پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 678 KB 29779 96
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA "

  چکیده

  تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی 1386 تا 1391 انجام شده است. بدین منظور تعداد 41 شرکت و با تخمین 3 مدل رگوسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات نشان داد که نسبت های پرداخت سود سهام با رشد درآمد آتی شرکت رابطه­ی معنی داری دارد. همچنین بین مدت تعامل نسبت پرداخت سود و فرضیات رشد سرمایه گذاری نیز رابطه معناداری است. این رابطه برای بازده سهام و نسبت پرداخت سود نیز مشاهده شده است.

  واژه­گان کلیدی: نسبت های پرداختی، رشد درآمدهای آتی، بازده، سود نقدی سهام، پانل

  پیش بینی، عاملی کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و دیگر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. از آنجایی که سرمایه­گذاران و تحلیل گران مالی از سود به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت ها استفاده می کنند، و تمایل به اندازه گیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود تصمیم گیری کنند آنان با پیش بینی سود، نسبت به وضعیت یک شرکت قضاوت می کنند، زیرا در اصل تفاوت در این پیش بینی هاست که تخصیص منابع سرمایه به بخش ها و واحدهای مختلف تجاری را تعیین
   می کند این موضوع برای سرمایه گذاران بالقوه نیز اهمیت دارد. آن ها با پیش بینی
  جریان های نقدی و سودهای آتی نسبت به سرمایه گذاری و تخصیص منابع سرمایه خود اقدام می کنند(جهانخانی و قربانی 1384).

  سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهم ترین گزینه ها و تصمیمات پیش روی مدیران به شمار می­رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شرکت سرمایه گذاری شود. پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره مند می سازد، همچنین توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصت های رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. هر سرمایه گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می داند. میزان سود سهام پیشنهادی توسط هیئت مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است. تقسیم سود از دو جنبه قابل بحث می باشد: از یک سو عاملی تأثیر گذار بر سرمایه گذاری های آتی و رشد درآمد شرکت است یعنی تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی شرکت و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی است. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود شرکت می باشند. بنابراین مدیران با حداکثر کردن ثروت شرکت همواره بین علایق مختلف آن ها و فرصت های سود آور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار مهم و دارای اهمیت است. از این رو در این تحقیق به بررسی تأثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است(مهرانی، ساسان و مرادی، محمد و اسکندر،هدی 1389).

  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تقسیم سود و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 5 فصل طراحی و اجرا خواهد شد. فصل اول تحت عنوان مقدمه به بیان مسئله، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین تعریف عملیاتی متغیرها می پردازد.

  1-2- بیان مسأله

  در صورتی که شرکتی دارای پروژه سرمایه گذاری توجیه پذیری باشد که در چند سال آینده به بهره­برداری می رسد و یا شرکتی پیش بینی می کند که در سال آینده نیاز مالی خواهد داشت، پیشنهاد عدم تقسیم یا تقسیم سود کم را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه می کند. درصورتی که مجمع با نظر هیئت مدیره موافق باشد سود میان سهامداران تقسیم نمی شود و به حساب اندوخته ها یا سود انباشته انتقال می یابد و پس از بهره برداری پروژه به صورت سهام جایزه به سهامدار داده می شود، در غیر این صورت، سود بین سهامداران تقسیم می شود و بعد از آن اگر مدیریت شرکت تشخیص دهد که برای تامین مالی نیاز به وجد نقد دارد، پس از طی کردن مراحل قانونی، اقدام به افزایش سرمایه می کند(جهانخانی، علی و قربانی، سعید 1384).

  عوامل متعددی بر سیاست توزیع سود شرکت­ها اثر می­گذارند و گاه تقسیم سود را محدود
  می­کنند. این عوامل یا در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت اجباری برای شرکت­ها تعیین
   می­شوند یا این که شرکت به اختیار خود را ملزم به رعایت این عوامل می کند. بطور کلی این عوامل به سه دسته قانونی، قراردادی و داخلی تقسیم می شوند.

