پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران

word 19 MB 29706 173
مشخص نشده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۲۲,۴۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی جغرافیای طبیعی

  گرایش اقلیم شناسی و برنامه ریزی محیطی

  چکیده

  تمدن بشری بر پایه ثبات شرایط اقلیمی بنا نهاده شده از اینرو تغییرات اقلیمی می تواند تهدیدی برای تمدن بشر محسوب شود. دانشمندان اقلیم شناس در سالهای اخیر سعی نموه اند این تغییرات را برای برخی از عناصر اقلیمی ردیابی نمایند که مهمترین آنها دماست. فاصله بین دمای کمینه و بیشینه تحت عنوان دامنه دمای روزانه  DTR نیز می تواند بعنوان یکی از راههای آشکار سازی تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این پژوهش روند DTR کشور به منظور نشان دادن پهنه های مکانی و آهنگ زمانی این تغییرات مورد آزمون قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف ابتدا پایگاه داده ای مشتمل بر داده های کمینه و بیشینه تمامی ایستگاههای همدید و اقلیمی کشور بصورت ماهانه از بدو تاسیس در دوره 1961 تا 2008 از مرکز داده های سازمان هواشناسی کشور گرد آوری شد.  سپس به کمک قابلیت های زمین آماری نرم افزار سرفر توری به ابعاد یاخته 15Ï15 کیلومتر بر روی کشور گسترانیده شد و مقادیر دما بر روی گره گاههای این تور برآورد گردید. بدین ترتیب هر نقشه مشتمل بر 7196 یاخته مرزهای کشور را دربرگرفت. در مجموع 1152= 2*48*12 نقشه برای دمای کمینه و بیشینه محاسبه گردید. آرایه داده های شبکه ای فوق در محیط نرم افزار مت لب به آرایه DTR تبدیل و سپس یک تحلیل رگرسیون خطی  به روش آزمون بتا بر روی تک تک یاخته اعمال گردید. نتایج نشان داد که در تمامی ماههای سال روند کاهشی DTR وجود دارد لیکن از الگوی جغرافیایی مشخصی تبعت نمی کند. روندهای افزایشی بصورت لکه های کوچکی دیده می شود که گسترده ترین آن در محدوده ای بین بندر عباس تا بم، همچنین شرق کرمان، شمال یزد، جنوب اصفهان، جنوب قم، شرق قزوین، جنوب اردبیل و شمال خرم آباد مشاهده می شود. بیشترین گستره روند منفی مربوط به ماههای جولای با 56% و آگوست با 48% و بیشترین گستره روند مثبت در ماه آوریل با 9% و می با 8/4% می باشد. آهنگ کاهشی روند DTR در تمامی ماههای سال بجز ماههای آوریل و مارس، معنادار است. بررسی ها نشان داد که طی 50 سال گذشته DTR سالانه کشور 66/1 درجه سلسیوس کاهش یافته است واز 325/15 درجه در سال 1961 به 659/13 درجه در  سال2010 رسیده است. در این میان سهم افزایش دمای کمینه در کاهش DTR، بسیار بیشتر از دمای بیشینه است.

   

  واژگان کلیدی: دامنه دمای روزانه، آزمون روند رگرسیون خطی، داده های شبکه ای، ایران

  اول

  کلیات تحقیق

  1-1مقدمه :

  اقلیم یکی از فاکتورهای بسیار مهم و محدود کننده در تولیدات کشاورزی می باشد . دردهه های اخیر تغییراتی در اقلیم کلی جهان رخ داده که باعث تغییرات زیادی شده است. تغییر اقلیم قابل پیش بینی نیسیت. تغییرات اقلیم و افزایش دما باعث تغییر در چرخه هیدرولوژیکی می شود.(لتر مایر 1994)[1].

  دانشمندان توسط مدل های فراوانی که ارائه داده اند توانسته اند نقش مهم انسان را در تغییرات اقلیمی ثابت کنند . به عنوان مثال امروزه رشد صنعتی ، نابودی جنگل ها ، افزایش میزان دی اکسید کربن ، متان و CFCs آئروسل و ذرات ریز موجود در اتمسفر موجب تغییر اقلیم زمین شده است.(هاس المان 1995)[2]

  . اختلاف دمای شبانه روزی (دیورنال تمپراتور)[3] یکی از پارامترهای موثر درتغییرروند اقلیم می باشد.این پارامتر از اختلاف دمای بیشینه (روز) و کمینه ( شب ) بدست می اید .

  DTR یک پارامتر مناسب برای بدست آوردن اثر متقابل تابش خورشیدی طول موج بلند و طول موج کوتاه دارد. (ماکوسکی 2008)[4]

   هدف هایی که این پژوهش بدنبال آن است ارزیابی روند دامنه شبانه روزی کشور و نیز شناسایی پهنه هایی که دارای روند افزایشی یا کاهشی و یا بدون روند می باشد. مقایسه نتایج حاصل از روش های پارامتری و ناپارامتری در ارزیابی روند دامنه دمای شبانه روزی نیز یکی دیگر از اهداف این پژوهش می باشد. نرخ افزایش دمای کمینه بیشتر از نرخ افزایش دمای بیشینه می باشد چرا که دمای کمینه تحت تاثیر گازهای گلخانه ای است. عواملی چون اثرات شهر نشینی ، فعالیت های صنعتی ، نحوه مصرف و آزاد کردن گازهای  گلخانه ای ، پدیده های پیوند از دور اقلیمی سبب افزایش دمای کمینه می باشد.

  این پژوهش در پنج فصل گرد آوری شده است که هر کدام از فصل ها در ارتباط با دیگر فصول می باشد.

  در فصل اول این پایان نامه مانند سایر پژوهش های دیگر به شرح کلیات ( مقدمه- موقعیت جغرافیایی- بیان مسئله - سؤالات اصلی تحقیق -  فرضیه های تحقیق -  اهداف تحقیق -  جنبه های نوآوری تحقیق و...) پرداخته شده است.

  فصل دوم : به ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده است.

  فصل سوم : به چگونگی جمع آوری و تدوین داده های دمای سطح زمین که از طریق ایستگاه های هواشناسی ایران زمین اخذ گردیده بود ، همچنین به تفسیر و بسط انواع روش های آماری رایج در شناسایی روند دمای شبانه روزی در جهان پرداخته شد . پس از آن روش های استفاده شده در این پژوهش برای واکاوی روند دامنه دمای شبانه روزی  ایران توضیح داده شده است .

  فصل چهارم :که در بین فصول دیگر پژوهش از ارزش بیشتری برخوردار بوده با روش های پارامتری رگرسیون خطی و ناپارامتری مان– کندال به بررسی روند دامنه تغییرات دمای شبانه روزی ایران در طی سال های 2008-1961 پرداخته شده است.

