پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

word 3 MB 30161 156
1392 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۲۰,۲۸۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  در رشته جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی 

  چکیده

  فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه­ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. صدور سند بر اساس تقاضای جمعی روستاییان و برداشت نقشه تفکیکی روستا با مشخصات ثبتی، تحدید حدود و تعیین مالکیت قانونی املاک صورت می گیرد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت است که طی سالهای 90-1375 اقدام به صدور سند برای آنها شده است که بر این اساس از مجموع روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تعداد 20 روستا تاکنون از این مزیت برخوردار شده و با توجه به موضوع تحقیق، روستاهایی که از زمان صدور سند آنها حدود 5 سال گذشته انتخاب شده که شامل 10 روستا می­باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد شده مورگان 375 پرسش­نامه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی- سهمیه­ای توزیع آنها صورت گرفته است. متغیرهای تحقیق شامل صدور سند مالکیت به عنوان متغییر مستقل و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی به عنوان متغیر وابسته می­باشند. همچنین در این پژوهش روایی پرسش­نامه از طریق نظر متخصصان و کارشناسان امر و پایایی پرسش­نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در بخش اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی بدست آمده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صدور سند اماکن روستاییاز نظر ساکنان مناطق روستایی در زمینه­های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی موفق بوده و نتایج خوبی را بهمراه داشته است. این طرح هم چنین در برگیرنده مجموعه فعالیت­های حقوقی و فنی تهیه و تنظیم مدارک و نقشه‌های لازم جهت صدور اسناد اماکن روستایی است.

  واژگان کلیدی:  مالکیت، سند، ثبت، مسکن روستایی، توسعه روستایی، بخش مرکزی، شهرستان رشت.

   

   

   

   

   

   

  مقدمه

  مالکیت زمین همواره یکی از مهمترین ابزار کسب قدرت در روستاهای ایران بوده است. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه 40 و 50 اگرچه سبب گردید تا ساختار مالکیت از بزرگ مالکی به خرده مالکی تغییر یابد ولی هنوز در کنار ارزش اقتصادی، ارزش اجتماعی - سیاسی زمین از جایگاهی ویژه در روستاها برخوردار است.

  امروزه از نظر حقوقی مهمترین راه تثبیت مالکیت برخورداری از سند است. در کشور ما اگر چه توجه به تعیین مالکیت و صدور سند بطور رسمی سابقه‌ای 75 ساله دارد ولی جامعه روستایی از این حیث همانند سایر جوانب از جامعه شهری کشورعقب‌تر است بطوریکه تا سالهای اخیر صدورسند مالکیت مشاع برای روستاها سبب شده تا غالب اماکن روستایی از سند مالکیت رسمی بهره مند نباشند. این وضعیت نه تنها سبب کاهش تعلق روحی - روانی روستاییان به زادگاه‌شان (باتوجه به شکاف زندگی شهری و روستایی) شده است بلکه سطح برخورداری روستاییان از تسهیلات و. . . را کاهش داده است.

  از اینرو توجه به تثبیت مالکیت و صدور سند قانونی جهت کاهش شکاف بین زندگی شهری و روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. بطوریکه دولت جمهوری اسلامی از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برنامه صدور سند اماکن روستایی را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت و اسناد کشور در دستور کار خود قرار داده است.

  باتوجه به طرح مساله انجام گرفته پایان نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است:

  1. ‌ضرورتها و اهداف صدور سند اماکن روستایی چیست؟

  2. برنامه صدور سند اماکن روستایی در کشور از چه روندها و گرایشهایی برخوردار است؟

  3. مهمترین چالشهای پیشروی برنامه صدور سند اماکن روستایی چیست؟

  4. اثرات اجتماعی - اقتصادی، کالبدی و مدیریتی - نهادی صدور سند بر روستاهای کشور کدامند؟

  و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم می گردد که شامل 75 جدول و 59 شکل می­باشد.

  فصل اول :  کلیات تحقیق

  فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش

  فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پاسخ فرضیات می باشد. 

