پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

word 402 KB 29910 84
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت: ۱۰,۹۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

      کلید واژه ها: مدیریت تغییر، آمادگی برای تغییر، خدمات کتابخانه، کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

     کتابخانه های دانشگاهی

  چکیده  فارسی:

     تغییر به معنای خروج از حالتی و رسیدن و مستقر شدن در حالتی دیگر است‌. سازمان های امروزی با تغییراتی وسیع تر نسبت به گذشته در ابعاد گوناگون فعالیت های خود روبرو هستند. کتابخانه های دانشگاهی که نقش برجسته‌ای در کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها ایفا می کنند نیازمند راهکارهایی برای مدیریت تغییرات خود هستند. پژوهش حاضر به تعیین وضعیت نگرش کارکنان در برابر تغییر(آمادگی برای تغییر) در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس می پردازد. این پژوهش از نظر  هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس می باشند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر از ابزار پرسشنامه (دانهام و همکاران 1989) استفاده گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید راهنما و مشاور مورد بررسی قرار گرفته و برای تعیین پایایی آن از ضریب اعتبار آلفای کرونباخ استفاده شده که برای پرسشنامه حاضر عدد 86/. به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی شاخص هایی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نمرات و درسطح استنباطی آزمون تحلیل واریانس یک راهه و به منظور تعیین نرمال بودن داده ها  از آزمون کالموگروف–اسمیرنوف انجام گرفته است؛  برای تحلیل داده ها از  بسته نرم افزار اس پی اس اس به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس بصورت کلی، وقوع تغییر  و هدف آن در سود رسانی به کتابخانه و اعضای آن را درک نموده اند.

  مقدمه

  تغییر به معنای خروج از حالتی و رسیدن و مستقر شدن در حالتی دیگر است‌. در مباحث سازمانی تغییر عبارت است از دگرگونی یک سازمان از وضعیت موجود در حداقل یکی از حوزه های ساختار سازمانی، فناوری، نیروی انسانی، وظایف و عملکردهای تولیدی و خدماتی و رسیدن به وضعیت مطلوب. معمولاً تغییر را به چهار نوع تغییر در ساختار، فناوری، مکان و افراد تقسیم می نمایند. برای ایجاد تغییر در ساختار باید در روابط سازمانی یا شیوه‌های ایجاد هماهنگی تغییراتی داد، شغل ها و کار ها را مجددا طرح ریزی کرد یا از نظر ساختاری دست به تغییرات زد. در تغییر فناوری شیوه ای که کار ها انجام می شود و نحوه استفاده از وسایل و ماشین آلات تغییر می‌کند. تغییر در مکان این است که شیوه استقرار سیستم و دستگاه ها تغییر یابند و نهایتاً مقصود از تغییر در افراد این است که در نگرش، مهارت، انتظارات، پنداشت ها و برداشت ها تغییراتی ایجاد گردد. بسیاری از محققان فرض کرده اند که بیشتر تلاش های مرتبط با تغییر به واسطه‌ی فقدان یک فرایند خروج از انجماد موثر ناکام مانده است و همین دلیل آن ها بر ضرورت ایجاد آمادگی برای تغییر با توجه به مفهوم ادراک فردی از تغییر در نظر گرفتن آن آغاز شد. تغییر در سازمان نمی‌تواند بدون همراهی و همکاری افراد سازمان صورت گیرد وتغییر فردی شکل نمی گیرد مگر آن که فرد برای آن آمادگی داشته باشد (لگزیان و ملک زاده، 1389). مدیریت تغییر یکی از شاخه های مدیریت است. امروزه مدیریت تغییر تعاریف گوناگونی به خود گرفته است. شاید متداول ترین و روشن ترین آن تعریف زیر باشد: مدیریت تغییر عبارت است از  فرایند، ابزارها و تکنیک‌هایی که به منظور اداره ی نیروی انسانی در کسب  و کار در حال تغییر، برای نیل به نتایج مورد نظر به کار می‌رود و نیز  اینکه کسب و کار به طور اثربخش با توجه به زیرساخت اجتماعی محیط کار انجام گیرد (اندرسون[1]،2001). در جای دیگر این موضوع این چنین تعریف می شود: مدیریت تغییر عبارت است از فرایند مستمر و پویای ایجاد آمادگی برای تغییر، برنامه ریزی تغییر، اجرای برنامه تغییر و حفط و نگهداری تغییر (تثبیت و پایداری تغییر) (غلامی،1392).

