پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان)

word 11 MB 30408 262
1390 دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۳۴,۰۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت دریافت درجه دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  چکیده:

  موضوع ایمنی شهر ها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری است و یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم‌ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. برای شناخت مدیریت بحران شهر و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر بلایای طبیعی، بررسی عامل های اصلی مؤثر در آسیب پذیری مدیریت بحران شهری نیاز است. هدف از این پژوهش، شناسایی وضعیت آسیب پذیری مساکن شهر اصفهان، به کار گیری اصول مدیریتی لازم جهت کاهش آسیب پذیری شهرها و دستیابی به اولویت های عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری در سازمان های مرتبط با بحران شهر اصفهان و (مورد نمونه بیمارستان های شهر اصفهان)، از لحاظ شاخص های مورد بررسی است. روش پژوهش «توصیفی و تحلیلی» است، که از مدل های کمّی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی آسیب پذیری مساکن شهر اصفهان نشان می دهد: 1- میزان آسیب پذیری مساکن شهر در برابر خطر بلایای طبیعی زیاد است. 2- از نظر شاخص دسترسی مساکن شهر به مراکز امداد و نجات، به ویژه آتش نشانی، مرکز اورژانس و مرکز پلیس، شهر اصفهان در مواقع بحرانی، مانند وقوع بلایای طبیعی، وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. 3- اطلاع رسانی در زمینه ضریب احتمال خطر محل سکونت شهروندان و بالا بردن آموزش و آگاهی در مواقع بحرانی یکی از راه کارهای مهم در کاهش آسیب پذیری می باشد. برای اولویت بندی عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهر اصفهان34 متغیر در 6 عامل اصلی در 20 سازمان مرتبط با بحران بلایای طبیعی شهر با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصل از بررسی انجام شده، نشان می دهد که اولین عامل وجود نظام ذخیره سازی برای مدیریت پشتیبانی امداد و نجات است که شامل 7 متغیر می شود. همچنین همبستگی هماهنگی بین سازمان های درگیر دربحران براساس آزمون کروسکال- والیس(آزمونH)، نیز نشان می دهد sig(سطح معناداری) در همه متغیر ها کمتر از 05/0 و از آنجا که این رقم کوچکتر از آلفای مورد نظر (05/0) می باشد، بنابراین فرضH رد و عدم هماهنگی بین سازمان های درگیر در بحران و نبود مدیریت واحد شهری(فرضیه پژوهش) تأیید می شود. برای تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت بحران مورد نمونه(بیمارستان های شهر اصفهان)41متغیر در 9 عامل اصلی در25 بیمارستان شهر با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی A.H.P[1] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی شاخص های مختلف نشان می دهد که عوامل نوع اسکلت، قدمت ساختمان و تعداد تخت به ترتیب با میزان اهمیت 65/22، 12/21 و 959/11 در مراتب اول می باشند. همچنین بیمارستان های مناطق 3 و1 به ترتیب بالاترین میزان آسیب پذیری را در بین بیمارستان های شهر دارند.

  واژگان کلیدی: بلایای طبیعی، آسیب پذیری، شاخص های آسیب پذیری، اولویت بندی، تحلیل سلسله مراتبی بلایای طبیعی، مدیریت واحد بحران شهری، سازمان های مرتبط با بحران شهراصفهان.

  پیشگفتار

  انسان امروز افق آینده را دورتر از دیروز می‌بیند و شاید به همین دلیل چالش او بیشتر شده است. او علیرغم برخورداری از بینش وسیع و پیشرفت علوم از پیش بینی زمان وقوع بحران ناتوان است و انسان فرهیخته امروز از دانش مدیریت بحران بهره می‌گیرد و آنچه می‌تواند او را به بهبود مستمرّ سوق دهد توجه به مدیریت فرآیندها ست. در پارادایم جدید، رویکرد به ارتقاء فرآیندها و نیز سیستم‌ها یک رویکرد علمی‌است که به عنوان فلسفه و اصول مدیریت جامع کیفیت تلقی می‌گردد (Cavney&Others, 1995:3). حداقل سه دلیل اصولی می‌توان برای ضرورت مطالعه بحران‌ها در صحنه مدیریت واحد بحران عنوان نمود:

  اول اینکه، یک نهاد مشترک در بحران، یا مدیریت واحد می‌تواند با جمع آوری اطلاعات در مورد بحران‌های وقوع یافته علاوه بر توصیف هر واقعه این امکان را فراهم می‌سازد تا به تحلیل تطبیقی آنها به موازات شرح رخداد پرداخته و با بالا بردن ارزش علمی‌تحلیل یک بحران در دستیابی تجربیات مربوط به آن بحران مؤثر باشد.

  دومین دلیل اینکه، اکثر نویسندگان متمایل به این طرز تفکر هستند که هر یک از موارد بحرانی در نوع خود بی همتا و بدون تشابه می‌باشند. اگر ما این ادعا را بپذیریم، در این صورت جای تعجب نخواهد بود که ما آگاهی‌ها و اطلاعات کمی‌راجع به بحران‌ها جمع کنیم.

  وآخرین دلیل اینکه، به نظر می‌رسد مفهوم عمومی به دست آمده از بحران، زمینه را برای ابهام فراهم می‌سازد. چون اکثر تحلیلگران و نویسندگان در تعریف و توجیه کلمه بحران[1] تا حدودی قصور کرده اند و خواننده مقالات یا تفسیرهای آنان تنها به جنبه‌هایی از بحران می‌اندیشند که شامل مسأله ای حاد[2] و اضطراری[3] قرار می‌گیرد. در حالی که بحران دارای ویژگی‌هایی است که صفات مشخصه آن را معین می‌کند. بنابراین برای دستیابی به الگوهایی مشخص از بحران‌ها و رابطه کیفی بین آن ها، باید حدود و ثغور این واژه را معین کرده، به تحلیل اطلاعات دسته بندی شده ای که از مقایسه آنها فراهم گردیده بپردازیم؛ به نحوی که نتایج حاصل از آنها ما را در دستیابی به پاسخ سؤالاتی نظیر آنچه در زیر آمده، در مورد بحران‌های شهری کمک کند:

  - آیا بررسی وضعیت آسیب‌پذیری و مقاومت ساخت و سازهای شهری در کاهش اثرات بحران‌های طبیعی مؤثر است؟

  - آیا ارتقای آگاهی عمومی‌نسبت به اثرات بلایای طبیعی در نحوه مشارکت آنان در کاهش تأثیر بلایا نقش دارد؟

  _ چه مواقعی بحران‌ها منجر به دگرگونی بنیادی در سیستم شهری می‌گردد؟

  - نقش مسوولان شهری در کاهش اثرات بلایای طبیعی چیست؟

  - نقش برنامه‌ریزی شهری در کاهش اثرات بلایای طبیعی چیست؟

  - آیا امکان دارد که اصول بحران‌ها را  در قالب الگوها و تئوری‌های مشخصی تعریف کرد؟ (ناطقی الهی، 1377: 48)

  از آنجا که بحران‌ها یک یا چند عامل و عنصر بنیادی را هدف قرار می‌دهند، ضرورتاً  قادراند دگرگونی‌های عمده ای در سیستم شهری به وجود آورند، شدت و ضعف این دگرگونی‌ها بستگی به عوامل تشدید کننده یا عناصر پنهانی بحران و تکنیک‌های موجود برای مدیریت و مهار بحران‌ها  دارد (Tschacher & others, 2000: 215).

  لذا دستیابی به این هدف مستلزم وجود مدیریت واحد شهری است؛ تا با تشخیص تجربیات و اصول پیشنهادی قابل آزمایش با استفاده از تکنیک‌های مختلف برای دستیابی به شواهد و قرائن جهت دفاع یا طرد یک نظریه عمومی‌که بتوان از آن با روش قیاس یا استقرار رویدادهای ویژه را سنجید، می‌باشد.

  در سال 1989 سازمان ملل دهه ای را به عنوان دهۀ بین المللی کاهش بلایای طبیعی برگزید که از سال 1990 تا 2000 ادامه داشت و هدف آن، افزایش ضریب آمادگی کشورها در برابر بروز بلایای طبیعی و کاهش خسارات مالی و جانی که در این حوادث به وجود می آید می باشد. به عبارت دیگر فرهنگ پیش آگاهی و محافظت را جایگزین فرهنگ عکس العمل کرد ( نوریان، 1383: 20).

