پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی

مشخص نشده 7 MB 29519 89
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی معماری
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش :

  معماری

  تابستان1392

  زندگی صنعتی بااشغال هرچه تمام ترزمین توسط فضاهای صنعتی،مکانهای کمتری برای استراحت وتفریح افرادجامعه ایجادکرده است. برای حل این مشکل  بایدبرنامه ریزی هارابه سمت فضاهای گردشگری بدون آلودگی دراطراف شهرهاودربسترطبیعی کشانید.که اکثرابه عنوان فضای تنفس شهرهادرنظرگرفته شده وازقابلیت زیادی برای جذب گردشگران داخلی وخارجی برخورداراند.واز آنجائی که فعالیت تازه ونوبانسل جدیدهمراه است.شناخت قالب های معماری بومی وترکیب بارویکردوتکنولوژیهای نوین درجهت تقویت روابط اجتماعی درقالب کارکرد های معماری برای ایجادمعماری آینده ایران وامکان بهره برداری غیرمخرب درجهت حفظ ارزش هایی که ازفنون ساخت وسازدرمعماری تافرش،آداب زندگی وعشق.....استفاده کردتاازهم شکل شدن،بی هویت شدن وبازماندن ازتفکرودرنتیجه انسانیت جلوگیری کرد.«داشته های خویش رافراموش نکنیم».

   

  فصل اول

  کلیات طرح

  مقدمه

  بیان مساله

  اهمیت موضوع

  روش تحقیق

  تعاریف و مفاهیم

  مقدمه

  چقدرباید پرداخت؟

  چقدربایدبرای رشدمکعب سیمانی پرداخت؟

  ماهرچه راکه باید ازدست داده باشیم،ازدست داده ایم !..(فروغ فرخ زاد)

  زندگی درمحیطی آرام ورسیدن به یک آرامش نسبی وفعالیت درمحیطی فارغ ازتنش واظطراب وتشنج وهیاهو،کمال آرزو وکمترین توقع ذاتی انسان شهرنشین است.توقع داشتن امکانات رفاهی مناسب،دسترسی به وسائل حمل ونقل،پاک سازی محیط و زدودن آلودگی های صوتی وهوا.

  دردنیای مدرن ورو به توسعه امروزشهرهای بزرگتر وگسترده تر می شوند،به همان نسبت نیازهای جدیدی فراتر ازتصوروانتظار فرا رویشان قرار می گیرد.درمقابل چنین شتاب فزاینده ای... .

  سفربه شمال ایران اندیشه آدمی رابه فراسوی بند ها می برد،احساس آزاد بودن به استشمام هوای تازه درروح انسان اوج میگیرد.دراینجا همه چیزسبز است.تضادخاک باآب ،رطوبت پیچیده درهوا،نقوش سبز،هیجان ازتصاویردور ونزدیک رادرانسان برمی انگیزد.

  مردم شمال خوشحال وبا روحیه مشتاق پذیرائی ازمیهمانان ومسافران درخانه هایی باصفا وصمیمی هستند.خانه هائی که تمام امنیتش بامرزهای سبزامامبهم تامین میشود.تعامل میان افراد هرگز باعث نشده زندگی خصوصی آنهاآسیب ببیند.میهمانان ازمیان پیچ وخم جاده هاوفراز ونشیب سبزراهها عبور کرده اند ومکان هایی رنگین رالمس کرده اند.

  یک مکان زیبا همراه بارابطه دوستانه وصمیمی میهمان نواز وپیام هایی پاک ازشهر وزندگی شهری معماری های بازمانده ازگذشتگان به جمع بندی تفکرات مان کمک میکند.برخلاف معماری امروز شمال که ملغمه ای است ازآهن،بتن وانسان های متکبری که به غلط آن رامعماری پایدارنامیده اند.باید به این حقیقت آگاه باشیم که حفظ طبیعت بسیار مهم تر ازساخت وساز وطراحی وخیابان سازی وخرید وفروش است.گویا معماران نتوانسته اندروح جستجوگرانسان هاراآزاد سازد.آنها فقط ساخته اندومسیر این ساخت وسازهارو به ناخوشی دارد.به تصورمعماری ابزاری است برای رهائی ازمحیط وهمین باعث شده تقاضابرای ساختن روبه صعودباشد.درحالی که این امرباطبیعت این منطقه تناقض دارد.

  پروژه های معماری درجهت خدمت رسانی به انسان هاطرح ریزی شده اندبدون اینکه احترامی به سبک های معماری قائل باشنداین سازنده گان هستندکه به محیط وسایرین ظلم میکنند.

  ساختن محیط بدون احترام به آن دردنیای امروز ازنظرفرهنگی،اجتماعی واقتصادی بی مفهوم است.آب وهوای شمال ایران یک نمونه بی نظیراست.چطورمی توان این میراث ارزشمندراحفظ کرد؟

  ارتباط این ساختمان های مدرن که به سرعت از زمین سربر می آورندبامحیط چیست؟

  جغرافیای محل وآب وهوا،دلیل خوبی برای تحکیم احساس عمیق درکنار هم بودن وتشدیدروابط اجتماعی هستند.لبخند های ناخودآگاه با دیدن باغ ها،گل ها ودرختان پالایش می یابندوسبزی درختان انعکاس طلائی می یابد.درست درهمین لحظه احساس حرکت وسکون آشکارمی شود.وتصاویربعدی می آیند.

