پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ

word 89 MB 29703 278
1391 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۳۶,۱۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه­ ی دکتری رشته­ ی جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی

  چکیده

  دریاچه های حوضه های انتهایی، سطوحی بسیار هموار و کم شیب در مناطق خشک محسوب می گردند. این چاله های فرورفته که معمولاً محل تجمع آب های سطحی می باشند به عنوان یکی از مهمترین واحدهای ژئومورفولوژیک مناطق خشک، اطلاعات پالئوژئومورفیکی و پالئوکلیماتولوژی ارزشمندی را در خود نهفته اند.

  کویر دق سرخ در ایران مرکزی از جمله پلایاهایی می باشد که در این تحقیق سرگذشت محیط دیرینه آن به همراه تغییر و تعویض شرایط محیطی اش گویا و بارزسازی شده است. بدین ترتیب که دریاچه قدیمی دق سرخ در دوره های پرپارش گذشته با دریاچه نمک در حوضه مجاور ارتباط هیدرولوژیکی داشته است. اثبات این امر علاوه بر یافتن تراس های موجود در رقوم 950 متر در هر دو حوضه، توسط تکنیک ها و نرم افزار های RS و GIS تایید شده است.

  در واقع هدف اصلی این پژوهش علاوه بر شناسایی، تفکیک و طبقه بندی واحد های فرمی پلایای دق سرخ بر اساس نظریه سلسله مراتبی، کشف روابط استاتیک دیرینه دریاچه قدیمی دق سرخ با دریاچه نمک می باشد، چرا که، شرایط کنونی یک پلایا نتیجه و برایند عوامل مختلف موثر در محدوده و خارج از پلایا می باشد، لذا برای درک بهتر و ردیابی حوادث و شرایطی که بر پلایا گذشته، باید تحلیل علمی جامعی از ویژگیهای ژئومورفیک پلایا نمود. بدین منظور علاوه بر بهره گیری از علوم مرتبط نظیر زمین­شناسی، اقلیم­شناسی، هیدرولوژی، ریاضیات، آمار از ابزار فیزیکی تحقیق مانند نقشه های توپوگرافی 25000/1، 50000/1، 250000/1، نقشه های زمین شناسی، DEM، تصاویر ماهواره ای IRS، ETM+ ، SID ، استفاده گردید. همچنین سعی شد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک سنجش از دور و فشردگی چشم انداز و مناظر ژئومورفولوژی به مدلسازی مورفولوژیک، هیدرولوژیک و رادیولوژیک پرداخته و با تقویت تصور و تفکر مورفولوژیک امکان تشخیص و تحلیل فرم ها و رخساره های مختلف زمین را در یک نظام مختصات سه بعدی فراهم آوریم.

  نتایج این پژوهش وجود تراس های دریاچه ای دق سرخ را در سه سطح و رقوم ارتفاعی 920، 950 و 1067 متری  را به اثبات می رساند. علاوه بر این، سطح تراس در دریاچه نمک در ارتفاع 950 متری ردیابی شده است که دقیقاً با سطح تراسی که در حاشیه پلایای دق سرخ دیده شده هم ارز می باشد، در نتیجه با توجه به قانون ظرف های مرتبط این دو دریاچه در این سطح می توانسته با یکدیگر ارتباط هیدرولوژیکی سطحی داشته باشند.

   بررسی وضعیت هیدرولوژیکی و نوع تغییر شکل شبکه زهکشی در در هر دو پلایا نشان داد که در سطح 950 متر آبراهه ها تغییر جهت داده که نشان دهنده رسیدن این شبکه زهکشی به سطح پایه قدیمی می باشد.

  واژگان کلیدی: پلایای دق سرخ، پالئوژئومورفولوژی، روابط استاتیک، چشم­اندار،مدلسازی.   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  برهنگی مناطق خشک و بویژه پلایاها گرچه به عنوان یک مانع از منظر علوم زیستی و گیاهی مطرح می شود اما از نگاه ژئومورفولوژیست ها برهنگی طبیعی این مناطق به عنوان یک امتیاز محسوب می گردد. علت آن نیز کاهش فرم و فرایند هایی است که فعالیت های زیستی و بیولوژیک را محدود کرده اند. این امرموجب می شود تا ژئومورفولوگ با حذف عوامل اضافی یا پاکسازی آنها، با دقت و تمرکز بیشتر سرگذشت این مناطق را تجزیه و تحلیل کند.

  از سوی دیگر مطلع هستیم که محیط­های بیابانی خصوصاً چاله­ها و کویرها در ایران معمولاً در قسمت­های انتهایی حوضه قرار دارند و به نوعی در نقطه تجمع و تمرکز هر سیستم  پدولوژیک قرار گرفته اند. در نتیجه به علت تاثیر­پذیری از تغییرات قسمت­های دیگر حوضه در طول زمان می­توانند منبع مناسبی برای مطالعات دیرینه­شناسی قرار گیرند. چرا که مجموعه­ای از شواهد و تغییرات محیطی چه در محیط پلایا (چاله) و چه خارج از آن می­تواند با شبکه­های هیدرولوژیک  و حتی سیستم­های تحت الارضی و به کمک تغییرات بیلان و حجم رسوب بر تغییرات محیط پلایا موثر افتد. ویژگی پلایا پائین بودن سطح آن نسبت به سایر قسمت­های حوضه می­باشد. نتیجه این حالت تاثیرپذیری بیشتر این محیط از سطوح مرتفع اطراف می­باشد. در منطق مورفیک زمین که تابعی از قوانین فیزیکی و مکانیک طبیعی می­باشد عاملیت  و تسلط سطوح مرتفع بر تغییرات سطوح هموار و پست را نشان می­دهد لذا با توجه به توضیحات فوق می توان گفت  محیط پلایا دفتری خوانا از تغییرات محیطی (تغییرات کلیماتیک، پدولوژیک، هیدرولوژیک و مورفولوژیک) می­باشد. در نتیجه اهمیت مطالعات مناطق خشک بر کسی پوشیده نمی­باشد. در این راستا سعی نمودیم با تکنیک و ابزار رایانه­ای به نتایح قابل اعتماد­تر و مستندتری دست یابیم و خطای دستگاهی را کاهش داده و با افزایش دقت محاسباتی و گرافیکی به تحلیل دقیق­تر و جامع­تری نائل شویم.

   

  1-2- شرح و بیان مسأله پژوهشی

  پلایا ها به عنوان مهمترین واحدهای ژئومورفولوژیکی مناطق خشک قلمداد می شوند و سرگذشت متضاد و متفاوت اقلیمی  محیطی را در کواترنر سپری کرده اند. به دلیل تعدیل و کاهش سرعت عملیات شکل زایی در چنین قلمرو هایی، ثبات اشکال دیرینه کواترنر از شرایط مطلوبی برخورداراست. به طوری که اشکال تک منشاء ای و چند منشاء و نیز فرمهای دیرینه از جمله دشت سر ها و پلایا ها، نشان از حاکمیت فرایندهای متنوّع و متفاوت حاکم بر منطقه در بستر کواترنر دارد( سیف، 1384: 3).

  کویر دق سرخ درشرق اردستان به عنوان یکی از پلایا های ایران مرکزی قلمداد می گردد که اطّلاعات پالئوژئومورفولوژیکی ارزشمندی به مثابه یک آرشیو ژئومورفولوژیکی در خود نهفته است. لذا مطالعه پالئوژئومورفولوژی این منطقه به ما کمک می کند تا حاکمیت فرایند ها و فرمها و نیز تغییر و تعویض شرایط محیطی آن را گویا و بازسازی نموده و ازاین طریق سرگذشت دیرینه محیط کواترنری پلایای دق سرخ را تحلیل کنیم، امّا مقدمه شناخت پالئوژئومورفولوژی منطقه تهیه نقشه های واحد های ژئومورفیک است. لذا در این رساله با استفاده از داده های ماهواره ای ETM+ ،IRS و در مواردی ASTER  و سامانه اطلاعات جغرافیایی در درجه اول واحد ها، تیپ ها، رخساره ها و حتّی زیر رخساره های کویر دق سرخ مشخص گردید. سپس در مقیاس کلان ارتباط پالئوژئومورفولوژیکی دق سرخ با دریاچه نمک به عنوان مواریث اقلیمی گذشته بررسی شد؛ چرا که فرضیه اصلی بر این مبنا است که در دوران کواترنر دو پلایای دق سرخ و دریاچه نمک دارای ارتباط هیدرولوژیکی با یکدیگر بوده اند. از سوی دیگر یکی از عوامل مهم و مؤثر در تغییر شکل لندفرمها و انقطاع یا ارتباط پدیدها با یکدیگر در کواترنر تکتونیک جنبا می باشد. بنابراین تصمیم گرفته شد با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک و شناسایی، تحلیل و رصد ژئوفرمهای موجود در محدوده مطالعاتی آثار تحولات نئوتکتونیکی در حوضه آبی دق سرخ (شامل چهار زیر حوضه باد- خالدآباد، طرق- ابیازن، اردستان و دق سرخ) ردیابی گردد.   