  فصل پنجم : به نتایج ، آزمون فرضیات و پاسخگویی به سؤالات این پژوهش اختصاص داده شده است .

  پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که با روش پهنه ای به بررسی دامنه تغییرات دمای شبانه روزی ایران پرداخته است .

   

  1-2 بیان مسأله

  در سالهای اخیر در محافل علمی جهان موضوع تغییر اقلیم بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. بویژه در ارتباط با فعالیتهای مختلف انسان در سطح کره زمین که عمدتاً منجر به افزایش میزان گاز کربنیک و سایر گازهای گلخانه ای شده است که یکی از عمده ترین پیامدهای آن بالا رفتن میانگین دمای کره زمین میباشد. در این ارتباط چنانچه بخواهیم از دیدگاه منطقه ای به این موضوع بپردازیم نتایج بسیار جالبی بدست خواهد آمد.

  اقلیم به شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی نظیر دما، رطوبت، فشار اتمسفر، باد، بارش و سایر مشخصه‌های هواشناسی در مدت زمانی نسبتاً طولانی نسبت داده می‌شود.به دانش مطالعه اقلیم ومشخصات متوسط آب وهوایی در یک دوره خاص اقلیم شناسی گفته میشود.

  هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوایی، که در طولانی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی، رخ بدهدراتغییر اقلیم گویند. بسیاری از تغییرات درونی در سیستم‌های اقلیمی با تأخیر رخ می‌دهند. زیرا سیستم اقلیمی کره‌ی زمین بسیار بزرگ است و به کندی حرکت می‌کند و به ورودی‌ها با تأخیر پاسخ می‌دهد. تغییرات آب وهوایی نتیجۀ افزایش درجه حرارت یا گرم شدن جهانی،همراه با بالا آمدن آب دریاها تهدید جدی علیه کشورهای جهان خواهد بود .

  از آن جا که اقلیم یکی از مهمترین اجزا اکوسیستم محسوب می گردد، تغییرات هرچند ناچیز آن می تواند اجزای مختلف اکوسیستم را به درجات مختلف تحت تاثیر خود قرار دهد. به همین جهت بررسی تغییرات پارامترهای مختلف اقلیمی، علل و تاثیر آن بر اکوسیستم ها و زندگی انسانی از مواردی است که درکشاورزی، منابع طبیعی و مدیریت واحد زمین اعم از اکوسیستم، مزرعه یا حوزه آبخیز جایگاه ویژه دارد. تغییر اقلیم نشان دهنده‌ی تغییرات غیر عادی در اقلیم درون اتمسفر زمین و پی آمدهای ناشی از آن در قسمت‌های مختلف کره‌ی زمین می‌باشد . یکی از مظاهر وپیامدهای این پدیده تغییرات دمای مناطق مختلف میباشد.دما یک متغییر ترمودینامیک ومهم جوی است که تغییر آن منشاء بسیاری از تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و زیست محیطی بوده واندازه گیری آن در جو در مقایسه با سایر عناصر جوی از سابقه طولانی تری برخوردار است. ایران از لحاظ آب و هوایی یکی از منحصر به فردترین کشورهاست. اختلاف دمای هوا در زمستان میان گرمترین و سردترین نقطه گاهی به بیش از ۵۰ درجهٔ سانتی گراد می‌رسد. اختلاف دمای هوا در ایران در نقاط مختلف زیاد است. در حالی که در فصل زمستان دمای شهرکرد در شب به ۳۰- درجه هم می‌رسد، مردم اهواز هوای تابستانی (۵۰ درجه) را تجربه می‌کنند. هوای سواحل شمالی در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان معتدل می‌باشد. نواحی شمال غرب و غرب تابستانهای معتدل و زمستان‌های سرد و نواحی جنوبی تابستان‌هایی به شدت گرم و زمستان‌هایی معتدل دارند.از سال ۱۸۸۰ اندازه‌گیری دمای هوای کرهٔ زمین آغاز شده‌است و تاکنون نیز ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۱۴ زمین شاهد رکورد بی‌سابقهٔ «گرم‌شدن» باشد. همچنین گفته می‌شود گرم‌شدن کرهٔ زمین، در سال ۲۱۰۰ باعث خشکسالی شدید، گرمای سوزان و توفان‌های وحشتناک خواهد شد. در مورد دلایل این پدیده، یک سری از تئوری‌ها بر تأثیر گازهای گلخانه‌ای بر این فرآیند مبتنی است و برخی دیگر فرآیندهایی نظیر فعّالیّت‌های آتشفشانی و زمین گرمایی و همچنین فعّالیّت‌های خورشیدی را دلیل این پدیده می‌دانند. استناد این دانشمندان برای گفته‌های خویش، وقوع دوره‌های سرد و گرم در طول مدت زمانی است که از عمر زمین می‌گذرد. به عقیدهٔ بسیاری از دانشمندان با افزایش آگاهی‌های عمومی، مصرف بهینه سوخت و انرژی، افزایش سطح فضای سبز و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها، بازیافت مواد و استفاده از انرژی‌های جایگزین سوخت‌های فسیلی مانند باد و خورشید می‌توان این پدیده و اثرات منفی آن بر زندگی بشر را کنترل کرد.

   بستر رخدادهای آب وهوایی ،ناشی از شرایط دمایی  میباشد بنابر این بررسی داده های اقلیمی بخصوص دما ضروری به نظر میرسد.رفتار های غالب دما در هر منطقه میتواند با عث تغیرات اقلیمی در آن منطقه شود.

   

  تغییرات دما میتواند به طور مستقیم یا با واسطه در فعالیت های مختلف انسان تاثیر گذار است.. همچنین دما

   

  یکی از اصلی ترین عناصر شناخت هوا میباشد و نقش اساسی در پراکنش حیات بر روی کره زمین را دارد از این رو بررسی رفتار این متغییر اقلیمی از جنبه های گوناگون ،توجه اقلیم شناسان و پژوهشگران علوم طبیعی را به خود جلب نموده است. شرایط اقلیمی، خشکسالی های اخیر و افزایش دما روند زادآوری درجنگل ها را کاهش میدهد و خود باعث بوجود آمدن شرایط غیر طبیعی میگردد.

  تحقیقات زیادی در مورد روند عناصر اقلیمی بخصوص دما وبارش در کشور ایران توسط محققان صورت گرفته است لیکن کمتر کسی به روند دامنه دمای شبانه روزی به صورت پهنه ای پرداخته .در این پژوهش سعی بر آن است که روند دامنه دمای شبانه روزی مورد تحلیل قرار گیرد .

