پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری)

word 4 MB 29734 258
1392 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قدیم:۳۳,۵۴۰ تومان
قیمت: ۲۶,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  گروه جغرافیا

  چکیده

  شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات  کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان شهری است .

  باتوجه به موضوع تحقیق یعنی تاثیرفرم کالبدی شهر برکیفیت زندگی نمونه ی موردمطالعه شهرساری،قابل ذکراست که هدف اصلی تحقیق حاضر تاثیر دو پارادایم و الگوی توسعه ی شهری یعنی فرم فشرده و پراکنده برکیفیت زندگی شهروندان باتاکید برابعاد کالبدی،حمل ونقل،محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ونگرش است.بدین منظوربرای شناخت الگوی توسعه در نمونه های پژوهش از توزیع تراکم خالص مسکونی ،تراکم خالص و ناخالص شهری ، اختلاط کاربری ، بعد وتعدادخانوار استفاده شد .

  همچنین به منظور ارزیابی کیفیت زندگی درمحلات شهرساری به تولید پرسشنامه ای60 سوالی وتوزیع آن ها بین 385 خانوار (براساس مدل کوکران)درشش محله ی مجزای شهرساری وتحلیل آماری پرسشنامه های جمع آوری شده باکمک نرم افزار Spss  پرداخته ایم .نتایج حاصل ازآزمون بااستفاده از روشهای آماراستنباطی همچون تحلیل واریانسی ،آزمون های T مستقل، آزمون تعقیبیLSD وآزمون توکی نمایان می سازند که دوالگوی فشرده و پراکنده درمحلات شهرساری ، تاثیری درکاهش و افزایش کیفیت زندگی شهروندان ندارد .

  کلیدواژه: کالبدشهری، فرم فشرده ،فرم پراکنده، کیفیت زندگی شهری،شهرساری

  فصل اول

   کلیات تحقیق

  مقدمه

  فصل حاضر نگاهی براساس و شالوده اصلی تحقیق دارد وتحولات پیش رو را که در گذر ذهن پرورانده می شود را کنکاشی گذرا می نماید .امید است مباحث پژوهش با طرحی درست وگویا پی گیری شده و به نتایجی در خور دست یابد .

  1-1- بیان مساله

  شهر ، پدیده ای پیچید ه و پویاست که درگذر زمان همواره دچار تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی شده است. چنین تحولات وسیعی متأثر از رشد گسترده جمعیت شهری است که انتظار می رود تاسال 2020 رشدی 60  درصد ی یابد ,2012:1-16)   Stavel &  Beck)    

  اگر چه رشد شهری در نفس خود خصلتی سرکش داردو نیازمند مهار وهدایت است. سیاست­گذاریهای آن نیز بامسئولیتی خطیرهمراه است، زیرا از یک طرف باید به زدودن نابسامانی­ها بپردازد و از سوی دیگر با هدایت عقلایی ساخت و سازها از بروز و پیدایش ناهنجاری­ها ی آن نیز جلوگیری نماید ( حمیدی ، 1376 :الف).

  لذا سیاست های شهری حاضردوگونه توسعه را تشویق نموده که هریک به گونه ای متفاوت وبا عملکردهای گوناگون سعی در تغییرنواحی شهری وتوزیع جمعیت آن دارند .  

      -  سکونت در پیرامون شهرها زمینه­ساز گونه­ای از الگوی گسترش شهری است که برآیند آن را می توان در ارتباط با نوعی از فرم ساخت ارزیابی نمود که در اصطلاح آنرا پراکنش شهری[1] می­نامند. در واقع گسترش افقی ،بر اساس عوامل متعددی چون : افزایش جمعیت، مهاجرت، دگرگونی بنیان اقتصادی شهر وفراهم شدن امکان بورس بازی زمین، طرح­های توسعه شهری ،قوانین و برنامه­های ناکارآمد شهری  و.. .شکل می­گیرد (عباس­زادگان، و همکار،1387). دردهه های اخیرالگوی پراکندگی موجب پیدایش پیامد­های ناگوار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی گردیده و به مسئله ای مهم تبدیل شده است. 

    - سیاست توسعه شهری فشرده ویا راهبرد نگاه به درون گونه ای دیگر ازتوسعه ی شهری است که به جای گسترش افقی، به رشد عمودی توجه بیشتری نمود ه وبیشترین توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمین هایی است که تحت پوشش توسعه شهری است. حامیان الگوی فشرده بر این باورندکه بخش اعظم رشد آینده جمعیت و نیاز مسکن درمنطقه را از طریق پرکردن بافت موجود شهر،افزایش متعادل تراکم، نوسازی و بازسازی مناطق متروکه وفرسوده و احیاء و تغییر کاربری بناهای قدیمی موجود برآورده می سازد. اساسا سیاست توسعه شهری در دنیا به مفهوم ارتقای بهره وری و بهینه سازی استفاده از زمین و امکان توسعه درون شهری (به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها) و ارتقای سطح دسترسی ساکنان بافت قدیمی و فرسوده شهری به خدمات شهری و اجتماعی است (سازمان عمران و بهسازی شهری،1384) .

  در سالهای اخیررویکرد صرف شهر سازی به ابعاد کالبدی و کارکردی شهر ، بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن ، فلسفه وجودی شهرها ، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است .  رویکرد کیفیت زندگی شهری ، لزوم تجدید نظر اساسی در اهداف و روشهای برنامه ریزی و چاره اندیشی برای مقابله با این پدیده را به ضرورتی مبرم مبدل ساخته است .

  الگوهای جدید توسعه شهری در راستای توسعه پایدار شهری و رفع نیازمندیهای انسانی شکل گرفته و نمی تواند معیاری کاملا استاندارد برای تمام شهرها با شرایط متفاوت فرهنگی و ویژگیهای طبیعی، ارائه دهند. اما می توان میزان بهره مندی شهروندان از کیفیت محیط شهری رادر هریک از الگو ها بررسی و بهترین پارادایم توسعه ی شهری بر اساس ابعاد کالبدی ،زیست محیطی ،اقتصادی ، اجتماعی وحمل ونقل رااز منظر شهروندان جستجو نمود .

  مساحت محدوده مورد مطالعه ،براساس گزارش طرح جامع 1389،معادل6/4208 هکتاربرآورد شده است.

  جمعیت شهر در سال 1375 معادل 195882 نفر و بر اساس سرشماری 1385 معادل 261293 نفر بالغ گردید . طبق برآورد جمعیت شهر ساری در سال 1389 معادل 293212نفررسیده است . نرخ رشد جمعیت شهر ساری طی دهه 1385- 1375 حدود 9/2 درصد بوده است (مشاورین مازند طرح، 1389).

  در یک جمع بندی کلی در نیم قرن اخیر مساحت شهر ساری به 16 برابروجمعیت آن 12 برابر گردیده است . با توجه به مرکزیت سیاسی - اداری ، این امر فشار مضاعفی بر پیکره ی این شهر وارد نموده است.

   تلویحا ساری از جمله شهر­های است که در دهه­های اخیر با گسترش زیاد در سطح و در عین حال به شدت تحت تاثیر نامطلوب رشد نامتعادل و بی­قواره خود به خصوص در طی 30 سال گذشته قرار گرفته است؛ از جمله وجود هکتارها اراضی رها شده و بلا­استفاده واقع در محدوده طرح که بر اثر افزایش محدوده طرح­های توسعه به شهر الحاق گردیدند، نابودی اراضی کشاورزی و باغات شهر ، نبود زیر ساخت­های مناسب در مناطق مختلف، تراکم­های پایین خا لص وناخالص که سبب هدر ­روی زمین شهری وبالا رفتن هزینه ی ایجاد زیر­ساخت­ها گردیده است ؛ همه اینها در جهت مخالف با اهداف توسعه پایدار است و هر چند به نظر می­رسد تلاش­هایی برای کنترل روند رشد ناموزون و بی­برنامه ی شهر صورت می­گیرد، مانند: بازنگری در طرح­های جامع وتفصیلی، جلوگیری از ساخت وساز­های غیر مجاز، ممنوعیت ساخت در اراضی کشاورزی و باغات، امابدلیل عدم استمرار این تمهیدات اجرایی ونبود برنامه­های مدون مبتنی بر مبانی نظری مشخص، وهم چنین وجود پدیده­ای به نام مهاجرت ومکانیابی سکونت گاه­های خانوار بر مبنای عوامل متفاوت، ضوابط ساخت و ساز نامتناسب با شرایط روز ودر نتیجه ساخت وسازهای بی­برنامه در اینگونه اراضی و بورس بازی زمین، مشکل رشد پراکنده شهر همچنان به قوت خود باقی مانده است و آثار ناشی از آن، بار سنگینی را از نظر اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر شهر تحمیل می­کند. تداوم این روند می تواند به تدریج به تضعیف مدیریت شهری و ناتوانی در برنامه­ ریزی در ارائه خدمات رسانی بهینه به ساکنین وکاهش روز افزون توانایی آن برای رفع این مشکل ودرنهایت نزول روزافزون کیفیت زندگی و کاهش پایداری در توسعه شهری منجر شود.