  اثبات فرضیه ها در بلند مدت از طریق شواهد اقلیمی و ژئومورفیک و هر آنچه در تبین این فرضیه کمک کند میسر خواهد شد و تغییرات کوتاه مدت از طریق پردازش و تفسیر تصاویر ماهواره ای گذشته و حال به کمک اطلاعات تکمیلی نظیر آمار هواشناسی و رسوب مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

  لازم به ذکر است سنجش از دور به عنوان یک تکنیک در مطالعات ریخت شناسی قادر به بالا بردن توان ژئومورفولوژیستها می باشد و آنها را در بازسازی هر چه بهتر محیط ها و قلمرو های ژئومورفولوژیکی یاری می دهد. ویژگیهایی چون اعمال پردازش های مختلف بر داده های رقومی، قابلیت دید عمومی و کلان نگری به قلمرو و نیز چند طیفی و چند زمانه بودن داده های رقومی ماهواره ای مختلف تشخیص و تمییز سطوح و قلمروها و عوارض ژئومورفولوژیکی را بالا برده است و ژئومورفولوژیست را قادر می سازد تا با آنالیز داده های رقومی ماهواره ای سنجنده ها بتواند، ضمن تعیین قلمروهای ژئومورفولوژیکی، واحدها و سطوح ژئومورفیک را تشخیص و تحلیل نماید. لذا این پژوهش بر آن است تا از تکنیک پردازش تصاویر ماهواره ای جهت تهیه نقشه های ژئومورفولوژیکی چاله دق سرخ استفاده و سپس به تحلیل قلمرو های ژئومورفیک محدوده مورد مطالعه پرداخته و با یک سلسله کار های میدانی و پردازش تصاویر، نقشه های ژئومورفولوژی منطقه را ارائه دهد. این درحالی است که وضعیت و شرایط پالئوژئومورفولوژی چشم انداز مطالعاتی با استفاده از روش ها، تکنیک ها و عملیات میدانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

   

   

   

  1-3-اهمیت و ارزش تحقیق

  پلایا ها و کویرها به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده محیط زیست همواره مورد توجه دانشمندان علوم زمین بوده است و اکثر محققین در پی یافتن راهها و تکنیک هایی نوین جهت مطالعه این نواحی بوده اند، چرا که دسترسی به این مناطق به علّت شرایط خاص آن مشکل و محدود بوده است. پلایاها به عنوان یکی از واحد های ژئومورفولوژیکی مناطق خشک سرگذشت پیچیده و متفاوت اقلیمی- محیطی را در کواترنر سپری کرده اند. در این قلمروها فرم های دیرینه از تنوع زیادی برخوردارند، لذا شناخت تحوّلات ژئومورفولوژیکی دوران چهارم و بیان علّت و چگونگی رخدادهای آن موجب شناخت هر چه بهتر محیط و درک چگونگی شکل گیری آن در گذشته خواهد شد که خود بهره برداری معقولانه و پایدار از محیط را بدنبال خواهد داشت.

  در این میان بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی دیرینه) حوضه دق سرخ ضروری به نظر می رسد زیرا درک بهتر از حوضه و تحوّلاتی که در گذشته در آن به وقوع پیوسته، موجبات شکل گیری وضعیت کنونی حوضه را فراهم آورده است و علاوه بر آن ما را در بهره برداری بهینه، اصولی و صحیح از امکانات محیط طبیعی یاری می نماید که در جهت برنامه ریزی آینده سودمند خواهد بود.

  با توجه به این که بستر همه فعالیّتهای انسان سطح زمین می باشد و از طرفی شناخت زمین و ویژگیهای اشکال سطحی آن از نظر ژئومورفولوژی، دینامیک درونی و بیرونی و مخاطرات طبیعی آن بدون بررسی تحولات گذشته امکان پذیر نیست، بررسی و مطالعه اشکال و عوارض به جا مانده از محیط های مورفوکلیماتیک گذشته و تبین چشم اندازهای فعلی سطح زمین برای برنامه ریزی های عمرانی ضروری به نظر می رسد.

   

  1-4-اهداف تحقیق

  1- بررسی ژئومورفولوژیکی و پالئوژئومورفولوژیکی چاله دق سرخ.

  2- بررسی چگونگی ارتباط پلایای دق سرخ و دریاچه نمک.

  3 - تفکیک واحدها، تیپ ها و رخساره های ژئومورفیک کویر دق سرخ با استفاده از تکنیک سنجش از دور و .GIS

  4 - ردیابی تراس های دیرینه پلایای دق سرخ و ارتباط هیدرولوژیکی آنها با دریاچه نمک.

  5- تعیین میزان فعالیت های تکتونیکی حوضه دق سرخ به کمک شاخص های ژئومورفیک.

  6- کاربردی نمودن بیشتر مطالعات ژئومورفولوژی بیابانها از طریق RS و .GIS

  7- تهیه نقشه­های ژئومورفولوژی منطقه به استفاده از تکنیک­های موجود.

   

  1-5- فرضیه تحقیق

  1- پلایای دق سرخ با دریاچه نمک در گذشته ارتباط هیدرولوژیکی داشته اند.

  2-با استفاده از تکنیک سنجش از دور و GIS می توان به تفکیک واحد ها، تیپ ها و رخساره های ژئومورفیک و تهیه لایه های رقومی مختلف ژئومورفولوژیکی کویر دق سرخ دست یافت.

  3-به نظر می رسد قسمت های شمال غرب و جنوب غرب حوضه دق سرخ از نظر فعالیت های نو زمین ساخت بسیار فعال تر از قسمت های مرکزی و شرقی باشد.

   

  1-6-سوالات تحقیق

  1- ارتباط دق سرخ با دریاچه نمک در گذشته چگونه بوده است؟

  2-کدام یک از بخش های حوضه آبخیز دق سرخ از فعالیت تکتونیکی و نئوتکتونیکی بیشتری برخوردار است؟

   

  1-7-پیشینه و سابقه تحقیق

   Krinsley(1970) با هدف بررسی امکان بهره برداری از کویر های ایران به عنوان فرودگاه اضطراری با همکاری وزارت دفاع آمریکا خصوصیات ژئومورفولوژیکی و پالئوکلیماتولوژی کویر های 60 گانه ایران را بررسی کرد و قشرهای نمکی در مجاورت پلایای اردستان را شناسایی نمود.

  مقالی (1996) برای تشخیص توزیع و مدل تغییرات اتفاق افتاده در الگوهای لندفرمها از تصاویر ماهواره ای و نقشه ها و کارهای صحرایی استفاده نمود و با استفاده از تکنیک GIS آنها را تلفیق نموده است. در این تحقیق، علاوه بر بررسی روند تغییرات، تخریب محیطی در سطح زمین در طی جنگ خلیج فارس، یک طبقه بندی مجدد از لندفرمهای بیابانی کویت انجام داده است.

  الباز[1] ( 1998) اعتقاد دارد که روش سنجش از دور برای مطالعه لندفرمهای بیابان روش ایده آل است. چرا که عدم پوشش گیاهی، تشخیص طبیعت سنگ های زمین، خاکها و شنها را از طریق بازتابهای طیفی آسانتر می سازد. او با استفاده مشترک از داده های ماهواره ای لندست و اسپات و ترکیب آن ها در کامپیوتر و در نتیجه ایجاد یک تصویر با قدرت تفکیک طیفی بالا، به مطالعه و تفکیک لندفرمهای مختلف بیابان اقدام نموده است.

  Frahan و همکاران (2001): از داده های ماهواره ای IRS و TM به منظور بررسی کارایی این داده ها در شناسایی و طبقه بندی نهشته های بیابانی و ارائه روشهای برتر و آنالیز هایی که سریع تر بتواند در شناسایی واحد های مختلف ژئومورفیک منطقه کمک کند استفاده نموده و اثر تلفیق داده های IRS و TM در افزایش دقت مکانی را مورد بررسی قرار داده اند.

  Huhmann  و همکاران (2004) دره دنیستر[2] در غرب اوکراین را، در کواترنر پایانی به وسیله نقشه های تفضیلی ژئومورفولوژی و آنالیز های رسوب شناسی و پدولوژی و گونه های گیاهی را به وسیله روشهای پالینولوژی همراه با روش تاریخگذاری رادیو کربن مورد بررسی قرار داده و دریافتند نمودارهای گرده های گیاهی نشانه های تاثیرات آنتروپوژنیک را منعکس می کند.

  کاستاندا و همکاران (2005) پلایای مونگرو در اسپانیا را بررسی کرده، همچنین فرنچ و همکاران (2006) با استفاده از سنجش از دور جریان های سطحی پلایا را برآورد کرده است.