  اهمیت مقادیر دما  وتغییرات شبانه روزی آن  در کشور ایران که در ناحیه ای خشک ونیمه خشک جهان واقع گردیده بسیار قابل ملاحظه میباشد.وبه همین دلیل بررسی وشناخت روندتغییرات شبانه روزی دما راهی است در جهت آگاهی از وضعیت اقلیمی گذشته وحال ایران و گامی است درجهت تصمیم گیری برنامه ریزان ، مدیران و محققان کشور.(مسعودیان 1387)

  در این تحقیق به منظور شناسایی تغییرات زمانی مشخصه های داده های دمای سازمان  هواشناسی کشور ایران، مقادیر دماهای بیشینه، کمینه  و همچنین دامنه دمای شبانه روزی (DTR) که بیانگر اختلاف مقادیر دماهای بیشینه و کمینه می باشد، مورد بررسی قرار میگیرد و روند تغییرات بلندمدت آنها با استفاده از آزمونهای غیر پارامتری من- کندال و پارامتری رگرسیون خطی در سطح های 95 و99درصد  تعیین میگردد.

  1-3 موقعیت جغرافیایی ایران

  1-3-1 موقعیت نسبی:

  ایران از نظر موقع نسبی با یک دیدگاه دو مکانی از طرف جغرافیدانیان و سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است. دیدگاه جغرافیدانان جایگاه آنرا در جنوب غربی آسیا تعیین کرده است که ازشمال با کشورهای تراکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، جمهوری خودمختار نخجوان و دریای خزر، از جنوب با دریای عمان و خلیج فارس، از مغرب با .ترکیه و عراق و از مشرق با افغانستان و پاکستان همسایه است. لیکن در نشریات وابسته به سازمان ملل متحد جایگاه ایران در آسیای مرکزی جنوبی جای داده شده است که این نیاز به بررسی‌های کارشناسانه و زمینه‌های علمی مختلف جغرافیائی دارد.

  ایران دارای 7744 کیلومتر مرز خشکی و آبی است که تقریباً 3/2 آن مرزهای خشکی می‌باشند. مرزهای خشکی آن در طول تاریخ چند هزار ساله آن به کرات تغییر یافته و ثبات کنونی آن به حدود 50 سال می‌رسد.

  محدوده فعلی ایران بخش بزرگتری از فلات ایران است که از شمال غربی به جلگه ارمنستان و از جنوب شرقی به جلگه سند، از جنوب غربی تا حوزه دجله و فرات و از شمال شرقی تا ماورالنهر امتداد دارد. تاریخ پیدایش انسان‌ها در این کشور بسیار بیشتر از آن چیزی است که در تألیفات جغرافیائی مردم مغرب زمین دیده می‌شود. آنچه در آثار باستانی دیده می‌شود گواه براین است که حدود و ثغور امپراطوری‌هائی که قدما در این سرزمین تأسیس نموده‌اند در فواصل دوری از مرزهای کنونی آن بوده است، زیرا ایرانیان اولین مردمانی هستند که در غرب آسیا محدوده سیاسی تعیین کرده و در آن حکومت و مشی فرهنگی خاص خود را بوجود آورده‌اند. در بین سرزمین‌های همجوار ایران بخاطر موقعیت استراتژیکی ویژه‌ای که داشت و آن ارتباط آسیا، اروپا و آفریقا است، براین اساس مرکز تجمع توده‌ها و قبایل مختلف گردید و در نتیجه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در کسب فرهنگ و تمدن و ثروت‌های مادی نصیب مردم آن شد

  زبان فارسی که معرّف این سرزمین و مردم آن است از چند هزار سال قبل یکی از لطیف‌ترین و روحانی‌ترین ادبیات جهان را در محدوده وسیعی از جهان بوجود آورد و از همین طریق منش و شخصیت اصلی قوم ایرانی پایدار شد. احساس یکپارچگی و اتحاد زمانی در بین توده‌های مختلف زبانی و نژادی مردم آن قوی‌تر شد که اکثریت مردم آن دین مبین اسلام در اختیار و در سایه آن منیّت‌ها و امتیازات خود باورانه اقویا محو و نابود گردید.

 • فهرست:

  چکیده................................................................................................................................................................................ 1      فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1مقدمه 2

   1-2 بیان مسأله. 3

  1-3 اهداف تحقیق... 6

  1-4 فرضیات تحقیق... 6

  1-5 سؤالات تحقیق... 6

  1-6 موقعیت جغرافیایی ایران.. 6

  1-6-1 موقعیت نسبی... 6

  1-6-2 موقعیت جغرافیایی... 8

  1-7 مراحل تحقیق... 16

  1-7-1  روش تحقیق... 16

  1-7-2  روش سنجش و گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه‌ای و غیره ) 16

  1-7-3  ابزار گردآوری اطلاعات.... 16

  1-7-4  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.... 16

  1-8 تعاریف واژه های اصلی تحقیق... 17

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق"پیشینه تحقیق"

  2-1 اقلیم.. 20

  2-2 پیشینه تحقیق... 23

  2-2-1 پیشینه بررسی تغییرات اقلیمی خارج از کشور. 23

  2-2-2 پیشینه بررسی تغییرات اقلیمی داخل کشور. 33

  فصل سوم:داده ها و روش ها

  3-1 مشخصات آماری داده ها. 49

  3-2 نمودارها. 51

  3-3 تحلیل و پیش بینی روند عناصر اقلیمی... 53

  3-4 آزمون‌های ناپارامتری (ناعاملی) آمار استنباطی... 56

  3-4-1 آزمون مان کندال.. 57

  3-4-2   ضریب همبستگی اسپیرمن.. 58

  3-5 آزمون های پارامتری (عاملی) آمار استنباطی.. 59

  3-5-1 رگرسیون خطی.. 60

  3-6 مراحل استخراج روند دامنه دمای شبانه روزی ایران طی سال های 2008-1961. 61

  فصل چهارم:یافته های پژوهش

  4-1 توصیف داده ها 64

  4-2 آزمون رگرسیون خطی.. 67

  4-3 روش مان کندال: 93

  فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

  5-1  نتیجه گیری.. 107

  5-2 ارزیابی فرضیات 108

  منابع. 109

  .

  منبع:

  - ابراهیمی ، حسین ، علیزاده ، امین ، جوانمرد ، سهیلا ، (1383) ، بررسی وجود تغییر دما در دشت مشهد به عنوان نمایه تغییر اقلیم در منطقه ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 79 ، صص 18- 5 .

  2- اطلس گیتاشناسی استان های ایران ، (1383) ، واحد پژوهش و تألیف گیتاشناسی زیر نظر سعید بختیاری ، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی ، چاپ هامون .

