پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP

word 797 KB 29771 130
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۶,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

  چکیده

  این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه‌بندی می‌گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان فن می‌باشند که شامل: کارکنان، ممیزین، کارشناسان و کارشناسان ارشد اداره مالیاتی استان ایلام، اساتید دانشگاه با زمینه تخصصی مالی و اقتصادی مسلط به قانون مالیات بر ارزش افزوده و آشنا با سازمان متولی اجرا و فرآیندهای اجرایی آن می‌باشد که در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است و تعداد 100 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و جداول و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون نرمال بودن داده‌ها و معادلات ساختاری) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آموزش مؤدیان مالیاتی بر اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر معناداری دارد. همچنین عوامل مرتبط با شغل و حرفه‌ی مؤدی و عوامل محیطی و فیزیکی بر اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر معناداری دارد.

   

  واژگان کلیدی: آموزش مؤدیان مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، استان ایلام

  1-1          مقدمه

   مالیات به عنوان یک ابزار مهم مالی، دولت را در انجام صحیح وظیفه توزیعی خود یاری می‌دهد و به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع در آمد دولت‌ها بشمار می‌رود که از اعصار گذشته تاکنون با توجه به تحول و تطور وظایف دولت‌ها اهمیت روزافزونی داشته است.

  امروزه دولت‌ها علاوه بر ایفای نقش سنتی خود مبنی بر تأمین امنیت داخلی و خارجی دارای نقش و وظایف عمده‌ای در راستای نیل به رفاه اجتماعی می‌باشند، مالیات‌ها علاوه بر اینکه به عنوان منبع اصلی تأمین مالی نیازهای دولتی هستند، به عنوان ابزار اصلی جهت اجرای سیاست‌های مالی و تامین‌عدالت اجتماعی مورد استفاده گسترده دولت‌ها قرار می‌گیرند (مجله اقتصادی،1386،71).

  زمانی وظایف دولت‌ها محدود به تأمین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی خود بود و بالطبع هزینه‌های آن‌ها در سطح پایین‌تری قرار داشت اما به مرور زمان و با تحولات به وجود آمده در وظایف دولت‌ها مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد برای پوشش هزینه‌ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی‌گری و حاکمیت مطرح گردید (پژویان، 1381، 78-83).

  دولت با اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه گذاری‌ها در واقع نقش زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند تا بتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید (پورمقیم،1380،57).

  سال‌هاست که نظریه‌پردازان و عموم علاقه‌مندان به توسعه اقتصادی کشور بحث مالیات را مورد توجه قرار داده‌اند و همیشه مسئولین اقتصادی و اقتصاددانان تاکید داشته‌اند که سهم مالیات‌ها و نقش هدایتی و نظارتی دولت به گونه سرسام‌آوری گسترش یافته است. چنانکه دولت عصر جدید پدیده‌ای است نوین و با تصویری که طی هزاران سال از دولت در ذهن آدمیان نقش بسته بود کاملاً متفاوت است و در نتیجه همگام با این دگرگونی گسترده که هنوز هم ادامه دارد، (به رغم اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها) هزینه‌های بخش دولتی در بودجه کشورها روبه فزونی است. بالطبع این مصارف به منابع عظیم جهت تأمین آن نیازمند می‌باشد و از بین منابع مختلف تأمین این مصارف، بهترین و منطقی‌ترین منبع در آمد مالیاتی می‌باشد که در جهان در بین اکثر کشورها به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی محسوب می‌شود و از این رو در تمام کشورها دست به کوشش گسترده‌ای جهت افزایش توان مالیاتی خود زده‌اند (دانشکده امور اقتصادی و دارایی، 1379،).

  در تمام کشورها به مسئله مالیات اهمیت زیادی می‌دهند مثلاً در کشور هلند امر مالیاتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و سراسر زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است چنانچه هر اقدام مالی و اقتصادی و حتی ازدواج خود را با توجه به مسئله مالیات و حسابگری‌های مبتنی بر آن انجام می‌دهند. در چنین جوی طبعاً فکر اصلاح و رفع تنگناهای سیستم مالیاتی نیز فکرهای بسیاری را به خود مشغول خواهد کرد.