  Sinha  و همکاران (2006) مغزه رسوبی را به عمق 23 متر از مرکز پلایایی واقع در راجستان هند (بیابان تار) بررسی و وجود 7 رخساره طبیعی را در آن نشان دادند. رسوبات 5 متر بالا فاقد گچ و رسوبات پایینی غنی از گچ و آهک بودند. که این خود از تغییر اقلیم در منطقه حکایت می کرد. همچین بین نسبت عناصر مختلف در مغزه و ایزوتوپ اکسیژن 18 و نسبت تبخیر به بارش ارتباط برقرار کرده و فازهای خشک و مرطوب را در کواترنر ترسیم نمودند و وجود فاز خشک در این منطقه را بین 6800 تا7500 سال پیش به اثبات رساندند.

   Holiday و همکاران (2008) رسوبات 30 پلایا را برای فهم بهتر محیط زیست گذشته بررسی کردند. آنها به کمک آنالیز کربن 14 دوره های خشک و مرطوب را طی دوره هولوسن مطالعه و با مشاهده گیاهسنگ ها و افزایش گیاهان c4 کاهش دما بین 11200 تا 11400 سال پیش را ثابت کردند.

  Scuderi و همکاران (2009) دو پلایا در شمال غربی آمریکا به فاصله 200 کیلومتر اما تحت تاثیر دو سیستم بارش زای موسمی و بادهای غربی را مورد مطالعه قرار دادند. سیلاب های جاری در این دو پلایا از موارد مورد بررسی با کمک تصاویر ماهواره ای لندست بود. رفتارهای متناقض سیلابی در این دو پلایا با فاصله نسبتاً کم توانست وجود تناقض ها در رسوبات آن دو در طی دوره هولوسن را توجیه کند.

  Wang Hua و همکاران (2009) در مقاله ای تحت عنوان پالئوژئومورفولوژی، ترتیب منشاء و ترتیب رسوبگذاری، به تشخیص جز سوم ساختمانی در منطقه دونگیان کیکو ساگ[3] پرداخته و فاکتورهای پالئوژئومورفولوژیکی جزء سوم ساختمانی را تشریح کردند. آنها توزیع های ویژه سنگی و مناطق فرونشست را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که زبانه مرز گسلها عمل رسوبگذاری رسوبات مهم و همچنین روابط میان شکستگی شیب یا کمربند خمیدگی را کنترل می کند. آنها تورفتگی داخلی بالا آمدگیها و خمش آنها و منابع رسوبی و نقاط ورودی رسوبات را مورد تحقیق قرار دادند.

  مقیمی (1368) در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان تحول ژئومورفولوژی بیابان شرقی اردستان به مطالعه و بررسی کویر دق سرخ در شرق اردستان پرداخته و اشکال ژئومورفولوژیکی ایجاد شده نظیر اشکال گل کلمی، زمین های شخم خورده، چند ضلیهای نمکی، برخانها، تپه های ماسه ای و تپه های عرضی را مورد ارزیابی قرار داده است.

  دهقانی (1369) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی زمین شناسی رسوبات و اهمیت آنها و اشکال ژئومورفولوژی آنها در کویر سیاه کوه پرداخت. وی همچنین در سال 1375 پس از بررسی انواع زیر محیط های موجود در پلایا و عوارض ژئومورفولوژی، کانیهای موجود در پلایای اردکان را با تاکید بر اهمیت اقتصادی هر یک از آنها تفسیر و تجزیه و تحلیل نموده است.

  خورشید دوست (1370) در مقاله ای ضمن تشریح نظریات دانشمندان مختلف از جمله (شرودر، کارل، بوتزر، بوبک، کارلتن) به بررسی پالئوژئومورفولوژی و نحوه تشکیل دریاچه ارومیه پرداخته است.

  نباتی رحمتی (1373) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی و مطالعه واحد های ژئومورفیک، خاک، پوشش گیاهی در پلایای حوض سلطان قم پرداخته است.  

  علوی پناه و همکاران (1376) خاکهای منطقه اردکان یزد را از نظر شوری، گچ، پوسته های نمکی و سنگریزه های سطحی به کمک داده های رقومی ماهواره لندست مورد بررسی قرار دادند.

  احمدی و همکاران (1377) به بررسی تیپ های ژئومورفولوژیکی کویر سیاه کوه یزد پرداخت و نتایج کار وی نشان داد که واحد پلایای سیاه کوه از 3 تیپ و 8 رخساره ژئومورفولوژیکی تشکیل شده است.

  فیض نیا و همکاران (1379) با همکاری دانشگاه استراسبورگ فرانسه نهشته های کویر بزرگ و دریاچه مهارلوی شیراز را تیپ بندی کرده و ویژگیهای ژئومورفولوژیکی هر تیپ را با تقسیم بندی هریک از آنها به رخساره های جزیی تر همراه با توضیحاتی از پروفیل عمودی هر یک تشریح نمودند.

  علوی پناه (1379) در یک تحقیق و مقاله به ارزیابی کارایی باند های طیفی ماهواره لندست در ارتباط با کویر های ایران پرداخته و خاطر نشان کرد که باندهای حرارتی می تواند حاوی اطلاعاتی مفید بوده و مکمل باند های انعکاسی شوند. وی اهمیت قدرت تفکیک طیفی را نسبت به قدرت تفکیک زمینی یادآوری می نماید.

  مهرشاهی (1381) معتقد است چاله های داخلی ایران امروزه با شرایط خشک تا بسیار خشک رو به رو هستند ولی شواهد ژئومورفولوژیک نشان می دهد که تغییرات قابل توجهی در اوضاع اقلیمی و طبیعی این مناطق در طول دوران چهارم رخ داده که گاه بسیار متفاوت از وضعیت کنونی بوده است، از این رو در بر دارنده آثار و شواهدی از تغییرات سطح اساس (اقلیمی- تکتونیک) می باشند که از پست ترین قسمت این چاله ها تا بلندترین نواحی آنها مشاهده می شود.

  زهتابیان و دیگران (1382) در مقاله بررسی و تفکیک خاکهای حاشیه پلایا با استفاده از داده های رقومی ماهواره ای لندست  7ETM+، به بررسی پلایای دامغان پرداخته و 19 کلاس مختلف طیفی را شناخته که 13 کلاس مربوط به خاک، 4 کلاس مربوط به مخروطه افکنه ها و 2 کلاس مربوط به پوشش گیاهی است.

  عطاپورفرد (1383) به شناسایی و تفکیک مناطق بیابانی با دیدگاه ژئومورفولوژی در استان تهران پرداخته و با استفاده از تصاویر ETM+ عوارضی نظیر دشت سرها، بستر های طغیانی، تپه های ماسه ای، نبکاها، بدلندها، شوره زارها و ...را شناسایی کرده است.  

  سیف (1384) بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی پلایای گاوخونی را با تکنیک سنجش از دور و GIS انجام داد. در این تحقیق با به کارگیری یک مدل ابداعی قلمرو گاوخونی در 4  فاز مختلف پیشروی و پسروی بازسازی شد و پس از شناسایی، تفکیک و تطابق قلمروها با فرمهای ژئومورفیک دیرینه از جمله دلتاها، مخروطه افکنه ها، تراس های دریاچه ای در پیرامون فازهای گذشته، نقشه های زمین ریخت شناسی موضوعی تهیه گردیده است.

  رضایی مقدم و همکاران (1385) در مقاله بررسی تحولات ژئومورفیک پلایای کهک استان خراسان جنوبی بر اساس روشهای استفاده از تصاویر ماهواره ای و منطق فازی به آشکارسازی و تهیه نقشه تغییرات در گستره فضایی پلایای کهک در طی زمان پرداخته و نتیجه می گیرد که نتایج این تحقیق را می توان برای مطالعه سایرمحیط های پلایا به کار گرفت.

  خلیفه (1386) با استفاده از تکنیک سنجش از دور و پردازش تصاویر نظیر افزایش تباین و روشنایی تصویر، آستانه گیری طیفی، ترکیب کاذب رنگی و فیلتر اقدام به شناسایی محل های برداشت ماسه و محل های نهشته شدن آن ها در منطقه اردستان نموده است.

  میرزایی تابش (1387)  در پایان نامه کارشناسی ارشد خود بررسی ژئومورفولوژیکی، چینه نگاری و اقلیم کویر دامغان پرداخته است.

  Abstract

  The current condition of a playa reflect the factor affecting within and outside of playa in the past period of time. For obtaining a beter understanding of geomorphologic feature it is neccessary to investigate and trace the past condition Scentific analysis and interpreting og geomorphic playa need combined usage of different branches o scince. For example geology, climatology, hydrology, mathematics, statistics and computer science could give a beter interprateation of geomorphic phenomeno.

  In general mental imagination can help geomorphologs to understand geomorphic feature and land complexcity. To obtained mental imagination landscape compressing is the firet step. Human mentality is so that landscap compressing could give a suitable imagination of geomorphic landscapes. In order to reach to landscape compressing perspective as and influencing Pparameter should be take in to account. For applying the perspective (Effects of dictanse on size) satellite image also could be use.

  Combining Remote Senssing, geomorphologic landscape compressing and morphologic, hydrologic and radilogic modeling showed a very exciting results.

