پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 2 MB 29755 146
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۸,۹۸۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری

  چکیده :  

    تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه­ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق معنی دار بودن رابطه بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت ها را رد می کند ولی کیفیت حاکمیت شرکتی اثر معناداری برافشای شرکت های مورد مطالعه داشته است.

   

   

  کلمات کلیدی پایان نامه:

  افشا       اندازه شرکت      کیفیت حاکمیت شرکتی     دوگانگی هیات مدیره

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مقدمه

    افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و هدایت شرکت به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع است. از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات می باشد . بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که در آن، اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت مؤثر است. به عبارتی، نقصان اطلاعات باعث افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود(پورحیدی و حسین زاده، 1391).

  در نگاهی کلی،   شفافیت مالی و افشای کامل و منصفانه اطلاعات ، برای کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا ، عامل حیاتی تلقی می شود (حساس یگانه و قمی ، 1385)

   اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود؛‌ 1) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات، 2) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و 3) شفافیت از ابعاد قانون (طاهری، 1389).

   اطلاعات هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد می تواند منجر به اتخاذ تصمیم های صحیح تری در زمینه تخصیص بهینه منابع شود و در نهایت منجر به رسیدن به کارآیی تخصیصی می شود که هدف نهایی بازار سرمایه است(تجویدی، 1387).از اینرو افشای اطلاعات توسط شرکت ها نقش حیاتی را در کارایی بازار سرمایه ایفا می کند.

   شرکت ها افشای اطلاعات را از طریق انتشار صورت های مالی، یادداشت های توضیحی،گزارش هیأت مدیره،و نظایر آن انجام می دهند.  علاوه بر این، برخی از شرکت ها علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردهای مربوط و سایر قوانین و مقررات، به افشای اضافی اطلاعات به صورت اختیاری می پردازند. از اینرو می توان افشای اطلاعات توسط شرکت ها را به دو دسته افشای اجباری و اختیاری تقسیم نمود. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکت ها مطرح است، پیامد های اقتصادی افشای اطلاعات می باشد. افشای اجباری و اختیاری اطلاعات می تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد که از جمله این پیامدها می توان به بهبود نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه شرکت ها و افزایش کاربران و افزایش توان پیش بینی استفاده کننده از اطلاعات اشاره نمودکه این موارد نیز نهایتا منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد. بنابراین شناسایی عواملی که بر سطح افشای شرکت ها موثر است ضروری است و از طرفی ونگ و همکاران(2011) بیان نمودند که با افزایش سطح کیفیت حاکمیت شرکتی شرکت ها میزان افشای شرکت ها افزایش می یابد و همچنین شرکت های  بزرگ سطح افشای بالاتری نسبت به شرکت های کوچک دارند. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب اطلاعات طراحی و اجرا خواهد شد که در ابتدا کلیات تحقیق مطرح خواهد شد ، سپس در فصول بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق،روش تحقیق و نتیجه گیری تشریح خواهد شد.

  بیان مساله

    تشکیل و توسعه شرکت های سهامی، باعث تفکیک مالکیت از مدیریت و پیدایش تضاد منافع بین گروه -های مختلف ذینفع، از قبیل مدیران و سهامداران شده است. به دنبال پیدایش تضاد منافع در شرکت های سهامی، بحث نظریه­ی نمایندگی مطرح می­شود(برتا و بوزالان، 2008)[1]. بر اساس این نظریه، مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است به گونه­ای عمل ­کنند یا تصمیم­هایی را اتخاذ کنند که لزوماً در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران نباشد. بنابراین، باید ساز و کار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران در مقابل تضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت صورتهای مالی و کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده در آن، به عنوان یک راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته است. شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات، همچنین یکی از جنبه های با اهمیت حاکمیت شرکتی و یکی از مهم­­ترین عوامل دستیابی به یک بازار سرمایه کارا است.