  در حال حاضر در کشور ما قسمت اعظم بودجه عمومی از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌گردد و مالیات‌ها عملاً سهم کمی در تأمین این بودجه دارند و به همین دلیل گاهی با کاهش درآمدهای نفتی کسری موازنه به وجود می‌آید که این امر ممکن است باعث توقف و یا کند شدن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که از قبل پیش بینی گردیده، شود و یا باعث کاهش ارزش پول در مقابل پول بین‌المللی گردد که صدمات بیشتری بر اقتصاد خواهد زد. (همان،47) بر اساس قانون بودجه و برنامه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید درآمد مالیاتی به نوعی جایگزین درآمدهای نفتی شود که زمانی به پایان خواهد رسید. به عبارت دیگر، بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه قادر باشد که هزینه‌های جاری خود را به طور عمده از درآمد مالیاتی تأمین کند و از اتکای این بخش به درآمدهای نفتی بکاهد که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده درآمد ثابت برای دولت ایجاد می‌کند (لنگرودی.1388/ص 115).

  چه بخواهیم و چه نخواهیم با این واقعیت که نفت این ثروت خدادادی روزی تمام خواهد شد، روبه رو هستیم. نکته‌ای که حائز اهمیت است و بایستی به آن توجه نمود بحث پرداخت توسط مردم و سیستم اقتصادی که در کشور فعالیت می‌کند می‌باشد و اجرای صحیح و کامل نظام مالیاتی علی‌الخصوص مالیات بر ارزش افزوده هم مردم را در سازندگی شریک می‌سازد و هم دولت را در برنامه‌ریزی اقتصادی مطمئن می‌نماید.

  1-2          بیان مسئله تحقیق

  در طبقه‌بندی مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است، این نوع مالیات، چند مرحله‌ای و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی، بر حسب ارزش افزوده ایجاد می‌شود؛ به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند (کمیجانی،1374).

  مالیات بر ارزش افزوده سابقه 40 ساله در جهان دارد و در سال 1948 فومن زیمنس در آلمان و در سال 1951 مشیل لوره در فرانسه برای نخستین بار در سال‌های اول پس از جنگ جهانی دوم به منظور تأمین هزینه‌های بازسازی و پرداخت بدهی‌های دوران جنگ طرح جدید مالیاتی به نام مالیات بر ارزش افزوده را برای کشورهای خود پایه‌گذاری کردند و هم اکنون بیش از 150 کشور از آن استفاده می‌کنند (نظری و گلدی سامان،1384).

  این طرح برای نخستین بار در ایران تهیه و در دست بررسی است به عقیده طراحان لایحه مالیات بر ارزش افزوده دریافت مالیات به این نحو باهدف افزایش سهم مالیات در چرخه اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به اجرا در می‌آید و تمامی زنجیر تولید کالا و خدمات را در بر می‌گیرد؛ و در هر مرحله نسبت به ارزش افزوده ایجادشده برای کالا و خدمات مالیات جداگانه‌ای دریافت می‌شود این روش جایگزین مالیات بر تولید و فروش می‌شود که مالیات آن به جای محصول نهایی در مراحل مختلف محاسبه و دریافت می‌شود (همان).

  به موجب بررسی‌های انجام‌گرفته، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده راهی مناسب برای افزایش درآمد باثبات و تأمین قابل‌ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد باثبات و انعطاف‌پذیر، گسترش پایه‌های مالیاتی، از میان نرفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید و هم چنین استقرار نظام مالیاتی خود اجرا و خود اظهاری است که به شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده و موجب سهولت اجرای انواع مالیات‌های دیگر نیز می‌شود ولی این امر تنها با طراحی دقیق و اجرای صحیح سیستم مزبور به ویژه طراحی و اجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول خواهد بود. این نظام مالیاتی در مقایسه با مالیات ستانی سنتی، آموزش همه عوامل در گیر در اجرای آن را از جمله کارکنان و مأموران مالیاتی گرفته تا مؤدیان، مصرف‌کنندگان، مشاغل حرفه‌ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و کارکنان ذی‌ربط با بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی (کارکنان بخش فروش، مأموران خرید و تدارکات و حسابداری) الزامی می‌سازد. مواد 27 و 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، حسابداران و حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران و مشاوران مالیاتی را در مساعدت به مؤدیان و سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرده است (نظری و گلدی سامان،1384).