  Morphologic imagination obtained from satellite image with modeling of geomorphic parameter. Resulted good 3Dimentional understanding of geomorphic lanforms.

  In This research, sattelite ETM+ image Landsat 7, 3Band Image with SID format. Digital Elevation Model(DEM), Topographic map with scale of 1:50000 and 1:250000 and geological map with scale of 1:100000 and 1:250000 were used in this research also, ARC GIS V.10, RS and different related software e.g Global Mapper12, Surfer10, Deedger4, DiGeM, Grapher8, ENVI4.8, ERMAPPER were used. With using above instruments the geomorphic features diagnosed, dfreacted and mapped and finally geomorphologic map of studied area was prepared.

  Basin and sub basin of study area were separated using hydrological model with a higher accuracy as compared to custom manual.

  With application of radiation model the amount of radiation on different geomorphic surface was calculated anualy and the specific day (winter Equinax, summer Equinax). Geomorphological modeling combining Remote Sensing applied for diagnosing the geomorphic feature and exaggeration of geomorphic features.

   

  Key Words: Abarkuh Playa, GIS, RS, Landscap compressing, Modeling.

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1-مقدمه......................................................................................................................... 1

  1-2- شرح و بیان مسأله پژوهشی................................................................................................ 2

  1-3-اهمیت و ارزش تحقیق...................................................................................................... 4

  1-4-اهداف تحقیق................................................................................................................. 4

  1-5- فرضیه تحقیق................................................................................................................ 5

  1-6-سوالات تحقیق............................................................................................................... 5

  1-7-پیشینه و سابقه تحقیق...................................................................................................... 6

  1-8-روش تحقیق................................................................................................................ 10

  1-8-1-مراحل اجرایی تحقیق................................................................................................... 11

  1-8-2-ابزار تجزیه و تحلیل..................................................................................................... 11

  1-9-کاربرد نتایج تحقیق........................................................................................................ 12

  1-10-موقعیت منطقه مطالعاتی................................................................................................ 13

  1-10-1-موقعیت سیاره ای..................................................................................................... 13

  1-10-2-موقعیت ریاضی و راههای دسترسی منطقه......................................................................... 14

  1- 10- 3-موقعیت اداری سیاسی........................................................................................... 15

  1-10-4-موقعیت زمین شناسی................................................................................................ 15

  1-10-5-موقعیت هیدرولوژیک ................................................................................................ 17

  1-10-6- موقعیت ژئومورفولوژیکی............................................................................................. 18

  1-11-پایگاه اطلاعات جغرافیایی منطقه....................................................................................... 20

  1-11-1-پایگاه اطلاعاتی رستری............................................................................................... 20

  1-11-2-پایگاه اطلاعاتی برداری................................................................................................ 22

   

  فصل دوم: کلیات طبیعی،زمین شناسی، ژئومورفولوژی، اقلیم،هیدرولوژی

  2-1-زمین شناسی منطقه....................................................................................................... 23

  2-1-1- زون زمین ساختی ایران مرکزی...................................................................................... 23

  2-1-2- بخش شمال غربی (از رزن تا جیرفت)............................................................................... 24

  2-2-ویژگیهای چینه شناسی و لیتولوژی منطقه مطالعاتی.................................................................. 26

  2-2-1-پرکامبرین پسین........................................................................................................ 26

  2-2- 1- 1-سازندهای گهر و سلطانیه (Pek) ............................................................................... 26

  2-3-پالئوزوئیک.................................................................................................................. 26

  2-3-1-کامبرین- اردیسین (Cam) .......................................................................................... 26

  2-3- 1- 1-سازند لالون (Cl) .................................................................................................. 27

  2-3-1-2-سازند میلا (Cm) .................................................................................................. 27

  2-3-1-3- سیلورین - دونین (Sd) ........................................................................................... 27

  2-3-1-3-1-سازند پادها SD.................................................................................................. 27

  2-3-1-3-2-سازند بهرام Db.................................................................................................. 27

  2-3-1-4- پرمین (Pr) ......................................................................................................... 28

  2-3-1-4-1-سازند جمال Pr.................................................................................................. 28

  2-4-مزوزوئیک................................................................................................................... 28

  2-4-1- تریاس (Tr) ............................................................................................................ 28

  2-4-1-1- سازند شتری TRsh................................................................................................ 28

  2-4-1-2- سازند نایبند TRn.................................................................................................. 29

  2-4-2- ژوراسیک (J) .......................................................................................................... 29

  2-4-2-1- سازند شمشک Jsh1 , Jsh2...................................................................................... 29

  2-4-3-کرتاسه (K) ............................................................................................................. 29

  2-5- سنوزوئیک................................................................................................................. 30

  2-5-1- ائوسن (E) .............................................................................................................. 30

  2-5-2- الیگومیوسن (Gd) و (Om) .......................................................................................... 31

  2-5-3- میوپلیوسن (Mp) ..................................................................................................... 32

  2-6-کواترنری.................................................................................................................... 33

  2-6-1-تراسهای قدیمی و بلند Qt1........................................................................................... 33

  2-6-2-تراسهای قدیمی و متوسط Qt2....................................................................................... 33

  2-6-3-تراسهای جوان کم ارتفاع Qt3........................................................................................ 33

  2-6-2-نهشته های جدید....................................................................................................... 34

  2-6-2-1-نهشته های جوان رودخانه ای Qal................................................................................ 34

  -6-2-2-تپه های مسطح رسی نمکدار Qf.................................................................................... 34

  2-6-2-3-تراورتن Qtr.......................................................................................................... 34

  2-6-2-4-تپه های ماسه ای Qs............................................................................................... 34

  2-7-تکتونیک منطقه............................................................................................................ 35

  2-7-1- فعالیتهای آتشفشانی................................................................................................... 36

  2-8-پدیده دگرگونی............................................................................................................. 37

  2-8-1- نوار ترود - مروست.................................................................................................... 37

  2-8-2- نوار دگرگونی ماکو - اصفهان......................................................................................... 37

  2-8-3- نوار آمیزه های رنگین یا افیولیت ملانژ (کالرملانژ) ................................................................. 37

  2-9-ژئومورفولوژی منطقه....................................................................................................... 37

  2-10- هیدرولوژی محدوده مطالعاتی.......................................................................................... 40

  2-10-1-هیدرولوژی حوضه اردستان.......................................................................................... 41

  2-10-2-وضعیت آب های زیرزمینی حوضه اردستان........................................................................ 42

  2-10-2-1- چاهها.............................................................................................................. 42

  2-10-2-2- چشمه ها.......................................................................................................... 42

  2-10-2-3- قنوات.............................................................................................................. 43

  2-10-3- هیدررولوژی سطحی حوضه طرق- ابیازن.......................................................................... 43

  2-10-3-1-رودخانه طار........................................................................................................ 43

  2-10-3-2- رودخانه کشه...................................................................................................... 43

  2-10-3-3- رودخانه رنگان..................................................................................................... 44

  2-10-3-4- رودخانه ماسار .................................................................................................... 44

  2-10-3-5- رودخانه گل آباد.................................................................................................. 44

  2-10-4-1- وضعیت آب های زیرزمینی حوضه طرق- ابیازن............................................................... 45

  2-10-4-1-1- چاهها........................................................................................................... 45

  -10-4-1-2- چشمه ها......................................................................................................... 45

  2-10-4-1-3- قنوات........................................................................................................... 46

  2-10-4- هیدرولوژی حوضه باد- خالدآباد.................................................................................... 46

  2-10-4-1- رودخانه برزرود.................................................................................................... 46

  2-10-4-2- چیمه رود ......................................................................................................... 46

  2-10-4-3- رودخانه های اوره و بهشت آباد.................................................................................. 46

  2-10-5- وضعیت آب های زیر زمینی حوضه باد- خالد آباد................................................................ 48

  2-10-5-1- چاهها.............................................................................................................. 48

  2-10-5-2- چشمه ها.......................................................................................................... 48

  2-10-5-3- قنوات.............................................................................................................. 48

  2-10-6- هیدرولوژی حوضه دق سرخ......................................................................................... 48

  2-10-6-1- وضعیت آب های زیرزمینی حوضه دق سرخ................................................................... 49

  2-10-6-1-1- چاهها........................................................................................................... 49

  2-10-6-1-2- چشمه ها ...................................................................................................... 49

  2-10-6-1-3- قنوات........................................................................................................... 49

  2-11- وضعیت اقلیمی........................................................................................................... 49

  2-11-1- دما..................................................................................................................... 49

  2-11-2- بارش.................................................................................................................. 56

  2-11-3- تبخیر.................................................................................................................. 64

  2-11-4- باد..................................................................................................................... 66

  2-11-5- بررسی وضعیت بادهای منطقه مورد مطالعه....................................................................... 66

   

  فصل سوم: شناسایی واحدها،تیپ ها و رخساره های محدوده مطالعاتی بر اساس RS&GIS

  3-1- مشخصات ماهواره IRS هندوستان...................................................................................... 69