  قوانین و مقررات معمولا شرکت ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی کند بلکه بیش تر به شرایط و مواردی را که در آن سود سهام نباید پرداخت شود، اشاره دارند. عمده ترین مباحث مطرح شده در قوانین در رابطه با تقسیم سود عبارتند از:

  محدودیتهای مربوط به سرمایه، گرچه ممکن است در قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشند، اما در اغلب موارد این قوانین، پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته­اند. برخی از قوانین، سرمایه را نیز ارزش اسمی سهام عادی اعلام کرده­اند. برای مثال، اگر سرمایه شرکتی 200 میلیون ریال و ارزش ویژه آن 210 میلیون ریال باشد، شرکت نمی­تواند 20 میلیون ریال سود سهام توزیع کند. مگر این که اقدام به کاهش سرمایه کند.

  در قوانین تجاری برخی کشورها، پرداخت سود سهام نقدی برای شرکت هایی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند، ممنوع است. در این شرایط، بدهی­های شرکت بیش از
   دارایی­های آن است و شرکت قادر به انجام تعهدات خود به بستانکاران نیست. بنابراین پرداخت سود به سهامداران به دلیل حمایت از بستانکاران منع می شود.

  قوانین مالیاتی بعضی از کشورها، سود تقسیم­نشده بیش از حد را هم منع می­کند. اگرچه تعریف سود تقسیم نشده بیرویه تا حدی مبهم است، اما معمولاً آن را نگهداری سود مازاد بر نیازهای سرمایه­گذاری حال و آینده شرکت تعریف می کنند. هدف قانون مالیات آن است که شرکت ها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع کنند. چنانچه اداره وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجه­ای از سود تقسیم نشده مربوط را تشخیص دهد،
  جریمه­ای برای شرکت وضع خواهند شد. بنابراین هرگاه شرکتی موقعیت نقدی قابل توجه­ای برای خود بوجود آورد، باید دلایل محکمی برای ابقای این وجوه به مسئولان مالیاتی ارائه دهد، در غیر این صورت باید وجوه اضافی را به شکل سود سهام بین سهامداران توزیع کند. همچنین ممکن است قوانین، محدودیتهای دیگری برای پرداخت سود ایجاد کنند. این محدودیت ها ممکن است در حداقل سود تقسیمی منعکس شده و یا به صورت محدودیت های مربوط به وام های دریافتی که مبتنی بر تعیین میزان سود تقسیمی است، مطرح شوند. محدودیت قانونی دیگر در مورد سهام ممتاز است که سهامداران ممتاز در گرفتن سود اولویت دارند و تا زمانی که سودهای معوق سهامداران ممتاز پرداخت نشود، شرکت نمی تواند اقدام به تقسیم سود کند.

  با توجه به آنجه بیان گردید مساله اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سود نقدی و رشد درآمد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و این سوال مطرح است که آیا تغییرات سود می تواند درآمد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؟

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  بازار سهام از دیرباز یکی از مباحث مورد علاقه در تحقیقات مالی بوده است. در این بین سیاست تقسیم سود یکی از نخستین زمینه­هایی است که تحقیقات فراوانی پیرامون آن انجام شده و در مدیریت مالی مدرن نیز مدل­ها و نظریه­های مختلفی برای توصیف آن ارائه شده است، به طوری که در هر زمان پژوهشگران کوشیده­اند معمای سود پرداختی را با استفاده از نظریه ها و دیدگاه­های جدید حل کنند. عوامل زیادی باید توسط شرکت مورد توجه قرار گیرد. تا تصمیم بگیرد چه میزان سود نقدی پرداخت کنند. از آنجا که بسیاری از سرمایه­گذاران مایلند پیش­بینی درستی از سرمایه­گذاری آتی خود داشته باشند و نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود در آینده تصمیم گیری کنند، یکی از جنبه­های جذاب برای آنها سود نقدی سهام است. یافتن روش­هایی که بتواند اثر سود نقدی را بر درآمد شرکت و سهام را به خوبی نشان دهند، بسیار مفید می­باشد. لذا تحقیق حاضر تلاش خواهد کرد که این رابطه از طریق
  مدل های رگرسیونی تخمین زده و به آزمون آن بپردازد.