   سازمان های امروزی با تغییراتی وسیع تر نسبت به گذشته در ابعاد گوناگون فعالیت های خود روبرو هستند. این تغییرات مستلزم برخوردی برنامه ریزی شده است تا از تغییرات به سود  سازمان بهره‌برداری گردد، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و به طور خاص کتابخانه های دانشگاهی که نقش برجسته‌ای در کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها ایفا می کنند نیازمند راهکارهایی برای مدیریت تغییرات خود هستند (ناخدا، 1389).

  1-2  بیان مساله

    مارک[2] (1997) و پوگ[3] (2007) بیان نمودند: امروزه وقوع تغییرات ناشی از محرک های داخلی و خارجی، مسأله ای است که کتابخانه ها نیز با آن روبرو هستند. هیرشون[4] (1999) به اهمیت مسأله مدیریت تغییر در کتابخانه های دانشگاهی اشاره نموده و آن را یکی از مهم ترین مسائلی می داند که امروزه کتابخانه های دانشگاهی دنیا با آن روبرو هستند. منشأ تغییرات در کتابخانه های دانشگاهی می تواند متفاوت باشد. گاه این تغییرات به واسطه محرک های داخلی (مانند تغییرات ساختار سازمانی، تغییر در بودجه و امکانات، و تغییر در پست ها و مسؤلیت ها) و گاه بواسطه محرک های خارجی (مانند رشد فناوری ها و تغییر انتظارات کاربران) ایجاد می شوند. بنا به نظر فرای[5] (1997) همچنان که اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشجویان به سمت داشتن علایق، زمینه ها و مهارت های متنوع پیش می روند، طیف گسترده و روز افزون از نیازهای اطلاعاتی را نیز با خود به کتابخانه می آورند. طبعاً این نیاز های اطلاعاتی متنوع می تواند عاملی برای تغییر در فرایندهای مختلف کاری کتابخانه به شمار آید. کتابخانه های دانشگاهی ایران با مسایل و فشارهایی از جانب محیط پیرامون خود روبرو هستند که برای حفظ موجودیت و بقاء، آنها را ناگزیر از پاسخگویی و به دنبال آن انجام تغییراتی می سازد. برای نمونه افزون بر افزایش هزینه ها و پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی نمی توان افزایش تعداد دانشجویان و محققان در هر سال را از نظر دور داشت. طبق سالنامه آماری کشور، (1387) آمار نشان می دهد که در سال 87-1386 تعداد کل دانشجویان کشور نسبت به سال تحصیلی قبل از آن، 20 درصد افزایش داشته است. این افزایش عاملی است که می تواند تغییراتی از قبیل گسترش دامنه خدمات و فضاهای کتابخانه وتنوع بخشیدن به موضوعات و قالب های مواد کتابخانه ای را در پی داشته باشد. باتوجه به نقش خطیر کتابخانه های دانشگاهی در امر آموزش و پژوهش، پویایی وتغییر در این کتابخانه ها مقوله مهمی به شمار می رود. کتابخانه های دانشگاهی ایران نیز به منظور پاسخگویی به عوامل بیرونی و درونی سازمان خود، از نیاز به تغییر مستثنی نیستند (ناخدا، 1389).

  والاترین هدف کتابخانه و کتابدار در نهایت امر، جلب رضایت کاربران است. با توجه به اینکه نیازهای کاربران کتابخانه به دنبال رشد سریع علوم به سرعت در حال تغییر است، کتابخانه ها برای دست یابی به این منظور (یعنی جلب رضایت کاربران) به نظر می رسد باید خدمات خود را با این تغییرات همسو سازند و برای هم‌سو ساختن این تغییرات با خدمات کتابخانه نیاز به تغییر نگرش کارکنان نسبت به تغییر دارند، کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس یکی از مهم ترین مراکز کتابخانه ای در سطح کشور ایران است و از آنجا که جامعه استفاده کننده آن  غالباً دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقاطع ارشد و دکتری می باشند و کاربران آن نه تنها منحصر به دانشگاه تربیت مدرس بوده بلکه به کلیه افراد در سراسر کشور خدمات ارائه می‌دهد و این کتابخانه به دلیل اشتراک در مجلات و پایگاه های داخلی و خارجی پذیرای جامعه استفاده کننده وسیع با نیازهای اطلاعاتی متفاوت می باشد. با توجه به مشاهدات پژوهشگر و وضعیت موجود کتابخانه مذکور به نظر می‌رسد امکان ارائه خدمات با کیفیت بهتر و رضایت بیشتر کاربران وجود دارد که با اعمال تغییرات می‌تواند به این امکان دست یابد. که با توجه به مطالعه پژوهشگر درباره تغییر نگرش با سازه های شناختی، احساسی، رفتاری کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس نسبت به تغییر خدمات که تا کنون انجام نشده است  بنابراین پژوهش حاضر، با توجه به تکنیک های مدیریت تغییر، آمادگی برای تغییر، و با استفاده از دیدگاه دانهام و همکاران (که به دلیل نزدیکی موضوعی با هدف پژوهش حاضر از آن استفاده شده است) در صدد پاسخ به وضعیت نگرش های شناختی، عاطفی و رفتاری، در برابر تغییر خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس است.