   افشای اطلاعات حسابداری که از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده است، حاصل نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می­رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذینفع در قالب گزارش­های درون سازمانی و برون سازمانی می­ باشد. اما از آنجا که یک سیستم حسابداری در محیط حاکم بر شرکت اطلاعات مالی شرکت را تحت عنوان گزارش­های مالی در اختیار ذینفعان قرار می­دهد لذا عوامل محیطی حاکم بر شرکت بر فرآیند مذکور اثر گذار خواهد بود. شرکت­ها در جهت کنترل عوامل محیطی و رسیدن به اهداف اقدام به تدوین یک نظام مطلوب برای هدایت شرکت به سمت اهداف می­نمایند که تحت عنوان حاکمیت شرکتی از آن یاد می­شود. نظام حاکمیت شرکتی اقدام به تنظیم و هدایت عوامل محیطی از جمله روابط میان مدیران و مالکان می­نماید و تحت تئوری نمایندگی به بررسی این موضوع می­پردازد، در همین راستا وجود حاکمیت شرکتی مطلوب یعنی وجود  قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و نظام هایی که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود باعث افزایش سطح افشا توسط شرکت ها می گردد (پارچینی، 1388).

    با توجه با مطالعات انجام شده در این زمینه عوامل انگیزشی که باعث افزایش افشای مطلوب توسط مدیران می­شود عبارتست از:

  افزایش افشای شرکت ممکن است به خاطر عمر شرکت باشد(اوسو اسنا ،1998)[2].

   شرکت­های بزرگ تمایل دارند در سطح جهانی حضور داشته باشند بنابراین ممکن است تمایل زیادی به تهیه اطلاعات بیشتر داشته باشند بنابراین شرکت­های با اندازه بزرگ سطح افشای بیشتری دارند(ایترج و همکاران، 2011).

    تحقیقات زیادی وجود رابطه مثبت بین سودآوری[3] و سطح افشای را بیان کرده­اند مانند:(کرف[4]، 1961)، (بلکویی، 1981 )، (ولیس، 1987 )، (واتس و زیمبرمن، 1986)[5].

  به علت مسئولیت پاسخگویی مدیران و اهداف مالی و تجاری خاص آنها، افشا ضرورت پیدا می­کند(لاتریدز[6]، 2008).

  مدیران ممکن است افشای داوطلبانه و پیش بینی­ها را برای نشان دادن آگاه بودن مدیر نسبت به تغییرات اقتصادی محیط شرکت ارائه کند(حلمی حمامی، 2009 (.

    در سال های اخیر مطالعات بسیار زیادی در زمینه بررسی ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی یا سطوح افشا در گزارش­های سالانه و ویژگی­های شرکت­ها (مانند: انواع حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت­ها، سودآوری و....)انجام شده است. به عنوان مثال، می­توان به مطالعاتی مانند: ثقفی و ملکیان (1377)، کاشانی‌پور و رحمانی (1388)، اوسو اسنا (1998)[7]، کوک (2002)[8]، (ایترج و همکاران، 2011) و... اشاره کرد. بررسی گزارش­های سالانه شرکت­ها نشان می­دهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارش­هایی متفاوت است و تفاوت در افشای شرکت­ها به احتمال زیاد در نتیجه تفکرمدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاح دید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه­گذاری است.

    افزایش افشای مطلوب شرکت ها علاوه برحل مشکلات نمایندگی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده و در نتیجه شفافیت و جلب اعتماد سرمایه­­گذاران را در پی خواهد داشت. در ابعادی وسیعتر آن باعث رونق بازار­های سرمایه می­شود که بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد نمود.

  حال با توجه به مباحث مطرح شده مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر سطح افشای اطلاعات تاثیر دارد؟ میزان تاثیرهریک ازمتغیرها بر کیفیت حاکمیت شرکتی چیست؟ جنبه مجهول آن کدام است؟

    بنابراین برای سنجش هریک از متغیرهای تحقیق و همچنین رسیدن به جواب سوالات تحقیق و آزمون فرضیه ها از مدل برگرفته شده از تحقیق ایتدرج،ونگ و همکاران(2011) با انجام تعدیلات لازم استفاده می شود که در قسمت روش تحقیق به صورت کامل تشریح خواهد شد.