  شایدآنچه امروز از ازمیراث معماری بومی برایمان قابل استفاده است یاباشدهمان آزادی درفضاسازی مجموعه هاواحجام ساختمانی،گوشودگی سیال بدون فضااستفاده ازجریان طبیعی وکوران هوادرداخل بنا وترکیب فضاهای نیمه بازوبسته بایکدیگربرای تلفیق هرچه بیشترزندگی باطبیعت است.

  خاک.آب.نسیم وآفتاب...،

  همه آمده اند

  نیاکانم!

  بیان مسئله

  باتوجه به افزایش روزافزون مشکلات جسمی وروحی درزندگی شهرنشینی بلاخص درشهرهای بزرگ،بیش ازپیش گسیل موجی ازمردم تشنه طبیعت وآرامش دیده می شود.که به طبع ازاین نیازمی توان به عنوان یک فرصت استفاده کرد.وباارائه خدمات رفاهی چون هتل ها،مجموعه های توریستی واقامتی وغیره نه تنهابه مسائل اقتصادی پرداخت بلکه به معرفی فرهنگ وسنت هاوطبیعت منطقه اندیشید.

  باتوجه به میزان روزهای فراغت وامکان استفاده ازوسائل رفت وآمدسریع ،سواحل دریای خزر وحاشیه کوه هامعمولابا انبوه مسافران روبه روبوده وبه دلیل اینکه این منطقه امکانات کافی ومناسبی برای پذیرائی ازاین مسافران راندارد،بنابراین وجود مراکزاین چنین منطبق بامعماری بومی،میراث وفرهنگ پرافتخاروباشکوه گذشته که تنهادردیوار،خشت وگل خلاصه نمی گردد،بلکه مهمترازهمه روح نهفته دربناها،محوطه وارزش هائی چون فروتنی،ساده گی،ابتکار،خلاقیت،تجربه،تفکر،اندیشه،هندسه،هنر،دانش،تخصص نهفته دراین فضاهاست احساس می شود.که به اتکاءریشه هایی چون جغرافیا،اقتصادومعماری می توان گفت:شهر ها زائیده اندیشه وفرهنگ انسانها در راستای پاسخ به نیاز های زندگی شهرنشینی آنها هستند.وتمام آنچه که تحت میراث فرهنگی می شناسیم نشانه ای ازهویت مامی باشد.(ضمنادراین راه باید حدالامکان محل اسکان توریست به گونه ای طراحی گرددتاحداکثر قابلیت های وحفظ شیوه هاسنتی،زیست محیطی ومحافظت ازفرهنگ گذشته وتقویت روابط وتعاملات اجتماعی رابه همراه داشته باشد.

  اهداف تحقیق

  امکان بهره برداری اقتصادی غیرمخرب درجهت احیای محیط طبیعی،جاذبه های فرهنگی توریستی، باتوجه به وجودبازارچه های محلی هفتگی اززیباترین نمونه های فعالیت وجنب وجوش مردم،صیدهای دسته جمعی درساحل،صنایع دستی(حصیربافی،نمدمالی...).

  حفظ ارتباط هماهنگ وموزون انسان بامحیط زیست،محافظت ازتاریخ وفرهنگ مردم،شامل آثاربرجای مانده ازدوران پیش ازاسلام وبعدازاسلام،که تعدادقابل توجهی ازآرامگاه، قلعه هاوپل هاوغیره تشکیل می دهد.

  یکی ازمنابع مهم تامین نیازهای ارزی درراستای راهگشایی توسعه اجتماعی واقتصادی وبازیابی جایگاه صنعت توریسم درسطح منفعت عمومی.

  تامین رفاه حال مسافران ازنظرامنیت آسایش وخدمات درمنطقه.

  تقویت روابط اجتماعی درقالب کارکردهای معماری ومشارکت گردشگران درفعالیت هاوتبادل اطلاعات باجامعه بومی.

  بومی سازی فرهنگی فناوری های نوین.

  شناخت قالب های معماری بومی وترکیب بارویکردهای روزدنیابرای ایجادمعماری معاصرایران.

  اهمیت موضوع

  زندگی صنعتی با اشغال هرچه تمام ترزمین توسط مکان وفضا های تولیدی وصنعتی،مکانهای کمتری برای استراحت وتفریح افرادجامعه ایجاد شده است.که این مشکل برنامه ریزی هارابه سمت فضاهای گردشگری بدون آلودگی اطراف شهرها دربسترطبیعی کشانده است.که اکثرا به عنوان فضای تنفس شهرهادرنظرگرفته شده وازقابلیت زیادی برای جذب گردشگران داخلی وخارجی برخورداراست.باتوجه به این امرپذیرش گردشگران داخلی وخارجی اقامت وپذیرائی ازآنهامهم است.که کشورمادراین مسئله هنوزدارای مشکلات فراوان است.