  1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش

  تغییر جزء لینفک هرسازمانی است، کتابخانه ها نیز از این قائده مستثنی نیستند. این مراکز برای این که بتوانند پاسخگوی نیازهای کاربران خود باشند، باتوجه به رشد علوم و فناوری و  به دنبال آن تغییر در نیازها و رفتارهای اطلاع یابی کاربران، نیازمند به تغییر و آمادگی برای این تغییرات می باشند. بررسی این آمادگی و تعیین نقاط قوت وضعف  نگرش های کارکنان در تغییر خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس در رسیدن کتابخانه مورد نظر به اهداف خود حائز اهمیت است.

  پژوهش حاضر با توجه به تعیین وضعیت نگرش کارکنان در برابر تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس باعث ارتقاء کیفیت خدمات، همکاری،  همدلی و رضایت شغلی بیشتر کارکنان، رضایت بیشتر مراجعه کنندگان، ارائه خدمات نوین، شده و از این حیث ضرورت دارد.

  1-4  تعاریف نظری و عملیاتی

  1-4-1 آمادگی برای تغییر

  آمادگی برای تغییر بصورت کلی شامل شناخت های فرد در مورد تغییر، عکس العمل های احساسی در برابر تغییر و تمایلات رفتاری در برابر تغییر است. دیدگاه نسبت به تغییر  مشخص شامل شناخت فرد، عکس العمل های احساسی و تمایلات رفتاری در برابر تغییر می شود) دانهام  و همکاران، 1989).

  تعریف عملیاتی: در پژوهش  حاضر، آمادگی برای تغییر با توجه به دیدگاه دانهام و همکارانش؛ وضعیت نگرش های شناختی، عاطفی و رفتاری کارکنان نسبت به تغییر، در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس بررسی شده است.

  2-4-1  خدمات

  کتابخانه دارای دو فعالیت عمده است: خدمات فنی و خدمات عمومی. خدمات فنی موجب می شود مجموعه خواندنی کتابخانه بر اساس روشی اصولی حفظ و نگهداری شود تا به شکل مناسبی مورد بازیابی و دستیابی سریع و آسان اعضاء و مراجعان قرار گیرد. بخش های مختلف اینگونه خدمات عبارت است از: فرآهم آوری، فهرست نویسی، رده بندی، نمایه سازی، برگه آرایی، آماده سازی. خدمات عمومی فعالیت هایی است که کتابخانه مستقیماً برای جلب مراجعان و علاقمند کردن مردم به کتاب و کتابخوانی انجام می دهد. مانند امانت،کار مرجع و پاسخگویی، برپایی همایش ها و نمایشگاه ها ( عماد خراسانی،1384.(

     تعریف عملیاتی:  پژوهش حاضر منظور از خدمات، کلیه فعالیت هایی  ( خدمات فنی، خدمات مرجع، خدمات اطلاع رسانی، شنیداری و دیداری، امانت، تامین مدرک، سفارشات، نشریات) است که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس و در قالب خدمات عمومی برای پاسخگویی به نیاز کاربران، دسترسی سریع به اطلاعات و در نهایت جلب رضایت آنها انجام شده است.