  3-1-1-موقعیت و پایگاه اطلاعات ماهواره ای محدوده مطالعاتی............................................................ 70

  3-2-تبدیل فرمت داده های ماهواره ای منطقه مطالعاتی.................................................................... 71

  3-3-پردازش تصاویر ماهواره ای................................................................................................. 71

  3-3-1-تصحیحات رادیومتریک................................................................................................. 72

  3-3-2-تصحیحات هندسی...................................................................................................... 73

  3-3-3-پردازش تصاویر.......................................................................................................... 74

  3-3-3-1-ترمیم تصاویر......................................................................................................... 74

  3-3-3-2- تقویت خواص بصری تصویر........................................................................................ 75

  3-3-4- استخراج اطلاعات...................................................................................................... 75

  -3-5-موزائیک کردن تصاویر ماهواره ای...................................................................................... 76

  -3-5-1- عملیات تست صحت موزائیک تصاویر............................................................................... 76

  3-3-6- عملیات هم مختصات نمودن تصاویر ماهواره ای ................................................................... 76

  3-3-7-عملیات برش تصاوی.................................................................................................. 77ر

  3-3-8-ایجاد برش نامنظم از منطقه (ROI) .................................................................................. 78

  3-4- تهیه نقشه کاربری اراضی................................................................................................. 78

  3-5-شناسائی اولیه تغییرات ................................................................................................... 79

  3-6- انتخاب و جمع آوری نمونه های آموزشی............................................................................... 79

  3-7-تشخیص و شناسایی واحدها، تیپ ها و رخساره های محدوده مطالعاتی با GIS&RS.............................. 80

  3-7-1- واحد­های کوهستانی حوضه آبی دق سرخ........................................................................... 82

  3-7-1-1- واحد کوهستانی کرکس............................................................................................ 82

  3-7-1-2- مورفومتری واحد کوهستانی کرکس.............................................................................. 83

  3-7-2- واحد کوهستانی طرق- ابیازن......................................................................................... 83

  3-7-2-1- مورفومتری واحد کوهستانی طرق- ابیازن....................................................................... 84

  3-7-3- واحد کوهستانی جنوب و جنوب شرقی اردستان................................................................... 85

  3-7-3-1- مورفومتری واحد کوهستانی جنوب و جنوب شرقی اردستان.................................................. 86

  3-7-4- واحد کوهستانی شمال حوضه آبی دق سرخ........................................................................ 86

  3-7-4-1- مورفومتری واحد کوهستانی شمال حوضه آبی دق سرخ....................................................... 87

  3-7-5- واحد کوهستانی شرقی حوضه دق سرخ............................................................................. 87

  3-7-5-1- مورفومتری واحد کوهستانی شرقی حوضه دق سرخ............................................................ 88

  3-8- پروفیل واحد­های کوهستانی منطقه مطالعاتی.......................................................................... 88

  3-8-1- راستای پروفیلی شماره1 تا 5........................................................................................ 89

  3-8-2- پروفیل شماره2 ....................................................................................................... 90

  3-8-3- پروفیل شماره 3 ...................................................................................................... 91

  3-8-4- پروفیل شماره 4 ...................................................................................................... 92

  3-8-5- پروفیل شماره 5 ...................................................................................................... 93

  3-9- واحد دشت­سر............................................................................................................. 94

  3-9-1-تعریف دشت­سر......................................................................................................... 94

  3-9-2- پروفیل دشت­سر....................................................................................................... 96

  3-9-3- انواع دشت سر ......................................................................................................... 96

  3-9-3-1- تیپ دشت­سر لخت یا فرسایشی................................................................................... 97

  -9-3-2- تیپ دشت­سر آپانداژ................................................................................................. 97

  3-9-3-3- تیپ دشت­سر پوشیده یا دشت.................................................................................... 97

  3-9-4- ارتباط دشت­سر با کوهستان.......................................................................................... 99

  3-9-4-1- محاسبه مرز خط کنیک........................................................................................... 99

  3-10- واحد پلایا یا چاله...................................................................................................... 100

  3-10-1- چگونگی تشکیل پلایا یا چاله­های داخلی در ایران............................................................... 100

  3-11- مورفومتری واحد پلایا در منطقه مطالعاتی.......................................................................... 102

  3-11-1- واحد پلایای دق سرخ.............................................................................................. 103

  3-11-1-1- مورفومتری واحد پلایای دق سرخ............................................................................. 103

  3-12-تفکیک و شناسایی واحدها، تیپ ها و رخساره های پلایای دق سرخ............................................. 103

  3-12-1-چشم انداز مطالعاتی و مناظر شاخص آن......................................................................... 106

  3-12-2- منظر ارتفاعات...................................................................................................... 107

  3-12-2-1- لندفرمهای واقع بر تشکیلات آتشفشانی....................................................................... 107

  3-13- لندفرمهای واقع بر تشکیلات آهکی.................................................................................. 110

  3-13-1- توده های آهکی.................................................................................................... 110

  3-13-2- توده های تراورتن.................................................................................................. 112

  3-13-3- اشکال انحلالی- غارها.............................................................................................. 113

  3-14- دره های V شکل...................................................................................................... 114

  3-15-دره های U شکل....................................................................................................... 114

  3-16- سیرک های یخچالی................................................................................................... 114

  3-17- فرمهای حاصل از فرایند بادی........................................................................................ 115

  3-17-1 کندوهای بادی....................................................................................................... 115

  3-17-2- تافونی................................................................................................................ 116

  3-18- منظر دشت سرها...................................................................................................... 117

  3-18-1- دشت سر فرسایشی................................................................................................ 118

  3-18-1-1- رخساره فرسایش آبراهه ای (نخ آب ها) ...................................................................... 118

  3-18-1-2- رخساره مخروطه افکنه......................................................................................... 118

  3-18-3- مورفوتکتونیک و ارتباط آن با ژئوفرم مخروط افکنه ............................................................ 121

  3-18-4- مخروط افکنه ها و تشخیص میزان فعالیت نئوتکتونیکی........................................................ 122

  3-18-5- روابط کمی بین حجم مخروط افکنه ها و ارتباط آن با تکتوتیک فعال ....................................... 123

  -18-5-1- محاسبه حجم مخروط افکنه ها................................................................................. 124

  3-18-5-1- 1- محاسبه حجم مخروط افکنه ها در حوضه اردستان..................................................... 127

  3-18-5-1- 2- محاسبه حجم مخروط افکنه ها در حوضه باد- خالد آباد............................................... 129

  3-18-5-1- 3- محاسبه حجم مخروط افکنه ها در حوضه طرق ابیازن.................................................. 131

  3-18-5-1- 4- محاسبه حجم مخروط افکنه ها در حوضه دق سرخ..................................................... 134

  3-18-6- محاسبه شاخص های ژئومورفیک جهت برآورد میزان فعالیت تکتونیکی محدوده مورد مطالعه............ 136

  3-18-6-1- شاخص انتگرال هیپسومتری (منحنی واحد) یا منحنی بی بعد............................................. 136

  3-18-6-2- شاخص سینوزیته جبهه کوهستان یا پیچ و خم پیشانی کوهستان (Smf) .............................. 137

  3-18-6-3- شاخص شکل حوضه (BS) .................................................................................... 138

  3-18-6-4- شاخص حجم به سطح حوضه.................................................................................. 139

  3-18-6-5- شاخص تراکم سطحی آبراهه ها (P) ......................................................................... 140

  3-18-6-6- شاخص انشعاب پذیری (Br) .................................................................................. 141

  3-18-7-1- رخساره خلیج رسوبی........................................................................................... 146

  3-18-7-2- رخساره دشت ریگی(REG) ................................................................................... 146

  3-19- تیپ دشت سر آپانداژ (انتهایی شبکه آب) .......................................................................... 147

  3-19-1- رخساره دامنه منظم............................................................................................... 147

  3-19-2- رخساره پخش سیلاب............................................................................................. 147

  3-19-3- رخساره قنات....................................................................................................... 148

  3-20-دشت سر پوشیده ...................................................................................................... 149

  3-20-1- اراضی کشاورزی.................................................................................................... 149

  3-20-2- منطقه حمل یا ترانزیت............................................................................................ 150

  3-21- واحدپلایا................................................................................................................ 150

  3-21-1- اراضی گلی........................................................................................................... 150

  3-21-1-1- دق یا جلگه رسی................................................................................................ 150

  3-21-1-2- پولیگون رسی.................................................................................................... 152

  3-21-1-3- تراس دریاچه ای................................................................................................ 152

  3-21-1-4- رخساره سطوح پف کرده....................................................................................... 153

  3-22- اراضی نمکی............................................................................................................ 153

  3-22-1- پولیگون نمکی ...................................................................................................... 153

  3-22-2-رخساره شوره زار.................................................................................................... 154

  -23- اراضی ماسه ای.......................................................................................................... 154

  3-23-1- شنزار................................................................................................................ 154

  3-22-2- اشکال ماسه ای (پیکان ماسه ای، برخان، سیف) ............................................................... 155

