پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

word 2 MB 29754 87
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۱,۳۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

  چکیده

  این تحقیق در صدد بود تا به چند سئوال مهم در موضوع استانداردهای جدید بین المللی نقدینگی پاسخ هایی را ارائه دهد. اولاً در حالی که نسبت های ریسک نقدینگی جدید روش شناسی های اضافی نسبت پوششی و خالص دارایی های نقدی را می سازد، اجزا و مفروضاتی را فراهم می آورد که آنها بطور کلی مورد آزمون قرار نگرفته اند. ثانیاً، از آنجا که پژوهش های نظری اخیر دیدگاه های مهمی را در چگونگی دلایل ریسک نقدینگی و یا تشدید بحران مالی مطرح می کنند مطالعات تجربی، پیوند بین درماندگی های بانکی و ریسک نقدینگی را مورد آزمون قرار داده اند. بنابراین این تحقیق ارتباط بین درماندگی های بانک ها و معیارهای جدید و نوع سوم ریسک نقدینگی را مورد آزمون قرار داد. برای این کار از بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر بانک ها 30بانک طی 10سال (300مشاهده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، ضریب متغیر توضیحی نسبت پوششی نقدینگی مثبت و رابطه آن با درماندگی های مالی بانکی معنی‎دار است. بنابراین فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی‎دار بین نسبت پوششی نقدینگی مثبت و درماندگی های مالی بانکی پذیرفته می‎شود. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح نقدینگی بانک ها احتمال ورشگستگی نیز افزایش می یابد. در آزمون فرضیه فرعی دوم ضریب متغیر توضیحی وجوه پایدار منفی و رابطه آن با درماندگی های مالی بانکی معنی‎دار است. بنابراین فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی‎دار بین وجوه پایدار و درماندگی های مالی بانکی پذیرفته می‎شود. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح وجوه پایدار بانک ها احتمال ورشگستگی کاهش می یابد.

   

  کلید واژه ها: نسبت پوشش نقدینگی، درماندگی بانکی، ریسک نقدینگی،  اوراق بهادار.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

             

   

             

   

   

   

                     

   

                       فصل اول

  کلیات تحقیق


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1- مقدمه

  در دنیای معاصر، بانک‌ها نقش قابل ملاحظه ای را در رشد توسعه نظام های اقتصادی و همچنین در مبادلات اقتصادی بر عهده دارند. چرا که امروزه رشد اقتصادی،افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه­گذاری­ها که در حقیقت از طریق جمع­آوری سپرده­ها و پس اندازهای مردم از طریق شبکه بانکی صورت می­گیرد،انجام می شود.

  عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه، پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده­اند ولی توسعه و پیشرفتهای اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته­اند.(ریموندپی، 1986،ص 7).

   پس از انقلاب اسلامی با حذف بانک­های خصوصی، همه گروه­های بانکی زیر نظر دولت اداره می‌شدند، ولی کم و بیش در فعالیت­های بانکی با یکدیگر به رقابت پرداخته­اند. امروزه به جز رقابت بین گروه­های بانکی دولتی،وجود و ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده تا در سیستم بانکی کشور بازار انحصاری سالهای اولیه انقلاب از بین برود و بانک‌ها در یک فضای رقابتی کامل قرار گیرند.(ریموندپی، 1986،ص 7).

  وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.

  مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند.  سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد. ریسک نقدینگی خطرات ناشی از کمبود نقدینگی در یک بازه زمانی پیش  رو  را شامل می شود.(پناهیان،1382،ص 51).

    اگر چه مدیریت ریسک به عنوان یکی از تخصصی ترین حوزه های فعالیت های داخلی نهاد مالی شناخته شده است؛ اما اغلب، تا وقوع بحرانی جدی و یا در بهترین حالت تا مشاهده علائم هشدار دهنده پیش از وقوع بحران، به طور جدی به آن پرداخته نمی شود. از آنجا که دلیل اصلی گرفتاری بانک های سراسر جهان در بحران اخیر را می توان در مدیریت و رهبری نامحتاطانه و بیش از اندازه بلندپروازانه آنها جستجو کرد؛ بحث مدیریت ریسک طی بحران اخیر، مجدداً از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.