  3- امیدوار ، کمال ، خسروی ، یونس ، (1388) ، تعیین روند و پیش بینی تغییرات دما و بارش شهر بوشهر ، همایش بین المللی خلیج فارس ، صص 101- 88 .

  4- امیدوار ، کمال ، خسروی ، یونس ، (1389) ، بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون کندال ، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ، شماره 38 ، صص 46-33.

  6- امیرنژاد ، حمید، امیری ، محدثه، نوری، حبیبه ، سعیدی ، حمیدرضا ،(1389)، تحلیل روند دما درایستگاه های منتخب شمال غرب کشور به عنوان شاخص تغییر اقلیم در منطقه ، اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ، صص 13- 1 . 

  10- باباییان ، ایمان ، نجفی نیک ، زهرا ، زابل عباسی ، فاطمه ،(1388)، ارزیابی تغییر اقلیم در دوره 2039–2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو ECHO –G ، جغرافیا و توسعه شماره 16 ، صفحات 152 –  135 .

  11- باتاچاریا ، گورکی، جانسون ، ا ،(1387)، مفاهیم و روش های آماری ، جلد دوم ، ترجمه مرتضی ابن شهر آشوب و فتاح میکائیلی ، مرکز نشر دانشگاهی تهران .

  14- بهبودیان ، جواد ، آمار ناپارامتری ،(1383)، شیراز ، مرکز نشر دانشگاه شیراز ، چاپ سوم.

  15- پروین ، نادر، (1389)، مطالعه تغییر اقلیم نیم قرن اخیر با تأکید بر منطقه شمال غرب ایران ، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام (ICIWG2010) ، صص 14– 1 .

  16- جاوری ، مجید ، (1382) ، تغییرات دما و بارش در ایران ، پایان نامه دکترای جغرافیا ، استاد راهنما ، محمدی، حسینمراد ، دانشگاه تهران ، گروه جغرافیا. 

  17- جاوری ، مجید ، (1389) ، شیوه های تجزیه و تحلیل کمی در اقلیم شناسی(با تأکید بر مدل های روند)، انتشارات پیام رسان .

  18- جعفری ، مصطفی ،(1387)، تحقیق و تحلیل عوامل تغییراقلیم طی پنجاه سال گذشته در جنگل های منطقه خزری ، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران ، شماره 32 ، صص326 –  314 .

  19- جلال زاده ، زهره ، ترابی آزاد ، مسعود ، دالکی ، احمد ، (1387) ، مقایسه دمای سطحی حاصل از داده های میدانی و ماهواره ای در خزر جنوبی ، پژوهشهای جغرافیای طبیعی ، شماره 65 ، صص 121- 109.

  20- جهادی طرقی ، مهناز ، (1378) ، تعیین روند تغییرات دما و بارش شهر مشهد طی دوره آماری 94 - 1951، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 55 ، صص64-54 .

  21- جهانبخش، سعید، ترابی، سیما،(1383)، بررسی وپیش بینی تغییرات دما و بارش درایران ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 74 ، صص22 - 1.

  22- جهانبخش ، سعید ، رحیمی بندر آبادی ، سیما ، حسینی ، عباس ، رضایی ، سمیه ، خوش زمان ، تورج ، (1389) ، بررسی تغییرات بارندگی و دما در حوزه کرخه ، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ICIWG2010)) ، صص 9 – 1 .

  24- خردادی، محمد جواد ، اسلامیان ، سید سعید ، عابدی کوپایی ، جهانگیر ، (1386) ، بررسی روند پارامترهای هواشناسی در چند منطقه از ایران ، کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب ، صص 80 - 73.

  25- خسروی ، محمود ، جاودانی خلیفه ، ناصر ، محمدنیا قرائی ، سهراب ، (1382) ، بررسی انطباق سری های زمانی دمای مشهد با تغییرات نوسانات دمای کره زمین ، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم ، صص 462-452 .

  26- خشنو ، احمد ،(1378)، بررسی تغییرات اقلیمی جنوب ایران (دما و بارش) ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران ، صص104– 98 .

  27- خلیلی اقدم ، نبی ، سلطانی ، افشین ،(1388)، بررسی تغییر اقلیم ارومیه طی 50  سال گذشته ، پژوهشهای حفاظت آب و خاک ، جلد 16 ، شماره 4 ، صص151-141 .

  29- خورشید دوست، علی محمد، قوی دل رحیمی، یوسف،(1385)، شبیه سازی آثار دوبرابر شدن دی اکسید کربن جو بر تغییراقلیم تبریز با استفاده از " مدل آزمایشگاه پویایی سیالات ژئوفیزیکی"( GFDL)، محیط شناسی ، شماره 39 ، صص10 – 1 .

  32- دارسی سبزوار ، ابوالقاسم ، (1378) ، اقلیم و محدودیت های منابع آب در شهرستان های سبزوار ، دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم ، صص 9-1 ..

  34- رحیم زاده ، فاطمه ، خوشکام ، محبوبه ، (1382) ، تغییرات سری های رطوبت در ایستگاههای سینوپتیک کشور ، مجموعه مقالات سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییراقلیم صص16-1.

  35- رحیم زاده ، فاطمه ، عسگری ، احمد ، (1383) ، نگرشی بر تفاوت نرخ افزایش دمای حداقل و حداکثر و کاهش دامنه شبانه روزی دما در کشور ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 73 ، صص 171- 155 .

  36- رحیم زاده ، فاطمه ، عسگری ، احمد ، فتاحی ، ابراهیم ، محمدیان ، نوشین ، تقی پور، افسانه ،(1388)، روند نمایه های حدی اقلیمی در ایران طی دوره 2003–1951، تحقیقات جغرافیایی، شماره 92، صص144-119.

  37- رحیم زاده ، فاطمه ، هدایت دزفولی ، اکرم ، پوراصغریان ، آرزو ،(1390)، ارزیابی روند و جهش نمایه های حدی دما و بارش در استان هرمزگان ، جغرافیا و توسعه ، شماره 21 ، صص116– 97 .

  38- رضیئی ، طیب ، ثقفیان ، بهرام ،(1383)، بررسی روند خشکسالی در دشت سیستان ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی منابع آب ایران ، دانشگاه تهران ، صص13- 1.

  39- رضیئی ، طیب ، دانش کار آراسته ، پیمان ، ثقفیان ، بهرام ، (1384) ، بررسی روند بارندگی سالانه در مناطق خشک و نیمه خشک ایران ، آب و فاضلاب ، شماره 54 ، صص84 – 73 .

  40- رنجبر سعادت آبادی ، عباس ، آزادی ، مجید ،(1384)، بررسی تغییرات میدان های دما و باد در کلان شهر تهران ، تحقیقات جغرافیایی ، شماره 76 ، صص 188– 171.