  حال با این دیدگاه و ظرفیت اقتصادی که کشورها دارند، با وجود تکنولوژی‌های پیشرفته می‌توانند در عرصه رقابت‌ها سهم خودشان را از مجموعه رفاه جهانی و ثروت جهانی تبیین کنند (Conner,2000:18). سؤال این است که در فرآیند تسریع زمان و تکنولوژی، کشورهای عقب مانده چگونه می‌توانند متضمن بقاء سیستم‌ها باشند. بدیهی است در مقولۀ بلایای طبیعی کشورهای جهان سوم، جز با تعمق در مقوله مدیریت واحد بحران‌ها، نمی‌توانند بر مشکلات موجود در این زمینه فائق آیند. بزرگترین رسالت این پژوهش، متوجه ساختن برنامه‌ریزان توسعه بر اعمال سیاست‌های راهبردی، در این زمینه می‌باشد.

   

  فصل اول

  فرآیند پژوهش، کلیّات و مفاهیم

  مقدمه

  یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیّت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم‌ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. این دانش به مجموعه فعالیّت‌هایی اطلاق می‌شود که قبل، بعد و هنگام وقوع بحران، جهت کاهش اثرات این حوادث و کاهش آسیب‌پذیری انجام گیرد. این موضوع ارتباط خاصی با مباحث برنامه‌ریزی شهری، مدیریت شهری و جغرافیا دارد. لذا مدیریت واحد شهری ترکیبی از مسایل مدیریتی و برنامه‌ریزی شهری است، که هدف آن ایجاد هماهنگی بین برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌ها و برنامه‌های شهری است، به گونه‌ای که تدوین و اجرای این برنامه‌ها به شیوه‌ای مطلوب صورت گیرد.

  دانش برنامه‌ ریزی شهری با تکیه بر داده‌های جغرافیایی[4] می‌تواند با تبیین اصول و مفاهیم خود و با استفاده از این داده‌ها، اصول مدیریتی لازم جهت کاهش آسیب‌پذیری شهرها را در برابر این حوادث به اجرا درآورد. با این پیش‌درآمد، در قسمت اول این فصل به تبیین بیشتر موضوع رساله از طریق بیان طرح پژوهش، مسأله، اهداف، فرضیّات و ارزش پژوهش پرداخته در قسمت دوم فصل، مفاهیم به کار رفته در پژوهش تعریف می‌شوند.

  1-1- طرح پژوهش

  1- 1-1- بیان مسأله

  مسأله، بحرانی بودن مناطق شهری کشور و بررسی نقش مدیریت واحد شهری در امر بلایای طبیعی می‌باشد. اگر مدیریت شهری را ایجاد سازکارهایی برای اداره، حراست و حفاظت شهر و شهروندان به صورت بهینه بدانیم، در این صورت هدف مدیریت شهری ایجاد بسترهای لازم برای توسعۀ مطلوب شهر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در آینده با توجه به وضعیت موجود است. اما وقتی بحث مدیریت واحد شهری به میان می‌آید، منظور این است که تمام ارگان‌ها و سازمان‌هایی که در ساماندهی و زیست‌شهری مؤثر هستند، باید تحت‌نظر یک مدیریت واحد باشند تا بتوانند به گونه‌ای متوازن و به دور از ناهماهنگی و دوباره‌کاری‌ها، شهر را اداره کنند و محیطی آرام و قابل زیست برای شهروندان ایجاد کنند.

  به عبارت دیگر اگر شهر را به بدن انسان تشبیه کنیم که دارای اعضای مختلف است، تمام اعضاء باید تحت مدیریت یک مغز متفکّر و واحد عمل کنند تا زیست انسان تضمین شود. مدیریت شهری باید ساختاری داشته باشد که پیوند دهندۀ مجموعۀ اجزای زندۀ شهر باشد. این ساختار باید ارتباط مناسبی را بین تمام عناصر زنده شهر، گروه های مردمی، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی به وجود آورد. پس اگر چنین ساختاری شکل بگیرد در آن صورت مدیریت واحد شهری محقق شده است(حسین‌زاده دلیر، 1386: 7).

  منطقۀ اصفهان در تقسیمات ساختاری ایران در زون سنندج- سیرجان قرار گرفته است که همواره احتمال وقوع زلزله در این زون وجود دارد (Ambraseys and Melville, 1982: 219). علاوه بر وضعیت زمین‌شناسی شهر اصفهان، عوامل متعدد دیگری، باعث افزایش احتمال بحران در شهر اصفهان شده‌اند؛ متغیرهای آسیب‌پذیری چون افزایش تراکم جمعیّت، توزیع نامتوازن امکانات و خدمات در بعضی مناطق شهر، پیدایش زاغه ها و حاشیه نشین ها و نابسامانی‌های کالبدی (تراکم  های شهری، توسعه بی‌قاعده شهری)، که در صورت تداوم آن در آینده، به گره‌های کور و لاینحلی منجر خواهد شد و در صورت بروز چنین شرایطی، حتی صرف هزینه‌های سنگین و تلاش برنامه‌ریزان نیز نمی‌تواند وضعیت پیش‌آمده را بهبود بخشد. سیاست منطقی یک مدیریت واحد معمولاً تصویری از تدابیر اصولی برای ارتقای مدیریت شهری در برابر بحران‌های مختلف می‌باشد(عبدالهی،1383: 4).

  ازجمله عوامل دیگری که در کنترل و مهار بحران در یک کشور نقش تعیین کننده ایفا می‌کند، سازمان هاو تشکیلات اداری و تأسیسات سیاسی دولت است. وجود مراکز متعدد قدرت و تصمیم گیری در یک سیستم، از عوامل ضعف یک کشور در برخورد با وضعیت‌های بحرانی به شمار می‌آید. این امر به دلیل نبود مدیریت واحد، گسیختگی و عدم هماهنگی بین سازمانی، موجب ضعف و نقص در مدیریت بحران و نارضایتی شهروندان می شود( (Macalister , 1985: 13.

  بنابراین با توجه به توضیحات فوق، مسأله این پژوهش، شرایط و وضعیت کمّی‌ و کیفی فضای کالبدی شهراصفهان است که این عامل درکنار مشکل عدم ‌هماهنگی سازمان‌های مرتبط با بحران در شهر، از جمله مهمترین عواملی است که میزان آسیب‌پذیری شهررا دربرابربلایای طبیعی زیاد کرده است. متغیرهای مورد مطالعه، ویژگی‌های کمّی ‌و کیفی مساکن شهر اصفهان (ازجمله تعداد تراکم،جنس مصالح و... )از یک طرف، و میزان آمادگی سازمان‌های درگیر با بحران ازطرف دیگر است.

  1-1-2- اهمیّت، ارزش، و ضرورت پژوهش

    اهمیّت و ارزش پژوهش، عبارت از مجموع اطلاعاتی است که مشخص می‌کند، نتایج این تحقیق، تا چه حد برای محقق و نیز برای دیگران، مفید و مؤثر خواهد بود (نادری و همکاران، 1369: 14). به عبارت دیگر نتایج این پژوهش منشأ چه دست آوردها و آگاهی‌های جدیدی است. لذا در این قسمت به بررسی ارزش و ضرورت پژوهش پرداخته شده است.

  با توجه به موقعیت جغرافیایی، منطقه ای و تنوع آب و هوایی و نیز قرار گرفتن درکمربند زلزله، و از آنجایی که ماهیّت سوانح طبیعی و اثرات آن به گونه ای است که طیف گسترده ای از تخصص‌ها را درگیر بحران‌های ناشی از آن می‌سازد، تبیین علمی‌جایگاه مدیریت واحد بحران در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است(گازرپور، 1381: 257).

  با توجه به مشکلاتی از جمله عدم هماهنگی سازمان‌ها، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود، محدودیت منابع مالی و مشخص نبودن متولی اصلی در بسیاری از امور مربوط به مدیریت سانحه، و کمبود اطلاعات کافی و نقص در سیستم‌های اطلاعاتی موجود در حیطه مدیریت بحران، اگر در صدد الگوی بهینه برای توسعه باشیم، توجه به بهینه سازی ساختار و عملکرد مدیریت واحد بحران، به عنوان یکی از ارکان توسعه را، ‌باید مدّ نظر قرار داد. فراهم آوردن ابزار مورد نیاز این اقدام، از جمله شناخت تهدیدها و فرصت‌ها و ارائه راه حل‌های سازنده و پیشنهادی و نیز، طریق نیل به این راهبردها، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.