   

   

   

   

  تعاریف ومفاهیم

   

   

   

   

  توریسم

  گسترش دامنه دگرگونی اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی هرجامعه، درگروشناخت زمینه هایی است که قابلیت انجام طرحهای توسعه رادرخود داشته ومی توانندجایگاه های مناسبی برای برای این منظوربه شمارآیند.پس ازانقلاب صنعتی ،باافزایش وسایل ارتباطی بین کشورهای جهان،زمان لازم برای مسافرت هاکاهش یافت وسفربه دورترین نقاط گیتی امکان پذیرشد.افزایش نسبی درآمدهای ناشی ازرشد اقتصادی کشورها،ایجادتحولاتی شگرف درعرصه جهانگردی وسیاحت رادرپی داشت،به گونه ای که امروزه صنعت جهانگردی درسطح جهانی،ازتوسعه یافته ترین بخش ها است ویکی ازارکان اقتصادی بسیاری ازکشورهای دنیا راتشکیل می دهد.توریسم پدیده ای است که ازگذشته های دور مورد توجه جوامع انسانی بوده وبرحسب نیازهای متفاوت اجتماعی ،اقتصادی وتاریخی به حرکت خودادامه داده است.بادرنظرگرفتن تاثیر ارتباطات می توان گفت،بکارگیری قابلیت ها وامکانات موجوددرزمینه توسعه توریسم می تواند نتایج ارزنده ای مانند جذب درآمد ارزی ،ایجاداشتغال وسرعت بخشیدن به روند حفاظت ازمحیط زیست رادرپی داشته باشد.

  ناگفته نماند که برخورداری ازاین پدیده های ارزشمند،تنها هنگامی امکان پذیرخواهدشد که بتوان به شناسایی امکانات موجوپرداخت.افزودن براین جاذبه های توریستی ،زمان توانایی پذیرش برنامه ریزی های بهینه موردنظررا بوجود آورند. درکشورماباوجودبرخورداری اززمینه های بکر وقابل عرضه به بازارهای جهانی سیاحت،جهانگردی تاکنون توانسته جایگاه واقعی خودرابیابد. ازاین رو،درآمدهای ارزی ایران ازاین نظربسیارناچیز بوده وچندان شایان توجه نیست.بدین ترتیب ،باتوجه به دیدگاه های مطرح شده درزمینه توسعه توریسم بایدبه ایجادوتجهیزامکانات لازم برای توسعه این صنعت درکشورپرداخت.(الوایی-1373)

   

   

   

   

   

  2.4.1.تاریخچه توریسم

  سیاحت وجهانگردی، پدیده ای که ازسال های پیش درجوامع انسانی وجو داشته وباپشت سرنهادن دوره های تاریخی گوناگون،به موقعیت کنونی خودرسیده است.موقعیتی که می توانددرراستای احداث توسعه موردتوجه برنامه ریزان اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی قرار گیرد.ازانجا که سفر،پایه واساس جهانگردی است،دگرگونی امروزی آن بامتغیرهای همچون انگیزه ،پیشرفت وسایل حمل ونقل و...درارتباط می باشد.اگرچه پیش ازاختراع وسایل مشخصی برای جابجایی های آسان وسریع نیزانسان ها به شیوه های مختلفی،سفرراتجربه می کردند.به کاربردن واژه ی توریسم ،از سده ی نوزدهم میلادی به بعدرایج شد.درآن زمان اشراف زادگان فرانسوی که برای تکمیل تحصیلات دردستیابی به تجربه های لازم ،اقدام به مسافرت می کردند،توریست نامیده می شوند،بعدها این اصطلاح به کسانی گفته می شود که برای سرگرمی ،گردش وتفریح به فرانسه سفرمی کردند.بتدریج این واژه ی توریسم به وجود آمد.درزبان فارسی «سیاح» به کسانی گفته می شد که با هدف ومنظور مشخصی دست به سفرمی زدند. این گروه را می توان شاعر ناموری مانندناصر خسروقبادیانی وسعدی شیرازی رانام برد.این واره درزبان فارسی،تا اوادل سده چهاردهم رواج داشت تاآنکه دو واژه ی جهانگردوجهانگردی جای آن راگرفت.

  درمجموع می توان گفت که پیدایش جهانگردی به مفهوم امروزی آن ناشی ازتحولات ارزنده ای بودکه درسده نوزدهم بوجود آمد .دگرگونی هایی که اگرچه زندگی جوامع رابه سمت ماشینی شدن سوق داده،اما مقدمات سرعت بخشیدن به حمل ونقل ورفت وآمدرانیز فراهم ساخت .دراین زمینه تحول بنیان های توریسم توانست نقش موثری درپیشبرد اهداف کمی وکیفی صنعت توریسم بازی کند.نقشی که بکارگیری الگویی تثبیت شده آن می تواند قابلیت های ارزنده ای را به رشدوشکوفایی برساند.(الوایی-1373)

   

   

   

   

   

  توریسم ازدیدگاه قرآن وحدیث

  مواردزیر درمورد خطاب وتوصیه قرآن برای سیر وسیاحت بشرروی زمین بیان شده است:

  سیروسیاحت درزمین به منظورمطالعه دراحوال ملل گذشته وبررسی سرنوشت تکذیب کنندگان حق.

  سیر درزمین به منظور برسد نحوه آفرینش وبرانگیخته شدن درآخرت ونیزپی بردن به توانایی قادرمتعال.

  سیر درزمین شهرهایی که به آنهابرکت داده شده است.