  توسعه متوازن و پایدار نیاز همه جوامع انسانی است. برای دستیابی به چنین توسعه­ای می بایست نیازها و شرایط هر یک از جوامع انسانی در ابعاد مادی و معنوی شناسایی ومتناسب با آن راهکارهای اجرایی ارائه شود. فضاهای روستایی بخشی از این جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. چرا که زمین در هرحال بستر اصلی گنجینه ها وثروتهای مادی است و از نظر اقتصادی ارزشمند است و موارد استفاده متعددی دارد که ازآن جمله احداث ساختمان برای رفع نیازهای جوامع انسانی است. بر این اساس خانه هاو اماکن روستایی یکی از منابع سرمایهای جوامع روستایی به شمار می آیند که مالک آنهانیازمند است با تکیه بر قانون از نظر حقوقی نسبت به دارایی خود احساس امنیت نماید. ازسوی دیگر نیاز به اطلاعات زمین به منزله پایه و زمینهای برای توسعه و کنترل منابع زمین، شناسنامه دارشدن هر واحد آن را در اولویت قرارمی دهد.

  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باتوجه به اهدافی چون : تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین بافت روستاها، افزایش انگیزه جهت پایداری سکونت در روستا، گسترش کالبدی موزون و طراحی شده و بهره‌گیری مناسبتر روستاییان از دستگاههای دولتی جهت سرمایه‌گذاری و نهایتاً ایجاد امنیت قضایی با همکاری اداره ثبت  اسنادواملاک اقدام به تهیه و اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی کشور نموده است.

  بر این اساس، تا پایان سال 1391 حدود دوملیون هفت صد هزار جلد سند روستایی در کشور صادر شده است. اجرای این طرح در سطح روستاها دارای  اثرات و بازتابهایی در ابعاد مختلف اجتماعی - اقتصادی کالبدی و مدیریتی بوده که از جمله  مهمترین آنها میتوان 1) هویت بخشی به مالکیت خصوصی 2) کاهش مشکلات بویژه برخوردها و نزاعهای اجتماعی مربوط به اراضی 3) جذب تسهیلات مالی در روستاها 4) گسترش فیزیکی و مبتنی بر برنامه‌ریزی 5) بهبود کیفیت مسکن روستایی6) ارتقاء جایگاه نهادهای محلی  نام برد. در واقع صدور سند موجب برقراری عدالت اجتماعی در سطح ملی و محلی و منطقه ای شده است و تمامی مسائل فوق بر توسعه روستاها تاثیر گذار بوده است. بخش مرکزی شهرستان رشت بین 49 درجه و27 دقیقه تا 49 درجه و 41 دقیقه طول جغرافیایی و37 درجه وصفر دقیقه تا 37 درجه و23 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد. از نظر موقعیت طبیعی بخش مرکزی رشت دارای موقعیت جلگه­ای و کوهپایه­ای    می­باشد. تالاب انزلی در شمال غرب وارتفاعات لاکان در جنوب این بخش قرار گرفته است. به همین منظور ارتباط واسکان جمعیت در موقعیت جلگه ای این بخش بیشتر از موقعیت­های کوهپایه­ای است.

  لذا این تحقیق بر آن است تا به بررسی اثرات صدور سند و نقش آن در توسعه مناطق روستایی بخش مرکزی  شهرستان رشت پرداخته و به این سوال اصلی پاسخ داده شود که صدور سند در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه اندازه بر توسعه این مناطق تاثیر گذار بوده است؟

  1-2. اهمیت وضرورت تحقیق

    برنامه سنددارکردن املاک واقع درداخل محدوده روستا به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت های مسکونی، اداری، خدماتی، تجاری وسایر اراضی واقع در بافت مسکونی روستا به منظور ایجاد انگیزه برای ادامه اقامت و سرمایه گذاری در راستای دستیبابی به توسعه کالبدی اجرامی گردد. جهت رسمیت بخشیدن مالکیت روستائیان و امکان سرمایه گذاری بخش دولتی وخصوصی در قبال وثیقه مطمئن و نیزتوسعه پایداردر روستاهای کشوردولت را بر آن داشت تا در برنامه 5 ساله دوم توسعه با همکاری متقابل بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد طرح مذکوررا به تصویب برساند. دراین خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور بیشتر کارهای مربوط به قوانین حقوقی مالکیت را انجام می دهد و بنیادمسکن انقلاب اسلامی با تجهیزات نقشه برداری که بیشتردرروستاها متمرکز بوده وکارهایی همچون واگذاری زمین مسکونی، طرح جابجایی روستائیان دراثرعوارض طبیعی، وتوزیع وام بهسازی مسکن روستایی بعنوان مجری طرح انتخاب گردیده است0دراین طرح بنیادمسکن بعنوان نماینده روستائیان موظف گردیده برای کلیه روستاهای بالای 200 خانوار و مراکزدهستان نقشه تفکیکی تهیه نماید وجهت صدورسند به اداره ثبت ارسال کند. اداره ثبت براساس نقشه تفکیکی بنیادمسکن سندمالکیت رسمی برای کلیه روستائیان صادرمی نماید.