  هدف این تحقیق استفاده از روش فازی AHP در انتخاب موثرترین عامل بر آموزش مؤدیان مالیاتی در اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام است در حیطه‌ی حسابداری و تجارت وضعیت‌های مبهم بسیار هستند که منجر به ایجاد اطلاعات غیرقطعی می‌شود این ابهامات اطلاعات را از حالت دو ارزشی (هست یا نیست) خارج ساخته و ایجاد مدل‌های تحلیلی که ابهام را در اطلاعات حسابداری را دارد مدل‌های تصمیم‌گیری می‌نماید ضروری می‌سازد که ایجاد چنین مدل‌های بر مبنای منطق فازی صورت می‌گیرد.

  بدیهی است که با وسعت کار اجرای این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی ایلام (که خود مطمئناً با کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده در این نظام مواجه است) به تنهایی قدرت و توان انجام کار گسترده آموزش مؤدیان و مصرف‌کنندگان را حداقل در کوتاه مدت ندارد اکنون با توجه به وصول بیش از حد انتظار این مالیات (به رغم مشکلات به وجود آمده) به نظر می‌رسد دولت با اطمینان بیشتری می‌تواند بودجه و منابع پیش‌بینی‌شده در ماده 35 قانون را به سازمان امور مالیاتی کشور برای تدوین و اجرای طرح‌های آموزشی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده تخصیص می‌دهد. سازمان امور مالیاتی ایلام نیز باید به منظور تسریع در آموزش مؤدیان، مصرف‌کنندگان و مشاغل حرفه‌ای مرتب با اجرای این نظام مالیاتی، شرایط مشارکت و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح و همگانی مورد نیاز را فراهم کند تا در این صورت بتواند بالا بردن کیفیت آموزشی مؤدیان مالیاتی از طریق گزینه‌های مختلف به اهداف این نظام مالیاتی دست یابد.

  1-3          اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  دستگاه کنونی مالیات، ضمن بازنگری کامل قوانین موجود مالیاتی در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، در راستای اصلاح نظام مالیاتی، اقدام به معرفی یک نوع مالیات بر مصرف تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده کرده است. مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از در آمد به مصرف، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و منابع لازم را برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها از طریق افزایش امکانات پس انداز تأمین و از جابه‌جایی سرمایه از بخش‌های مولد به بخش‌های خدماتی جلوگیری می‌کند. با اجرای این فرآیند مالیاتی، اختلال در تصمیمات تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل می‌رسد و درآمدهای مالیاتی به دلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات، افزایش می‌یابد (پژویان،1384).

  بی‌گمان اهمیت و تأثیر مالیات در حیات و چرخه‌ی کشور بر کسی پوشیده نیست و همه اقتصاددانان دنیا بر این باورند که درآمدهای مالیاتی از مطمئن‌ترین در آمدهای دولت است؛ اما کشور ما از آن دسته کشورهایی نیست که ساختار اقتصادی آن بر محور درآمدهای مالیاتی استوار باشد، چرا که تاکنون درآمدهای نفتی تعیین‌کننده سرنوشت اقتصاد کشور بوده است اما اخیراً به دلیل کم شدن در آمد های نفتی و عدم ثبات در تعیین میزان این در آمد ها در دوره‌های مختلف به دلیل نوسانات بازارهای نفتی، توجه ویژه‌ای به اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده شده است.

