-5-1-1کنترل دسترسی به خورشید برای عابرین پیاده 44

  4-5-1-2تناسبات با توجه به نیاز سایه و آفتاب  45

   

  4-5-1-3 تأثیر تغییر تناسبات بر میزان سایه جداره های حیاط  45

  4-5-1-4دما و نوسانات روزانه  46

  (4-5-2)-رطوبت 46

  (4-5-3)-جریان هوا 47

  4-5-3-1جهت استقرار 47

  4-5-3-2خصوصیات خارجی 47

  4-5-3-3 تقسیم فضای داخلی 47

  4-5-3-4 کوران 48

  4-5-3-5 کنتر ل بازشوها 48

  4-5-3-5-1جهت پنجره ، اندازه ها و الگوهای جریان هوا 48

  4-5-3-5-2 مکان پنجره از جهت ارتفاع 49

  4-5-3-6 تاثیر محوطه و پوشش گیاهی 49

  4-5-3-6-1 سایه اندازی با درختان بدون جلوگیری از جریان باد   50

   (4-5-4)-باد 50

  4-5-4-1 فرم زمین و جریان باد  51

  4-5-4-2 فرم ساختمان ها و جریان باد 51

  4-5-4-3 ارتفاع ساختمان ها و جریان باد 51

  4-5-4-4 فاصله ساختمان ها و جریان 52

  (4-6)-ضریب دید به آسمان 52

  4-6-1رابطه  "ضریب دید به آسمان" و متغیر های اقلیمی  53

  4-6-2 رابطه دمای تابشی محیط با "ضریب دید به آسمان"  53

  (4-7)-اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز 54

  (4-7-1)-مصالح 54

  4-7-1-1 مصالح ساختمان و سنگفرش،بام و روکار دیوارها 54

  4-7-1-2رنگ مصالح 56

  (4-7-2)-شکل و هندسه 56

  4-7-2-1هندسه بافت-تخلیه گرما در شب و بهبود جریان هوا 56

  4-7-2-2 هندسه بافت و نسبت ارتفاع به عرض معبر  57

  4-7-2-3 هندسه بافت – جریان باد و تهویه 57

  (4-8)-اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز 59

  (4-8-1)-سطوح قائم 59

  (4-8-2)-سطوح افقی 59

  (4-8-3)-سطوح شیبدار 59

  (4-8-4)-خنک سازی فضاهای بسته از طریق تهویه و باد عبوری از فضاهای نیمه باز 60

  (4-10)-رفتار حرارتی فضاها در تابستان و زمستان 60

  (4-11)-عوامل انسانی60

  (4-12)-فضاهای باز و نیمه باز خانه های ایران از بعد اقلیمی 63

  (4-12-1)-فضاهای باز64

  (4-12-2)-فضاهای نیمه باز 69

  (4-13)-نتیجه گیری 72

  فصل پنجم(نمونه شناسی مجتمع های مسکونی شهری)

  (5-1)-مقدمه73

  (5-2)-نمونه های داخل کشور 73

  (5-3)-نمونه های خارج کشور 75

   (5-4)-نتیجه گیری76

  فصل ششم (مبانی نظری طراحی)