  در سال 1302 که قانون ثبت املاک در کشور برای اولین بار به اجرا درآمد تنها تعداد کمی از املاک شهری به ثبت رسید. استقبال ضعیف مردم، دولت وقت را مجبور کرد تا در سال 1310 قانون اجباری ثبت املاک را به تصویب برساند. بر این اساس هر فردی که ملکی را تحت تصرف داشت با مراجعه به اداره ثبت محل و تکمیل فرم اظهار نامه، حدود، ثغور و نوع ملک را مشخص نموده و به ثبت میرساند. این قانون اگر چه در شهرها، شهرنشینان را از منافع صدور سند مالکیت منتفع نمود ولی در عرصه­های روستایی به جهت قدرت مالکان، روستاییان از منافع آن برخوردار نشدند. با تحولات اجتماعی - اقتصادی دهه 40 (بویژه اجرای قانون اصلاحات ارضی) روستاییان از صاحب نسق زراعی بهره مند شدند. بطوریکه طبق قانون هر زارعی که بر روی زمینی کشت و کار می‌نمود بعنوان مالک آن زمین قلمداد می شد. علیرغم تحولات به وقوع پیوسته در روستاهای کشور تنها تعداد محدودی از خانوارهای روستایی از سند مالکیت برخوردار شدند. از  اینرو ضروت بررسی موضوع بدلیل عوامل زیر است:

  شکاف بین جامعه روستایی و شهری در برخورداری از منافع داشتن سند مالکیت.

  - ‌افزایش انگیزه لازم جهت پایداری سکونت در روستاها

  - گسترش کالبدی موزون و طراحی شده

  - بهره‌گیری افراد (اعم ازحقیقی و حقوقی) از تسهیلات دستگاههای دولتی جهت سرمایه­گذاری در روستا؛و

  - ایجاد امنیت قضایی

  1-3. اهداف

  تعیین روند صدور سند در مناطق روستایی بخش مرکزی  شهرستان رشت.

  تعیین اثرات صدور سند بر توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.

  تعیین نقاط قوت وضعف صدور سند در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت.

  تعیین تاثیر صدور سند بر ساختار اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.

  تعیین تاثیر صدور سند بر ساختار اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.

  تعیین تاثیر صدور سند بر ساختار کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.

  ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکلات موجود در مناطق روستایی.

  1-4. سوالات تحقیق

   با توجه به اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این تحقیق به شرح زیر است:

  1. صدور سند در روستاهای  بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده است؟

  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد؟

  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد؟

   

  1-5. فرضیه­ها

  1. صدور سند در روستاهای  بخش مرکزی شهرستان رشت در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تاثیر گذار بوده است.

  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه  وجود دارد.

  3. بین صدور سند وتوسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.

  1-6 . روش تحقیق و مراحل آن

  1-6-1 . روش تحقیق

    در این تحقیق از روش  توصیفی و تحلیلی و مشاهدات میدانی و کتابخانه­ای بر پایه استدلال و آمارها و نقشه­های گوناگون برای رسیدن به نتیجه نهایی استفاده شده است. روش توصیفی- تحلیلی به توصیف وضعیت حال وتحلیل شرایط موجود آن می­پردازد و روش تحقیق همبستگی که به منظور کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می­پذیرد که آیا بین دو متغیر یا دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر. آیا تغییر در یکی ازآنها با تغییر در دیگری همراه است یا خیر.

  1-6-2 . مراحل تحقیق

  1-6-2 -1 . مرحله جمع آوری داده­ها و اطلاعات

    روش­های گوناگونی برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد که هر کدام با توجه به اهداف تعیین شده و برای مطالعات مورد استفاده قرار می‎گیرد (مشیری و آسایش، 1384، ص142).

  باتوجه به موضوع موردبررسی دراین تحقیق بخش اعظم اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه مورد بررسی و در نهایت جمع­آوری می­شود وضمنا برای مقایسه وانجام مطالعات تکمیلی، منظور اطلاعاتی که در بررسی­های کتابخانه­ای نباشد از بررسی­های میدانی استفاده می­شود.