  در طول چهل سال گذشته که این نوع مالیات معمول بوده، تعداد کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را برقرار ساخته‌اند از مرز 120 کشور هم گذشته است. مطالعه گزارش‌های مربوط به کشورهایی که نظام مالیاتی مزبور را اجرا کرده‌اند، عموماً حاکی از رضایت آن‌ها از برقراری این نوع مالیات است (احمدی، 1385)

  اجرای مرحله‌ای مالیات بر ارزش افزوده را از نیمه دوم سال 1387 آغاز گردیده است، درگیر با مشکلاتی در رابطه با عدم آشنایی مؤدیان مالیاتی از این قانون همراه بوده است. چرا که اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیاز به فراهم کردن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مکان، تجهیزات، آموزش پرسنل مورد نیاز، تهیه فرم‌ها و علی‌الخصوص آموزش مؤدیان مالیاتی دارد چنانچه آموزش فراگیرترین رکن و عامل اجرای آن می‌باشد و از نگاهی دیگر به کلید اجرای موفقیت‌آمیز مالیات بر ارزش افزوده یاد شده است.

   

  The relationship between training of tax suppliers pay and the effectiveness of the implementation value added tax in Ilam province and strategies to improve it with a fuzzy AHP approach

  1     Abstract:

  This research is looking for the relationship between the training and the effectiveness of the implementation of the enterprises of VAT in Ilam province and strategies to improve it with a fuzzy AHP approach. The present research in terms of the objectives, the type of applied research, and due to the nature of the subject, in terms of the method of undertaking the research as descriptive and analytical research will be classified. The Statistical Society of the present study, the Assembly of the fan which includes: employees, senior experts and tax administration experts, professors of the University of Ilam province with the specialized field of financial and economic value added tax law to the fluent and familiar with the Organization and running of the trustee Executive processes that can be studied in the year 2014. To select a statistical sample of the Cochrane formula is used and the number of 100 people. To collect data from questionnaire construction is used. To test the assumptions of descriptive statistics (frequency distribution, the percentage of the cumulative frequency and percentage frequency tables and graphs) and inferential statistics (Pearson and Spearman correlation test, the test being normal structural equations and data) is used. The results of the research suggest that it is a tax on the effectiveness of the implementation of training suppliers pay value added tax in the province of Ilam, the impact is significant. As well as the factors associated with job and career and environmental factors and the effectiveness of the physical implementation of the value added tax is a significant influence in Ilam province.

  Key words: education tax, value added tax, Ilam province

   

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                             صفحه

  چکیده ...........................................................................................................................................................1

  فصل اول کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه.................................................................................................................................. 3

  1-2  بیان مسئله تحقیق                                                                                           4

  1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق........................................................................................... 6

  1-4  اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)............................ 7

  1-4-1 اهداف اصلی                                                                                          7

  1-4-2 اهداف فرعی...............................................................................................................           8

  1-5   سؤالات تحقیق                                                                                            8

  1-5-1 سوال اصلی                                                                                            8

  1-5-2 سوالات فرعی............................................................................................................. 8

  1-6   فرضیه‌های تحقیق.............................................................................................................. 9

  1-6-1 فرضیه اصلی                                                                                          9

  1-6-2 فرضیه‌های فرعی......................................................................................................... 9

  1-7   مدل مفهومی تحقیق............................................................................................................ 9

  1-8   تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)........................ 9

  1-9   خلاصه فصل                                                                                              12

  1-10 ساختار گزارش تحقیق........................................................................................................ 12

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1   مقدمه................................................................................................................................ 14

  2-2   بخش اول: مبانی نظری تحقیق............................................................................................. 15

  2-2-1 مالیات........................................................................................................................ 15

  2-2-2 انواع نظام‌های مالیاتی................................................................................................... 15

  2-2-3 مالیات و اقتصاد ایران................................................................................................... 16

  2-2-3-1  نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت ............................................................  17

  2-2-3-2  نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ...............................................  17

  2-2-4  جایگاه مصرف در اقتصاد............................................................................................ 17

  2-2-5 آشنایی با درآمدهای عمومی دولت................................................................................ 18

  2-2-5-1  درآمدهای غیر مالیاتی....................................................................................... 18

  2-2-5-2  درآمدهای مالیاتی............................................................................................. 19

  2-2-6  عملکرد و مقایسه ارقام مربوط به درآمدهای دولت و سهم مالیات از آن در ایران.............. 20

  2-2-7  اهمیت مالیات............................................................................................................. 23

  2-2-8  تعاریف و تقسیم بندی‌های مالیاتی................................................................................ 24

  2-2-8-1  تعریف و مفهوم مالیات.................................................................................... 25