  1-4- اهداف تحقیق

  تبیین تاثیر نسبت پرداخت سود سهام بر رشد درآمد «عایدی» آتی

  تبیین تاثیر نسبت پرداخت سود سهام بر رشد درآمد «عایدی» آتی در شرایط وجود تعامل بین پرداخت سود و بازده سهام

  تبیین تاثیر نسبت پرداخت سود سهام بر رشد درآمد «عایدی» آتی در شرایط وجود تعامل بین نسبت پرداخت سود سهام و فرصت رشد سرمایه گذاری

  1-5- سوالات

  نسبت پرداخت سود سهام چه اثری بر رشد درآمد «عایدی» آتی دارد؟

  در شرایط وجود تعامل بین پرداخت سود و بازده سهام، نسبت پرداخت سود سهام چه اثری بر رشد درآمد «عایدی» آتی سهام دارد؟

  در شرایط وجود تعامل بین نسبت پرداخت سود سهام و فرصت های رشد سرمایه گذاری، نسبت پرداخت سود سهام چه اثری بر رشد درآمد «عایدی» آتی دارد؟

  1-6- فرضیات

  نسبت پرداخت سود سهام اثر معنی داری بر رشد درآمد «عایدی» آتی دارد.

  در شرایط وجود تعامل بین پرداخت سود و بازده سهام، نسبت پرداخت سود سهام اثر معنی داری بر رشد درآمد «عایدی» آتی سهام دارد.

  در شرایط وجود تعامل بین نسبت پرداخت سود سهام و فرصت های رشد سرمایه گذاری، نسبت پرداخت سود سهام اثر معنی داری بر رشد درآمد «عایدی» آتی دارد.

  1-7- روش و ابزار گردآوری داده‏ها

      داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه های مختلف جمع آوری شده اند گرد آوری
  داده ها و اطلاعات برای مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق به روش کتابخانه ای و برای بخش های تجربی مانند جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از اطلاعات منتشر شده سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین، بانکهای اطلاعاتی، سایت اطلاع رسانی سازمان بورس و شبکه جهانی اینترنت بدست آمده است.. برای پردازش اطلاعات از نرم افزارهای Excel و EVIEWS استفاده خواهد گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونه مورد مطالعه استفاده شده است.

  1-8- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

  جامعه، مجموعه ای از موجودات است که در یک زمان مطلوب قرار می گیرند و حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع می باشد. جامعه، در حقیقت همه عناصری است که موضوع یک تحقیق معین در مورد آن مصداق پیدا می کند(کلانتری، ١٣٩٠).

   جامعه مورد تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 6 ساله از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 می باشد، که دارای شرایط زیر هستند:

  شرکت­های مورد نظر از ابتدا تا انتهای تحقیق در عضویت بورس اوراق بهادار تهران باشند.

  شرکت­های مورد نظر جزو بانک­ها و موسسات مالی و شرکت­های سرمایه گذاری،
  شرکت­های هلدینگ، لیزینگ ها و واسطه گری مالی  نباشند.

  شرکت­هایی که اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد بررسی این تحقیق آن­ها وجود نداشته باشد، ازجامعه حذف می گردد.

  سهام شرکت­ها در طی دوره تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.

  شرکت­ها نباید در طی دوره تحقیق توقف فعالیت داشته باشند(باتوجه به محدودیت های فوق تعداد 41 شرکت بعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید).

  1-9- تعریف متغیرهای تحقیق

  رشد درآمدی: تغییرات ایجاد شده درآمدی در طول دوره زمانی مشخص، رشد درآمدی
  می­باشد(فاما و فرنچ، 2001)[1].

  سود نقدی سهام: سود هر سهم  از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می­شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است(ریموند نوو، 1385)[2].