  برای انجام مطالعات کتابخانه­ای از منابع موجود درزمینه های مرتبط با موضوع مورد تحقیق که قبلا انجام شده که شامل پیشینه تحقیق درسطح جهانی، ملی ومنطقه ای بوده استفاده می شود. لذا جهت تهیه آمارهای جمعیتی و خدمات به سازمان  مدیریت و برنامه ریزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رشت و همینطور برخی ادارات و سازمانهای شهرستان رشت و همچنین سایتهای اینترنتی مختلف مراجعه نموده است.

  1-6-2-2 . مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات

     در این مرحله اطلاعاتی که از طریق روش­های  اسنادی و میدانی بدست آمده است به منظور تسهیل در امر استفاده از آنها در کار پایان نامه در قالب جداول، نمودار و نقشه سازماندهی و طبقه بندی شده است.

  1-6-2-3 . مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات

    در این مرحله اطلاعاتی که در مرحله اول طی روش­های کتابخانه­ای ومیدانی بدست آمده و سازماندهی و طبقه بندی شده است به منظور تجزیه وتحلیل آنها از روش­های آماری و به منظور پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS  استفاده شده است. همچنین در این مرحله جهت ترسیم جداول و نمودارها از نرم افزار Excel  و برای ترسیم نقشه­ها از نرم افزار GIS استفاده شده است.

  1-7 . جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق

    جامعه آماری این تحقیق آندسته از روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت است که طی سالهای 90-1375 اقدام به صدور سند برای آنها شده است که بر این اساس و طی بررسی­های صورت گرفته از مجموع روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تعداد 20 روستا تاکنون از این مزیت برخوردار شده است. با توجه به موضوع تحقیق که ارزیابی اثرات صدور سند است محقق روستاهایی که از زمان صدور سند آنها حدود 5 سال گذشته انتخاب کرده است که شامل 10 روستا می­باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد شده مورگان مشخص که شامل 385 پرسشنامه می­باشد. تکمیل وتوزیع پرسشنامه­ها از طریق نمونه گیری تصادفی- سهمیه­ای صورت گرفته است. متغیرهای تحقیق شامل صدور سند مالکیت به عنوان متغییر مستقل و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی ومدیریتی به عنوان متغیر وابسته می­باشند. همچنین در این پژوهش روایی پرسشنامه از طریق نظر متخصصان وکارشناسان امر وپایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در بخش اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی ومدیریتی بدست آمده است. 

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                   صفحه

  چکیده ......................................................................................................................................... 1

  مقدمه........................................................................................................................................... 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1- 1. بیان مسئله. 4