  41- روشنی ، محمود ، (1382) ، بررسی تغییرات اقلیمی سواحل جنوبی دریای خزر ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا ، دانشگاه تهران .

  44- زارع ، آرش ، یاورزاده ، محمد ، شیدای ، اسماعیل ، همدمی ، قاسم ، (1389) ، تعیین روند داده های هیدروکلیماتیک با استفاده ازآزمون رگرسیون خطی و آزمون من کندال ، ششمین همایش ملی علوم ومهندسی آبخیزداری ایران ، صص 14- 1 .

  46- زاهدی ، مجید ، ساری صراف ، جامعی ، جاوید ، (1386) ، تحلیل تغییرات زمانی– مکانی دمای منطقه شمال غرب ایران ، مجله جغرافیا و توسعه ، شماره 10، صص 198– 183 .

  47- سادات آشفته ، پریسا ، مساح بوانی ، علیرضا ، (1388) ، تأثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر دما و بارش حوضه آبدوغموش در دوره 2069– 2040 میلادی ، دانش آب و خاک (دانش کشاورزی) ، شماره 2 ، صص 98 –  85 .

  48- سعید آبادی ، رشید ، فاخری فرد ، احمد ، جهانبخش اصل ، سعید ، مقدم ، محمد ، (1384) ، رابطه دما و  بارندگی و پیش بینی وضعیت اقلیم آینده در منطقه تبریز ، تحقیقات جغرافیایی ، شماره 3 ، صص 127– 109 .

  50- شیرغلامی ، هادی ، قهرمان ، بیژن ، (1384) ، بررسی روند تغییرات دمای متوسط سالانه در ایران ، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، سال نهم ، شماره 1 ، صص 23– 9 .

  51- صلاحی ، برومند ، ولیزاده ، کامران خلیل ، قوی دل رحیمی ، یوسف ، (1386) ،  شبیه سازی تغییرات دما و بارش تبریز در شرایط دو برابر شدن دی اکسید کربن جو با استفاده از مدل گردش عمومی ، مؤسسه مطالعات فضایی گوداردGISS1 ، پژوهش های جغرافیایی ، شماره 62 ، صص66– 55 .

  52- طاووسی ، تقی ، ثریا ، محمد، راحتی ، زیبا ، (1389) ، بررسی روند دمای ماهانه شهر زاهدان ، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام (ICIWG 2010) ، صص10– 1.

  53- طباطبایی ، سیدعلی ، حسینی ، مهرداد ، (1382) ، بررسی تغییراقلیم در شهرسمنان بر اساس بارش ماهانه و متوسط دمای ماهانه ، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس منطقه ای تغییراقلیم، ص 98.

  54- عباسی ، فاطمه ، اثمری ، مرتضی ، (1390) ، پیش بینی و ارزیابی تغییرات دما و بارش ایران در دهه های آینده با الگوی MAGICC–SCENGEN، مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) ، شماره ، صص 83 - 70 .

  55- عزیزی ، قاسم ، روشنی ، محمود ، (1387) ، مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من– کندال ، پژوهش های جغرافیایی، شماره 64 ، صص 28-13 .

  56- عزیزی ، قاسم ، روشنی ، محمود ، (1388) ، تحلیلی بر مفاهیم و اثرات تغییر اقلیم بروی دما و تقویم زراعی برنج در گیلان ( مطالعه موردی : ایستگاه رشت) ، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی ، سال چهارم ، شماره 8 ، صص 155-143 .

  57- عزیزی ، قاسم ، شمسی پور ، علی اکبر ، یاراحمدی ، داریوش ، (1387) ، بازیابی تغییراقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل های آماره چند متغیره ، پژوهش های جغرافیای طبیعی ، شماره 66 ، صص 35-19 .

  58- عزیزی ، قاسم ، کریمی احمد آباد ، مصطفی ، سبک خیز ، زهرا ، (1384) ، روند دمایی چند دهه اخیرایران و افزایشCo2 ، نشریه علوم جغرافیایی دانشگاه تربیت معلم ، جلد4 ، شماره 5 ، صص43-25 .

  59- عساکره ، حسین ،(1386)، کاربرد رگرسیون خطی در تحلیل روند دمای سالانه تبریز ، تحقیقات جغرافیایی، شماره 87 ، صص 26– 3 .

  61- عساکره ، حسین ،غیور، حسنعلی ، (1382) ، تغییرات دمایی کره زمین طی سده گذشته ، مجموعه مقالات سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییراقلیم ، صص 110– 99 .

  62- علی اکبری بیدختی ، رنجبر سعادت آبادی ، عباس ، (1382) ، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییراقلیم ، اصفهان ، صص 117– 111 .

  63- علیجانی ، بهلول ، قویدل رحیمی ، یوسف ، (1384) ، مقایسه و پیش بینی تغییرات دمای سالانه تبریز با ناهنجاری های دمایی کره زمین با استفاده از روش های رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی ، مجله جغرافیا و توسعه ، صص 38-21 .

  64- علیزاده ، امین ، (1385) ، اصول هیدرولوژی کاربردی ، انتشارات آستان قدس رضوی .

  65- علیزاده ، امین ، کمالی ، غلامعلی ، (1381) ، اثرات تغییر اقلیم برافزایش مصرف آب کشاورزی در دشت مشهد ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 548 ، صص 201– 189 .

  66- فرج زاده ، منوچهر ، دارند ، محمد ، (1388) ، مقایسه روش های رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان مرگ و میر به عنوان تابعی از دمای هوا (مطالعه موردی : تهران) ، مجله علمی پژوهشی ، دوره 12 ، شماره 3 ، صص53 - 45 .

  67- فرشچی ، رفیعه ،(1388)، معماری در عصر تغییراقلیم ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 18، صص78– 65.

  68- فرشی ، علی اصغر ، امداد ، محمدرضا ، (1378) ، بررسی اثر افزایش درجه حرارت کره زمین در افزایش مصرف آب کشاورزی ، دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم ، صص 8-1 .

  69– فرهودی ، رحمت الله ، شورچه ، محمود ، صبوری ، حسین ، (1389) ، برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی ، مجله جغرافیا و توسعه ، شماره 17 ، صص 62– 45 .

  70- فیضی ، وحید ، فرج زاده ، منوچهر ، نوروزی ، رباب ، (1389) ، مطالعه تغییر اقلیم در استان سیستان و بلوچستان به روش من– کندال، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام (ICIWG 2010) ، زاهدان ، صص12- 1 .

  71- قاسمی پیر بلوطی ، عبدالله ، گل پرور ، احمدرضا ، (1382) ، اثرات تغییر اقلیم بر رشد و نمو گیاهان زراعی، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم ، صص 137 .