  2-2-8-2  انواع مالیات..................................................................................................... 25

  2-2-8-2-1  مالیات‌های مستقیم............................................................................................ 25

  2-2-8-2-2  مالیات‌های غیر مستقیم..................................................................................... 25

  2-2-9    تاریخچه مالیات بندی در ایران:.................................................................................. 26

  2-2-9-1 مالیات در عهد مادها......................................................................................... 26

  2-2-9-2 مالیات در عهد هخامنشیان................................................................................. 26

  2-2-9-3  مالیات در دوره سلوکیان................................................................................... 27

  2-2-9-4  مالیات در دوره پارتیان..................................................................................... 27

  2-2-9-5  مالیات در ایران بعد از اسلام............................................................................. 27

  2-2-10  تحولات قوانین مالیاتی طی سال‌های 1366-1357................................................... 29

  2-2-11 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران....................................................................           29

  2-2-12  تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان................................................................. 31

  2-2-13  ارزش افزوده..........................................................................................................            32

  2-2-14  تعریف و مفهوم مالیات بر ارزش افزوده..................................................................... 33

  2-2-14-1  تعریف نظری مالیات بر ارزش افزوده:............................................................. 33

  2-2-14-2  تعریف عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده.......................................................... 33

  2-2-15  جایگاه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) ................................................................... 33

  2-2-16  انواع مالیات بر ارزش افزوده...................................................................................... 35

  2-2-16-1  مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید (VATP)................................................ 36

  2-2-16-2  مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI)............................................ 37

  2-2-16-3 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف(VATC).............................................  37

  2-2-17  مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده....................................................................... 37

  2-2-18  اصل مبدأ و مقصد در نظام مالیات بر ارزش افزوده:..................................................... 38

  2-2-19  روش‌های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده:.................................................................. 39

  2-2-19-1  روش بستانکاری فاکتور................................................................................. 39

  2-2-19-2  روش تفریق.................................................................................................. 40

  2-2-19-3  روش مجموع................................................................................................ 40

  2-2-20  نحوه محاسبه عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده در ایران................................................. 40

  2-2-21  پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده............................................................................ 42

  2-2-22  تحلیل نرخ در مالیات بر ارزش افزوده........................................................................ 42

  2-2-22-1  نرخ اصلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان........................... 42

  2-2-22-2  انواع نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان................................ 44

  2-2-23  نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران.......................................................................... 47

  2-2-24  ویژگی‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران....................................................... 49

  2-2-24-1 مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده.............................................................. 49

  2-2-24-2 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده.............................................................. 50

  2-2-24-3 اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی........................................................................... 53

  2-2-25  معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده............................................................................ 59

  2-2-26  معافیت‌ها در ایران :.................................................................................................. 60

  2-2-27  جرائم قانونی نظام مالیات بر ارزش افزوده.................................................................. 61

  2-2-28  مباحث اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی.............................................. 61

  2-2-29  زنجیره نهایی توزیع................................................................................................... 63

  2-2-30  نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره اجرا............................... 64

  2-2-31  ساختار کنونی نظام مالیات بر ارزش افزوده................................................................. 67

  2-2-31-1  ایران فاقد نظام جامع اطلاعاتی از وضعیت مالیاتی مردم است........................... 67

  2-2-31-2  نظام بروکراسی پیچیده ای در نظام مالیاتی ایران وجود دارد.............................. 68

  2-2-31-3  بی نیازی دولت به مالیات از دیگر دلایل گریز مالیاتی مردم است...................... 68

  2-2-31-4 وجود دوگانگی بین نظام مالیاتی و وجوهات شرعی در گریز مالیاتی مؤثر است... 68

  2-2-31-5  عدم در نظر گرفتن مالیات برای مالیات گریزان................................................ 68

  2-2-31-6  حذف مطلق استثنائات در پرداخت مالیات....................................................... 69

  2-3   مروری بر تحقیقات انجام گرفته.......................................................................................... 69

  2-3-1 تحقیقات انجام گرفته در داخل ایران............................................................................. 71

  2-3-2 تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران......................................................................... 73

  2-4   خلاصه و نتیجه‌گیری فصل دوم........................................................................................... 76