  1-5  اهداف پژوهش

  1-5-1   هدف اصلی پژوهش

   تعیین وضعیت نگرش کارکنان در برابر تغییر خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

  1-5-2 اهداف فرعی

  1. تعیین وضعیت شناخت های فردی کارکنان، در برابر تغییر خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
  2. تعیین وضعیت نگرش های عاطفی کارکنان، در برابر تغییر خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
  3. تعیین وضعیت نگرش های رفتاری کارکنان، در برابر تغییر خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

  1-6  پرسش های پژوهش

  1-6-1 پرسش اصلی پژوهش

  وضعیت نگرش کارکنان در برابر تغییر خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس چگونه است؟

  1-6-2 پرسش های فرعی پژوهش

  1. وضعیت شناخت های فردی کارکنان، در برابر تغییر خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس چگونه است؟
  2. وضعیت نگرش عاطفی کارکنان، در برابر تغییر خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه چگونه است؟
  3. وضعیت نگرش رفتاری  کارکنان، در برابر تغییر خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه چگونه است؟

   

   

  1-7  فرضیه های  پژوهش

  1. بین نگرش کارکنان بخش های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس تفاوت معناداری وجود دارد.
  2. بین نگرش شناختی کارکنان بخش های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس تفاوت معناداری وجود دارد.           
  3. بین نگرش عاطفی کارکنان بخش های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس تفاوت معناداری وجود دارد.
  4. بین نگرش رفتاری کارکنان بخش های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس تفاوت معناداری وجود دارد.

  1-8  متغیرهای پژوهش

  1-8-1  متغیرهای مستقل

  تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس متغیر مستقل است.

  1-8-2 متغیر های وابسته

  نگرش های شناختی، عاطفی و رفتاری، متغیرهای وابسته هستند

   


  [1] Anderson

  [2]  Mark

  [3]  Pugh

  [4]  Hirshon

  [5]  Frye

  Keywords: change management, Readiness for Change, Library service, Central Library of the  Tarbiat Modarres University, University Library  

  Abstract:

  Change means breaking from a state and taking up residence in another state. today, organizations are confronting more sweeping changes in comparison to the past times.univrersity libraries which play a major role in educational system in universities need strategies for managing their reforms.change is an unremovable part in any organization, to which  libraries are not an exception. the following research deals with Tarbiat Modarres’s employees viewpoint concerning change in library services of the uiversity. this research is practical in its aim and Survey in its method. the statistical society includes all employees of Tarbiat Modarres’s central library.in order to gather the needed information questionaires (Dunham et al, 1989) was used. content validity of the questionnaire is evaluated under supervision of the guiding and counseling professors and for determining its reliability cronbach’s alfa test has been used which is ./85analysis of data on the scale of descriptive statistics of criterias like, affluence, average and standard deviation of scores and on the scale of deductive analysis test of one-way variance and for the purpose of determining normality of the data from Kolmogorof test - smironov test;for analysis of data SPSS software is used.results of this research indicated that employees of different sections of the central library of Tarbiat Modarres university generally  agree with change in services and at the level of cognitive and emotional perspective for change are good and at the level of behavioral perspective are average.

 • فهرست:

   

  فهرست مندرجات

                                                                                                                                   شماره صفحه

  چکیده فارسی....................................................................................................................................................................... أ

  فهرست مندرجات................................................................................................................................................................ ب

  فهرست جدول ها................................................................................................................................................................. ز

  فصل اول: کلیات پژوهش

   1-1 مقدمه........................................................................................................................................................................... 2

  1-2  بیان مساله.................................................................................................................................................................. 3

  1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش...................................................................................................................................... 4

  1-4  تعاریف نظری و عملیاتی........................................................................................................................................ 5

  1-4-1  تغییر...................................................................................................................................................................... 5

  2-4-2  خدمات.................................................................................................................................................................. 5

  1-5  اهداف پژوهش........................................................................................................................................................... 6

  1-5-1   هدف اصلی پژوهش.......................................................................................................................................... 6

  1-5-2 اهداف فرعی.......................................................................................................................................................... 6

  1-6  پرسش های پژوهش................................................................................................................................................ 6

  1-6-1 پرسش اصلی پژوهش......................................................................................................................................... 6

  1-6-2 پرسش های فرعی پژوهش............................................................................................................................... 6

   1-7  فرضیه های  پژوهش............................................................................................................................................. 7

  1-8  متغیرهای پژوهش.................................................................................................................................................... 7

  فهرست مندرجات

   

  1-8-1  متغیرهای مستقل............................................................................................................................................... 7

