پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

word 700 KB 29777 119
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۵,۴۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  چکیده

  شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که میتوان از وقوع زیان قصوردر پرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. بر همین اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی         1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص رقابت در بازارمحصول و ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین شاخص های رقابت در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار و بین قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ریسک اعتباری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

  واژه های کلیدی:

  رقابت در بازار محصول[1]، ریسک اعتباری[2]، اندازه بازار[3]

   

   

  [1] Competition in the product market

  [2] credit risk

  [3] Market size

  مقدمه

  مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است(ابرهیمی و همکاران،1390). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد.

  از طرفی دیگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد تا ریسک خود را کاهش دهد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ و به اهداف تحقیق دست یابیم. در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و... ارائه می شود.

  1-1- تشریح و بیان مساله

  بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یاد شده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یاد شده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت قدرت بازپرداخت بدهی های بنگاهای اقتصادی را روشن می نماید چرا که در دوران ریسک اعتباری، سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است(اسپینزا و پرساد[1]،2010). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرآیند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است(بهرانی،1389).

  در حال حاضر بیشتر واحد های اقتصادی با حبس بدهی های خود به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که این مهم با توجه روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها می کاهد. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته است(ابرهیمی و همکاران،1390). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که میتوان از وقوع زیان قصور بازپرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.

  از طرفی دیگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. از این رو، کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است. برای برخورداری از توان رقابتی، عوامل مختلفی باید وجود داشته باشند. مهم ترین عوامل و شاخص های اصلی رقابت پذیری در دو سطح ملی و بین المللی عبارتند از: 1- استاندارد سطح زندگی 2- تجارت 3- بهره وری 4- سرمایه گذاری ترکیب این عوامل با یکدیگر، تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک کشور در بعد بین المللی است(نمازی و ابراهیمی،1391). با توجه به مقالات مرتون[2](1974) و للاند[3](1994) بسیاری از مدل های ریسک اعتباری نشان داده اند که ساختارسرمایه شرکت عامل مهم تعیین کننده ریسک اعتباری است. مایویر و سرکار[4](2005) و بسیاری دیگر به وضوح نشان میدهند  که تامین مالی شرکت و تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری به یکدیگر وابسته هستند. علاوه بر این، گرنادیر[5](2002) و اگورور[6](2009)  مدل های واقعی گزینه ها را برای تجزیه و تحلیل اثر رقابت در بازار محصول در سرمایه گذاری شرکت و تصمیم گیری های عملیاتی ایجاد نمودن  رقابت در بازار ابعاد متفاوتی دارد، از جمله مهمترین ابعاد قابلیت جانشینی کالاها، حجم تقاضا، میزان سرمایه گذاری لازم (شدت سرمایه گذاری)، نسبت تمرکز صنعت و تعداد شرکتهای فعال در صنعت هستند. نخستین بعد قابلیت جانشینی است .در صورت بالا بودن قابلیت جانشینی کالاها گفته می شود محصول دارای شباهتهای زیادی با دیگر محصولات قابل جانشین است و این محصولات می توانند به جای هم مصرف شوند و در این صورت تعداد مصرف کنندگان و تعداد تولید کنندگان و حجم بازارها و در نتیجه شدت رقابت بیشتر خواهد بود (فلسان، 2009).

  بعد دوم حجم تقاضاست اندازه بزرگتر بازار در نتیجه تقاضای بیشتر ایجاد میشود و در نتیجه تقاضای بالا رقابت را نیز بیشتر میکند، زیرا تا زمانی که بازار اشباع نشده، برای ورود رقبای جدید انگیزه لازم وجود دارد. سومین بعد موانع ورود است به علت اینکه منابع در اقتصاد محدود هستند، در صورتی که برای ورود رقبا حجم بالای سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مورد نیاز باشد، رقبا انگیزه چندانی برای ورود نخواهند داشت، زیرا هزینه فرصت سرمایه گذاری بالاست. بعد چهارم نسبت تمرکز است در صورتی که حجم عمده تولید و فروش (نسبت تمرکز) در صنایعی محدود به یک یا چند بازیگر باشد، شدت رقابت در این

  | صنایع کمتر خواهد بودآخرین بعد تعداد شرکتهای فعال در هر یک از صنایع است در صورتی که تعداد شرکت ها بیشتر باشد، رقابت بین آنها نیز بیشتر خواهد بود (کارونا و پریرا، 2008).