  اهمیت و ضرورت تحقیق

     پدیده جهانی­سازی، رقابت و پیشرفت­های فناوری، شرکت­ها را به سمت بین المللی شدن سوق داده و محیط های تجاری پیچیده و فرصت­های سرمایه­گذاری جدید را به وجود می­آورد که جهت استفاده از این فرصت­ها، سرمایه­گذاران نیازمند اطلاعات کافی درباره شرکت­ها هستند. شرکت­ها علاوه بر رعایت الزامات گزارشگری، با افشای اطلاعات اضافی دیگر، یک نوع مزیت رقابتی برای خود ایجاد می­کنند. با افشای زیاد اطلاعات توسط شرکت، عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و سرمایه­گذاران تا حدود زیادی کاهش می­یابد(وکیلی فرد، 1388). افزایش افشای اطلاعات توسط شرکت­ها علاوه بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی[9] به حل مشکلات  ناشی از نمایندگی[10] منجر می­شود و در نتیجه شفافیت و جلب اعتماد سرمایه­گذاران را در پی خواهد داشت. با انجام تحقیقات در حوزه افشای اطلاعات اهمیت واقعی گزارشگری مالی، توسط شرکت ها بیشتر مشخص می شود و شرکت­ها علاوه بر رعایت الزامات استانداردهای حسابداری، در افشای داوطلبانه اطلاعات اضافی سودمند، البته در قالب چارچوب­های گزارشگری تجاری مورد قبول حرفه، گامی رو به جلو جهت کاهش شکاف اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه­گذاران بردارند که این امر به افزایش رونق بازار های سرمایه منجر می شود و در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد نمود.

  در سال‏های اخیر، حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‏ها­ی اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است. سازمان­های بین­المللی مانند سازمان همکاری و توسعه­ اقتصادی[11], استانداردهای بین­المللی را در این زمینه ارائه می­کنند. آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت سیستم­های حاکمیت شرکتی خود ادامه می­دهند و به سهامداران, روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه می­کنند. این سیستم­ها عمدتاً به روش‏هایی توجه دارند که شرکت­ها با آنها اداره و کنترل می­شوند. افزون بر این، سرمایه­گذاران جزء، سرمایه‏گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه­ بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاه شده­اند.

  به واسطه­ اقبال روزافزون به مسایل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، پژوهش­های دانشگاهی نیز در این زمینه رونق گرفته است. این پژوهش­ها, یافته­ها و معیارهای نوین را در این مورد پدید آورده­ و خواهند آورد. این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) به عنوان سرفصل مستقل در دانشگاه­های کشورهای پیشرو، تدریس می­شود.

  در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. در سال های اخیر, فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدلفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کراسینگ، سان بیم، تایکو، زیراکس, ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بوده و موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران و ذ­ینفعان شده در نتیجه، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین­المللی شده است.

   

  Berta and boozalan- [1]

  Owusu-asna-[2]

  [3] Profitability

  [4] Cerf

  Wats and zimbermen-[5]

  [6]Latridis  

  Owusu-asna -[7]

  kooke-[8]

  [9]Information Asymmetries

  [10] Agency

  OECD -[11]

   

  Abestraet:

  In this paper , we look at many of companies and guality for acception in Tehran borse . in this wag ,all in for mation of companies would registord from 1386 to 1390 years in to the 112 factoreis . in this search we use two different words as fant t just to show our test results and also we use Watson – camera method for self – gathering test . result of this paper show that , many of companies and guality of them are perfect 

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

   

  چکیده  ................................................................................................................................1

                                                                                                     

  فصل اول :   کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه   ...................................................................................................................................................................2

  1-2- بیان مساله   ............................................................................................................................................................3

  1-3 - اهمیت و ضرورت تحقیق  ....................................................................................................................................6

  1-4-  اهداف تحقیق   .....................................................................................................................................................8

  1-5 – سوالات تحقیق   ...................................................................................................................................................9

  1-6- فرضیه تحقیق .........................................................................................................................................................9

  1-7 - روش تحقیق .......................................................................................................................................................10

  1-8 - جامعه آماری و روش نمونه گیری .....................................................................................................................10

  1-9- قلمرو تحقیق ........................................................................................................................................................11

  1-10-روش گردآوری داده ها و اطلاعات.....................................................................................................................12

  1-11-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه­های کلیدی تحقیق ............................................................................................12

  1-12-  ساختار کلی تحقیق ..........................................................................................................................................13

   

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه   ...............................................................................................................................................................16

  2-2-  مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی.....................................................................................................................17

  2-3- مروری بر ادبیات افشا   .....................................................................................................................................39

  2-4-پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................59

  2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج     ..............................................................................................................59

  2-4-2-  تحقیقات انجام شده درایران   ..................................................................................................................56

  2-4- خلاصه فصل   ...............................................................................................................................................68

  فصل سوم : روش تحقیق

  3- 1-  مقدمه ...........................................................................................................................................................72

  3-2- روش شناسی تحقیق   ....................................................................................................................................72

  3-3- جامعه آماری....................................................................................................................................................73