  1-8-2 متغیر های وابسته................................................................................................................................................ 7

  فصل دوم: ادبیات پژوهش

  2-1 مقدمه........................................................................................................................................................................... 9

  2-2  مفهوم تغییر.............................................................................................................................................................. 9

  2-3 انواع تغییر................................................................................................................................................................... 10

  2-4 اهداف تغییر .............................................................................................................................................................. 12

  5-2   ضرورت تغییر........................................................................................................................................................... 13

  2-6  آمادگی برای تغییر.................................................................................................................................................. 14

  2-7 مقاومت در برابر تغییر.............................................................................................................................................. 16

  2-8 مکتب های مدیریت تغییر...................................................................................................................................... 18

  2- 9  واکنش به تغییر..................................................................................................................................................... 19

  2-10 مدل های مدیریت تغییر...................................................................................................................................... 19

  2-11 نگرش........................................................................................................................................................................ 21

  2-11-1 انواع و مبنای نگرش ها................................................................................................................................... 22

  2- 12  کتابخانه................................................................................................................................................................. 23

  2-13 خدمات کتابخانه ها................................................................................................................................................ 24

  2-14 کتابخانه دانشگاهی................................................................................................................................................. 24

   

  فهرست مندرجات

  2-14-1 ساختار کتابخانه دانشگاهی............................................................................................................................ 25

  2-14-2 کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس...................................................................................................... 25

  2- 15  تغییر در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی................................................................................................. 26

  2-15-1  درک تغییر در کتابخانه ها............................................................................................................................ 28

  2-15-1-1 فشارها برای تغییر...................................................................................................................................... 28

  2-15-1-1-2 فشارهای خارجی................................................................................................................................... 29

  2-15-1-1-3  فشارهای داخلی................................................................................................................................... 29

  2-15-1-1-4  ترس از تغییر........................................................................................................................................ 29

  2-16 واکنش کتابداران دربرابر تغییر.......................................................................................................................... 29

  2- 17 پیشینه های پژوهش........................................................................................................................................... 33

  2-18- 1 پیشینه پژوهش در داخل ایران.................................................................................................................. 33

  2-18- 1 پیشینه پژوهش در خارج ایران................................................................................................................... 35

   19-2 خلاصه پیشینه های  پژوهش............................................................................................................................ 39

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1 مقدمه........................................................................................................................................................................... 41

  3-2 نوع و روش پژوهش.................................................................................................................................................. 41

  3-3 جامعه آماری پژوهش............................................................................................................................................... 42

  3-4 روش نمونه گیری...................................................................................................................................................... 42

   

  فهرست مندرجات

  3-5 روش و ابزار جمع آوری داده ها............................................................................................................................ 42

  3-6  روش اجرای پرسشنامه.......................................................................................................................................... 42

  3-6-1 پرسشنامه............................................................................................................................................................... 44

  3-6-2 روایی پرسشنامه................................................................................................................................................... 44

  3-6-3 پایایی پرسشنامه.................................................................................................................................................. 44

  3-7 روش تجزیه تحلیل داده ها..................................................................................................................................... 45

  3-8 محدودیت های پژوهش........................................................................................................................................... 45

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  4-1 مقدمه........................................................................................................................................................................... 47

  4- 2 پاسخ  به پرسش های پژوهش............................................................................................................................. 47

  4-3 پاسخ  به فرضیه های پژوهش............................................................................................................................... 49

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  و پیشنهادها

  5-1 مقدمه........................................................................................................................................................................... 58

  5-2 بحث و نتیجه گیری پاسخ پرسش و فرضیه اول پژوهش.............................................................................. 58

  5-3 بحث و نتیجه گیری پاسخ پرسش و فرضیه دوم پژوهش............................................................................. 58

  5-4 بحث و نتیجه گیری پاسخ پرسش و فرضیه سوم پژوهش............................................................................ 59

  5-5 بحث و نتیجه گیری پاسخ پرسش و فرضیه چهارم پژوهش......................................................................... 60

  5-6 پیشنهادهای پژوهش................................................................................................................................................. 60

  5-6-1 پیشنهادهای برگرفته  از پژوهش...................................................................... 60

  5-6-2  پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده........................................................................................................... .61

  فهرست منابع........................................................................................................................................................................ 62

  منابع فارسی.......................................................................................................................................................................... 60

  منابع انگلیسی....................................................................................................................................................................... 65

  پیوست.................................................................................................................................................................................... 68

   

  منبع:

   

  فهرست منابع

  منابع فارسی

  ابیانه، ندا (1389). رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت های بیمه. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  آرمسترانگ، مایکل (1386). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل). سید محمد اعرابی، داوود ایزدی؛ تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 208-210.