    بنابراین  پایان نامه ی حاضر درپی آن است  که علاوه بر شناخت فرم شهری به بررسی نقش موثر آن بر کیفیت زندگی شهروندان  درشهر ساری بپردازد .با توجه به اهمیت موضوع متاسفانه ، کمتر مورد توجه محققین ، مسئولان و دانشجویان مرتبط بر امور شهری قرار گرفته است . امید است یافته های پژوهش در برنامه ریزی های آتی سکوی پرشی برای ارائه ایده به ارائه دهندگان خدمات وطرح های توسعه شهری وافزایش عملکرد آنان جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان گردد.

   

   

  1-2- پرسش های تحقیق

  سوال اصلی تحقیق

  آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان رابطه وجود دارد؟

  سوالات فرعی تحقیق

  1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

  2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

  3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

  4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

  5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد نگرش کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

  6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

  1-3-پیشینه تحقیق

  بامروری بر پژوهش های انجام یافته در زمینه ارزیابی و مطالعات موضوع پژوهش ،سابقه و پیشینه ی تحقیق درجدول (1-1) به شرح ذیل بیان می گردد.

  مقاله/پایان نامه سال نویسنده / موضوع پژوهش نتایج پژوهش منابع
  نویسندگان
  بررسی و سنجش اسپرال و پیامدهای آن بر کیفیت زندگی  2002 Reid Ewing, Pendall , Chen اینان کوشیده اند تا اسپرال ، و پیامدهای آن را بر کیفیت زندگی، اندازه گیری کنند . در تحقیق مذکور اسپرال ، توسعه مسکونی کم تراکم همراه با نواحی اداری و تجاری و مسکونی کاملاً جدا از یکدیگر، و همچنین ضعف مراکز فعالیت و محدودیت انتخاب ها در مسیرهای سفر تعریف شده اند. مجموعه این عوامل از 22 متغیر شکل گرفته که هر یک نشانگر ویژگی های اسپرال است . از طریق همین متغیرها و عوامل به دست آمده، اسپرال در 101 منطقه شهری در امریکا اندازه گیری شده است . نتایج نشان می دهند که شهرریورساید کالیفرنیا با نمره 14.22بیشترین میزان اسپرال را داشته است، و شهر نیویورک کمترین میزان را. این ویژگی ها در قالب چهار عاملِ قابل سنجش و اندازه گیری، عبارت بوده اند از: Ewing et al., 2002, 2- 31
  تراکم مسکونی؛ترکیب همسایگی واحدهای مسکونی، اشتغال و خدمات (اختلاط کاربری ها)؛توان مراکز فعالیت و مرکز شهر؛دسترسی شبکه معابر 
   