  1-1-3- اهداف پژوهش

  «اهداف پژوهش باید نتایج احتمالی آن را که برای مفاهیم نظریه‌ها و یا دانش‌های معینی مهم است ، مشخص کند»(نبوی،1374: 51). درباره آنکه، این پژوهش چگونه می‌تواند به گسترش اطلاعات و تداوم مطالعات و تحقیقات در این زمینه کمک کند، اهداف پژوهش ذکر می‌شود.

  1-1- 3- 1- اهداف کلان 

  هدف کلان را می‌توان بیانیه ای از ارزش‌های متصور در ذهن دانست. این رساله در چهارچوب تدوین و در قالب موضوع، اهداف کلان زیر را مد نظر قرار داده است.

  الف) اهداف زیست محیطی شامل: پیشگیری از تخریب زمین، حفظ پیوند شهر و طبیعت، حفظ منابع تاریخی و فرهنگی شهر، ایمنی از سوانح.

  ب) اهداف اجتماعی شامل: بهسازی بافت های قدیمی، اعتلای کیفیت کاربری ها، افزایش امکانات و خدمات عمومی ایمنی شهری.

  ج) اهداف کالبدی – فضایی شامل: توزیع متعادل کاربری ها، پیشگیری از تداخل کاربری های ناسازگار، حفظ تناسب در توسعه عمودی و افقی، حفظ تناسب بین توده و فضا، توجه به معیارها و استانداردهای مناسب کاربری.

  1-1-3-2- اهداف خرد

  - شناخت وضع عمومی‌ساختار فضایی شهر اصفهان مربوط به وضعیت الگوهای ساخت و ساز و امکانات مربوط به بحران.

  - تعیین سهم متغیرهای مؤثر در میزان آسیب‌پذیری مساکن شهر اصفهان.

  - شناخت سازمان‌های درگیر مقابله با بحران در اصفهان و تعیین میزان اشتراک در هماهنگی فعالیت‌ها بین آنها.

  - ارائه الگوی رویکرد مدیریت واحد شهری جهت تبیین هماهنگی بین سازمان‌ها.

  1-1- 4- فرضیّات پژوهش

  «فرضیّه عبارت است از آنچه محقق به دنبال آن می‌گردد. به عبارت دیگر، پیشنهادی است که  در مَحک آزمایش علمی، سنجیده می‌شود»(نبوی، 1374: 54). «ساختن فرضیّه‌ها کمک می‌کند که عناصر ذی ربط از بی ربط جدا شده، ‌تمام کوشش تحقیق روی مسایل مهمّ و حیاتی متمرکز شود » (لونسبری، 1374: 175). فرضیّه اساس الگو و بررسی‌های تحقیق را تشکیل می‌دهد، «در واقع مبین یک رابطه احتمالی (نه قطعی و حتمی‌) بین یک یا چند متغیر می‌باشد» (شکویی، 1374: 87). لذا فرضیّاتی که راهنمای کار ما در این پژوهش می باشد عبارت هستند از:

  1- در شهر اصفهان بین «وضعیت کمّی و کیفی مساکن» در هر منطقه شهری و«آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی» آن «همبستگی مستقیم» وجود دارد.

  2- عوامل آسیب پذیری شهری در برابر بلایای طبیعی نظیر(تعداد ساختمان های بلند مرتبه، کیفیت مصالح، تخلفات ساختمانی و عرض معابر و ...) در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان، با هم یکسان نیست و عدم رعایت مدیریت واحد بحران شهری موجب تشدید آن گردیده است.

  3- در شهر اصفهان عدم هماهنگی بین سازمان های درگیر در بحران و نبود مدیریت واحد شهری موجب بالا رفتن احتمال آسیب پذیری شهری می شود.

  1-1- 5- پیشینه پژوهش

  هدف از بیان ادبیّات پژوهش را شاید بتوان مددگرفتن ازپژوهش‌های قبلی دانست و همچنین از دوباره کاری‌ها جلوگیری به عمل آورد و کارهای پیشین را تکمیل نمود. ادبیّات و سوابق مطالعه و اطلاعات حاصل از آن در بررسی موضوع، مددکار و مکمّل مطالعه است(حافظ نیا، 1371: 74- 73).

  قریب 5 قرن از ظاهر شدن واژه بحران(crisin) در زبان لاتین سپری شده است و طی دو قرن اخیر واژه‌های (crisin)، (crise) در زبان انگلیسی و فرانسه از ادبیّات گسترده ای برخوردار                شده اند(Hill& Jones,1995: 43) در زبان فارسی در مورد ادبیات بحران و مدیریت بحران در زمینه‌های طبیعی علی رغم اهمیّت روز افزون آن، آثار بسیار اندک می‌باشد. در زیر چند مورد از کتب و مقالاتی که در این زمینه به پژوهش پرداخته اند ارائه می‌گردد:

  - جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات اوّلین همایش علمی- تحقیقاتی مدیریت امداد و نجات، مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران، چاپ اول.

  این مقالات در سه بخش مدیریت و برنامه‌ریزی، پزشکی و بهداشت و فنّی و مهندسی ارائه شده که مدیریت سانحه را در تمامی‌ابعاد آن، با رویکرد اصلی به حل مشکلات در بردارد. از جمله نتایج این است که از مهمترین معضلات مدیریت سانحه در کشورهای آسیب‌پذیر و خطر خیز چون کشور ما فعالیّت غیر نهادینه و سازماندهی نشده آن است. مقالات این همایش به بررسی این قبیل مشکلات پرداخته است.

  - قائد رحمتی، صفر، 1387، تحلیل فضایی آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر اصفهان)، پایان نامه دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اصفهان.

  این رساله آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی را مسألۀ مهمی‌‌دانسته که در ادبیّات برنامه‌ریزی شهری کمتر به آن پرداخته شده است. همچنین گسترش شهرها، بافت قدیم، بخش مرکزی شهرها، اسکان‌های غیر رسمی‌و تراکم‌های شهری در ارتباط با مخاطرات طبیعی را دارای نقش مهمّ در کاهش یا افزایش آسیب‌پذیری شهرها می‌داند.

  - جمعی از نویسندگان، خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه، 5-3 آذر ماه1383، انتشارات شکروی، چاپ اول.

  در این مقالات به بررسی طبّ حوادث غیر مترقبه (Disaster Medicine) و نیز مدیریت بحران (Disaster Management) به عنوان دو مقوله نو پدید در زمینه مقابله با حوادث غیر مترقبه و بحران‌های ناشی از آن پرداخته شده است، که با مشاهده علمی ‌و سیستماتیک بحران‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها، در صدد پیشگیری و ایجاد آمادگی در مقابله با بحران و در صورت بروز آن کاهش آثار مخرّب و واکنش مناسب و سریع صورت گیرد.

  - پورمحمدی، محمّد رضا،  مصیّب زاده، علی، 1387،آسیب‌پذیری شهر‌های ایران در برابر زلزله  و نقش مشارکت محلّه ای در امداد رسانی آنها، جغرافیا و توسعه، شماره 12.

  این مقاله بیان می‌دارد که یکی از مهمترین اقدامات در مدیریت بحران زلزله بعد از آشنایی افراد از میزان آسیب‌پذیری مجتمع‌های انسانی در جهت پیشگیری و آمادگی در برابر زلزله، امداد رسانی بر آسیب دیدگان از زلزله است. بنابراین مؤثرترین فعالیّت‌های امداد و نجات در مراحل اولیه بحران زلزله و بعد از آن تشکّل‌های خود جوش مردمی‌در قالب محلات شهری است که با مدیریت صحیح آن‌ها می‌توان ضریب ایمنی و امنیّت شهری را ارتقاء داد.