  آذربایجانی، محمد سالاری فر؛ محمد رضا، عباسی؛ احمد، کاویانی، مهدی و موسوی اصل، سعید (۱۳۸۵). روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی.  تهران : انتشارات سمت.

  ارونسون، ال‍ی‍وت‌؛ تیموتی، دی و اکرت، روب‍ی‍ن ام (۱۳۸۵). روانشناسی اجتماعی. ترجمه افسانه شیخ الاسلام زاده. تهران: انتشارات ما و شما .

  انوار، پروین (1384). ماخذ شناسی و استفاده از کتابخانه و منابع الکترونیکی در اینترنت. تهران: نشر کتابدار.

  پاک نژاد، احمد (1390). رابطه میان سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  تیمورنژاد، کاوه (1384). مدیریت تحول سازمانی. تهران: انتشارات نرم افزاری هامون.

  حافظ نیا، محمدرضا (1377)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.

  حضرتی ویری، اصغر (1389). بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی و آمادگی برای تغییر در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در سال 1389. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  خاکی، غلامرضا (1384). روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

  درگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس (1393).

  بازیابی در 10/04/1393  http://www.modares.ac.ir/library/grp

  دفت، ریچارد ال (1374). تئوری سازمان و طراحی ساختار. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  دلگشایی، بهرام؛ آصف پور، مهناز؛ وکیلیان، محمدرضا ملکی و نصیری پور، امیراشکان (1390). مدیریت تغییر در بیمارستان های ایران: الگوی عوامل اجتماعی.  بهداد، نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز. 1(1)،  13-22.

  سالنامه آماری 1386(1387). درگاه ملی آمار. بازیابی در 04/08/1392 http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/sci

  سرمد، زهره، بازرگان عباس و حجازی، الهه (1386)، روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.

  سنگه پیتر (1377). پنجمین فرمان خلق سازمان فراگیر،ترجمه حافظ کمال هدایت و  محمد روشن، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

  صالحی، محمد؛ فلاح، وحید و قصابی، زهرا (1389). تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت تغییر. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 5، 116-105.

  عماد خراسانی،نسرین دخت (1384).  خدمات عمومی کتابخانه و روش های آن. تهران:کتابدار

  غلامی، علی (1392). نقش مدیر در مدیریت، مجله مدیریت مدرسه، 4، 15-14.

  فدایی، غلامرضا و ناخدا، مریم (1389). طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مطالعه دلفی. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 16 (3)، 145-168.

  فرنچ وندال، اچ بل سیسل (1379). مدیریت تحول در سازمان. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهرن: انتشارات صفار اشراقی.

  کاملی، محمد جواد؛  بختیاری اصل، طیبه؛ لطفی آرباطان،  ابوالفضل و پورفرج، اکبر (1392). بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر.  فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 23(70)، 134-103.

  کریمی، یاسین ( 1379 ). روانشناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها.  تهران: نشر ارسباران.

  کفاشیان، مجتبی (1385). مدیریت تغییر در کتابخانه ها: چالش های سده ی 21. مشهد: انتشارات کتابخانه رایانه ای.

  گلاچر، کارتین (1382).  مدیریت تغییر در کتابخانه ها و خدمات اطلاعاتی؛ ترجمه لیلا مرتضائی. تهران مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران.

  لگزیان، محمد و ملک زاده، غلامرضا (1389). بررسی رابطه میان آمادگی تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده. چشم انداز مدیریت دولتی، 4،101-118.

  مزینانی، علی (1379). کتابخانه و کتابداری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ص 76-75، 186.

  مکتبی فرد، لیلا؛ حاجی زین العابدینی، محسن و خسروی، عبدالرسول (1391). مطالعه ادغام به عنوان یکی از مصادیق تغییر در دو کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی تخصصی،  فصلنامه علم اطلاعات و دانش شناسی، (1)، 95-79.

  ناخدا، مریم (1389). طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مطالعه دلفی. رساله دکترا. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

  نامدار، مهرداد (1384). بررسی رابطه مدیریت تغییر و عملکرد دبیران در شهرستان رشت. (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی.