  1-2- بیان مساله

  تعداد و شدت درماندگی های نقدینگی در طی بحران مالی 2007 – 2009 وضع کنندگان قوانین را برآن داشت تا با تأکید براهمیت مدیریت ریسک نقدینگی در دسامبر سال 2010 چارچوب استانداردهای نقدینگی را با پیشنهاد دو استاندارد جدید ریسک نقدینگی تقویت کنند. یکی ازاین استانداردها،استاندارد نسبت پوششی نقدینگی (LCR) است که بانکها را ملزم می کند تا برای بقاء خود تحت سناریوی فشار در طی یک ماه دارایی های نقدی با کیفیت تری به مقدار کافی داشته باشند. در حالیکه در استاندارد دوم نسبت خالص وجوه پایدار مورد تأکید است مواردی که از آن استنتاج می شود آن است که بانک ها فعالیت های خود را بر مبنای منابع پایدارتر وجوه دارای پشتوانه مالی انجام دهند. این تحقیق در صدد است به چند سوال مهم در موضوع استانداردهای جدید بین المللی نقدینگی پاسخ هایی را ارائه دهد. اولاً در حالی که نسبت های ریسک نقدینگی جدید روش شناسی های اضافی نسبت پوششی و خالص دارایی های نقدی را می سازد، اجزا و مفروضاتی را فراهم می آورد که آنها بطور کلی مورد آزمون قرار نگرفته اند. بنابراین، شواهد تجربی به تأیید اینکه آیا نسبت های جدید شاخص های بهتری برای ریسک نقدینگی بانک نسبت به سایر معیارهای ریسک نقدینگی اضافی از قبیل نسبت جاری، نسبت اوراق مشارکت دولتی و نسبت سپرده‌های واسطه ای فراهم می آورد. ثانیاً، از آنجا که پژوهش های نظری اخیر دیدگاه های مهمی را در چگونگی دلایل ریسک نقدینگی و یا تشدید بحران مالی مطرح می کنند مطالعات تجربی، پیوند بین درماندگی های بانکی و ریسک نقدینگی را مورد آزمون قرار داده اند. بنابراین این تحقیق درصدد است تا ارتباط بین درماندگی های بانک ها و معیارهای جدید و نوع سوم ریسک نقدینگی را مورد آزمون قرار دهند.

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

  در دنیای معاصر، بانک‌ها نقش قابل ملاحظه­ای را در رشد توسعه نظام­های اقتصادی و همچنین در مبادلات اقتصادی بر عهده دارند. چرا که امروزه رشد اقتصادی،افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه­گذاری­ها که در حقیقت از طریق جمع­آوری سپرده­ها و پس اندازهای مردم از طریق شبکه­بانکی صورت می­گیرد،انجام می شود.

  عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه، پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده­اند ولی توسعه و پیشرفت­های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته­اند.(پناهیان،1382،ص 42)

  بانک‌های خصوصی در کشور در حال بزرگ شدن هستند و با بزرگ شدن بانک بحث کنترل در زمینه های مختلف از جمله ریسک اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که روند حرکت بانک در آینده، مشکلات احتمالی و راه حل های ممکن برای رفع آنها شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرند. در این راستا، و به منظور شناسائی مشکلات مرتبط با  درماندگی مالی و ورشکستگی از منظر  ریسک نقدینگی، به برسی و شناسایی را ه حل های ممکن در این ارتباط پرداخته می شود.(زارعی، 1384).

   

   

  1-4-اهداف تحقیق

  هدف اصلی

  تعیین ارتباط بین درماندگی های مالی بانکی و نسبت های نقدینگی جدید بازل.

  اهداف فرعی

  تعیین ارتباط بین درماندگی های مالی بانکی و نسبت پوششی نقدینگی.

  تعیین ارتباط بین درماندگی های مالی بانکی و نسبت خالص وجوه پایدار.

  1-5-سؤالات و فرضیه‏های تحقیق

  استانداردهای جدید نقدینگی با درماندگی های بانکی رابطه دارد؟

  استاندارد نسبت پوششی نقدینگی با درماندگی های بانکی رابطه دارد ؟

  استاندارد نسبت خالص وجوه پایدار با درماندگی های بانکی رابطه دارد ؟

  1-6-فرضیه های تحقیق

  با توجه به تبیین مسأله فرضیه های زیر تدوین گردید:

  بین درماندگی های مالی بانکی و ریسک نقدینگی رابطه معناداری وجود دارد.