  چندین پژوهش در مورد گزینه های واقعی نشان داده اند که  رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد (گرنادیر ، 2002؛ اگورور 2009). اکدوگو و ماکای[7](2012) به لحاظ نظری و تجربی نشان دادند که حد بالا و پایین سرمایه گذاری زمانی می تواند منطقی باشد  که در یک محیط رقابتی استراتژیک شکل گیرد. پژوهش درمورد اثر رقابت روی مسائل دیگر شاخص های مالی شرکت ها نسبتا پراکنده است، اما اخیرا توجه بیشتری به این موضوع شده است. به عنوان مثال، مک کی و فیلیپس[8](2005) روی اهرم مالی شرکت تمرکز نمودند،گرولون و میکالی[9] (2007) سیاست پرداخت را  مورد بررسی قرار دارند، گیرود و مویلر (2008) به کاوش درمورد اداره امور شرکت ها پرداختند، و مورلک و نیکولو[10](2009) و فرسارد[11](2010) به بررسی وجه نقد شرکت ها پرداختند. والتا[12](2010)  به بررسی چگونگی شدت رقابت پرداخت که بر هزینه وام های بانکی تاثیر میگذارد  و شواهدی  را فراهم می کند که بطور عقلانی بانک ها به محاسبه ساختار صنعت و رقابت در زمانی میپردازند که قراردادهای مالی قیمت گذاری میشوند.

  هوانگ و لی[13](2013) به بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر ریسک اعتباری پرداختد .آنها نشان دادند که گسترش اعتبار بطور مثبت به تعداد شرکتها در یک صنعت مربوط میشود.گسترش اعتبار زیاد (کم) در یک صنعت دارای رابطه مثبت (منفی) با شاخص هرفیندال - هیرشمن است. و اندازه نسبی شرکت در یک صنعت یک عامل مهم تعیین کننده از ریسک اعتباری است . همچنین آنها به طور کلی دریافتند که بین رقابت در بازار محصول و شاخص ریسک اعتباری رابطه منفی وجود دارد. زیرا شرکت هایی که دارای رقابت در بازار محصول بالایی هستند در نتیجه دارای ریسک ورشکستگی پایینی  می باشند بر همین اساس ریسک اعتباری در این شرکت ها کاهش می یابد.

  در بازاری که حاشیه سود واحد های اقتصادی به دلیل تشدید رقابت همواره در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود. بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین بررسی ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت(مویلر،2008). بر همین اساس با توجه با اینکه سهم بیشتری از اقتصاد کشورهای در حال توسعه در صنعت بانکداری منعکس شده است و همچنین با توجه به اینکه افزایش ریسک اعتباری شرکت ها منجر به کاهش سهم درآمد در این صنعت گشته بنابراین پس از مطالعه تحقیقات مختلف دریافتیم که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری واحدهای اقتصادی، رقابت در بازار محصول می باشد. پس در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین رقابت

   در بازار محصول و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد یا خیر؟

   

  1-2- ضرورت انجام تحقیق

  ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیر است:

  رشد و توسعه هرکشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری صحیح است. در هر جامعه­ای، نهادهایی میتوانند در جهت تحقق این هدف گام برداشته و نقش موثری را در این راه ایفا کنند. بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها، یکی از مهم­ترین عوامل موثر در این فرآیند هستند. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز برای مبادلات سرمایه ای تلقی میگردد. همچنین از آنجایی که بخش اعظمی از اقتصاد و منابع مالی ایران در بخش بانکداری می باشد بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. بر همین اساس این تحقیق در راستای نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در این خصوص و همچنین آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران و صاحبان سود در مورد این موضوع است که آیا بین رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد یا خیر؟

  1-3- اهداف تحقیق

  در این تحقیق اهدافی با دیدگاه­های متفاوت بیان شده.

  1-3-1- اهدف علمی تحقیق

  هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:

  1- تبیین رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

  1-1- تبیین رابطه بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

  1-2- تبیین رابطه بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

  1-3- تبیین رابطه بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

  1-4- تبیین رابطه بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

  1-5- تبیین رابطه بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

  1-3-2- اهدف کاربردی تحقیق

  اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

  - تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع شود.

  - سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، حائز اهمیت است.

  - بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع شود. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این تحقیق برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی استفاده نمایند

   

  [1]- Espinoza & Prasad

  [2]- Merton

  [3]- Leland

  [4]- Mauer and Sarkar

  [5]- Grenadier

  [6]- Aguerrevere

  [7]- Akdogu and Mackay

  [8]- Mackay and Phillips

  [9]- Grullon and Michaely

  [10]- Morellec and Nikolov

  [11]- Fresard

  [12]- Valta

  [13]- Huang and Lee

   

  Abstract

   

  The relationship between product market competition and credit risk

   

  Abstract:

  Competition in product market has a considerable effect in investments by entities and operational decision makings. And theoretically it shows a high or low amount of of investment in an economic entity. This would have undesirable outcomes such as market efficiency reduction, transaction costs' increase, market weaknesses, low liquidation and on the whole a reduction in earnings resulted from transactions in capital markets.

  Accordingly the present study is going to investigate about the relationship between competition in product market and credit risk in firms enlisted in Tehran Stock Exchange. In this research, 138 firms enlisted in Tehran Stock Exchange within the time period between 2008 and 2013 have been investigated. To test the hypotheses we have used a logistic regression. The research findings showed that on the whole there has been a negative and meaningful relationship between competition in the market and credit risk. And there has been a negative and meaningful relationship between competition indices in the market such as market size and the number of active firms in an industry and credit risk. Also, there has been a positive and meaningful relationship between alternation capability of commodities, entering into market costs and the intensity of industry concentration and credit risk.

  Keywords: competition in product market, credit risk, market size   

   

   

   

   

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                صفحه

      فصل اول: کلیات تحقیق................................................................................ 1

  مقدمه.................................................................................................................. 2

  1-1- تشریح و بیان مساله................................................................................... 2

  1-2- ضرورت انجام تحقیق................................................................................ 6

  1-3- اهداف تحقیق............................................................................................ 6

  1-3-1- اهداف علمی تحقیق ............................................................................. 6

  1-3-2- اهداف کاربردی تحقیق.......................................................................... 7

  1-4- تبیین فرضیه های تحقیق............................................................................. 7

  1-5- قلمرو تحقیق............................................................................................. 7

  1-5-1- قلمرو موضوعی تحقیق.......................................................................... 7

  1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق .............................................................................. 8

  1-5-3- قلمرو مکانی تحقیق ............................................................................. 8

  1-6- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق............................................................... 8

  1-7- ساختار کلی تحقیق.................................................................................... 8

      فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق................................................... 10

  مقدمه.................................................................................................................. 11

  2-1- مفاهیم و تعاریف ریسک............................................................................ 11

  2-2-عوامل ریسک............................................................................................. 14

  2-3-دسته بندی ریسک....................................................................................... 15

  2-4-انواع ریسک............................................................................................... 16

  2-4-1-ریسک غیر سیستماتیک........................................................................... 16

  2-4-2-ریسک سیستماتیک................................................................................. 17

  2-4-3-ریسک های ناشی از شرکت ................................................................... 18

  2-4-4-ریسک تجاری....................................................................................... 18

  2-4-4-1-عوامل موثر بر ریسک تجاری.............................................................. 19

  2-4-5-ریسک مالی........................................................................................... 19

  2-4-6-ریسک ورشکستگی................................................................................ 20

  2-4-7-ریسک کاهش قیمت سهام...................................................................... 20

  2-4-8-ریسک اعتباری....................................................................................... 21

  2-4-8-1-اندازه گیری ریسک اعتباری................................................................ 22

  2-4-8-2-رتبه بندی اعتباری.............................................................................. 22

  2-4-8-3-ارزیابی ریسک اعتباری....................................................................... 23

  2-4-8-4-کنترل و پاسخ ریسک......................................................................... 26

  2-4-8-5-راه های متفاوت ارزیابی ریسک.......................................................... 28

  2-4-8-6-برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری........................................... 30

  2-4-8-7-فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری.................................... 30

  2-4-8-8-اعتبار سنجی و مدیریت سبد اعتباری................................................... 30