  1-10- خلاصه فصل

  با توجه به مسئله اصلی تحقیق حاضر یعنی اینکه آیا بین سود نقدی و رشد درآمدهای آتی و رشد فرصت های سرمایه گذاری شرکت های مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟ این تحقیق در 5 فصل طراحی و اجرا شده است که کلیات مربوط به پژوهش در فصل حاضر تشریح و در فصل های بعدی ادبیات تحقیق، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل
  داده ها و نتایج ارائه خواهد شد.

   

  [1] - Fama & French ، 2001.

  [2] -Rimon Novo, 2007.

  Abstract

  In this study, the relationship between ratio of dividend payments with future earnings growth is evaluated. An important factor to making a decision to hold or sell shares by investors, is the company's future profits that motivated them. In this research 3 main and sub-stated hypothesis upon which a model is presented that estimates the following results. The first hypothesis was confirmed in this study confirm that expresses the relationship between the ratio of dividends to earnings growth in the future 99% confidence level professionalism. The second hypothesis and the third hypothesis was confirmed in 95%.

  To test the research hypotheses from each data member companies of Tehran Stock Exchange during the period 2007 to 2012 is used.

  Key words: dividends, income growth, panel method

   

   

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                         صفحه 

  چکیده 1

  فصل 1: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مسأله. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