  نجف بیگی، رضا (1388) .مدیریت تغییر: نگاهی به نظام اداری ایران .تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

   

  منابع انگلیسی:

   

  Ackerman, L. (1986). Development, transition or transformation: the question of change in organizations. OD Practitioner, 18(4), 1-8.

  Alvi, S. A., & Ahmed, S. W. (1987). Assessing  Organizational commitment in a Developing  Country: Pakistan A Case Study, Human Relations, 40(5), 267-280.

  Anderson, D., & Acraman- Anderson, L. (2001), Beyond Change Management: Advanced strategies for todays transformational leaders. San Francisco: John Wiley & Sons Inc.

  Armstrong, A., & Foley, P. (2003). Foundation For a learning organization : Organization learning mechanisms. The learning organizational change. 10(3/2), 74-82.

  Axelord , R. H., axelrod, E., Jacobs, R.W.,& Beedon, J. (2006). Beat the odds and succeed in organizational change. Consulting to management, 17(2), 6-9.

  Beckhard، R، & Harris، R. T. (1987), Organizational transitions: Managing complex change, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.

  Brown, A. V. (2011). Effect of organizational culture and readiness for change on employee commitment to the organization. International nursing Library .

  Champion Dean J.(1974). The Sociology Of Organizations. United States Of America: McGraw-Hill,p.232

  Daft, RL., Weick, KE. (1984). Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems, academic Management Rewiew, 9(2), 284-95.

  Dubrin Andrew J., Ireland R. Duance & William j. Clifton (1989). Management & Organization, United Stated of America: South- Western Puplishing co., P.648.

  Dunham, R. B., Grube, J. A., Gardner, D. G., Cummings, L. L., & Pierce, J. L. (1989). The development of an attitude toward change instrument. Paper presented at the Academy of Management Annual Meeting, Washington, DC.

  Eby, L, T., Adams. D. M. Russell, J. E,A., & Gaby , S, H. (2000). Perceptions Of organizational Readiness For Change: Factor rehated to  Employees. Reactions To The Implementation Of Teami-Based Selling. Human Relations,53(3), 419-428

  Evans, G. E. (1976). Management Techniques for Librarians.

  Frye, B. E. (1997). “Universities in Transition: Implications for Libraries”. Gatewaysı toıKnowledge:ı Theı Roleı ofı Academicı Librariesı inı Teaching,ı Learning,ı andı Research. Edited by Lawrence Dowler. Cambridge: The    MIT Press.

  Gibson Burrel & Gareth (1979). Sociological Paradimis and Organizatinal Analysis: Element of the Sociology of Corporate Life, London: Heinemann, p.718.

  Gibson Burrell & Gareth Morgan (1979). Sociological Paradims and Organizational Analisis: Elements Of The Sociology Of Corporate Life, London: Heinemann, p.718.

  Hechanova, M. R. M., Ilac, E. D., & Ellorenco, S. B. (2012). Employee Readiness for Change Through the Lens of the Cultural Self-Representation Theory. Philippine Journal of Psychology, 45(1).

  Hirshon, A. (1999). “Libraries, Consortia, and  Change Management”. Theı Journal of Academic  Librarianship. 25 (2). 124-126.

  Holt, D. T., & Vardman, J. (2010). Readiness for Change. The Journal of Change Management, 10 (4) , 445-447.

  Judith A, Z. (2011). Principals Preparing for Change: The Importance of Reflection and Professional Learning. American Secondary Education , 39 (2) , 107-114.

  Kotter,  J P., & Cohen, D. S (2002). Creative Ways to Empower  Action to Change the Organization: Case in Point. Journal of Organizational Excellence, 22(1), 73-82.

  Madsen, S, R., John, C.R., & Miller, D. (2006). Influential factors in individual readiness  for change. Jornal of Business and management, 12(2), 93.

  Mark, G. (1997). “Reengineering  library  services  for  the  digital age”.  APLIS.10 (4). 22-32.

  McGregor & Felicity. (2004). Quality Management/ Change Management:Tow side of Same Coin?, University Of Wollongong Library.

  Miller, d., Madsen, S. R., & John, C. R. (2006). Readiness for change: Implications on employees’ relationship with management, Job Knowledge and skills, and Job demands. Journal of applied Management and Entrterepeneurship, 11(1),3-16.