  کیفیّت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر ۱۳۹۱ عزت ا... قنواتی ، آزاده عظیمی ، امین فرجی ملایی  هدف این مقاله،‏ درواقع بررسی و تحلیل کیفیّت محیط زندگی در ارتباط با رشد ناموزون شهری در شهر بابلسر است. روش این مقاله توصیفی تحلیل بوده و برای تبیین و تشریح موضوع مورد نظر از دو روش اسنادی و میدانی و نیز،‏ گردآوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. برای تعیین نوع شکل رشد شهر از روش آنتروپی شانون استفاده شده و در ارتباط با سنجش کیفیّت محیط زندگی داده‌های به‎دست آمده در مطالعه‎ی پرسش‎نامه‌ای با استفاده از نرم‎افزار SPSS در چارچوب آزمون T،‏F و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان‎دهنده‎ی این است که شهر بابلسر طیّ دهه‌های پس از انقلاب دارای رشد پراکنده بوده که بیشتر کیفیّت محیط زندگی در این محلّه‎ها،‏ شکل گرفته از کیفیّت محیط زندگی در سایر محلّه‎های پایین‎تر دیگر است. از سویی،‏ نتایج حاکی از آن است که بین دو متغیّر رشد ناموزون شهر و کیفیّت محیط زندگی،‏ همبستگی بالایی وجود دارد. امین فرجی ملایی و همکاران،1391 
  شهر فشرده تئوری در مقابل عمل (مورد مطالعه، شهر آمل) 1390 عامر نیک پور  سنجش میزان پراکنش و فشردگی شهر آمل و شناخت الگوی رشد کالبدی شهر از روش ها و از مدل های کمی مانند ضریب آنتروپی شانون، مدل هلدرن، شاخص تمرکز هرفیندال، ضریب اختلاف (V.C) و تحلیل تراکم شهر در دوره های مختلف استفاده شد. برای تحلیل الگوی فضایی پارامترهای رشد شهری از تکنیک اتوکرولیشن فضایی استفاده شد. از میان مدل های مختلف تکنیک اتوکرولیشن فضایی از آماره موران استفاده شد که یکی از بهترین معیارها برای اندازه گیری به حساب می آید. این آماره اتوکورولیشن های قوی و ضعیف پارامترهای گسترش شهر آمل طی سال های  1375-1385 را مورد اندازه گیری قرار داد. سرانجام برای مشاهده و شناسایی بیشتر الگوهای فضایی، با استفاده از آماره عمومی G که یکی دیگر از روش های اتوکورولیشن فضایی محسوب می شود ، نقشه های(H0t spot) و(Cold spot) در محیط Arc Gis تهیه گردید نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شهر آمل در طول 40 سال اخیر تحت تإثیر الگوی اسپرال قرار داشته است، اما در دهه اخیر با کاهش سرعت پراکنش، به تمرکز در نواحی داخلی شهر گرایش پیدا نموده، که این امر شکل گیری بافت های متراکم را به دنبال داشته است. همچنین با سنجش میزان پایداری در بافت فشرده، مشخص شد روابط معناداری میان مؤلفه ها، معیارها و گویه های مرتبط با پایداری در مقیاس محله ای وجود دارد. از میان مؤلفه ها و معیارهای تعریف شده، مولفه و معیارهای اجتماعی نقش بیشتری در پایداری فرم فشرده بر عهده دارند. همچنین در تحلیل استراتژیک صورت گرفته نیز مشخص شده که راهبردهای توسعه برای پایداری فرم فشرده از نوع ST یا استراتژی تنوع بوده، که هدف آن تأکید بر نقاط قوت درونی به دنبال از بین بردن تهدیدهای بیرونی است . نیک پور 1390 
  معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری مورد مطالعه : مرکز شهر خرم آباد 1385 افشین کوکبی به منظور اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای موردنظر و هم چنین مشخص کردن جایگاه مرکز شهر خرم آباد در سلسله مراتب مراکز شهری به لحاظ سطح زندگی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مقایسه دودویی معیارها) جهت اتخاذ تصمیم نهایی ا ستفاده شده است.  نتایج مطالعات و ارزیابی بیانگر قرار داشتن مرکز شهر خرم آباد در رده مراکز شهری با کیفیت زندگی شهری پایین بوده است. کوکبی 1385
  سنجش کیفیت ذهنی زندگی در نواحی شهری(مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان 1390 احمد خادم الحسینی و حسین منصوریان ، محمدحسین ستاری داده های مورد نیاز با استفاده از پیمایش خانوارهای شهری در شهر نورآباد جمع آوری شده است. روش های آماری از قبیل تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون T برای سنجش کیفیت زندگی و تحلیل و ارزیابی روابط آن با برخی از خصوصیات فردی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد، حدود 9.7 درصد پاسخگویان در شهر نورآباد به طور کامل از کیفیت زندگی خود راضی و حدود 2.3 درصد کاملاً ناراضی هستند. حدود 88 درصد پاسخگویان نیز دارای میزان رضایتی بین این دو حد بالا و پایین هستند. علاوه بر این درک شده که کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که توسعه کالبدی، رضایت از امکانات، سرمایه اجتماعی، بهزیستی ذهنی، محیط محلی و آرامش شهری ابعاد آن را در شهر نورآباد تشکیل می دهند و عامل بهزیستی نیز حدود 35 درصد تغییرات آن را تبیین می کند. احمد خادم الحسینی و همکاران1390
  سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران  1389 مجتبی رفیعیان و فرزین امین صالحی؛ علی اکبر تقوایی روش انجام این تحقیق بر‌مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و ج‍‍زء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار می‌گیرند. در این میان جزء معیارهای سطح آخر مدل، مبنای تنظیم پرسشنامه ی تحقیق قرار گرفت و بر اساس میزان رضایت‌مندی یا نارضایتی ساکنان محیط مورد نظر امتیازدهی شدند. سطح کیفی سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطی (5>98/2>1) ارزیابی و وجود رابطه معنا‌دار (05/0> P) بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته کیفیت محیط سکونت تأیید شد. مجتبی رفیعیان و همکاران1389
  "ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دلفان)" 1390 عبدالرضا رکن الدین افتخاری و احدالله فتاحی ، مجتبی حاجی پور  روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از عملیات میدانی، از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t، تحلیل واریانس) استفاده شده، و سپس نرم افزار GIS برای نشان دادن توزیع فضایی به کار رفته است. جامعه آماری در این پژوهش، مجموعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان دلفان است با جمعیت ۸۱۰۳۹ نفر در قالب ۱۲۴۵۱ خانوار. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چندمرحله ای است که براساس تخصیص متناسب ۲۱ روستا انتخاب شده است. برای تکمیل پرسشنامه ها ۳۱۵ نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شدند . براساس دیدگاه های جامعه نمونه، می توان کیفیت آموزش، محیط مسکونی و محیط فیزیکی، سلامت و امنیت، و نیز درآمد و اشتغال را پایین تر از حد متوسط ارزیابی کرد؛ و کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی را در حد متوسط دانست. همچنین یافته های تحقیق نشان از آن دارند که در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دلفان در تمام مولفه های موثر بر کیفیت زندگی به لحاظ موقعیت مکانی و بعد فاصله، می توان تفاوت معناداری را مشاهده کرد. این به گونه ای است که ساکنان روستاهای دشتی رضایتمندی بیشتری از مولفه های مذکور داشته اند، و پس از آنان مردم ساکن در روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی جای می گیرند. دیگر اینکه به لحاظ بعد فاصله، جز مولفه اقتصادی که تفاوت معناداری نداشت، تفاوت در دیگر مولفه ها (کیفیت محیطی، کالبدی و اجتماعی) معنادار بود. افتخاری و همکاران1390
  تحلیل شاخصهای کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی برای بهبود آن مورد شهر بابلسر" 1389 امین فرجی ملایی روش به کار رفته استفاده از  پرسشنامه با مقوله ارتباطات، دسترسی، مسکن، امنیت، مشارکت، گذران اوقات فراغت، تامین نیازهای روزمره وتسهیلات شهری بوده است . برای تعیین حجم نمونه پرسشنامه فرمول کوکران مورد استفاده قرار گرفته است . که برای تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و آزمونهایی چون آزمون نرمال بودن توزیع داده ها (کولموگروف - اسمینرف و شاپیرو- ویلک)، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه،(  (ANOVA آزمون توکی((HSDTukey استفاده شده است. در عین حال محلات شانزده گانه شهر بابلسر از بعد مقولات هشتگانه مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش دیگر از این پایان نامه از روشهای تحلیل چندمعیاره ,SAW   ELECTRE ,TOPSISجهت تعیین سلسله مراتب کیفیت زندگی در محلات شهر بابلسر بهره گرفته شده است. درنهایت با استفاده از نرم افزار Arc.GISتوزیع فضایی نتایج به دست آمده در قالب نقشه ارائه شده است . نتایج تحقیق حاکی از این است که میان محلات مختلف شهر بابلسر از بعد شاخصهای مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد. امین فرجی ملایی1389
  سنجش وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردی : گنبدقابوس 1385 کاظم جاجرمی و ابراهیم کلته وضعیت کیفیت زندگی را با توجه به 25 فاکتور که در3 گروه طبقه بندی شده اند، بررسی می کند. داده های این تحقیق به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شده وبه سنجش الگوهای ذهنی افراد از وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله شان پرداخته و میزان آن را درکل شهر و نواحی مختلف مورد مقایسه قرار می دهد. شاخص های کیفیت زندگی ازنظر شهروندان گنبدی در نواحی مختلف شهر تفاوت شدیدی را نشان می دهد جاجرمی و کلته 1385
  بررسی اثرات رشد فیزیکی شهر تهران بر اراضی منطقه 5 1389 لیلا واحدیان بیکی برای بررسی وضعیت اراضی شهر تهران و منطقه 5 ابتدا تصاویر ماهواره ای شهر تهران برای سال های 1352، 1359، 1369، 1379 و 1388 تهیه شد، سپس با استفاده از نرم افزار ENVI و روش بیشترین احتمالات، کاربری های مورد نظر را طبقه بندی کرده و با استفاده از نرم افزارGIS آن ها را به نقشه تبدیل نموده اند و درصد کاربری های شهری، باغی، کشاورزی، فضای سبز و کاربری بایر را در شهر و منطقه را بدست آوردند؛ سپس با روی هم گذاری لایه ها و نقشه های کاربری اراضی منطقه طی سال های 1345، 1365 و 1388 درصد تغییرات کاربری منطقه را مشخص کرده و سرانه کاربری های منطقه را در سال 1388 با سرانه های استاندارد طرح های شهری و سرانه ی کاربری ها در شهر تهران مقایسه نموده اند.  نزدیک به 988 هکتار از اراضی مرغوب باغی و کشاورزی منطقه بر اثر پراکنش شهری از بین رفته و بیشترین درصد آن تبدیل به اراضی با کاربری مسکونی شده است. با استفاده از مدل های کمی مثل تراکم، ا ندازه ی فیزیکی متروپل، درجه تجمع و مدل تخلخل گونه ی شهر به صورت پراکنش افقی تشخیص داده شده است. واحدیان بیکی1389
  ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت 1391 میرنجف موسوی وعلی باقری کشکولی  به منظور ارزیابی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت از شاخص ها ی عینی شامل 4 شاخص اصلی (جمعیتی، اجتماعی- اقتصادی- کالبدی- زیست محیطی)و 36 مولفه استفاده شده است.جامعه آماری 306 نفر از ساکنین محلات شهر سردشت است. محاسبه  میانگین برخوردار ی نشان داده که درشاخص های(جمعیتی، اجتماعی-اقتصادی- کالبدی و زیست محیطی)به عنوان شاخص تلفیقی، محله کا ینه مر با2/  74 درصد مطلوب ترین وضعیت کیفیت زندگی و محله مارغان با 7/5974.2درصد پایین ترین میزان کیفیت زندگی را را دارا هستند. مدل تحلیل واریانس چند متغیره نابرابری بین محلات در برخورداری را با سطح اطمینان99 درصد مورد تایید قرار می دهد. همچنین آزمونtتک نمونه ای نشان دهنده این است که شرایط کیفیت زندگی در سطح ، محلات شهر سردشت کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه 71درصد از بالا بودن کیفیت زندگی در سطح محلات شهر سردشت ناشی از شاخص ها ی اجتماعی، اقتصا دی،کالبدی و زیست محیطی است. متغیرها ی کالبد ی با میزان 867/0 موسوی وهمکار1391
  بیشترین آثار را در بالا رفتن میزان کیفیت زندگی در سطح محلات شهر سردشت داشته است. 
   
  بررسی نحوه ی توزیع خدماتی چون پارک و زمین بازی درمحله در شهرهای آمریکا 1998-1996 تالن[1] (1996 ) و انسلین [2](1998 ) مبنای کار این تحقیقات در عدالت فضایی، رویکرد "نیاز محور " بوده و برای تحلیل نحوه ی توزیع خدمات شهری، از شاخص دسترسی استفاده کرده اند. برای دستیابی به عدالت فضایی باید خدمات وتسهیلات در ارتباط با مشخصه ی اقتصادی – اجتماعی افراد، مکانیابی و توزیع شود. تالن1996  و انسلین 1998 
  سنجش شاخص یکپارچه ی دسترسی محور در ارتباط با عدالت فضایی در خدمات عمومی شهری" در یکی ازشهرهای تایوان 2005 تسو[3] و همکاران سعی در ارائه ی شاخصی یکپارچه از عدالت فضایی داشته اند. آنها سه مشخصه: شعاع خدمات رسانی و شعاع تاثیرگذاری منفی تسهیلات، تاثیرگذاری متفاوت خدمات گوناگون بر ساکنین و کیفیت متفاوت تسهیلات هم نوع، را برای توزیع خدمات در نظر گرفته و با ترکیب این سه مشخصه، شاخص یکپارچه سنجش عدالت فضایی رامطرح کرده اند و برای نمایش الگوی فضایی، شاخص عدالت فضایی ،از روش خود همبستگی فضایی محلی استفاده کرده اند.   نتایج یافته های آنها، بیانگر توزیع ناعادلانه خدمات عمومی در این شهر بوده است. تسو و همکاران2005
  رویکردی چند جانبه به کیفیت زندگی شهری(شهراستانبول) 2001 آلنگین و همکاران هدف از این مقاله ،مدل سازی انتظارات ،اولویت ها و نیازهای ساکنین شهراستانبول ،بااستفاده از یک راهبرد چند جانبه بوده است واز شاخص های عینی برای سنجش کیفیت زندگی شهری استانبول استفاده نمودند .بدین منظور ابعادی از کیفیت زندگی شهری را که در شهر استانبول دارای اهمیت بیشتری بوده ،شامل کیفیت محیط فیزیکی ،کیفیت محیط اجتماعی ،کیفیت محیط اقتصادی ،کیفیت حمل و نقل و ارتباطات را تعیین کرده و به منظور سنجش این ابعاد نیزشاخصهایی را تدوین نمودند و هر کدام از این ابعاد و شاخص ها را بارویکرد چند جانبه مورد وزن دهی قرار دادند. اولویت بندی جنبه های مختلف کیفیت زندگیشهری استانبول جهت تمرکز اقدامات وراهبرد های شهر سازی بوده است که در میان جنبه های مختلف کیفیت زندگی شهری ،موضوع پیدا کردن شغل رضایت بخش دارای بیشترین اهمیت وقرارگیری ساختمان هادارای کمترین اهمیت بوده است . Uiengin et al,2001
  با استفاده از شاخص های ذهنی به ارزیابی کیفیت زندگی در شهر تایپه 2008 یانگ جانگ لی  331 نفر از ساکنان شهر تایپه به منظور پیمایش ارزیابی ذهنی ساکنان از کیفیت زندگی مورد مطالعه گرفته است محل زندگی، زناشویی، سن، تحصیلات، و درآمد قلمروهای مختلف رضایت را تحت تاثیر قرار می دهند  . علاوه بر آن، وضعیت اجتماع، تعلقات محلی، و رضایت از محله بیشترین تاثیر را بر رضایت از کیفیت زندگی دارند.  Lee,2008
             