  1-4- اهداف تحقیق.. 7

  1-5- سوالات... 7

  1-6- فرضیات... 7

  1-7- روش و ابزار گردآوری داده‏ها 8

  1-8- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 8

  1-9- تعریف متغیرهای تحقیق.. 9

  1-10- خلاصه فصل.. 9

  فصل 2: مبانی نظری

  2-1- مقدمه. 11

  2-2- فلسفه تقسیم سود. 12

  2-3- تئوری های تقسیم سود. 13

  2-4- نظریه عدم ارتباط تقسیم سود با قیمت... 14

  2-5- نظریات مربوط بودن تقسیم سود. 16

  2-5-1- مدل گوردن. 16

  2-5-2- مدل والتر. 18

  2-5-3- مدل پرنده در دست... 20

  2-6- تئوری اولویت مالیاتی.. 20

  2-7- سیاست تقسیم سود سهام. 21

  2-7-1- سیاست تقسیم سود منظم. 21

  2-7-1-1- روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم. 23

  2-7-1-2- روش مبلغی ثابت... 24

  2-7-1-3- روش درصدی از قیمت اسمی.. 28

  2-7-2- سیاست تقسیم سود نامنظم. 28

  2-7-3- سیاست تقسیم سود باقی مانده 28

  2-8- عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود. 30

  2-8-1- عوامل قانونی.. 30

  2-8-2- سود خالص.... 31

  2-8-3- مشکل نقدینگی.. 31

  2-8-4- افزایش بی رویه سود انباشته. 31

  2-8-5- عوامل ناشی از قراردادها 32

  2-8-6- عوامل داخلی.. 33

  2-8-7- اهداف توسعه ای.. 33

  2-8-8- حفظ ساختار سرمایه. 34

  2-8-9- نیاز سهامداران. 35

  2-8-10-  بازده حقوق صاحبان سهام. 35

  2-8-11- وضعیت نقدینگی.. 35

  2-8-12- استفاده از مزایای مالیاتی.. 36

  2-8-13- تاثیر دورههای تجاری.. 36

  2-8-14- نوع شرکت... 36

  2-8-15- عمر شرکت... 37

  2-9- رابطه سود نقدی و بازده 37

  2-10- تئوری های پرداخت سودسهام. 38

  2-10-1- مدل های اطلاعات کامل- عامل مالیاتی.. 39

  2-10-2- مدل های رفتاری.. 39

  2-10-3- مدل های عدم تقارن اطلاعاتی.. 40

  2-10-3-1- فرضیه هزینه نمایندگی.. 40

  2-10-3-2- فرضیه جریان نقدی آزاد 41

  2-10-3-3- فرضیه پیام دهی.. 41

  2-11- رابطه سود نقدی -قیمت... 41

  2-12- مفاهیم رشد درآمد آتی و فرصت های سرمایه گذاری.. 42

  2-13- مطالعات خارجی انجام شده 45

  2-14- مطالعات داخلی انجام شده 48

  فصل 3: روش تحقیق

  3-1- مقدمه. 53

  3-2- روش تحقیق.. 53

  3-3- جامعه آماری.. 54

  3-4- نمونه آماری.. 54

  3-5- فرضیه ها و مبانی نظری آنها 55

  3-6-  روش گردآوری داده ها 57

  3-7- روش های آماری مورد استفاده 57

  3-8- خلاصه فصل.. 58

  فصل 4: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه. 60

  4-2- بخش اول؛ بررسی داده های تحقیق.. 60

  4-2-1- آمار توصیفی.. 60

  4-3- مدل تحقیق.. 65

  4-3-1- متغیروابسته. 65

  4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.. 66

  4-4-1- تخمین مدل اول. 66

  4-4-2- تفسیر  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 68

  4-4-3- نتایج تخمین مدل رگرسیونی دوم. 69

  4-4-4- تفسیر  نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 71

  4-4-5- نتایج تخمین مدل رگرسیونی سوم. 72

  4-4-6- تفسیر  نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 74

  4-4- خلاصه فصل.. 74

  فصل 5: خلاصه و نتیجهگیری

  5-1- مقدمه. 76

  5-2- خلاصه و نتیجه گیری.. 76

  5-3- فرضیه های تحقیق.. 77

  5-4- محدودیتهای تحقیق.. 79

  5-5- پیشنهادهای کاربردی تحقیق.. 79

  5-6- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 80

  5-7- خلاصه فصل.. 81

  منابع و ماخذ. 82

  چکیده انگلیسی.. 83

   

   

  فهرست جدول

  عنوان                                                                                                                         صفحه 

  جدول (4-1) کلیه شرکتهای بکارگرفته شده در تحقیق.. 61

  جدول (4-2) آمار توصیفی.. 64

  جدول (4-3) تخمین رگرسیونی مدل (1) 67

  جدول(4-4) تخمین رگرسیونی مدل (2) 70

  جدول(4-5) تخمین رگرسیونی مدل (3) 73

   

   

  فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                                         صفحه 

  نمودار (2-1) رابطه بین درآمد و سود هر سهم. 23

  نمودار (2-2) رابطه بین درآمد و سود هر سهم. 25

   

   

  منبع:

  فهرست منابع فارسی

  آذر، عادل، (1384)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، چاپ یازدهم، تهران، نشر سمت.

  اسکندر، هدی (1387)."بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  اسلامی بیدگلی غلامرضا " مروری بر تئور یها، سیاستها و خ طمش تقسیم سود (1) و (2)"، دانش مدیریت.

  افتخار نژاد، فرشته، 1388، "بررسی تاثیر سود انباشته و توزیع شده بر سودآوری آتی و بازدهی سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات بورس اوراق بهادار تهران مطالعات معاونت، بازار توسعه و اقتصادی 1389.

  تهرانی، رضا، نگاه دانش 1387،"  مدیریت مالی"،

  جلیلی، آرزو، 1384 ، "سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینی رشد سود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا س

  جهانخانی، علی و قربانی، سعید 1384." شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، شماره 20 صص 27-48.

  حافظ­نیا، م، ر(1382). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم.

  حقانی نسب عباسعلی"  اهمیت افشای سیاست تقسیم سود"،

  خادم علی اکبر، موخرشهر رضا،دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد 1380،"  بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام در شرک تها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،

  سعیدی، ع و بهنام، ک(1388). بررسی عوامل مؤثر بر خطمشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه پژوهشگر، 18

  عبده تبریزی حسین "معمای تقسیم سود در شرکت های ایرانی"،.