  2-4-8-9-اهداف توسعه نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری ................... 32

  2-4-8-10-متدولوژی اجرایی............................................................................ 34

  2-4-8-11-اعتبار سنجی................................................................................... 34

  2-4-8-12-مدیریت سبد وام............................................................................. 35

  2-4-8-13-زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح در بانک................................ 35

  2-5- رقابت در بازار.......................................................................................... 35

  2-6- ابعاد مدیریت بازار..................................................................................... 36

  2-6-1-بازارگرایی............................................................................................. 36

  2-6-2 بازار شناسی............................................................................................ 36

  2-6-3-بازاریابی................................................................................................ 37

  2-6-4-بازار سازی............................................................................................ 37

  2-6-5-بازارگردی............................................................................................. 38

  2-6-6-بازار سنجی............................................................................................ 38

  2-6-7-بازار داری............................................................................................. 39

  2-6-8- بازار گرمی........................................................................................... 39

  2-6-9-بازارگردانی............................................................................................ 39

  2-6-10-روش های رقابتی................................................................................ 40

  2-7-پیشینه تحقیق.............................................................................................. 42

  2-7-1-تحقیقات خارجی................................................................................... 42

  2-7-2-تحقیقات داخلی..................................................................................... 44

  2-8-خلاصه فصل.............................................................................................. 48

       فصل سوم: روش شناسی تحقیق................................................................... 49

  مقدمه.................................................................................................................. 50

  3-1- روش تحقیق............................................................................................. 50

  3-2- جامعه و نمونه آماری تحقیق ...................................................................... 51

  3-3-روش نمونه‌گیری........................................................................................ 51

  3-4- فرضیه های تحقیق..................................................................................... 52

  3-5-بیان فرضیه های آماری................................................................................ 52

  3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق.................................................. 53

  3-7- قلمرو تحقیق............................................................................................. 53

  3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق.......................................................................... 53

  3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق...................................................................... 53

  3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق.............................................................................. 53

  3-8- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................... 54

  3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها...................................................... 54

  3-9-1- متغیروابسته........................................................................................... 55

  3-9-2-متغیر های مستقل................................................................................... 55

  3-9-3-متغیرهای کنترلی..................................................................................... 57

  3-10- تابع آماره .............................................................................................. 58

  3-10-1- آمار توصیفی...................................................................................... 58

  3-10-2- آمار استباطی...................................................................................... 58

  3-10-2-1- آزمونk-s نرمالیته داده ها............................................................... 58

  3-10-2-2- آزمون ضریب همبستگی................................................................. 58

  3-10-2-3-آزمون ریشه واحد (مانایی)............................................................... 59

  3-10-2-4- آزمون رگرسیون لجستیک............................................................... 59

  3-11-خلاصه فصل........................................................................................... 60

       فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها........................................................................... 62

  مقدمه.................................................................................................................. 63

  4-1- آمارتوصیفی داده ها................................................................................... 63

  4-2- آزمون نرمال بودن داده ها........................................................................... 65

  4-3- همبستگی بین متغیرها................................................................................ 66

  4-4- آزمون ریشه واحد (مانایی)متغیرهای پژوهش............................................... 68

  4-4-1- نتایج آزمون های فرضیه اول................................................................... 69

  4-4-1-1-نتایج آزمون فرعی اول........................................................................ 70

  4-4-1-2- نتایج آزمون فرعی دوم...................................................................... 71

  4-4-1-3- نتایج آزمون فرعی سوم..................................................................... 72

  4-4-1-4- نتایج آزمون فرعی چهارم ................................................................. 73

  4-4-1- 5-نتایج آزمون فرعی پنجم.................................................................... 74

  4-5- خلاصه نتایج پژوهش ............................................................................... 76

        فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات.................................................. 77

  مقدمه.................................................................................................................. 78

  5-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها.......................................................... 79

  5-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلی اول.................................................... 79

  5-1-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی اول............................................... 79

  5-1-1-2-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی دوم................................................ 79

  5-1-1-3-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی سوم............................................... 79

  5-1-1-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی چهارم........................................... 80

  5-1-1-5-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی پنجم ............................................. 81

  5-2-بحث ونتیجه گیری کلی............................................................................... 81