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1   مقدمه................................................................................................................................ 78

  3-2   روش تحقیق                                                                                               79

  3-3   فرضیه های تحقیق............................................................................................................. 79

  3-3-1  فرضیه اصلی.............................................................................................................. 79

  3-3-2  فرضیه‌های فرعی........................................................................................................ 79

  3-4   جامعه آماری                                                                                               80

  3-5   نحوه جمع آوری اطلاعات.................................................................................................. 81

  3-6   ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها................................................................................................. 81

  3-6-1    تهیه و تنظیم پرسشنامه............................................................................................... 81

  3-6-1-1  روایی............................................................................................................. 82

  3-6-1-2  پایایی............................................................................................................. 84

  3-7   روش تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................................... 85

  3-7-1    استفاده از آمار توصیفی.............................................................................................. 85

  3-7-2    استفاده از آمار استنباطی............................................................................................. 85

  3-7-2-1 آزمون کولموگوروف اسمیرنوف.......................................................................... 85

  3-7-2-2  تحلیل همبستگی.............................................................................................. 86

  3-7-2-3  ضریب همبستگی پیرسون ( )........................................................................... 86

  3-7-2-4  ضریب همبستگی اسپیرمن( )......................................................................... 86

  3-7-2-5  مدل‌های عاملی................................................................................................ 87

  3-7-2-6  مدل‌های مسیر.................................................................................................. 87

  3-7-2-7  مدل‌سازی معادله ساختاری................................................................................ 87

  3-7-2-8  شاخص‌های برازش و اصلاح مدل..................................................................... 88

  3-8   خلاصه............................................................................................................................. 91

  فصل چهارم:یافته های تحقیق

  4-1   مقدمه................................................................................................................................ 93

  4-2   آزمون کولموگوروف اسمیرنوف........................................................................................... 93

  4-3   مدل سازی معادله ساختاری................................................................................................ 93

  4-4   شاخص های برازش.......................................................................................................... 100

  4-5   آزمون فرضیات                                                                                            101

  4-5-1  آزمون فرضیه فرعی اول.............................................................................................. 101

  4-5-2  آزمون فرضیه فرعی دوم............................................................................................. 102

  4-5-3  آزمون فرضیه فرعی سوم............................................................................................. 102

  4-5-4  آزمون فرضیه اصلی.................................................................................................... 103

  4-6   خلاصه فصل                                                                                              106

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها

  5-1   مقدمه................................................................................................................................ 108

  5-2   نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق.................................................................................. 108

  5-2-1  فرضیه ی فرعی اول................................................................................................... 108

  5-2-2  فرضیه ی فرعی دوم................................................................................................... 109

  5-2-3  فرضیه ی فرعی سوم.................................................................................................. 109

  5-2-4  فرضیه ی اصلی.......................................................................................................... 109

  5-3   پیشنهادهای کاربردی.......................................................................................................... 109

  5-4   پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده........................................................................................ 111

  5-5   محدودیت های تحقیق....................................................................................................... 111

  منابع   ........................................................................................................................................ 113

  منابع فارسی............................................................................................................................. 113

  منابع لاتین ............................................................................................................................... 116

  Abstract ................................................................................................................................. 118

  منبع:

   

  1-1          منابع

  1-1-1                        منابع فارسی

  احمد جعفری صمیمی و رشید شمخال .(1386). مجله تحقیقات اقتصادی شماره 50 بهار و تابستان 1386 ص 135.

  آریا، نادر. (1387). مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده، ص 11. سال 1387.

  پژویان، جمشید. (1380). «بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران» پژوهشنامه اقتصادی، اردیبهشت ۲۶:۱۳۸۰)

  پژویان،جواد. (1384). اثرات تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده (گزارشات داخلی)تهران دفتر مطالعات بر ارزش افزوده

  تاریخ سیاسی ساسانیان دکتر عبدالحسین زرین کوب/ روزبه زرین کوب. چاپ دوم زمستان 81 انتشارات سمت

  خان  جان ، علی. (1382).  پتانسیل‌های فرار و تقلب در نظام مالیات بر ارزش افزوده، در مجله اقتصادی ، شماره 37 و 38 صص 42-36

  خواجوی ، محمد . (1389)  ، بررسی رابطه بین اقتصاد زیر زمینی با شکاف مالیاتی و پول شوئی . رویکرد شاخص‌های چندگانه – علل چندگانه ، پایان  نامه  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه ، ارومیه .