   

   

  منبع :استنتاج از منابع مختلف

  همانگونه از مطالب فوق درمی یابیم ، فرم کالبدی شهر وکیفیت زندگی از جمله موضوعاتی بوده که پژوهشگران زیادی به طورجداگانه در سطوح ملی و بین المللی به آن پرداخته اند ؛اما قابل ذکر است که پژوهش حاضر به دلیل بررسی تاثیر فرم فشرده و پراکنده برکیفیت زندگی از پژوهش های نو و بدیعی است که در سطح ملی صورت گرفته است .امید است تاپژوهش حاضر راهی روشن درپیش روی دیگر پژوهشگران قرار دهد.

  1-4- ضرورت اهمیت تحقیق

  شهر ساخته و پرداخته اندیشه بشری و محصول تفکر اوست و از این رو، شهر در جوامع مختلف سیما و منظری متفاوت را به نمایش می گذارد . بر این اساس، الگوهایی که برای ساماندهی و برنامه ریزی شهرها تدوین می شود، نمی تواند معیاری کاملا استاندارد برای تمام شهرها با شرایط متفاوت فرهنگی و ویژگیهای طبیعی، ارائه دهد .

    تصمیم گیری در مورد شهر با خصایص منحصر به فردش در اقصی نقاط دنیا که مکانیزم خاصی بر آن حاکم است، صرفا بر مبنای نسخه از پیش نگاشته شده بدون تعدیل تئوریک و عملی، امکانپذیر نیست.

  اگرچه فرم شهر از تمامی عناصر و اجزای کالبدی قابل رویت شهر شکل می پذیرد و متشکل از عناصر طبیعی و مصنوع بوده وبه نوعی تبلور فضایی و شکلی فعالیت های جوامع است؛اما ماهیتی ترکیبی و سه بعدی دارد که نه تنها در سطح، بلکه در حجم نیز تجسم می یابد. کوچکترین اجزا و عناصر این ترکیب در چارچوب عناصر مصنوع انسان، ساختمان ها، شبکه راه ها، فضاهای باز و تاسیسات شهری هستند. محیط طبیعی با عناصر عمده ای مثل زمین و ناهمواری های آن، جریان های آبی و پوشش گیاهی در چگونگی و فرم ترکیب عناصر کالبدی دخالت دارند. هر کدام ازاین عناصر که به منزله یک سلول شهری هستند، به تنهایی فرم ویژه خود را دارند و ترکیب مجموعه ای از آنها نیز به پدید آمدن فرم شهری منجر می شود.

  در کشور ما تا زمانی که الگوی رشد شهرها ارگانیک و تعیین کننده ی رشد شهرنیز عوامل درون زا و محلی بوده اند؛ زمین شهری نیز کفایت کاربری سنتی شهری را می داده و برحسب شرایط اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی، فضای شهر را به طور ارگانیک سامان می داده است .لیکن از زمانی که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خود گرفت و در آمد های حاصل از نفت در اقتصاد شهری تزریق گردید  و شهرهای ما در نظام اقتصاد جهانی تحت تاثیر آن قرار گرفت سرمایه گذاری در زمین شهری تشدید شد و این نقطه ضعف اصلی بازار خصوصی بدون برنامه ی زمین، الگوی توسعه ی بسیاری از شهرهای ایران را دیکته کرده است (ماجدی ،1378 : 6).

  این امر باعث نابسامانی بازار زمین شهری و مخصوصا بلااستفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخل محدوده و عارضه منفی گسترش افقی شهر ها شده است (اطهاری ،1379 :36 ).

  اگرچه شهر در روال طبیعی خود همانند یک پیکره ی زنده قدرت خود ترمیمی دارد؛اماجمعیت رو به رشد ، بار اضافه ای بر سیستم های شهری تحمیل می کند. اگر درتقابل با این خطر مدیریت صحیحی نشوند؛ اهداف بلند مدت پایداری و کیفیت زندگی در یک شهر به لغزش و خطا خواهد رفت  (McGranahan, et al., 2005) .

  اغلب خانواده ها از راه حل های فردی ناپایدارمانند: ماشین شخصی، افزایش تولید گازهای گلخانه ای و همچنین کمبود سوخت  استفاده می کنند .حمل و نقل شهری تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته و پیامدهایی چون آلودگی زیست محیطی و بهداشت (آلودگی هوا، سروصدا، انتشار گازهای گلخانه ای) و همچنین اثرات اجتماعی و اقتصادی (قیمت سوخت، رفت و آمد و ازدحام، فقر)را به همراه خواهد داشت .

  تلویحابرنامه ریزان شهری به دنبال تامین آسایش شهروندان می باشند بنابراین توجه به ترکیبی از مناطق مسکونی، اماکن تجاری، اجتماعی ، کار و امکانات تفریحی به منظور محدود کردن نیاز به تحرک و رفت و آمد روزمره، برای ترویج بیشتر حالت های پایدار حمل و نقل مانند حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری و اشکال جدیدی از استفاده از وسیله نقلیه و یا مالکیت و سبک زندگی با وابستگی کمتر به اتومبیل به منظور تسهیل در پیاده روی و دوچرخه سواری و همچنین استفاده از حمل و نقل عمومی بسیار مفید خواهد بود .

  واضح است برای ترویج شهرهای جمع و جور و تحرک شهری پایدار باید نقش کاتالیزور در یکپارچه سازی حمل و نقل شهری و از بین بردن موانع به همراه ارائه چارچوب های حقوقی و مالی برای تشویق تصمیم گیرندگان محلی به عمل آورد[1].

  در حال حاضراثرات زیست محیطی ناشی از پراکندگی مراکز شهری مانند تبدیل اکوسیستم های طبیعی، از دست دادن زمین های کشاورزی، تکه تکه شدن زیست گاه های طبیعی. نیازمند برنامه های موثر فضایی برای تقویت و کنترل رشد و توسعه شهرها و حفظ عملکرد اکوسیستم می باشدLihuang ,et.al,2009:20-23)).

  بنابراین تحقیق حاضر با رویکردی نو با تاثیر فرم شهر بر کیفیت زندگی شهروندان در صدد راه حل و چاره اندیشی های  نوین برای سنجش کیفیت زندگی محلات مختلف شهر بوده و باشناسایی کمبودها و نابرابریهای محله های شهر، مدیریت شهری را در ارائه ی بهترین فرم شهری با حداکثر خدمات یاری دهد.

  1-5-  فرضیه های تحقیق

  فرضیه اصلی

  - به نظر می رسد بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد .

  فرضیات فرعی تحقیق

  1- به نظر می رسد بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد.

  2- به نظر می رسد بین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد.

  3- به نظر می رسد بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد.

  4- به نظر می رسد بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد.

  5- به نظر می رسد بین فرم فشرده و پراکنده دربعد نگرش کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد.

  6- به نظر می رسد بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد.

  1-6- اهداف تحقیق

  هدف کلی این پژوهش ،تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی شهروندان  در محلات شهر ساری می باشد  . و در این راستا اهداف فرعی نیز به قرار زیر تعیین می گردد .