  سیر درزمین ومطالعه عاقبت کسانی که قبل ازشما بوده اند واکثرآنها مشرک بوده اند.

  باجمع بندی دیدگاه های قرانی درمورد سیر وسیاحت مشخص می شودکه سیروسیاحت درزمین پایستگی هدف داروباانگیزه ودقیقا حساب شده بوده وبه منظور دستیابی به مسائلی است که به طور منحصربیان شد.(سازمان مدیریت وبرنامه ریزی-1379)

   

   

   

   

   

  روند توسعه توریسم دربرنامه های بعدارانقلاب اسلامی

  برنامه اول پنج ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزون بر انکه توریسم،منبع اقتصادی مهمی به شمارآمده،به دستاوردهای فرهنگی آن توجه شده است.هرچندبروزمشکلاتی همچون جنگ تحمیلی ومحاصره اقتصادی ازپرداختن توجه کافی به توریسم وجذب توریسم جلوگیری کرده است.دربرنامه دوم نیزخط مشی ماوسیاست هایی همچون:

  تشکیل شورای عالی ایرانگردی وجهانگردی.

  تصویب قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی.                                                                                                    

  حضورنسبتافعال درنمایشگاههای بین المللی درخارج ازکشور.

  توجه به مسئله آموزش های کلاسیک وضمن خدمت نیروی انسانی شاغل دراین بخش.

  جزءاهداف این برنامه بود،امانقاط ضعفی مانند،ناتوانی درجذب ونگهداری نیروی انسانی متخصص دربخش جهانگردی،ناتوانی درایجاد هماهنگی بین نهادها ودستگاهایی که دررابط باصنعت جهانگردی فعالیت دارند،ضعف مجریان طرح های عمرانی درجذب بهینه اعتبارات واجرای طرح های عمرانی وپایین بودن کیفیت تاسیسات وامکانات جهانگردی وعدم نگهداری صحیح وبهره برداری بهینه ازاماکن اقامتی باعث عدم اجرای اهداف مورد نظربوده است.(سازمان مدیریت وبرنامه ریزی-1379)

   

   

   

   

   

  جاذبه های گردشگری

  هویت ملی شخصیت فرهنگی مردم وسرمایه های هرملت راشامل می شودوهمین عناصرمنحصربه فرداست که بهانه ای می شودبرای تحقیق فعا لیت گردشگری این عناصر که آنهارابانام جاذبه های گردشگری می شناسیم،بردودسته اند:

  جاذبه های طبیعی مانند کوه،رود.... خودقابل تقسیم به سه دسته اند:

  جاذبه های برانگیزاننده حس کنجکاوی واکتشافات مانند جنگل های انبوه،رودخانه های خروشان.

  جاذبه های ویژه تفریح ولذت جویی مانندسواحل دریاهاوغیره.

  -جاذبه های موثردردرمان وسلامتی مانندچشمه های آب گرم.

  جاذبه های انسانی یافرهنگی که این جاذبه هابه گروه های زیرتقسیم میشوند:

  جاذبه های دینی مانند مساجد

  جاذبه های اجتماعی مانندفرهنگ عموم مردم وویژگی های حکومت .

  جاذبه های آموزش وپرورش مانند دانشگاه ها وکتابخانه ها.

  جاذبه های ورزشی مانند ورزشگاه ها.(الوایی-1373)

   

   

   

   

   

   

  توسعه پایدار وگردشگری

  درآمایش سرزمین به شیوه سنتی،بومی گرا به عنوان یک ارزش مسلم بررفتارانسان ها حاکم بوده است.اما شیوه جدیدآن ساخت وساز وفعالیت های انسانی به شدت برروی محیط زیست تاثیرات منفی ومخرب داشته است.موضوع کلیدی «توسعه پایدار»درواقع منشور اساسی توسعه شهری همراه باحفظ مزارع ،باغ ها،سواحل،جنگل ها،ومناظرطبیعی وحتی شکل زمین است.

  ازدیدگاه زیست محیطی،شهرسازی-که مجموعه ای بسیار پیچیده ازانواع کاربردها است-درشماریکی ازوسیع ترین و عمیق ترین دخالت های انسانی درمحیط زیست به حساب می آید.شهرسازی می تواند به گونه ای احسن صورت پذیرد ودرعین حال فاقداثار سوءزیست محیطی باشد.دررویکردزیست محیطی –که خودبخشی از توسعه پایدار است-تصمیمات بایدباشرایط حیطی وبوم شناختی سازگار باشند.به این موردباید توجه به خواسته ها وعلایق مخاطبان برنامه هاوبه مشارکت طلبیدن آنها به عنوان جزیی از اجزای بوم ر ا نیز افزود.(پایگاه میراث فرهنگی -1385)

  Abstract

  Industrial life with work done by the industrial space, fewer plcaes for rest and recreation community has created.To solve this problem, pollution-free tourism should be planned into the spaces around the city and the natural substrate drawn.Often considered as urban breathing space and the ability to attract domestic and foreign tourists haveForms of vernacular architecture and incorporate new technologies and approaches to strengthen community relations functions within the architecture for the future architecture of Iran and the possibility of non-destructive operation in order to preserve the value of construction in the architecture to carpet Fonoon, customs life love and ... Use Forms of vernacular architecture and incorporate new technologies and approaches to strengthen community relations functions within the architecture for the future architecture of Iran and the possibility of non-destructive operation in order to preserve the value of construction in the architecture to carpet Fonoon, customs life love and ... Use the form to get an identity and to remain open to the idea, and thus have prevented our humanity we do not forget.