  بین درماندگی های مالی بانکی و نسبت پوششی نقدینگی رابطه معناداری وجود دارد.

  بین درماندگی های مالی بانکی و نسبت خالص وجوه پایدار رابطه معناداری وجود دارد.

  1-7- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

  پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی بر اساس داده های موجود در بازار سرمایه تهران می باشد. در تحقیقات رگرسیون چندگانه، هدف پیدا کردن متغیرهای مستقلی است که تغییرات متغیر وابسته را چه به تنهایی و چه مشترکاً پیش بینی کنند (بازرگان و حجازی، 1384).

  در پژوهش حاضر برای تحلیل مدل از مجموعه داده‏های ترکیبی استفاده خواهد شد. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرند. در تجزیه و تحلیل داده‏های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات برای گسترش تکنیک‏های تخمین و نتایج قابل تحلیل فراهم می‏گردد. در بسیاری موارد، پژوهشگران می‏توانند از داده‏های ترکیبی برای مواردی که نمی‏توان به صورت فقط سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد، بهره بگیرند. نوع آزمون آماری رگرسیون می باشد و برای آزمون هر فرضیه از آزمون‏ های همبستگی خط رگرسیون توسط نرم افزار SPSS و ضریب تعیین استفاده خواهد شد.

  برای آزمون رابطه بین درماندگی های بانکی و معیارهای نقدینگی بازل (نوع سوم) مدل رگرسیون چندمتغیره بشرح زیر ارائه می شود. لازم به ذکر است مدل مذکور از مقاله بیس (آمیهود و مندلسون[1]، 1980؛ هو و استول[2]، 1981) مرتبط با این موضوع مستخرج شده است:

   

  در این تحقیق متغیر وابسته درماندگی مالی بانکهای کشور می باشد. برای سنجش و اندازه گیری این معیار از مدل پیش بینی ورشکستگی مالی چاریتو و همکاران (2007) که بر مبنای روش لاجیت است، به شرح زیر استفاده می کنیم:

  و

   

   

  در اینجا، TL کل بدهی ها، TA، کل دارائی ها، EBIT، سود عملیاتی و CFO جریانهای نقدی عملیاتی می باشد.

   : کل دارایی های بانک را نشان می دهد.

   : کل سرمایه عادی بانک می باشد.

   : کل فوق العاده زیانهای اجاره و تسهیلات بانک می باشد.

   : نسبت بازده دارائی ها می باشد.

   : نرخ تنزیل بازار را نشان می دهد.

   : ارزش دفتری سهام بانک را نشان می دهد.

   : این متغیر درآمد بهره اوراق بهادار ر نشان می دهد که از حاصلضرب مبلغ اوراق بهادار به نرخ بهره آنان بدست می آید.

  این متغیر درآمد بهره وام و تسهیلات بانکی را نشان می دهد که از حاصلضرب مبالغ وام به بازده های آنان بدست می آید.

   : هزینه بهره بانک را نشان می دهد.

   : خالص درآمدهای غیربهره را نشان می دهد.

   : این متغیر نشان دهنده دارایی های غیر اجرایی می باشد.

   : شاخص قیمت مسکن می باشد.

   : نرخ سالانه بیکاری کشور را نشان می دهد.

   : این متغیر ریسک نقدینگی بازار را نشان می دهد.

   : از حاصل تقسیم داراییهای نقدی قابل تبدیل سریع به نقد (سی روزه) به خالص جریانهای خروجی نقدی می باشد.

   : از حاصل تقسیم میزان قابل دسترس وجوه پایدار به میزان موردنیاز وجوه پایدار بدست می‌آید.

  1-7-1- تعریف واژگان و اصطلاحات متغیرهای تحقیق

  تعریف درماندگی مالی

  1-فرهنگ لغت اکسفورد:واژه پریشانی،دردوانوه،فقدان منابع پولی وتنگدستی

  2-تعریف گوردن:کاهش قدرت سودآوری شرکت که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره واصل بدهی راافزایش می دهد.

  3-ویتاکر:وضعیتی ست که درآن جریان های نقدی شرکت ازمجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلندمدت کمتراست

  4- ازنقطه نظر اقتصادی،درماندگی مالی رامی توان به زیان ده بودن شرکت تعبیرکرد که دراین حالت دچار عدم موفقیت شده است ونرخ بازدهی شرکت کمترازنرخ هزینه سرمایه است.