  -  شناسایی الگوهای توسعه شهری رایج دنیا و ارائه بهترین فرم بر پایه توسعه پایداربدون توسعه پیرا شهری 

  - شناسایی الگوی کنونی توسعه شهر ساری وسنجش عملکرد آن در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان

  - ارائه روش مناسب در جهت بومی سازی فرم مناسب شهری مرتبط با کیفیت زندگی .

  - استفاده بهینه از فضا های خالی شهری جهت کاهش تخریب منابع طبیعی واقع در محدوده شهر.

  - تبیین تکنیک های نو در کاهش اثرات نامطلوب فرم شهری بر کیفیت زندگی شهروندان.

  - بکارگیری و بسط فرم مناسب  شهری  با هدف ارتقاء شاخص های کیفیت زندگی.

  1-7- روشهای تحقیق

  روش تحقیق در این مطالعه، به لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی -تحلیلی است که در آن ضمن توصیف وضع موجود محلات مورد نظر ، مجموعه متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.فرم های نوین شهری از جمله کم تراکم (پراکنده ،گسترده) و پرتراکم( فشرده)مورد بررسی قرار گرفته و ضمن شناسایی فرم موجود شهر ،مجموعه شاخص های کیفیت زندگی (کالبدی ، اجتماعی ، زیست محیطی ،اقتصادی ،نگرش و حمل ونقل) مورد بررسی قرار خواهد گرفت 

 • فهرست:

  مقدمه....................................................................................................................................................2

  1-1- بیان مساله.....................................................................................................................................2

  1-2- پرسش های تحقیق.......................................................................................................................6

  1-3-پیشینه تحقیق.................................................................................................................................6

  1-4- ضرورت اهمیت تحقیق..............................................................................................................14

  1-5-  فرضیه های تحقیق................................................................................................................17

  1-6- اهداف تحقیق.........................................................................................................................18

  1-7- روشهای تحقیق......................................................................................................................18

  1-8- قلمرو تحقیق (زمانی،مکانی،موضوعی) ..................................................................................19

  1-9- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات...........................................................................................20

  1-9-1-روش کتابخانه ای واسنادی.....................................................................................................20

  1-9-2- روش میدانی.........................................................................................................................20

  1-10- روش تجزیه و تحلیل..............................................................................................................21

  1-1 1- جامعه آماری و روش نمونه گیری..........................................................................................21

  1-11-1-جامعه آماری........................................................................................................................21

  1-11-2- روش نمونه­گیری.............................................................................................................22

  1-11-2-1- اعتبار وپایایی.............................................................................................................23

  2-11-2-2- تعیین حجم نمونه آماری............................................................................................24

  فصل دوم .......................................................................................................................................26

   مقدمه ...........................................................................................................................................27

  2-1-1- کالبد................................................................................................................................27

  2-1-2- شهر ...............................................................................................................................27

  2 - 1-3-کالبد شهر.......................................................................................................................29

  2-2-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک.........................................................................29

  2-2-1- فرم شهر با دوایر متحدالمرکز...........................................................................................30

  2-2-2-فرم  قطاعی......................................................................................................................31

  2-2-3- فرم  ستاره ای (شعاعی ) ................................................................................................33

  2-2-4- فرم  چند هسته ای...........................................................................................................35

  2-2-5- فرم  اقماری....................................................................................................................36

  2-2-6-فرم خطی (کریدوری) ...................................................................................................37

  2-2-7- فرم شطرنجی (گسترده ) ..............................................................................................38

  2-2-8- فرم شبکه محوری باروکی..............................................................................................39

  2-2-9- فرم مشبک ( توری شکل ) ............................................................................................40

  2-2-10- فرم متمرکز( درون گرا) ..............................................................................................41

  2-3-پارادایم های  جدید توسعه شهری ......................................................................................41

  2-3-1-راهبرد پراکنش شهری ....................................................................................................42

  2-3-2- تجربیات پراکنش شهری در کشور­های مختلف..............................................................47

  2-3-2-1- امریکا.......................................................................................................................47

  2-3-2-2- چین..........................................................................................................................47

  2-3-2-3-کشورهای جهان سوم ...............................................................................................48

  2-3-2-4- ایران........................................................................................................................49

  2-4- راهبرد شهر فشرده.............................................................................................................49

  2-4-1- اهداف راهبردهای شهر فشرده .....................................................................................49

  2-4-2- سیاست­های اجرایی راهبرد شهر فشرده........................................................................51

  2-4-3- تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده........................................................52

  2-4-3-1-اسپانیا.......................................................................................................................52

  2-4-3-2-سوئیس.....................................................................................................................53

  2-5- روشهای تعیین میزان فشردگی وپراکندگی شهری ............................................................53

  2-6-کیفیت زندگی...........................................................................................................................56

  2-7- کیفیت زندگی شهری................................................................................................................57

  2-8- شاخص های کیفیت زندگی شهری............................................................................................59

  2-9-  اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری..........................................................................................62

  2-10-  مدل مفهومی کیفیت زندگی...................................................................................................65

  2-11- نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی ........................................................................71

  2-12-  تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی...............................................................73

  2-13- شهر پایدار و شهر پرتراکم.....................................................................................................76

  2-14- شهر فشرده و کیفیت زندگی .................................................................................................77

  2-15- کیفیت زندگی و توسعه پایدار................................................................................................78

  خلاصه مباحث فصل دوم...................................................................................................................82

  فصل سوم..........................................................................................................................................84

  مقدمه .................................................................................................................................................85

  3-1- جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندران .....................................................85

  3-2- موقعیت سیاسی ،جغرافیایی وریاضی شهر ساری .....................................................................87

  3-3-  وجه تسمیه شهر ساری............................................................................................................88

  3-4- موقعیت طبیعی شهر ساری ......................................................................................................89

  3-4-1- وضعیت آب و هوای شهرساری ........................................................................................89

  3-4-2- درجه حرارت درشهر ساری ...............................................................................................90

  3-4-3- وضعیت بارندگی درشهر ساری..........................................................................................90

  3-4-4- رطوبت هوای شهر ...........................................................................................................91

  3-4-5- سیستم حرکت آبهای سطحی (باران)و موقعیت مسیل ها در شهر........................................92

  3-4-6- نحوه دفع آبهای سطحی( آب باران)در شهر و معایب آن....................................................92

  3-4-7- ساختمان زمین شناسی.......................................................................................................93

  3-4-8- جنس خاک.......................................................................................................................93

  3-4-9- آبهای زیر زمینی...............................................................................................................93

  3-5- شناخت ویژگی‌های جمعیتی /اجتماعی /اقتصادی.................................................................94

  3-5-1- ساختار جمعیتی محدوده مطالعاتی.......................................................................................94

  3-5-1-1- بعد خانوار......................................................................................................................95

  3-5-1-2- نسبت جنسی .................................................................................................................97

  3-5-1-3-گروه سنی ......................................................................................................................98

  3-5-1-4- میزان تولد و وفات در شهر ساری ...............................................................................100

  3-5-1-5-  میزان سواد.................................................................................................................101

  3-5-1-6- تراکم واحدمسکونی وتراکم خانواردرواحد مسکونی....................................................102

  3-5-1-7- بررسی روند مهاجرت شهر ساری................................................................................103

  3-5-1-8- چگونگی پراکنش جمعیت در محدوده مطالعاتی...........................................................105

  3-6- ویژگی‌های وضعیت اقتصادی ساکنان در محدوده مطالعاتی ..................................................106

  3-6-1- جمعیت فعال و غیر فعال ساری........................................................................................106

  3-7- ویژگی کالبدی شهرساری.....................................................................................................107

  3-8- تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری...........................................................................110

  خلاصه مباحث فصل سوم ............................................................................................................114

  فصل چهارم..................................................................................................................................115

  مقدمه............................................................................................................................................116

  4-1- روش تعیین فرم کالبدی ...................................................................................................117

  4-1-1- شاخص تراکم خالص مسکونی..........................................................................................119

    4-1-2- تراکم خالص جمعیتی (تراکم خالص شهری )   ..............................................................120

  4-1-3-تراکم ناخالص جمعیتی( ناخالص شهری) ...........................................................................120

  4-1-4-اختلاط کاربری ...................................................................................................................121

  4-1-5- تعداد خانوار......................................................................................................................121

  4-1-6- بعد خانوار ........................................................................................................................122

  4-2- شناسایی مشخصات فردی نمونه آماری...................................................................................122

  4-2-1- جنسیت .............................................................................................................................123

  4-2-2- سن سرپرست...................................................................................................................123

  4-2-3-تعداد افرادخانوار................................................................................................................124

  4-2-4-میزان تحصیلات.................................................................................................................125

  4-2-5-سابقه سکونت......................................................................................................................126

  4-2-6-شغل سرپرست...................................................................................................................127

  4-2-7-عمر منزل مسکونی...........................................................................................................128

  4-2-8-نوع منزل ..........................................................................................................................128