  (6-1)-مقدمه77

  (6-2)-اهمیت مسکن77

  (6-2-1)-مسکن به عنوان سرپناه(پایداری اقتصادی)78

  (6-2-2)-از نظر معاملات اجتماعی(پایداری اجتماعی)78

  (6-2-3)-از نظر توجه به محیط زیست(پایداری محیطی)79

  (6-3)-مجتمع های مسکونی و لزوم توجه به فضای باز و نیمه باز79

  (6-3-1)-ویژگی های مشترک فضای باز در مجتمع های مسکونی80

  (6-3-1-1)-تعلق مکانی به فضای باز80

   (6-3-1-3)-سلسله مراتب80

  (6-3-1-4)-بررسی اشراف بصری(بعد اجتماعی پایداری)81

  6-3-1-3-1 محرمیت در فضاهای باز و نیمه باز 82

  6-3-1-3-2 حریم و قلمرو82

  (6-3-1-5)-قابل دفاع بودن83

  (6-3-1-6)-امنیت83

  (6-3-1-7)-مناسب برای کلیه گروه سنی83

  (6-3-1-8)-توجه به اقلیم84

  (6-3-1-9)-تعاملات اجتماعی84

  (6-3-1-10)-تنوع فضایی84

  (6-5)-تعاریف فضای باز و نیمه باز84

  (6-5-1)-از بعد کالبدی84

  (6-5-2)-از بعد معماری سنتی85

  (6-5-3)-دسته بندی فضاهای باز و نیمه باز مسکن طبق ضوابط ساختمانی87

  (6-5-3-1)-فضاهای باز87

  (6-5-3-2)-فضاهای نیمه باز88

  (6-6)-فعالیت های مرتبط با فضای باز مسکونی88

  (6-7)-معرفی الگوهای اجرا و عناصر89

  (6-7-1)-پیاده روها90

  (6-7-2)-مسیرهای سواره90

  (6-7-3)-فضای بازی کودکان92

  (6-7-4)-مبلمان92

  (6-7-5)-عوارض زمین93

  (6-7-5-1)-سیمای شیب یا جهت شیب93

  (6-7-6)-منظرسازی و دخل و تصرف در توپوگرافی93

  (6-7-7)-فضای سبز94

  (6-8)-اثر عوامل طبیعی فضای باز در کاهش مصرف انرژی مسکن95

  (6-8-1)-نقش آب95

  (6-8-2)-نقش سنگ96

  (6-8-3)-نقش خاک96

  (6-8-4)-نقش گزینش گیاهان در منظرسازی پایدار در فضای باز و نیمه باز97

  (6-8-4-1)-انتخاب گونه های گیاهی مناسب98

  (6-8-4-2)-محاسبه  حداقل و حداکثر فاصله درختان و ارتفاع مورد نیاز با توجه به نیاز سایه و آفتاب99

  (6-8-4-3)-همزیستی انسان و گیاه در فضاهای باز و نیمه باز100

  6-8-4-3-2 اثرات پوشش گیاهی بر آسایش حرارتی عایر پیاده 101

  (6-8-4-4)-اثر پوشش گیاهی بر مصرف انرژی ساختمان103

  6-8-4-4-1 تأثیرات اقلیمی(عملکردهای اکولوژیک فضای سبز و تأثیرات آن بر میکروکلیمای منطقه) 103

  (6-8-5)-نقش فضاهای باز و نیمه باز در ایجاد خرد اقلیم معتدل و ایجاد ارتباط اکولوژیک با محیط و طبیعت105

  (6-9)-ارائه راهکارهای طراحی سایت به عنوان فضای باز مجموعه و فضاهای نیمه باز در راستای صرفه جویی در انرژی106

  (6-9-1)-راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل دما در فضاهای باز و نیمه باز(گرمایش)106

  (6-9-2)- راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل دما در فضاهای باز و نیمه باز(سرمایش)106

  (6-9-3)- راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل باد در فضاهای باز و نیمه باز106

  (6-9-4)- تامین امنیت حرکت در فضای باز106

  (6-9-5)-تعاملات اجتماعی107

  (6-9-6)-خرد اقلیم108

  (6-9-7)-فضاهای نیمه باز109

  (6-9-8)-حریم و اشراف بصری109

  (6-9-9)-ملاحظات عوامل انسانی109

  (6-9-10)-بررسی نحوه استقرار و جانمایی بلوک های مسکونی در کاهش اتلاف انرژی110

  (6-10)-نتیجه گیری111

  فصل هفتم (شناخت بستر طرح)

  (7-1)-شناخت استان تهران112

  (7-1-1)-موقعیت جغرافیایی112

  (7-1-2)-خصوصیات کلی شرایط اقلیمی112

  (7-2)-ویژگی های یک ساختمان هماهنگ با اقلیم تهران با استفاده از مدل های سنجش آسایش114