  3-4- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری   ......................................................................................................73

  3-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق    ......................................................................................................................74

  3-6- منامع و روشهای گرد آوری داده ها   .............................................................................................................74

  3-7 – فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................75

  3-8- مدل و متقیر های تحقیق   .............................................................................................................................75

  3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................................................................................77

  3-10-خلاصه فصل.................................................................................................................................................91

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه   .........................................................................................................................................................93

  4-2- آمار توصیفی   ..............................................................................................................................................93

  4-3-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق   ............................................................................................................95

  4-4- آزمون تشخیص پانل   .................................................................................................................................97

  4-5-آزمون اثرات ثابت یا رندم..............................................................................................................................98

  4-5- ناهمسانی واریانس   ................................................................................................................................98

  4-6-آزمون فرضیه ها.........................................................................................................................................99

  4-7- خلاصه فصل............................................................................................................................................106

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

  5-1- مقدمه   ......................................................................................................................................................108

  5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش .................................................................................................108

  5-3- نتایج تحقیق ...............................................................................................................................................90

  5-3-1 برسی فرضیه اول تحقیق...........................................................................................................................90

  5-3-2 برسی فرضیه دوم تحقیق...........................................................................................................................91

  5-3-3-بررسی فرضیه سوم تحقیق.......................................................................................................................91

  5-3-4-بررسی فرضیه چهارم تحقیق....................................................................................................................91

  5-4-محدودیتهای تحقیق.....................................................................................................................................93

  5-5- پیشنهادهای پژوهش....................................................................................................................................93

  5-5-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش   ...............................................................................................93

  5-5-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده   ...................................................................................................93

  منابع و مآخذ :

  الف – منابع فارسی   ..........................................................................................................................................95

  ب – منابع انگلیسی   ...................................................................................................................................... 97

  پیوست ها  و ضمائم :

  پیوست ها و ضمائم. 140

  چکیده انگلیسی.. 151

  منبع:

   

  منابع فارسی

   

  آذر، عادل و منصور مومنی (1381). آمارو کاربردآن در مدیریت. جلد دوم، انتشارات سمت.

  ابراهیمی، سهراب. “بررسی محتوای اطلاعات یاداشت های پیوست صورتهای مالی”.بررسی های   حسابداری وحسابرسی، سال پنجم، شماره های 20 و 21.

  بدری،احمد(1387). مبانی و ضرورت راهبری شرکتی. مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، شرکت بورس اوراق بهادارتهران.

  پورتال کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار . http://www.lib.seo.ir.

  پارچینی، مهدی(1388). “بررسی رابطه بین افشای اختیاری ومدیران غیر موظف”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

  حساس یگانه(1385). حاکمیت شرکتی در ایران. حسابرس. شماره32. صفحه 32-39.

  حسینی و خزایی(1387). حاکمیت شرکتی: حمایت از سهامداران. مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، شرکت بورس اوراق بهادارتهران.

  حافظ نیا، محمدرضا(1380). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سمت.

  خاکی، غلامرضا(1386). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. انتشارات بازتاب.

  دلاور، علی(1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. انتشارات رشد.

  رهنمای رودپوشتی و صالحی(1390). مکاتب و تئوری های حسابداری و مالی. انتشارات دانشگاه آزاد واحئ تهران مرکز.

  ساده، مهدی(1375). روشهای تحقیق. چاپ اول، انتشارات مولف.

  سایتهای سازمان بورس اوراق بهادار ، http://www.seo.ir . بورس اوراق بهادارتهران ،http://www.irbourse.com . http://www.codal.ir .

  شباهنگ، رضا(1383). تئوری حسابداری. جلد اول،  انتشارات سازمان حسابرسی.

  شباهنگ، رضا(1383). تئوری حسابداری. جلد دوم، انتشارات سازمان حسابرسی.

  عرب مازار، محمدو رضا ارزیتون (1387). “ بررسی رابطه ویژگیهای ساختار مالی و عملکرد شرکت ها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  عیوضلوو صادقی(1387). خصوصی سازی و حاکمیت شرکتی. مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی.

  قسیم عثمانی، محمد و احمدرضا عباسی ( 1386). “ بررسی رابطه بین هزینه سرمایه با سطح افشای اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  مومنی،  منصور و علی فعال قیومی(1386). تحلیل داده های آماری با SPSS . انتشارات کتاب نو.

  مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار. http://www.rdis.ir.