  راوندی، مرتضی .(1380). تاریخ اجتماعی ایران –جلد پنجم. ص. 243. جزوه 77 . ص.419 سال 1380.

  رهنمای رودپشتی، فریدون، هاشم، نیکومرام و شادی، شاهوردیان .(1381). مدیریت مالی راهبردی ارزش آفرینی،.

  سایت سازمان امور مالیات بر افزوده ایران (www.e-vat.ir)

  سید نورانی ، سعید . میر . ر . عزیز خانی ، ف . (1385). بررسی تأثیر متقابل اقتصاد زیر زمینی و مالیات بر ارزش افزوده ، در مجله مجلس و پژوهش ، سال 13 شماره 51 صص . 274-259 .

  شسهسوار خجسته ، عباس . جعفری ، پ. (1387). طراحی مدل مناسب مدیریت مالیات بر ارزش افزوده در ایران ( با تاکید  بر گروه‌های ذینفع )، در پژوهشنامه اقتصادی ، صص 97-69 .

  صامتیم و دلایی میلان ، ع  .(1388). برآورد اقتصاد زیر زمینی در ایران (84-1344) به روش MIMIC . در مطالعات اقتصاد بین الملل، سال بیستم شماره 35 .

  طهماسبی بلداچی ، ف . و دیگران. (1381). نگرشی بر مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی اجرای آن در ایران ، تهران : دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده .

  طیب نیا ، ع  و دیگران . (1382). بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران ، تورم – نابرابری ، خلاصه و تحلیل نتایج ، سازمان امور مالیاتی کشور ، تهران : دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده.

  عرب مازاد ، ع ، موسوی ، س . ی .(1388). محاسبه کارایی و کوشش مالیاتی اداره کلی امور مالیاتی استان‌های مختلف کشور : روش تحلیل پوششی داده‌ها . در پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم ، شماره 2  . صص 165-139 .

  فرید راد ، ع . پروین . س . بانوئی  ، ع . آ. (1390). اثرات قیمتی  مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده – ستانده ( مورد ایران )، در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران ، شماره 47 ، صص . 127-105 .

  فلیجی، نعمت .(1385). آهنگ تلاش مالیاتی، نشریه سازمان، شماره 16، 5. سال 1385.

  قطمیری ، م . ع . اسلاملوئیان.(1387). برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه ، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 83 ، صص 186-163 .

  کمیجانی، اکبر. (1384). «تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران»، نشر وزارت امور اقتصادی و دارایی، پاییز 1384، ص 52.

  الله محمد آقایی و اکبر کمیجانی.(۱۳۸۰)."مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی "دانشنامه اقتصادی:۱۴۰-۱۳۸

  نادران ، او صدیقی ، ح .( 1387). بررسی اثر مالیات‌ها و اجزاء آن بر حجم اقتصاد زیر زمینی در ایران (1382-1351) در مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 85 ،صص 283-257.

  نادران،آ.(1384).راهکاری مناسب جهت افزایش درجه توفیق مالیات بر ارزش افزوده ،طرح تحقیقاتی سازمان امور مالیاتی کشور تهران دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده

  نوربخش لنگرودی ، م . م ، جوادی نیک گو ، م .  (1388)  . بررسی  موانع استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران ، مجله مالیات  ، شماره مسلسل 54 ، صص 138-115 .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1-2                        منابع لاتین

  Alm, James and Jorge Martine’s vazgues. (2001). Institutions paradigm and tax evasion in Developing and Transition countries paper presented for the conference pullie finamxe in Developing and transition countries. Georgia state llnibveraity. U.S.A

  Birger, Nerre ;( 2001). The Concept of Tax Culture. University of Hamburg. Germany (2001) 18.Radaev; Vadim; Informal Institutional Arrangement and Tax Evasion in the Russian Economy. Economic Sociology State University. Moscow.