  4-2-9-درآمد خانوار .....................................................................................................................129

  4-2-10-تعداد مالکیت اتومبیل........................................................................................................131

  4-2-11-مساحت منزل مسکونی......................................................................................................132

  4-2-12-نوع تصرف ملک...............................................................................................................133

  4-2-13-ساعات امنیت اجتماعی.....................................................................................................134

  4-2-14-عوامل موثر در انتخاب محل سکونت ..............................................................................135

  4-2-15-درخواست ساکنین محله...................................................................................................136

  4-3- ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی شهر ساری با تاکید برفرم فشرده و پراکنده.......137

  4-3-1- آمار های توصیفی و استنباطی مولفه هاومعرف های کیفیت زندگی کل شهر ساری براساس فرم فشرده و پراکنده وتشریحات مربوط به آن ........................................................................................137

  4-3-1- 1-کیفیت کالبدی................................................................................................................137

  4-3-1-1-2- روشنایی معابر ..........................................................................................................138

  4-3-1-1-3- مراکز آموزشی .........................................................................................................138

  -4-3-1-1 -4-وضعیت ایستگاه های حمل و نقل عمومی به لحاظ وجود نیمکت و سقف ورواق....139

  4-3-1-1-5-تعداد پارک های شهری وکیفیت تاسیسات و تجهیزات آن..........................................139

  4-3-1-2-کیفیت اجتماعی ............................................................................................................139

  4-3-1-2-1-وضعیت پارکها از لحاظ امکانات  و تجهیزات مناسب برای معلولان و سالخوردگان.......139

  4-3-1-2-2- جرم وبزهکاری اجتماعی............................................................................................140

  4-3-1-3-کیفیت حمل و نقل...........................................................................................................140

  -4-3-1-3-1-وضعیت پیاده رو های شهرجهت رفت و آمد افراد معلول و سالخورده ......................140

  4-3-1-3-2-وضعیت ترافیک در ساعات خاصی از روز .................................................................142

  4-3-1-3 -3- دسترسی به پارکینگ ................................................................................................142

  4-3-1-3-4-دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی ......................................................................143

  4-3-1-4-کیفیت محیطی..................................................................................................................143

  4-3-1-4-1-آلودگی صوتی ...........................................................................................................144

  -4-3-1-4-2-کیفیت آب آشامیدنی ..................................................................................................144

  -4-3-1-4-3-وضعیت زیرساخت ها جهت هدایت ودفع آب های سطحی........................................145

  -4-3-1-4-4-نحوه جمع آوری و دفع زباله در شهر مورد مطالعه........................................................145

  4-3-1- 5 -کیفیت اقتصادی.............................................................................................................146

  4-3-1-6-کیفیت نگرش...................................................................................................................146

  4-3-1-6-1-آپارتمان و آپارتمان نشینی .........................................................................................146

  4-4نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی شهر ساری براساس آزمون لیکرت..............................................147

  4-5-نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی براساس فرم کالبدی بااستفاده از طیف لیکرت..........................150

  4-5-1-  بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم فشرده  (Compact city)............150

  4-5-2- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم پراکنده  (Urban sprawl)............154

  4-6- بررسی مولفه های کیفیت زندگی به تفکیک محله..............................................................................159

  4-6-1- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله  میرزمانی.................................................................159

  4-6-2- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله ی  قلیچ....................................................................162

  4-6-3- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله صاحب زمان............................................................166

    4-6-4-  بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی برق......................................................................169

  4-6-5- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی ارم..........................................................................173

  4-6-6- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی شهید قاسمی..........................................................176

  خلاصه مباحث فصل چهارم.............................................................................................................179

  فصل پنجم.......................................................................................................................................181

  مقدمه ..............................................................................................................................................182

  5-1- بررسی آزمون فرضیات ونتایج به دست آمده از پژوهش ........................................................182

  5-2-بررسی تکمیلی پژوهش...........................................................................................................200

  5-2-1- بررسی تفاوت محله هادر بعد کالبدی کیفیت زندگی...........................................................200

  5-2-2- بررسی تفاوت محله هادر بعد حمل و نقل کیفیت زندگی.....................................................201

  5-2-3- بررسی تفاوت بین محلات ازبعدکیفیت اجتماعی.................................................................202

  5-2-4- بررسی تفاوت بین محله­ها در بعد محیطی کیفیت زندگی شهری..........................................203

  5-2-5- بررسی تفاوت بین محله­ها در بعد نگرش به محل سکونت ................................................204

  5-2-6- بررسی تفاوت بین محله ای در کیفیت زندگی شهری ..........................................................205

  5-2-7- مقایسه استنباطی کیفیت زندگی شهری برحسب جنسیت.......................................................206

  5-2-8- بررسی ثعداد خانوار در محلات نمونه مورد پژوهش.............................................................207

  5-2-9- بررسی تفاوت بین محلات براساس میزان تحصیلات.............................................................207

  5-2-10- بررسی تفاوت بین محله ها براساس درآمد خانوار...............................................................208

  5-2-11- بررسی تفاوت بین محله ها براساس شغل سرپرست خانوار................................................208

  5-3- نتایج فصل پنجم.......................................................................................................................209

  منابع..................................................................................................................................................213

  نمونه پرسشنامه..................................................................................................................................224

  منبع:

  منابع فارسی

  1-

  2- اسمیت ،دیوید .ام .(1381  )،"رفاه انسانی و عدالت اجتماعی "،(ترجمه حسین حاتمی نژاد و حکمت تاهی اردبیلی )اطلاعات سیاسی- اقتصادی،سال هفدهم ،شماره 186- 185  

  3- اطهاری ،کمال( 1379)؛ به سوی کارآمدی دخالت دولت در بازار زمین شهری ،فصلنامه اقتصاد مسکن ،شماره 30 ،سازمان ملی زمین و مسکن

  4- براند فری، هیلدر( 1383) ؛ طراحی شهری به سوی یک شکل پایدار شهر ، ی ترجمه حسین بحرینی، تهران :شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

  5-براون ،لستر،ترجمه حمیدطراوتی،1386،طراحی شهر های پایدار،نشریه ی جستارهای شهرسازی،شماره ی 21،ص13

  6- پاپلی یزدی، محمد حسین، (1382) فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 4 ، تقسیمات داخل شهر ایران

  7-پور احمد ،احمد ، (1370) ،جغرافیا و ساخت شهر کرمان ،انتشارات دفتر مر کزی جهاد دانشگاهی ،تهران

  8-پورمحمدی، محمدرضا (1386)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

  9- جاجرمی،کاظم وکلته ،ابراهیم(1385) ،سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردی :گنبد قابوس

  10- حمیدی، ملیحه ،سیروس صبری،رضا،حبیبی ،محسن،سلیمی ،جواد ( 1376)استخوان بندی شهر تهران جلد سوم ،ارزیابی انگاره های ساماندهی ،چاپ اول ،انتشارات شهرداری تهران.

  11- حبیبی ،سیدمحسن،(1375) ،از شار تا شهر ، چاپ اول ،انتشارات دانشگاه تهران

  12-حجازی کناری، حسن (1372)، پژوهشی در نامهای باستانی مازندران، مازندران : انتشارات روشنگران.

  13- خادم الحسینی، احمد و منصوریان، حسین و ستاری، محمدحسین(1390) سنجش کیفیت ذهنی زندگی در نواحی شهری(مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ، شماره 3- ص 45 تا  60

  14- خاتم ،اعظم،( 1384  )سنجش ظرفیت جمع پذیری و کیفیت زندگی در تهران ،مطالعات فرادست طرح جامع تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،تهران ،وزارت مسکن و شهرسازی

  15-خلیلی جویباری، تقی (1379)، روند و الگوی توسعه شهر ساری، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران.