   

 • فهرست:

  تقدیر وتشکر..........................................................................................................................الف

  چکیده فارسی.........................................................................................................................ب

  فهرست مطالب........................................................................................................................پ

  فهرست جداول........................................................................................................................ط

  فهرست نمودارها......................................................................................................................م

  فهرست اشکال و نقشه ها........................................................................................................س

  پیشگفتار....................................................................................................................................ف

  فصل اول: فرآیند پژوهش، کلیات و مفاهیم

  مقدمه........................................................................................................................... 1

  1-1- طرح پژوهش..................................................................................................... 2

  1-1-1- بیان مسأله...................................................................................................... 2

  1-1-2- اهمیّت، ارزش و ضرورت پژوهش................................................................... 3

  1-1-3- اهداف پژوهش............................................................................................... 3

  1-1-3-1- اهداف کلان............................................................................................... 4

  1-1-3-2- اهداف خرد............................................................................................... 4

  1-1-4- فرضیات پژوهش............................................................................................ 4

  1-1- 5- پیشینه پژوهش.............................................................................................. .5

  1-1-6- الگوی پژوهش .............................................................................................. 8

  1-1-7- روش شناسی و شیوه پژوهش........................................................................ 9

  1-1-7-1- روش پژوهش........................................................................................... 9

  1-1-7-2- جامعه آماری.............................................................................................. 10

  1-1-7-3- حجم نمونه و روش نمونه برداری................................................................ 10

  1-1-7-4- مواد و متغیرهای مورد مطالعه...................................................................... 10

  1-1-7-5- وزن‌دهی به متغیرها.................................................................................... 11

  1-1-7-6- ابزارگردآوری داده ها................................................................................. 11

  1-1-7-7- ابزارتجزیه و تحلیل داده‌ها.......................................................................... 12

  1-1-8-  قلمرو پژوهش.............................................................................................. 12

  1-1-8-1- قلمرو مکانی پژوهش................................................................................. 12

  1-1-8-2- قلمرو زمانی پژوهش.................................................................................. 13

  1-1-9- موانع و مشکلات پژوهش............................................................................... 13

  1-2- ادبیات پژوهش.................................................................................................. 15

  1-2-1- فاجعه و حوادث طبیعی................................................................................... 15

   

   

  1-2-2- منشأ مفهوم بحران........................................................................................... 15

  1-2-3- گونه‌شناسی (تیپولوژی) مفهوم بحران................................................................ 16

  1-2-4- شاخص‌شناسی (کالبدشناسی) مفهوم بحران....................................................... 17

  1-2-5- مدیریت واحد بحران...................................................................................... 18

  1-2-6- مدیریت واحد در بحران های شهری................................................................ 19

  1-2-7- آسیب‌پذیری شهری و معیارهای شناخت آن...................................................... 20

  1-2-8- مدیریت واحد و نقش آن در آسیب‌پذیری شهرها.............................................. 23

  1-2-9- گسترش شهرهای امروزی و افزایش آسیب‌پذیری.............................................. 23

  1-2-10- تأثیر فرم و بافت شهرها در آسیب‌پذیری آنها.................................................. 24

  1-2-11- بافت قدیم شهری و آسیب‌پذیری آن............................................................. 25

  1-2-12- زاغه نشینی، آسیب‌پذیرترین بخش شهرها....................................................... 26

  1-2-13- بلند مرتبه‌سازی و نقش آن در آسیب‌پذیری شهری.......................................... 26

  1-2-14- تأثیر کاربری اراضی شهرها در آسیب‌پذیری آنها.............................................. 27

  1-2-15- آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات شهرسازی و آسیب‌پذیری شهرها......................... 28

  خلاصه و نتیجه گیری فصل اول...................................................................................................30

   

  فصل دوم: پایه های نظری وتجارب مدیریت بحران

  مقدمه...........................................................................................................................................31

  2-1- مبانی نظری پژوهش........................................................................................... 31

  2-1-1- توسعه و بحران............................................................................................... 32

  2-1-1-1- دوره سنت (جوامع سنتی یا توسعه نیافته)..................................................... 32

  2-1-1-2- دوره مدرن (جوامع در حال توسعه)............................................................. 33

  2-1-1-3- دوره پست‌مدرن (جوامع کاملاً توسعه یافته).................................................. 33

  2-1-2- جهانی شدن و مدیریت بحران......................................................................... 34

  2-1-3-نگرش سیستمی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با بحران........................................ 35

  2-1-4- تئوری‌ها و اصول مدیریت در حوادث بحرانی................................................... 35

  2-1-5- رویکرد مدیریت واحد بحران.......................................................................... 36

  2-1-5-1- رویکردهای نظری...................................................................................... 36

  2-1-5-2- رویکردهای متمرکز.................................................................................... 37

  2-1-5-3- رویکردهای غیرمتمرکز............................................................................... 37

  2-1-6- دیدگاه های نظری بهسازی و نوسازی شهری و تأثیر آن بر آسیب پذیری شهری... 37

  2-2- تجارب برنامه ریزی و مدیریت بحران................................................................ 39

  2-2-1- تکنیک‌های تدبیر بحران در کشورهای پیشرفته................................................... 39

  2-2-2- ابعاد برنامه‌ریزی شهری مرتبط با مدیریت بحران در کشورهای پیشرفته................ 40

  2-2-3- برنامه‌ریزی پیشگیری از سوانح و توسعۀ پایدار در ایالات متحده آمریکا................ 41

  2-2-4- ساختار مدیریت بحران در ژاپن....................................................................... 42

  2-2-5- سیستم مدیریت کیفیت بحران در انگلستان........................................................ 44

  2-2-6- ساختار مدیریت سوانح در کره......................................................................... 44

  2-2-7- مرکز آمادگی بحران در آسیا..........................................................................................45

  2-2-8- مقایسه شاخص بودجه‌بندی در مدیریت بحران.................................................. 46

  2-2-9- پیشینه مدیریت بحران در ایران......................................................................... 46

  2-2-10- طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب سال 82........................................... 48

  خلاصه و نتیجه‌گیری فصل دوم...................................................................................... 49

   

  فصل سوم: شناخت شرایط منطقه ای محدوده مورد مطالعه

  مقدمه........................................................................................................................... 50

  3-1- زیر ساخت های طبیعی محدودۀ مورد مطالعه و تأثیر آن در بحران های شهری......... 51

  3-1-1- جایگاه زمین شناسی عمومی ایران.................................................................... 51

  3-1-2- وضیت زمین شناسی عمومی منطقه اصفهان....................................................... 53

  3-1-3- چینه شناسی زیر سطحی شهر اصفهان............................................................... 53

  3-1-4- وضعیت ژئومورفولوژی منطقه اصفهان.............................................................. 54

  3-1-5- تکتونیک حوضه اصفهان...............................................................................................55

  3-1-6- چین خوردگی‌های حوضه اصفهان................................................................................57

  3-1-7- لرزه خیزی گستره اصفهان.............................................................................................57

  3-1-8- خطر لرزه خیزی شهر اصفهان........................................................................................60

  3-1-9- اثرات گسترش شهراصفهان برالگوی زهکشی طبیعی و خطرتشدیدروان آبهای شهری       61

  3-1-10- وضعیت آب‌های زیر زمینی شهر اصفهان........................................................ 62

  3-2- بررسی وضعیت موجود محدوده اصفهان و آسیب پذیری آن............................... 64

  3-2-1- یکپارچگی محدوده اصفهان و برخورد با آن به مثابه عنصر واحد......................... 64

  3-2-2- عدم تعادل اقتصادی بین شهر اصفهان و دیگرشهرهای استان............................... 65

  3-2-3-از بین رفتن خصوصیات طبیعی زمین درمحدوده اصفهان..................................... 65

  3-2-4- ناپایدار بودن سیستم اسکان جمعیت در محدوده اصفهان.................................... 66

  3-2-5- نادرست بودن سیستم تقسیم بندی محدوده اصفهان............................................ 67

  3-2-6- بررسی رابطه تحوّل جمعیت و وسعت شهر اصفهان........................................... 67

  3-2-7- ساختار فضایی- کالبدی شهر اصفهان............................................................... 71

  3-2-8- نظام تقسیمات شهری و مراکز خدماتی شهر اصفهان................................................... 73

  3-2-9- عدم انطباق طرح جامع با توسعه شهر اصفهان.................................................... 74

  خلاصه ونتیجه گیری فصل سوم...................................................................................... 75

   

  فصل چهارم: تحلیل وضعیت آسیب پذیری کالبدی- فضایی شهراصفهان دربرابر بلایای طبیعی

  مقدمه........................................................................................................................... 76

  4-1-سازمان فضایی گسترش و توسعه فیزیکی شهر..................................................... 77

  4-1-1- گرایش های توسعه فضایی – کالبدی در سطح محدوده شهر اصفهان................... 77

  4-1-2-سازمان فضایی گسترش و توسعه فضایی – کالبدی شهر اصفهان.......................... 77

  4-1-3- عناصر اصلی سازمان فضایی شهر اصفهان......................................................... 79

  4-2- وضعیت ساخت و ساز و بافت های آسیب پذیر شهر اصفهان................................. 80

  4-2-1- وضعیت ساخت و ساز در شهر اصفهان............................................................ 80

  4-2-2- بافت فرسوده ................................................................................................ 83

  4-2-3- زاغه نشینی ................................................................................................... 88

  4-3- تراکم های شهری.............................................................................................. 91