  5-3-نتایج جانبی حاصل از تحقیق  ..................................................................... 81

  5-4-پیشنهادات تحقیق....................................................................................... 82

  5-4-1-پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق................................................................ 82

  5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آینده............................................................... 83

  5-5-محدودیت ها و موانع تحقیق....................................................................... 83

  5-6- خلاصه فصل............................................................................................. 83

  فهرست منابع...................................................................................................... 84

  منابع فارسی: ....................................................................................................... 84            

  منابع لاتین:                                                                                     86

  پیوستها           89

  منبع:

  منابع :

  منابع فارسی:

  ابرهیمی کردلر، علی و مهران اعرابی.(1390)."بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی (آلتمن، فالمر، اسپرینگیت ، زیمسکی و شیراتا) در پیش بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار". تحقیقات حسابداری و حسابرسی.شماره دوزادهم

  -2امید پور حیدری ،عباس غفار لو (1390)بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری

  3- برهانی، حمید.(1389)." بررسی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق و راهکارهای کاهش آن" تهران. بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی

  4- تهرانی،رضا. و شمس، میر فیض فلاح. (1384). "طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور". مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره بیست و دوم، شماره دوم، تابستان. پیاپی 43.ص211-191

  5- کرباسی یزدی، حسین.نعامی، عبدالله.سادات میر آقایی جعفری،مهتاب.(1389).«ارتباط بین هزینه سرمایه با ریسک اجزای سود(نقدی و تعهدی) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران».پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار.سال اول.شماره1

  6- تکتم محتشمی و حبیب اله سلامی (1386)،"عوامل متمایز کننده مشتریان حقوقیکم ریسک از مشتریان ریسکی بانک : مطالعه موردی بانک کشاورزی"، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

  7- جمشیدی، سعید(1383)،شیوه های اعتبارسنجی. مشتریان; پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  8-خوش سیما رضا، شهیکی تاش محمدنبی(1391). تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران. فصلنامه برنامه و بودجه; 17. 95-69. (4)

  9-دهمرده، نظر و همکاران(1391)، "اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از رویکرد امتیازدهی اعتباری:مطالعه موردی شعب بانک سپه در زاهدان  " پژوهشهای مدیریت عمومی ،سال پنجم ، شماره هجدهم، زمستان 1391،- صفحه 152-135

  10-رشیدیان،ساناز (1390)،  مقاله " طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی براساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی :بانک کارآفرین)  "پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،دانشکده علوم انسانی –گروه مدیریت

  11-صفری،سعید و همکاران (1390). مقاله  "مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک های تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها (رتبه بندی اعتباری) ، پژوهش های مدیریت در ایران،دوره 14 ، شماره 4، زمستان 1389

  12-عبده تبریزی، حسین. شریفیان، روح الله.(1386).«بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».فصلنامه بورس اوراق بهادار.سال اول.شماره1.صص70-35.

  13-فلاح شمسی،میرفیض و تهرانی، رضا (1384). طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. شماره 43.

  14-موسوی سیدعلیرضا,کشاورز حمیده (1390)،"بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات ریسک سیستماتیک در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ویژه نامه پژوهشگر (مدیریت) بهار 1390; ص19-36.

  15-هندرکسن،ا. و مایکل ون بردا، ترجمه علی پارسائیان،1385، "تئوریهای حسابداری"، انتشارات ترمه،جلد اول و دوم.

  16- نمازی، محمد و شهلا ابراهیمی(1391). بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام. پژوهش های حسابداری مالی. سال دوم. شماره

  17- نجارزاده، رضا، عبدالهی حقی، سولماز و علیرضا ناصری،1386، سنجش توان رقابتی محصولات مجتمع پتروشیمی تبریز در راستای الحاق به WTO. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 43،35-61

  18-هنر بخش، سمیرا. بیرجندی، حمید و مسعود بیرجندی،1391، بررسی اثر نسبی استراتژیتجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره پانزدهم

  19-احمد زاده ،یونس(1390) بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در صورت های مالی میان دوره ای .دانشگاه واحدعلوم تحقیقات تهران

  منابع لاتین:

   

  Acharya, V.V., Naqvi, H., 2012. The seeds of a crisis: a theory of bank-liquidity and risk-taking over the business cycle. Journal of Financial Economics 106, 349–366.