   

  منابع ومأخذ

  احمدی،ف،معماری پایدار،فصلنامه معماری وشهرسازی آبادی،تهران1382

  ارمغان،م،ثروت جو،ح.دیوارباغ وعملکردآن درمعماری،فصلنامه معماری محوطه،1390

  اصلانی،ف.برسی شیوه های موثرطراحی معماری پایداردرصرفه جوئی انرژی،مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت1382

  اطمینان،غزال.معماری ونورطبیعی تاریخچه،محیط،انرژی،مجله طراح،1391.

  افتخارزاده،س.جهانی شدن هوشمندانه،پیام ساختمان،شماره 150سال1391.

  باستان فرد،م.برج  چندمنظوره بیونیک،طراح،1391.

  بدران ،ر.برسی اندیشه های حسن فتحی

  بکت = « باغ ها شکوفایی فرهنگ » مجله پیام یونسکو، شماره 323.

  تقی زاده،کتایون.معماری صرفه جوئی،پیام ساختمان1391.

  تمیزی،م.دوکلمه حرف حساب،ماهنامه معماری همشهری،1390

  پایگاه میراث فرهنگی.1385.

  پایان نامه های موجود درآرشیودانشگاه آزاد واحد نور

  پایان نامه های موجود درآرشیودانشگاه علم وصنعت

  پیرنیا، محمد کریم، آشنایی با معماری اسلامی ایران ( ساختمان های درون شهری و برون شهری)، تدوین  غلامحسین معماران، انتشارات سروش دانش، تهران، 1384.

  حائری،م.رضوانی،پ.درحدفاصل زمین وآسمان،مجاه معماری وشهرسازی(2001)-1389.

  خرمی،م.افزایش بهره وری درمصرف انرژی ازطریق تهویه طبیعی،مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت،تهران1382.

  دانشگر،آ،م.بامعماری به دنیا نشان بدهیم که صلح طلبیم.پیام ساختمان،1391.

  دانلد،و.طراحی اقلیمی(اصول نظری واجرائی کاربردانرژی درساختمان)ترجمه:قبادیان،و،مهدوی،م،تهران1387.

  دیبا،کریم.سرمقاله معماری پایدار،مجله معماری وشهرسازی.1389.

  راپوپو، آموس ، انسان شناسی مسکن، ترجمه خسرو افضلیان، چاپ اول، انتشارات حرفه هنرمند، تهران ، 1388.

  رایت،دیوید.الفبای معماری پایدار(رویکردمعماری خورشیدی)1390.

  رخگیر،س.پروژه دهکده الموت،2008.

  رساله مجموعه تفریحی اصفهان-موسسه آموزش عالی کمال الملک،1389

  روحانی، غزاله، طراحی باغ و احداث فضای سبز، انتشارات  فرهنگ جامع ، تهران ، 1371.

  زندوکیلی،م.تدابیروراهکارهای برای تحقق معماری سبز درساختمان بلند،فصلنامه تخصصی معماری طراح1391.

  زنده دل و دستیاران، حسن، مجموعه کتابهای راهنمای جامع ایرانگردی استان  هرمزگان، جلد اول، 1998 میلادی،

  سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تنکابن

  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی-1379

  سایت تخصص مهندسان ایران

  سالوادوری،م.سازه درمعماری،چاپ دهم1390.

  شرکت سبک آفرینان عمارت پارس،دیواربرشی فولادی،پیام ساختمان1392

  شالیها،نفیسه.بام های سبزمدرن،پیام ساختمان1391.

  شمیرانی،مریم،اخترکاویان،م.برسی تحول های جهانی شاخصه های توسعه پایدار،سایت مرجع دانش(سیویلیکا)

  شیرازی،ن،وزیری،آ.استفاده بهینه ازانرژی خورشید در ساختمان،مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت،تهران1382.

  شیرازی، محمد رضا، نظریه های پسامدرن  در معماری، نشر نی ، تهران ، 1386.

  طالبیان ، نیما و همکاران، موزه ( مجموعه کتب  عملکردهای معماری، کتاب ششم) چاپ دوم، انتشارات حرفه  هنرمند،تهران ، 1389.

  علم الهدی، هدی، « آب در معماری ایرانی»، کتاب ماه هنر ، خرداد و تیر 1383

  قاضی زاده، سید ندا، باغ موزه آب، نشریه اینترنتی معماری منظر ، شماره پنجم، بهمن و اسفند 1385.

  قبادیان ، وحید، بررسی اقلیمی ابنیه  سنتی ایران، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.

  قبادیان،وحید.معماری اقلیمی ومعماری پایدار درایران،فصلنامه معمار،1391.

  قبادیان ، وحید، مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب، چاپ دوم، انتشارات  دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران ، 1383.

  قدسی،مهرنوش.تاملی درظرفیت های انرژی باد،ماهنامه معماری وهمشهری،1390.

  قله بیگی،الله یار.بومی سازی فرهنگی فناوری های نوین،پیام ساختمان،1391.