  4-3-1- تراکم جمعیت ............................................................................................... 91

  4-3-2- تراکم کاربری................................................................................................. 92

  4-3-3-تراکم ارتفاعی ................................................................................................. 96

  4-4- شبکه معابر و آسیب پذیری آن ............................................................................ 99

  4-5- وضعیت توزیع مراکز امداد و نجات در شهر ......................................................... 102

  خلاصه و نتیجه گیری فصل چهارم................................................................................. 106

   

  فصل پنجم: تحلیل وضعیت آسیب پذیری مساکن شهر در برابر بحران‌های طبیعی

  مقدمه........................................................................................................................... 108

  5-1- آسیب پذیری از نظر مشخصات مسکن ............................................................. 110

  5-1-1- وضع موجود مسکن در شهر اصفهان................................................................ 110

  5-1-2- وضعیت مسکن از نظر محل استقرار................................................................. 114

  5-1-3- وضعیت زیربنای مسکن.................................................................................. 115

  5-1-4- وضعیت عمر مساکن شهر، نوع اسکلت آن و کیفیت مصالح آن........................... 117

  5-2-آسیب پذیری از نظر دسترسی به ساختمان........................................................... 123

  5-2-1- وضعیت دسترسی به ساختمان در مناطق شهر.................................................... 123

  5-2-2- وضعیت عرض معابر در مناطق مسکونی........................................................... 124

  5-2-3- وضعیت دسترسی به طبقات ساختمان های مسکونی در شهر.............................. 125

  5-2-4- نحوه استقرار ساختمان در زمین........................................................................ 126

  5-2-5- وضعیت قرار گیری مساکن در کوچه بن بست.................................................. 127

  5-2-6- وضعیت ساختمان از نظر داشتن راه اضطراری................................................... 128

  5-3-آسیب پذیری از نظر تراکم مسکونی.................................................................... 128

  5-3-1- وضعیت تعداد اتاق در هر واحد مسکونی......................................................... 130

  5-3-2- وضعیت تعداد طبقات واحدهای مسکونی......................................................... 132

  5-3-3- وضعیت تعداد واحد مسکونی در طبقه.............................................................. 134

  5-3-4- وضعیت مساکن از نظر داشتن حیاط................................................................. 135

  5-4-آسیب پذیری پیکر بندی ساختمان........................................................................ 135

  5-4-1-وضعیت مسکن از نظر داشتن نقشه سازه‌ای و نقشه معماری................................ 135

  5-4-2- میزان تقارن هندسی پلان ساختمان................................................................... 136

  5-4-3- میزان رعایت  پیش آمدگی در پلان ساختمان.................................................... 137

  5-4-4- وضعیت نمای ساختمان................................................................................... 138

  5-4-5- وضعیت طول مجاز بالکن‌ها در مساکن شهر...................................................... 139

  5-4-6- وضعیت رعایت فاصله ساختمان از ساختمان های مجاور................................... 140

  5-4-7-وضعیت سقف مسکن در شهر.......................................................................... 142

  5-5-آسیب پذیری از نظر توزیعِ جرم در طبقات واحد مسکونی................................... 144

  5-5-1- وضعیت نسبت طول به عرض ساختمان............................................................ 144

  5-5-2- وضعیت تغییر یا حذف اعضای سازه ای........................................................... 145

  5-5-3- وضعیت محل استقرار اجسام سنگین و تأسیسات در ساختمان............................ 146

  5-5-4-وضعیت طبقه همکف از نظر داشتن کاربری تجاری و بازشوهای بزرگ................ 147

  5-6- تحلیل میزان آسیب پذیری.................................................................................. 149

  5-6-1- تحلیل متغیرهای مختلف آسیب پذیری مساکن شهر........................................... 149

  5-7- تحلیل آسیب پذیری انسانی................................................................................ 153

  5-7-1-تحلیل ویژگی‌های جمعیتی............................................................................... 154

  5-7-2- تحلیل وضعیت امکانات امداد نجات................................................................ 156

  5-7-3- تحلیل وضعیت آموزش................................................................................... 157

  5-7-4- تحلیل وضعیت آگاهی از مقاومت مسکن.......................................................... 158

  خلاصه و نتیجه گیری فصل پنجم................................................................................... 160

   

  فصل ششم: تحلیل وضعیت مدیریت واحد بحران در سازمان های مرتبط با بحران شهر اصفهان(مورد نمونه بیمارستان های شهر)

  مقدمه........................................................................................................................... 161

  6-1-تحلیل مدیریت بحران در سازمان‌های مرتبط با بحران.............................................. 162

  6-1-1- معرفی سازمان های مرتبط با بحران در شهر اصفهان.......................................... 162

  6-1-2- بررسی عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری مدیریت بحران در سازمان‌های مرتبط با بحران         163

  6-1-2-1- وضعیت وجود نیروی انسانی آموزش دیده برای آمادگی در برابر بلایای طبیعی 164

  6-1-2-2- وجود نظام ذخیره سازی برای مدیریت پشتیبانی امداد و نجات....................... 164

  6-1-2-3- وجود تجهیزات تخصصی عملیات امداد و نجات در سازمان‌های مرتبط ................165

  6-1-2-4- تخصیص اعتبارات به موقع برای آمادگی سوانح............................................ 165

  6-1-2-5- ساختار تشکیلات مناسب برای هدایت عملیات امداد و نجات........................ 166

  6-1-2-6- وجود نظام اطلاع رسانی در سازمان‌های مرتبط با بحران شهر......................... 167

  6-1-2-7- وضعیت اثر بخشی عملیات تخلیه اضطراری................................................. 168

  6-1-3-تحلیل کاوشی عامل......................................................................................... 169

  6-2- بررسی وضعیت ساختار مدیریت بحران بلایای طبیعی در بیمارستان‌های شهر اصفهان 172

  6-2-1- پراکنش بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در سطح مناطق شهر اصفهان........................... 173

  6-2-2- تحلیل وضعیت سازه‌ای و غیر سازه‌ای بیمارستان‌های شهر اصفهان ............................176

  6-2-2-1- نوع اسکلت ساختمان بیمارستان‌های شهر اصفهان.......................................... 176

  6-2-2-2- کیفیت سازه‌ بیمارستان‌های شهر................................................................... 176

  6-2-2-3- کیفیت مصالح به کار رفته در بیمارستان‌های شهر........................................... 177

  6-2-2-4- وضعیت پیکربندی ساختمان بیمارستان‌های شهر اصفهان................................ 177

  6-2-2-5- وضعیت دسترسی به ساختمان بیمارستان‌های شهر اصفهان............................. 178

  6-2-2-6- تعداد تخت بیمارستان‌ های شهر اصفهان...................................................... 179

  6-2-2-7- وضعیت سیستم مقابله با بحران در بیمارستان‌ های شهر اصفهان...................... 179

  6-2-2-8- بررسی وضعیت اطلاعات بهره برداری بیمارستان‌های شهر............................. 180

  6-2-2-9- بررسی مدت زمان ارائه خدمات درمانی در بیمارستان‌ های شهر اصفهان.......... 181

  6-2-3-تحلیلAHP درتعیین سلسله مراتب عوامل مؤثردرآسیب پذیری بیمارستان های شهر.       182

  خلاصه و نتیجه گیری فصل ششم................................................................................... 187

   

  فصل هفتم: آزمون فرضیات، نتیجه گیری، راهکارها و پیشنهادات پژوهش

  مقدمه........................................................................................................................... 188

  7-1- آزمون فرضیات................................................................................................. 193

  7-1-1- آزمون فرضیه اول........................................................................................... 193

  7-1-2- آزمون فرضیه دوم........................................................................................... 198

  7-1-3- آزمون فرضیه سوم.......................................................................................... 200

  7-2- نتیجه گیری......................................................................................................... 189

  7-2-1- نتایج حاصل از وضعیت زیر ساخت‌های طبیعی شهر اصفهان.............................. 189

  7-2-2- نتایج حاصل از مطالعه وضع موجود شهر اصفهان.............................................. 189

  7-2-3- نتایج حاصل از ساختار فضایی- کالبدی شهر اصفهان......................................... 190

  7-2-4- نتایج حاصل از وضعیت سازه‌ای مساکن شهر اصفهان......................................... 191

  7-2-5- نتایج حاصل از وضعیت آسیب پذیری انسانی شهر اصفهان................................ 191

  7-2-6- نتایج حاصل از آسیب پذیری سازمان‌های مرتبط با بحران و بیمارستان های شهر اصفهان......... 192