  نوری فرد،  ید الله (1377).افشا اطلاعات در گزارشهای مالی . موسسسه حسابرسی تامین اجتماعی.

  نوسیس،  ماریجا(1388).آنالیزآماری با 15SPSS .ترجمه:فتوحی، انتشارات کانون نشر علوم.

  نوفرستی،  محمد(1381). آماردر اقتصاد و بازرگانی. جلد دوم، موسسه خدماتی و فرهنگی رسا.

  نیکوکار،  مسعود(1377). آماروکاربردآن در مدیریت. جلد اول،  انتشارات فرناز.

  نیکومرام، هاشم و فریدون رهنمای رودپوشتی(1388). مبانی مدیریت مالی. جلد اول. انتشارات ترمه.

  نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز .

  نیکومرام، هاشم و فریدون رهنمای رودپوشتی(1388). مبانی مدیریت مالی. جلد اول. انتشارات ترمه.

  هامپتون، هرت وبلاک(1388). تصمیم گیری در مسائل مالی. ترجمه؛حمید رضا وکیلی فرد، انتشارات جنگل.

  هندریکسون و ون بردا(1385). تئوری حسابداری. ترجمه ؛ پارسائیان، جلد دوم، تهران:انتشارات ترمه.

   

  منابع لاتین

  Alsaeed, K. (2006). The association between firm-specific characteristics and disclosure: The case of Saudi Arabia. Journal of American Academy of Business, Cambridge, 7(1), 310−321.

  Aljifri, K. (2008). Annual report disclosure in a developing country: The case of the UEA. Advances in Accounting, 24, 93−100

  Al-Razeen, A., & Karbhari, Y. (2004). Interaction between compulsory and voluntary disclosure in Saudi Arabian corporate annual reports. Managerial Auditing Journal,19(3), 351−360.

  Ahmed, K., & Nicholls, D. (1994). The impact of non-financial company characteristics on mandatory compliance in developing countries: The case of Bangladesh. The International Journal of Accounting, 29(1), 60−77.

  Belkaoui, A., & Kahl, A. (1978). “Corporate Financial Disclosure in Canada”, Research Monograph No. 1 (Vancouver: Canadian Certified General Accountants Association).

  Brown, R. and L. Caylor (2004) Corporate Governance and Firm Performance, Working Paper, Georgia State University.

  Botosan C.A. Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. The Accounting Review 1997; 72(3): 323-349

  Cooke, T. E. (2002). An assessment of voluntary disclosure in the annual reports of Japanese corporations. InternationalJournal of accounting, auditing and Taxation,

  Cadbury Code, the (December 1992) "Report of the committee on Financial Aspects of Corporate Governance" the Code of best Practice, Gee Professional Publishing, London.

  Chow, C. W., & Wong-Boren, A. (1987). Voluntary financial disclosure by Mexican corporation. The Accounting Review, LXII(3), 533−541.

  Clarkson P.M. & Ferguson C, & Hall J. Auditor Conservatism and Voluntary Disclosure: Evidence from the year 2000 Systems Issue. Accounting and Finance 2003; 43: 21-40.

  Chau G.K. & Gray S. J. Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure in Hong Kong and Singapore. The International Journal of Accounting 2002; 37(2): 247-265.

  Cooke, T. E. (2002). An assessment of voluntary disclosure in the annual reports.

  Cheng & Eugene C.M. & Courtenay S.M. Board CompositionRegulatory Regime and Voluntary Disclosure. The International Journal of Accounting 2006; 41(3): 262-289.

  Cerf, A. R. (1961). Corporate reporting and investment decision. Berkeley: University of California Press.

  Devon Trueman, B. (1986). Why do managers voluntarily release earnings forecasts? Journal of Accounting and Economics, 8, 53−71.

  Dal-Ri Murcia، dos Santos.” Determinants of Corporate Voluntary Disclosure in Brazil”.  Universidade de São Paulo . January 2011

  Haiyan Jiang. &Ahsan Habib &Baiding Hub(2010). Ownership concentration, voluntary disclosures and information asymmetry in New Zealand . The British Accounting Review, journal homepage: www.elsevier.com/locate/bar.

  Leung S. & Horwitz B. (2004). Director Ownership&Voluntary Segment Disclosure: HongKong Evidence», http://ssrn.com/ abstract=591401.

  Lang, M., & Lundholm, R. (1993). Cross-sectional determinants of analysts ratings of corporate disclosures. Journal of Accounting Research, 31, 246−271.