  فخاری، ح. و یوسفعلی تبار، ن(1389). بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی،

  قربانی، ع. (1387). بررسی رابط هی نقدشوندگی سهم و سیاست تقسیم سود. دانشکده ی مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، پایان نام هی کارشناسی ارشد.

  قلی پور، علی =(1375)." تأثیر سیاست های تقسیم سود و توزیع سهام جایزه بر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، شماره  9-117 و 10 ، صص 85.

  کردستانی،غلامرضا( 1387 )،اندازه گیری و گزارشگری سرمایه انسانی،حسابرس،شماره41 ،تابستان 1387

  مهجوری احمد، " شش پارامتر تاثیرگذار بر تقسیم سود شرکت ها"

  مهرانی، ساسان و تالانه، عبدالرضا 1377 تقسیم سود در شرکت ها" حسابدار، شماره 125

  مهرانی، ساسان و مرادی، محمد و اسکندر، هدی (1389)"رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه"، پژوهشهای 62 - مالی، شماره اول، صص 47

  مهرانی، ک. (1383). رابطه ی سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری . دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران، پایاننامه دکترای تخصصی.

  نادری نورعینی، محمد مهدی 1385نقش کیفیت سود در پیش بینی سودهای آتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده مدیریت و حسابداری

  فهرست منابع غیر فارسی و اینترنتی

  Accounting Research Committee, CICA Hand book, parts. 1505.03

  AICPA, 1953. Accounting Research Bulletin No. 43. American Institute of Certified Public Accountants, New York, NY.

  Allen, F., Michaely, R., 2003. Payout policy. In: Constantinides, G., Harris, M., Stulz, R. (Eds.), Handbook of the Economics of Finance: Corporate Finance. Elsevier, Amsterdam.

  Amit, R., Livnat, J., Zarowin, P., 1989. A classification of mergers and acquisitions by motives: analysis of market responses. Contemporary Accounting Research 6, 143–158.

  Ap Gwilym, O., Seaton, J., Suddason, K., Thomas, S., 2006. International evidence on the payout ratio, earnings, dividends and returns. Financial Analysts Journal 62, 36–53.

  Arnott, R.D., Asness, C.S., 2003. Surprise! Higher dividends = higher earnings growth. Financial Analysts Journal 59, 70–87.

  Baker, M., Wurgler, J., 2004. A catering theory of dividends. Journal of Finance 59,1125–1160.

  Brav, A., Graham, J.R., Harvey, C.R., Michaely, R., 2005. Payout policy in the 21st century. Journal of Financial Economics 77, 483–527.

  Chin-Sheng Huang , Chun-Fan You, Szu-Hsien Lin, 2009, Cash dividends, stock dividends and subsequent earnings growth

  Crawford, D., Franz, D.R., Lobo, G.J., 2005. Signaling managerial optimism through stock dividends and stock splits: a reexamination of the retained earnings hypothesis. Journal of Financial and Quantitative Analysis 40,531–561.

  Daniel L (Ed.), The Impact of Rule-Making on Intermediate Financial Accounting Textbooks. College of Administrative Science, The Ohio State University, Columbus, OH, pp. 33–51.

  DeAngelo, H., DeAngelo, L., Skinner, D.J., 2004. Are dividends disappearing? Dividend concentration and the consolidation of earnings. Journal of Financial Economics 72, 425–56.

  Elgers, P.T., Murray, D., 1985. Financial characteristics related to management's stock split and stock dividend decisions. Journal of Business Finance and Accounting 12, 543–551.

  Eun, C.S., Huang,W., 2007. Asset pricing in China's domestic stock markets: Is there a logic? Pacific-Basin Finance Journal 15, 452–480.

  Fama, E. F., and French, K. R. (2000), Forecasting Profitability and Earnings. The Journal of Business,73, 161-175.

  Fama, E.F., MacBeth, J.D., 1973. Risk, return and equilibrium: empirical tests. Journal of Political Economy 81, 607–636.

  Fuller, K., Thakor, A. (2007)

  Gordon, M.J., 1962. The investment valuation and financing of the corporation. Richard D. Irwin, Homewood, IL.