  7-3- راهکارها و پیشنهادات پژوهش

  7-3-1- راه کارهای عام............................................................................................ 202

  7-3-1-1- ایجاد سیستم مدیریت واحد بحران در شهرها و ارائه مدل پیشنهادی................ 202

  7-3-1-2-  لزوم ایجاد مدیریت استاندارد و واحد بحران در مراکز بهداشتی- درمانی........ 208

  7-3-1-3- ارائه مدل تحلیلی پژوهشی برای پیشگیری ازبلایای طبیعی و مدیریت واحد بحران211

  7-3-1-4-  الگوی برنامه ریزی در راستای مدیریت واحد بحران..................................... 212

  7-3-2- راه کارهای ویژه (اجرایی)............................................................................ 212

  7-3-2-1-راه کارهایی در مورد وضعیت بحران خیز بودن شهر از نظر بلایای طبیعی......... 214

  7-3-2-2- راه‌کارهایی در مورد توسعه فیزیکی شهر....................................................... 214

  7-3-2-3- راه‌کارهایی در مورد بافت شهر و وضعیت ساخت و سازها............................ 214

  7-3-2-4- راه کارهایی در مورد وضعیت تراکم............................................................. 214

  7-3-2-5- راه کارهایی در مورد وضعیت کاربری اراضی شهر........................................ 215

  7-3-2-6- راه کارهایی در مورد بافت قدیم شهر........................................................... 215

  7-3-2-7-راه کارهایی در مورد  اسکان غیر رسمی شهر................................................. 215

  7-3-2-8-راه کارهایی در مورد شبکۀ معابر شهر............................................................ 215

  7-3-2-9- راه کارهای درمورد وضعیت مراکز امداد و نجات.......................................... 215

  7-3-2-10- راه کارهایی در مورد وضعیت مسکن شهر................................................. 216

  7-3-2-11- راه کارهایی درمورد آموزش و آگاهی شهروندان......................................... 216

  7-3-2-12- راه کارهایی در مورد سازمان های مرتبط با بحران....................................... 216

  7-3-2-13- راه کارهایی در مورد بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر............................... 217

  7-3-3- پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آینده............................................................................218

  منابع و مأخذ................................................................................................................................219

  منابع فارسی.................................................................................................................................219

  منابع لاتین...................................................................................................................................225

  منابع اینترنتی................................................................................................................................228

  چکیده انگلیسی............................................................................................................................229

   

  منبع:

  منابع فارسی

  1- آرون، ریموف، 1364، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر شرکت سهامی.

   2- آلبرسیزن،ن، ملوین، ج، 1370، تاریخ زمین لرزه‌های ایران، ترجمه رده، ایمان، انتشارات آگاه، دانشگاه تهران.

  3- اسکوبار، آرتور، 1377، برنامه‌ریزی در: نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فرید فرهی و وحید بزرگی، تهران نشر مرکز.

  4- اسمیت، کیت، 1382، مخاطرات محیطی ، ترجمه محمد علیشاهی، انتشارات سمت، تهران.

  5- اشرف، احمد، 1353، فونکسیونالیسم، نامه علوم اجتماعی، دوره اول، شماره4.

  6- اذانی، مهری، 1381،  توسعه پایدار شهری : مورد شهر اصفهان ، پایان نامه دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اصفهان.

  7- اینگهارت، رنالد، 1377، نوسازی و پسا نوسازی، ترجمه علی مرتضویان، ارغنون، شماره13.

  8- بحرینی ، سیّد حسین، 1376، شهرسازی و توسعه پایدار، مجله رهیافت، شماره17.

  9- براون، لستر و همکاران، 1370، وضعیت جهان، ترجمه حمید طراوتی، تهران، نشر ژرف.

    10- براتی، داود، 1383، ایمنی کلان شهر تهران و مدیریت بحران، مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صص344-331.

  11- بل، دانیل، 1380، جامعه فرا صنعتی در راه، ترجمه سپیده گوران، جامعه سالم، شماره12.

  12- بیچ، الن، 1994، مدیریت جامع کیفیت برای آموزش، ترجمه ابوالفتح لامعی، تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

  13- تروورجی، پاول سیمونجی وانرایت، 1377، فشار روانی، اضطراب و راه‌های مقابله با آن، ترجمه عباس بخشی‌پورو حسن صبوری مقدم، انتشارات آستان قدس رضوی.

  14- توسلی، محمود،1384، تداوم حیات در بافت‌های قدیمی‌شهرهای ایران، دانشگاه علم و صنعت، تهران.

  15-پاکزاد، ح، اجل لوئیان، رسول، 1380، مکانیسم حرکت ماسه‌های بادی در منطقۀ شرق اصفهان، مجلۀ پژوهش دانشگاه اصفهان، جلد پانزدهم، شمارۀ 2، صص30-49.

  16- پور محمدی، محمد رضا،  مصیب زاده، علی، 1387، آسیب‌پذیری شهر‌های ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محله ای در امداد رسانی آنها ، جغرافیا و توسعه، شماره 12.

  17- جمی، نسرین، 1385، بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی نهشته های کواترنری در شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان.

  18- حافظ نیا، محمد رضا، 1371، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.

  19- حبیبی، سیّد محسن، 1375، از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ  اول.

  20- حبیبی، سیّد محسن، مقصودی، فاطمه،1381، مرمّت شهری، انتشارات دانشگاهی.

        21-حسنی، نعمت، 1384، ضرورت بازنگری در مدیریت بحران زلزله در ایران، مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن، ( 5-7 مهرماه 1383 )، نشریۀ  شمارۀ 298، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صص ( 49-37 ).

  22- حسین زاده دلیر، کریم، 1386، روزنامه جام جم، سال هشتم، شماره2008.

  23- حمیدی، ملیحه، 1374، ارزیابی الگوهای قطعه بندی اراضی و بافت شهری در آسیب‌پذیری مسکن از سوانح طبیعی، مجموعه مقالات سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، 13- 11 مهر ماه 1373 دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم.

  24- حیدری تفرشی، غلامحسین و دیگران، 1381، نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز، انتشارات فرا شناختی اندیشه، تهران.

  25- خوب‌آیند، سعید، 1384، تحلیل فضایی علل شکل‌گیری حاشیه‌نشینی در شهر اصفهان، پایان‌نامه دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه اصفهان.

  26- خوش نیک، زهره، 1382، بناهای ناهماهنگ، سیمای شهر امروز، ماهنامه پژوهشی، آموزشی، اطلاع‌رسانی بر نابرابری‌ها و مدیریت شهری شهرداریها، سال چهارم، شماره 48، سازمان شهرداریهای کشور.

  27- دفتر آمار و اطلاعات استانداری اصفهان، 1388 ، تحلیل تطبیقی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال های 1375 و 1385 استان اصفهان.

  28- دورانت، ویل وآریل، 1384، تاریخ تمدن، ترجمه ضیاء‌الدین علایی طباطبائی، چاپ دوم، شرکت انتشارات علمی‌و فرهنگی، تهران.

  29- رابرتسون، رونالد، 1380، جهانی شدن: تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، تهران، انتشارات ثالث.

  30- رامشت، محمد حسین، 1380، تحولات ژئومورفولوژیک تاریخ طبیعی شهر اصفهان در دوران چهارم، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، مشهد، شماره 60.

  31- رکن آبادی ، احمد، 1369، توپوگرافی و تأثیر آن در سیمای منطقه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.

  32- رودینی، عزیز اله، 1383، فرآیند مدیریت برای توسعه ایمنی و آمادگی در برابر سوانح،  مجموعه مقالات مدیریت امداد و نجات، مؤسسه آموزش عالی علمی‌– کاربردی هلال ایران.

  33- رضائیان، علی، 1381، مدیریت بحران، مجموعه مقالات اولین همایش علمی‌– تحقیقی مدیریت امداد و نجات، اسفند1381، مؤسسه آموزش عالی علمی‌– کاربردی هلال ایران وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی‌ایران.

  34- رمضانی گورابی، بهمن، 1373، ابعاد جغرافیایی زلزله 31 خرداد 1369 گیلان، مجموعه مقالات هشتمین کنگره جغرافیدانان ایران، جلد اول (طبیعی)، انتشارات دانشگاه اصفهان.

  35- زبردست، اسفندیار، 1380، کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، نشریه هنرهای زیبا، شماره 10.

  36- زنگی‌آبادی، علی و تبریزی، نازنین، 1385، زلزله تهران و ارزیابی فضایی آسیب‌پذیری مناطق شهری، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، انتشارات دانشگاه تهران.