  16-ربانی ،رسول ،وحیدا ،فریدون (1381 ) ،جامعه شناسی شهری ،انتشارات سمت ،تهران

  17- رضوانی ،محمد رضا، متکان ،علی اکبر، منصوریان ،حسین،ستاری،محمد حسین، (1388) ،  توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری ،مطالعه موردی شهر نور آباد استان لرستان ،(مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال اول شمار دوم

  18-رهنما، محمد رحیم و عباس زاده ،غلامرضا و.... (1387)، چاپ اول، پژوهشی پیرامون طرح های تفصیلی شهری با تاکید بر کاربری های آموزشی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  19- رهنما محمد رحیم و عباس زاده ،غلامرضا (1387)، چاپ اول، اصول مبانی و مدل های سنجش فرم کالبدی شهر انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  20- رهنمایی،محمد تقی و شاه حسینی، پروانه،(1383)فرآیند برنامه ریزی شهری ایران،انتشارات سمت، تهران

  21- زیاری،کرامت الله (1388)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،چاپ هفتم،انتشارات دانشگاه تهران

  22-سعیدی رضوانی،نوید،(1375)مجله شهرداری ها مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری،وزارت کشور

  23-سعید نیا،احمد ،1383،طراحی فضاهاومبلمان شهری،کتاب سبز راهنمای شهرداری ها،جلد 12،چاپ سوم ص75-89

  24- سیف الدینی، فرانک،( 1381 )، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،چاپ دوم ،دانشگاه شیراز

  25-شکوئی ،حسین ،1387 ، دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ،جلد اول ،انتشارات سمت ، چاپ یازدهم ، تهران

  26- شکویی، حسین،  1382،اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول- انتشارات گیتا شناسی، تهران

  27-  شکویی حسین ،1379 ، اکولوژی اجتماعی شهرها ،انتشارات  جهاد دانشگاهی

  28-شماعی ، علی ،(1389 ) ، نقش الگوهای شهرسازی سنتی در شهرسازی مدرن شهر یزد ، دانشگاه تربیت معلم تهران ،( فصلنامه علمی  پژوهشی شماره اول( www.sid.ir)

  29- شهریاری،محمد ،(1389) پایان نامه با عنوان شناخت ساختار فضایی شهر ساری با تاکید بر الگوهای سفر شهروندان دانشگاه پیام نور مرکز ساری

  30- شیخی، محمد تقی (1380)، جامعه شناسی شهری ،‌شرکت سهامی انتشار.

  31- شیعه، اسماعیل (1381)، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

  32- عباس زادگان، مصطفی و بهمن رستم یزدی (1387)بهره گیری از رشد هوشمندانه در ساماندهی رشدپراکنده شهرها، مجله فناوری و آموزش، سال سوم

  33— عزتی،مرتضی(1376)روش تحقیق در علوم اجتماعی،چاپ اول،موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.

  34-عزیزی ،محمد مهدی ،(1383 ) ، تراکم در شهرسازی،اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری ،دانشگاه تهران، چاپ دوم

  35- علی اکبری،اسماعیل، امینی ،مهدی ،(1389 )، کیفیت زندگی شهری در ایران(1385-1365 ) ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم شماره  36 

  36- عمید۰ حسن- فرهنگ عمید( 1389)

  37-فرجی ملائی ، امین،(1390) پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران(ماهنامه اطلاع رسانی ،آموزشی وپژوهشی شماره 62

     38 - قربانی ،رسول،نوشاد،سمیه ، (1387) ، راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری اصول و راهکارها ، جغرافیا و توسعه – شماره12- پاییز و زمستان

  39- کوکبی ،افشین ، (1389 )، معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری مورد مطالعه :مرکز شهر خرم آباد  ،انتشاردو فصلنامه هویت شهر، سال اول شماره 1

  40- لطفی ، صدیقه ،1388 ، مفهوم کیفیت زندگی شهری: تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی ،سال اول شماره چهارم

  41-لینچ ،کوین (1384)، تئوری شکل شهر ، ترجمه سید حسین بحرینی ، دانشگاه تهران ، چاپ سوم.

  42- ماجدی ،حمید (1378)؛ زمین مسئله اصلی توسعه شهری ،مجله آبادی ،شماره 33، مرکز مطالعات و تحقیقات شهری و معماری ایران .

  43 - مثنوی، محمد رضا,(1382)توسعه پایدار و پارادایم های جدید توسعه شهری؛شهر فشرده و شهر گسترده ،مجله محیط شناسی شماره 31(www.sid.ir)

  44- مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ،1370 :34

  45-مزینی، منوچهر(1372) : مطالعات برای طراحی نظام نوین شهری، انتشارات وزارت کشور، تهران.

  46-مقدس،محمد(1390)،تحلیل نظام توزیع فضایی والگوی مکا نیابی کاربری های شهری با تأکید بر کاربری آموزشی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور( مجله ی شورا ها شماره شصت و دوم شهریور 1390)

  47- موسوی، میرنجف و باقری کشکولی،علی(1391)،ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت،پژوهش و برنامه ریزی شهری تابستان 3(9):97-118.

  48- مهدیزاده، جواد، (1382) ، برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری، مرکز تحقیقات شهر سازی و معماری ایران

  49- وارثی،حمیدرضا،محمدی،جمال،شاهیوندی،احمد(1387)مکان یابی فضای سبزشهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(نمونه موردی :شهرخرم آباد)مجله ی جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای،شماره دهم،صص87 و88

  50- وزارت کشور ،راهنمای جامع مدیریت شهری ،(1387)

  51-ویلیامز کتی، الیزابت برتون و مایک جنکنر (1383)، دستیابی به شکل پایدار شهری؛ شکل پایداری و حمل و نقل (ترجمه : دکتر واراز مرادی مسیحی)، چاپ اول، تهران : انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی.

  52-معاونت آمار و اطلاعات( 1387)، آمارنامه ی استان مازندران، مازندران : انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان مازندران.

  53- مهندسین مشاور طرح و آمایش (1376)، طرح تفصیلی ساری (مطالعات ترافیک)، مازندران : انتشارات سازمان مسکن و شهرسازی.

  54- مهندسین مشاور مازند طرح (1389)، خلاصه گزارش طرح جامع ساری، مازندران : انتشارات سازمان مسکن و شهرسازی استان ، مدیریت شهرسازی و معماری.

  منابع انگلیسی

  1- Abdul Mohit M., Ibrahim M., Razidah Rashid Y., ؛“Assessment of residential satisfaction in newly designed public low-cost housing inKuala Lumpur, Malaysia”; J. Habitat International, 34, pp: 18-27, 2010.

  2- Anas,A,Rhee,H,(2007).When are urban growth boundaries not second-best policies to congestion tolls. Journal of urban Economics,61,263-286.

  3- Appleyard, D. 1981. Livable Street, Berekly :University of California Press.

  4-Auh. S., 2005, An Investigation of the Relationships between Quality of Life and Residential nvironments among Rural Families, A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty in Partial of the Requirements of Degree of Doctor of Philosophy.

  5- Beck ,Abby and Krystyna Stave1, Understanding Urban Quality of Life and Sustainability,School of Environmental and Public Affairs, University of Nevada Las Vegas,4505 Maryland Parkway Box 4030,Las Vegas, NV 89154( 2012).

  6- Breheny M, 1996, ``Centrists, decentrists, and compromisers: views on the future of urban form'',in The Compact City, A Sustainable Urban Form? Eds M Jenks, E Burton, KWilliams (E&F Spon, London) pp 13 - 35

  7- Burns M.(1997),"Urban Development Pressures in Spain", Centre of Land Policy and Valuations (CPSV), Technical University of Catalonia,Barcelona, Spain.

  8- Bwnton-Short,L.M.and.J.R.Short,(2008).Cities&Nature.New York:Routledge.

  9- Canter, D. 1977. The Psychology of place, London : Architectural Press,.Longman, Harlow.

  10- Cato, M. (2010). Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice. London: Earthscan.61-78.

  11- Camagni, R. Capello. R. 8 Nijkamp,p,1998T Towards Sustainable City Policy: an Economy en vironment technology nexus, Ecological Economicx,24.

  12-Kamp Irene Van, Leidelmeijer Kees, Marsman Gooitske and Hollander Augustinus de, 2003,Urban Environmental Quality and Human Well-being towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts, a Literature Stud. Landscape and Urban  Planning 65(2003) 5-18.

  13- Campbell, S. (1996). Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of Sustainable Development. ournal of the American Planning Association, 62(3): 296-312

  14- Dahlgaard-Park, S.M. & Dahlgaard, J.J. (1999), Building a Healthcare Culture for TIQ(Total Involvement in Quality), First National Conference for Quality in Healthcare,Troina, Italy

  15-Das, D.,2008, Urban auality of Life; A  case study of Guwahati, Social Indicators Research,88.-

  16- Environmental Impact Assessment Review 31 (2011) 561–571Improving the effectiveness of planning EIA (PEIA) in China: Integrating planning and assessment during the preparation of Shenzhen's Master Urban Plan Xiuzhen Che a, Alex English b, Jia Lu c, Yongqin David Chen.

  17- Ewing, R., Pendall R., Chen D. (2002) “Measuring Sprawl and its Impact” Vol. 1 (Technical Report).Smart Growth America, Washington D C. http://www.smartgrowthamerica.org.

  18- Frenkel, A., Ashkenazi, M. (2008) A “Measuring Urban Sprawl: How can we Deal With it?”,Environment and Planning B: Planning and Design 35, 56-79.

  19- Fulton W. (1996) The New Urbanism, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge.

  20 - R. Epley, Donald and Menon, Mohan. 2008, A Method of Assembling Cross-sectional Indicators into a Community Quality of Life, Social Indicators Research, NO. 88.