  Lang, M., & Lundholm, R. (1996). Corporate disclosure policy and analyst behavior. The Accounting Review, 71, 467−493.

  Leftwich, R. W., Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1981). Voluntary corporate disclosure: The case of interim reporting. Journal of Accounting Research (supplement), 50−77.

   

  Latridis, G. (2008). Accounting disclosure and firms' financial attributes: Evidence from the UK stock market. International Review of Financial Analysis, 17(2), 219−241.

  McKnight, P. J., & Tomkins, C. (1999). Top executive pay in the United Kingdom: A corporate governance dilemma. International Journal of the Economics of Business, 6(2), 223−243

  Mohammed Hossain & Helmi Hammami. Voluntary disclosure in the annual reports of an emerging country: The case of Qatar. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 25 (2009) 255–265.

  Matolcsy S.L.Z., & Chow D. The Association between Board Composition and Different Types of Voluntary Disclosure», European Accounting Review 2007; 16(3): 555-583.

  Mohammed Hossain,Helmi Hammam , Voluntary disclosure in the annual reports of an emerging country: The case of Qatar tDepartment of Accounting and Information Systems, International Journal of Accounting, 26, 174−189.

  Owusu-Ansah, S. (1998). The impact of corporate attributes on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies in Zimbabwe. International Journal of Accounting, 33(5), 605−631.

  OECD ( 1999),(2004 ) OESD Principles of corporate Governance ". OECD , Parice .

  Patelli L. & Prencipe A. The relationship between Voluntary Disclosure and Independent Directors in the Presence of a Dominant Shareholders. Journal of European Accounting Review 2007; 16(1): 5-33.

  Wang, K., Sewon, C., & Claibone, M. C. (2008). Determinants and consequences of voluntary disclosure in an emerging market: Evidence from China. InternationalJournal of accounting, auditing and Taxation, 17(1), 14−3

  Wallace, R. S. O. (1987). Disclosure of accounting Information in developing countries: A case study of Nigeria. , Doctoral Dissertation, University of Exeter.

  Wang, K., Sewon, C., & Claibone, M. C. (2008). Determinants and consequences of voluntary disclosure in an emerging market: Evidence from China. International Journal of accounting, auditing and Taxation, 17(1), 14−30.

  Watts, R.,&Zimmerman, J. (1986): Positive Accounting Theory. Prentice-Hall.

  Ho S.M. Wong K.S. A Study of the Relationship between Corporate Governance Structures and The Extent of Voluntary Disclosure. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 2001; 10(2): 139-156.

  Leung S. & Horwitz B. (2004). Director Ownership&Voluntary Segment Disclosure: HongKong Evidence», http://ssrn.com/ abstract=591401.

  Owusu-Ansah, S. (1998). The impact of corporate attributes on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies in Zimbabwe. International Journal of Accounting, 33(5), 605−631.

   

  Patelli L. & Prencipe A. The relationship between Voluntary Disclosure and Independent Directors in the Presence of a Dominant Shareholders. Journal of European Accounting Review 2007; 16(1): 5-33.

  -Parkinson , J.E(1994) "Corporate Power and Responsibility" , Oxford University Press Oxford   Oxford

  Wallace, R. S. O. (1987). Disclosure of accounting Information in developing countries: A case study of Nigeria. , Doctoral Dissertation, University of Exeter.

  Wang, K., Sewon, C., & Claibone, M. C. (2008). Determinants and consequences of voluntary disclosure in an emerging market: Evidence from China. International Journal of accounting, auditing and Taxation, 17(1), 14−30.

  Watts, R.,&Zimmerman, J. (1986): Positive Accounting Theory. Prentice-Hall

  Tricker,R.I.(1984) "Corporate Governance" : Practices,Procedures and Power in British Companies and Their Boards of directors , Gower Press , Alders hot ,UK .

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش : حسابداری چکیده تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) چکیده در این تحقیق رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود در 57 شرکت ازشرکتهای های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 لغایت پایان 1390 مورد بررسی قرار می گیرد .در تحقیق حاضر، ناپایداری سهام، هیئت مدیریت مشترک و مدیر مستقل را به عنوان "متغیر مستقل" و رتبه افشا و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » چکیده : پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر میزان رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان یک فاکتور موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران می باشد.دوره زمانی تحقیق بین سالهای 88 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته و گرایش: حسابداری چکیده : موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ...

MA پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده ...

ثبت سفارش