  72– قائمی ، هوشنگ ، عساکره ، حسین ، (1382) ، تحلیلی آماری بر روند تغییرات دمای مشهد طی سده گذشته و ارتباط آن با نوسان های اطلس شمالی ، تحقیقات جغرافیایی ، شماره 71 ، صص 115– 106 .

  73- قربانی ، محمد حسین ، سلطانی ، افشین ، (1381) ، بررسی تغییراقلیم گرگان طی چهل سال گذشته ، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، شماره 4 ، صص 14– 3 .

  74- قطره سامانی، سعید،(1382)،آشکارسازی تغییرات دما و بارش نسبت به میانگین دراستان چهارمحال و بختیاری ، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییراقلیم ، صص 138– 131 .

  75– قره خانی ، ابوذر ، قهرمان ، نوذر ، (1389) ، بررسی روند تغییرات فصلی و سالانه رطوبت نسبی و نقطه شبنم در چند نمونه اقلیمی ایران ، نشریه آب و خاک ، جلد 24 ، شماره 4 ، صص646 – 636 .

  76- قویدل رحیمی، یوسف ، (1389) ، آشکارسازی آماری اثر گرمایش جهانی بر ناهنجاری های بارش سالانه جلفا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ، پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان ، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ، شماره صص82-65.

  77- قویدل رحیمی، یوسف ، (1389) ، بررسی رابطه تغییرات بارش سالانه تبریز با ناهنجاری های دمایی کره زمین و شبیه سازی عددی آن با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی ، مجله علوم انسانی مدرس ، صص31– 14.

  79- قهرودی تالی ، منیژه ، (1381) ، ارزیابی درون یابی به وسیله کریجینگ ، پژوهش های جغرافیایی ، شماره 43 ، صص 108 – 95 .

  80- کاویانی ، محمدرضا ، عساکره ، حسین ، (1380) ، بررسی روند و مدلسازی روند دما طی سده گذشته (مطالعه موردی ایستگاه جاسک) ، جغرافیا و توسعه ، شماره 27 ، صص 38– 19 .

  81- کاویانی ، محمدرضا ، عساکره ، حسین ، (1384) ، بررسی آماری روند بلند مدت بارش سالانه اصفهان ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان ، جلد 18 ، صص162-143 .

  821- کاویانی ، محمد رضا ، علیجانی ، بهلول ، (1387) ، مبانی آب و هواشناسی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

  83- کریم زاده ، مقدم ، قهرمان ، نوذر ، (1380) ، نگرشی بر افزایش تدریجی تبخیر– تعرق گیاه مرجع در مشهد و پیامدهای احتمالی آن ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب ، دانشگاه زابل ، جلد دوم ، صص 108- 95 .

  84- کریمی کاخکی ، مصطفی ، سپهری ، علی ، (1389) ، روند های تغییراقلیم طی دو دوره  در همدان و تبریز، مجله دانش آب و خاک ، جلد1 ، شماره 4 ، صص 155– 143 .

  85- کمال ، علیرضا ، مساح بوانی ، علیرضا ، (1389) ، تاثیر تغییر و نوسانات اقلیمی بر رواناب حوضه با دخالت

  عدم قطعیت دو مدل هیدرولوژی ، مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) ، شماره 5 ، 931-920 .

  86- کوچکی ، علیرضا ، نصیری محلاتی ، مهدی ، بداغ جمالی ، جواد ، مرعشی ، سید حسن ، (1385) ، مطالعه اثر تغییراقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی ، علوم و صنایع کشاورزی ، شماره 20 ، صص 95– 83 .

  87- کوچکی ، علیرضا ، نصیری محلاتی ، مهدی ، علیزاده ، امین ، گنجعلی ، علی ، (1388) ، مدلسازی تأثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران ( Crocus Satires L.) ، مجله پژوهش های زراعی ایران ، جلد 7 ، شماره 2، صص 594 – 583 .

  88- کوچکی ، علیرضا ، نصیری محلاتی ، مهدی ، کمالی ، غلامعلی ، (1386) ، مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییراقلیم، پژرهش های زراعی ایران ، شماره 1 ، صص142–133 .

  89- کوچکی ، عوض ، شریفی ، حمیدرضا ، زند ، اسکندر ، (1377) ، پیامدهای اکولوژیکی تغییر اقلیم ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .

  90- کینیر ، پ و کالین ، اُ ، (1381) ، چاپ سوم ، کتاب آموزشی Spss10 ، فتوحی اردکانی ، اکبر ، انتشارات شایگان .

  91- محمدی ، حسین ، (1385) ، آب و هواشناسی کاربردی ، انتشارات دانشگاه تهران ،

  92- محمدی ، حسین ، تقوی ، فرحناز ،(1384)، روند شاخص های حدی دما و بارش در تهران ، پژوهش های جغرافیایی، شماره 5 ، صص172– 151.

  93- محمدی ، حسین ، مقبل ، معصومه ، رنجبر ، فیروز ، (1389) ، مطالعه تغییرات بارش و دمای ایران با استفاده از مدلMAGICC-SCENGEN  ، فصلنامه علمی– پژوهشی انجمن جغرافیای ایران ، شماره 25، صص142- 125.

  95- مدرسی ، فرشته ، عراقی نژاد ، شهاب ، ابراهیمی ، کیومرث، خیاط خلقی ، مجید ،(1389)، بررسی منطقه ای پدیده تغییراقلیم با استفاده از آزمون های آماری مطالعه موردی : حوضه آبریز گرگانرود-قره سو ، مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی ) ، شماره 3 ، صص 489- 476.

  96- مساح بوانی ، علیرضا ، مرید ، سعید ، (1384) ، اثرات تغییراقلیم بر جریان رودخانه زاینده رود اصفهان ، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، سال نهم ، شماره 4 ، صص27– 17 .

  97- مسعودیان ، سید ابوالفضل ،(1383)، بررسی روند دمای ایران در نیم سده گذشته ، مجله جغرافیا و توسعه، شماره3 ، صص106- 89..

  98- مسعودیان ، سیدابوالفضل ، (1387) ، اقلیم شناسی ایران ، انتشارات دانشگاه اصفهان .

  99- منتظری ، مجید ، (1384) ، تحلیل زمانی و مکانی دمای ایران در نیم سده گذشته ، پایان نامه دکترای اقلیم شناسی ، استادان راهنما ، سیدابوالفضل مسعودیان ، حسنعلی غیور ، گروه جغرافیا ، دانشگاه اصفهان .