  (7-2-1)-جدول زیست اقلیمی(بیوکلیماتیک)114

  (7-2-2)-شرایط حرارتی در فضای آزاد 115

  (7-2-3)-شرایط حرارتی فضای داخلی ساختمان115

  (7-2-4)-شدت و دوام شرایط حرارتی115

  (7-2-5)-جهت گیری استقرار ساختمان 117

  (7-2-6)-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم118

  (7-2-7)-مواقع نیاز به سایه در تهران118

  (7-3)-اقلیم سایت در میانه تابستان118

  (7-4)-اقلیم سایت در میانه زمستان119

  (7-5)-شناخت محدوده مورد نظر طراحی119

  (7-5-1)-موقعیت مکانی سایت119

   (7-5-2)-ویژگی های توپوگرافی119

   (7-6)- تحلیل سایت120

  (7-6)-نتیجه گیری123

   

  فصل هشتم (فرآیند طراحی)

  (8-1)-تدوین معیارهای طراحی124

  (8-2)-اسکیس های اولیه بر مبنای معیارهای کیفی124

   (8-3)-تحلیل سایت و لکه گذاری در سایت بر مبنای معیارهای عام128

  (8-4)-برنامه فیزیکی طرح برمبنای معیارهای کمی128

  (8-5)-نکات رعایت شده در طرح128

  (8-6)-مدارک پروژه130

   


موضوع پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, نمونه پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, جستجوی پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, فایل Word پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, دانلود پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, فایل PDF پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, تحقیق در مورد پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, مقاله در مورد پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, پروژه در مورد پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, پروپوزال در مورد پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, تز دکترا در مورد پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, پروژه درباره پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز, رساله دکترا در مورد پایان نامه مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M. SC رشته/ گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری- محیط زیست شهری چکیده در نیمه دوم قرن بیستم، بخصوص در سه دهه آخر آن، شهرها با سرعت زیادی گسترش یافته و کشورها با سرعت بیشتری به شهرنشینی و افزایش شهرها و جمعیت شهری خود دست زده اند. رویکرد صرف شهرسازی به ابعاد کالبدی- کارکردی شهر بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش مهندسي معماري شهريور 1393 چکيده  مساله آن است که ساختار محلات در دوران معاصر ايران، به واسطه تغيير در شکل شهر سازي معاصر از جمله شبکه ها و شري

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته معماري  سال 1393 تعريف خانه و مفهوم مسکن خانه جدايي ناپذير ترين فضاي موجود در پيرامون انسان است که فعاليت هاي روزمره ي انسان به طور مستقيم از آن نش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده یکی از پدیده هایی که شهرهای امروز و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند ، پدیده بلندمرتبه سازی می باشد.رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرها و به تبع ان نیاز به مسکن در سطح وسیعی، از یک سو ونیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مسأله زمین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای انسانی گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده در گذشته های نه چندان دور فضای ورودی شهر به مثابه اولین فضای شهری، نخستین تصویری از شهر بود که در ذهن مسافران شکل می گرفت. لذا این فضاها نه تنها از کیفیات فضایی بالایی بر خوردار بودند بلکه جزء ویژگی های شاخص شهرها بودند. امروزه با گسترش شهرها و ظهور وسایل نقلیه، ورودی شهرها به فضایی بی ...

پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري اسفند 92 چکيده   با ­وجود اينکه در حال حاضر چند دهه از طراحي  و احداث  مجتمع هاي مسکوني مي&

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته: معماري گرايش: تکنولوژي معماري بهار 1394 چکيده    با شکل گيري شهرها و توسعه شهرنيشني و اجتماعات نيازها و خواستار انسان شهر نيشي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش:  معماري زمستان 1393 پيشگفتار: بافت تاريخي شهر بوشهر يکي از با ارزش ترين بافت هاي تاريخي کشور بوده که در نوع خود بي نظي

بيان مسأله : کشور ايران با نرخ رشد جمعيت 4/2 درصدي و جمعيت شهرنشين 61 درصدي با مشکل رشد بسيار سريع جمعيت و تمرکز جمعيتي در مراکز شهري روبروست و به تبع آن ضرورت تأمين مسکن به يک مسأله فراگير و همگا

ثبت سفارش