  2-Aguerrevere, F.L., 2009. Real options, product market competition, and asset returns. Journal of Finance 64 (2), 957–983.

  3-Akdogu, E., Mackay, P., 2012. Product markets and corporate investment: Theory and evidence. Journal of Banking and Finance 36, 439–453.

  4-Andrew Marshall, Leilei Tang, Alistair Milne, Variable reduction, sample selection bias and bank retail credit scoring, Journal of Empirical Finance 17(2010),501_512

  5-Born Imbierowicz, Christian Rauch.(2014)." The relationship between liquidity risk and credit risk in banks.Journal of Banking & Finance Journal of Banking & Finance 40. 242–256

  6-Carl Olsson, (2002), "Risk Management in Emerging Markets ",Pearson Education Limited.

  7-Dermine, J., 1986. Deposit rates, credit rates, and bank capital: the Klein-Monti model revisited. Journal of Banking & Finance 10, 99–114

  8- Dovern, Carsten-Patrick Meier and Johannes Vilsmeier, (2008), "How Resilient is the German Banking System to Macroeconomic Shocks?", Kiel Institute for the World Economy, Working Paper No. 1419

  9-Espinoza & Prasad, (2010), "Nonperforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects", IMF Working Paper. wp/10/224

  10-Espinoza & Prasad, (2010), "Nonperforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects", IMF Working Paper. wp/10/224

  11-Fosu.S(2013). Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa.The Quarterly Review of Economics and Finance

  12-Francisco Louzada, Paulo H. Ferreira-Silva, Carlos A.R. Diniz, "On the impact of disproportional samples in credit scoring models: An application to a Brazilian bank data", Expert Systems with Applications 39 (2012) 8071–8078.

  13- Fresard, L., 2010. Financial strength and product market behavior: the real effects on corporate cash holdings. Journal of Finance 65, 1097–1122.

  14-Froyland, E. and K. Larsen, (2002), "How vulnerable are financial institutions to macroeconomic changes? An analysis based on stress testing", Economic Bulletin, 3/2002, pp. 92–98, Norges Ban

  15-Gang Dang, Kin Keung Lai, Jerome Yen, "Credit scorecard based on logistic regression with random coefficients", Procedia Computer Science 1 (2010) 2463–2468.

  16-Goldstein, Morris & Turner, Philip, (1996), "Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options", Bank for International Settlements, BIS Economic Papers, No. 46

  17-Gorton, G., Metrick, A., 2011. Securitized banking and the run on repo. Journal of Financial Economics 104, 425–45

  18-Grenadier, S.R., 2002. Option exercise games: an application to the equilibrium investment strategies of firms. Review of Financial Studies 15, 691–721.

  19-Grullon, G., Michaely, R., 2007. Corporate Payout Policy and Product Market Competition. Working Paper. Cornell University.

  20-Hansjorg Lehmann and Michael Manz, (2006), "The Exposure of Swiss Banks to Macroeconomic Shocks – an Empirical Investigation", Swiss National Bank

  21-He, Z., Xiong, W., 2012b. Rollover risk and credit risk. Journal of Finance 67, 391–429. Holmstrm, B., Tirole, J., 1998. Private and public supply of liquidity. Journal of Political Economy 106, 1–40.

  22-Holthausen.R , and Watts , (2001) , “The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standards setting “, Journal of Accounting and Economics , 31:3-75

  23-Hsing-Hua Huang, Han-Hsing Lee. (2013)." Product market competition and credit risk". Journal of Banking & Finance 37. 324–340

  24-Hussein A. Abdou, “Genetic programming for credit scoring: The case of Egyptian public sector banks”, Expert Systems with Applications 36 .(2009) 11402–11417.

  25-Jiménez, Gabrial & Jesús Saurina, (2005), "Credit cycles, credit risk, and prudential regulation", Banco de España

  26- Kevin J. Stiroh and Christopher Metli, (2003), "Now and Then: The Evolution of Loan Quality for U.S. Banks", Federal Reserve Bank of New York, Volume 9

  27-Koopman, S. J. and Lucas, Andr é, (2003), "Business and Default Cycles for Credit Risk", Tinbergen Institute Discussion Paper, TI- 062/2.