  Graham, J.R., Kumar, A., 2006. Do dividend clienteles exist? Evidence on dividend preferences of retail investors. Journal of Finance 61,1305–1336.

  Grinblatt, M.S., Masulis, R.W., Titman, S., 1984. The valuation effects of stock splits and stock dividends. Journal of Financial Economics 13, 461–490.

  Gul, F.A., 1999. Government share ownership, investment opportunity set and corporate policy choices In China. Pacific-Basin Finance Journal 7, 157–172.

  Guo, E., Keown, A.J., Sen, N., 1995. An explanation of bidder returns in corporate acquisitions: the case of Japanese acquisitions of U.S. firms. Japan and the World Economy, 145–154.

  Gwilym, O., Seaton, J., Suddason, K., and Thomas, S. (2006), International Evidence on the Payout Ratio, Earnings, Dividends, and Returns. Financial Analysts Journal, 62,36- 53.

  Jensen, M.C., 1986. Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review 76, 323–329.

  Kamesaka, A., Nofsinger, J.R., Kawakita, H., 2003. Investment patterns and performance of investor groups in Japan. Pacific-Basin Finance Journal 11, 1–22.

  Kato, H.K., Tsay, W., 2002. Are stock dividends (MUSHOs) melons or lemons in Japan? Pacific-Basin Finance Journal 10, 531–548.

  Lakonishok, J., Lev, B., 1987. Stock splits and stock dividends: why, who and when. Journal of Finance 42, 913–932.

  Lintner, J.,1956. Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings and taxes. American Economic Review46, 97–113.

  McManus, I.D., Ap Gwilym, O., Thomas, S.H., 2004. The role of payout ratio in the relationship between stock returns and dividend yield. Journal of Business Finance and Accounting 31, 1355–1387.

  McNichols, M., Dravid, A., 1990. Stock dividends, stock splits and signaling. Journal of Finance 45, 857–879.

  Myers, S., 1984. The capital structure puzzle. Journal of Finance 39, 575–592.

  Oh, N.Y., Parwada, J.T., Walter, T.S., 2008. Investors' trading behavior and performance: online versus non-online equity trading in Korea. Pacific-Basin Finance Journal 16, 26–43.

  Parker, K. C., (2005), Do higher dividends lead to higher earnings growth? Working Paper, Simon Fraser University.

  Rankine, G., Stice, E.K., 1997a. Accounting rules and the signaling properties of 20 percent stock dividends. Accounting Review 72,23–46.

  Rankine, G., Stice, E.K., 1997b. The market reaction to the choice of accounting method for stock splits and large stock dividends. Journal of Financial and Quantitative Analysis 32,161–182.

  Sava Savov , July 2006, Dividend Changes, Signaling, and Stock Price Performance, Mannheim Finance Working Paper No. 2006-03

  SEC, 1972. Pro-Rata Stock Distributions to Shareholders, ASR 124, Securities and Exchange Commission Accounting Rules. Securities and Exchange Commission, Washington.

  Skinner, D.J., 2008. The evolving relation between earnings, dividends, and stock repurchases. Journal of Financial Economics 87, 582–609.

  Smith, R.L., Kim, J.H., 1994. The combined effects of free cash flow and financial slack on bidder and target stock returns. Journal of Business 67, 281–310.

  Zeff, S.A., 1982. Towards a fundamental rethinking of the role of the ‘intermediate’ course in the accounting curriculum. In: Jensen,

  Zhou, P., Ruland, W., 2006. Dividend payouts and future earnings growth. Financia Anthony Flint and Andrew Tan and Gary Tian 2010, predicting future earnings Growth: A test of the dividend payout ration the Australian market, 43-58

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابرسی چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی چکیده تصمیم­گیری درباره­ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه­ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم­گیری مقدار پولی که باید به سرمایه­گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه­گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می­شود. در این پژوهش عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت دولتی چکیده : هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت و بازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

ثبت سفارش