  1-2. اهمیت وضرورت تحقیق.. 5

  1-3. اهداف... 6

  1-4. سوالات تحقیق.. 6

  1-5. فرضیهها 7

  1-6 . روش تحقیق و مراحل آن. 7

  1-6-1 . روش تحقیق.. 7

  1-6-2 . مراحل تحقیق.. 7

  1-6-2 -1 . مرحله جمع آوری دادهها و اطلاعات... 7

  1-6-2-2 . مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات... 8

  1-6-2-3 . مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات... 8

  1-7 . جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق.. 8

  1-8 . پیشینه تحقیق.. 10

  1-8-1. پیشینه تحقیق در زمینه تجارب جهانی.. 10

  1-8-2. سابقه صدور سند در کشور. 12

  1-9. محدوده مورد مطالعه. 14

  10-10. محدودیت ها وتنگناهای تحقیق.. 14

  1-11. واژهها و مفاهیم. 15

  فصل دوم: روش شناسی وتکنیک های تحقیق

  2-1. توسعه روستایی.. 19

  2-2. راهبردهای توسعه روستایی.. 21

  2-3. اهدف و ضرورتهای توسعه روستایی.. 22

  2-4. اهداف توسعه روستایی.. 26

  2-5. سابقه صدور سند. 27

  2-5-1. سابقه صدور سند در جهان. 27

  2-5-2. صدور سند روستایی در ایران. 34

  2-5-2-1. ملاحظات و مصوبات قانونی طرح صدور سند روستایی در ایران. 34

  2-5-2- 2. نظام مدیریت و برنامهریزی توسعه و عمران روستاهای کشور و اهداف آن. 36

  2-6 . نظام مدیریت املاک روستایی کشور از روزگار باستان تا دوره معاصر. 37

  2-7. بازتابها واثرات صدور سند. 41

  2-7-1. اثرات اجتماعی - اقتصادی.. 41

  2-7-2. اثرات کالبدی.. 41

  2-7-3. اثرات مدیریتی - نهادی.. 41

  فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی

  3-1. ویژگیهای طبیعی.. 43

  3-1-1. موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی رشت... 43

  3-1-2 .زمین شناسی.. 44

  3-1-3. توپوگرافی.. 47

  3-1-4. اقلیم. 49

  3-1-4-1. طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه. 50

  3-1-5 . پوشش ابری.. 50

  3-1-6 . فشار وباد. 51

  3-1-7 . منابع آب منطقه. 52

  3-1-7-1. آب های سطحی.. 52

  3-1-7-2. آبهای زیر زمینی.. 52

  3-1-8 . خاک.. 55

  3-1-9. پوشش گیاهی.. 57

  3-2. ویژگیهای جمعیتی واجتماعی.. 59

  3-2-1. پیشینه تاریخی محدوده مورد مطالعه. 59

  3-2-2 . تعداد، توزیع و تراکم خانوار، جمعیت، بعد خانوار و تحولات آن.................................. 61

  3-2-3. ترکیب جنسی.. 60

  3-2-4. ترکیب سنی.. 60

  3-2-5. مهاجرت... 61

  3-2-6. میزان سواد. 62

  3-2-7. رشد جمعیتی.. 63

  3-2-8. ویژگیهای اقتصادی.. 64

  3-2-8-1. اشتغال. 64

  3-2-8-2 . توزیع شغلی.. 65

  فصل چهارم:  یافته‎های تحقیق

  4-1. پیشینه محتوایی طرح صدور سند روستایی در ایران. 77

  4-2. یافته های توصیفی.. 82

  4-2-1 مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان. 83

  4-2-2. اثرات اقتصادی صدور سند روستایی.. 91

  4-2-3 . بررسی اثرات اجتماعی صدور سند روستایی.. 105

  4-2-4. بررسی اثرات کالبدی صدور سند روستایی.. 122

  4-2-5. بررسی اثرات مدیریتی صدور سند روستایی(ویژه مدیر روستا) 129

  4-3. یافته های تحلیلی.. 133

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1. نتیجه گیری.. 139

  5-2. پیشنهادها 139

  منبع:

  منابع و ماخذ

  احسن، مجید، 1382، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، جلد اول: از آغاز تا پایان 1387، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

  احسن، مجید، 1382، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، جلد دوم: سالهای 80-1379، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

  احمدیان، محمدعلی، 1374، رابطه شهر و روستا و سیر تحول آن در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال دهم، شماره

  آسایش، حسین، 1383، کارگاه برنامه­ریزی روستایی، انتشارات پیام نور.

  ترشیزیان، اطهاری، پریوش و کمال، 1390، ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران

  پورکمال، محمد، 1377، مقدمه­ای بر شناخت کاداستر و کاربردهای آن، مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران.

  جعفری لنگرودی، محمدجعفر،1382، حقوق ثبت، جلد اول ثبت املاک، انتشارات گنج دانش.

  حمیتی واقف، احمدعلی، 1382، حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)، نشر حقوقدان.

  دارکو، میشل برنا دوسی، 1379، ترجمه سید مهدی امینی نسب. نقش نیروی کار در توسعه پایدار، فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست، شماره 32.

  دوبل، ویلیام، 1376، مفاهیم مالکیت زمین شهری، ترجمه عبدالله کوثری، مجموعه مقالات زمین شهری، انتشارات سازمان ملی زمین و مسکن، تهران.

  رضویان، محمدتقی، 1381، برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی، چاپ اول.

  زرگر، اکبر، 1376، ویژگی­های عام معماری روستایی ایران، نشریه صفه، شماره 25.

  سرور، رحیم، 1383، فرهنگ لغات و اصطلاحات جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر ری).

  سودربام، پیتر و سیگون فاموربو، پرت و فایقر، کارن، 1367، مترجمان: حیدری، غلامرضا و نیازی، جواد، سه مقاله درباره مسائل زمین، وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی.

  شکویی، حسین، 1376، جغرافیا و برنامه­ریزی. فصلنامه علمی- پژوهشی مدرس، (ویژه نامه علوم جغرافیایی و علوم سیاسی)  شماره 4.