  28-Leland, H.E., 1994. Corporate debt value, bond covenants, and optimal capital structure. Journal of Finance 49, 1213–1252.

  29-Mackay, P., Phillips, G., 2005. How does industry effect affect firm financial structure? Review of Financial Studies 18 (4), 1433–1466.

  30-Mauer, D., Sarkar, S., 2005. Real options, agency conflicts, and optimal capital structure. Journal of Banking and Finance 29, 1405–1428.

  31-Merton, R.C., 1974. On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. Journal of Finance 28, 449–470.

  32-Morellec, E., Nikolov, B., 2009. Cash holdings and Competition. Working Paper. William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester.

  33-Nekrassov, Alexandre and pervin shroff. (2008). "cost of equity and risk in earnings components". Working paper, the University of Minnesota.

  34-Samartin, M., 2003. Should bank runs be prevented? Journal of Banking & Finance 27, 977–1000.

  35-Santos Silva, J.M.C., Murteira, J.M.R., (2009). Estimation of default probabilities using incomplete contracts data. Journal of Empirical Finance 16, 457–465

  36-SnorreLindset, Arne-Christian Lund, Svein-Arne Persson.(2013)." Credit risk and asymmetric information".Journal of Economic Dynamics & Control.55. 132–151

  37-Standard & poors publication (2008)"Rating methodology : corporate ratings criteria".www.standardandpoors.com ,

  38-Tor Oddvar Berg and Katrine Godding Boye, (2007), "An analysis of banks’ problem loans", Economic Bulletin, Vol 78, P.P. 65-76

  39-Valta, P., 2010. Competition and the Cost of Debt. Working Paper. Swiss Finance Institute and Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland.

  Laffond, R. and R. L. Watts. 2006. The Information Role of Conservative Financial Statements. On Line: www.SSRN.Com.

  Lucy F. Ackert, Bryan K. Church, and Mandira Roy Sankar. (June 1998). Voluntary Disclosure under Imperfect Competition: Experimental Evidence. Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper.7-98


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : حسابداری چکیده رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی است. این مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه­های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش: "بازرگاني داخلي"زمستان 1391 فصل اول کليات پژوهش مقدمه : واژه ريسک در لغت به معني خطر و مخاطره مي باشد اما در تعريف

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( گرایش بازرگانی بین الملل) چکیده در جهان فرا رقابتی امروز، راز بقا و موفقیت سازمان ها، درک ساختار رقابتی بازار است. دستیابی به این درک، مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی و بهره گیری از آمیخته بازاریابی (4P) در بازار به منظور دستیابی به فروش بیشترمی باشد. در این پژوهش محقق به دنبال شناسایی ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده پژوهش صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانک ها درکشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند. در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع ...

پایان نامه برای اخذ درجۀ کارشناسی ارشد حسابداری (M. A.) کلیات تحقیق چکیده: در قرن حاضر شدت رقابت و پیچیدگی ها و عدم اطمینان های ناشی از آن موجب شده است تا مدیریت شرکت ها نسبت به صرف منابع مالی و غیرمالی خود حساس تر باشند و تمام سعی شان این است که منابع را در جایی صرف کنند که برای شرکت ایجاد ارزش کند. یکی از فعالیت هایی که برای شرکت ها ارزش ایجاد می کند، فعالیت های بازاریابی و ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش مالي آبان 1393 چکيده ارزيابي عملکرد سازمان ها و واحد هاي درون سازماني ابزاري ضروري براي ادامه حيات و رشد آنها است.از ميان مدل و تکنيک ها ي مختلفي

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته مدیریت دولتی گرایش: مدیریت منابع انسانی چکیده: تغییرات و تحولات محیطی ، برای ادامه حیات سازمان ها راهی بجز خلاقیت باقی نگذاشته است. لذا شناخت و بکارگیری صحیح خلاقیت تک تک اعضای سازمان بویژه کارکنان در تماس با مشتری که به نیازهای آنها بیشتر و بهتر واقف‌اند از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش رابطه بین ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی چکیده نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارد و عدم توانایی این نظام، مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد. به دلیل نقش بسیار مهم و ...

ثبت سفارش