  صفا منش،کامران.جستجوی هویت درمعماری امروز-آری بانه؟.مجله معماری27،مهروآبان1383.

  کاسه گرمحمدی،ش.معماری بومی وتوسعه پایدار،مجموعه مقالات همایش خشت اول،1392

  کاسه گرمحمدی،ش.معماری زیرزمینی،مجموعه مقالات همایش خشت اول،1392

  کسمائی،م.اقلیم ومعماری،انتشاردانشگاه تهران.

  کریستین ویلیام،ج.ق.مدرنیته،سنت وهویت درجهان روبه توسعه،ترجمهسحربالابندزاده،مجله ماشماره5سال1380.

  گلابچی،محمود، درک رفتار سازه ها، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.

  گلابچی،محمود،معیارهایی برای طراحی وساخت بناهای بلند،مجله هنرهای زیبا.

  گروه ساخت وساز.توسعه شهرهامبتنی برتوسعه پایدار، پیام ساختمان1392.

  گروه ساخت وساز.تهویه مطبوع،شماره135،شرکت پارس برودت1391.

  گروه ساخت وساز.مدیریت هوشمندساختمان،پیام ساختمان1391.

  گروه معماری ودکوراسیون.شهرعمودی،پیام ساختمان1391.

  گروه تاسیسات.حفاظ های انرژی،پیام ساختمان،1391.

  گروه معماری ودکوراسیون،معماری سنتی از تکنولوژی جدا نیست،پیام ساختمان،1391.

  گروه ساخت وساز.ابرشهرهای سبز؛راه حل شهرنشینی امروز، پیام ساختمان1392.

  گلشنی منش،مریم،عابدینی،غ،معماری پایدار،مجموعه مقالات اولین همایش ملی معماری پایدار،تهران

  گیدیون، زیگفرید، فضا، زمان و معماری ( رشد یک سنت  جدید)، ترجمه منوچهر مزیتی، چاپ دهم، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران، 1385.

  لنگ ، جان، آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه علیرضا عینی فر، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانف 1386.

  مجموعه آثار سید هادی میر میران (گزیده ای از طرح ها، عکس ها و پروژه های معماری) چاپ اول،  انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی ، تهران، 1384

  مزینی، منوچهر، از زمان و معماری، چاپ اول، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران، 1376.

  موزه میراث فرهنگی وروستائی گیلان(سراوان)1391-1392

  موسویان،م.اصول ومبانی معماری وشهرسازی

  نصر،حسین.هنرقدسی درفرهنگ ایران،برگرفته ازکتاب(جاودانگی)هنر44.

  نصیری،اسماعیل.جهانی شدن وچالش های شهرنشینی درکشورهای درحال توسعه،گنج هنر1388.

  یگانه،م،معماری سبزدر قلب شیکاگو،آسمانخراش جلبک دریائی،ماهنامه معماری وهمشهری،1390

  یزدانی،مریم.کاربردنانو تکنولوژی درفناوری سلول های فتوولتاییک،مجله معمار،1391.

  یزدانی،مریم.کاربردنانوتکنولوژی درتاسیسات  ساختمان،فصلنامه طراح1390.

  یلدا،ترانه.به بهانه جهانی شدن ،معماری غربی مبنای تفکرماست،پیام ساختمان،1391.

   

  71)   http://www.F reshome.Com

  72)   Interior Design Ideas, Modern Design Pictures & Architecture Bblog Magazine.

  73)   Intelligent Shading System Unfurled On Abu Dhabi’s Al Bahar Towers.

 • فصل اول :کلیات طرح

  مقدمه.................................................................................................................................................................................................18

  بیان مسئله ...........................................................................................................................................................................19

  اهدفهای تحقیق ..................................................................................................................................................................20

  اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.........................................................................................................................20

  تعاریف ومفاهیم..................................................................................................................................................................21

  1-4-1   توریسم.................................................................................................................................................................................21

  1-4-2   تارخچه توریسم....................................................................................................................................................................21

  1-4-3   توریسم ازدیدگاه قرآن.......................................................................................................................................................22

  1-4-4   روندتوسعه دربرنامه های بعد ازانقلاب..................................................................................................................................22

  1-4-5   جاذبه های گردشگری.......................................................................................................................................................23

  1-4-6   توسعه پایداروگردشگری....................................................................................................................................................23

  1-4-7   جایگاه ایران درصنعت توریسم..............................................................................................................................................23

  1-4-8   گونه شناسی ساختمان اقامتی..............................................................................................................................................25

  فصل دوم :مطالعات پایه

  اقلیم ومسائل اقلیمی

  مقدمه

  موقعیت ،وسعت.................................................................................................................................................................29

  جغرافیای طبیعی................................................................................................................................................................29

  ناهمواری ها.......................................................................................................................................................................30

  آب وهوا..............................................................................................................................................................................30

  منابع آب........................................................................................................................................................................31

  پوشش گیاهی...................................................................................................................................................................31

  باد....................................................................................................................................................................................31

  بارش...............................................................................................................................................................................32

  پلان اقلیمی.......................................................................................................................................................................32

  برسی پیشینه تاریخی

  پیشینه تاریخی..................................................................................................................................................................39

  مجموعه اقامتی درمنطقه.....................................................................................................................................................39