  5-حالت دیگردرماندگی مالی زمانی رخ میدهد که شرکت موفق به رعایت کردن 1یا تعداد بیشتری ازبندهای مربوط به بدهی،مانند نگه داشتن نسبت جاری براساس قراردادنباشدکه به این حالت نکول تکنیکی گویند.

  6-حالت دیگر درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که جریان های نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل وفرع بدهی کافی نباشد واین زمانی ست که ارزش ویژه شرکت عددمنفی شود.

   

  تعریف اصطلاح بازل

  پس از تحولات و رخدادهای مهم اقتصادی در سه دهه آخر قرن بیستم و تغییرات سریع تکنولوژی و اهمیت صنعت بانکداری در پیشرفت اقتصادی کشورها، بانک تسویه حساب‌های بین المللی در سال 1974 کمیته‌ای را برای بررسی مسائل بانکی به نام کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision)  بنیاد نهاد. کمیته مذکور در سال 1988 اولین نسخه بحث حداقل کفایت سرمایه را با نام دستورالعمل و ساختار بازل 1 به دنیای بانکداری معرفی کرد. در بازل 1 مباحث مربوط به ریسک اعتباری و پس از اصلاحیه سال 1996 بحث ریسک بازار به میان آورده شده است. در سال 2004 نسخه اولیه بازل 2 از سوی کمیته بازل که نوع تکامل یافته‌ای از راهکارهای اولیه بود، به دنیای بانکداری  معرفی شد.

   

  [1] - Amihud, and Mendelson

  [2] - Ho and Stoll

  Information on the impact of Basel III liquidity risk measures

   

   

  Abstract

   

  The net stable funding ratio while the standard is emphasized in cases where it can be deduced that Bank funds its activities with more stable sources of funding do. This study sought to answer a few questions about the most important issue new standards that will provide international liquidity. First, while the relative risk of new liquidity coverage ratio and net assets of additional methodology makes cash, provide details and assumptions that they generally have not been evaluated. Secondly, the recent theoretical study has important perspectives on the causes of the financial crisis suggests that liquidity risk and aggravation of experimental studies, the link between bank distress and liquidity risk are examined. Therefore, the study of the relationship between banks and new measures of distress and the Type III test of liquidity risk. It's listed securities for banks and other banks 30 banks 10 years (300 views) were examined. The results showed that the coefficient of the explanatory variable and its relationship to positive cash flow coverage ratio of the bank's financial distress is confidence level. Thus the first hypothesis that there is a positive and significant relationship between liquidity coverage ratio of the bank's financial distress will be accepted at the significance, it means that the level of bank liquidity increases the likelihood Vrshgstgy. The second sub-hypothesis testing explanatory variable coefficient is negative and its relationship to sustainable aspects of the Bank's financial distress. Thus, the hypothesis that there is a significant relationship between sustainable aspects of bank financial distress will be accepted. Simply means that banks with higher levels of sustainable funding Vrshgstgy likely to be reduced.

   

  Keywords: Liquidity coverage ratio, bank distress, liquidity risk, securities.

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

  چکیده 1

   

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه 2

  1-2- بیان مساله 3

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

  1-4-اهداف تحقیق. 4

  1-5-سؤالات و فرضیه‏های تحقیق. 4

  1-6-فرضیه های تحقیق. 4

  1-7- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 4

  1-7-1) تعریف واژگان و اصطلاحات متغیرهای تحقیق. 6

  1-8- قلمرو موضوعی تحقیق. 7

  1-8-1- قلمرو زمانی تحقیق. 7

  1-8-2-  قلمرو مکانی تحقیق. 7

  1-9-ساختار کلی تحقیق. 7

   

  فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه: 8

  2-2- کمیته نظارت جهانی بال 9

  2-3- ریسک و مفاهیم مربوط به آن. 12

  2-3-1- ظهور بحث ریسکهای بانکی. 13

  2-3-2- انواع ریسک در صنعت بانکداری. 13

  2-3-2-1- ریسک‌های برون سازمانی. 13

  2-3-2-2- ریسک‌های درون سازمانی. 15

  2-2-3- ویژگی های داریی‌های نقد شونده در بانک‌ها 23

  2-2-4- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل. 24

  2-2-5- ابزار‌های مدیریت نقدینگی در بانکداری سنّتی. 26

  2-3- درماندگی. 28

  2-3-1- تعریف ورشکستگی و مفاهیم مرتبط با آن. 28

  2-3-2- بررسی قانون ورشکستگی ایران. 29

  2-3-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 32

  2-3-4- دلایل ورشکستگی. 33

  2-3-4-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 33

  2-3-4-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 36

  2-3-5- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی. 36

  2-3-5-1- مراحل ورشکستگی. 36

  2-3-5-2- روش های پیش بینی ورشکستگی. 37

  2-3-5-2- انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 43

  2-3-5-2-أ-مدل ویلیام بیور. 44

  2-3-5-2-ب-مدل آلتمن. 44

  2-3-5-2-ج- مدل اسپرینگیت.. 45

  2-3-5-2-د-  مدل اوهلسون. 45

  2-3-5-2-ه- مدل فولمر. 46

  2-3-5-2-و-مدل زمیجوسکی. 46

  2-3-5-2-ز-مدل سی اسکوار. 47

  2-3-6- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها 47

  2-4- پیشینه تحقیق. 49

  2-4-1- مطالعات  خارجی. 49

  2-4-2-  تحقیقات داخلی. 52

   

  فصل سوم:روش شناسی

  3-1- مقدمه 55

  3-2- فرضیه‌های تحقیق. 56

  3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری. 56

  3-4-روش پژوهش.. 57

  3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 57

  3-4-1-1 قلمرو زمانی تحقیق. 57

  3-4-1-2- قلمرو مکانی تحقیق. 57

  3-5- گردآوری داده‌ها 57

  3-6- جامعه آماری. 57

  3-7- نحوه ی انتخاب نمونه آماری. 58

  3-8- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها 59

  3-8-1- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 61

  3-9- خلاصه فصل. 61

   

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه 63

  4-2- توصیف نمونه های آماری. 64

  4-3- پیش فرض های رگرسیون. 64

  4-3-1- آزمون نرمال بودن دادها 64

  4-3-2- همسانی واریانس‌ها 67

  4-3-3-استقلال مشاهدات.. 67

  4-3-4- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون. 67

  4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 67

  4-5- خلاصه‌ فصل. 70

   

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه 72

  5-2- خلاصه تحقیق و مقایسه آن با سایر تحقیقات مشابه 72

  5-2-1- خلاصه ادبیات نظری تحقیق. 72

  5-2-2- خلاصه آزمون فرضیات تحقیق. 73

  5-3- نتایج تحقیق. 74

  5-4- محدودیت های تحقیق. 76

  5-5- پیشنهادات.. 77

  5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق. 77

  5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 77

  منابع و ماخذ 78

  پیوست ها 80

  چکیده انگلیسی.................................................................................................. 79

   

  منبع:

  منابع و مآخذ

  ایرانژاد پاریزی م. 1385. روش های تحقیق در علوم اجتماعی. چاپ سوم. تهران: انتشارات مدیران.

  ایروانی م. 1388. بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی. نشریه مدیریت بازرگانی، 2: 46-33.

  بختیاری ح. 1385. روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانک‌ها  حسابرس، شماره 34 ص 86-94

  حجازی ر، انواری رستمی ع، مقدسی م. 1387. تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد کارایی شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA). مجله مدیریت، 1: 56-41.

  خاکی غ. 1376. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‏نویسی. چاپ اول. تهران: کانون انتشاراتی درایت.

  خوش سیما ر، شهیکی تاش م. 1391. تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 4: 16-11.

  سرمد ز، بازرگان ع، حجازی ا. 1380. روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ پنجم. تهران: انتشارات آگاه.

  سعیدی ع، آقایی آ.  1388.  پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،56: 78-59.

  سی آرتور و، جی آر-ریچاردام ه. 2003. مدیریت ریسک، ترجمه داور ونوس و حجت اله گودرزی، 1382، تهران: انتشارات نگاه دانش.

  شربت اوغلی ا، عرفانیان ا. 1385. مطالعه تطبیقی و اجرای مدل های اندازه گیری ریسک عملیاتی مصوب کمیته بال در بانک صنعت و معدن  شریف ویژه علوم مهندسی.2: 68-59.