  3-22-3- نبکا ................................................................................................................. 155

   

  فصل چهارم: بررسی تحولات پالئوژئومورفولوژیکی و ژئومورفولوژیکی  دق سرخ

  4-1- روش تهیه نقشه ژئومورفولوژی......................................................................................... 158

  4-2- ارکان نمادین در نقشه­های ژئومورفولوژی............................................................................. 160

  4-2-1- سطوح ارضی.......................................................................................................... 161

  4-2-1-1-  سطوح مستوی................................................................................................... 161

  4-2-1-2- سطوح محدب..................................................................................................... 161

  4-2-1-3- سطوح مقعر....................................................................................................... 162

  4-2-1-3-1- فرم سطوح ارضی در حوضه آبی دق سرخ................................................................... 162

  4-2-2- ژئوفرم­های حوضه آبی دق سرخ.................................................................................... 165

  4-2-3- مواد مادری در حوضه آبی دق سرخ................................................................................ 166

  4-2-4- فرایندهای مسلط در تشکیل فرمهای حوضه آبی دق سرخ....................................................... 167

  4-2-4-1- فرایندهای زمین ریختی سیستم شکل زای حرارتی........................................................... 168

  4-2-4-2- فرایندهای فیزیکی................................................................................................ 168

  4-2-4-2-1- دما شکافتگی................................................................................................... 168

  4-2-4-2-2- نمک شکافتگی................................................................................................. 168

  4-2-4-3- فرایند آبی.......................................................................................................... 168

  4-2-4-4- فرایند بادی........................................................................................................ 169

  4-2-4-5- فرایند ساحلی..................................................................................................... 169

  4-2-5- زمان................................................................................................................... 169

  4-6- ترکیب و تلفیق نقشه ها و تهیه نقشه نهایی ژئومورفولوژی.......................................................... 173

  4-7- پالئوژئومورفولوژی و تغییرات محیطی بلند مدت در حوضه مطالعاتی............................................... 174

  4-7-1- فازهای ماگماتیسم و تأثیر آن در تحولات پالئوژئومورفولوژی دره ابیانه ....................................... 174

  4-7-2- وضعیت دیرینه بقایای گیاهی (پلیوپلیئستوسن) و انطباق آن با شرایط اقلیمی دره ابیانه ..................... 178

  4-8- شواهد یخچالی و مجاور یخچالی در حوضه مطالعاتی ................................................................ 180

  4-8-1- تعیین و تحلیل خط مرز برف دائمی در حوضه.................................................................... 180

  4-8-2- سیرک های یخچالی حوضه مطالعاتی.............................................................................. 180

  4-8-2-1- نقش یخچالها در تشکیل دره های U شکل در حوضه ابیانه.................................................. 181

  4-8-2-2- وضعیت تابشی دره ابیانه در ارتباط با تشکیل کانون های یخساز............................................ 182

  4-8-2-3- انطباق پروفیل مورفورادیومتریک عرضی دره ابیانه با شواهد یخچالی ....................................... 185

  4-8-2-4- جابه جایی سیستم های مورفوکلیمتایک گذشته و فعلی در دره ابیانه...................................... 186

  4-8-2-5- نیمرخ مورفوکلیمتایک گذشته و فعلی در دره ابیانه........................................................... 188

  4-8-3- تهیه نقشه ژئومورفولوژی دره ابیانه................................................................................. 189

  4-8-3-1- سطوح موجود دره ابیانه.......................................................................................... 189

  4-8-3-2- ژئوفرم های موجود در دره ابیانه................................................................................ 190

  4-8-3-3- مواد مادری موجود در دره ابیانه................................................................................ 191

  4-8-3-4-تهیه نقشه ژئومورفولوژی نهایی از دره ابیانه..................................................................... 192

  4-8-4-  سنگ های سرگردان............................................................................................... 193

  4-9- کلیه شواهد دوره های بارانی، سرد و گرم کواترنر در حوضه مطالعاتی ............................................ 194

  4-9-1- دره هنجن............................................................................................................ 194

  4-9-2- مخروط افکنه عظیم هنجن.......................................................................................... 197

  4-9-3- پادگانه های رودخانه ای دره ابیانه................................................................................. 197

  4-9-4- تراورتن های دره ابیانه............................................................................................... 200

  4-9-5- تراس های دریاچه ای دره هنجن.................................................................................. 200

  4-9-6- دریاچه قدیمی باقرآباد  ............................................................................................. 201

  4-9-7- در یاچه قدیمی طرق  و کشه....................................................................................... 203

  4-9-8- تحلیل اقلیم دیرینه در یاچه های طرق و کشه توسط نسبت db/P ........................................... 204

  4-10- تحولات استاتیکی دق سرخ........................................................................................... 205

  4-10-1- بازسازی سطح تراس قدیمی پلایا دق سرخ...................................................................... 206

  4-10-2-ردیابی تراس های دریاچه ای پلایای دق سرخ بر اساس تصاویر ماهوارهای................................... 208

  4-10-4- نقش تپه های ماسه ای نوار ریگ بلند در انقطاع دریاچه های نمک و دق سرخ از یکدیگر.................. 213

  4-11- تاریخ تحول کانون های مدنی در ارتباط با عوامل طبیعی حوضه آبی دق سرخ.................................. 217

  4-11-1- نقش عامل ناهمواری و جهت آن در گسترش و زوال تمدّن در چشم انداز مطالعاتی........................ 218

  4-11-2- نقش واحد گلاسی و شبکه هیدروگرافی در تکامل تمدّن اریسمان............................................ 219

  4-11-3- عامل گسل و نقش تمّدن زایی آن در منطقه مطالعاتی......................................................... 220

  4-11-4- تاثیر واحد های رسوبی سه گانه در تمّدن اریسمان............................................................. 223

  4-11-4-1- واحد رسوبی ژیپسایت ها....................................................................................... 223

  4-11-5- شیب و نقش آن در ایجاد جریان متمرکز........................................................................ 224

  4-11-6- بادها................................................................................................................. 225

  4-11-7- پوشش گیاهی...................................................................................................... 226

  4-11-8- عامل آب(چشمه و قنات) ......................................................................................... 226

  4-11-8-1- اریسمان.......................................................................................................... 227

  4-11-8-2- سوچن سرآسیاب .............................................................................................. 229

  4-11-8-3- قلعه سفید بادرود................................................................................................ 229

  4-11-8-4- قلعه گوشه....................................................................................................... 230

  4-11-8-5- میلاجرد.......................................................................................................... 230

  4-11-8-6- هل آباد........................................................................................................... 230

  4-11-9- تنوع سنگها ........................................................................................................ 231

  4-11-10- بیوستازی و رگزیستازی و ارتباط آن با ظهور و افول تمدّن اریسمان....................................... 232

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه راهکار

  5-1-پاسخ به سوالات تحقیق.................................................................................................. 236

  5-2-اثبات فرضیه ها........................................................................................................... 238

  5-3-پیشنهادات................................................................................................................ 242

  منابع و مآخذ.................................................................................................................... 244

   

  منبع:

  خلیفه، ابراهیم، (1386)، روش پردازش تصاویر ماهواره و تحلیل باد در شناسایی منابع ماسه تپه های ماسه ای (منطقه مطالعاتی اردستان)، تهران، مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 14، شماره2، صص 221-204.

  احمدی، حسن، (1377) ژئومورفولوژی کاربردی جلد 2، چاپ اول، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

  احمدی، حسن، (1388)، ژئومورفولوژی کاربردی جلد1، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران.

  احمدی، حسن، جعفری، محمد، مشهدی، ناصر، (1377)، رابطه رخساره های ژئومورفولوژی، خاک و سطح ایستابی در پلایای سیاه کوه، ،مجله بیابان، جلد 3، شماره 1و 2، صص48-41.

  اختصاصی، محمد رضا، احمدی، حسن و همکاران، (1375)، منشاء یابی ماسه های روان دشت یزد- اردکان، وزارت جهاد کشاورزی، اداره پژوهش های جنگل و مرتع، تهران.

  اشتوکلین، یوهان، رمون فورون، (1368)، زمین شناسی و زمین ساخت زمین ساخت فلات ایران، صادق حداد، حسن علیزاده، چاپ اول، شرکت انتشارات علمی فرهنگی.

  7-برآورد جنبایی حاشیه شمالی البرز میان چالوس تا رود سر بر پایه شاخص های مورفوتکتونیکی(شاخص های سه بعدی)

  آسیایی، مهدی، جوانمرد، سیهلا، (1383)، فرهنگ اصطلاحات ژئومورفولوژی، مشهد، انتشارات سخن گستر.

  آقانباتی، سید علی، (1385)، زمین شناسی ایران، چاپ دوم، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

  کلینسلی، دانیل، (1381)، کویر های ایران، پاشایی، عباس تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

  پاکزاد، حمیدرضا، رسول اجل لوئیان، (1380)، مکانیسم حرکت ماسه های بادی در منطقه شرق اصفهان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 15، شماره 21.