  100- منتظری ، مجید ، (1386) ، شناسایی تحلیل روند خشکسالی های اقلیمی زیرحوضه های زاینده رود در نیم سده گذشته ، تحقیقات جغرافیایی، شماره 87 ، صص144– 125 .

  101- منتظری ، مجید ، غیور ، حسنعلی ، (1388) ، تحلیل مقایسه ای روند بارش و خشکسالی حوضه خزر ، جغرافیا و توسعه ، شماره 16، صص92 – 71 .

  102- موحدی ، سعید ، کاویانی ، محمدرضا ، مسعودیان ، سید ابوالفضل ، (1384) ، تغییرات زمانی و مکانی دمای مارون ، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) ، جلد 18 ، شماره 1، صص28– 13 .

  103- میرحاج ، مهدی ، (1385) ، بررسی تغییرات اقلیمی در کاهش یا تشدید بلایای جوی با تأکید بر خشکسالی »مطالعه موردی : حوضه آبخور زاینده رود« ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا ، استاد راهنما ، جوادخوشحال ، گروه جغرافیا ، دانشگاه اصفهان .

  104- میرموسوی،حسین،(1387)، مطالعه نوسانات دما و بارش سالانه در منطقه شمال غرب ایران ، پژوهش های جغرافیای طبیعی ، شماره66، صص100-87 .

  105- نصری ، مسعود ، مدرس ، رضا ، (1386) ، تحلیل ناحیه ای خشکسالی منطقه اردستان بر اساس دو شاخص خشکسالی ، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی ، شماره76 ، صص 176– 167 .

  106- نصیری محلاتی ، مهدی ، کوچکی ، علیرضا ، (1384) ، اثر تغییراقلیم بر شاخص های اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم ، پژوهش های زراعی ایران ، شماره 3 ، صص303 - 291 .

  107-Abbaspour ,M.,Karbasi ,A.R. , and Majdi , M.,(2005) ,Investigation the trend of the temperature decrease in some cities in spite of increase in energy consumption and dispersion of polluting and green-house gases , P11 , 5th conference of  energy national , Tehran , Iran .(In Persian).

  111-Afjal Hossain , Md. , Imran Reza , Md. , Rahman , Sania  and Kayes , Imrul , (2011) ,Climate Change and its Impacts on the Livelihoods of the Vulnerable People in the Southwestern Coastal Zone in Bangladesh, Climate Change Management , Climate Change and the Sustainable Use of Water Resources , Part 2 , P237-259.

  112-Agee, Ernest M.,(1982),A diagnosis of twentieth century temperature records at West Lafayette Indiana , Climatic Change , Vol 4 , No 4 , P 399 - 418 .

  113-Alemayehu ,Fikadu Reta,(2011),Impact of Climate Change on Water Supply and Food Security in Seraro District ,Southern Ethiopia ,Climate Change Management ,Climate Change and the Sustainable Use of Water Resources , Part 2 , P 297-303.

  114-Ali, A.,(1996),Vulnerability of bangladesh to climate change and sea level rise through tropical cyclones and storm surges ,Water, Air & Soil Pollution ,Vol 92 , No 1-2 , P 171-179 .

  115-Allen, M.R,(2004),Observational Constrains on Future Climate , Robust from model dependent statements of uncertainty in Climate forecasting, Contribution to the IPCC workshop on  communicating uncertainary and risk .

  116-Alvi , Shamsul Haque ,(1994), Climatic changes ,desertification and the Republic of Sudan, GeoJournal,Vol 33, No 4 , P 393-399 .

  117-Aseawy , A.M. and H.M. , Hasanean ,(1998), Annual and seasonal climatic analysis of surface air temperature variation at six southern Mediterranean stations , Theor.Apple .Climateol.61, 55-68.

  118-Ashizawa , Donna  and Cole , Jonathan J. ,(1994), Long-term temperature trends of the Hudson River : A study of the historical data , Estuaries and Coasts ,Vol 17, No 1, P 166-171 .

  119- Barry , R. G. , (1990) , Evidence of recent changes in global snow and ice cover ,GeoJournal , Vol 20, No 2 , P 121-127 .

  120-Bentham ,Graham and Langford ,Ian H. ,(1995), Climate change and the incidence of food poisoning in England and Wales ,International Journal of Biometeorology ,Vol 39, Num 2, P 81-86.

  121- Boateng , Isaac ,(2011), GIS assessment of coastal vulnerability to climate change and coastal adaption planning in Vietnam ,Journal of Coastal Conservation ,Online First™, 21 September 2011.

  122-Bonaccorso , B. , Cancellier , A. & Rossi , G. (2005) , Detecting trends of  extreme rainfall series in Sicily, Advanced in Geosciences , 2 : 7-11.

  123- Bonfils , Celine , Duffy , Philip B. , Santer , Benjamin D. ,Wigley , Tom M. L. and  Lobell , David B., et al. (2008), Identification of external influences on temperatures in California , Climatic Change ,Vol 87, Supplement 1, P 43-55 .

  124-Box , J.E.,(2002), survey of Greenland and instrumental temperature records ;1983–2002, Int.J, Climate , 22 : 1829–1847.

  125-Brunet , M.J. Sigro ,P.D , Jones ,O.Saladie , E. Agurilar , A. Moberg , D. Lister and A.Walther, (2007),Long–term Change in extreme Temperatures and Precipitation in ,Spain institute estudis Catalans, Barcelona, 331-342 .

  126-Brunetti , M. and L.Buffoni , M.Maugeri ,T.Nanni ,(2000), trend of minimum and maximum Daily Temperatures in Italy from 1865 to 1996 ,Theor .Appl. Climatol, 66 , 49-60.

  127-Brunetti ,M., Maugeri, M. and  Nanni , T., (2000) , Variations of Temperature and Precipitation in Italy from 1866 to 1995 , Theoretical and Applied Climatology , Vol 65 , No 3-4 , P 165-174 .

  128-Burn ,D.H. and Hag Elnur ,M.A.,(2002), Detection of hydrologic trends and variability. Journal of hydrology , 255: 107-122.

  129-Byrkjedal ,Qyvind , KvamstQ , Nils Gunnar , Meland , Marius and Jansen , Eystein , (2006) ,   Sensitivity of last glacial maximum climate to sea ice conditions in the Nordic Seas,Climate Dynamics,Vol 26 ,No 5 , P 473-487 .

  130-Cattiaux , Julien , Vautard , Robert and Yiou , Pascal ,(2011), North-Atlantic SST amplified recent wintertime European land temperature extremes and trends ,Climate Dynamics ,Vol 36, Num 11-12 , P 2113-2128 .

  131-Ceschia , M. , Linussio , A. and  Micheletti , S. , (1994) , Trend analysis of mean monthly maximum and minimum surface temperatures of the 1951–1990 period in Friuli-Venezia Giulia , Il Nuovo Cimento C , Vol 17, No 4 , P 511-521 .