  37- زنگی آبادی، علی و طالبی، هوشنگ، 1380، تحلیل شاخص ها و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه انسانی شهرهای بزرگ کشور، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره1(پیاپی60)124-112.

   38- زمردیان، محمد جعفر، 1381، ژئومورفولوژی ایران، جلد اول، انتشارات دانشگاه فردوس مشهد.

  39- سازمان قطار شهری اصفهان و حومه، 1383، گزارش نهایی مطالعات لرزه زمین ساخت، لرزه خیزی طیف پاسخ طرح.

  40- سازمان حمل و نقل و ترافیک اصفهان، 1368، گزارش مطالعات شناسایی زمین شناسی و هیدرولوژی شهر اصفهان ، گزارش شماره 170.

  41- شادی طلب، ژاله، 1370، جامعه شناسی فاجعه: تجربه زلزله رودبار –  منجیل، تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

  42- شاه پسندی، محمد، حیدری ، محمد، 1383، برسی مقدماتی لرزه خیزی، لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه در پهنۀ استان اصفهان، ویژه نامه زلزله، شماره12، صص45-23.

  43- شفقی، سیروس،1353، جغرافیای اصفهان، چاپ اول، دانشگاه اصفهان.

  44- شفیعی، فروغ، 2537شاهنشاهی، منطق و روش علمی‌در پژوهش‌های اجتماعی، نامه پژوهشکده، سال دوم، شماره اول.

  45- شرکت عمران شهرهای جدید، 1382، پست مدرنیسم و برنامه ریزی شهری، نشریه داخلی شهرهای جدید، شماره 27،26،25.

  46-شکویی،حسین، 1374،جغرافیای کاربردی ومکتب‌های جغرافیایی، انتشارات سمت، تهران.

  47- شیعه، اسماعیل، 1381، مجموعه مقالات اولین همایش علمی-تحقیقاتی مدیریت امداد و نجات، مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران، چاپ اول.

  48- شیعه، اسماعیل، 1380، با شهر و منطقه در ایران، چاپ دوم، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

  49- صفایی، همایون، 1383، ضرورت توجه به پتانسیل لرزه خیزی گسل های فعال ناحیۀ اصفهان، ویژه نامه زلزله، شمارۀ 15، صص57-73.

  50- طاهری، علی، 1370، مطالعات مقدماتی زمین شناسی مهندسی طرح مترو منطقۀ اصفهان، سازمان قطار شهری اصفهان و حومه.

  51- عامریون، احمد، 1383، اهمیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در بلایای طبیعی و لزوم توجه به ایمنی مراکز درمانی بیمارستان ها در حوادث و بلایای طبیعی، مجموعه مقالات اولین همایش علمی – تحقیقی امداد و نجات، اسفند 1381 ،صص 195-188.

  52- عبدالهی، مجید، 1383،  مدیریت بحران در نواحی شهری ، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.

  53- علیخانی، افشین، 1383، ضرورت تدوین برنامه استراتژیک آموزش عمومی‌مقابله و آمادگی در مقابل سوانح و حوادث بر اساس شرایط اقلیمی‌و فرهنگی استان‌های کشور، مؤسسه عالی علمی‌– کاربردی هلال ایران.

  54- عنبری، موسی، 1383، ارزیابی رویکردهای نظری در مدیریت امداد فاجعه در ایران، مجموعه مقالات اولین همایش علمی‌– تحقیقی مدیریت امداد و نجات، اسفند1381، مؤسسه آموزش عالی علمی‌– کاربردی هلال ایران وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی‌ایران.

  55- فروند، ژولین، 1368، ‌روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی 1و2، ترجمه رضا فاضل، تهران، انتشارات سمت.

  56- قادری، مرتضی، 1378،  توسعه و بلایای طبیعی چه ارتباطی با هم دارند؟، اطلاعات علمی، سال سیزدهم، شماره12.

  57- قائد رحمتی، صفر، 1387،   تحلیل فضایی آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله ( نمونه موردی: شهر اصفهان ) ، پایان نامه دکتری تخصصی جغرافیا و برنا مه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اصفهان.

  58- کاظمی، سید علی اصغر، 1368،  مدیریت بحران‌های بین المللی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

  59- کاظمی‌پور، شهلا، 1382، بهره‌مندی آسیب‌پذیری جمعیتی و اقتصادی (حوزه) آبریز اترک، مجموعه مقالات اولین همایش علمی‌– تحقیقی مدیریت امداد و نجات، اسفند1381، مؤسسه آموزش عالی علمی‌– کاربردی هلال ایران وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی‌ایران.

  60- کاظمیان، محمد، 1383،  «مدیریت اپیدمی‌ها پس از وقوع بلایای طبیعی»خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه، 5-3 آذر ماه1383، انتشارات شکروی، چاپ اول.

  61- کرمی، جلال، 1381، طبقه‌بندی شیء- پایه تصاویر لندست + ETM منطقه ملایر بر مبنای شکل و اندازه در شبکه‌های عصبی مصنوعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بخش علوم جغرافیایی و سنجش از دور، گروه سنجش از دور، دانشگاه تربیت مدرس.

  62- کیانی، اکبر، 1380، طراحی و اجرای سیستم ثبت و هشدار داده‌های محیطی و بلایای طبیعی (پیشرفته و هوشمند)، حائز رتبه منتخب و دیپلم افتخار، نخستین جشنواره سراسری ایده‌های نو، ایران، تهران.

  63- گازرپور، فرشته، 1381، طرح پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در ستاد حوادث غیرمترقبه مجموعه مقالات اولین همایش علمی‌– تحقیقی مدیریت امداد و نجات، اسفند1381، مؤسسه آموزش عالی علمی‌– کاربردی هلال ایران وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی‌ایران.

  64- گیدنز، ‌آنتونی، 1376، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی. 

  65- گیدنز، آنتونی، 1378، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر مؤفقیان، تهران، نشرنی.

  66- گیدنز، آنتونی، 1379، جهان رها شده، ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، انتشارات علم و ادب.

  67- لاپتنف، دبورا، 1380، بیم و مدرنیزاسیون، ترجمه مریم رفعت جاه، فصلنامه ارغنون، ‌شماره 18.

  68- لونسبری، جان اف و الدریچ، فرانک تی، 1374، درآمدی بر روش‌ها و فنون میدانی جغرافیا، ترجمه بهلول علیجانی، انتشارات سمت.

  69- لیتل، دانیل، 1373، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران، انتشارات مؤسسه صراط.

  70- مرکز آمار ایران، 1378، سالنامه آماری کشور در سال 1377، شمار 3311، تهران.

       71- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،1384 ، آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، شماره نشریه ض- 253 ، ویرایش 3 .

         72-  معتمد، امین، 1376، زمین شناسی دوران چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.

          73 - مهندسین مشاور ارگانیک ، 1350، طرح جامع اول اصفهان، گزارش توجیهی درباره شهر اصفهان.

           74- مهندسین مشاور نقش جهان پارس، 1382، طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان.

  75-مومنی، منصور و علی فعال قیومی،1386 ،تحلیل های آماری با استفاده از SPSS، انتشارات کتاب نو، تهران.

  76- نادری، عزت اله، با همکاری مریم سیف نراقی و فرنگیس شاهپوریان، 1369، راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.

  77- ناطقی الهی، فریبرز ، 1377، اقدامات بلند مدت و عوامل مهم و اساسی جهت دستیابی به سیستم جامع مدیریت بحران و زمین لرزه در تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، گزارش شماره116-77.

  78- نبوی، بهروز، 1374، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات کتابخانه فروردین.

          79 - نسترن، مهین، 1380، تحلیل فضایی مناطق دهگانۀ شهر اصفهان و سطح بندی توسعه آن، پایان نامه دوره دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.

         80 – نعیم ، فرزاد و اوشک سرایی ، رضا، 1374 ، طرح سازه ها در برابر زلزله،  انتشارات دانشگاه گیلان.

  81- هدایت، محمود، 1364، گسترش شهر اصفهان، سمینار بین المللی جغرافیا، مشهد مقدس.

         82- هدایت، محمود، 1373، روند توسعه شهر اصفهان و شناخت عوامل آشفتگی آن، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 33.

           83- هنرفر، لطف اله، 1350، گنیجینه‌های آثار تاریخی اصفهان، اصفهان، کتابفروشی ثقفی.