  21-Foo ,Tuan,Seik (2000), subjective assessment of urban quality of life in Singapore (1997-1998), Habitat International, 24(1)

  22-Gordon P, Richardson H W, 1997, ``Are compact cities a desirable planning goal?'' Journal of the American Planning Association 63 95 ^ 106

  23- Hancock.T, Labonte,R, Edwards,R (1999). "Indicators that count Measuring Population healch at the Community Level". Canadian  Journal of Public Health, 20:22-26

  24-Haller,w.Karlenp.,1999.Raum plan ungs-,bau-und Um Weltrecht.Band I:Grund-legen,Raum plan ungsrecht,Baurecht.schulthess(Eds.),Zurieh.

  25- Hadly, C.C(2000):"Urban Sprawl: Indicators, Causes, and Solutions",

  )www.city.bloomington(. in.us/planning/env/ec/index.html.

  26- Improving the effectiveness of planning EIA (PEIA) in China: Integrating planning and assessment during the preparation of Shenzhen's Master Urban Plan Xiuzhen Che a, Alex English b, Jia Lu c, Yongqin David Chen Environmental Impact Assessment Review 31 (2011) 561–571

  27- Jacksonville Community Council Inc, JCCI (1997), Quality of Life in Jacksonville: Indicator for progress, JCCI.

  28-Kamp, I, K. Van, Leidelmeijer,K., Marsman, G. and deHollander, A, 2003, Urban environmental quality and Human Wellbeing: Towards a conceptual Framework And demarcation of concepts: a literature study Land cape and Urban Planing, 65 (1-2)

    29-Pafrey,Eric.(2002),Stop sprawl,sierra club,(www.sierra club.org).

  30- Policy, Washington, DC. Galster, G., Hanson, R., Wolman, H., Coleman, S. and Freihage, J. (2001)“Wrestling Sprawl to the Grund: Defining and Measuring an Elusive Concept”, Housing Policy Debate, 12(4), 681-71.

  31-  Kordzanganeh, J., 2006, Study of Health Related Quality of Life in Aged People Who Were 60 or More, (A Case Study in Ramhormoz City). A Thesis Presented for the Master of Science Degree, By supervisor Dr. Mohammad Mirzaie, University of Tehran Facility of Social Since.

  32-Shu-Lihuang, SZU-Huawang, William W. Budd 2008,Sprawl in Taipei's Peri-Urban Zone: Responses to spatial Planning and implications for adapting global environmental change land spase and Urban planning 90 (2009) 20- 32 (www.elsevier.com)

  33-Lang J1987. Creating architectural theory: The role of the behavioral sciences in environmental designWokingham:Van , London : Nostrand Reinhold.

  34- Lee, Y.-J., 2008, Subjective quality of life measurement in Taipei, Building and Environment, 43(7).

  35- Levett, R. Sustainability Indicators E Integrating quality of life and environmental protection.ournal of the Royal Statistical Society.Series A: Statistics in Society, 161(3), 291-302.

  36-litman,Todd.(2005),"Evaluating Criticism Of Smart Growth",Vitoria transport policy 33-Lungo, M (2001): "Urban Sprawl and Land Regulation in Latin America", LandLines, Vo1.13,No.2.

  37- Massam, B.H. (2002), Quality of life: public Planing and Private living. Progress in Planing, 58:141-221.

  38-McCrea, R., Shyy, T., Stimson, R. (2006).What is the Strength of the Link Between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life?. Applied Research in Quality of Life, 1: 79–96

  39 - McGranahan, G., Marcotullio, P., Bai, X., Balk,D., Braga, T., Douglas, I., Elmpvist, T., Rees, W.,Satterthwaite, J., Zlotnik, H. (2005). Urban Systems. In Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends, Volume 1. (chap. 267). Retrieved March 1, 2011, from http://www.maweb.org/en/Condition.aspx.

  40-Newa-check, P.W. and Taylor, W.R. (1992) Childhood chronic illness: Prevalence, severity, and impact. American Journal of Public Health, 82, 364-371. doi:10.2105/AJPH.82.3.364

  41- Ojima, D , Moran, E, MC Connell, W, Smith, M,S Laumann, G. Morais, J. etal, 2005- Global land project- science plan and Implementation Strategi. IGBP Reportno. 53/ IHDP Report no . IGBP , Stockholm, Sweden.

  42- Ontario Social Development Council, 1997 ( www. Gdrc.org/uem/qol-difine)

  43-Pafrey,Eric.(2002),Stop sprawl, sierra club,(www.sirraclub.org).

  44- Pacione, M., 2003, Urban environmental quality and human wellbeinga social geographical perspective, Landscape and Urban Planning, 65(1-2).

  45 - Santos, L.D., Martins, I. (2007).Monitoring Urban Quality of Life: The Porto Experience. Social Indicators Research, 80: 411-425

  46 - Schyns, Peggy and Jeroen Boelhouwer (2004), Measuring Quality Of Life in Amsredam from the viewpoint of participation, The Amsterdam bureau for Research an statistics/ Social and Cultural Planning Office .

  47-Talen, E. (1996), The Social Equity of Urban Service Distribution: An Exploration of Park Access in Pueblo, CO and Macon, GA. Research Paper, No. 9610, Regional Research Institute,West Virginia University.

  48- Taylor, P., Morin, R., Parker, K., Cohn, D., Wang, W. (2009). For Nearly Half of America, Grass isGreener Somewhere Else. Pew Research Center. Retrieved From http://pewsocialtrends.org/files/2011/04/Community-Satisfaction-POSTED-updated.pdf

  49- Torrens PM, Alberti M. (2000) Measuring Sprawl, Center for Advanced Spatial Analysis, Working  Paper Series, paper 27, London: University College, Presented to the Association of Collegiate Schools of Planning Conference, Atlanta, GA, www.casa.ucl.ac.uk

  50-Tsou, Ko-Wan,Yu-Ting Hung , and Yao-Lin Chang.(2005), An accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities, Cities, Vol.22 No.6,pp:424–435.

  51-Ventegots, M., Jovvj. N., 2003, Quality of Life Theory: An Integrative Theory of the Global Quality of Life Concept, The Scientific World Journal, 3:1030-1040.

  52-VTPI(2005).On line DM Encyclopedia,Victoria Transport Policy Institute.(www.vtpi.org).       

  53- Woodwell, J. (1998). A simulation model to illustrate feedbacks among resource consumption, production, and factors of production in ecological-economic systems. Ecological Modeling. 112: 227-247.

  54- World Commission on Economic Development. (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.(WCED)

  51-www.elsevier.com. 

  .


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری), مقاله در مورد پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری), پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری), تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری), پروژه درباره پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری), رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ساری)

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A) چکیده کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایتمندی فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها، از ابعاد مختلف زندگی است. کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است . این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است.نواحی شهری مراکز اصلی رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر کشوری هستند و خود را به عنوان جذاب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده رساله/پایان نامه: روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: پایداری سیستم‌ های حمل و نقل پایدار انحصاراً در ایجاد آن‌ها خلاصه نمی‌شود فضاهای منتج از این سیستم‌ها از خلل ارزیابی میزان کارایی سیستم‌های فوق که امکان حضور، جابجایی و دسترسی را در آن‌ها فراهم می‌کند، نیز حائز اهمیت است. بدین منظور در پژوهش حاضر احداث و بهره‌برداری از پیاده‌راه بازار تهران واقع در ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری چکیده بحران‌های شهری جزء لاینفک بحث مدیریت شهری است و این موضوع در کلان‌ شهر ها شکل بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، با توجه به جمعیت زیاد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سیرجان، وقوع یک زلزله بزرگ یا سایر بلایای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین لازم است که به طور جدی به ...

پایانامه کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری فصل اول طرح تحقیق مقدمه هدف از ارایه این فصل ، طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق، ارائه فرضیه و تعیین اهداف تحقیق است که متعاقب آن ادبیات موضوع و روش انجام تحقیق مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت مشکلات پیش روی تحقیق عنوان می‌گردد. این فصل، در حقیقت، هدایت و جهت گیری پایان نامه را تا نتیجه گیری بعهده دارد. 1-1- طرح مسأله و ضرورت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چکیده بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده و کیفیت محیط شهری، به یکی از دغدغه­های نوین نهادهای مدیریت و برنامه­ریزی شهری تبدیل شده است. با این تعابیر، این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای انسانی گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده در گذشته های نه چندان دور فضای ورودی شهر به مثابه اولین فضای شهری، نخستین تصویری از شهر بود که در ذهن مسافران شکل می گرفت. لذا این فضاها نه تنها از کیفیات فضایی بالایی بر خوردار بودند بلکه جزء ویژگی های شاخص شهرها بودند. امروزه با گسترش شهرها و ظهور وسایل نقلیه، ورودی شهرها به فضایی بی ...

ثبت سفارش