  Ebril, Liam & Associates. . (2002)."The Allure of the Value-Added Tax ". Finance Development, Vol. 39, No. 2,

  Ebrill, L, J. P. Bodin, M. Keen, V. Summers (2001): The Modern VAT, IMF, Washington DC.

  Harrison, Graham. And Krelove, Russell. (2005). VAT Refunds: A review of country experience.

  HuihuaNie, Mingyue Fang, Tao Li. (2010). China’s Value-Added Tax     Reform, Firm Behavior and Performance, Front. Econ. China 2010, 5(3): 445–463.

  Mcgee, Robert W. (2007). A comparative study of indirect taxes in transition economies and the European Union.

  Mcgee, Robert W. (2007). Tax burden in transition economies and the European study.Union: A comparative OECD work on taxation, 2006, Tax in a borderless word: The role of The OECD

  McKee, M. (2003). “High TaxCompliance Leads to SmallerGovernment,” manuscript, Department ofEconomics, University of Tennessee     

  Rup khadka. (2000). “Status of VAT impelementation in Nepal “VAT mintor November/December

  Schneidr, friendvich and Donimik H. Enste. (2000). shadow  Economies size , causes  , and conscqyences , journal of  Economic literature , 38(1) (March ) , 17-114 .

  Sheffrin, S. M. and R. K. Triest. (2007). Can Brute Deterrence Backfire“? Perceptions and Attitudes in Taxpayer، Compliance,” University of Michigan Press: 193-218

  Shouichi, Roun. . (2006). "VAT Management Model". Economic Management, Vol. 11, No. 4,

  Stefan Boeters, ChristophBhringer. (2006). Economic Effects of VAT Reform in Germany, European Economic research discussion paper, No.06-030.

  Tait, Alan A., ed. (1991). “Value-Added Tax: Administrative and Policy Issues.” Washington, DC: International Monetary Fund. October


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP

»M.A پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت « گرایش: بازار یابی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم کل جامعه آماری برابر با 230 نفر ( 230= N ) بوده که حجم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: این پژوهش به گونه تجربی به تحلیلگران مالی مالیاتی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی نشان می دهد که بین فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." گرایش مدیریت بازرگانی چکیده: برون­ سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش‌ های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً‌ استفاده نکرده بهره‌مند می‌شود. این پژوهش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C) گرایش: مدیریت منابع انسانی چکیده با مراجعه به سازمانهای مختلف و نگاهی عمیق و کارشناسانه به فرایند ارتباطات در این سازمانها این مسئله برای هر مشاهده گری آشکار می گردد، که یکی از مشکلات مهم که همواره در سازمانها حس شده و کارکنان سازمانها از آن گله مند هستند، عدم وجود مهارتهای ارتباطی نزد مدیران آنهاست. سطح پایین مهارتهای ارتباطی موجب ...

)مقدمه امروزه دانش بطور روز افزونی بعنوان مهمترین دارایی استراتژیک سازمانها، و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بشمار می آید. داونپورت و پراساک[1] (1998) دانش را به صورت ترکیبی از تجارب، ارزشها، اطلاعات مبتنی بر شواهد و قراین و دیدگاههای تخصصی می دانند که چارچوبی برای ارزیابی تجارب و اطلاعات جدید فراهم می آوردSiakas, et al., 2010)). نخستین بار در سال 1986 ویگ[2] در ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش : مدیریت منابع انسانی چکیده با گسترش پدیده­ی جهانی­سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان­ها اشاره کرده­اند. هدف این پژوهش سنجش رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش : مدیریت بازاریابی چکیده: امروزه توجه به گردشگری، به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد جهان و کشورها، به سرعت در حال گسترش است. در این بین توجه به توریسم فرهنگی در هر دو زمینه توریستی و تحقیقاتی توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. گردشگری فرهنگی مناسب ترین روش شناخت وابستگی متقابل فرهنگی ملت ها با همدیگر ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(M.A.) گرایش: مدیریت نیروی انسانی چکیده: هدف اصلی این پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 840 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می‌باشد که در سال 1392 مشغول فعالیت بودند و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 242 نفر ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

ثبت سفارش