  برسی مسائل فرهنگی واجتماعی

  داشته هایمان رافراموش کرده ایم.......................................................................................................................................40

  مبانی نظری معماری

  جهانی شدن......................................................................................................................................................................41

  معماری اسلامی...................................................................................................................................................................44

  معماری بومی منطقه...........................................................................................................................................................46

  معماری سبز......................................................................................................................................................................50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

  2-16-1 انرژی پایدار.....................................................................................................................................................................50

  2-16-2 ساختمان پایدار................................................................................................................................................................50

  2-16-3 تدابیرمعماری وانرژی پاک..................................................................................................................................................50

  2-17     دیوارباغ............................................................................................................................................................................52

  2-17-1 نمای سبز..............................................................................................................................................................................52

  2-17-2 دیوارزنده............................................................................................................................................................................52

  2-17-3 عملکرددیوارباغ هادرراستای معماری وشهرسازی..................................................................................................................53

  2-18    الگوبرداری استعاره ای ازطبیعت.........................................................................................................................................53

  2-18-1 انسان والگوواره طبیعت درطول تاریخ.................................................................................................................................53

  2-18-2 هندسه طبیعت.......................................................................................................................................................................53

  2-18-3 طبیعت به مثابه سیستم.........................................................................................................................................................54

  2-18-4 گونه های متفاوت الگوبرداری ازسیستم طبیعت....................................................................................................................54

  2-18-5 ساختاربدن انسان،الگوواره ای درطراحی ساختمان............................................................................................................55

  2-18-6 وضعیت اسکلتی بدن انسان................................................................................................................................................55

  2-18-7 پوست انسان ،الگویی برای پوسته ساختمان.......................................................................................................................56

  2-18-8 انتظارمعماری آینده ازپوست بدن انسان.............................................................................................................................56

  2-18-9 تحولات فناوری نانودرپوسته هوشمند ساختمان.................................................................................................................56

  2-18-10 مغزانسان،الگو واره یک مدیریت هوشمند..........................................................................................................................57

  2-18-11 مغزو ساختمان آینده...........................................................................................................................................................57

  فصل سوم : برسی نمونه هاومصادیق

  مقدمه

  کاروان سرا درایران ...................................................................................................................................................................59

  نمونه معماری گذشته.................................................................................................................................................................59

  3-2-1 کاروان سرای شاه عباسی.......................................................................................................................................................59

  معماری معاصر.........................................................................................................................................................................61

  3-3-1 مجتمع بارین.......................................................................................................................................................................61

  3-3-2 آنالیزهتل قصر(دست آزاد)....................................................................................................................................................62

  نمونه خارجی..........................................................................................................................................................................72

  3-4-1 اقامت گاه طبیعت گردی وادی الروم......................................................................................................................................72

  3-4-2 آسمانخراش جلبک دریائی...................................................................................................................................................74

  فصل چهارم : استاندارد هاوظوابط طراحی

  مقدمه

  شناسه مسیر...............................................................................................................................................................................76

  حداقل شرایط برای متل ها..........................................................................................................................................................77

  ارزیابی مکان های اقامتی.........................................................................................................................................................77

  ظوابط واستانداردها...................................................................................................................................................................88

  ضوابط فضاهای عمومی.............................................................................................................................................................88

  برسی سازه

  زیبائی سازه................................................................................................................................................................................90

  ستون ها....................................................................................................................................................................................91

  سیستم قابی..............................................................................................................................................................................91

  سازه چادری..............................................................................................................................................................................92

  دیواربرشی فلزی...............................................................................................................................................................93

  بتن عبوردهنده نور............................................................................................................................................................95

  4-11-1 کاربردبتن عبوردهنده نور...................................................................................................................................................95

  برسی تاسیسات مکانیکی والکتریکی

  مقدمه

  هدف ازطراحی سیستم تهویه مطبوع....................................................................................................................................96

  مدیریت هوشمندساختمان(BMS).......................................................................................................................................96

  4-13-1 مزایای سیستم(BMS)برای ساکنان....................................................................................................................................96

  4-13-2 مزایای سیستم(BMS)برای ساختمان....................................................................................................................................97

  4-13-3 اجزای سیستم مدیریت ساختمان...........................................................................................................................................97

  عوامل موثردرانتخاب سیستم تهویه مطبوع درمراحل طراحی...............................................................................................97

  سامانه های خورشیدی.......................................................................................................................................................98

  4-15-1 دیوارسبزپیکسیلی..............................................................................................................................................................98

  4-15-2 کرکره های خورشیدی...........................................................................................................................................................99

  4-15-3 پارکینگ خورشیدی...........................................................................................................................................................100

  سیستم های که میتوان درتهویه مطبوع استفاده کرد.............................................................................................................100

  فناوری نانو وتاسیسات میکانیکی........................................................................................................................................101

  4-17-1 هوای تمیز...........................................................................................................................................................................101

  4-17-2 نانو وکپسول های خشبوکننده هوا......................................................................................................................................102

  4-17-3 نانووتنظیم حرارت(موادتغییرفازدهنده)................................................................................................................................102

  4-17-4 نانوولوله های دفع حرارت................................................................................................................................................102

  4-17-5 نانو ومبدل های حرارت.....................................................................................................................................................102

  4-17-6 تایل چهل تکه.................................................................................................................................................................102