  132-Changchun , X . ,Yaning , Ch . ,Wehong , L. and Ge Hongto , Ch .Y, (2007) , Potential impact of Climate Change on Snow Cover Area  in the Train River  basin , Journal of Environmental Geology , Vol . 53 , No .7 , P 1465-1474 .

  133-Chen , Chao , Wang , Enli ,Yu ,Qiang and Zhang ,Yongqiang , (2010) , Quantifying the effects of climate trends in the past 43 years (1961–2003) on crop growth and water demand in the North China Plain , Climatic Change , Vol 100, Num 3-4 , P 559-578 .

  134-Chung , Y.S. and M.B Yoon ,(2000), Interpretation of recent temperature and precipitation trend observed in Korea , Theor. Appl.Climatol , 67,171-180.

  135-Clements , Rebecca and Torres , Juan , (2011) ,Water Resources Management in the Peruvian Andes: Participatory Adaptive Measures to Climate Change ,Climate Change Management, Climate Change and the Sustainable Use of Water Resources , Part 4 , P 579-590 .

  136-Cordero , Eugene C.Kessomkiat , Wittaya , Abatzoglou , John and Mauget , Steven A. , (2011) , The identification of distinct patterns in California temperature trends , Climatic Change , Online First™ , 30 June 2011.

  137-Costa , Ana C. Santos , Joao A. , and Pinto, Joaquim G. , (2011) , Climate change scenarios for precipitation extremes in Portugal ,Theoretical and Applied Climatology ,Online First™, 30 September 2011.

  138-Croitoru ,Adina-Eliza ,Holobaca ,Iulian-Horia ,Lazar ,Catalin ,Moldovan ,Florin and  Imbroane  Alexandru , (2011) , Climatic Change , Online First™, 30 June 2011.

  139-Degaetano ,Arthur T. And Allen , Robert J. , (2002) ,Trends in Twentieth-Century Temperature Extremes across the United States , Journal of Climate ,Volume 15 , P 3188-3205.

  140-Degirmendzic,Jan, Kozuchowski , Krzysztof , and Elwira , Zmudzka ,(2004), Change of Air Temperature and Precipitation in Poland in the period 1951–2000 and their pelationship to Atmospheric Circulation , International journal of Climatology , Int. J. Climatol , 24: 291–310 .

  141- Dinero , Steven C. , (2011) , Indigenous perspectives of climate change and its effects upon subsistence activities in the Arctic: the case of the Nets’aii Gwich’in , GeoJournal, Online First™, 24 September 2011 .

  142-Domonkos ,P. and K.Tar ,(2003),Long-term changes in observed temperature and precipitation series1901-1998 from Hungary and their relations to larger scale changes ,Theor.Appl.Climatol.75, 131-147.

  .


تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران , مقاله در مورد پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران , پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران , تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران , پروژه درباره پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران , رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) ایران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته­ی آب و هوا شناسی گرایش شهری چکیده: پژوهش­های انجام شده در جهان به­­طور عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما است. امروزه روند دماهای فرین از مهم­ترین پارامترهای ا­قلیمی است که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل روند سری­های زمانی شاخص­های حدی دما سبب شناخت بهترمان در خصوص رفتار گذشته و حال تغییرات ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی چکیده: پارک ملی دریاچه ارومیه پس از مرداب انزلی از جالب‌ترین و زیباترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران در ایران به‌شمار می‌رود. دریاچه ارومیه به علت داشتن مزایای طبیعی و مواهب خدادادی می­تواند یکی از عوامل مهم جلب گردشگران اعم از داخلی و خارجی گشته و در صورت توجه مسئولان و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی حشره­­شناسی پایش و پیش‌آگاهی کرم خوشه‌خوار انگور، Lobesia botrana ، با به‌کارگیری تله‌ی فرمونی در باغ‌های انگور بیضا چکیده : فارس یکی از مهم‌ترین استان‌‌های تولید کننده انگور کشور می‌باشد. منطقه بیضا از توابع شهرستان سپیدان سهم بسیار چشمگیری در میزان تولید انگور استان فارس دارا می‌باشد. کرم خوشه‌خوار انگور، Lobesia botrana (Denis&Schiffermüller ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A » رشته جغرافیا – گرایش اقلیم شناسی چکیده هر کار تحقیقی قطعاً در پی یافتن مشکلی در جامعه صورت می گیرد. زمانی که مسأله در جامعه ای به حدی برسد، انسان احساس می کند باید در پی یافتن راه حلی باشد و به همین سبب به تحقیق و پژوهش می پردازد. جابجایی انسانها بدلایل پیچیدگی زندگی روزمره و اشتغال افراد و گذران اوقات فراقت از ارکان مهم زندگی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)در جغرافیای طبیعی گرایش : اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده : حوادث طبیعی مهمترین عامل نگرانی انسان در هر زمانی بوده است . یکی از مهمترین حادثه طبیعی ، لغزش زمین بوده که هر ساله خسارتهای مالی و جانی فراوانی را به ارمغان می آورد که این امر مشکلاتی را در اجرای طرحهای عمرانی ایجاد می کند . این پژوهش جهت بررسی عوامل موثر در ایجاد ...

چکیده شکل گیری سکونتگاههای آموزشی و فرهنگی از لحاظ شکل به چگونگی استقرار و نوع مصالح و بسیاری از پارامترهای دیگر در ارتباط با عناصر اقلیمی است. معماری همساز با شرایط اقلیمی علاوه بر اینکه فضای مطلوب آسایش را فراهم می کند از پرت انرژی جلوگیری نموده و اثرات مطلوب اقتصادی در مقیاس خرد و کلان به همراه خواهد داشت. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شهر لنگرود درشهرستان لنگرود از استان ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی فصل اول کلیات پژوهش 1- 1- مقدمه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم­ترین صنایع برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد) فونت و اهجم[1]، 1999: 63(. در حال حاضر، بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از توریسم دریافت می کنند و درآمدهای توریسم را برای توسعه زیرساخت ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده اصولا استقرا ر و پیدایش یک منطقه بیش از هر چیزی تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده های طبیعی در مکان گزینی، پراکندگی، حوزه نفوذ توسعه فیزیکی، مورفولوژی و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به صورت یک عامل منفی و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده صنعت گردشگری یکی از بزرگ‌ترین و پربازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در دنیا است که بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم سایر فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توسعه توریسم در هر نقطه که باشد می‌تواند توسعه را بدنبال داشته باشد. تحقیق حاضر از نوع ...

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

ثبت سفارش