  فرجی ی. 1381. آشنایی با ابزار ها و نهاد های پولی و مالی، موسسه عالی بانکداری ایران.

  فلاح شمسی م، میرفیض م، تهرانی ر. 1384. طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 43: 33-27.

  موسویان ع، کاوه وند م. 1389. مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، 2: 63-35.

   

  Basel Committee on Banking Supervision, 2010a. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.

  Charitou A, Lambertides N, Trigeorgis L. 2007. Managerial discretion in distressed firms. British Accounting Review, 37:323-346.

  Chi U, Chen YC. 2009. The analysis of Taiwanese bank efficiency: Incorporating both external environment risk and internal risk. Economic Modelling. 26:456 -463.

  Daellenbach HG. 1971. A Stochastic Cash Balance Model with TwoSources of Short-Term Funds, International Economic Review, 12: 250-256.

  Emery GW. 1981. Some Empirical Evidence on the Properties of Daily Cash Flow, Financial Management, 10: 21-28.

  Emery GW, Lyons RG. 1991. The Lambda Index: Beyond the Current Ratio, Business Credit, November/December, Pp: 14-15.

  Eppen GD, Fama EF. 1969. Cash Balance and Simple DynamicPortfolio Problems with Proportional Costs, International EconomicReview, 10: 119-133.

  Fanning K, Cogger O. 1994. A Comparative Analysis of Artificial Neural Networks Using Financial Distress prediction, Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 3: 241-252.

  Homonoff R, Mullins Jr. 1975. Cash Management, Lexington, Mass., Lexington Books.

  Ilkenson J, Smith S. 1992. The convexity trap: pitfalls in financing mortgage portfolios and related securities. Economic Review, 5: 14–27.

  Karanu S. 2010. Productivity & Efficiency in the Ghanaian Banking Sector (Using DEA & SFA) Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1714293.

  Maria P, Ioannis E, Tsolas D. 2010. Evaluation of credit risk based on firm performance, European Journal of Operational Research, 201: 873–881.

  Miller MH, Orr D. 1968. The Demand for Money by Firms: Extensions of Analytic Results, Journal of Finance, 23: 735-759.

  Rada, DC, Claudia B, 2007. Bankruptcy Prediction in Norway Applied economic letter.

  Stone BK, Miller T. 1987. Daily Cash Forecasting with Multiplicative Models of Cash Flow patterns, Financial Management.

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل , مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل , پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: در این تحقیق به بررسی رابطه ساختار مالکیت و روشهای تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای اندازه گیری روشهای تامین مالی ازمدل (لین و همکاران، 2013) استفاده شده است. از بین سازوکارهای کنترل تامین مالی مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب ...

بیان مسئله بورس اوراق بهادار عمده ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در کشور است و شناخت این بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن یکی از عوامل مهم تو سعه بازار سرمایه محسوب می گردد. یکی از عناصر مهم این بازار سرمایه گذاران هستند؛سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند آنها در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : حسابداری چکیده رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی است. این مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه­های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از ...

چکیده: این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A) مدیریت دولتی گرایش مالی فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه در زمینه تأمین مالی پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب بانک­ها، به­منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است. نظارت و بهبود عملکرد پس از تأمین مالی باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده شامل بسیاری فرآینددهی و بازخورد است. این فرآیندها در اغلب خروجی های ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش مالی چکیده: پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. توسعه بیمه به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری است. هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث، زیان­های مادی و جانی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : از آنجا که عوامل متعددی وجود دارند که در موفقیت موسسات مالی و خدماتی از جمله بانکها نقش تعیین کننده ای دارند و جذب منابع ، سپرده ها و مشتریان از اصلی ترین و مهمترین مسئله هایی است که یک نظام بانکی با آن مواجه می باشد ، لذا هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان شعب ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي گرايش برنامه‌ ريزي سيستم‌ هاي اقتصادي    بهمن ماه 1393 چکيده: با توجه به اهميت بازارهاي مالي و از

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چک‍یده تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از تعداد محدودی از نسبت های مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان بوده است. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم‌گیرنده بسیار جالب است. در سال های اخیر برای شناسایی چنیین فاکتور هایی، بیشتر از تحلیل‌های سنتی استفاده شده است. ...

ثبت سفارش