   

  منابع لاتین

  84- Ambraseys, N. N. and Melville, C. P. 1982, A history of Persian earthquake, Cambridge, earth science series.

   

  85-  Beck, Ulrish, 1992, “Risk socity: Toward a New Modernity”, London, SAGE. Pub.

   

  86- Beck, Ulrish, 1995, the Reinvention of Politics; Toward a Theory of Reflexive Modernization, in: Reflexive Modernization by Beck U. Giddens A: Lash. S. , polity press.

   

  87- Beck, Ulrish, 1999, World Risk Society: Black Well, Polity press.

   

  88- Conner, Michael G. , 2002, World Wide Web crisis counceling, org/resume, htm.

   

  89- Folkman, S., 1984, “Personal control and stress and coping processes: A theoretical analysis, Journal of personality and social psychology”, Vol. 46, NO. 4.

   

  90- Forrest, T. R. , 1978, “Group Emergence in disasters, In disasters: theory and research”, Ebi by E. L. Quarantelli, U. S. A. SAGE pub.

   

  91- Ghafory-Ashtiany, M. 1999, Rescue Operation and Reconstructions in Iran, Disaster prevetion and management, Volumes, Number1, MCB University ISSN 0965-3562.

   

  92- Hill C. & Jones G. 1995,” Strategic management theory”, Houghton Mifflin company.

   

  93- Hodgkinson, P. E. & Stewart, M. , 1992, Coping with catastrophe, A handbook of disaster management, London and Newyork, Routledge.

   

  94- Keritner, Robert, 2001, “Management”, 5th edition, Boston: Houghto Mifflin Co.

   

  95- Kinston, C. Hgages, M, Philips, T., 1998,” How to reduce drought risk”, western drought coordination council, preparedness and mitigation working group.

   

  96-  Leslie, John, 1996, the End of the Word, London & Newyork, Routhledg.

   

  97- Langsley, D. G and D M. kaplan, 1968, The Treatment of families in Crisis, Newyork, Gruen & Stratton. Pub.

   

  98- Macalister, Smith, 1985, International humanitarian assistance: disaster reliefe action in international law and organization, Martinuse Nijhoff Publisher.

   

  99- Marfleet, PH. , & Kiely, R (Eds), 2000, Globalization and Third Word, Routledge.

   

  100- Mann, M. , 1997, Has globalization ended the rise of the nation – states? Review of international political economy, Vol. 4, No. 3.

   

  101- Meo, Tunlin and Pathranakul, Pairote, 2006. An integrated approach to natural disaster management Public Project Management and its critical Success factors, disaster prevention and management, Vol.15 No.3, Emerald Group Publishing limited.

   

  102- Masure, p. , 1996. "Prevertive planning and sustainable development of megacities", DHA News, PP 7-12

   

  103- Montoya Morales, Ana Lorena, 2006,” Urban disaster mangement: A case study of earthquacke  risk assessment in cartago, Costarica”, ITC &University of Utreecht.

   

  104- Mitroff, Ian I. , Pul Srivastava, and Frdaus E. Uwadia, (1978), “ Effective crisis management “, academy of management executive; Vo1l.

   

  105- Nateghi, A. F., 1998 “Existing and proposed disaster management organization for Iran”, Proceedings of the First Iran- Japan Workshop on Recent Earthquakes in Iran & Japan.

   

  106- Nateghi- A, Fariborz, 2000, Enisting and Proposeal Earthquake Disuster management Organization for Iran, Disaster Prevention and management, Volume1, Number3, MCB University, ISSN 0965-3562.

   

  107- Nateghi-A, Fariborz, 2001, Earthquake Seenario for the Mega-City of Tehran, Disaste Prevention and management, Volume10, Number 2. MCB University, ISSN 0965-3562.

   

   

  108- Ocha: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 1995, The use of Military and Civil Deffence Assests in Relief Operation. http://www.ochaonline.un.org/

   

  109- Pakzad , H.,2003, sedimentary facies association of the lower of Zayande River and the Gavkhoni Playa lake basin (Esfahan province, Iran), PHDThesies, University of Clausthal, Germany.

   

  110- Paton, Douglas and Fohnston, David, 2001, Disaster and communities: Vulnerability, resilience and preparedness, disaster prevention and management, volume 10, number 4, MCB University, ISSN 0965-3562.

   

  111- Roberts, Jonathan, 1988, Dicision – Making during international crisis, London: Mac Millan, press LTD.

   

  112- Tschacher, Wolfgang and Nina Jacob Shagen, 2000,” Analysis of crisis intervention processes”, Journal of crisis, Vol. 23, No. 2

   

  113- Shibata,a. and Sozen, M. A., 1996, Sastitude structure method for seismic design in keinforced concrete, Journal of the structural division, Vol. 102, No. ST1

   

  114- Smith, Keith, 1996, Environment Hazards, Assessing Risk and Reducing Disaster, 2nd ed, Routledge, New York and London.

   

  115- United Nation Dept. of Public Information, 1996,” United Nations Conference on Human Settlements 3-14 June 1996 Istanbul (Turkey)”, Martinus Nijhoff publisher.

   

  116- Weber, A. F., 1899, “The growth of cities in the ninteenth century, A study in statistic”, Columbia Univ. , By the Mc. Millan Company, Reprinted by Cornell Univ. on 1965.

   

  117- Wegner D. E. 1978, Community response to disaster: Functional and structural alterations, In disaster: Theory and research, Ediby E. L. Quarantelli, U. S. A. SAGE pub.

   

  118- Williams, Katie, Elizabeth Burton, Mike Jenks, 2000, Achieving sustainable urban form, SPON Press, Taylor & Francis Group, Newyork..

   

  منابع اینترنتی

  مرکز آمادگی بحران آسیا                                          119- http://www.Iema. gov.

  سازمان مدیریت اضطراری فدرال آمریکا                    120- http://www. FEMA. org

  121- http://www.amar.ir                                                    مرکز آمار ایران

  122- www.havades-th.ir                               مجله اینترنتی مدیریت بحران و سوانح

  123- www.IIFSO.org سازمان آتش نشانی استان اصفهان                                        

   


تحقیق در مورد پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان), مقاله در مورد پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان), پروپوزال در مورد پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان), تز دکترا در مورد پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان), پروژه درباره پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان), گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان), رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری (مطالعۀ موردی شهر اصفهان)

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری چکیده بحران‌های شهری جزء لاینفک بحث مدیریت شهری است و این موضوع در کلان‌ شهر ها شکل بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، با توجه به جمعیت زیاد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سیرجان، وقوع یک زلزله بزرگ یا سایر بلایای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین لازم است که به طور جدی به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند، حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع وصحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی راتحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. یکی از اقداماتی که جهت مدیریت بحران صورت می گیرد ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چکیده بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده گسل‌ های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تکتونیکی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممکن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسک‌پذیری بالایی در مقابل ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: اقلیم شناسی چکیده سیل یکی از پدیده های موجود در طبیعت بوده که از دیرباز، بشر شاهد وقوع آن می باشد. در ایران نیز بدلیل وسعت زیاد، اقالیم متعدد و تراکم زمانی و مکانی بارش ها در اکثر حوضه های آبخیز، همه ساله شاهد سیلابهای عظیمی در اکثر مناطق کشور می باشیم. شهر رشت نیز از این پدیده طبیعی مستثنی نبوده و در چند ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.SC) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : به طور کلی، آنچه در ادبیات علمی داخل و خارج کشور مغفول مانده ، نقش سازمان های ایمان محور ( سام ) در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری است . این سازمان ها که به دو دسته قدسی و غیر قدسی تقسیم می شوند به دلیل ظرفیت ایمانی اش دارای اثر بخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند . سازمان های ایمان ...

پایان نامه دکتری رشته ی جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده ایران یکی از زلزله‌ خیزترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی آسیب‌های فراوان دیده‌اند. ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خود همواره در معرض انواع سوانح طبیعی می‌باشد که هر از گاهی بخشهای مختلفی از آن را تحت تأثیر قرار داده و اثرات زیان‌باری به جای می‌گذارد. واقع شدن ایران بر روی کمربند ...

فصل اول 1-1-مقدمه اقلیم[1]، سیستم[2] پیچیده­ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانه­ای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش دما نشان داده­است(رحیمی­و همکاران، 1392). تغییر اقلیم از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده طبیعی[3] است که در توالی­های زمانی بلند مدت اتفاق افتاده و مجدداً نیز به ...

ثبت سفارش