  تریکار، ژان،(1369)، اشکال ناهمواری در مناطق خشک، محسن صدیقی و همکار؛ مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

  ثروتی، محمدرضا، (1381)، ژئومورفولوژی منطقه ای ایران، چاپ اول، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  جداری عیوضی، جمشید، (1377) ژئومورفولوژی ایران، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  چورلی، ریچارد، (1375)، ژئومورفولوژی، معتمد، احمد، چاپ اول، انتشارات سمت.

  حسنعلیان، داوود، (1380)،

  17-تشخیص فعالیت های نئوتکتونیکی در حوضه آبریز قرنقوچای با استفاده از شاخص های ژئومورفیک و مورفوتکتونیک

  18- ارزیابی عملکرد فعالیت های تکتونیکی بر اساس مرفولوژی مخروطه افکنه ها

  دانیل کلینسلی، پاشایی، (1388)،کویرهای ایران و خصوصیات ژئومورفولوژیکی و پالئوژئومورفولوژیکی آن، چاپ دوم، انتشارات سازمان جرافیایی نیروهای مسلح.

  درویش­زاده، علی، (1376)، زمین­شناسی ایران، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر.

  دفتر تلفیق و بیلان،(1383)، وضعیت آبخوان های منطقه ممنوعه بحرانی اردستان- نطنز، وزارت نیرو، معاونت مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای اصفهان و چهارمحال و بختیاری.

  رامشت، محمدحسین، (1371)، پادگانه‌های زاینده رود و تاثیر آن در سیمای فضائی منطقه اصفهان، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  رامشت، محمدحسین، (1382)، دریاچه های دوران چهارم بستر تبلور و گسترش مدنیت در ایران، نشریه علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 15، صص38-13.

  رامشت، محمدحسین، توانگر، منوچهر، (1381)، مفهوم تعادل در دیدگاههای فلسفی ژئومورفولوژی، تحقیقات جغرافیای، شماره 66-65، صص 79-74.

  رامشت، محمدحسین، (1385)، نقشه­های ژئومورفولوژی(نمادها و مجازها)، چاپ دوم، انتشارات سمت.

  26-

  رضایی مقدم، محمد حسین، ثقفی، مهدی، (1385)، بررسی تحولات ژئومورفیک پلایای کهک استان خراسان جنوبی بر اساس روش های استفاده از تصاویر ماهواره ای و منطق فازی، دانشگاه پیام نور بیرجند.

  رواقی، فریبا، (1381)، آثاریخچالی طرق رود نطنز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

  زاهدی، م، (1381)، شرح نقشه زمین شناسی چهار گوش کاشان، مقیاس 25000/ 1شماره ف 7، سازمان زمین شناسی کشور، تهران.

  30-کاربرد GIS و شاخص های ژئومورفیک در پهنه بندی تکتونیک فعال زون زاگرس

  زمردیان، محمد جعفر، (1387)، ژئومورفولوژی ایران (فرایندهای ساختمانی و دینامیک­های درونی)، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  سلطانیان، محمود، حلبیان، امیرحسین، (1390)، سامانه اطلاعات جغرافیایی، کارتوگرافی، ابزارهای تحلیلی، چاپ اول، انتشارات کنکاش.

  33-رهنمود هایی در شناسایی حرکات تکتونیکی فعال و جوان با نگرشی بر مقدمات دیرینه لرزه شناسی

  سنجری، سارا، (1389)، راهنمای کاربردی Arc GIS 9.2، چاپ ششم، انتشارات عابد.

  سیاه پوش، محمد تقی، (1352)، پیرامون آب و هوای باستانی فلات ایران، انتشارات ابن سینا.

  سیف، عبدا...، سلطانیان، محمود، (1390)، سامانه اطلاعات جغرافیایی و ژئومورفولوژی، چاپ اول، انتشارات کنکاش.

  سیف، عبدا...، صلحی، سینا، (1391)، آموزش کاربردی Global Mapper و کاربرد آن در ژئومورفولوژی و علوم محیطی، چاپ اول، انتشارات کنکاش.

  سیف، عبدالله (1384)، بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی پلایای گاوخونی با تکنیک سنجش از دور و GIS، پایان نامه دکتری، دانشگاه اصفهان.

  سیف، عبدالله، (1384)، کاربرد تصاویر ماهواره ای لندست7 و شناسائی آثار مورفوئوستاتیکی پلایای گاوخونی در کواترنر، همایش ژئوماتیک، سازمان نقشه برداری کشور، تهران.

  سیف، عبدالله، محمدی، ملیحه، (1389)، تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی، نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول، شماره اول، صص 34-17.

  سیف، عبدالله، محمدی، ملیحه، (1389)، شناسایی و جداسازی رخساره های ژئومورفولوژی بخشی از پلایای گاوخونی با استفاده از قابلیت های GIS&RS، نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 63، شماره 4، صص 488-471 .

  صلحی، سینا، (1390)، بررسی و تحلیل قلمروهای ژئومورفولوژیکی پلایای ابرکوه با استفاده از تکنیک GIS و RS، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه­ریزی، دانشگاه اصفهان.

  علائی طالقانی ، محمود، (1381)، ژئومورفولوژی ایران، چاپ اول، نشر قومس.

  علوی پناه، سیدکاظم، (1379)، ارزیابی کارایی باندهای طیفی ماهواره لندست TM در مطالعات کویرهای ایران، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 53، شماره 1.

  علوی پناه، کاظم، (1382)، کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک)، چاپ اول، دانشگاه تهران.

  عمیدی، م، (1356)، بررسی زمین شناسی منطقه نطنز- سورک (ایران مرکزی) چینه شناسی و پترولوژی، سازمان زمین شناسی کشور. 

  کاویانی، محمد رضا، علیجانی، بهلول، (1380)، مبانی آب و هواشناسی، چاپ هشتم، انتشارات سمت.

  علیجانی، بهلول، (1383)، آب و هوای ایران، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  فاطمی، باقر، رضایی، یوسف، (1384)، مبانی سنجش از دور، انتشارات آزاده.

  فیض نیا، سادات، احمدی، حسن، (1379)، سازند های دوره کواترنر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  قربانی، منصور، (1381)، دیباچه ای بر زمین شناسی اقتصادی ایران، سازمان زمین شناسی کشور.

  52-ارزیابی ژئومورفیک فعالیت های تکتونیکی در حوضه زهکشی سعید آباد چای

  کریمی، مرتضی، (1370)، هیدرواقلیم منطقه اردستان- نطنز، پایان نامه دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.

  محمودی، فرج الله، (1383)، ژئومورفولوژی اقلیمی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  محمودی، فرج الله، (1383)، ژئومورفولوژی دینامیک، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه پیام نور با همکاری انتشارات دلیل.

  محمودی، فرج الله، (1385)، ژئومورفولوژی ساختمانی، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  57- تحلیل برخی از مسائل مورفودینامیک دامنه شمالی میشو و دشت سیلابی کشکسرای

  58- آسیب پذیری سکونتگاههای واقع در مسیر خطوط گسل و عمران روستایی،

  59-مددی، عقیل، رضایی مقدم، محمد حسین، رجایی، عبدالحمید، (1383)، تحلیل فعالیت های نئوتکتونیک با استفاده از روش های ژئومورفولوژی در دامنه های شمال غربی تالش (باغروداغ)، پژوهش های جغرافیایی، 138-123.

  60-مرادی زاده، نسیم، صفایی، همایون، شریفی، مرتضی، (1389)، شناسایی پهنه های دگرسانی با استفاده از سنجش از دور با نگرشی ویژه بر اکتشاف کانسارهای پلی متالیک دره ابیانه (کاشان)، همایش پترولوژی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.

  معتمد، احمد، (1382)، جغرافیای کواترنر، چاپ اول، تهران.

  مغیث، مرضیه، (1381)،آثار یخچالی حوضه آبی هنجن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد.

  مقصودی، مهران، طاهر خوانی، محمد، (1388)، روش­ها و تکنیک­ها در ژئومورفولوژی، چاپ اول، انتشارات انتخاب.

  64-

  مقیمی، ابراهیم، (1368)، تحول ژئومورفولوژی بیابان شرقی اردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  مهرشاهی، داریوش، (1368)، نگاهی به ژئومورفولوژی استان یزد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 15،صص 164-150.

  مهرشاهی، داریوش، (1369)، مختصری از ژئومورفولوژی استان یزد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 16، صص 146-123.

  مهرشاهی، داریوش، (1370)، چشم انداز طبیعی تپه های کلوت اردکان یزد، جشن نامه دکتر محمد حسن گنجی، به کوشش ایران پور جزی، گیتاشناسی، تهران.

  مهرشاهی، داریوش، (1374)، آشنایی با پدیده های ژئومورفولوژی (تافونی)، رشد آموزش جغرافیا، شماره 39، صص22-20.

  مهرشاهی، داریوش، (1378)، بررسی پدیده لغزش سنگها و پیدایش شیارهای موازی برسطح بعضی از دق ها، رشد آموزش جغرافیا، شماره 53.