  صرافی، مظفر،  1375، توسعه پایدار و مسئولیت برنامه­ریزیان شهری، مجله معماری و شهرسازی، شماره 35.

  طالب، مهدی، 1371، مدیریت روستایی در ایران، انتشارات دانشگاه تهران.

  کوئن، بروس، 1379، ترجمه و اقتباس: توسلی، غلامعباس و فاضل، رضا، مبانی جامعه شناسی، انتشارات سمت.

  لارسن، گرهارد، 1376، مترجم میترا پورکمال، انتشارات مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران.

  ماجدی، حمید، 1379، زمین مسئله اصلی توسعه شهری از مجموعه مقالات همایش زمین و توسعه شهری تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

  مجموعه قوانین و مقررات اختصاصی عمران روستایی، 1385، معاونت عمران روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

  مهدوی، مسعود، 1381، مقدمه­ای بر جغرافیای روستایی ایران، چاپ اول، انتشارات سمت.

  نقدی، نعمت اله، 1371، مهاجرت­های روستا شهری،انتشارات ستوده، چاپ اول.

  وثوقی، منصور، 1382، جامعه شناسی روستایی، انتشارات کیهان.


تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت, پروژه درباره پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده اهمیت مسائل و موضوعات گوناگون روستاییان و سکونتگاه های روستایی ازجمله مسئله جابجایی روستاها برای کشور پهناوری چون ایران با تنوع ویژگی های طبیعی (اقلیم ، توپوگرافی ) و تفاوتهای اجتماعی ، فرهنگی و قومی همراه با تعداد زیاد سکونتگاههای روستایی کم جمعیت و پراکنده بسیار مهم است . سکونتگاههای روستایی به ...

پاِیان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه روستایی از عوامل مختلفی نشات می­گیرد که یکی از آنها مسکن مطلوب می باشد . مسکن مناسب درواقع مسکن پایدار است که دارای ویژگی های آسایش مناسب،فضای مناسب،عوامل بهداشتی مناسب،مکان مناسب،وقابلت دسترسی از نظر کار را دارا می باشد . از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی ...

گروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش های جدی اقتصاد ایران به شمار می رود و بین فرصتهای موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست، مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا در مناطق روستایی علاوه بر بیکاری در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختار های ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان ...

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی چکیده طرح هادی روستا از جمله طرح های عمران روستایی است که می تواند نقش بنیادی و زیر بنایی در توسعه همه جانیه مناطق روستایی داشته باشد .این طرح با استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های خود میتواند زمینه ساز بهبود تسهیلات عمومی و رفاهی از قبیل نوسازی مسکن روستایی ، معابر جدید الاحداث ، حریم مسکونی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده رساله/پایان نامه : توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر وجود استعدادهای طبیعی و تحقق اهداف برنامه ریزی جهت استقرار امکانات و الزامات توسعه است. این درحالی است که باوجود برخورداری برخی از سکونتگاه های روستایی از پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی شاهد عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی در این نواحی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم مقدمه طبیعت جهانگردی در هر جامعه، متاثر از عوامل پیچیده و در هم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. علی­رغم پیامدهای اقتصادی چشمگیر و قابل توجه صنعت جهانگردی، بسیاری از صاحب نظران معتقدند، جهانگردی بیش از آن که یک فعالیت اقتصادی باشد، پدیده­ای فرهنگی است. در طی قرون انسان­ها با استفاده از ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی روستایی چکیده شهرستان پاکدشت که از جنوب رشته کوه البرز به طرف دشت کشیده شده و به دلیل وجود رودخانه جاجرود و همچنین خاک حاصلخیز آن، محیط مناسبی را برای کشاورزان، بخصوص برای پرورش گل و گیاه است. همین عوامل در کنار اقلیم مساعد و بارندگی نسبتاً مناسب، باعث شده است که پرورش گل و گیاه در سالهای اخیر به منزله یک شغل ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی چکیده هدف کلی این تحقیق مقایسه علایق، اولویت­ رشته های ورزشی مورد علاقه و نیازمندی­های ورزشی ساکنان روستاهای شهرستان بردسکن و بخش­های شهرآباد و انابد بود. بدین منظور، ورزش­های مورد علاقه و فعال، نگرش در مورد شرکت در ورزش، وضعیت مشارکت، نیازمندی­های ورزشی، نوع برنامه ورزشی و رسانه مورد ...

ثبت سفارش