  Neves, P. (2009). Readiness for Change: Contributions for Employee's Level of Individual Change and Turnover Intentions. Journal of Change Management , 9 (2) , 215-231.

  Porras, j. I., & Robertson, P. J. (1987) Organization Development Theory: A Typology and  evaluation. In R. w. Woodman & W. A. Pasmore (Eds)., Research in Organization Change and Development (pp.1557). Greenwich, CT: JAI Press.

  Pugh, L. (2007). Change Management  inıInformation Services. Second  edition. Burlington: Ashgate Publishing Limited.

  Rafferty, A. E., & Simons, R.H. (2006). An Examination of  the antecedent of readiness for fine-tuning and corporate transformation change. Journal of  Business and Psychology, 20(3), 325-350.

  Self, D. R. (2007). Organizational  Change – Overcoming resistance by creating readiness. Development and learning in organizations, 21(5), 11-13.

  Smith, Ian (2005). "Achieving readiness for organizational change ". Library Management . Vol.26. Iss.6/7: 408-412.

  Stoner, JAF.,et al.  (1995), Management,6th ed., Prentice Hall. London.

  Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. Implementation Science , 1-10.

   Wheatley, M. J., & Kellner-Rogers, M. (1998). Bringing life to organizational change., 2(2), 5-13.

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس, مقاله در مورد پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس, پروژه درباره پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( گرایش منابع اطلاعاتی ) چکیده هدف کلی این مطالعه ، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا ) در توانمندسازی دانش آموزان اعم از افزایش و بهبود در سطح یادگیری ، پیشرفت تحصیلی ، خلاقیت ، انگیزه ، مشارکت درسی و روحیه پژوهشی دانش آموزان می باشد . سوالات این تحقیق عبارتند از : سوال اصلی : آیا فاوا موجب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) مدیریت دولتی چکیده هدف این تحقیق" بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش" می باشد. فرهنگ کیفیت که زیر مجموعه ی فرهنگ سازمانی است، به بهبود مستمر سازمان کمک می کند. فرهنگ کیفیت در سطح دانشگاه، به عنوان مجموعه ای از باورها، نگرش ها، ارزش ها و هنجارها تعریف می شود که اعضای دانشگاه، مدیران و روسای دانشگاه در آن سهیم شده و فعالیت ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت ( MA ) گرايش : مديريت آموزشي سال تحصيلي 1392- 1391 چکيده آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يکي از استراتژي هاي دست يابي به سر

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري بهمن 93 چکيده آنچه بايد امروزه در ارتقاء کيفيت روستاهاي کشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژ

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی چکیده سرمایه های فکری یکی از مهمترین دارایی های سازمانی است که امروزه در سازمان ها شناخته شده است. در نگرش های نوین مدیریت بهره گیری از دارایی های چون سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه های ارتباطی در توسعه کسب کار ها نقش بسزایی دارد در این میان بانک ها به عنوان یکی از سازمان های خدماتی بهره گیری از چنین سرمایه ...

گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A)) گرایش: تحول چکیده چالش‌های پیش روی سازمان ها ناشی از تغییرات محیطی ، نیاز برای برقراری رفتارهای جدید به ویژه آمادگی برای تغییر را درآنها ایجاد نموده ومولفه های سازمان یادگیرنده، پاسخی به این نیازاست. هدف از این مطالعه بررسی بررسی رابطه بین ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییردرواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري مهر  1393   چکيده : يکي از نيازهاي امروز ما داشتن فضايي براي آشنا شدن با فناوري هاي جديد معماري در دنيا

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته: معماري گرايش: تکنولوژي معماري بهار 1394 چکيده    با شکل گيري شهرها و توسعه شهرنيشني و اجتماعات نيازها و خواستار انسان شهر نيشي

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با برپایی وشکل گیری سکونتگاههای ثابت در قالب ده وروستاها ، این سکونتگاهها مکانی لازم داشتند تا بتوانند محصولات تولیدی خود را با یکدیگر مبادله کنند. این محل با ماهیتی ( خدماتی – تجاری ) و وابسته به مناطق پیرامونی شهر نام گرفت. برای این مرکز تجاری وجود یک حوزه زراعی وکشاورزی پیرامونی از لوازم اولیه تشکیل وماندگاری محسوب شد. روستا به عنوان یک سکونتگاه ...

ثبت سفارش