  مهرشاهی، داریوش، (1378)، زمین شناسی و ژئومورفولوژی استان یزد، طرح پژوهشی جاذبه باالقوه توریستی در استان یزد، پژوهشکده مناطق بیابانی و کویری دانشگاه یزد.

  مهرشاهی، داریوش، (1381)، تشخیص تغییرات اقلیمی اواخر دوران چهارم در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 64 و 63، زمستان 1380 و بهار1381، صص148-133.

  مهرشاهی، داریوش، مهرنهاد، حمید، (1383)، مورفوتکتونیک و مناطق عمده گسلی استان یزد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 72، صص25-6.

  مهرنهاد، حمید، (1379)، مطالعات لرزه‎خیزی، زمین ساخت و تخمین خطر زلزله در استان یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  مهرنهاد، حمید، مهرشاهی، داریوش، (1384)، تحلیل ساختاری و سایزموتکتونیکی گسل دهشیر، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 78، صص 128-118.

  مهندسین مشاور پارس جویاب (1389)، پیشنهاد ادامه ممنوعیت منطقه اردستان- نطنز، جلد اول، گزارش زمین شناسی و هیدرولوژی، وزارت نیرو، معاونت مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای استان اصفهان.

  مهندسین مشاور پارس جویاب (1389)، پیشنهاد ادامه ممنوعیت منطقه اردستان- نطنز، جلد دوم، گزارش هیدرولوژی، وزارت نیرو، معاونت مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای استان اصفهان.

  مهندسین مشاور پارس جویاب (1389)، پیشنهاد ادامه ممنوعیت منطقه اردستان- نطنز، جلد سوم، گزارش بیلان و هیدروشیمی، وزارت نیرو، معاونت مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای استان اصفهان.

  مهندسین مشاور پارس جویاب (1389)، گزارش ادامه ممنوعیت منطقه اردستان- نطنز، وزارت نیرو، معاونت مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای استان اصفهان.

  نگارش، حسین، (1384)، زلزله، شهرها،گسل ها، پژوهش های جغرافیایی، دوره 37، شماره1، صص18-1.

  -وزیری مقدم، حسین، طاهری، عزیزا...، کیمیاگری، مسعود، (1382)، اصول چینه نگاری، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.

  82-یمانی، مجتبی، جداری عیوضی، جمشید، گورابی، ابوالقاسم (1386)، شواهد ژئومورفولوژیکی مرزهای یخچالی در دامنه های کرکس، نشریه مدرس علوم انسانی، شماره 50، صص 230-207.

  یزدی، مهدی، (1385)، اولین گزارش بر روی فسیل های گیاهی بعد از میوسن در ایران، بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، ص62.

  84-

   

   

   

   

   

   

   

  Androw Goudi, 1985, dictionary of physical geography, oxford p-423.

  Gupta, R. P., 2003, Remote Sensing Geology. Second Edition, Springer-Verlag, Berlin,pp 655.

  Sabins, F.F., 1999. Remote sensing for mineral exploration. Remote Sensing Enterprises,

  1724 Celeste Lane, Fullerton, CA 92833, USA, pp. 157-183.

  Androw Goudi,Dictionary of physical Geography, 1985, oxford p- 423.

  Cooke and warren,,Geomorphology in deserts.london 1975, Batsford Pub-p.58. 

  Keller,E.A and Pinter,N., (1996), Active Tectonics :earthquakes, uplift, and landscape, p.121-145.Prentice Hall, Inc. New Jersey, 338p.

  Amerson, B.E., Montgomery, D.R., Meyer,G. (2007,) “Relative size of fluvial and glaciated valleys in central Idaho”, Geomorphology, 50:20-32.

  Andeson, J.G., Brune,J.N., Anooshehpoor,R.,Ni,S.D. (2000), “New ground motion data and concepts in seismic hazard analysis”, Currrent Science,79: 1278-1290.

  Guarnieri, P and Pirrotta, C. (2008), “The response of drainage basins to the late Quaternary tectonic in the Sicilian side of the Messina Strait (NE Sicily)”, Geomorphology, 95:260-273.

  Ramirez, H. (1998), “Geomorphic assessment of active tectonics in the Acambay Graben, Mexican volcanic belt”, Earth Surface Processes and Landforms, 23: 317-332.

  Silva, P.G., Goy, J.L., Zazo, C., Baradaji, T. (2003), “Faultgenerated mountain front in southeast Spain: geomorphologic assessment of tectonic and seismic activity”, Geomorphology, 50:203-225.

  douni, R.E., Irigaray, C., Fernandez, T., Chacon, J. , Keller E.A., 2008, Assessment of Relative Active Tectonic, South West Border of the Sierra Nevada (Southern Spain),Geomorphology, 96, 150-173.

  Hesami, K., Pantosti, D., Tabassi, H., Shabanian, E., Abbassi, M.R., Feghhi, K., and Solaymani, S., 2003, Paleoearthquakes and Slip Rates of the North Tabriz Fault, Nw Iran, Annals of Geophysics, 46(5).

  Bull, W.B, MCFaden,L.D. 1977; “Tectonic geomorphology north and south of the Garlock fault, California”; annual Geommmorphology symposium; state university of New York P.115-138.

  Burbank, Douglas. W, Anderson, Robert. S, 2000 , Tectonic Geomorphology , Blackwell publisher.

  Frahan, A.-J., Andrew, C.M. and Sue, M. 2001. Mapping the geomorphology of the desert environment, sentral Saudi Arabia:results from IRS and Landsat TM data. International Confrenc,sponsored by IGCP413,understanding future dryland from past dynamics,IGU land degradation commission thirid word academy of sciences:Book of abstracts.12: 75-89

  Holiday,T. Mayer, J. Fredlund, G. 2008. Late quaternary sedimentology and geochronology of small playas on the southern High plains Texas and New Mexico, U.S.A. Quaternary Research.70 (I): 11-25.

   Krinsley, D.B. 1970. Geomorphological and palaeoclimatological study of the playas of Iran. Geological Survey, U. S. Dept. of the Interior in Washington.

  Scuderi. L, Laudadio, C. Fawcett, P. 2009. Monitoring playa lake inundation in the western united states: Modern analogues to late Holocene lake level chang. Quaternary Research, in press.

  Sinha, R. Smykatz, W. 2006. Late Quaternary palaeoclimatic reconstruction from the lacustrine sediment of the sambhar playa core, Thar desert margin, India, palaeogeography, palaeoclimatology.

  Palaeoecology.233(3-4): Page 252-270.

  103-  http:Khosromk.blogfa.com

  .


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ , مقاله در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ , پروژه درباره پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوژی کویر دق سرخ

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای طبیعی_ ژئومورفولوژی در برنامه­ ریزی محیطی چکیده شهر در محیط جغرافیایی نه بر اساس ظرفیت و امکانات بلکه بر اساس اضطرار و ضرورت­ها گسترش پیدا می­کند. این مساله در شهرهای امروزی به شدت به­چشم می­خورد نکته­ی قابل توجه آنکه شهر باید در هماهنگی تمام با قرارگاه طبیعی خود قرار بگیرد و ضروری است که انسان بتواند با بستر زمین یک ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری چکیده در حال حاضر پخش سیلاب بر آبخوانه ا یکی از روشهای مناسب برای مهار و استفاده بهینه از سیلاب و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک بشمار می رود. حوزه آبخیز چناران درشمال غرب مشهد با مساحت 299624 هکتار که در موقعیت ً3/59 َ19 ْ36 تا ً8/52 َ03 ْ37 عرض شمالی و ً1/7 َ22 ْ58 تا ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: برنامه ریزی توریسم این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با اهداف کاربردی به راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در تنگه واشی حوضه جلیزجند شهرستان فیروزکوه پرداخته و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. حوزه جلیزجند به دلیل داشتن طبیعت بکر و وجود تفرجگاه تنگه واشی در خود و نزدیکی به تهران از ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی باغبانی چکیده : دستیابی به کشاورزی پایدار در کنار افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و تامین سلامت جامعه از اهداف محققین در بخش کشاورزی است. در چند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب و خاک ، کاهش حاصلخیزی و از بین رفتن تعادل عناصر شیمیایی در خاک است. از جمله ...

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري مهر  1393   چکيده : يکي از نيازهاي امروز ما داشتن فضايي براي آشنا شدن با فناوري هاي جديد معماري در دنيا

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی اکولوژیک چکیده به­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی (V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس (کتول) آزمایشی به­صورت گلدانی در سال 1392 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1) ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A) گرایش: مردم­شناسی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): از آغازین زمان تمدن، مردم با گیاهان پیرامونشان ارتباط داشته­اند. اعتقاد به قدرت شفادهی گیاهان شاید خیلی پیش­تر از این­که آن­ها به ثبت برسند در میان مردمان وجود داشته­است. گیاهان علاوه بر این­که در زندگی و حیات مادی انسان­ها نقش داشته­اند، در ...

ثبت سفارش