  4-17-7 آینه نورتعاملی.................................................................................................................................................................103

  نانو وتاسیسات الکتریکی..................................................................................................................................................103

  برنامه فیزیکی

  اهداف رستوران...............................................................................................................................................................104

  4-15-1 سلسله مراتب ورودی........................................................................................................................................................104

  4-15-2 میزبان...............................................................................................................................................................................104

  4-15-3 کانون توجه...................................................................................................................................................................104

  4-15-4 فضای نشیمن......................................................................................................................................................................105

  4-15-5 فضای عرضه غذا...............................................................................................................................................................105

  4-15-6 چیدمان صندلی هادرمقابل میزها.........................................................................................................................................105

  4-15-7 ویترین غذا..........................................................................................................................................................................105

  4-15-8 آشپزخانه.............................................................................................................................................................................105

  4-15-9 تفریحات.........................................................................................................................................................................105

  4-16 طراحی پیشخوان..................................................................................................................................................................106

  4-16-1 قابل رویت بودن..............................................................................................................................................................106

  4-16-2 وسایل نشیمن..................................................................................................................................................................106

  4-16-3 پیشخوان وخدمات...........................................................................................................................................................106

  4-16-4 سرگرمی.........................................................................................................................................................................106

  4-16-5 سرویس دهی غذا.............................................................................................................................................................106

  4-17 سالن چند منظوره................................................................................................................................................................106

  4-18 اهداف درطرح ریزی...............................................................................................................................................................107

  4-19 فضای ورزش......................................................................................................................................................................107

  4-19-1 استخرشنا........................................................................................................................................................................107

  4-19-2 کلوپ بدن سازی...........................................................................................................................................................107

  4-20 پارکینگ.............................................................................................................................................................................108

  4-21 دفاتراداری..........................................................................................................................................................................108

  4-22 رختشوی خانه وخانه داری وفضاهی مجاور...........................................................................................................................112

  فصل پنجم : ارائه پیشنهادات طراحی

  تحلیل سایت...................................................................................................................................................................................116

  طراحی بادست(آلترناتیوها)..............................................................................................................................................................125

  ارائه نقشه ها....................................................................................................................................................................................128

  طراحی های سه بعدی.....................................................................................................................................................................137

  منابع وماخذ

  منابع..............................................................................................................................................................................................144

  پیوست ها.......................................................................................................................................................................................147


موضوع پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, نمونه پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, جستجوی پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, فایل Word پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, دانلود پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, فایل PDF پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, تحقیق در مورد پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, مقاله در مورد پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, پروژه در مورد پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, پروژه درباره پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی, رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پايان نامه براي دريافت درجه                             

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده شهرستان سیاهکل در جنوب شرق استان گیلان قرار دارد . از دو ناحیه جلگه ای و کوهستانی تشکیل شده و از نظر آب و هوا دارای آب و هوای مرطوب و نیمه مرطوب است . وسعت این شهرستان 6/1048 کیلومتر مربع و جمعیت آن براساس آمارسال 90 ( 47096 نفر ) بوده است .به لحاظ وجود سه رودخانه مهم ، استخرها و آبگیرهای ...

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي تابستان 93 چکيده بافت هاي تاريخي با توجه به اينکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: همانطور که می دانیم با افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه مدرن و صنعتی شدن شهرها، مشکلات افراد بیشتر، که در کنار این مشکلات مسئله فراغت افراد مطرح شد با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما باعث شد دست اندرکاران و برنامه ریزان شهری را به فکر انداخت تا به منظور غلبه بر این مشکل راهکارهایی را ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش:  معماري زمستان 1393 پيشگفتار: بافت تاريخي شهر بوشهر يکي از با ارزش ترين بافت هاي تاريخي کشور بوده که در نوع خود بي نظي

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد پايان نامه رشته معماري-شهرسازي سال 1383 چکيده «آفريدنش … آواز خداوند است که ما مي‌خوانيمش» در اين روند آفرينش، سفر و گردشگري هموار

فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه توسعه روزافزون علوم منابع طبیعی و محیط زیست در سطح دنیا، ایجاد شاخه های نوینی از علوم و صنایع مربوط را در پی داشته که هر یک به نوبه خود قابلیت اثرپذیری از بوم سازه طبیعی را دارا هستند. دانش اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت به عنوان یکی از پرجاذبه ترین و در عین حال پرمنفعت ترین علوم وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست تلقی می شود که به عنوان ابزاری برای ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري مهر  1393   چکيده : يکي از نيازهاي امروز ما داشتن فضايي براي آشنا شدن با فناوري هاي جديد معماري در دنيا

چکیده: تا به حال پژوهشهای گسترده ای در رابطه با انتخاب مقصد، شخصیت و گونه شناسی گردشگران انجام شده و ثابت شده که رابطه بسیار نزدیکی بین شخصیت گردشگر و انگیزه آنها از انتخاب مقصد وجود دارد. در این زمینه تحقیقاتی هم در ایران انجام شده است، ولی نه به این تفسیر و عنوان. کمبود یک تحقیق هدفمند و مؤثر در این زمینه در ایران، انگیزه اصلی از انجام این پایان نامه است.در این تحقیق، کلیه ...

ثبت سفارش